Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016"

Transkript

1 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren Stagrims vei 2A, 1930 Aurskog E-post:

2 I. Forord Et regionalt samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum om ekstern vurdering i skole startet høsten Arbeid med å sikre kvaliteten i barnehagene, stimulere til utvikling samt gode erfaringer fra ekstern vurdering i skole, er utgangspunktet for oppstart av ekstern vurdering i barnehagene i Aurskog-Høland og Sørum vår En vurderingsgruppe bestående av erfarne styrere fra de to kommunene, skal vurdere i annen kommune enn der de er ansatt. En regionskoordinator leder og administrerer vurderingsarbeidet både for skole- og barnehagevurdering. Utdanningsdirektoratet har utviklet et refleksjons-og prosessverktøy; Ståstedsanalysen. Barnehagen kan bruke dette for å drøfte og vurdere kvaliteten på sin egen praksis som grunnlag for utviklingsarbeid. Analysen ligger på og alle barnehager har fri tilgang til denne. Ekstern barnehagevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet Rammeplanen: Kapittel 4.3 Vurdering av barnehagens arbeid Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Lang erfaringer med bruk av ekstern vurdering i skole, viser at eksterne blikk har vært svært nyttig for virksomheter. Bekreftelse av god praksis og hjelp til å finne dokumenterete utviklingsområder kommer fram i vurderingsrapporten og er nyttig i utviklingsarbeidet. Barnehageloven: 8.Kommunens ansvar Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Vurderingsrapporten som utarbeides ved ekstern vurdering, vil være en nyttig dokumentasjon for lokal barnehagemyndighet i sitt oppfølgingsarbeid. Ekstern vurdering er et verktøy som vektlegger bred informasjonsinnhenting gjennom dokumentanalyse, observasjon og samtale med barn, foresatte og ansatte. Tegn på god praksis Vurderingsmodellen bygger på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin vurderingsmetodikk. Modellen består av fem trinn: - 2 -

3 Rapportens tittel spiller på det framtidsbildet som er utviklet for barnehagens utfordringer(pkt. III). I tillegg til målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til tegnene på god praksis. II. Fakta om barnehagen Flatbyjordet barnehage er en kommunal barnehage som ble åpnet 1. desember Barnehagen ligger i et etablert boligområde i Aurskog i Aurskog-Høland kommune. Skogen er i umiddelbar nærhet og der er en lavvo som benyttes av de eldste barna, Revegjengen, ukentlig hele året. Alle fire avdelingene benytter området jevnlig. Barnehagen er godkjent for 86 plasser og er organisert som fire avdelinger, to avdelinger for 0-3år og to avdelinger for 3-6år. Åpningstiden er kl Barnehagens satsingsområder : Aurskog-Høland kommune starter opp med et nytt treårig kvalitetsprosjekt i barnehagene. Tema denne gangen er sosial kompetanse. Vi skal jobbe med å implementere Kari Lamers utviklingsmodell for sosial kompetanseutvikling. Modellen retter søkelyset på barna, de voksne og organisasjonen. Vi skal jobbe med å utvikle en felles forståelse for hva som er innholdet i begrepet sosial kompetanse, hva et helhetlig læringsbegrep innebærer og legge til rette for god og systematisk læring. Barnehagens visjon: «Rom for alle, blikk for den enkelte» I Flatbyjordet barnehage vil vi at alle skal føle seg velkommen enten man er stor eller liten. Rom for alle: Inkluderende Ulikheter er en styrke / berikelse Nye ideer skaper energi Blikk for den enkelte: Oppmerksom og nysgjerrig Empatisk Roser, gir utfordringer og konstruktive tilbakemeldinger III. Valg av hovedutfordring Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen inkludert SWOT-analyse, har barnehagen valgt som hovedutfordring temaet: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» - 3 -

4 IV. Framtidsbilde Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Barnehagens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i ståstedsanalysen. Framtidsbildet er utformet av vurderere, men barnehagen er involvert i arbeidet i forkant av vurderingsprosessen. Barnehagen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god praksis i nettopp deres barnehage: Kvalitetsmål Barn: Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale Rammeplan kap. 1, pkt 1.5 Personalet: Personalet bruker systematisk planlegging, dokumentasjon og vurdering i det daglige arbeidet for å sikre kvaliteten i det pedagogiske arbeidet Rammeplan kap. 4 Foresatte: Det bør legges til rette for bredest mulig medvirkning fra barn og foreldre i planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet Rammeplan kap. 4. Lærende organisasjon: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes Rammeplan kap. 4 Tegn på god praksis Barna blir sett og hørt Barna møter et inspirerende lekeog læringsmiljø Barna deltar aktivt i vurderingen i avslutningen av en aktivitet Barns medvirkning kommer til uttrykk i barnehagens planer Samspillet mellom voksne og barn er preget av anerkjennende væremåte Personalet bruker flere strategiske verktøy i samtaler/refleksjon med barna Personalet vurderer systematisk planlagte og gjennomførte tiltak Personalet er trygge på å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger Foresatte opplever at barna får delta aktivt i planleggings- og vurderingsarbeidet i barnehagen Foresatte opplever at de får god informasjon om rutiner for vurderingsarbeidet og at de får komme med innspill og forslag Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet er godt synlig for foresatte Planlegging, vurdering og utvikling er tema i møter mellom barnehage og foresatte Personalet har en felles forståelse av begrepet dokumentasjon og hva som skal dokumenteres Det gjennomføres systematisk veiledning i personalgruppen Informasjonsflyten er god Det er faste arenaer for refleksjon, erfaringsdeling og vurdering, og dette brukes i videre planlegging - 4 -

5 V. Tegn på god praksis Sammenstille og se mønster Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot framtidsbildet (tegnene på god praksis). Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner frem til barnehagens sterke sider innen valgt område og sider som bør utvikles for å bli bedre. Kvalitetsmål: Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale Barna møter et inspirerende leke- og læringsmiljø Barna forteller at de har mange forskjellige leker både ute og inne. De sier også at de får tak i det de vil leke med. De forteller at de har vært med å planlegge hva slags lekekroker de skal ha, for eksempel kjøkkenkrok. Foresatte sier det har skjedd positiv oppgradering av inne- og utemiljøet; nye farger på veggene inne og nytt lekeutstyr ute. Utstyret er tilgjengelig for barna. De opplever lekekroker i stadig utvikling og at de voksne kan ta barns initiativ og utnytte det der og da. Temaområdene varieres. De opplever de voksne som imøtekommende, tilstedeværende og kreative. Barnehagen - 5 -

6 bruker også uteområder utenfor barnehagen, for eksempel lavvo, jordet og lekeplass. Vurdererne har sett en barnehage med mye utstyr og et inspirerende miljø til lek og læring. Byggets utforming gir mange muligheter for ulik organisering og lydnivået oppleves behagelig. Personalet er gode på å utnytte byggets muligheter ved å dele barna inn i smågrupper og for eksempel bruke kjøkkenarealet mye. Barna har lekene lett tilgjengelig, de organiserer seg selv mye i leken uten at de behøver hjelp av de voksne. På småbarnsavdelingene er personalet med barna i leken på gulvet og utstyret er tilpasset barnegruppene. Kvalitetsmål: Personalet bruker systematisk planlegging, dokumentasjon og vurdering i det daglige arbeidet for å sikre kvaliteten i det pedagogiske arbeidet Samspillet mellom voksne og barn er preget av anerkjennende væremåte Barna forteller at det er fint å komme i barnehagen. De sier at de voksne er både snille og strenge, men de forstår hvorfor de må være strenge noen ganger. De ga utrykk for at de kan spørre alle voksne hvis de trenger hjelp, uavhengig av avdeling. De opplever også at de får hjelp eller trøst hvis de trenger det. Foresatte opplever at de og ungene blir møtt på en positiv måte når de kommer i barnehagen. De opplever at personalet tar med barna for å formidle dagens hendelser ved henting. De sier at personalet tar barnas fokus og barnas initiativ. I ståstedsanalysen vurderer personalet: 5. Jeg møter alle barn med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill Sum alle undersøkelser i perioden 84,6% 15,4% 0,0% 0,0% Ekstern vurdering ,6% 15,4% 0,0% 0,0% Vurdererne har opplevd en anerkjennende atmosfære. Personalet tar barn på alvor, er til stede og er lydhøre. Det er en positiv tone mellom personalet og barna

7 Kvalitetsmål: Det bør legges til rette for bredest mulig medvirkning fra barn og foreldre i planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet Planlegging, vurdering og utvikling er tema i møter mellom barnehage og foresatte Foresatte bekrefter at det er flere arenaer der dette er tema. De nevner foreldresamtaler og foreldremøter. Foresatte forteller også at personalet gir dem innsikt i barnas turopplevelser ved lavvoen, ved å avvikle foreldremøter der. Personalet sier de legger til rette for dette på foreldremøter og i samarbeidsutvalget. Det gjennomføres brukerundersøkelser med oppfølging sammen med foresatte i etterkant. Vurdererne har sett at planlegging, vurdering og utvikling er omtalt i årsplanen. Kvalitetsmål: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes Det gjennomføres systematisk veiledning i personalgruppen Personalet bekrefter at det gjennomføres systematisk veiledning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere med styrer. Styrer har systematiske samtaler som også omfatter veiledning, med pedagogene

8 VI. Praksis som kan bli bedre Kvalitetsmål: Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale Barna deltar aktivt i vurderingen i avslutningen av en aktivitet De eldste barna forteller at de har en bok de skriver og tegner i når de har vært på tur. Utover dette sier barna at de ikke forteller hva de syns om hvordan en aktivitet har vært. Foresatte bekrefter at de eldste barna, «revegjengen», vurderer turer etter en fast mal. De sier også at tankekart brukes i noe grad til planlegging og vurdering på stor avdeling. De opplever at barna er med i forberedelser til store «happeninger» og aktiviteter, men at barna i mindre grad er medvirkende i det daglige planarbeidet. De har forståelse for at det er lettere å gjennomføre vurdering med de eldste barna, men ønsker at en tilpasset modell tilsvarende «skoggruppemetodikken» benyttes i hele barnehagen. Personalet sier at de vurderer ved å snakke med barna om den gjennomførte aktiviteten. De eldste barna får hjelp til å skrive sine opplevelser etter at de har vært på tur. De yngste barna uttrykker seg blant annet gjennom kroppsspråk. Vurdererne har sett «revegjengen» bruke «skoggruppemetodikken» etter tur til lavvoen, med gjenkalling av turen og dokumentasjon ved både skriving og tegning. Barnehagen har en utfordring i å finne en god metode for hele virksomheten der barn deltar aktivt i vurderingen etter aktiviteter. Det er også behov for å vurdere systematikken; når, hva, hvem og hvorfor

9 Kvalitetsmål: Personalet bruker systematisk planlegging, dokumentasjon og vurdering i det daglige arbeidet for å sikre kvaliteten i det pedagogiske arbeidet Personalet vurderer systematisk planlagte og gjennomførte tiltak I ståstedsanalysen vurderer personalet: 37. I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid Sum alle undersøkelser i perioden 38,5% 42,3% 7,7% 11,5% Ekstern vurdering ,5% 42,3% 7,7% 11,5% Det benyttes evalueringsskjemaer etter personalmøter, planleggingsdager og planlagte aktiviteter. Personalet sier at det er mangel på systematikk og at det er tilfeldig og i varierende grad om de pedagogiske vurderingene brukes i det videre arbeidet. Vurdererne har, på avdelingsmøter, observert muntlige og noe skriftlige evalueringer etter planlagte aktiviteter. Praksisfortellinger ble benyttet uten metodisk refleksjon. Er dette en uutnyttet ressurs? Vurdererne støtter personalets oppfatning av manglende systematikk og tilfeldig vurderingspraksis. Vurdering er et viktig element for kvalitetsutvikling i barnehagen. Det er viktig at personalet utvikler et felles system for vurdering, som er kjent for alle og benyttes systematisk i hele virksomheten. Kvalitetsmål: Det bør legges til rette for bredest mulig medvirkning fra barn og foreldre i planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet er godt synlig for foresatte Foresatte uttrykker at de ikke vet hva de skal se etter og at de ikke kjenner godt nok til begrepene. De hevder også at de ser mye i planene som ikke synliggjøres for dem, og at det er forskjell i praksis mellom avdelingene. Vurdererne har i dokumenter, som årsplan og månedsbrev, sett eksempler på dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet. Ulike modeller for visuell dokumentasjon er observert på avdelinger. Hvordan kan barnehagen bidra til begrepsavklaringer og hva foresatte skal se etter av dokumentasjon i forhold til det pedagogiske arbeidet? Det er viktig at barnehagen utvikler en enhetlig praksis som brukes i hele virksomheten, slik at den er gjenkjennbar for foresatte

10 Kvalitetsmål: Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes Personalet har en felles forståelse av begrepet dokumentasjon og hva som skal dokumenteres Ståstedsanalysen sier: 36. I vår barnehage dokumenterer vi vårt pedagogiske arbeid Sum alle undersøkelser i perioden 53,8% 26,9% 7,7% 11,5% Ekstern vurdering ,8% 26,9% 7,7% 11,5% Personalet sier det er lenge siden de har hatt en gjennomgang av hva begrepet dokumentasjon innebærer, og at de derfor ikke opplever en felles forståelse. De sier at de i løpet av den siste tiden har fått utdelt didaktiske planleggingsskjemaer, som er gjennomgått felles og benyttes. Vurdererne har observert at planleggingsskjemaer er tatt i bruk, men i begrenset omfang. I månedspermene så vurdererne skjemaer for registrering av igangsatte aktiviteter knyttet til fagområdene. Skjemaene var ikke benyttet på alle avdelinger og de ble ikke enhetlig benyttet. Utfordringen for barnehagen er å få en felles forståelse i personalet av begrepet dokumentasjon, hva som skal dokumenteres, når, hvordan og for hvem

11 Veien videre Styrers tanker om oppfølging etter ekstern vurdering. Barn deltar aktivt i vurdering i avslutningen av en aktivitet. Barns opplevelser skal etterspørres etter aktiviteter. Alle avdelinger tar i bruk «skoggruppemetodikken». Systematisk vurdering og dokumentasjon av pedagogisk arbeid. -Begrepsavklaringer knyttet til både vurdering og dokumentasjon. Kobles til didaktisk planlegging. -Vi må enes om og utvikle en systematikk. Hvem, hva, når, hvordan og hvorfor. -Dette må kjøres som prosesser både i personalgruppen og med foresatte. Alt dette skal kobles opp mot jobbingen med sosial kompetanse

12 Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering Det er viktig at de barnehagene som mottar ekstern vurdering sikrer at prosessen forankres hos barn, foreldre, barnehagens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for barnehagen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt og sett. Interne: Barn i aldersgruppe 4-5 år, pedagoger, fagarbeidere, assistenter, foresatte, styrer Eksterne: Elin Asbjørnsøn, Lillian Nybråten, Elisabeth Fossum (koordinator) Begrunnelse for valg av informanter Informantene er valgt på bakgrunn av bestemmelser i Lov om barnehager. Den vektlegger samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem. I tillegg er barns medvirkning et viktig område i lovverket, utledet av FNs barnekonvensjon. Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter Forut for vurderingsuka i barnehagen, har det vært kontakt mellom vurderere og barnehage, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet, diskutert og forandret i samspill med barnehagens personale. Samtaleguider er utarbeidet og møte med foresatte planlagt. Det er avsatt tre-fire dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderere, styrer/ledelse og personalet møtes for første gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurderere leter etter mønster i materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapport skrives og legges fram den siste dagen. Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på 3-4 dager er knapp tid, og innebærer en avgrensning av temaet. Vurderingsuke: 10 Hva skal skje? Ansvar Mandag / Samtale med styrer Presentasjon for barnegruppe 4 og 5-åringer Observasjon av aktiviteter på alle gruppene Måltid Observasjon av aktiviteter på alle gruppene Oppsummering av dagen med styrer Ped.leder/vurderere Forberedelse til personalmøte Personalmøte Tirsdag Samtale med styrer Barnesamtaler Måltid Barnesamtaler/observasjon på alle gruppene Styrer plukker ut aktuelle barn og setter sammen to og

13 14.30 Oppsummering av dagen med styrer to. Navnlapper til barna Foreldremøte kl Onsdag Samtale med styrer Observasjon Måltid Oppsummering av dagen med styrer Etterarbeid og rapport Torsdag Rapportskriving Møte med styrer. Overlevering av rapport Personalmøte, med barnehageeier og FAU til stede Styrer gir beskjed om klokkeslett Innen Evaluering av vurderingsuka (eget skjema) sendes til koordinator Styrar Vedlegg C. Metoder Barnehagen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av område for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å få best mulig kvalitet på informanter fra barnegruppen, ber en styrer i samarbeid med avdelingsledere plukke ut barn som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet slik at barnehagen kan fungere under vurderingsuka. Alle intervju er gruppeintervju. Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen i denne barnehagen er følgende metoder benyttet: Ståstedsanalyse Er gjennomført av barnehagens personale som et utgangspunkt for valg av vurderingstema. Dokumentanalyse I tillegg til ståstedsanalysen har vurdererne fått tilgang til årsplan, virksomhetsplan og månedsplaner. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis barnegrupper, foreldre og personalet. Spørsmålene i disse samtaleguidene er alle hentet fra framtidsbildets tegn på god praksis

14 Refleksjonsmøte med styrer/ledelsen hver dag Møte med foresatte dag 2 Intervju barnegrupper dag 2 Intervju med personalet dag 1 Observasjon dag 1-3 Vedlegg D. Tomme samtaleguider Spørsmål til barna Tegn: Barna blir sett og hørt Hjelpespørsmål: Hvis du trenger å spørre om noe eller å snakke med de voksne, hva gjør du da? Hender det at de voksne snakker med dere eller spør hva dere driver med? Når gjør de det? Barnet forteller Tegn: Barna møter et inspirerende leke- og læringsmiljø Hjelpespørsmål: Hva liker du å leke med? Har dere utstyret dere trenger for å leke den leken? Finner dere de lekene selv eller må dere spørre om lov? Er det alltid de samme lekene hos dere, eller blir de byttet ut noen ganger? Hvem bestemmer hvilke leker dere skal ha fremme? Tegn: Barna deltar aktivt i vurderingen i avslutningen av en aktivitet Hjelpespørsmål: Når dere har vært på tur eller hatt en aktivitet, spør de voksne dere om hvordan dere syns det var på tur eller hvordan dere syns aktiviteten var? Gjør de det hver gang eller noen ganger, eller aldri? Tegn: Samspillet mellom voksne og barn er preget av anerkjennende væremåte Hjelpespørsmål: Hvordan syns du de voksne i barnehagen er? Tegn: Barns medvirkning kommer til uttrykk i barnehagens planer Hjelpespørsmål: Hva syns du at barna kan være med å bestemme i barnehagen? Får dere bestemme det i dag?

15 Spørsmål til foresatte Tegn: Foresatte opplever at barna får delta aktivt i planleggings- og vurderingsarbeidet i barnehagen Opplever du at barnet ditt deltar i barnehagens planleggings- og vurderingsarbeid? Hvis ja, hvordan? Forteller barnet ditt at det er med i planleggings- og vurderingsarbeidet i barnehagen? Hvis ja, hvordan? Tegn: Foresatte opplever at de får god informasjon om rutiner for vurderingsarbeidet og at de får komme med innspill og forslag På hvilken måte får du informasjon fra barnehagen? Hvordan legger barnehagen til rette for innspill og forslag fra foresatte? Tegn: Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet er godt synlig for foresatte Opplever foresatte at innspill og forslag blir behandlet og gitt tilbakemelding på? Hvordan synliggjøres pedagogisk arbeid for foresatte? Tegn: Planlegging, vurdering og utvikling er tema i møter mellom barnehage og foresatte Er planlegging, vurdering og utvikling tema i møter mellom barnehagen og foresatte? På hvilke arenaer? Tegn: Barna møter et inspirerende leke- og læringsmiljø Hvordan opplever du barnehagens leke- og læringsmiljø? Tegn: Barna blir sett og hørt Hvordan opplever du at ditt barn blir sett og hørt i de situasjonene du er tilstede i barnehagen? Spørsmål til personalet Tegn: Barna deltar aktivt i vurderingen i avslutningen av en aktivitet Gi eksempler på hvordan barna deltar aktivt i vurderingen. Tegn: Barns medvirkning kommer til uttrykk i barnehagens planer Hvordan synliggjøres barns medvirkning i barnehagens planer?

16 Tegn: Personalet bruker flere strategiske verktøy i samtaler/refleksjon med barna Hvilke verktøy brukes i barnehagen i samtale og refleksjon med barna? Tegn: Personalet vurderer systematisk planlagte og gjennomførte tiltak Hvordan er vurderingspraksisen i forhold til planlagte og gjennomførte tiltak i barnehagen? Hvem deltar og på hvilke arenaer? Tegn: Personalet er trygge på å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger Er du trygg på å gi kollegaer konstruktive tilbakemeldinger? Opplever du å få konstruktive tilbakemeldinger fra kollegaer? Tegn: Foresatte opplever at de får god informasjon om rutiner for vurderingsarbeidet og at de får komme med innspill og forslag Hvordan ivaretas informasjon ut til foresatte? Tegn: Planlegging, vurdering og utvikling er tema i møter mellom barnehage og foresatte Tegn: Personalet har en felles forståelse av begrepet dokumentasjon og hva som skal dokumenteres Hvordan mottas og bearbeides innspill og forslag fra foresatte? Er foresatte med på planlegging, vurdering og utvikling? Områder og arenaer. Er dette temaet drøftet i personalet? Tegn: Det gjennomføres systematisk veiledning i personalgruppen Vet du hva som skal dokumenteres inneværende barnehageår og på hvilken måte? Gjennomføres systematisk veiledning i personalgruppen? Hvis ja, hvordan? Tegn: Det er faste arenaer for refleksjon, erfaringsdeling og vurdering, og dette brukes i videre planlegging Brukes refleksjon over egen praksis systematisk? Hvis ja, hvordan? Brukes erfaringsdeling systematisk for å øke kompetansen i barnehagen? Hvis ja, hvordan? På hvilken måte brukes refleksjon, erfaringsdeling og vurdering i videre planlegging?

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn?

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016 Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? Virksomhetsleder: Gry-Heidi

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Kommunikasjonen i barnehagen er preget av åpenhet og en god tone Barnetun Barnehage, Skolegata 12, 8901 Brønnøysund Styrer: Linn Flæsen Almendingen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 Tema: Tilpasset opplæring Rektor: Helge Lillekvelland Adresse: Vendom, 1920 Sørumsand E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Personalets rolle i utelek, 8920 Sømna Styrer: Torill Fagerland E-post: bakketun@barnehage.no Telefon: 750 28 366 Dato: 17.10-19.10.2016 Side

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Ett verktøy for kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Innhold. Innledning. [Skriv inn tekst]

Innhold. Innledning. [Skriv inn tekst] 1 Innhold Innledning... 2 Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag... 4 Kap. 2 Barnehagens formål og innhold:... 5 Kap. 3 Barns medvirkning:... 8 Kap 4 Samarbeid mellom hjem og barnehage... 8 Kap. 5 Overganger...

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring.

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016 Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. Rektor: Britt Eva S. Fløisbonn Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Innholdet på denne siden er ikke ferdig. Vi jobber med saken og håper å kunne fylle på snart :)

Innholdet på denne siden er ikke ferdig. Vi jobber med saken og håper å kunne fylle på snart :) Innholdet på denne siden er ikke ferdig Vi jobber med saken og håper å kunne fylle på snart :) Lede arbeid med kvalitetsvurdering og -utvikling Kvalitetshjulet som metode for å vurdere og utvikle kvaliteteten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Språkstimulering i uteleken AS, Plantefeltet 1, 8909 Brønnøysund Styrer: Siri Møller E.mail: siri.styrer@fjellsoya.no Tlf: 400 53 813 Dato:

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Sømna barnehage avd. Vik Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Voksenrollen i barnas innelek Sømna barnehage avd.vik, 8920 Sømna Styrer: Ingunn Iversen Epost: vik.barnehage@somna.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer