Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu og Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurdere arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet, oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderere gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene, som ikke er en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

5 2 Om barnehagen Fakta: Vikhammer Vestre barnehage er en av Malviks 8 kommunale barnehager, og startet i De har lokaler i sokkelen på Vikhammer Vestre. Barnehagen ligger vegg i vegg med fysioterapi, og under helsesøster/legekontor og kontorer til hjemmesykepleien. Barnehagens uteområde grenser til omsorgs- og eldreboliger. Like ved ligger barneskole, videregående skole med bibliotek, butikksenter med postkontor, apotek og div. andre butikker. Fjæra er i gangavstand, og barnehagen har en gapahuk i fjæra som brukes hele året. Vikhammer Vestre er en toavdelings barnehage med for tiden 27 barn. Krabbestua har 11 barn fra 0-3 år. Det er tre hele stillinger, en pedagogisk leder, en barne- og ungdomsarbeider og en assistent. Flyndreslottet har 16 barn fra 3-6 år. Det er til sammen 350 % stilling, derav en pedagogisk leder og tre assistenter. Av disse er 50 % tilført barnehagen ekstra pga barn med spesielle behov. Totalt 8 ansatte, hvorav styrer i 60 % administrasjon og 40 % i barnegruppa 3 Vurderingsområde Barnehagen har bedt om vurdering på følgende område: De voksnes samspill med barn Bakgrunn/prosessen for valg av område/hvem har valgt området: På Vikhammer Vestre barnehage skal vi ovenfor alle barn Vise respekt Ha en positiv innstilling Ta dem på alvor Være åpen og imøtekommende Være engasjerte Være tydelige Være nytenkende Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

6 Mål: Vi skal ha voksne som er aktivt tilstede sammen med barna. De voksne skal være lydhøre ovenfor hva barna ønsker å gjøre. Vi skal undre oss sammen med dem, og være tilstede for å fange opp hva de gir uttrykk for. Ut fra det vi ser og hører skal vi sammen med barna legge til rette for at de får være aktive deltakere i hverdagen gjennom små og store prosjekt. 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterier er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

7 Glansbilde: De voksnes samspill med barn Kriterium Tegn på god praksis Barnehagen er en lærende organisasjon. Planer viser hvordan barnehagen arbeider med samspill, og det er samsvar mellom planer og praksis Ledelsen setter av tid for at personalet sammen observerer, Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg reflekterer, vurderer og dokumenterer voksnes samspill med barn Personalet gir tilbakemelding på hverandres væremåte Personalet har et felles syn på voksnes samspill med barn Ny kunnskap og innsikt vises i planer og praksis (Rammeplan pkt. 2.3) Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro ( Rammeplan pkt. 1.4 ) Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Det er samsvar mellom personalets kroppsspråk, stemmeleie og det verbale Personalet er tydelige rollemodeller, er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter Personalet er anerkjennende, viser respekt, er positive, engasjerte, og lydhøre overfor barna Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Personalet viser omsorg, tar individuelle hensyn, og er bevisst sine holdninger til begge kjønn Personalet har en felles oppfatning av hvordan de skal håndtere konfliktsituasjoner Barna får være aktive deltakere i hverdagen Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samspill Barn som trenger hjelp og støtte i det sosiale samspillet, får veiledning fra personalet ( Rammeplan pkt. 1.4 ) Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. ( Rammeplan pkt. 1.6 ) Det er gode rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage Foreldresamtaler og foreldremøter har samspill som tema Foreldrene er kjent med barnehagens syn på samspill Foreldre opplever at personalet har et godt samspill med barna deres Foreldre opplever at personalet er åpne og imøtekommende Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

8 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Styrer, pedagogiske ledere, førskolelærer, assistenter, fagarbeidere, barn og foresatte Eksterne deltakere: Unni Nilssen og Beathe Skogmo 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionkonsulent Sept-09 Melde inn vurderingsområde Barnehagen Nov-09 Overlevering av dokumentasjon Barnehagen Nov-09 Valg av vurderere Regionkonsulent Des-09 Kontakt med barnehagen - framdriftsplan Vurderere Des-09 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Jan-09 Kontakt med barnehagen pr. tlf Vurderere Des-09 Utsending av glansbilde Vurderere Uke 5 Godkjenning av glansbilde Barnehagen Des -09 Utarbeidelse av skjema, Vurderere intervjuguide, observasjonsskjema etc Des-09 Skissere innhold for vurderingsuka Vurderere Uke 5 Godkjenner plan for vurderingsuka Barnehagen Uke 9 Vurderingsuka med fremlegging av rapport Vurderere Uke 11 Tilbakemelding til vurdererne Barnehagen Sept-2010 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Barnehagen Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

9 Tidsplan for vurderingsuka: Uke 9 Vurderingsuka Ansvar Mandag 1. mars 8.00 Presentasjon og omvisning Styrer 9.00 Observasjon av Krabbestua Vurderere Lunch Vurderere Observasjon inne/ute Vurderere Samtale med ansatte på Krabbestua Vurderere Samtale med styrer Vurderere Foreldremøte Styrer innkaller, vurderere leder møtet Tirsdag 2. mars 8.00 Observasjon av Flyndreslottet Vurderere Samtale med 3 barn, f. 04 Vurderere Samtale med 3-4 barn f. 05 Vurderere Lunch Vurderere Samtale med ansatte på Flyndreslottet Vurderere Samtale med styrer Vurderere Onsdag 3. mars 8.00 Observasjoner på barnehagen Vurdere Rapportskriving Vurdere Torsdag 4. mars 8.00 Rapportskriving Vurderere Presentasjon av rapport for styrer Vurderere Personalmøte. Framlegg av rapport Vurderere. Styrer inviterer relevante personer Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

10 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: I forkant fikk vurdererne tilsendt følgende dokumentasjon: årsplan og virksomhetsplan. Vurdererne sendte barnehagen et glansbilde i god til før vurderingsuka. Glansbildet ble gjennomgått av barnehagen og godkjent uten endringar. Glansbildet dannet grunnlag for alle samtaler og observasjoner. Under selve vurderingsuka ble det foretatt barnesamtaler med 6 av de eldste barna. Det ble gjennomført observasjoner i begge barnegruppene, både ute og inne. Styrer og resten av personalet ble intervjuet i grupper. På foreldremøte ble 12 foreldre delt inn i 2 grupper og svarte på spørsmål, som etterpå ble lagt fram i plenum. Bukkene Bruse Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

11 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Generell innledning: Som vurderere opplevde vi å komme til en liten og oversiktlig barnehage. Til tross for trange lokaler opplevde vi ansatte som var positive og fokuserte på å finne løsninger. Bl.a ved å benytte kantine, varmebasseng, gapahuk i fjæra og andre lekeplasser i nærmiljøet. Førsteinntrykket var at vi så mye god dokumentasjon i form av tekst og bilder. Dette viser at en samlet personalgruppe er god til å utnytte datateknologi. Vi opplevde et personale som hjalp hverandre på tvers av avdelingene., og som var aktivt til stede sammen med barna. Det at barnehagen deltar i ekstern vurdering, og at de tar imot studenter, viser at det er en utviklingsorientert barnehage. Sitat fra barn om hva de synes er bra i barnehagen: Bra at det itj har vært noe jordskjelv Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg Tegn: Planer viser hvordan barnehagen arbeider med samspill, og det er samsvar mellom planene og praksis Vi ser at barnehagens årsplan bygger på Malvik kommunes virksomhetsplan. Både virksomhetsplan og årsplan/tiltaksdel 2010 viser viktige verdier som har betydning for samspill. Foreldrene påpekte at månedsrapportene viser til årsplan og virksomhetsplan. Dette dokumenterer at barnehagen gjør det planene sier. Tegn: Ledelsen setter av tid for at personalet sammen observerer, reflekterer, vurderer og dokumenterer voksnes samspill med barn Det er satt av god tid til jevnlig møtevirksomhet. Det er god rutine på å legge fram praksisfortellinger som omhandler samspill. En ansatt har hovedansvar for arbeidet med praksisfortellinger. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

12 Kriterium: Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro Tegn: Det er samsvar mellom personalets kroppsspråk, stemmeleie og det verbale Vi så mange situasjoner med bevisst bruk av stemmeleie, mimikk og kroppsspråk. Tegn: Personalet er tydelige rollemodeller, er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter Vi opplevde et personale som er tydelige og selvstendige i jobben sin. Personalet er tilgjengelige for barna, bl.a ved å sitte på golvet. Vi opplevde lekende voksne, som deltok i ulike aktiviteter. Tegn: Personalet er anerkjennende, viser respekt, er positive, engasjerte, og lydhøre overfor barna Vi så rolige, blide ansatte som bekreftet barna, hjalp dem og ville dem vel. Tegn: Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer de Foreldre opplever at barna oppfordres til undring og lærdom. Tegn: Personalet viser omsorg, tar individuelle hensyn, og er bevisst sine holdninger til begge kjønn Personalet viser omsorg og nærhet til barna. Vi opplevde en rettferdig behandling av barna. Tegn: Personalet har en felles oppfatning av hvordan de skal håndtere konfliktsituasjoner Vi opplever at ansatte behandler barna på samme måte når det er tilløp til konfliktsituasjoner. De er i forkant, er tydelige, milde, har blikkontakt, og forklarer barna. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

13 Kriterium: Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Tegn: Barna får være aktive deltakere i hverdagen Barna fikk mulighet til å påvirke hvor de ville leke, og hva de ville leke med. Foreldrene framhever ulike prosjekt barna har startet. Sitat fra barn: Dem høre på oss, men vi får itj alltid ja da! Tegn: Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samspill Vi ser flere leker og materiell som fremmer samspill. Barnehagen benytter opplegget Steg for Steg. Kommentar på foreldremøtet: Barna får automatisk samspill når det er så små lokaler! Tegn: Barn som trenger hjelp og støtte i det sosiale samspillet, får veiledning fra personalet Vi opplever et personale som er til stede og i forkant av situasjoner. Kriterium: Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Tegn: Det er gode rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage Barnehagen har ulike måter for utveksling av informasjon: Velkomstbrev, i hente- og bringesituasjonen, foreldresamtaler, foreldremøter, månedsrapporter, dokumentasjon i gangen, Tegn: Foreldre opplever at personalet er åpne og imøtekommende Foreldre synes at personalet tar godt imot barna. Vi så at foreldre fikk anledning til å være inne på avdelinga, sammen med barna om morgenen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

14 9 Barnehagen sine utviklingsområder Generell innledning: Praksisen viser at barnehagen gjør mye bra arbeid i forhold til voksnes samspill med barn. Vi ser imidlertid at dette arbeidet kan systematiseres ytterligere. I samspill med mennesker vil det være ulik oppfatning av hverandre og individuelle forskjeller i væremåte. Det vil alltid være en utfordring å gjøre alle fornøyde. Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg Tegn: Planer viser hvordan barnehagen arbeider med samspill, og det er samsvar mellom planene og praksis Vi ser ingen kvalitetssikring på at planer følges opp i praksis Tegn: Ledelsen setter av tid for at personalet sammen observerer, reflekterer, vurderer og dokumenterer voksnes samspill med barn Det er ingen sikring på at dette følges opp, slik at progresjon i arbeidet ivaretas Tegn: Personalet gir tilbakemelding på hverandres væremåte Personalet har ikke gode rutiner på å gi hverandre tilbakemelding på væremåte Tegn: Personalet har et felles syn på voksnes samspill med barn Vi ser at personalet gjør mye likt, men de har ikke vedtatt et felles syn Tegn: Ny kunnskap og innsikt vises i planer og praksis Det er ingen kompetansehevingsplan for kommunen eller barnehagen. Ansatte savner flere kurs. Barnehagen har ingen system som sikrer implementering av ny kompetanse. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

15 Kriterium: Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro Tegn: Personalet er tydelige rollemodeller, er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter Vi har sett voksne sammen med barn stort sett bare i organiserte aktiviteter, lite i rollelek. Tegn: Personalet viser omsorg, tar individuelle hensyn, og er bevisst sine holdninger til begge kjønn Foreldre savner mere varierte, konstruktive og kreative gutteleker, f.eks verktøykrok. Det ønskes menn i barnehagen. Tegn: Personalet har en felles oppfatning av hvordan de skal håndtere konfliktsituasjoner Barnehagen kan ikke vise til en felles strategi for når og hvordan gripe inn. Kriterium: Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Tegn: Barna får være aktive deltakere i hverdagen Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samspill I og med at barnehagen har begrenset areal, har barna liten mulighet til å bestemme hvor de vil leke. Vi så ingen rom der få barn kan leke uforstyrret. Kriterium: Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Tegn: Det er gode rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage På foreldremøte kom det ønske om at alle i personalgruppa forteller om episoder og gir informasjon om barnet. De vil gjerne bli møtt i garderoben. Enkelte foreldre ønsker kontaktbok. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

16 Tegn: Foreldresamtaler og foreldremøter har samspill som tema Barnehagen har ikke fastlagte skjema for foreldresamtaler. Tegn: Foreldrene er kjent med barnehagens syn på samspill Foreldre er usikre på dette Tegn: Foreldre opplever at personalet har et godt samspill med barna deres Foreldre opplever at personalet er åpne og imøtekommende I følge foreldre opplever de at det er personavhengig 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Vikhammer barnehage er en barnehage med mye god praksis. Men med et samfunn i stadig endring, må en god barnehage være i utvikling og fornying. I løpet av vurderingsuka har vi kommet fram til følgende tips til videre arbeid: Systematisering, kvalitetssikring Det bør lages et system som sikrer skriftlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet med ulike planer. Vi ser at det er et behov for å sette ord på og skrive ned den tause kunnskapen. Barnehagen har et personale med lang erfaring. Vi ser det som hensiktsmessig at kompetansen blir nedskrevet og satt i system. Dette for også å sikre at nyansatte, studenter og vikarer får nødvendig informasjon. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. ( jfr. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Sikre at planer brukes og vurderes Årsplan og andre viktige planer bør jevnlig være tema på ulike møter. På den måten sikrer man at alle har kjennskap til planverket til en hver tid. Barnehagen bør ha rutine som sikrer at nyansatte får kjennskap til planene. Lederteamet kan avklare ansvarsforholdet i forhold til hvem som gjør hva. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

17 Det er viktig at avdelingsmøter og personalmøter har en struktur som gjennom saksliste og referat sikrer riktig prioritering av tema, refleksjon og veiledning. Her oppfordres styrer til å legge klare føringer. Vi opplever at barnehagen er god til å dokumentere aktiviteter og prosjekt. Denne kunnskapen kunne vært utnyttet til å synliggjøre ansattes verdier og fokusområder. Oppslag med bilder og få ord kan være en god påminning Voksenrollen bevisstgjøring, refleksjon, utvikling Vi opplever at barnehagen har mange refleksjoner gjennom bl.a praksisfortellinger. Vi anbefaler imidlertid at dette konkretiseres med krav til oppfølging. Utarbeide et felles grunnsyn for barnehagen. Det kan være en fordel å ta utgangspunkt i verdiene i Virksomhetsplanen for Malvik kommune, bryte dem ned og sette dem i et system som skal kjennetegne Vikhammer Vestre barnehage. Finne en måte som gjør at ansatte gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på væremåte, f.eks ved å bruke rollespill. Vi anbefaler at ansatte diskuterer på hvilken måte voksne deltar i lek. Når er det godt nok? Hvilke muligheter gir ulike typer lek? Samspill som bare er basert på barnas egne premisser, gir ikke noen garanti for at det blir utviklet positive relasjoner (Kari Lamer: Du og jeg og vi to!) Ansatte ønsker flere kurs. I forhold til vurderingsområdet kan barnehagen dra nytte av kurs som omhandler for eksempel synet på barn, barneperspektiv, kommunikasjon, barns medvirkning Tilrettelegging/organisering av det fysiske miljøet På grunn av små lokaler, anbefaler vi å kjøpe inn bord som kan slås opp på veggen, og stablestoler. Slik frigjøres mer golvplass til barna. Vi synes det kan tilrettelegges mer for barnas behov for alenetid, og for å leke uforstyrret i små grupper. Utformingen må ta hensyn til at barn har behov for å danne grupper og at det foregår ulike aktiviteter på samme tid (Rammeplan) Plassering av dukkekrok er av betydning for hvordan den brukes av barna. For å få til et best mulig samspill, er det viktig med både avskjerming og god plass. Barna trenger blikkontakt for å samhandle og utvikle en god rollelek. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

18 Foreldresamarbeid For å sikre at barnehagen får foreldrenes synspunkt, anbefaler vi at det avholdes brukerundersøkelser, evt. deles ut spørreskjema hvert annet år. For å kvalitetssikre foreldresamtaler, er det nødvendig at også foreldre kan forberede seg ut fra gitte stikkord om hva samtalen skal inneholde. Vi håper at rapporten kan være en hjelp for barnehagens videre utvikling. 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. 12 Vedlegg Samtale med styrer Samtale med ansatte Mal for barnesamtaler Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøte Observasjonsguide Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

19 Samtale med styrer Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg Viser planer hvordan barnehagen arbeider med samspill, og er det samsvar mellom planer og praksis? Hvordan sikrer du at planene brukes? Stiller du noen krav når planer skal skrives? Evt. hvilke krav? Er det satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, observerer, vurderer og dokumenterer voksnes samspill med barn? Hvordan gjøres det? Gir de ansatte tilbakemelding på hverandres væremåte? Hvordan gjøres det? Kan du si noe om hvordan dere har jobbet med temaet samspill? Hva er deres syn på voksnes samspill med barn? Merker du at ny kunnskap vises i planer og praksis? Hvordan ivaretar dere kompetanseheving? Hvordan prioriterer dere kursdeltakelse? Kriterium: Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro Er ansatte bevisst egen bruk av kroppsspråk, stemmeleie og talespråk? Synes du at ansatte er tydelige rollemodeller, er tilgjengelige og deltar i lek og andre aktiviteter? På hvilken måte finner du ut det? Er personalet anerkjennende, viser respekt, er de positive og lydhøre ovenfor barna? Hvordan får du innsyn i hvordan de ansatte er? Undrer personalet seg sammen med barna, Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

20 stiller spørsmål og utfordrer dem? Hvordan hjelper dere barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger? Viser de ansatte omsorg, tar individuelle hensyn, og er de bevisst holdninger til begge kjønn? Hvordan sikrer du at de ansatte blir bevisste og får felles holdning? Kriterium: Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring Hvordan legger dere til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse? Hvordan innbyr det fysiske miljøet til sosiale aktiviteter? Kan du fortelle om hvordan dere støtter og veileder barna? Kan du fortelle om hvordan dere støtter og hjelper barn som ikke deltar i det sosiale samspillet? Kriterium: Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Hvilke rutiner har dere for utveksling av informasjon og tilbakemelding mellom hjem og barnehage? På hvilken måte legger dere tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet? Er samspill med barn tema på foreldremøter og foreldresamtaler? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

21 Samtale med ansatte Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg Viser planer hvordan barnehagen arbeider med samspill, og er det samsvar mellom planer og praksis? Er det satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, observerer, vurderer og dokumenterer voksnes samspill med barn? Hvordan gjøres det? Gir dere tilbakemelding på hverandres væremåte? Hvordan gjør dere det? Hva er deres syn på voksnes samspill med barn? Synes dere at ny kunnskap vises i planer og praksis? Hvordan ivaretar dere kompetanseheving? Kriterium: Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro På hvilken måte er dere bevisst egen bruk av kroppsspråk, stemmeleie og talespråk? Hvordan hjelper dere barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger? Kriterium: Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring Hvordan legger dere til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse? Hvordan innbyr det fysiske miljøet til sosiale aktiviteter? Kan dere fortelle om hvordan dere støtter og veileder barna? Kan dere fortelle om hvordan dere støtter og hjelper barn som ikke deltar i det sosiale Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

22 samspillet? Kriterium: Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. På hvilken måte legger dere tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet? Hvilke rutiner har dere for at foresatte kan gi tilbakemeldinger til barnehagen? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

23 Mal for barnesamtaler Bruker dere å ha møter med en voksen i barnehage? (hva snakker dere om da?) Hvordan finner de voksne ut hvordan dere har det i barnehagen? Hva er bra med barnehagen deres? Hva bruker de voksne å snakke med hverandre om? Har de voksne det artig i barnehagen? Skryter de voksne av hverandre? Snakker de voksne med dere om hvordan dere skal være mot hverandre? Bruker de voksne å leke med dere? (Hvordan synes dere det er?) Hvordan synes dere at de voksne i barnehagen er? ( stemme, ordbruk, positive, strenge ) Hører de voksne på dere når dere vil si noe? Når de voksne skal lære dere noe, hvordan gjør de det? Snakker de på samme måte til både gutter og jenter? Hva får dere være med å bestemme i barnehagen? Når dere krangler, hva gjør de voksne da? ( gjør alle det samme?) Hva holder de voksne på med i barnehagen? Når dere vil leke sammen med de voksne, hva leker dere da? (hvor leker dere?) Trenger dere noen ganger hjelp av voksne når dere leker? (får dere det da?) Fortell mer om det Hvis noen ikke får være med i leken, hva gjør de voksne da? Gjør de voksne likt? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

24 Vet dere om mamma og pappa snakker med de voksne i barnehagen? Vet dere hva de snakker om? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

25 Spørsmål til foresatte 1. Hva er bra med Vikhammer Vestre barnehage? 2. Har dere kjennskap til barnehagens fanesak? Kriterium 1. Barnehagen er en lærende organisasjon 3. Ser dere samsvar mellom planer og praksis? 4. Opplever dere at personalet har et felles syn på hvordan de skal kommunisere med barn? 5. Opplever dere at barnehagen er opptatt av å fornye seg og være faglig oppdatert? Kriterium 2. Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro 5. Føler dere at personalet er tydelige rollemodeller, er tilgjengelige og deltar i lek og andre aktiviteter? På hvilken måte? 6. Opplever dere at personalet har en anerkjennende væremåte? Hva legger dere i begrepet anerkjennende væremåte? 7. Har dere inntrykk av at personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? Begrunn 8. Synes dere at personalet viser omsorg, tar individuelle hensyn, og er bevisst sine holdninger til begge kjønn? Begrunn 9. Opplever dere at personalet hjelper barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger? Begrunn Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

26 Kriterium 3. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. 10. På hvilken måte får barna være aktive deltakere i hverdagen? 11. Synes dere miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samspill? 12. Opplever dere at personalet støtter og veileder barna i det sosiale samspillet? Kriterium 4. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. 13. Hvilke rutiner finnes for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage? 14. Er samspill et tema på foreldresamtaler og foreldremøter? 15. Hva er barnehagens syn på samspill? 16. Opplever dere at personalet har et godt samspill med barna deres? 17. Er personalet åpne og imøtekommende? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

27 Observasjonsguide Hvor: Når: Tegn på god praksis Dette så vi 1.Barnehagen er en lærende organisasjon. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg (Rammeplan pkt. 2.3) Planer viser hvordan barnehagen arbeider med samspill, og det er samsvar mellom planene og praksis Ledelsen setter av tid for at personalet sammen observerer, reflekterer, vurderer og dokumenterer voksnes samspill med barn Personalet gir tilbakemelding på hverandres væremåte Personalet har et felles syn på voksnes samspill med barn Ny kunnskap og innsikt vises i planer og praksis 2. Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro ( Rammeplan pkt. 1.4 ) Det er samsvar mellom personalets kroppsspråk, stemmeleie og det verbale Personalet er tydelige rollemodeller, er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter Personalet er anerkjennende, viser respekt, er positive, engasjerte, og lydhøre overfor barna Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Personalet viser omsorg, tar individuelle hensyn, og er bevisst sine holdninger til begge kjønn Personalet har en felles oppfatning av hvordan de skal håndtere konfliktsituasjoner 3. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. ( Rammeplan pkt. 1.4 ) Barna får være aktive deltakere i hverdagen Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samspill Barn som trenger hjelp og støtte i det sosiale samspillet, får veiledning fra personalet 4. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. ( Rammeplan pkt. 1.6 ) Det er gode rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage Foreldresamtaler og foreldremøter har samspill som tema Foreldrene er kjent med barnehagens syn på samspill Foreldre opplever at personalet har et godt samspill Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

28 med barna deres Foreldre opplever at personalet er åpne og imøtekommende Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sæter skole Osen kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sæter skole Osen kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sæter skole Osen kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring Uke 45 2011 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2011 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage «Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid med barnehager fra

Detaljer

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Barnehagesektoren

Detaljer

Personalseminar Rakalauv Barnehage 7-9.mai 2014

Personalseminar Rakalauv Barnehage 7-9.mai 2014 Personalseminar Rakalauv Barnehage 7-9.mai Gode opplevelser!!!!! Program: Historisk gjennomgang. Hva har vi gjort? Lekse La onga få vara onger!!!- hva betyr det for meg, for oss og for hele barnehagen?

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIKESTILLING OG LIKEVERD LIKESTILLING OG LIKEVERD Oppsummering Kroppanmarka barnehagers Interne prosjekter 2009 2011 Resultatene er basert på egne observasjoner som utgangspunkt for våre antagelser Er det forskjeller i samspill

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

Etikk og bruk av dokumentasjon og vurdering i barnehager

Etikk og bruk av dokumentasjon og vurdering i barnehager Etikk og bruk av dokumentasjon og vurdering i barnehager Fokus på barnet Dagens situasjon? Vi har hatt noen år med stort fokus på dokumentasjonsarbeider Vi har fått mange nye måter å dokumentere på Teknologi

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E Pedagogisk grunnsyn. Det pedagogiske grunnsynet sier blant annet noe om barnehagens syn på barns utvikling og læring og hvilke verdier som ligger til grunn og målsettingene for arbeidet i barnehagen. Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Barnehagen som språkarena. Spørreundersøkelse i 2014

Barnehagen som språkarena. Spørreundersøkelse i 2014 Barnehagen som språkarena Spørreundersøkelse i 2014 Bakgrunn for undersøkelsen Formannskapet sak 11/40736: «Videreutvikling av arbeidet med systemrettet tilsyn med trondheimsbarnehagene» Barnehagebasert

Detaljer

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager Strategiplan FOR KOMMUNALE Barnehager 2011-2016 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Barnehageloven 8 øverste myndighet og eier av de kommunale barnehagene, og derved ansvarlig for at kravene i Barnehageloven

Detaljer