Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: okt Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldal regionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene. På kort tid og gjennom en enkel prosess å få hjelp fra fremmede til å se seg selv. Oppfylle kravet i barnehages rammeplan Kap 4.3 om at barnehagen skal vurdere arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå. Skape et felles bilde av ønsket situasjon. Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet. Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderere gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. 2 Om barnehagen Hommelvik barnehage er en 5-avdelings barnehage, der den ene avdelinga er en obligatorisk utegruppe for de eldste barna. Barnehagen tar imot barn i alderen 1-6 år. Det er 80 barn totalt. 1-åringer og 2 barn f.-09 er på Villa Utsikten. 2 og 3-åringene er fordelt på Lønneberget og Tirilltoppen. 4-åringer er nede på Junibakken og alle skolestarterne er på utegruppa, som har eget hus og gapahuk. Hommelvik barnehage har ca. 18 årsverk. Barnehagen har åpent mandag til fredag kl Barnehagen ble startet i 1978, og høsten 2009 ble det satt opp et midlertidig, eksternt bygg, som i dag huser barnehagens utegruppe. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

5 3 Vurderingsområde Hommelvik barnehage har bedt om vurdering på følgende område: Barns medvirkning Bakgrunn for vurderingsområde: I Virksomhetsplan står det at barnehagene i Malvik har barns medvirkning som fanesak 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterier er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurdererne og godkjent av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

6 Barns medvirkning 1) Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. (Rammeplan, kap. 1.5) 2) Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna. (Rammeplan kap.1.5) 3) Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. (Rammeplan kap.1.5) 4) Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. (Rammeplan, kap.1.5) Tegn på god praksis a) Personalet er kjent med barnehagens planer innenfor vurderingsområdet b) Det er samsvar mellom planer og praksis i forhold til barns medvirkning c) Ledelsen legger til rette for jevnlig refleksjon rundt egen praksis, slik at det får konsekvenser for videre utvikling innen vurderingsområdet d) Barnehagen har et system for å la barnas ønsker og interesser komme til uttrykk a) Personalet har en felles forståelse av begrepet barns medvirkning. b) Personalet har blikkontakt med og lytter til barna. c) Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem d) Barnas synspunkt på barnehagehverdagen får konsekvenser for personalets organisering og tilrettelegging a) Barna viser glede over å være i barnehagen. b) Barna gir utrykk for sine synspunkt både verbalt og nonverbalt c) Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen d) Barnehagen er tilrettelagt for å fremme barns medvirkning og selvstendighet. a) Foresatte og personale drøfter jevnlig barns medvirkning b) Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens hverdag c) Personalet er åpne og imøtekommende overfor foresatte d) Barnehagen dokumenterer barns medvirkning på en måte som er synlig for foreldrene Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

7 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Styrer, avdelingsleder, pedagogiske ledere, assistenter, foreldre og barn. Eksterne deltakere: Tone Hartun, Beathe Skogmo 6 Tidsbruk Det er avsatt 4 dager til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurdererne møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurdererne på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererne informasjon, metoder, verktøy og driver informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionen 15. mai Melde inn vurderingsområde Styrer 15. mai Overlevering av dokumentasjon Styrer 14. juni Valg av vurderere Regionen 15. juni Kontakt med barnehagen - framdriftsplan Vurderere 15. juni Utarbeidelse av glansbilde Vurderere 15. juni Sende glansbilde til barnehagen Vurderere Innen 22. aug. Godkjenning av glansbilde Styrer Juni Utarbeidelse av intervjuguide, observasjonsskjema Vurderere Juni Skissere innhold for vurderingsuka Vurderere Innen 22. aug. Barnehagen godkjenner planen for vurderingsuka Vurderere Uke 43 Vurderingsuka med fremlegging av rapport Vurderere Uke 45 Tilbakemelding til regionen Styrer Innen 6 mnd Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Styrer Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

8 Tidsplan for vurderingsuka: Mandag kl.8.00 Organisering Vurdererne møter i barnehagen, hilse på styrer, kort infoutveksling, presentere oss Tirs Onsdag Tors Observasjon Villa Utsikten, Lønneberget Pause Barnesamtaler, 2 grupper Etterarbeid Intervju/samtale med personalet Foreldremøte Observasjon Tirilltoppen, Junibakken Etterarbeid Barnesamtaler Intervju med styrer Etterarbeid Observasjon Etterarbeid Gjennomgang av rapport med styrer Framlegg av rapport 2 uker etter Tilbakemelding til vurdererne April 2012 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med ledelsen, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis. Observasjon. Bruk av samtaleguider. Foreldremøte med intervjuguide. Personalmøte med intervjuguide. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

9 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Generell innledning: Som vurderere opplevde vi å komme til en flott barnehage med en trivelig atmosfære. Vi ble godt mottatt, både av barn, ansatte og foresatte. Vi har forstått at det har vært en utfordrende periode i høst, men til tross for det har vi møtt et positivt personale. De har vist stort engasjement, og har hatt fokus på barna. Vi har opplevd en rolig og harmonisk stemning. Vi vet det er mange barn, men det oppleves som det er få barn. Vi tolker det som et resultat av god og fleksibel organisering. Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. (Rammeplan, kap. 1.5) Tegn 1a: Personalet er kjent med barnehagens planer innenfor vurderingsområdet Hva vi så: Personalet sier at de er kjent med Malvik kommunes fanesak barns medvirkning, og det som står i avdelingenes månedsplaner og halvårsplaner. Tegn 1b: Det er samsvar mellom planer og praksis i forhold til barns medvirkning Hva vi så: Vi ser at det som står i planene stemmer godt overens med praksis. Personalet sier at det gjøres mer i praksis enn det planene viser. Tegn 1c: Ledelsen legger til rette for jevnlig refleksjon rundt egen praksis, slik at det får konsekvenser for videre utvikling innen vurderingsområdet Hva vi så: Det var fokus på temaet på planleggingsdagen i august. Det avholdes avdelingsvise møter som benyttes til diskusjon/refleksjon. Tegn 1d: Barnehagen har et system for å la barnas ønsker og interesser komme til uttrykk Hva vi så: Foresatte nevner ha-med-dag, teater, dyretema og komiteer i Hytta. Personalet sier at de er lydhøre, har samtaler med barna, er med i lek, tolker signaler til de minste, har barnemøter og samlingsstund. Vi ser at de tilpasser dagsrytmen etter barnas behov, og at de eldste barna er med i ulike komiteer. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

10 Kriterium 2: Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna. (Rammeplan kap.1.5) Tegn 2a: Personalet har en felles forståelse av begrepet barns medvirkning Hva vi så: Vi ser at personalet gjør mye likt i forhold til medvirkning når det gjelder barnas primærbehov. Lisbeth Bjerke: Selvbestemmelse i barnehagen er at barna kan velge handlinger selvstendig innenfor barnehagens muligheter. De får selv bestemme hva slags og hvor mye pålegg de vil ha på brødskiva, om skorpene skal spises, hvor mye melk som skal helles i koppen, hvem de skal leke med, hvilke aktiviteter de vil være med på, eller om en skal ha på votter eller ikke. Tegn 2b: Personalet har blikkontakt med og lytter til barna. Hva vi så: Foresatte sier at det virker som personalet er gode på samhandling med barna. Vi så mye fin mimikk, samspill, humor og latter. Tegn 2c: Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Hva vi så: Personalet sier at barnas innspill og opplevelser kan føre til prosjekt. Vi har sett flere eksempler på at personalet utfordrer barna på praktiske ting. Tegn 2d: Barnas synspunkt på barnehagehverdagen får konsekvenser for personalets organisering og tilrettelegging Hva vi så: Vi så at barnas basisbehov påvirket tilrettelegging av dagsrytmen. Vi har også sett dokumentasjon på ulike prosjekt. Kriterium 3: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. (Rammeplan kap.1.5) Tegn 3a: Barna viser glede over å være i barnehagen. Hva vi så: Vi så mange glade, fornøyde og engasjerte barn med masse smil og latter. Foresatte uttalte at barna trives i barnehagen. Sitat: De vil være i barnehagen til og med i helga! Tegn 3b: Barna gir utrykk for sine synspunkt både verbalt og nonverbalt Hva vi så: Dette så vi flere eksempler på, noe personalet også bekrefter. Barna fortalte at de er med i komiteer, de kan delta på gruppermøter og at de noen ganger får bestemme turmål. Sitat: Hvis vi ønsker noe kan de voksne si nei eller ja Tegn 3c: Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Hva vi så: Vi så ulike dokumentasjoner på at barnas interesser har ført til prosjekt, for eksempel sauer, rockekonsert, årstider og familien. Tegn 3d: Barnehagen er tilrettelagt for å fremme barns medvirkning og selvstendighet. Hva vi så: Vi så at mye i det fysiske miljøet er utformet med tanke på barns medvirkning og selvstendighet. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

11 Kriterium 4: Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. (Rammeplan, kap.1.5) Tegn 4a: Foresatte og personale drøfter jevnlig barns medvirkning Hva vi så: Personalet og foresatte sier at foreldresamtaler og hente- og bringesituasjonen benyttes til dette. Tegn 4b: Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens hverdag Hva vi så: De har mulighet til å velge om de vil være ute eller inne, uttaler foresatte Tegn 4c: Personalet er åpne og imøtekommende overfor foresatte Hva vi så: Foresatte sier at personalet er imøtekommende, blide og greie Tegn 4d: Barnehagen dokumenterer barns medvirkning på en måte som er synlig for foreldrene Hva vi så: Dette har vi sett i ulike planer, månedsbrev, digital fotoramme, samt ved bildedokumentasjon og tekst på veggene. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

12 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. (Rammeplan, kap.1.5) Tegn 1a: Personalet er kjent med barnehagens planer innenfor vurderingsområdet Hva vi så: De er kjent med det som står avdelingsvis, men sier de kjenner årsplan og virksomhetsplan for dårlig. Vi finner ingen felles forståelse for barns medvirkning for hele barnehagen. Tegn 1b: Det er samsvar mellom planer og praksis i forhold til barns medvirkning Hva vi så: Det står lite konkret og systematisk i planene. Vi savner målsetting og felles strategi for å enes om og utvikle den pedagogiske forståelsen innen vurderingsområdet. Tegn 1c: Ledelsen legger til rette for jevnlig refleksjon rundt egen praksis, slik at det får konsekvenser for videre utvikling innen vurderingsområdet Hva vi så: Det er utfordrende å få med hele personalet i felles refleksjon når det kun avholdes 2 personalmøter pr. år. Tegn 1d: Barnehagen har et system for å la barnas ønsker og interesser komme til uttrykk Hva vi så: Vi finner ikke noen plan som sier hvordan hele barnehagen skal jobbe med dette. Kriterium 2: Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna. (Rammeplan kap.1.5) Tegn 2a: Personalet har en felles forståelse av begrepet barns medvirkning Hva vi så: Personalet sier at de ikke har diskutert dette. Tegn 2c: Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Hva vi så: Vi savner flere eksempler på at personalet utfordrer barna i tankeprosesser. Sitat: Når melka kommer fra kua, hvor kommer da vannet fra? Temahefte om barns medvirkning: At barn har tankefrihet innebærer blant annet at barn kan fantasere, dikte, kritisere, og rose uten at myndighetspersoner har rett til å sensurere eller overprøve barnets tanker. Tegn 2d: Barnas synspunkt på barnehagehverdagen får konsekvenser for personalets organisering og tilrettelegging Hva vi så: Vi savner systematisk innhenting av informasjon fra barna, og synliggjøring av de endringer det fører til. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

13 Kriterium 3: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. (Rammeplan kap.1.5) Tegn 3c: Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Hva vi så: Barnehagens dokumentasjon viser ikke hvordan barna har hatt reell innvirkning på valg av prosjekt, og hvordan læreprosessen har foregått. Vi har sett at barna har hatt mange interesser som ikke alle har ført til prosjekt/ tema. Tegn 3d: Barnehagen er tilrettelagt for å fremme barns medvirkning og selvstendighet. Hva vi så: Personalet og foresatte er bevisste på at bygningen er gammel, og ikke utformet i tråd med rammeplan. En del leker er plassert høyt, det er mange høye bord, noe uoversiktlig i enkelte garderober, og felleskjøkkenet er lite og inviterer ikke til barns medvirkning. Hyller og kurver er stort sett ikke merket på en slik måte at det blir lett for barna å delta i rydding/sortering. Kriterium 4: Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. (Rammeplan, kap.1.5) Tegn 4a: Foresatte og personalet drøfter jevnlig barns medvirkning Hva vi så: Vi har ikke sett eksempler på dette. Vi har ikke sett noe system som sikrer at det blir gjort. Tegn 4c: Personalet er åpne og imøtekommende overfor foresatte Hva vi så: Foresatte sier at de ikke alltid blir møtt, noe som kan være tidsavhengig og personavhengig. Tegn 4d: Barnehagen dokumenterer barns medvirkning på en måte som er synlig for foreldrene Hva vi så: Vi så lite pedagogisk dokumentasjon av barns medvirkning, som handler om hvorfor de valgte å gjøre slik, og hvordan de kan lære av denne handlingen Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

14 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Vi har sett mye god praksis ved Hommelvik barnehage. Det er viktig at personalet fortsetter med det flotte arbeidet de gjør, selv om vi foreslår at enkelte områder kan utvikles: Voksenrollen Barnehagen har beskrevet sitt pedagogiske grunnsyn i årsplanen, der det bl.a står:.verdi og holdningsdebatter er et stadig tilbakevendende tema i barnehagen vår. Vi anbefaler at personalet jobber mer med grunnsynet, med fokus på barnesyn og voksenrollen. Hva innebærer det f.eks å være en medforskende voksen? Definisjon av begrep Vi foreslår at barnehagen jobber for å oppnå en felles forståelse av begrepet barns medvirkning. Vi anbefaler div. litteratur som kan være til hjelp på veien videre: Rammeplan, Temahefte om barns medvirkning, Lyttende pedagogikk av Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi. Fra temahefte om barns medvirkning: For å realisere paragrafen om barns medvirkning er det derfor nødvendig at førskolelærere og det øvrige barnehagepersonalet bruker tid på å bevisstgjøre og diskutere ulike syn på barn og læring/utvikling. Parallelt må en ta i bruk systematiske metoder hvor en forsøker å få tak i barns synspunkter; og det som kommer fram må brukes som utgangspunkt for diskusjon og få betydning i praksis. Å drøfte forskjellene mellom hvordan man forstår innholdet i beslektede begreper, - for eks. medvirkning, medbestemmelse, selvbestemmelse, innflytelse - kan være et sted å starte når det gjelder bevisstgjøring av barnehagepersonalets ståsted. Det bør organiseres jevnlige personalmøter, slik at det blir tid til felles refleksjon rundt temaet. En mulig løsning for å unngå hele dager med avspasering, kan være at den enkelte jobber en halv time kortere i uka. Det kan tilsvare 2 timer personalmøte hver 4. uke. Denne ordningen fungerer godt i Klæbu kommune. Planer Barnehagen kan med fordel se på planene sine. Årsplanen bør ha tydeligere sammenheng med Virksomhetsplanen, og bør utformes med klare målsettinger og beskrivelser av felles strategi. Halvårsplaner og månedsplaner må ha tydelig forankring i årsplanen. I årsplanen bør det stå mer om barns medvikning, siden det er en fanesak i barnehagene i Malvik. Personalet bør være delaktig i å utvikle en felles årsplan, slik at alle har et eierforhold til denne. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

15 Dokumentasjon Vi anbefaler at personalet drøfter forskjell på dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon. Fra Barnehagefolk: Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon er en faglig utfordring. Det er mer enn å ta bilder av barn i aktivitet, samle på barnas tegninger og lage utstillinger. Det er å sette barnets erfaringer og læring i sentrum. Boka Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjon til bevegelige praksiser av Tonje Kolle, Ann Sofi Larsen og Bente Ulla kan brukes som et hjelpemiddel. Vi foreslår at dere tar utgangspunkt i noe dere er nysgjerrige på/noe dere vil vite mer om, (f.eks barns medvirkning), når dere dokumenterer. Det blir pedagogisk dokumentasjon først når dere reflekterer rundt dokumentasjonen, og deler den med hverandre, barna og foreldrene. Vi har opplevd mye godt pedagogisk arbeid i barnehagen. Det ser ut til å være mye taus kunnskap. Vi oppfordrer dere til å skriftliggjøre denne kunnskapen. Det kan være nyttig for hele personalgruppen, for nye ansatte og vikarer. Barns medvirkning i praksis I Hytta deltar barna i komiteer med ulike oppgaver. Et flott tiltak som dere kan utvikle videre. Diskuter hvem av barna som blir/bør bli hørt når de gir uttrykk for interesser og behov. Vi har merket oss flere tema som barna er opptatt av, som vi ikke har sett at barnehagen har utnyttet. F.eks Kaptein Sabeltann. Hvem bestemmer hvilke prosjekt? Hvor stor innflytelse har den voksnes interesse og kunnskap i forhold til hvilke tema som blir valgt ut? Vi har sett at herjelek stoppes. Hvorfor? Vi anbefaler at barnehagen også bruker eksempler fra Lyttende pedagogikk i det praktiske arbeidet med barns medvirkning. For å sikre at foresatte får informasjon og innflytelse, er det nyttig å ha et felles foreldresamtaleskjema der satsningsområder (medvirkning) er tema. Barnehagens rom og organisering La barna delta mer i praktiske gjøremål, f.eks forberedelse av måltid/borddekking. Vurder å innrede med flere små bord og stoler. La alle avdelinger ha bøker i barnehøyde, og plassert innbydende med framsiden ut Merk hyller med bilder og tekst, som beskriver hva som hører til hvor, og slik inviterer barna til å delta i rydding og sortering. Diskuter hvordan dere velger hvilke leker dere skal skaffe/ ha tilgjengelige. Vi foreslår at dere innreder rommene ut fra barnegruppens interesse, og at barna involveres i dette. Vurder hvordan dere kan organisere garderobene slik at barna kan bli mer selvhjulpen. Ta i bruk påkledningsbenkene, det gir personalet en ergonomisk fordel, og blikkontakt med barna i garderobesituasjonen. Flytt flere leker ned i barnehøyde. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

16 I dette arbeidet anbefaler vi å bruke Barnehagens rom av Eli Thorbergsen. Boka stiller flere spørsmål og utfordrer oss i arbeidet med tilrettelegging av rom for barns medvirkning. Til slutt: Vi har hatt noen lærerike dager i Hommelvik barnehage. Vi har fått flere tips og inspirasjon som vi kan ta med til egne barnehager. Vi har sett veldig mye positivt og har møtt mange trivelige og tillitsfulle barn og voksne. Hommelvik barnehage preges av mye smil og latter. Både barn, foresatte og personale har sagt mye positivt om barnehagen sin: Barna føler seg sett: De ser alt, har øyne bak. Ansatte sier bl.a at de har et godt arbeidsmiljø, og at de har fokus på barna. Foresatte sier at barnehagen har snille, kreative ansatte, som er imøtekommende og blide. 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender avdelingsleder/enhetsleder en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. 12 Vedlegg SAMTALEGUIDE STYRER SAMTALEGUIDE PERSONALET SAMTALEGUIDE FORESATTE SAMTALEGUIDE BARN OBSERVASJONSGUIDE Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

17 2 Samtale med styrer Tegn på god praksis Dette sa styrer Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon 1. Hva er bra med Hommelvik barnehage? 1.a Personalet er kjent med barnehagens planer innenfor vurderingsområdet? - på hvilken måte? 1.b Hvordan synes dere planer og praksis samsvarer i forhold til barns medvirkning? 1.c Når og på hvilken måte legger ledelsen til rette for refleksjon og drøfting av praksis i forhold til barns medvirkning? Har dere eksempler som viser hvilke konsekvenser dette får for videre utvikling? 1.d Hvilket system har dere for å fange opp og la barnas ønsker og interesser komme til utrykk? Kriterium 2: Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna 2. a Hvordan sikrer dere at hele personalet har en felles forståelse av begrepet barns medvirkning? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

18 2.c Hvordan oppfatter du at personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? fortell om dette? 2.d På hvilken måte får barnas synspunkt på barnehagehverdagen konsekvenser for hvordan dere organiserer og tilrettelegger? Kriterium 3: barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen 3. b På hvilken måte gir barna utrykk for sine synspunkt, verbalt og nonverbalt? Hvordan oppfatter du at barna blir møtt når de gir utrykk for sine synspunkt? 3.c Hvordan danner barnas interesser og spørsmål grunnlag for tema og læreprosesser i barnehagen? 3.d På hvilken måte er barnehagen tilrettelagt (fysisk)for å fremme barns medvirkning og selvstendighet? Kriterium 4: Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og personalet og foreldrene 4. a Hvordan legges det til rette for at foresatte og personale jevnlig kan drøfte barns medvirkning? 4.d Hvordan dokumenterer barnehagen barns medvirkning på en slik måte at det blir synlig for foreldrene? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

19 3 Samtaleguide personalet Tegn på god praksis Dette sa personalet Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon 1. Hva er bra med Hommelvik barnehage? 1.a Personalet er kjent med barnehagens planer innenfor vurderingsområdet? - på hvilken måte? 1.b Hvordan synes dere planer og praksis samsvarer i forhold til barns medvirkning? 1.c Når og på hvilken måte legger ledelsen til rette for refleksjon og drøfting av praksis i forhold til barns medvirkning? Har dere eksempler som viser hvilke konsekvenser dette får for videre utvikling? 1.d Hvilket system har dere for å fange opp og la barnas ønsker og interesser komme til utrykk? Kriterium 2: Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna 2. a Hvordan sikrer dere at hele personalet har en felles forståelse av begrepet barns medvirkning? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

20 2.c Undrer personalet seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? fortell om dette? 2.d På hvilken måte får barnas synspunkt på barnehagehverdagen konsekvenser for hvordan dere organiserer og tilrettelegger? Kriterium 3: barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen 3. b På hvilken måte gir barna utrykk for sine synspunkt, verbalt og nonverbalt? 3.c Hvordan danner barnas interesser og spørsmål grunnlag for tema og læreprosesser i barnehagen? 3.d På hvilken måte er barnehagen tilrettelagt (fysisk) for å fremme barns medvirkning og selvstendighet? Kriterium 4: Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og personalet og foreldrene 4. a Hvordan legges det til rette for at foresatte og personale jevnlig kan drøfte barns medvirkning? 4.d Hvordan dokumenterer barnehagen barns medvirkning på en slik måte at det blir synlig for foreldrene? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

21 4 Samtaleguide foresatte Tegn på god praksis / spørsmål Dette sa foresatte Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon Hvordan forstår dere begrepet barns medvirkning? 1.b. Finner dere igjen i planverk hvordan barnehagen jobber med barns medvirkning? Samsvarer planene med praksis? 1.d. På hvilken måte opplever dere at barnehagen jobber for å la barnas ønsker og interesser komme til utrykk? Kriterium 2: Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna 2.b. Hvordan opplever dere at personalet ser barna og er lydhøre over for dem? 2.c. På hvilken måte opplever dere at personalet undrer seg sammen med barna og utfordrer dem? Kriterium 3: barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen 3.a. Hvordan opplever dere at barna trives i barnehagen? 3.c. På hvilken måte mener dere barnas interesser blir tatt hensyn til ved valg av tema i barnehagen? 3.d. Opplever dere at barnehagen er tilrettelagt slik at den fremmer barnas medvirkning og selvstendighet? Beskriv? Kriterium 4: Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og personalet og foreldrene Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

22 4.a. På hvilken måte får dere foreldre mulighet til jevnlig å drøfte barns medvirkning med personalet? 4.b. Hvordan opplever dere at barna er med å påvirke sin egen hverdag? 4.c. Hvordan blir dere møtt av personalet i barnehagen? 4.d. Dokumenterer barnehagen barnas medvirkning slik at det blir synliggjort for dere foreldre? Hva er bra med Hommelvik barnehage? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

23 5 Samtaleguide barn Tegn på god praksis / spørsmål Dette sa barna Kriterium 2. Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna 2.b. Hører de voksne på det du sier i barnehagen? 2.b. Leker de voksne med dere? Gjør alle voksne det? 2.c. Når du forteller de voksne i barnehagen hva du tenker på og har lyst til å gjøre i barnehagen, hva gjør de voksne da? Kriterium 3: barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen 3.a. Hva er bra med barnehagen din? Hva liker du å gjøre? Hva synes du er artig i barnehagen? 3.b. Hvem er det som bestemmer i barnehagen? 3.b. Er det noe du får være med å planlegge/ bestemme i barnehagen? 3.b. Er det noe du gjerne ville bestemt, men ikke får lov til? 3.d. Er det mye dere får lov å gjøre selv i barnehagen uten at de voksne hjelper dere? Kriterium 4: Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og personalet og foreldrene Hva sier og gjør de voksne når du og mamma eller pappa kommer til barnehagen? Hvordan får mamma og pappa vite Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

24 hva dere har holdt på med og hvordan dere har hatt det i barnehagen? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

25 6 Observasjonsguide Hvor: Når: Tegn på god praksis Dette så vi 1. Barnehagen er en lærende organisasjon ( Rammeplanen pkt 4.3) 1.a. Det er samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet 1.d. Barnehagen har et system for å la barnas ønsker og interesser komme til utrykk 2. Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna (Rammeplan kap.1.5) 2.a. Personalet har en felles forståelse for barns medvirkning 2.b. Personalet har blikkontakt med og lytter til barna. 2.c. Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem 2.d. Personalet oppfordrer barna til å si sin mening om hverdagen i barnehagen 2.d.Barnas synspunkt får konsekvenser for hvordan personalet organiserer og tilrettelegger 3. Barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen ( rammeplan kap.1.5) 3.a.Barna viser glede over å være i barnehagen Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

26 3.b. Barna gir utrykk for sine synspunkt 3.c. Barna deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter. 3.d. Barnehagen er tilrettelagt for å fremme barns medvirkning og selvstendighet 4. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene ( Rammeplan kap. 1.5.) 4.a. Foresatte og personale drøfter barns medvirkning 4.c. Personalet er åpne og imøtekommende overfor foresatte 4.d. Barnehagen dokumenterer barns medvirkning på en måte som er synlig på foreldrene Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /26-

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Godt Nyttår til dere! Vi har gått inn i 2016 med sol og godt vær, og håper at vi skal få mange solskinnsdager fremover. Vi på Valseverket gleder oss til

Detaljer

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET Våren på Revehiet Dette halvåret ønsker vi å jobbe med vennskap. Vi ser at barna har blitt gode venner gjennom høsten, og dette vil vi hjelpe dem med å opprettholde

Detaljer

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E Pedagogisk grunnsyn. Det pedagogiske grunnsynet sier blant annet noe om barnehagens syn på barns utvikling og læring og hvilke verdier som ligger til grunn og målsettingene for arbeidet i barnehagen. Vi

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Refleksjonsnotat for januar 2014

Refleksjonsnotat for januar 2014 Refleksjonsnotat for januar 2014 Det ble ikke mange turer til marsplassen i desember, da det var juleforberedelser. I januar falt den etterlengtede snøen og måneden bærer preg av mye utelek, prosjektarbeid

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage «Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid med barnehager fra

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning -med fokus på det fysiske

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE ÅS KOMMUNE 1. INNLEDNING Nå er vi 26 barn på avdeling Grana: 18 gutter og 8 jenter. Det er en flott gjeng! Vi er ferdig med tilvenning av de nye barna og alle ser ut til å trives veldig godt. Både barn

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Høsten 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Barnehagesektoren

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer