Sveberg skole/malvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sveberg skole/malvik kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

2 Innholdsfortegnelse VURDERINGSRAPPORT... 1 INNLEDNING OM SKOLEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE TIDSBRUK METODER SKOLEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET SKOLEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL SKOLEEIER VEDLEGG Innledning Om regionene: 31 skoler i 8 kommuner i Gauldalsregionen og Nearegionen har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor skolevurdering: I følge forskrift til opplæringsloven 2-1 første ledd, skal skolen jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene i generell del og fagdelene av læreplanen. Skolen skal over tid foreta vurderinger og undersøkelser relatert til alle mål i læreplanverket. Skolen skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke konklusjoner og iverksette tiltak som følge av dette. Den skolebaserte vurderingen skal være til hjelp i arbeidet med skoleutviklingen og bidra til at personalet får økt innsikt i sammenhengen mellom rammefaktorer, prosesser og resultat. En innsikt som igjen skal bidra til å øke elevenes utbytte av opplæringen. Det bør legges til rette for at de parter som deltar i analyse- og konklusjonsarbeidet har nødvendig kompetanse. Konklusjonene av den skolebaserte vurderingen bør skriftliggjøres og kommuniseres til berørte parter. Skoleeier har ansvar for å jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå de målene som er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i de enkelte læreplanene for fag. Skoleeier skal medvirke til å etablere administrative systemer og innhente statistiske og andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. (Jamfør Opplæringsloven 13.10) Hvorfor ekstern vurdering? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /12-

3 Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i skolen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får skolen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ti personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 31 skolene som deltar. Hver skole skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver skole, og ingen skal vurdere skole i egen kommune. Hva gjør vurderingsgruppa? Skolen, i samarbeid med skoleeier, velger et fokusområde for vurdering. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med skolen. De utarbeider kriterium, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte skoles vurderingsområdet. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for skolen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene, og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram skolen sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet skolen årlig arbeider med. 2 Om skolen Sveberg skoles visjon: På Sveberg skole graver vi oss inn i ei gruve av kunnskap. Sveberg skole er en fulldelt barneskole med ca. 300 elever. De ansatte ved skolen har som hovedoppgave å skape et læringsmiljø der elevene skal ha en positiv faglig og sosial utvikling ut fra sine forutsetninger. Det legges vekt på varierte arbeidsmetoder, uteskole og bruk av IKT i undervisningen. Elevene starter å bruke PC på 1. trinn og trinn har fast utedag hver uke. Lærerne jobber i team, og alle pedagoger er kontaktlærere. Elevene på trinnet ses i sammenheng, og trinnet deles inn i ulike basisgrupper. Skolen tilpasser undervisninga best mulig ut fra elevenes behov. Skolen har et nært samarbeid med HIST både i utviklingsarbeid og som praksisskole. Skolen ble sertifisert miljøskole med Grønt Flagg og utvalgt som bonusskole i 2002.

4 3 Vurderingsområde Sveberg skole har bedt om vurdering på følgende område: Ressursutnytting i skole og SFO. Bakgrunn/prosessen for valg av område: Temaet ble bestemt i personalmøte 4 Vurderingskriterier for glansbilde I evalueringsuken har vi vurdert skolens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik skolen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. Kriteriene er hentet fra lov, regelverk, læreplanverk og skolen sine egne planer. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet, og godkjente av skolen. Glansbilde: Ressursutnyttelse i skole og SFO. Kriterium Opplæringen er tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte elev. ( 1.2 i Opplæringsloven) Ved voksenfravær har skolen et system som fungerer godt. Personalet skal fungere i et fellesskap av kolleger som deler ansvar. (Kunnskapsløftet s. 13, Det arbeidende menneske ) Tegn på god praksis Skolen har en kultur for hvordan tilpasset opplæring skal foregå Trinnene har en klar plan for hvordan voksenressursen skal fordeles Elever med IOP blir ivaretatt i henhold til enkeltvedtak Trinnet kjenner til hvordan timene til spesialundervisning skal utnyttes Alle voksne på trinnet har klarlagt ansvarsfordeling Alle voksne er aktive opp mot elevene Trinnene er fleksible i forhold til fravær Ved fravær har trinnet en reserveplan Det er flyt på tvers av trinn ved store fravær Ved fravær ut over to uker har

5 Kompetansen på trinnet utnyttes maksimalt. I undervisningen deler lærere med ulike spesialiteter ansvaret. (Kunnskapsløftet s. 12, læring som lagarbeid) Samarbeidstida mellom de ansatte brukes optimalt. ( I et godt arbeidslag hever deltakerne kvaliteten på hverandres arbeidslag. Kunnskapsløftet s. 12) Skole og SFO samarbeider for å legge til rette slik at barna får bruke varierte og ulike sider av seg selv. (Skolens virksomhetsplan) Skolen skal være en lærende organisasjon. (Opplæringsloven kap. 10) skolen tilgang på kvalifisert vikar Personalet er fleksibelt i forhold til arbeidstider Det er forståelse for at ledelsen foretar rokering ved fravær Spes.ped. elever skal skjermes så langt det er mulig ved fravær Det er bred faglig kompetanse på trinnet Elevene får nyte godt av den totale kompetansen på trinnet og på tvers av trinnet Skolens spisskompetanse utnyttes Ledelsen har god oversikt over skolens fagkompetanse Kompetansen er godt fordelt mellom trinnene Samarbeidstida brukes slik det er bestemt i arbeidstidsavtalen Personalet er seg bevisst fordelinga mellom samarbeid og individuelt arbeid Det er balanse mellom tid til felles-og trinnarbeid Det er satt av tid til samarbeid mellom pedagoger og assistenter Det finnes møtearenaer mellom skole og SFO Overgangene mellom skole og SFO er godt tilrettelagt for elevene Det er kultur for å hjelpe hverandre. Det er tilrettelagt for lekselesing på SFO Skolen er samkjørt på grunnleggende holdninger Personalet er løsningsorientert og konstruktivt De tilsatte får bruke kompetansen sin Det er satt av tid til samarbeid Det er satt av tid til erfaringsutveksling i fellestida. Det foreligger en plan for kompetanseheving

6 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Elever, personalet, foresatte og ledelsen ved Sveberg skole Eksterne deltakere: Roar Dille og Jan Helge Tronsaune Roar Dille og Jan Helge Tronsaune er rektorer i Røros kommune. 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en skole. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter skolen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på skolen i inntil tre dager. Skolen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/skolene Uke 48 Melde inn vurderingsområde Skolen Uke 49 Overlevering av dokumentasjon Skolen Uke 49 Valg av vurderere Regionene Uke 50 Kontakt med skolen - framdriftsplan Vurderere Uke 50 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Uke 4 Utarbeidelse av skjema, påstand, intervjuguide, Vurderere observasjonsskjema etc Uke 7 Godkjenning av glansbilde Skolen Uke 8 Skissere innholdet for vurderingsuka Vurderere Uke 9 Utfylling og returnering av påstandssjema Skolen Uke 10 Skolen lager en plan for vurderingsuka Skolen Uke 11 Vurderingsuka med fremlegging av rapport Vurderere Uke 14 Tilbakemelding til vurdererne Skolen Etter 6 mnd. Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Skolenb

7 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med rektor, møte og observasjon. All informasjon om skolen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis Bruk av samtaleguider Observasjon Vi har lagt hovedvekt på samtale som metode Kriterium: 8 Skolen sine sterke sider innen vurderingsområdet Opplæringen er tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte elev Elever med IOP blir ivaretatt i henhold til enkeltvedtak. Trinnene har en klar plan for hvordan voksenressursen skal fordeles. Alle voksne på trinnet har klarlagt ansvarsfordeling. Alle voksne er aktive opp mot elevene. Dette erfarte vi: Undervisningen planlegges på trinnet, men trinnet deler seg i gjennomføringen. Ressursene er er fornuftig fordelt i forhold til elever med store behov. Elever med enkeltvedtak blir tatt godt vare på i forhold til til behovet, og i og med at elever med enkeltvedtak ofte undervises i grupper sammen med andre, kan ekstraressursen komme andre elever tilgode. Elevene får differensierte arbeidsprogram, og ved stasjonsarbeid er gruppene inndelt i nivågrupper etter leseferdighet. Spesialpedagogene er godt fordelt på trinnene. Teamene vurderer nøye hvordan trinnet bør deles i forhold til hvilke tema det undervises i. Dette er god ressursutnyttelse. Trinnene passer på at spisskompetansen brukes godt. Lærerne vurderer ressursbruken ofte og er åpne for endringer underveis.

8 Kriterium: Ved voksenfravær har skolen et system som fungerer godt. Personalet skal fungere i et fellesskap som deler ansvar: Trinnene er fleksible i forhold til fravær. Personalet er fleksibelt i forhold til arbeidstider. Dette erfarte vi: Teamene løser vikarproblemet internt ved kortere lærerfravær. Lærerne gjør grep hele tiden når det er behov, og planene fravikes og endres. Dette er lærerne flinke til. Det er kultur for å avlaste hverandre, og det er helt nødvendig. Organiseringen skjer på sparket, og lærerne er stort sett positive til endringer og bytter internt. Elevene sier at når noen lærere er borte,kommer det andre inn. Foreldrene har ikke hørt at elever sitter alene i timer. Kriterium: Kompetansen på trinnet utnyttes maksimalt. I undervisningen deler lærere med ulike spesialiteter ansvaret. Det er bred faglig kompetanse på trinnet. Elevene får nyte godt av den totale kompetansen på trinnet. Ledelsen har god oversikt over skolens fagkompetanse. Dette erfarte vi: Det er god fordeling av kompetanse på skolenivå og internt på trinnene. Hver enkelt får bruke sine sterke sider. Har sett at de med spisskompetanse har lagt ukeplaner for hele trinnet, og det er god ressursutnyttelse. Ledelsen har en kompetanseoversikt som ligger i bunn ved sammensetting av team. Det er lagt vekt på kursing av hele personalet, lite ressursnyttig å sende enkeltpersoner på kurs. Foreldrene har inntrykk av at kompetansen på skolen er høy. Samarbeidet med forkningsmiljøet og høyskolen er plussressurs.

9 Kriterium: Skolen skal være en lærende organisasjon. Personalet er løsningsorientert og konstruktivt. De tilsatte får bruke kompetansen sin, og det er satt av tid til samarbeid. Dette erfarte vi: Skolen har et åpent, inkluderende arbeidsmiljø med et fungerende støtteklima. Godt humør preger personalgruppa, og det er stor takhøyde. Blide og trivelige kolleger. God fordeling av kjønn og alder. Enighet om mål og retning. Det er rom for nytenkning og utprøving. Skolen er utviklingsorientert. Elevene og foreldrene synes lærerne er flinke og dyktige, dette gjelder også SFO. Det virker som det er stor trivsel på Sveberg skole. Humankapitalen er skolens største og viktigste ressurs. Kriterium: 9 Skolen sine utviklingsområder Ved voksenfravær har skolen et system som fungerer godt. Personalet skal fungere i et fellesskap av kolleger som deler ansvar. Det er flyt på tvers av trinn ved store fravær. Ved fravær ut over to uker har skolen tilgang på kvalifisert vikar. Spes.ped. elever skal skjermes så langt det er mulig ved fravær. Dette erfarte vi: Trinnvis er skolen god til å takle fravær. Men når det gjelder flyt på tvers av trinn, har skolen et utviklingspotensiale. Det finnes et system der assistenter flyttes trinnene i mellom, men når det gjelder pedagoger, er det dårlig kultur for dette.

10 Skolen har vikarlærer som brukes på alle trinn, men det dekker ikke alltid behovet ved fravær utover to uker. Det settes ikke alltid inn vikar ved lengre fravær. Ved fravær blir gjerne de elevene som trenger mest hjelp, de som blir mest skadelidende. Kriterium: Skolen skal være en lærende organisasjon. Skolen er samkjørt på grunnleggende holdninger. Det er satt av tid til erfaringsutveksling i fellestida. Det foreligger en plan for kompetanseheving. Dette erfarte vi: Det er sprik i personalet når det gjelder grunnleggende holdninger og verdier. Lærerne tolker og håndhever regelverket ulikt. Noen, særlig nye lærere, er usikre på skrevne og uskrevne regler. Der har skolen en vei å gå. Det virker som det er for lite tid til samarbeid og erfaringsutveksling. Det foreligger ingen kjent plan for kompetanseheving. Det ser ut til at teamene er en del selvstyrt, og at det er for lite erfaringsutveksling på tvers av teamene og for lite utnyttelse av kompetanse på tvers av trinnene. Det er ulike syn på hva som er spesialundervisning og hva som er tilpassa opplæring. Der har skolen noe å ta tak i. Kriterium: Skole og SFO samarbeider for å legge til rette slik at barna får bruke varierte og ulike sider av seg selv. Det finnes møtearenaer mellom skole og SFO. Det er kultur for å hjelpe hverandre.

11 Dette erfarte vi: Det er opprettet møtearenaer mellom lærere og assistenter i skoledelen, men det er få møtearenaer mellom skole og SFO som enheter. De er sammen på enkelte planleggingsdager. Vi ser det er vanskelig å finne møtetidspunkter når elevene er til stede. På ledernivå er det godt samarbeid ved at SFO-leder er med i skolens lederteam, men skolen har en utfordring i å finne møtearenaer for hele personalet. Spisepausene til assistentene legges til kl 12 hver dag. Dette er et tidspunkt på dagen da skolen trenger assistenter, og vi reiser spørsmål om dette er god ressursbruk. Skolen bør også diskutere om det er god personalpolitikk at pedagoger og assistenter spiser hver for seg. 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Trinnet deles opp i klasser og grupper. Her opereres det med forskjellige navn.en innstramming på navnebruk hadde gitt en klarere profil og helhetlig preg. Trinnene har frihet under ansvar. Det kan være berikende. Det spørs likevel om skolen bør ha en mer lik oppfatning av hva som forventes av hvert trinn, uavhengig av lærerne på trinnet. Skolen har relativt mange grupperom, og ofte står de ubenyttet. Skolens grunnsyn er at en skal være forsiktig med å ta elever ut av felllessskapet, men likevel bør bruken av grupperom vurderes.

12 11 Rapportering til skoleeier Skoleeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart skolefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at skolevurderingen har funnet sted, sender rektor en rapport tilbake til skoleeier om hvordan skolene har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes skoleansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. Sveberg skole, Roar Dille (Vurderer) Jan Helge Tronsaune (Vurderer)

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Nygård skole Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer