Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper og på tvers av gruppene Dato: Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldal regionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurderer arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderere gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. 2 Om barnehagen Knærten friluftsbarnehage er en privat barnehage, som er på vei til å bli overtatt av Trygge barnehager. De har en utvidet friluftsprofil og har en målsetting om å drive med friluftsliv for alle aldre. De har 59 barn fordelt på 4 grupper. 2 småbarn og 2 storbarn. 18 ansatte er fordelt på 14 årsverk Barnehagen er 17 år, men har vært gjennom store endringer siden den ble stiftet. Barnehagen har åpningstid fra Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

5 3 Vurderingsområde Knerten friluftsbarnehage har bedt om vurdering på følgende område: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper og på tvers av gruppene i barnehagen Bakgrunn for vurderingsområde: Barnehagen har alltid hatt fokus på personalressurs. Det kom fram som en svakhet på medarbeiderundersøkelse, i regi av bedriftshelsetjeneste i Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterier er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planar. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurdererne og godkjent av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

6 Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper og på tvers av gruppene i barnehagen Kriterium 1) Barnehagen er en lærende organisasjon (Rammeplanen s. 26) Planlegging av barnehagens fysiske utforming, organisering, innhold og prosesser må gjøres med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplan. (Rammeplan Kap. 4, s 47) 2) God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser samt nærmiljø og naturområder. ( Rammeplan Kap. 4, s 47) 3) Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under skolepliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. (Rammeplan s.7) 4) Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 2 formål) Tegn på god praksis a) Planer og praksis viser hvordan barnehagen arbeider med organisering av voksenressursen. b) Ledelsen har satt av tid til refleksjon og drøfting. c) Ny kunnskap og innsikt gjenspeiles i planer og praksis. d) Barnehagen har et system for jevnlig vurdering av voksenressursen. a) Personalet er løsningsorientert. b) Personalet hjelper hverandre på tvers av avdelingene c) Det arbeides for å skape en vi - følelse d) Personalgruppas kvaliteter og ressurser hentes fram og nyttiggjøres. Jf virksomhetsplan. e) Personalet har en hensiktsmessig arbeidsfordeling. a) Personalet støtter og tar hensyn til det enkelte barn samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. b) Barna deltar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter c) Personalet er tilgjengelige og deltar i lek og aktiviteter ute og inne. d) Barna har tilgang til et fysisk miljø som innbyr til lek og varierte aktiviteter. a) Det er rutiner for utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage. b) Foreldre føler seg trygge på at barnet deres får et godt pedagogisk tilbud med en hensiktsmessig utnyttelse av voksenressursen. c) Personalet er tilgjengelig og møter foreldre med respekt Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

7 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Daglig leder, pedagogiske ledere, førskolelærere, fagarbeidere, barnevernspedagog, ergoterapeut, assistenter, foreldre og barn. Eksterne deltakere: Beathe Skogmo, Grete Lund. 6 Tidsbruk Det er avsatt 4 dager til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurdererne møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurdererne på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererne informasjon, metoder, verktøy og driver informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionen Melde inn vurderingsområde Daglig leder Overlevering av dokumentasjon Daglig leder Valg av vurderere Regionen Juni Kontakt med barnehagen - framdriftsplan Vurderere Juni Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Juni Sende glansbilde til barnehagen Vurderere 15.sep Godkjenning av glansbilde Daglig leder Juni Utarbeidelse av intervjuguide, observasjonsskjema Vurderere Juni Skissere innhold for vurderingsuka Vurderere 15.sep Barnehagen godkjenner planen for vurderingsuka Vurderere Uke 43 Vurderingsuka med fremlegging av rapport Vurderere Uke 45 Tilbakemelding til regionen Daglig leder Innen6mnd Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Daglig leder Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

8 Tidsplan for vurderingsuka: Tidspunkt Organisering Ansvar Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Kveld : Møte til forberedelse : Oppmøte i barnehagen. Møte med daglig leder, omvisning og orientering : Observasjon på Maurtua og Marihøna : Lunsj 12.30: Samtale med fagarbeidere/assistenter : Samtale med pedagogiske ledere : Intervju med daglig leder : Foreldremøte med ei gruppe foreldre : Oppmøte : Observasjon på Vepsebolet og Revehiet 11.30: Lunsj 12.00: Samtale med fagarbeidere/assistenter : Samtale med 5 åringer.(6/8 barn) 15.00: Møte med daglig leder 08.30: Evt. oppmøte. Arbeid med rapport : Evt. observasjoner og samtaler med førskolelærere/assistenter Arbeid med rapport 15.00: Framlegging av forslag til rapport for daglig leder : Framlegg av rapport Vurderere Daglig leder ansvar for innkallinger. Vurderere. Inviter gjerne SU, barnehageansvarlig i kommunen eller andre relevante personer. Daglig leder er ansvarlig. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

9 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med ledelsen, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis. Observasjon. Bruk av samtaleguider. Foreldremøte med intervjuguide. 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium : Barnehagen er en lærende organisasjon (Rammeplanen s. 26). Planlegging av barnehagens fysiske utforming, organisering, innhold og prosesser må gjøres med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplan. (Rammeplan Kap. 4, s 47). Tegn 1a: Planer og praksis viser hvordan barnehagen arbeider med organisering av voksenressursen. Hva vi så: Personalrullering er nevnt både i informasjonsbrosjyren, virksomhetsplan og utkast til ny årsplan. Virksomhetsplanen sier også noe om rekruttering, primærkontakt, planlegging, personalet som ressurs, kompetanse. Vi så at noen avdelinger informerte om vaktsystem, f.eks i bladlusa, og oppslag i gangen. Avdelingene lager ukeplaner. Morgenmøteboka viser hvordan ansatte organiseres daglig. Tegn 1b: Ledelsen har satt av tid til refleksjon og drøfting. Hva vi så: Personalet sier at dette kan gjennomføres på gruppemøter. Tegn 1c: Ny kunnskap og innsikt gjenspeiles i planer og praksis. Hva vi så: Personalet sier at de fikk en annen måte å tenke på etter turen til Østersund. Noe vises i praksis, bl.a i det fysiske miljøet og ved rutiner for oppstart av barn i barnehagen. De sier at Webster Stratton brukes aktivt i hverdagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

10 Tegn 1d: Barnehagen har et system for jevnlig vurdering av voksenressursen. Hva vi så: Barnehagen gjennomfører morgenmøter der voksenressursen organiseres daglig. Kriterium: God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser samt nærmiljø og naturområder. ( Rammeplan Kap. 4, s 47). Tegn 2a: Personalet er løsningsorientert. Hva vi så: Vi så det gjennom morgenmøteboka, der de bl.a løste personalmangel. Løsninger på det fysiske miljøet viser at de prøver å utnytte rom inne og ute på en best mulig måte. Vi så fleksible ansatte. Tegn 2b: Personalet hjelper hverandre på tvers av avdelingene. Hva vi så: Det at barnehagen samarbeider om vaktsystemet, gjør at voksenressursen utnyttes fullt ut i hele åpningstida. Personalet sier at ordningen med rullering gjør at alle kjenner hverandre. De fremhever Knærten-ånden. Måtte fjerne et bilde.. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

11 Tegn 2c: Det arbeides for å skape en vi -følelse. Hva vi så: Personalet gir uttrykk for at de benytter flere metoder, både faglig og sosialt. Tegn 2d: Personalgruppas kvaliteter og ressurser hentes fram og nyttiggjøres. Hva vi så: Kompetanseplan er under utarbeiding. Vi så og fikk fortalt at ansatte får brukt sine interesser og kunnskaper. Tegn 2e: Personalet har en hensiktsmessig arbeidsfordeling. Hva vi så: Vi har sett ulike system for arbeidsfordeling. Personalet sier at de kommuniserer mye for å gjøre dagen best mulig. Kriterium: Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under skolepliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. ( Rammeplan s. 7). Tegn 3a: Personalet støtter og tar hensyn til det enkelte barn samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Hva vi så: Personalet gir uttrykk for at de ser både enkeltbarn og hele gruppa. Vi så at de tok individuelle hensyn, og viste alle barna omsorg. Tegn 3b: Barna deltar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Hva vi så: Sitat fra barn: Vi får bestem ka vi ska leik. Tegn 3c: Personalet er tilgjengelige og deltar i lek og aktiviteter ute og inne. Hva vi så: Personalet har erfaring med at når de setter i gang en lek, kommer det mange barn. Tegn 3d: Barna har tilgang til et fysisk miljø som innbyr til lek og varierte aktiviteter. Hva vi så: Barnehagen har et fint uteområde og har mange turmål i nærmiljøet. Kriterium: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 2 formål). Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

12 Tegn 4a: Det er rutiner for utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage. Hva vi så: Barnehagen har ulike måter for utveksling av informasjon: hentebringesituasjonen, foreldresamtaler, foreldremøter, e-post, månedsbrev, dokumentasjon på vegger/tavle/dør, post i barnas hyller, pr. telefon, på lapper og i bøker. Tegn 4b: Foreldre føler seg trygge på at barnet deres får et godt pedagogisk tilbud med en hensiktsmessig utnyttelse av voksenressursen. Hva vi så: Foreldre nevner bl.a. at personalet har bred kompetanse. Tegn 4 c: Personalet er tilgjengelig og møter foreldre med respekt. Hva vi så: Foreldre sa at personalet er veldig imøtekommende, og tar imot kritikk på en fin måte. Her har vi fjernet et bilde.. 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon (Rammeplanen s. 26). Planlegging av barnehagens fysiske utforming, organisering, innhold og prosesser må gjøres med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplan. (Rammeplan Kap. 4, s 47). Tegn 1a: Planer og praksis viser hvordan barnehagen arbeider med organisering av voksenressursen. Hva vi så: Personalet ga uttrykk for at det meste av organiseringen skjer muntlig og uformelt. Vi så lite visjonstenking, tydeliggjøring av mål og konkretisering i planene, og personalet gir selv uttrykk for at de ønsker dette. Ekstern vurdering på tema om organisering av voksenressursen er ikke nevnt i noen av planene, og vi finner lite forberedelse i forkant av vurderingsuka. Tegn 1b: Ledelsen har satt av tid til refleksjon og drøfting. Hva vi så: Personalet sier at det ikke er noe system og sikring på dette. Tegn 1c: Ny kunnskap og innsikt gjenspeiles i planer og praksis. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

13 Hva vi så: Barnehager gir uttrykk for at de har jobbet mye med organisering av voksenressursen, men denne prosessen kommer lite fram i barnehagens planer. Tegn 1d: Barnehagen har et system for jevnlig vurdering av voksenressursen. Hva vi så: Dette er ikke tilstrekkelig forankret i barnehagens planer, og det mangler systematisering på en slik vurdering. Kompetanseplan er under utarbeiding, ifølge styrer. Kriterium: God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser samt nærmiljø og naturområder. ( Rammeplan Kap. 4, s 47). Tegn 2d: Personalgruppas kvaliteter og ressurser hentes fram og nyttiggjøres. Jf virksomhetsplan. Hva vi så: Vi ser at de har ønske om dette, men at det er noe personavhengig på hvilken måte det gjøres. Tegn 2e: Personalet har en hensiktsmessig arbeidsfordeling. Hva vi så: Hos personalet fungerer det greit når de kommuniserer med hverandre, men de gir uttrykk for at de ønsker noe skriftlig for vikarer. Kriterium: Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under skolepliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. (Rammeplan s.7). Tegn 3b: Barna deltar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Hva vi så: Personalet sier at de har behov for mer kompetanse på barns medvirkning. Foreldre sier at barna kunne vært mer med i planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Sitat fra barn: Æ vil at vi gjør mer som vi vil. Tegn 3c: Personalet er tilgjengelige og deltar i lek og aktiviteter ute og inne. Hva vi så: Vi så til tider få voksne, og lite deltakelse i lek ute. Personalet sier at de ikke er like flinke ute. Sitat fra foreldre: vi har gått gjennom uteområdet, og lurer litt på hvor de voksne er. Sitat fra barn: vi vil at dem skal vær med mer, men dem vil itj. Det e artig når dem voksnan leke. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

14 Kriterium: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 2 formål). Tegn 4a: Det er rutiner for utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage. Hva vi så: Foreldrene ønsker at alle avdelinger skriver fra dagen i dag. De etterspør om rutiner med notatbøker følges opp. De ønsker at oppslagstavler blir mer systematisert. Foreldre ved Revegruppa ønsker informasjon nærmere porten. Tegn 4b: Foreldre føler seg trygge på at barnet deres får et godt pedagogisk tilbud med en hensiktsmessig utnyttelse av voksenressursen. Hva vi så: Foreldre stiller spørsmål om vaktsystem fra 6.30, betalte pauser og bruk av vikarer i forhold til voksentetthet. Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Knærten friluftsbarnehage har jobbet mye med ulike tema innenfor vurderingsområdet. De har f. eks et innarbeidet system for personalrullering, og har i tillegg ulike ordninger som ikke alle er tilstrekkelig satt i system. Barnehagens ledelse har et særlig ansvar for at den pedagogiske virksomheten planlegges, gjennomføres, dokumenteres og vurderes i tråd med barnehagelovens og rammeplanens føringer. (Jf. Stortingsmelding nr. 41, Kap. 4). Med utgangspunkt i dette har vi kommet fram til følgende tips til videre arbeid: Ledelse og struktur Vi foreslår at barnehagen fortsetter daglig leders påbegynte arbeid med utarbeiding av en kompetanseplan. Vi ser muligheter for at den også kan inneholde en plan for kompetanseheving.( Litt: Kari Pape fra plan til praksis 1 ). Dette gir oversikt og muligheter for at personalet kan organisere interne kurs (f.eks. data). Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

15 Det er viktig med refleksjon for å skape kompetanseheving. I den forbindelse tror vi det kan være lurt å se på møtestrukturen, og om personalet evt. kan bruke noe av tida si felles for å sikre refleksjon og riktig prioritering av tema. Her bør styrer legge klare føringer. På den måten kan personalet få planlegge, reflektere og vurdere sammen. Dette kan medføre bedre utnyttelse av hverandres kompetanse, noe som igjen styrker de enkelte gruppene. Vi anbefaler også at det legges føringer på hva gruppemøter skal inneholde, og dermed sikre at det blir rom for bl.a. refleksjon. Det fysiske miljøet er den 3. pedagogen, og har stor innvirkning på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Miljøet skal være foranderlig og inspirere til lek, forskning og undring. Miljøet skal gjøre barnet selvhjulpen og kompetent. Det fysiske miljøet vil også være til hjelp i forhold til voksenressursen. Tilgjengelige aktiviteter og materiale til en hver tid vil være nyttig. Vi har imidlertid sett noen begrensninger i den bygningen barnehagen har tilhold i nå. Vi har valgt ikke å fokusere på dette, da vi regner med at det ordner seg ved flytting. Eli Thorbergsen s bok, Barnehagens rom, kan være nyttig i arbeidet med å utforme den nye barnehagen. Hun fokuserer på barneperspektivet, og kan skape mange drøftinger om grunnsyn, barns medvirkning og hvilke aktiviteter som ønskes. Vi har fått tilbakemelding fra personalet med ønske om 2 pedagogiske ledere på Vepsebolet. Vi skjønner at det ikke er enkelt å lede ei gruppe med barn og ansatte som man ikke treffer. Barnehagen kan med fordel synliggjøre hva som ligger i de ulike yrkesrollene. Marianne Zalik kan være til god hjelp, spesielt i forhold til de pedagogiske lederne. Hun fokuserer på tydelig og nær faglig ledelse, og sier at ved å bevisstgjøre pedagogiske ledere på den kompetansen de har, vil hele personalgruppa styrkes. Knærten friluftsbarnehage har flere yrkesgrupper, og assistentene har uttrykt at de ønsker mer ansvar, og at de da yter mer. Det kan da være nyttig med fast avsatt tid til planlegging. Vi foreslår at det lages en felles tilgjengelig personalperm, der alle viktige opplysninger er samlet. For eksempel ulike ansvarsfordelinger, arbeidsbeskrivelser, retningslinjer og vedtekter, møteoversikt og ulike planer. Vi har forstått at det er noe ulik fordeling av avdelingenes hjelp til hverandre. Dette bør det tas en gjennomgang på, slik at frustrasjoner kan unngås. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

16 Voksenrollen Vi har sett, hørt og erfart at det reflekteres lite over begrepet barns medvirkning. Vi opplever at det fokuseres på selvstendighet og bestemmelse, mer enn medvirkning. For å avklare hva dere legger i de ulike begrep, anbefaler vi å se nærmere på temahefte Barns medvirkning. Vi anbefaler at ansatte diskuterer på hvilken måte voksne deltar i lek. Når er det godt nok? Hvilke muligheter gir ulike typer lek? Hvordan får til mer voksendeltakelse i uteleken? Dette bør nedfelles, slik at det blir kjent for alle. For å få personalet til å bli gode lekere, kan det å gjennomføre strukturerte lekegrupper være en god hjelp.( tips: Det e no bærre leik, sjø - en studie om kompetansebygging som forebyggende arbeid i barnehagen. Et prosjekt i Selbu kommune i samarbeid med Trøndelag kompetansesenter). Det kan også være nyttig å observere og gi veiledning til hverandre. Vi har observert at det er elementer av Reggio Emilia - tenkning på avdelingene. Hvordan kan dere utvikle f. eks dokumentasjon i forhold til denne type pedagogikk? Vi anbefaler en gjennomgang på hvor dere vil? (Malaguzzi) Andre ting: Det kan være hensiktsmessig å samarbeide mer om kjøkkentjenesten. Kanskje en ansatt kan forberede måltid, og ha opprydding etter mat til alle barna? Dette kan evt. rulleres, slik at avdelingene har hver sine dager på kjøkkenet. De andre avdelingene vil da spare tid. Vi ser at den første tidligvakta kan utsette oppstart til 6.45, noe som vil gi større voksentetthet senere på dagen, da det er flere barn tilstede. Det kan være nyttig med en felles Postperm til å sette inn bl.a. møtereferat, informasjon, kurs, planer fra avdelingene osv. Den bør være tilgjengelig på personalrommet, og kan leses i betalt pause. Sitat: Blir det skrevet referat fra personalmøtene?. Kan jo ikke gå på kontoret for å se på referat fra styremøter. Alle ansatte bør ha tilgang til en egen e-postadresse, gjennom Knærten friluftsbarnehage. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

17 Hvor kan dere organisere et møterom for foreldresamtaler? Praktisk informasjon til vikarer, bør være tilgjengelig på avdelingene. Foreldre ønsker at vikarer og nye ansatte har navneskilt. Oppslagstavler bør systematiseres. Hva skal henge hvor? Pedagogisk dokumentasjon og informasjon kan med fordel ha hver sin plass. For foreldre som ikke er innom dørene, bør det lages en oppslagstavle med glass ute ved porten. Konklusjon Vi har opplevd en barnehage med god vi- følelse, med godt miljø, mye humor, bred faglig kompetanse, flott samarbeid og som har fokus på barna i hverdagen. Personalet har en god dialog med hverandre, med barn og foreldre. Personalet og foreldre sier at de har en daglig leder som er løsningsorientert og tar alle på alvor. Vi ser at barnehagen har mange gode løsninger for å organisere voksenressursen best mulig. De ser muligheter i stedet for begrensninger. Både barn, foreldre og ansatte har sagt mye positivt om barnehagen. Bl.a: Det er en oversiktlig barnehage der alle kjenner alle. De synes det er bra at barnehagen satser på friluftsliv, og er mye ute. Sitat fra barn: Det e bra å leik. Vi håper våre tips kan være til nytte i videre arbeid i barnehagen. Vi ønsker at dere jobber mer med vurderingsområdet i etterkant, enn det ble gjort i forkant. Sitat på foreldremøte, etter spørsmål om de var kjent med barnehagens vurderingsområde: fikk vi ikke en e-post før helga? Vi håper dere vil fortsette det gode arbeidet, bl.a. med den unike vi- følelsen. Ha fortsatt fokus på Knærten-ånden! Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

18 Vi har fått mange gode tips som vi tar med tilbake til egne barnehager. Takk for oss. 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. 12 Vedlegg Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

19 BARNESAMTALER OBSERVASJONSSKJEMA SAMTALEGUIDE MED LEDELSEN SAMTALEGUIDE MED PERSONALET INNKALLING TILFORELDREMØTE Barnesamtaler med noen av 5-åringene SPØRSMÅL 1. Hva er bra med barnehagen deres? 2. Hva liker du å gjøre i barnehagen? 3. Hjelper de voksne i barnehagen hverandre? 4. Får dere hjelp av de voksne, hvordan? 5. Hvem bestemmer i barnehagen? 6. Hva får dere være med på å bestemme? 7. Er de voksne med og leker? 8. Hva gjør du når du er inne/ute? 9. Hva er spennende å leke med/holde på med? 10. Hva bruker mamma og pappa å snakke med de voksne om? SVAR Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

20 Observasjonsguide Planer og praksis viser hvordan barnehagen arbeider med organisering av voksenressursen. Personalet er løsningsorientert. Personalet har en hensiktsmessig arbeidsfordeling. Personalet hjelper hverandre på tvers av avdelingene Personalet støtter og tar hensyn til det enkelte barn samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barna deltar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter Personalet er tilgjengelige og deltar i lek og aktiviteter ute og inne. Barna har tilgang til et fysisk miljø som innbyr til lek og varierte aktiviteter. Det er rutiner for utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage. Personalet er tilgjengelig og møter foreldre med respekt Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

21 Samtaleguide med personalet Hva er bra med Knærten friluftsbarnehage? Hva er bakgrunn for valg av vurderingsområde? 1a)Viser planer og praksis hvordan barnehagen arbeider med organisering av voksenressursen? 1b) Er det satt av tid til refleksjon og drøfting? Hvordan? 1c) Gjenspeiles ny kunnskap og innsikt i planer og praksis? På hvilken måte? 1d) Har barnehagen et system for jevnlig vurdering av voksenressursen.? På hvilken måte? Til styrer: a) Hva sier personalplan/kompetanseplan? b)angående budsjett, hvilken påvirkning har du som styrer? c)ansettelser, lønn, etc. d)ansvar for vaktsystem, hvem? Turnus? 2a) Er personalet løsningsorientert? På hvilken måte? 2b) Hjelper personalet Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

22 hverandre på tvers av avdelingene? Eksempler 2c) Hvordan arbeides det for å skape en vi- følelse? 2d) På hvilken måte nyttiggjøres personalgruppas kvaliteter og ressurser? Kompetanse, interesser, vaktsystem, samarbeid 2e) Har personalet en hensiktsmessig arbeidsfordeling? På hvilken måte? Hvilke erfaringer har dere med personalrullering? Til styrer: a) På hvilken måte får du innsikt i hvordan ansatte jobber? b) Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2009 e)hvilke erfaringer har dere med personalrullering? 3a) Støtter personalet enkeltbarn samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas? 3b) På hvilken måte deltar barna i planlegging og gjennomføring av aktiviteter? 3c) Er personalet tilgjengelige og deltar i lek og aktiviteter ute og inne? 3d) Har barna tilgang til et fysisk miljø som innbyr til lek og varierte aktiviteter? 4a) Hvilke rutiner finnes for utveksling av informasjon Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

23 mellom hjem og barnehage? 4b) Har dere inntrykk av at foreldre/foresatte føler seg trygge på at barnet deres får et godt pedagogisk tilbud? På hvilken måte får foreldre/foresatte oversikt over utnyttelse av voksenressursen? 4c) Er dere tilgjengelig for foreldre? Til styrer: a) Hvilket system har dere på brukerundersøkelser? Har du synspunkt på andre ting ved Knærten friluftsbarnehage? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

24 Foreldremøte med ei gruppe foreldre Knærten friluftsbarnehage klokka Hva er bra med Knærten friluftsbarnehage? 2. Hvordan er dere kjent med barnehagens vurderingsområde Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper og på tvers av gruppene? 3. Oppfatter dere personalet som løsningsorientert? 4. Opplever dere at barna deltar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter? 5. Opplever dere at personalet er tilgjengelig og deltar i lek og aktiviteter ute og inne? 6. Har barna tilgang til et fysisk miljø som innbyr til lek og varierte aktiviteter? 7. Hvilke rutiner finnes for utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage? 8. Føler dere at barna får en godt pedagogisk tilbud med en hensiktsmessig utnyttelse av voksenressursen? 9. Evt. andre ting Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /24-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Hope barnehage Hope 4950 RISØR Att: Kristin Vintermyr Vår ref: Deres ref: Arkiv: A10 Dato: 2013/252 /INU Løpenr.: 6621/2013 02.05.2013 TILSYNS RAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Kommunikasjonen i barnehagen er preget av åpenhet og en god tone Barnetun Barnehage, Skolegata 12, 8901 Brønnøysund Styrer: Linn Flæsen Almendingen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn?

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016 Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? Virksomhetsleder: Gry-Heidi

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbustrand skole/selbu kommune Vurderingsområde: Bruken av arbeidsplaner med fokus på læringsmål og tilpassing. Dato:

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Tilsyn med Lundamo barnehage etter lov om barnehager 2017 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 24. november 2016.

Tilsyn med Lundamo barnehage etter lov om barnehager 2017 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 24. november 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 17.01.2017 Saksnr. 15/93-5 Lundamo skole og barnehage avd. barnehage Svingen 9 7232 LUNDAMO Tilsyn med Lundamo barnehage etter lov om barnehager

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Personalets rolle i utelek, 8920 Sømna Styrer: Torill Fagerland E-post: bakketun@barnehage.no Telefon: 750 28 366 Dato: 17.10-19.10.2016 Side

Detaljer

Barnehagen sitt oppdrag Pedagogen si rolle At-b si rolle i dette arbeidet.

Barnehagen sitt oppdrag Pedagogen si rolle At-b si rolle i dette arbeidet. Barnehagen sitt oppdrag Pedagogen si rolle At-b si rolle i dette arbeidet. Kva type dokumentasjon nyttar de i barnehagen? Kven har bestemt kva, korleis og kortid? Kva vert dokumentasjonen brukt til? Noter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Språkstimulering i uteleken AS, Plantefeltet 1, 8909 Brønnøysund Styrer: Siri Møller E.mail: siri.styrer@fjellsoya.no Tlf: 400 53 813 Dato:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Brønnøysund barnehage avd. Salhus Barnehagens valgte emne for tematilsyn: «Personalet følger opp resultatene av kartlegging og observasjon i det daglige arbeidet med barna» Brønnøysund

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sletten barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sletten barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sletten barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til at barna i vår barnehage får positive lekeopplevelser?

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole/selbu kommune Vurderingsområde Tilpasset opplæring der en ser på organiseringa av undervisningen

Detaljer