Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns sosiale kompetanse Dato: Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2009

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu og Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurdere arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet, oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderere gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene, som ikke er en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

5 2 Om barnehagen Fakta: Type barnehage: Planetringen er en kommunal barnehage i Malvik kommune Størrelse: 4 avdelinger, 72 barn og 17 ansatte Barnehagens alder: startet opp i 2000 Organisering av barnehagen: Består av 2 bygg, hvorav den ene er en friluftsavdeling som har tilhold i ei hytte i umiddelbar nærhet til barnehagen Spesielle forhold: Barnehagens fanesak er barns medvirkning, med strategiene: barnehagens rom, vurdering, sosial kompetanse og kompetente voksne 3 Vurderingsområde Barnehagen har bedt om vurdering på følgende område: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns sosiale kompetanse Bakgrunn/prosessen for valg av område/hvem har valgt området: Planetringen barnehage har i flere år deltatt i ulike prosjekt knyttet til fanesaken barns medvirkning. Det er innført nye arbeidsmetoder som prosjektarbeid med barn og pedagogisk dokumentasjon. Barnehagen har opplevd at det har vært en innholdsrik og utviklende periode. Fokuset dette året er å styrke barns sosiale kompetanse gjennom aktiviteter, lek og prosjektarbeid med barn, som forutsetter en aktiv deltakelse fra voksne og voksne som støttespillere for barnet. Vinteren 2009 gjennomførte hele personalet stådstedsanalysen. Resultatet fra ståstedsdanalysen er utgangspunktet for valg av vurderingsområde Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

6 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterier er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

7 Glansbilde: Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon ( Rammeplanen s. 26 ) Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter ( Rammeplanens s. 28 og personalplanen s. 9 ) Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid ( Årsplan s. 4 ) Tegn på god praksis Personalet har god kjennskap til interne planer og mål Det er godt samsvar mellom årsplan og praksis Det er satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, vurderer og dokumenterer sosial kompetanse Ny kunnskap vises i planer og praksis Ledelsen tilrettelegger for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse, og personalet tar også ansvar for sin egen faglige utvikling Personalet har en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere med barn og voksne Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre Personalet hjelper barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger Personalet har en anerkjennende væremåte Personalet legger til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse Det fysiske miljøet innbyr til sosiale aktiviteter Personalet er tilgjengelige ved å støtte og veilede barna. Personalet gir støtte og hjelp til barn som ikke deltar i det sosiale samspillet Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

8 Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Lov om barnehager 1 Personalet legger tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet Foresatte opplever at personalet er gode rollemodeller Personalet har rutiner for at foresatte kan gi tilbakemeldinger til barnehagen Foreldresamtaler tar opp barns sosiale utvikling som tema 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Styrer, pedagogiske ledere, førskolelærer, assistenter, fagarbeidere, barn og foresatte Eksterne deltakere: Heidi Simensen og Beathe Skogmo 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

9 Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionkonsulent Juni-09 Melde inn vurderingsområde Barnehagen Juni-09 Overlevering av dokumentasjon Barnehagen Juni-09 Valg av vurderere Regionkonsulent Juni-09 Kontakt med barnehagen - framdriftsplan Vurderere Juni-09 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Juni-09 Kontakt med barnehagen pr. tlf Vurderere Uke 33 Utsending av glansbilde Vurderere Uke 36 Godkjenning av glansbilde Barnehagen Uke 38 Utarbeidelse av skjema, påstand, Vurderere intervjuguide, observasjonsskjema etc Uke 40 Utfylling og returnering av påstandskjema Barnehagen Juni-09 Skissere innhold for vurderingsuka Vurderere Uke 36 Lager en plan for vurderingsuka Barnehagen Uke 43 Vurderingsuka med fremlegging av rapport Vurderere Uke 45 Tilbakemelding til vurdererne Barnehagen April 2010 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Barnehagen Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

10 Tidsplan for vurderingsuka: Tidspunkt Organisering Ansvar Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Møte for de siste forberedelser Vurderere 8.00: Oppmøte i barnehagen Møte med ledelsen, omvisning og orientering 10.00: Observasjon Solgruppa 11.00: Lunch 11.30: Observasjon Kometgruppa 13.00: Møte med pedagogiske ledere Styrer ansvar for 14.00: Samtale mellom vurderere innkalling 14.30: Kort møte med styrer 18.00: Foreldremøte Styrer ansvar for innkalling 8.00: Oppmøte Observasjon Stjernegruppa 10.00: Samtale med 4 assistenter 13.00: Samtaler med 8 barn fra Ugletårnet 15.00: Kort møte med styrer 8.30: Observasjon Ugletårnet 10.00: Samtale med styrer 13.00: Samtale med 5 assistenter og en førskolelærer Arbeid med rapport 15.30: Framlegging av forslag til rapport for ledelsen 17.00: Framlegg av rapport Inviter gjerne SU, barnehageansvarlig i kommunen eller andre relevante personer. Styrer ansvar Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

11 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: I forkant fikk vurdererne tilsendte ulik dokumentasjon: ståstedsanalyse, årsplan, virksomhetsplan og personalplan. Vurdererne sendte barnehagen et glansbilde i god til før vurderingsuka. Glansbildet ble gjennomgått av barnehagen og godkjent uten endringer. Glansbildet dannet grunnlag for alle samtaler og observasjoner. Under selve vurderingsuka ble det foretatt barnesamtaler med 8 av de eldste barna. Det ble gjennomført observasjoner i alle barnegruppene, både ute og inne. Styrer og resten av personalet ble intervjuet i grupper. På foreldremøte ble 39 foreldre delt inn i grupper og svarte på spørsmål, som etterpå ble lagt fram i plenum. 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Generell innledning: Som vurderere opplevde vi at vi kom til en meget god barnehage! Vi så at det er arbeidet godt og kontinuerlig med voksenrollen og sosial kompetanse. Barnehagen bærer preg av åpne og tillitsfulle barn og voksne. Det har hele tiden vært en god stemning, der alle virker trygge. Det hersker en rolig og harmonisk tone i hele barnehagen, noe som tyder på at det er arbeidet systematisk med barns medvirkning, kommunikasjon og syn på barn. De ansatte hadde tydelig fokus på barna, og var på gulvet sammen med ungene. Inventaret er tilpasset barna i form av lave stoler, bord, egen kjøkkeninnredning, mange madrasser på gulvene og bilder i barnhøyde. Vurdere opplever at de ansatte er utviklingsorienterte og kunnskapsrike. Sitat fra foreldre: Vi opplever at det er interesse for å fornye seg og holde seg faglig oppdatert Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

12 Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Personalet har god kjennskap til interne planer og mål. Det er utarbeidet ulike planer, bl.a årsplan, virksomhetsplan, ukeplan og personalplan. Disse er innholdsrike og har god layout. Alle ansatte får sin egen årsplan. Andre planer er tilgjengelig på personalrom og oppslått på avdelingene. Det er godt samsvar mellom årsplan og praksis. De ansatte opplever at de kjenner igjen det som står i årsplanen. Foreldre sier at det er samsvar mellom plan og praksis når det gjelder ukeplaner. Det er satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, vurderer og dokumenterer sosial kompetanse. De bruker gruppemøtene, personalmøtene og planleggingsdager til dette arbeidet. Ny kunnskap vises i planer og praksis. Det er mange eksempler på at ny lærdom har endret praksis. F.eks arbeidet med Reggio Emilia, Webster-Stratton og prosjektarbeid. Foreldrene understreker arbeidet med barns medvirkning og at utstillingen på Rådhuset etter prosjektarbeid synliggjør utvikling. Ledelsen tilrettelegger for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse, og personalet tar også ansvar for sin egen faglige utvikling. Personalet understreker at eier og ledelse tilrettelegger for kompetanseheving, gjennom kurs og innkjøp av litteratur. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

13 Kriterium: Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter Personalet har en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere med barn og voksne. De ansatte kommuniserer i hovedtrekk på samme måte. De var mye på gulvet og fikk dermed nærkontakt med barna. Vi observerte en positiv holdning i kommunikasjonen med barna, som preges av respekt og tillit. Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre. Vi registrerte at personalet vektlegger det kompetente barnet, og fremhever en anerkjennende og positiv holdning. Barn og foreldre påpeker at de voksne korrigerer negativ atferd, men de gir også ros og fremhever det som er bra. Personalet hjelper barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger. De ansatte oppmuntrer barna til å støtte og hjelpe hverandre, bl.a ved å stille spørsmål. Både barn og foreldre stoler på at de ansatte griper inn ved behov. Sitat fra de eldste jentene: Noen ganger lager vi noe og så får vi det ikke til, og da hjelper de oss. Personalet har en anerkjennende væremåte. Både foreldre og vurderere opplever at de ansatte er anerkjennende. Kriterium: Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid Personalet legger til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse. Rutinesituasjoner vektlegges, bla for at barna skal hjelpe hverandre. Vi så også tydelige innarbeidede rutiner for lek og aktiviteter, noe som er et kjennetegn på en barnehage som har arbeidet målrettet med miljøet. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

14 Det fysiske miljøet innbyr til sosiale aktiviteter. Det er et variabelt miljø, som er lagt til rette for ulike aktiviteter, både ute og inne. Personalet er tilgjengelige ved å støtte og veilede barna. De voksne er fysisk tilstede der barna oppholder seg, og er lydhøre ovenfor barnas behov. Sitat fra de eldste guttene: De er ikke attmed oss, men dem hører at vi skrik, og så kjem dem. Personalet gir støtte og hjelp til barn som ikke deltar i det sosiale samspillet. Vi observerte ikke slike situasjoner, men personalet sier at da fremhever de barnets ressurser for å høyne statusen. Det benyttes ofte mindre barnegrupper i dette arbeidet. Sitat fra jente til gutter som inviterte henne inn i leken: Jeg nusser ikke mer. Har slutta. Kriterium: Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Personalet legger tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet. Barnehagen benytter SU, foreldremøter, foreldresamtaler og bringe/hentesituasjonen. Foreldrene viser engasjement, spesielt under prosjektarbeid. Foresatte opplever at personalet er gode rollemodeller. Foreldre uttaler at de opplever ansatte som gode rollemodeller. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

15 Personalet har rutiner for at foresatte kan gi tilbakemeldinger til barnehagen. Den viktigste arenaen er hente-/bringesituasjonen. I tillegg avholdes foreldremøter og foreldresamtaler. Foreldresamtaler tar opp barns sosiale utvikling som tema. Barnehagen har et eget foreldresamtaleskjema, som bl.a har sosial utvikling som tema. 9 Barnehagen sine utviklingsområder Generell innledning: Praksisen viser at barnehagen har arbeidet mye med voksenrollen og sosial kompetanse. Vi ser imidlertid at dette arbeidet kan systematiseres ytterligere. Vi opplever at barnehagen har mange planer, men de ansatte har ikke alltid god nok kjennskap til dem. Barnehagen har vært i en prosess som har skapt en positiv utvikling, uten at det synes å være konkludert med målsetting og tiltak. Foreldregruppa uttrykker at det er forskjellig praksis fra avdeling til avdeling, samt at ansatte er ulike. Det synes å være forskjell i personalgruppa på de som har jobbet noen år, kontra de som er nye. Dette har foreldre forståelse for. Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Personalet har god kjennskap til interne planer og mål. Vi ser at barnehagen har mange og gode planer og mål som ikke alle ansatte kjenner til. Det er godt samsvar mellom årsplan og praksis. Vi ser ingen dokumentasjon på at årsplan gjennomføres som planlagt. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

16 Det er satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, vurderer og dokumenterer sosial kompetanse. Det er ingen sikring på at dette følges opp. Ny kunnskap vises i planer og praksis. Til tross for at personalet er positive til utvikling, ser vi at det er en utfordring å få med hele personalgruppa når nye arbeidsmetoder skal implementeres. Ledelsen tilrettelegger for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse, og personalet tar også ansvar for sin egen faglige utvikling. Det er ulike oppfatninger med hensyn til kursvirksomhet i personalgruppa. Enkelte ønsker opplæring sammen med sin gruppe, mens andre gjerne vi ha kurs med ansatte med samme utdanning. Det er ikke et fast system på planleggingstid for de ansatte. Kriterium: Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter Personalet har en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere med barn og voksne. Barnehagen kan ikke vise til en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere. Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre. Det er ingen felles forståelse for hva som skal vektlegges. Personalet hjelper barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger. Det er ikke et felles program for når og hvordan gripe inn. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

17 Kriterium: Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid Det fysiske miljøet innbyr til sosiale aktiviteter. Vi ser at materiale til rollelek er lite tilgjengelig for barna, f.eks så vi ingen tradisjonell dukkekrok. Kriterium: Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Personalet legger tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet. Foreldre ønsker at planer skal være mer detaljerte, hyppigere og i forkant. Gjerne på epost. De savner også at det er innhold i ukeplaner fra 1. barnehagedag. Personalet har rutiner for at foresatte kan gi tilbakemeldinger til barnehagen. Foreldre ønsker foreldresamtaler tidligere i barnehageåret. Foreldresamtaler tar opp barns sosiale utvikling som tema. Det er ingen sikring på at det som står i skjemaet tas opp. Sitat fra noen av de eldste guttene, om ansatte: Når noen er gått langt over grensa, da ble de skikkelig streng. Da mått vi sitt på benken. En gang sa dem det til mamman og pappan, en gang sa dem det ikke Vurdererne opplever det som positivt at barn også kan få ha sine hemmeligheter.. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

18 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Vi ser en barnehage som preges av mye god praksis. Det er gjort et grundig og godt arbeid i forhold til voksne som støttespillere for utvikling av barns sosiale kompetanse. I løpet av vurderingsuka har vi gjennom samtaler og observasjoner kommet fram til følgende ideer til videre arbeid: Utarbeide en strategi for kommunikasjon Vi opplever at barnehagen er samkjørte i hvordan man skal kommunisere med barn og voksne. Vi anbefaler imidlertid at dette konkretiseres, sammenfattes og nedtegnes slik at det blir kjent for alle. Det er viktig at det også settes ord på det som faktisk gjøres, spesielt når det kommer nyansatte. Mange har fått opplæring i Webster-Stratton-metoden. Barnehagen bør vurdere om dette er en metode som kan nyttes systematisk, deler av metoden, alternativt i enkelte situasjoner. Barnehagen bør vurdere om de skal bruke praksisfortellinger og barneintervju som ledd i det individuelle arbeidet overfor enkeltbarn ( jfr. Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen ) Vi anbefaler barnehagen å gjennomgå rutinene for hvordan det skal arbeides med barn som trenger noe ekstra for å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Den voksne vil da lettere kunne hjelpe barnet i denne prosessen. Justering av møtestruktur Barnehagen bør finne fram til en organisering der det er tid og rom for løpende refleksjon og vurdering. Dette bør systematiseres bedre enn det er i dag. Det er viktig at gruppemøter har en struktur som sikrer refleksjon og riktig prioritering av tema. Her bør styrer legge klare føringer. I mange barnehager benyttes deler av den ubundne tiden til pedagogene til fellestid. På den måten kan pedagogene få planlegge, reflektere og vurdere sammen. Dette kan medføre bedre utnyttelse av hverandres kompetanse, noe som igjen styrker de enkelte gruppene. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

19 Sikre at planer brukes og vurderes Årsplan og andre viktige planer må jevnlig være tema på ulike møter. På den måten sikrer man at alle har kjennskap til planverket til en hver tid. Det bør lages et system som sikrer skriftlig dokumentasjon av arbeidet med ulike planer. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. ( jfr. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Det må lages rutiner som sikrer at nyansatte får kjennskap til planene. Lederteamet kan avklare ansvarsforholdet i forhold til hvem som gjør hva. Det bør foretas en gjennomgang av hvilke planer som skal henges hvor. Vurdererne har opplevd det som noe uoversiktlig å finne fram i de ulike planene som forefinnes på huset. Enkelte planer kan settes i en perm på personalrommet, andre kan henges opp på avdelingene. Utvikling av foreldresamarbeid Vi har erfart at foreldrene er godt fornøyd med at det dokumenteres fra barnehagedagen, i form av bl.a bilder av barna. Vi har erfart at planer lett kan drukne i alt som henges på veggene. I den forbindelse foreslår vi at det innhentes epost-adresse fra de foreldre som ønsker informasjon på epost, og at de andre får det i papirform. På den måten blir det mer oversiktlig og lettere å holde seg orientert. For å sikre at barnehagen får foreldrenes synspunkt, anbefaler vi at det avholdes brukerundersøkelser hvert annet år. Konklusjon Vi har i vurderingsuka sett at barnehagen tidligere har hatt god evne til å utvikle seg, og ta tak i utfordringer. Vi håper derfor at denne rapporten også kan være en hjelp for barnehagens videre utvikling. Sitat fra en ansatt: Det er godt å glede seg til å gå på jobb Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

20 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. 12 Vedlegg Samtaleguide for ansatte Mal for barnesamtaler Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøte Observasjonsskjema Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

21 Samtaleguide for ansatte Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon Hvordan sikrer dere at personalet har kjennskap til interne planer og mål? Tegn på god praksis Er det godt samsvar mellom årsplan og praksis? Hvordan sikres det? Er det satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, vurderer og dokumenterer sosial kompetanse? Hvordan gjøres det? Synes dere at ny kunnskap vises i planer og praksis? Tilrettelegger ledelsen for at dere får oppdatert og fornyet Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

22 den faglige kompetanse? På hvilken måte tar dere ansvar for egen faglige utvikling? Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter Hvordan har dere kommet fram til en felles forståelse av hvordan dere skal kommunisere? Hva er den felles forståelsen? Hva vektlegger dere når dere snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre? Hvordan hjelper dere barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger? Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid Hvordan legger dere til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse? Hvordan innbyr det fysiske miljøet til sosiale aktiviteter? Kan dere fortelle om hvordan dere støtter og veileder barna. Kan dere fortelle om hvordan dere støtter og hjelper barn som ikke deltar i det sosiale samspillet Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

23 Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem På hvilken måte legger dere tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet? Hvilke rutiner har dere for at foresatte kan gi tilbakemeldinger til barnehagen? Mal for barnesamtaler Bruker dere å ha møter med en voksen i barnehagen? Hvordan finner de voksne ut hvordan dere har det i barnehagen? Snakker de voksne med dere om hvordan dere skal være mot hverandre? Gjør alle de voksne det? Hvis dere krangler, kommer det noen voksne da? Hva gjør den voksne da? Gjør alle de voksne det samme? Hva leker dere med når dere Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

24 skal være sammen? Fortell mer om det Har dere mange ting dere kan leke sammen om? Hva? Hvor er de lekene? Er de voksne med i leken deres? Snakker de med dere når dere leker? Trenger dere noen ganger hjelp av voksne når dere leker? Får dere det da? Fortell mer om det Hvis noen ikke får være med i leken, hva gjør de voksne da? Gjør de voksne likt? Vet dere om mamma og pappa snakker med de voksne i barnehagen? Vet dere hva de snakker om? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

25 Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøte Spørsmål til foresatte Kriterium 1. Barnehagen er en lærende organisasjon A. Hvordan er rutinene for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet? B. Har barnehagen en mal for foreldresamtalene? C. Ser dere samsvar mellom planer og praksis? D. Opplever dere at barnehagen er opptatt av å fornye seg og være faglig oppdatert? Kriterium 2. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

26 A. Opplever dere at personalet har en felles forståelse av hvordan de skal snakke med barn og voksne? Begrunn B. Opplever dere at personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre? Begrunn C. Opplever dere at personalet hjelper barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger? Begrunn D. Opplever dere at personalet har en anerkjennende væremåte? Kriterium 3. Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid A. Opplever dere at personalet legger til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse? B. Synes dere at det fysiske miljøet i barnehagen innbyr til sosiale aktiviteter? C. Opplever dere at personalet støtter og veileder barna? Kriterium 4. Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem A. Hvordan legger personalet tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet? B. Hvordan opplever dere at personalet er som rollemodeller for barna? C. Hvilke rutiner har barnehagen for at dere kan gi tilbakemeldinger til barnehagen? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

27 D. Føler dere at det er de rette områder som tas opp i foreldresamtalene? Hva er bra med Planetringen barnehage? Observasjonsskjema Avdeling: Personalet har en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere med barn og voksne Sted: Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre Personalet hjelper barna i konfliktsituasjoner for å finne konstruktive løsninger Personalet har en anerkjennende væremåte Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

28 Personalet legger til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse Det fysiske miljøet innbyr til sosiale aktiviteter Personalet er tilgjengelige ved å støtte og veilede barna. Personalet gir støtte og hjelp til barn som ikke deltar i det sosiale samspillet Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbustrand skole/selbu kommune Vurderingsområde: Bruken av arbeidsplaner med fokus på læringsmål og tilpassing. Dato:

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage 2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage Janne I. Håkonsen 2015/2016 Barnehage året 2015/2016 har vært et godt år på mange måter i Nordre Jarlsberg barnehage. Vi får svært gode tilbakemelinger på

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Kommunikasjonen i barnehagen er preget av åpenhet og en god tone Barnetun Barnehage, Skolegata 12, 8901 Brønnøysund Styrer: Linn Flæsen Almendingen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Ekstern barnehagevurdering/tilsyn på Sør-Helgeland

Ekstern barnehagevurdering/tilsyn på Sør-Helgeland Ekstern barnehagevurdering/tilsyn på Sør-Helgeland Barnehageloven Rammeplan St.meld. 41 Kvalitet i barnehagen Sør-Helgelands-regionen Alle barnehager i regionen skal vurderes 8 eksterne veiledere er skolert.

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn?

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016 Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? Virksomhetsleder: Gry-Heidi

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 Sist redigert oktober 2016 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing...1 INNLEDNING...3 HOVEDMÅL...4 DEFINISJON PÅ MOBBING...4 FOREBYGGING AV DIGITAL

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer