Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns sosiale kompetanse Dato: Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2009

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu og Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurdere arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet, oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderere gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene, som ikke er en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

5 2 Om barnehagen Fakta: Type barnehage: Planetringen er en kommunal barnehage i Malvik kommune Størrelse: 4 avdelinger, 72 barn og 17 ansatte Barnehagens alder: startet opp i 2000 Organisering av barnehagen: Består av 2 bygg, hvorav den ene er en friluftsavdeling som har tilhold i ei hytte i umiddelbar nærhet til barnehagen Spesielle forhold: Barnehagens fanesak er barns medvirkning, med strategiene: barnehagens rom, vurdering, sosial kompetanse og kompetente voksne 3 Vurderingsområde Barnehagen har bedt om vurdering på følgende område: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns sosiale kompetanse Bakgrunn/prosessen for valg av område/hvem har valgt området: Planetringen barnehage har i flere år deltatt i ulike prosjekt knyttet til fanesaken barns medvirkning. Det er innført nye arbeidsmetoder som prosjektarbeid med barn og pedagogisk dokumentasjon. Barnehagen har opplevd at det har vært en innholdsrik og utviklende periode. Fokuset dette året er å styrke barns sosiale kompetanse gjennom aktiviteter, lek og prosjektarbeid med barn, som forutsetter en aktiv deltakelse fra voksne og voksne som støttespillere for barnet. Vinteren 2009 gjennomførte hele personalet stådstedsanalysen. Resultatet fra ståstedsdanalysen er utgangspunktet for valg av vurderingsområde Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

6 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterier er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

7 Glansbilde: Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon ( Rammeplanen s. 26 ) Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter ( Rammeplanens s. 28 og personalplanen s. 9 ) Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid ( Årsplan s. 4 ) Tegn på god praksis Personalet har god kjennskap til interne planer og mål Det er godt samsvar mellom årsplan og praksis Det er satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, vurderer og dokumenterer sosial kompetanse Ny kunnskap vises i planer og praksis Ledelsen tilrettelegger for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse, og personalet tar også ansvar for sin egen faglige utvikling Personalet har en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere med barn og voksne Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre Personalet hjelper barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger Personalet har en anerkjennende væremåte Personalet legger til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse Det fysiske miljøet innbyr til sosiale aktiviteter Personalet er tilgjengelige ved å støtte og veilede barna. Personalet gir støtte og hjelp til barn som ikke deltar i det sosiale samspillet Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

8 Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Lov om barnehager 1 Personalet legger tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet Foresatte opplever at personalet er gode rollemodeller Personalet har rutiner for at foresatte kan gi tilbakemeldinger til barnehagen Foreldresamtaler tar opp barns sosiale utvikling som tema 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Styrer, pedagogiske ledere, førskolelærer, assistenter, fagarbeidere, barn og foresatte Eksterne deltakere: Heidi Simensen og Beathe Skogmo 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

9 Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionkonsulent Juni-09 Melde inn vurderingsområde Barnehagen Juni-09 Overlevering av dokumentasjon Barnehagen Juni-09 Valg av vurderere Regionkonsulent Juni-09 Kontakt med barnehagen - framdriftsplan Vurderere Juni-09 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Juni-09 Kontakt med barnehagen pr. tlf Vurderere Uke 33 Utsending av glansbilde Vurderere Uke 36 Godkjenning av glansbilde Barnehagen Uke 38 Utarbeidelse av skjema, påstand, Vurderere intervjuguide, observasjonsskjema etc Uke 40 Utfylling og returnering av påstandskjema Barnehagen Juni-09 Skissere innhold for vurderingsuka Vurderere Uke 36 Lager en plan for vurderingsuka Barnehagen Uke 43 Vurderingsuka med fremlegging av rapport Vurderere Uke 45 Tilbakemelding til vurdererne Barnehagen April 2010 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Barnehagen Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

10 Tidsplan for vurderingsuka: Tidspunkt Organisering Ansvar Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Møte for de siste forberedelser Vurderere 8.00: Oppmøte i barnehagen Møte med ledelsen, omvisning og orientering 10.00: Observasjon Solgruppa 11.00: Lunch 11.30: Observasjon Kometgruppa 13.00: Møte med pedagogiske ledere Styrer ansvar for 14.00: Samtale mellom vurderere innkalling 14.30: Kort møte med styrer 18.00: Foreldremøte Styrer ansvar for innkalling 8.00: Oppmøte Observasjon Stjernegruppa 10.00: Samtale med 4 assistenter 13.00: Samtaler med 8 barn fra Ugletårnet 15.00: Kort møte med styrer 8.30: Observasjon Ugletårnet 10.00: Samtale med styrer 13.00: Samtale med 5 assistenter og en førskolelærer Arbeid med rapport 15.30: Framlegging av forslag til rapport for ledelsen 17.00: Framlegg av rapport Inviter gjerne SU, barnehageansvarlig i kommunen eller andre relevante personer. Styrer ansvar Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

11 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: I forkant fikk vurdererne tilsendte ulik dokumentasjon: ståstedsanalyse, årsplan, virksomhetsplan og personalplan. Vurdererne sendte barnehagen et glansbilde i god til før vurderingsuka. Glansbildet ble gjennomgått av barnehagen og godkjent uten endringer. Glansbildet dannet grunnlag for alle samtaler og observasjoner. Under selve vurderingsuka ble det foretatt barnesamtaler med 8 av de eldste barna. Det ble gjennomført observasjoner i alle barnegruppene, både ute og inne. Styrer og resten av personalet ble intervjuet i grupper. På foreldremøte ble 39 foreldre delt inn i grupper og svarte på spørsmål, som etterpå ble lagt fram i plenum. 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Generell innledning: Som vurderere opplevde vi at vi kom til en meget god barnehage! Vi så at det er arbeidet godt og kontinuerlig med voksenrollen og sosial kompetanse. Barnehagen bærer preg av åpne og tillitsfulle barn og voksne. Det har hele tiden vært en god stemning, der alle virker trygge. Det hersker en rolig og harmonisk tone i hele barnehagen, noe som tyder på at det er arbeidet systematisk med barns medvirkning, kommunikasjon og syn på barn. De ansatte hadde tydelig fokus på barna, og var på gulvet sammen med ungene. Inventaret er tilpasset barna i form av lave stoler, bord, egen kjøkkeninnredning, mange madrasser på gulvene og bilder i barnhøyde. Vurdere opplever at de ansatte er utviklingsorienterte og kunnskapsrike. Sitat fra foreldre: Vi opplever at det er interesse for å fornye seg og holde seg faglig oppdatert Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

12 Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Personalet har god kjennskap til interne planer og mål. Det er utarbeidet ulike planer, bl.a årsplan, virksomhetsplan, ukeplan og personalplan. Disse er innholdsrike og har god layout. Alle ansatte får sin egen årsplan. Andre planer er tilgjengelig på personalrom og oppslått på avdelingene. Det er godt samsvar mellom årsplan og praksis. De ansatte opplever at de kjenner igjen det som står i årsplanen. Foreldre sier at det er samsvar mellom plan og praksis når det gjelder ukeplaner. Det er satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, vurderer og dokumenterer sosial kompetanse. De bruker gruppemøtene, personalmøtene og planleggingsdager til dette arbeidet. Ny kunnskap vises i planer og praksis. Det er mange eksempler på at ny lærdom har endret praksis. F.eks arbeidet med Reggio Emilia, Webster-Stratton og prosjektarbeid. Foreldrene understreker arbeidet med barns medvirkning og at utstillingen på Rådhuset etter prosjektarbeid synliggjør utvikling. Ledelsen tilrettelegger for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse, og personalet tar også ansvar for sin egen faglige utvikling. Personalet understreker at eier og ledelse tilrettelegger for kompetanseheving, gjennom kurs og innkjøp av litteratur. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

13 Kriterium: Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter Personalet har en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere med barn og voksne. De ansatte kommuniserer i hovedtrekk på samme måte. De var mye på gulvet og fikk dermed nærkontakt med barna. Vi observerte en positiv holdning i kommunikasjonen med barna, som preges av respekt og tillit. Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre. Vi registrerte at personalet vektlegger det kompetente barnet, og fremhever en anerkjennende og positiv holdning. Barn og foreldre påpeker at de voksne korrigerer negativ atferd, men de gir også ros og fremhever det som er bra. Personalet hjelper barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger. De ansatte oppmuntrer barna til å støtte og hjelpe hverandre, bl.a ved å stille spørsmål. Både barn og foreldre stoler på at de ansatte griper inn ved behov. Sitat fra de eldste jentene: Noen ganger lager vi noe og så får vi det ikke til, og da hjelper de oss. Personalet har en anerkjennende væremåte. Både foreldre og vurderere opplever at de ansatte er anerkjennende. Kriterium: Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid Personalet legger til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse. Rutinesituasjoner vektlegges, bla for at barna skal hjelpe hverandre. Vi så også tydelige innarbeidede rutiner for lek og aktiviteter, noe som er et kjennetegn på en barnehage som har arbeidet målrettet med miljøet. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

14 Det fysiske miljøet innbyr til sosiale aktiviteter. Det er et variabelt miljø, som er lagt til rette for ulike aktiviteter, både ute og inne. Personalet er tilgjengelige ved å støtte og veilede barna. De voksne er fysisk tilstede der barna oppholder seg, og er lydhøre ovenfor barnas behov. Sitat fra de eldste guttene: De er ikke attmed oss, men dem hører at vi skrik, og så kjem dem. Personalet gir støtte og hjelp til barn som ikke deltar i det sosiale samspillet. Vi observerte ikke slike situasjoner, men personalet sier at da fremhever de barnets ressurser for å høyne statusen. Det benyttes ofte mindre barnegrupper i dette arbeidet. Sitat fra jente til gutter som inviterte henne inn i leken: Jeg nusser ikke mer. Har slutta. Kriterium: Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Personalet legger tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet. Barnehagen benytter SU, foreldremøter, foreldresamtaler og bringe/hentesituasjonen. Foreldrene viser engasjement, spesielt under prosjektarbeid. Foresatte opplever at personalet er gode rollemodeller. Foreldre uttaler at de opplever ansatte som gode rollemodeller. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

15 Personalet har rutiner for at foresatte kan gi tilbakemeldinger til barnehagen. Den viktigste arenaen er hente-/bringesituasjonen. I tillegg avholdes foreldremøter og foreldresamtaler. Foreldresamtaler tar opp barns sosiale utvikling som tema. Barnehagen har et eget foreldresamtaleskjema, som bl.a har sosial utvikling som tema. 9 Barnehagen sine utviklingsområder Generell innledning: Praksisen viser at barnehagen har arbeidet mye med voksenrollen og sosial kompetanse. Vi ser imidlertid at dette arbeidet kan systematiseres ytterligere. Vi opplever at barnehagen har mange planer, men de ansatte har ikke alltid god nok kjennskap til dem. Barnehagen har vært i en prosess som har skapt en positiv utvikling, uten at det synes å være konkludert med målsetting og tiltak. Foreldregruppa uttrykker at det er forskjellig praksis fra avdeling til avdeling, samt at ansatte er ulike. Det synes å være forskjell i personalgruppa på de som har jobbet noen år, kontra de som er nye. Dette har foreldre forståelse for. Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Personalet har god kjennskap til interne planer og mål. Vi ser at barnehagen har mange og gode planer og mål som ikke alle ansatte kjenner til. Det er godt samsvar mellom årsplan og praksis. Vi ser ingen dokumentasjon på at årsplan gjennomføres som planlagt. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

16 Det er satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, vurderer og dokumenterer sosial kompetanse. Det er ingen sikring på at dette følges opp. Ny kunnskap vises i planer og praksis. Til tross for at personalet er positive til utvikling, ser vi at det er en utfordring å få med hele personalgruppa når nye arbeidsmetoder skal implementeres. Ledelsen tilrettelegger for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse, og personalet tar også ansvar for sin egen faglige utvikling. Det er ulike oppfatninger med hensyn til kursvirksomhet i personalgruppa. Enkelte ønsker opplæring sammen med sin gruppe, mens andre gjerne vi ha kurs med ansatte med samme utdanning. Det er ikke et fast system på planleggingstid for de ansatte. Kriterium: Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter Personalet har en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere med barn og voksne. Barnehagen kan ikke vise til en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere. Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre. Det er ingen felles forståelse for hva som skal vektlegges. Personalet hjelper barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger. Det er ikke et felles program for når og hvordan gripe inn. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

17 Kriterium: Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid Det fysiske miljøet innbyr til sosiale aktiviteter. Vi ser at materiale til rollelek er lite tilgjengelig for barna, f.eks så vi ingen tradisjonell dukkekrok. Kriterium: Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Personalet legger tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet. Foreldre ønsker at planer skal være mer detaljerte, hyppigere og i forkant. Gjerne på epost. De savner også at det er innhold i ukeplaner fra 1. barnehagedag. Personalet har rutiner for at foresatte kan gi tilbakemeldinger til barnehagen. Foreldre ønsker foreldresamtaler tidligere i barnehageåret. Foreldresamtaler tar opp barns sosiale utvikling som tema. Det er ingen sikring på at det som står i skjemaet tas opp. Sitat fra noen av de eldste guttene, om ansatte: Når noen er gått langt over grensa, da ble de skikkelig streng. Da mått vi sitt på benken. En gang sa dem det til mamman og pappan, en gang sa dem det ikke Vurdererne opplever det som positivt at barn også kan få ha sine hemmeligheter.. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

18 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Vi ser en barnehage som preges av mye god praksis. Det er gjort et grundig og godt arbeid i forhold til voksne som støttespillere for utvikling av barns sosiale kompetanse. I løpet av vurderingsuka har vi gjennom samtaler og observasjoner kommet fram til følgende ideer til videre arbeid: Utarbeide en strategi for kommunikasjon Vi opplever at barnehagen er samkjørte i hvordan man skal kommunisere med barn og voksne. Vi anbefaler imidlertid at dette konkretiseres, sammenfattes og nedtegnes slik at det blir kjent for alle. Det er viktig at det også settes ord på det som faktisk gjøres, spesielt når det kommer nyansatte. Mange har fått opplæring i Webster-Stratton-metoden. Barnehagen bør vurdere om dette er en metode som kan nyttes systematisk, deler av metoden, alternativt i enkelte situasjoner. Barnehagen bør vurdere om de skal bruke praksisfortellinger og barneintervju som ledd i det individuelle arbeidet overfor enkeltbarn ( jfr. Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen ) Vi anbefaler barnehagen å gjennomgå rutinene for hvordan det skal arbeides med barn som trenger noe ekstra for å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Den voksne vil da lettere kunne hjelpe barnet i denne prosessen. Justering av møtestruktur Barnehagen bør finne fram til en organisering der det er tid og rom for løpende refleksjon og vurdering. Dette bør systematiseres bedre enn det er i dag. Det er viktig at gruppemøter har en struktur som sikrer refleksjon og riktig prioritering av tema. Her bør styrer legge klare føringer. I mange barnehager benyttes deler av den ubundne tiden til pedagogene til fellestid. På den måten kan pedagogene få planlegge, reflektere og vurdere sammen. Dette kan medføre bedre utnyttelse av hverandres kompetanse, noe som igjen styrker de enkelte gruppene. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

19 Sikre at planer brukes og vurderes Årsplan og andre viktige planer må jevnlig være tema på ulike møter. På den måten sikrer man at alle har kjennskap til planverket til en hver tid. Det bør lages et system som sikrer skriftlig dokumentasjon av arbeidet med ulike planer. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. ( jfr. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Det må lages rutiner som sikrer at nyansatte får kjennskap til planene. Lederteamet kan avklare ansvarsforholdet i forhold til hvem som gjør hva. Det bør foretas en gjennomgang av hvilke planer som skal henges hvor. Vurdererne har opplevd det som noe uoversiktlig å finne fram i de ulike planene som forefinnes på huset. Enkelte planer kan settes i en perm på personalrommet, andre kan henges opp på avdelingene. Utvikling av foreldresamarbeid Vi har erfart at foreldrene er godt fornøyd med at det dokumenteres fra barnehagedagen, i form av bl.a bilder av barna. Vi har erfart at planer lett kan drukne i alt som henges på veggene. I den forbindelse foreslår vi at det innhentes epost-adresse fra de foreldre som ønsker informasjon på epost, og at de andre får det i papirform. På den måten blir det mer oversiktlig og lettere å holde seg orientert. For å sikre at barnehagen får foreldrenes synspunkt, anbefaler vi at det avholdes brukerundersøkelser hvert annet år. Konklusjon Vi har i vurderingsuka sett at barnehagen tidligere har hatt god evne til å utvikle seg, og ta tak i utfordringer. Vi håper derfor at denne rapporten også kan være en hjelp for barnehagens videre utvikling. Sitat fra en ansatt: Det er godt å glede seg til å gå på jobb Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

20 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. 12 Vedlegg Samtaleguide for ansatte Mal for barnesamtaler Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøte Observasjonsskjema Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

21 Samtaleguide for ansatte Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon Hvordan sikrer dere at personalet har kjennskap til interne planer og mål? Tegn på god praksis Er det godt samsvar mellom årsplan og praksis? Hvordan sikres det? Er det satt av tid for at personalet sammen reflekterer, drøfter, vurderer og dokumenterer sosial kompetanse? Hvordan gjøres det? Synes dere at ny kunnskap vises i planer og praksis? Tilrettelegger ledelsen for at dere får oppdatert og fornyet Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

22 den faglige kompetanse? På hvilken måte tar dere ansvar for egen faglige utvikling? Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter Hvordan har dere kommet fram til en felles forståelse av hvordan dere skal kommunisere? Hva er den felles forståelsen? Hva vektlegger dere når dere snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre? Hvordan hjelper dere barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger? Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid Hvordan legger dere til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse? Hvordan innbyr det fysiske miljøet til sosiale aktiviteter? Kan dere fortelle om hvordan dere støtter og veileder barna. Kan dere fortelle om hvordan dere støtter og hjelper barn som ikke deltar i det sosiale samspillet Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

23 Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem På hvilken måte legger dere tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet? Hvilke rutiner har dere for at foresatte kan gi tilbakemeldinger til barnehagen? Mal for barnesamtaler Bruker dere å ha møter med en voksen i barnehagen? Hvordan finner de voksne ut hvordan dere har det i barnehagen? Snakker de voksne med dere om hvordan dere skal være mot hverandre? Gjør alle de voksne det? Hvis dere krangler, kommer det noen voksne da? Hva gjør den voksne da? Gjør alle de voksne det samme? Hva leker dere med når dere Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

24 skal være sammen? Fortell mer om det Har dere mange ting dere kan leke sammen om? Hva? Hvor er de lekene? Er de voksne med i leken deres? Snakker de med dere når dere leker? Trenger dere noen ganger hjelp av voksne når dere leker? Får dere det da? Fortell mer om det Hvis noen ikke får være med i leken, hva gjør de voksne da? Gjør de voksne likt? Vet dere om mamma og pappa snakker med de voksne i barnehagen? Vet dere hva de snakker om? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

25 Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøte Spørsmål til foresatte Kriterium 1. Barnehagen er en lærende organisasjon A. Hvordan er rutinene for kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet? B. Har barnehagen en mal for foreldresamtalene? C. Ser dere samsvar mellom planer og praksis? D. Opplever dere at barnehagen er opptatt av å fornye seg og være faglig oppdatert? Kriterium 2. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

26 A. Opplever dere at personalet har en felles forståelse av hvordan de skal snakke med barn og voksne? Begrunn B. Opplever dere at personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre? Begrunn C. Opplever dere at personalet hjelper barna i lek og konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger? Begrunn D. Opplever dere at personalet har en anerkjennende væremåte? Kriterium 3. Barnehagen skal styrke barnas sosiale kompetanse gjennom meningsfull lek, aktiviteter og prosjektarbeid A. Opplever dere at personalet legger til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse? B. Synes dere at det fysiske miljøet i barnehagen innbyr til sosiale aktiviteter? C. Opplever dere at personalet støtter og veileder barna? Kriterium 4. Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem A. Hvordan legger personalet tilrette for at foresatte deltar aktivt i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet? B. Hvordan opplever dere at personalet er som rollemodeller for barna? C. Hvilke rutiner har barnehagen for at dere kan gi tilbakemeldinger til barnehagen? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

27 D. Føler dere at det er de rette områder som tas opp i foreldresamtalene? Hva er bra med Planetringen barnehage? Observasjonsskjema Avdeling: Personalet har en felles forståelse av hvordan de skal kommunisere med barn og voksne Sted: Personalet snakker med barna om hvordan de skal være mot hverandre Personalet hjelper barna i konfliktsituasjoner for å finne konstruktive løsninger Personalet har en anerkjennende væremåte Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

28 Personalet legger til rette for aktiviteter som fremmer sosial kompetanse Det fysiske miljøet innbyr til sosiale aktiviteter Personalet er tilgjengelige ved å støtte og veilede barna. Personalet gir støtte og hjelp til barn som ikke deltar i det sosiale samspillet Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Drivdalen skole

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Drivdalen skole Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Drivdalen skole Vurderingsområde: Engelsk. Organisering og innhold i undervisning på alle trinn. Dato: 25.10. 28.10

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BEISFJORD SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BEISFJORD SKOLE VURDERINGSRAPPORT BEISFJORD SKOLE 9.-11. april 2013 Elevenes fysiske og psykososiale abeidsmiljø ved Beisfjod skole. rektor:stein Roald Jakobsen Kvanta 25 8522 Beisfjord e-post:beisfjord.skole@narvik.kommune.no

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Hvordan organiseres og gjennomføres spesialundervisningen til det beste for elevenes opplæring ved Røyken vgs? Eksterne vurderere: Elisabeth

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage Årsplan/ Virksomhetsplan 2010 2014 Sandvika område VIRKSOMHETSPLAN 2010-2014 Alle barnehager er underlagt gjeldende lover og regler. I Sandvika område har barnehagene utarbeidet en felles virksomhetsplan.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2014 F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Nygård skole Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning Evaluering av året 2014-2015 Barnehagens pedagogiske plattform med mål og visjon Satsingsområder 2015-2016 Arbeidsmetoder Litt fra hver

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer