Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på bruk av voksenressursen. Dato: Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2009

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldal regionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurderer arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet starter. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. 2 Om barnehagen Visjon: Barnehagen har ikke utarbeidet sin egen visjon. Sentrum barnehage ligger i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag fylke. Den er lokalisert i et boområde. Barnehagen er ca. 25 år gammel og holder til i en tidligere institusjonsbygning. Hele barnehagen er på ett plan. Type barnehage: Sentrum barnehage er en avdelingsbarnehage, inndelt i mindre team. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

5 Størrelse barn, ansatte, arealer: 58 barn fordelt på 38,6 storbarnsplasser og 15,6 småbarnsplasser. 12,24 årsverk inkl 0,24 årsverk med åpen barnehage. 16 ansatte, herav 3 menn Enhetsleder deler sin stilling mellom Sentrum barnehage og en annen barnehage i Klæbu. Sammen med seg har hun en fagleder i 100%. Netto leke- og oppholdsareal: 465 m2 Organisering av barnehagen, barnehagedagen: Åpningstid: Barnehagen er delt inn i to avdelinger, Askeladden og Bukkene Bruse. Askeladden har 41 barn i alderen 3-5 år. Denne er igjen delt inn i tre team etter alder. Her er det til sammen 6 voksne pr. dag. Bukkene bruse har 17 barn, og 5 voksne pr. dag. Barnehagen har en egen dagsrytme. Spesielle forhold: Etter en periode der de har prøvd med basedrift, holder de nå på å finne deres måte å drive med utgangspunkt i barns medvirkning. De tar her utgangspunkt i Rammeplanen samt en definisjon på team- arbeid. Her jobber de i team sammen med barna. Barnehagen har de to siste årene vært gjennom store utskiftninger av personalet. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

6 3 Vurderingsområde Sentrum barnehagen har bedt om vurdering på følgende område: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på bruk av voksenressursen. BAKGRUNN FOR VURDERINGSOMRÅDE: Sitert enhetsleder: I forhold til overgangssituasjoner er dette noe som blir jobbet en del med på basene. Barnehagen ser at veldig mange barn har behov for strukturerte overgangssituasjoner der de er forberedt på hva som skal skje. I løpet av en barnehagehverdag er det flere overgangssituasjoner og ansatte synes at det er en utfordring å strukturere disse slik at alle barn opplever det positivt. Barnehagen har ikke kommet så langt at de har formulert en tiltaksplan i forhold til dette, men begge basene har jobbet mye med å finne gode rutiner. På småbarnsbasen blir det klargjort muntlig mellom personalet hvordan de fordeler seg og strukturer overgangssituasjonene. På storbarnsbasen jobber personalet nå med å få til en mellomstasjon i overgangssituasjonene der en voksen synger og snakker sammen med barna mens de venter på å komme i garderoben, til måltidet etc. Noen ganger blir barnegruppen delt opp i overgangssituasjoner, andre ganger er alle med. Ansatte tror at inndelingen av basene i team vil bidra til å finne en bedre struktur på dette. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

7 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterium er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planar. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurdererne og godkjent av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

8 Glansbilde: Kriterium 1) Barnehagen er en lærende organisasjon (Rammeplanen s. 26) 2) Barna er aktive i sin egen læringsprosess. De deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagevirksomheten. (Barnehageloven 3. Barns rett til medvirkning) D Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn blir motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. (Forskrift om Rammeplan for barnehagen pkt. 1.5) Tegn på god praksis a) Barnehagens læringssyn er diskutert i personalgruppa b) Barnehagen vet hva de legger i begrepet barns medvirkning. c) Barnehagen har et felles mål for overgangssituasjoner som alle kjenner til. d) Barnehagen har satt av tid til felles refleksjon, drøfting, vurdering og dokumentasjon av praksis. e) Det er godt samsvar mellom barnehagens planer og praksis. f) Barnehagen har en tiltaksplan/handlingsplan der overgangssituasjoner kommer inn. a) Det fysiske miljøet inne er utformet slik at barna er selvhjulpen. b) De voksne lar barna medvirke til utvikling av overgangssituasjoner. c) Det er satt av tid til refleksjon rundt barns medvirkning. d) Barna opplever at de får være med. e) Voksne har gjort barna kjent med rutiner. f) Barna er trygge. 3) God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser. (Rammeplan kap.4, s 47) a) Resultat av observasjon fører til endring av praksis. b) Personalet har en skrevet arbeidsfordeling. c) Personalet arbeider jevnlig med å sette ord på og spre gode arbeidsmåter. d) Barnehagen har tenkt på hvor mange voksne det er behov for i overgangssituasjonene. e) Barnehagen har gode og faste rutiner i hverdagen slik at alle barna kan orientere seg. 4) Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 2 Formål) a) Foreldrene er kjent med barnehagens arbeidsmåter. b) Foreldrene har fått informasjon om barns medvirkning. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

9 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Enhetsleder, fagleder, pedagogiske ledere, førskolelærere, barneungdomsarbeidere, assistenter, foreldre og barn. Eksterne deltakere: Anne Grete Ekker, Grete Lund og Marianne Bostad. 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurdererne møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurdererne på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererne informasjon, metoder, verktøy og driver informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Mai Informasjon ut til kommunene/barnehagen 10. juni Melde inn vurderingsområde 10. juni Overlevering av dokumentasjon 15. juni Valg av vurderere Kontakt med barnehagen - framdriftsplan 15. juni Utarbeidelse av glansbilde 10.aug. Sende glansbilde til barnehagen 1. sept Godkjenning av glansbilde 16. juni Utarbeidelse av skjema, påstand, intervjuguide, observasjonsskjema etc 21.sept Utfylling og returnering av påstandsskjema Skissere innhold for vurderingsuka Barnehagen lager en plan for vurderingsuka Uke 41 Vurderingsuka med fremlegging av rapport 6. nov. Tilbakemelding til vurdererne 1. mai 2010 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

10 Tidsplan for vurderingsuka: Tidspu Organisering nkt Søndag 19.30: Møte til forberedelse Mandag 08.00: Oppmøte i barnehagen Møte med ledelsen, omvisning og orientering : Observasjon Bukkene Bruse : Lunch : Observasjon Askeladden : Møte med pedagogiske ledere. Ansvar Styrer ansvar for innkalling 14.00: Samtale mellom vurderere : Kort møte med ledelsen : Foreldremøte. Styrer ansvar for innkalling Tirsdag Onsdag Torsdag : Oppmøte. Observasjon Bukkene Bruse : Samtale med noen assistenter : Samtaler med barn Askeladden : Møte med ledelsen 08.30: Oppmøte. Arbeid med rapport : Samtaler med førskolelærere 13.00: Samtale med noen assistenter Arbeid med rapport 12.30: Framlegging av forslag til rapport for ledelsen 17.00: Framlegg av rapport Inviter gjerne SU, barnehageansvarlig i kommunen eller andre relevante personer. Styrer ansvar Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

11 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med rektor, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis. Bruk av påstandsskjema. Observasjon. Bruk av samtaleguider Foreldremøte med gruppeoppgaver. 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon (Rammeplanen s. 26) Barnehagen vet hva de legger i begrepet barns medvirkning. Tekst om barns medvirkning hang på ei oppslagstavle. Barns medvirkning er diskutert i ulik grad på barnehagen. På bakgrunn av påstandsskjema ser vi at personalet stort sett vet hva de legger i begrepet barns medvirkning. Vi så at de voksne tok barnas perspektiv. De lytter og er oppmerksom på barnas behov. Barnehagen har satt av tid til felles refleksjon, drøfting, vurdering og dokumentasjon av praksis. Barnehagen har satt av tid til refleksjon, drøfting og vurderingsarbeid. Dette har vi sett gjennom observasjoner og samtaler med personalet. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

12 Kriterium: Barna er aktive i sin egen læringsprosess. De deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagevirksomheten. (Barnehageloven 3. Barns rett til medvirkning). Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn blir motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. (Forskrift om Rammeplan for barnehagen pkt. 1.5) Det fysiske miljøet inne er utformet slik at barna er selvhjulpen. Støvlene på Askeladden og Bukkene Bruse henger i høyde som gjør dem tilgjengelige for barna. Barna ga uttrykk for at de klare sjøl. Det er påkledningsbenker i begge garderober. Vi så derimot ingen aktiv bruk av disse. God plass i garderoben som gir mulighet til selvstendighet og medvirkning. Det hang dokumentasjon fra tidligere turer i garderobene. De voksne lar barna medvirke til utvikling av overgangssituasjoner. De voksne er imøtekommende overfor barnas forslag, noe som gir barna en følelse av medvirkning. Vi observerte at barna fikk være med å påvirke situasjonen. Barna opplever at de får være med. Gjennom observasjoner har vi sett at barna får være med på å ta avgjørelser. De voksne er anerkjennende overfor barna. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

13 Voksne har gjort barna kjent med rutiner. Barna ga uttrykk for at de har et avklart forhold til overgangssituasjonen mat påkledning, samt at det ikke var noe problem å få hjelp av de voksne. Gjennom samtaler og observasjoner med personalet ser vi at de voksne er bevisste på forberedelser i forhold til overgangssituasjoner. Barna er trygge Trygghet gjenspeiler seg i hele barnehagen. Dette har vi opplevd gjennom foreldremøte, observasjoner og samtaler med barn og personale. Foreldrene presiserte dette spesielt. Vi har observert at barnehagen har en rolig og god atmosfære. Kriterium: God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser. (Rammeplan kap.4, s 47) Personalet arbeider jevnlig med å sette ord på og spre gode arbeidsmåter. Vi ser mye god praksis. Personalet har mange tanker og ideer til forbedring. I følge personalet er de flinke til å spre god praksis i hverdagen. Kriterium: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 2 Formål) Foreldrene har fått informasjon om barns medvirkning. Foreldrene ga uttrykk for at de hadde kjennskap til begrepet barns medvirkning. Dette ser vi gjennom påstandsskjema og uttalelser på foreldremøte. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

14 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon (Rammeplanen s. 26) Barnehagens læringssyn er diskutert i personalgruppa. Hele personalgruppa gir uttrykk for at de ikke har jobbet spesifikt med barnehagens læringssyn. Dette understøttes også av påstandsskjemaene. Barnehagen vet hva de legger i begrepet barns medvirkning. De ansatte gir uttrykk for at begrepet barns medvirkning er diskutert godt. Det finnes derimot ikke noen felles forståelse på huset for begrepet. Dette understrekes også av dokumentasjon og samtale med ledelsen. Barnehagen har et felles mål for overgangssituasjoner som alle kjenner til. Ut ifra påstandsskjema ser vi at barnehagen scorer dårlig på det med mål for overgangssituasjoner. Vi ser også at barnehagen ikke har tiltaksplan/ handlingsplan der overgangssituasjoner kommer inn. Det er ikke noen felles enighet om hva som er best i forbindelse med disse. Det har derimot vært opp til diskusjon ved flere anledninger. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

15 Barnehagen har satt av tid til felles refleksjon, drøfting, vurdering og dokumentasjon av praksis. Barnehagen har en møteplan og har satt av tid til dette. Det finnes derimot ingen skriftlige planer for strukturering av disse møtene. Det ble observert sakslister på personalrommet. Det er en konkret struktur på personalmøtene. Det er godt samsvar mellom barnehagens planer og praksis. Ledelsen gir uttrykk for at de ikke vet hvilken retning årsplanlegginga skal ta, og at det ikke finnes noen årsplan for 2009/ 2010 pr. i dag. Det eksisterer ingen felles virksomhetsplan for Klæbu kommune. Ledelsen gir uttrykk for at Klæbu kommune ønsker færrest mulig planer. Det er ulik praksis i forhold til planer innad i barnehagen. Ingen felles strategi i forhold til dette. Det kom frem gjennom foreldremøte, samtale med ansatte og påstandsskjema. En del foreldre gir uttrykk for at de ønsker strukturerte planer slik praksisen var før sommeren. Barnehagen har en tiltaksplan/handlingsplan der overgangssituasjoner kommer inn. Barnehagen har ingen tiltaksplan/ handlingsplan. Dette bekreftes av ledelsen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

16 Kriterium: Barna er aktive i sin egen læringsprosess. De deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagevirksomheten. (Barnehageloven 3. Barns rett til medvirkning) Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn blir motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. (Forskrift om Rammeplan for barnehagen pkt. 1.5) Det fysiske miljøet inne er utformet slik at barna er selvhjulpne. Barnehagen har jobbet en god del med det fysiske miljøet i forhold til dette. Det kommer til uttrykk gjennom observasjoner og samtaler med personalet, barna og foreldrene. Barnehagen har godt med plass, men personalet gir uttrykk for at plassen kan utnyttes bedre. Vi ser gjennom våre observasjoner at barnehagen har stort potensiale. De voksne lar barna medvirke til utvikling av overgangssituasjoner. Vi har observert et noe uoversiktlig system som kan gjøre det vanskelig for barna å ha oversikt, og ha mulighet til medvirkning. Dette har også kommet frem under samtaler med personalet. Personalet har ytret ønske om å ta tak i disse utfordringene. Det er satt av tid til refleksjon rundt barns medvirkning. Barnehagen gir tid til refleksjon. Det er derimot ikke fastlagt hva det skal reflekteres over i denne tiden. Barna opplever at de får være med. Vi ser at voksne i ulik grad involverer barna til medvirkning og at de har et potensiale til å finne et felles ståsted her. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

17 Voksne har gjort barna kjent med rutiner. De voksne har tydelig snakket en del med barna om rutiner. Barna gir også uttrykk for dette. Vi har derimot ikke sett noen dokumentasjon som tydeliggjør rutinesituasjoner. Kriterium: God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser. (Rammeplan kap.4, s 47) Resultat av observasjon fører til endring av praksis. Dette har vi ikke sett noe konkret i forhold til, det har heller ikke kommet fram under samtaler med de ansatte. Gjennom samtale med ansatte kommer det likevel fram at annet system ønskes i overgangssituasjonene. Personalet har en skrevet arbeidsfordeling. Under samtale med de ansatte og med ledelsen kommer det fram at dette ikke finnes i forhold til overgangssituasjonene og bruken av voksenressursen. De gir i ulik grad uttrykk for at de ønsker å ha det. Personalet arbeider jevnlig med å sette ord på og spre gode arbeidsmåter. Uformelt ja, formelt ser vi ingen tegn til dette. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

18 Barnehagen har tenkt på hvor mange voksne det er behov for i overgangssituasjonene. Ettersom det ikke finnes noe skriftlig på dette er det vanskelig å vurdere om barnehagen har sett på behovet opp i mot best mulig praksis. Personalet sier at de gjør ulike ting og at de trenger å diskutere dette. Fravær av forberedelse og oppgaver til de voksne i overgangssituasjonene kan bli bedre, dette kommer fram i samtale med de ansatte. Gjennom uformell samtale med personalet er det tenkt på tidspunkt i forhold til voksentetthet. Kriterium: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 2 Formål) Foreldrene er kjent med barnehagens arbeidsmåter. Vi møtte ei foreldregruppe som gir uttrykk for at de er litt ukjent med barnehagens arbeidsmåter. Derimot er de trygge på at dette blir ivaretatt på en god måte. Dette kommer også fram i påstandsskjemaene. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

19 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Barnehagen er en lærende organisasjon: Sentrum barnehage sitt valg av vurderingsområde har slik vi ser det sammenheng med deres syn på barnehagen som en lærende organisasjon. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for at barnehagens samfunnsmandat blir klarlagt for hele personalgruppen, at det utvikles en felles forståelse for målene blant medarbeiderne, og for at foreldrene får god og tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet. Barnehagens ledelse har også et særlig ansvar for at den pedagogiske virksomheten planlegges, gjennomføres, dokumenteres og vurderes i tråd med barnehagelovens og rammeplanens føringer. (Jfr. Stortingsmelding nr. 41, kap. 4). Barnehagen må vurdere sin bruk av fellestid for å kunne løfte hele organisasjonen og se kollegiet som en ressurs i denne prosessen. Ledelsen har en viktig og avgjørende rolle i dette arbeidet. Vi mener dette blir viktig for at Sentrum barnehage skal kunne finne sin pedagogiske plattform, grunnsyn og visjon. Vi har sett en glød og et engasjement blant endringsvillige ansatte som med fordel kunne ha skriftliggjort mer, gjennom planer og dokumentasjon. På dette viset kan en sikre og få til en mer fornuftig bruk av voksenressursen i overgangssituasjonen. Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, leik, læring og sosial utjevning. Gjennom samtaler med personalet har vi fått et inntrykk av at barnehagen er på god vei i forhold til å løfte fokuset opp mot betydningen av utøvelsen av voksenrollen i overgangssituasjonene. Vi ser at Sentrum barnehage har gode forutsetninger for å få til dette; et nytt og stabilt personale som kan gi en ny start for barnehagen og bygge videre på det som er bra. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

20 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling: Sentrum barnehage har gode forutsetninger for å få til et spennende og variert fysisk innemiljø. Det fysiske miljøet er den tredje pedagogen og har stor innvirkning på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Miljøet skal være foranderlig og inspirere til lek, forskning og undring. Miljøet skal gjøre barnet selvhjulpen og kompetent. Det fysiske miljøet vil også være til hjelp i forhold til voksenressursen. Tilgjengelige aktiviteter og materiale til en hver tid frigjør voksenressursen. Noen tanker rundt det fysiske miljøet; Kan gangene disponeres på en god og mer hensiktsmessig måte? Hvordan er tilgjengeligheten og tilbudet av aktiviteter? Hva liker barna og holde på med? Forslag om å sette opp en plan for hvert rom Hvilke behov har en for de ulike rommene? Hva er hensiktsmessig i forhold til overgangssituasjoner? Hvordan er det første møtet med barnehagen? Andre ting: Se på voksenressursen i forhold til turnus, hvordan er behovet i løpet av dagen? Bygge videre på det arbeidet og det engasjementet som er i gang etter planleggingsdagen. Finne sitt eget ståsted, hva er typisk for Sentrum barnehage? Tenke på sin barnehage og sin egen kultur. Befaring rundt i andre barnehager kan være et godt tips. Bør det tenkes på navn og skilting til barnehagen? Foreldregruppa er fornøyd med barnehagen og personalet. Har barnehagen et utemiljø som er inspirerende? Konklusjon: Barnehagen har ei god personalgruppe med bred kompetanse. De har godt fokus på barna i hverdagen. Det kan være til hjelp for barnehagen å få på plass strukturer og rutiner i personalarbeid og pedagogisk arbeid. Det må arbeides med å styrke helhetstankegangen innad i barnehagen og i det faglige arbeidet. Det som en tror er selvgående, er ikke nødvendigvis det. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

21 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. 12 Vedlegg PÅSTANDSSKJEMA FOR PERSONALET PÅSTANDSSKJEMA FOR FORELDRE BARNESAMTALER OBSERVASJONSSKJEMA SAMTALEGUIDE MED LEDELSEN SAMTALEGUIDE MED PERSONALET GRUPPEARBEID FORELDREMØTE Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

22 Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon (Rammeplanen s. 26) Påstand Vet 1 Barnehagens læringssyn er diskutert i personalgruppa 2 Barnehagen vet hva de legger i begrepet barns medvirkning. 3 Barnehagen har et felles mål for overgangssituasjoner som alle kjenner til. 4 Barnehagen har satt av tid til felles refleksjon, drøfting, vurdering og dokumentasjon av praksis. 5 Det er godt samsvar mellom barnehagens planer og praksis. 6 Barnehagen har en tiltaksplan/handlingsplan der overgangssituasjoner kommer inn. ikke Kriterium: Barna er aktive i sin egen læringsprosess. De deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagevirksomheten. (Barnehageloven 3. Barns rett til medvirkning) Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn blir motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. (Forskrift om Rammeplan for barnehagen pkt. 1.5) Påstand Vet 1 Det fysiske miljøet inne er utformet slik at barna er selvhjulpne. 2 De voksne lar barna medvirke til utvikling av overgansgssituasjoner. 3 Det er satt av tid til refleksjon rundt barns medvirkning. 4 Voksne har gjort barna kjent med rutiner. ikke Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

23 Kriterium: God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser. (Rammeplan kap.4, s 47) Påstand Vet 1 Resultat av observasjon fører til endring av praksis. 2 Personalet har en skrevet arbeidsfordeling. 3 Personalet arbeider jevnlig med å sette ord på og spre gode arbeidsmåter. 4 Barnehagen har tenkt på hvor mange voksne det er behov for i overgangssituasjonene. 5 Barnehagen har gode og faste rutiner i hverdagen slik at alle barna kan orientere seg. ikke Kriterium: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 2 Formål) Påstand Vet 1 Foreldrene er kjent med barnehagens arbeidsmåter. Rutiner, selvstendighet 2 Foreldrene har fått informasjon om barns medvirkning. 3 Barnehagen har diskutert overgangssituasjoner med foreldrene 4 Det fysiske miljøet inne er utformet slik at barna er selvhjulpne.. ikke Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

24 Påstandsskjema foreldre Kriterium: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 2 Formål) Påstand Vet 1 Foreldrene er kjent med barnehagens arbeidsmåter. Rutiner, selvstendighet 2 Foreldrene har fått informasjon om barns medvirkning. 3 Barnehagen har diskutert overgangssituasjoner med foreldrene 4 Det er godt samsvar mellom barnehagens planer og praksis. 5 Barna er trygge i barnehagen. ikke Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

25 Barnesamtaler 4 og 5-åringene SPØRSMÅL Hvordan er det å være i sentrum barnehage? Hva gjør dere etter dere har spist? Vet du hva du skal gjøre etter du har spist? Kler du på seg selv? Får du hjelp? Får du tak i klærne selv? Hvor er de voksne når dere spiser? Hvor er de voksne når dere kler på dere? Hva liker du å gjøre i barnehagen? Hvor kler du på deg? Hva gjør du når du er ute? SVAR Observasjonsskjema Hva skal vi se etter? Fysisk miljø Tilgjengelighet Medvirkning Trygghet hos barna Er arbeidsfordeling synlig Relevant dokumentasjon Eks. bilder Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

26 Samtaleguide med ledelsen SPØRSMÅL Hva er bra med Sentrum Barnehage? Beskriv barnehagens læringssyn. Hva legger dere i begrepet barns medvirkning? Hvor mye tid har ledelsen satt av til refleksjon, drøfting, vurdering og dokumentasjon av praksis? Har barnehagen en tiltaksplan/handlingsplan der overgangssituasjoner kommer inn? Hvordan jobber ledelsen med i forhold til bevisstgjøring av overgangssituasjoner? Har dere en skrevet arbeidsfordeling? Rutiner på hvordan dere deler god praksis med hverandre? Hvordan er motivasjonen til endring av praksis? Hvordan er samarbeidet på huset? Når skal årsplan for 2009/2010 være ferdig? Finnes det felles virksomhetsplan? Hvordan er hovedmålet for barnehagen gjort kjent? Hvilken struktur er det på teamet? Hvordan kvalitetssikres teamet? Kommer dette fram i planer? Har du synspunkt på andre ting ved Sentrum barnehage? SVAR Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

27 Samtaleguide personale SPØRSMÅL Hva er bra med Sentrum Barnehage? Har dere medarbeidersamtaler? Kan dere beskrive arbeidssituasjonen etter at det er gjort en del endringer i høst? Beskriv barnehagens læringssyn. Hva legger dere i begrepet barns medvirkning? Hva er barnehagens felles mål for overgangssituasjoner? Hvor mye tid har dere satt av til refleksjon, drøfting, vurdering og dokumentasjon av praksis? Har barnehagen en tiltaksplan/handlingsplan der overgangssituasjoner kommer inn? Vurdererne har fått et hovedmål utdelt, kjenner dere til det? Er førskolelærerne med i lederteamet? Hva er de mest utfordrende overgangssituasjonene? Hvordan jobber du med å gjøre barna kjent med/bevisstgjøring av rutiner i overgangssituasjoner? Har dere en skrevet arbeidsfordeling? Hvordan deler dere god praksis med hverandre? Hvordan opplever dere samarbeidet på huset? Hvordan kan du bidra til å gjøre overgangsrutinene bedre? Hvordan er motivasjonen til endring av praksis? Har du synspunkt på andre ting ved Sentrum barnehage? SVAR Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

28 Foreldremøte Sentrum barnehage Spørsmål til gruppearbeid. 1. Hva er bra med Sentrum barnehage? 2. Hvordan er dere kjent med barnehagens arbeidsmåter, rutiner og selvstendighet? 3. Kan dere kjenne igjen praksisen i forhold til det som står i planene? 4. Føler dere at barna er trygge i barnehagen? 5. Evt. andre ting. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /28-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole/selbu kommune Vurderingsområde Tilpasset opplæring der en ser på organiseringa av undervisningen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbustrand skole/selbu kommune Vurderingsområde: Bruken av arbeidsplaner med fokus på læringsmål og tilpassing. Dato:

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager Strategiplan FOR KOMMUNALE Barnehager 2011-2016 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Barnehageloven 8 øverste myndighet og eier av de kommunale barnehagene, og derved ansvarlig for at kravene i Barnehageloven

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Barnehagesektoren

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vurderingsområde: Tilpasset opplæring I matematikk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vurderingsområde: Tilpasset opplæring I matematikk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Innset skole/rennebu kommune Bilde av skolen. Vurderingsområde: Tilpasset opplæring I matematikk Dato:20.-23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Ståstedsanalyse for barnehagen. A. Faktaopplysninger om barnehagen. Herøy barnehage. 8850 Herøy Nordland

Ståstedsanalyse for barnehagen. A. Faktaopplysninger om barnehagen. Herøy barnehage. 8850 Herøy Nordland Ståstedsanalyse for Innledning Ståstedsanalysen for kan brukes av barnehager og oppvekstsentre som ønsker å drøfte og vurdere egen praksis som et grunnlag for felles forbedringsarbeid. Ståstedsanalysen

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Åsly skole i Rissa kommune. Vurderingsområde: Skole Heim samarbeid

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Åsly skole i Rissa kommune. Vurderingsområde: Skole Heim samarbeid REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Åsly skole i Rissa kommune Vurderingsområde: Skole Heim samarbeid Dato: 11 14.4-2011 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vik/Bessaker skole i Roan kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring. Dato: 21.03.2012 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Ett verktøy for kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Hope barnehage Hope 4950 RISØR Att: Kristin Vintermyr Vår ref: Deres ref: Arkiv: A10 Dato: 2013/252 /INU Løpenr.: 6621/2013 02.05.2013 TILSYNS RAPPORT

Detaljer

Ekstern barnehagevurdering/tilsyn på Sør-Helgeland

Ekstern barnehagevurdering/tilsyn på Sør-Helgeland Ekstern barnehagevurdering/tilsyn på Sør-Helgeland Barnehageloven Rammeplan St.meld. 41 Kvalitet i barnehagen Sør-Helgelands-regionen Alle barnehager i regionen skal vurderes 8 eksterne veiledere er skolert.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Randvik barnehage Kjempestien 4950 RISØR Att: Anja Holme Vår ref: Deres ref: Arkiv: A10 Dato: 2013/252 /INU Løpenr.: 7425/2013 15.05.2013 TILSYNSRAPPORT

Detaljer