Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: oktober 2009 Ekstern vurdering i Støren barnehage.

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK... 8 VURDERINGSUKE METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG SPØRSMÅL Ekstern vurdering i Støren barnehage -2/25-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldal regionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurderer arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Ekstern vurdering i Støren barnehage -3/25-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tek til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sine sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. 2 Om barnehagen Visjon: Røtter til å vokse og vinger til å fly Fakta: Støren barnehage er en kommunal barnehage som ble tatt i bruk august 1999, og er 10 år. Den ligger i kommunesenteret Støren. Midtre Gauldal kommune hadde innbyggere. Støren barnehage er en heldagsbarnehage med 5 avdelinger som er organisert som baser. Ekstern vurdering i Støren barnehage -4/25-

5 En småbarnsbase med 11 barn født 2008 og 4 ansatte / 3.0 årsverk. Basen har et stort leke og oppholdsareal på ca 90m2 i tilegg til garderober, stellerom, soverom og grupperom. En base med 17 barn født 2007 og 15 barn født 2006 og 8 ansatte/6,7 årsverk inklusiv spes.ped.hjelp. Basen har store leke og oppholdsareal på ca 90m2 hver i tilegg til garderober, stellerom, soverom og grupperom En base med 25 barn født 2005 og 15 barn født 2004 og 9 ansatte/7,3 årsverk inklusiv spes.ped.hjelp Barnehagen har i tilegg et felles kjøkken, storstue(trimrom/samlingsrom), litjstue (grupperom) og personalavdeling med kontor, møterom, arbeidsrom, garderober og personalrom. Støren barnehage har ett årsverk administrasjonsressurs og 17 årsverk øvrig personalressurs, 22 ansatte tilsammen. Spesialpedagogiske tiltak varierer i forhold til behov. Barnehagen har åpningstid fra , 5 dager i uken og alle ferier/ høytider unntatt helligdager. Den tilbyr plass fem, fire, tre, to dager i uka, både deltplasser og turnusplasser. Støren barnehage samarbeider med Liøya barnehage og skolen om overgangen barnehage skole og har felles bruk med barneskolen av turområde med lavvo og uteareal. Satsningsområder for barnehagen i 2009 er de tre fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Natur, miljø og teknikk Støren barnehage er fra 2008 sertifisert som miljøfyrtårn. 3 Vurderingsområde Støren barnehagen har bedt om vurdering på følgende område: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Ekstern vurdering i Støren barnehage -5/25-

6 Støren barnehage har valgt vurderingsområde ut fra resultatene fra brukerundersøkelse gjennomført mai/juni 2008 og februar 2009 og fra ståstedsanalyse gjennomført oktober 2007 og mars Pedagoger og 13 assistenter har svart på ståstedsanalysen. 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. Kriteria er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planar. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. Ekstern vurdering i Støren barnehage -6/25-

7 Glandsbilde: Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon (Rammeplan for barnehagen, s. 16) Barna får mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning) Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna (Rammeplan for barnehagen, s. 14) Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte (Rammeplan for barnehagen, s. 14) Tegn på god praksis - Det er godt samsvar mellom årsplan og praksis innenfor vurderingsområdet - Årsplanen viser hvordan barnehagen jobber med og dokumenterer barns medvirkning - Personalet observerer barna jevnlig - Resultat av observasjon fører til utvikling av praksis - Det er satt av tid til at personalet sammen reflekterer rundt og drøfter barns medvirkning - Personalgruppa har et felles syn på barns medvirkning - Barna deltar i planlegging og vurdering av hverdagen sin - Barnas deltakelse og vurdering synes igjen i barnehagens planer og aktiviteter - Personalet spør barna om deres opplevelse av hverdagen i barnehagen - Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen - Barna gir uttrykk for sine tanker og meninger - Barnas følelser, både kroppslig og verbalt, blir tatt på alvor og respektert - Barna gjør egne valg i hverdagen - Barna deltar i utforming av ute- og inneområdet - Det fysiske miljøet innbyr til barns medvirkning - Det er god balanse mellom barnas spontanitet, interesser Og meninger og voksenstyrt struktur - Personalet lytter til barna - Personalet samtaler med barna om barnas hverdag - Personalet er på barnets nivå og har god blikkontakt i samspill med barna - Personalet motiverer barna til å ta egne valg - Personalet legger vekt på rutiner/struktur i hverdagen slik at alle barna kan medvirke - Barna blir sett i hente- bringesituasjonen - Personalet deltar aktivt i leken - Foresatte og personale drøfter jevnlig barns medvirkning - Foresatte deltar i barnehagens arbeid med barns medvirkning - Innspill fra foresatte blir tatt på alvor - Foresatte får dokumentasjon om barns medvirkning i barnehagen - Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens innhold Ekstern vurdering i Støren barnehage -7/25-

8 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Styrer, pedagoger, assistenter/fagarbeidere, barn og foreldre ved Støren barnehage Eksterne deltakere Bente Bleivik, pedagogisk leder ved Solstrand barnehage i Malvik kommune og Tone Hartun, styrer ved Tanem barnehage i Klæbu kommune Begrunnelse for valg av informanter. Dette er et tema som, i tillegg til barna, også impliserer personalet og foreldrene. Det er derfor naturlig at alle disse tre partene er med. 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Innhold /aktivitet Ansvar Mai Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionkonsulent 10. juni Melde inn vurderingsområde 10. juni Overlevering av dokumentasjon Uke 25 Valg av vurderere Uke 26 Kontakt med barnehagen sende Vurderere framdriftsplan og glansbilde Uke 25 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere 17.aug Godkjenning av glansbilde Styrer/vurderere Uke 27 Utarbeidelse av skjema, påstand, Vurderere intervjuguide, observasjonsskj. etc 1.sept Sende ut påstandsskjema forforesatte til barnehagen Vurderere Ekstern vurdering i Støren barnehage -8/25-

9 1.sept Sende skisse for innhold for vurderingsuka Vurderere 11.sept Returnering av påstandskjema Styrer Uke 39 Barnehagen lager en plan for vurderingsuka Styrer Uke 41 Vurderingsuka med fremlegging av rapport Vurderere Uke 43 Tilbakemelding til vurdererne Styrer 1.april Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Styrer Mandag 5.oktober VURDERINGSUKE 41 Tid Innhold/aktivitet Møte med styrer Omvisning og presentasjon av vurdererne Observasjon Grankongla 15 barn født barn født barn født 2006 Observasjon Furukvisten 11 barn født barn født 2007 Lunsj Samtale med barn gruppe 1 Samtale med personalet Furukvisten 2 ped.ledere 5/6 assistenter Samtale med personalet Grankongla 2 ped.ledere 5/6 assistenter og lærling Kort møte med styrer Møte med foreldrekontakter 5 foreldrerepresentanter samarbeidsutvalg 5 varapresentanter samarbeidsutvalg Etterarbeid (vurderernes Personalrommet Kjøkkenet Styrer introduserer Kaffe med nå attåt Tirsdag 6.oktober Tid Innhold/aktivitet Ekstern vurdering i Støren barnehage -9/25-

10 Observasjon Solgløtt 12 barn født barn født 2009 Samtale med barn gruppe 2 Samtale med barn gruppe 3 Oppsummering Lunsj Samtale med barn gruppe 4 Oppsummering Samtale med personalet Solgløtt 2 ped.ledere/spes.ped 3 assistenter Kort møte med styrer Etterarbeid Personalromm et Onsdag 7.oktober Tid Innhold/aktivitet Observasjon Furukvisten Observasjon Solgløtt Samtale med barn gruppe 5 Lunsj Observasjon og samtaler etter behov Samtale med styrer Etterarbeid Personalrommet Torsdag 8.oktober Tid Innhold/aktivitet Rapport ferdigstilles Ekstern vurdering i Støren barnehage -10/25-

11 Rapport fremlegges for styrer Personalmøte m/ fremlegging av rapport for personalet, rådmann, ordfører og leder oppvekst- og kulturutvalget Personalmøte fortsetter med rapport som grunnlag for årsplanlegging Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon På forhånd har barnehagen sendt relevant dokumentasjon til vurdererne: fakta om barnehagen, brukerundersøkelse, ståstedsanalyse, årsplan og lokale rammeplaner samt ekempel på månedsbrev til foresatte. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis Vurdererparet har utarbeid forslag til et glansbilde med kriterier og tegn på god praksis. Dette er gjort med utgangspunkt i Barnehageloven 2006 med forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehagen sine planer. Forslaget til kriterier og tegn på god praksis ble drøftet i barnehagen og godkjent med en liten endring. Bruk av påstandsskjema Vurdererne har utarbeidet et påstandsskjema for foreldre/ foresatte der de kan si seg enig eller uenig i en del påstander hentet fra kriteriene og tegn på god praksis. Påstandene er knyttet til de områdene foreldrene har mulighet til å uttale seg om. Bruk av samtaleguider For å flest mulig i tale, har vurdererne i forkant utarbeid ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med barn (5 åringene), personale, ledelsen og FAU. Ekstern vurdering i Støren barnehage -11/25-

12 Observasjon Vurdererne har observert aktivitet i alle barnegruppene og har lagt vekt på å se barna i aktivitet og samspill med personalet. 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Vårt hovedinntrykk etter vurderingsperioden ved Støren Barnehage er at personalet har enormt mye god kunnskap i forhold til barns medvirkning med seg i det praktiske arbeidet. Lokalitetene de har, og måten de har valgt å organisere hverdagen på, gir barna god mulighet til medvirkning. De har god plass til ulike typer leik. Støy og konfliktnivået er meget lavt. Både barna, foreldrene og personalet gir uttrykk for at de er meget tilfredse med barnehagen sin. Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn: Personalet observerer barna jevnlig Personalet forteller at de bruker «Alle med» - skjema, bilder og av og til praksisfortellinger for å dokumenterer barnas aktivitet. De ser på barnas reaksjoner og tolker kroppsspråk. Tegn: Resultat av observasjon fører til utvikling av praksis Personalet diskuterer, evaluerer og endrer praksis i hverdagen gjennom uformelle samtaler. Tegn: Personalgruppen har et felles syn på barns medvirkning Personalgruppa har jobbet sammen i mange år og opplever seg som godt samkjørt. De er samstemte i forhold til at barns medvirkning handler om det å bli sett, hørt og respektert og få sine grunnleggende behov dekket. «Det handler ikke bare om å velge, men å bli selvhjulpen og å kunne påvirke hverdagen sin.» Kriterium: Barna får mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Ekstern vurdering i Støren barnehage -12/25-

13 Tegn: Barna deltar i planlegging og vurdering av hverdagen sin Personalet og barna er enige om at barna får bestemme hvor de skal leke, hva de skal leke med og hvem de skal leke med. Barna har også stor medbestemmelse i forhold til primærbehov. Personalet gir utrykk for at barna til en viss grad får medvirke i forhold til når de skal gå ut/inn. Og da blir det tatt hensyn til om barna er opptatt og engasjert i lek henholdsvis inne/ute. Samtaler med barna viser at barna har innflytelse på valg av aktivitet i hverdagen sin og de nevner en rekke frileksaktiviteter de liker og ikke liker. Tegn: Barnas deltakelse og vurdering synes igjen i barnehagens planer og aktiviteter Barnas deltakelse kommer til utrykk gjennom daglige aktiviteter her og nå, gjennom månedsbrev og ukeplaner. Under arbeidet med «Markens grøde» viste barna interesse for butikklek. Denne aktiviteten er videreført til temaet «Antall, rom og form.» Tegn: Personalet spør barna om deres opplevelse av hverdagen i barnehagen Personalgruppa gir uttrykk for at de samtaler med barna om deres opplevelser knyttet til planlagte aktiviteter. Tegn: Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen Personalet uttrykker at dette skjer i stor grad i det daglige. En avdeling trekker frem at de har valgt tema ut fra interessen til flere barn i gruppen. De andre avdelingene sier at de lar barnas interesser få komme til uttrykk innenfor rammene av de voksenplanlagte temaene. Kriterium: Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet Tegn: Barnas følelser både kroppslig og verbalt, blir tatt på alvor og respektert Tegn: Barna gjør egne valg i hverdagen Tegn: Barna gir uttrykk for sine tanker og meninger Vi har sett at barna møter anerkjennelse for sine utrykk. Personalet og ledelse uttrykker at de legger stor vekt på å være nær barna i hverdagen, respektere dem, se og høre på det de formidler og gi respons tilbake på en ekte måte. Flertallet av foreldrene mener at barna har gode muligheter til å gjøre egne valg i hverdagen og at de blir tatt på alvor og respektert. Barna selv gir utrykk for at de får velge hvem de vil leke med, hvor de vil leke og hva de vil leke med. Tegn: Barna deltar i utforming av ute- og inneområdet Tegn: Det fysiske miljøet innbyr til barns medvirkning Ekstern vurdering i Støren barnehage -13/25-

14 Personalet sier at de på grunnlag av drøftinger om den aktuelle barnegruppas behov og interesser, utformer inneområdet. Barnehagen har store flotte lekeareal både inne og ute og variert leke- og formingsutstyr tilgjengelig for barna. Dette legger til rette for barns medvirkning på en meget god måte, noe hele personal- og foreldregruppa verdsetter. «Før var det mye trangere barna kunne ikke ta fram det de ville og sette seg et sted fordi det allerede var noen der.» Barna sier at de får bestemme hvordan det skal være på tigerguttrommet Tegn: Det er god balanse mellom barnas spontanitet, interesser og meninger og voksenstyrt struktur Dagsrytmen gir rom for fri lek og for at barna skal kunne ta egne valg. Kriterium: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna Tegn: Personalet lytter til barna Tegn: Personalet samtaler med barna om barnas hverdag Tegn: Personalet er på barnas nivå og har god blikkontakt i samspill med barna Observasjon har vist at personalet samtaler med og lytter oppmerksomt til barna. De har god blikkontakt i samspillssituasjoner og gir ordentlige svar tilbake. Når personalet sier «vent litt» så blir det fulgt opp så snart det lar seg gjøre. Foreldregruppa er helt samstemt i at personalet ivaretar dette på aller beste måte. Barna gir utrykk for at personalet ser hvordan de har det, og at de snakker mye sammen. «Hvis vi skrik kjem dem og spør ka det e, og de blir kjæmpesint på dem som har gjort noe galt». Tegn: Personalet motiverer barna til å ta egne valg Barna blir motivert til å ta egne valg i den frie leken, ved matbordet og i andre rutinesituasjoner. Dette er samstemt både fra barn, personal og i forhold til det vurdererne har sett. Tegn: Personalet legger vekt på rutiner/ struktur i hverdagen slik at alle barna kan medvirke Personalet sier at rutiner og struktur i hverdagen er grunnlaget for at alle barna skal kunne få medvirke. Barna sier: «Det skal vær ryddig» Tegn: Barna blir sett i hente og bringesituasjonen Foreldrene er svært fornøyd med hvordan de og barna blir ivaretatt her. Barna sier blant annet dette: Ekstern vurdering i Støren barnehage -14/25-

15 «De sier hallo når vi kommer og så springer de avgårde.» Tegn: Personalet deltar aktivt i leken Vi har sett at de voksne deltar i nært samspill med barna, både i forhold til bordaktiviteter, på gulvet og ute i sandkassa. Kriterium: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte Tegn: Foresatte deltar i barnehagens arbeid med barns medvirkning Tegn: Innspill fra foresatte blir tatt på alvor Påstandskjemaet viser at flertallet av foreldrene opplever at de blir godt ivaretatt på dette området. Personalet sier at innspill fra foresatte i oppstartssamtale, foreldresamtale, hente- bringesituasjon og kontaktbok legger grunnlaget for deres arbeid med barns medvirkning. Tegn: Foresatte får dokumentasjon om barns medvirkning i barnehagen Personalet forteller at de her bruker månedsskriv, bilder, tekstskaping og kontaktbok. Dette samtykker de foresatte i. Noen av barna forteller at foreldrene får informasjon om hvordan barnehagedagen har vært i hente og bringesituasjon. 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium: Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn: Det er godt samsvar mellom årsplan og praksis innenfor vurderingsområdet Både personalet og foreldrene er enige om at barna har medvirkning i hverdagen, men hvordan dette foregår kommer ikke tydelig frem i årsplanen. Tegn: Årsplanen viser hvordan barnehagen jobber med og dokumenterer barns medvirkning Personalet mener at det ikke står noe i årsplanen om hva barns medvirkning er, men at det er satt inn endel utrykk som skal vise hvordan det jobbes med medvirkning. Tegn: Personalet observerer barna jevnlig I forhold til barns medvirkning har personalet ingen faste rutiner for å foreta systematisk observasjon og skriftliggjøring av denne. Tegn: Det er satt av tid til at personalet sammen reflekterer rundt og drøfter barns medvirkning Personalet forteller at dette ikke er satt i noe bestemt system. Ekstern vurdering i Støren barnehage -15/25-

16 Tegn: Personalgruppen har et felles syn på barns medvirkning Begrepet har vært noe diskutert, men personalgruppen har ingen tydelig felles skriftliggjort konklusjon. Kriterium: Barna får mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Tegn: Barna deltar i planlegging og vurdering av hverdagen sin Påstandsskjema underbygger det samme som foreldrene uttaler, at de er usikre på og føler de har liten forutsetning for å uttale seg om i dette. Personalet gir utrykk for at det ikke er noe organisert planlegging og skriftligjøring i forhold til dette. Tegn: Barnas deltakelse og vurdering synes igjen i barnehagens planer og aktiviteter (ukeplan mm) Foreldremøte oppklarte at foreldrene blandet sammen dokumentasjon som viser barna aktivitet i barnehagen med dokumentasjon av barns medvirkning i planlegging og vurdering av hverdagen sin Vi kan ikke se at barnas deltakelse og vurdering tydeliggjøres i barnehagens årsplan, noe personalet bekrefter. Tegn: Personalet spør barna om deres opplevelse av hverdagen i barnehagen Styrer påpeker at det er lite systematisert i forhold til å få tak i barnas opplevelse i frilek og rutinesituasjoner. Det blir sjelden gått i dybden på hva som gjør opplevelsen positiv eller negativ når personalet spør barna om opplevelser etter turer og andre arrangement. Barna er entydige på at personalet ikke har kjennskap til hva barna liker og ikke liker å holde på med. «Nei for vi vil ikke si det bort» «Vet ikke hvorfor, kanskje de ikke har hørt når vi har sagt det» Tegn: Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen Personalet gir utrykk for at årsplanens satsningsområder bygger på valg personalet tar på bakgrunn av føringer utenfra. De forteller at de velger tema ut fra satsningsområder i årsplanen og kobler seg på innspill fra barna som passer inn i tema. Kriterium: Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet Tegn: Barna deltar i utforming av ute- og inneområdet Tegn: Det fysiske miljøet innbyr til barns medvirkning Det foreligger ikke noe systematisk arbeid som inkluderer barna i utforming av ute og inneområdet. Ekstern vurdering i Støren barnehage -16/25-

17 Personalet er bevisst at de styrer barnas aktiviteter gjennom det lekemateriellet de legger fram. Barna er entydige på at det er de voksne som bestemmer hvordan det skal se ut inne og ute i barnehagen. «Vi ønske ikke å bestemme, - de voksne er flinke». Tegn: Det er god balanse mellom barnas spontanitet, interesser og meninger og voksenstyrt struktur Her er foreldrene usikre i forhold til hvor mye barna får og skal «bestemme». Foreldrene ønsker at barna skal få gi utrykk for sine ønsker og hva de har lyst til, men de mener personalet skal ta de endelige avgjørelsene. For at det praktiske skal fungere er dagen forholdsvis voksenstyrt. Kriterium: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna Tegn: Personalet deltar aktivt i leken Barna forteller at personalet deltar i regelek. De sier videre at personalet ikke er med i frileken. «De leker ikke med oss, de er jo voksne herlighet!» «Hvis de leker med oss får de seg ikke opp igjen. Ikke bra, - dem kan dett hvis dem e oppe i skogen, der e det bratt». «Inne kan dem slå seg på en vegg og blø neseblod». Kriterium: Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte Tegn: Foresatte og personalet drøfter jevnlig barns medvirkning Her er foreldre og personalet samstemte i at selve begrepet barns medvirkning ikke er diskutert. Tegn: Foresatte deltar i barnehagens arbeid med barns medvirkning Foresatte mangler informasjon om hva barnehagen gjør og hvilke rutiner som finnes i forhold til barns medvirkning. De er usikre på hva barnehagen ønsker at de skal bidra med. Tegn: Foresatte får dokumentasjon om barns medvirkning i barnehagen De foresatte uttrykker at de mangler informasjon om hva som blir gjort og hvilke rutiner som finnes i forhold til barns medvirkning på barnehagen. Personalet sier at det er mest aktivitetene som dokumenteres og ikke så mye barnas medvirkning. Ekstern vurdering i Støren barnehage -17/25-

18 Tegn: Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens innhold Foreldrene er usikre og delt i meningen om dette. 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene For å få tydeliggjort og skriftliggjort hva barnehagen legger i begrepet barns medvirkning, og hva det betyr å være god på barns medvirkning, foreslår vi at personalet leser og jobber med utgangspunkt i Rammeplanens Temahefte om dette. Vi foreslår videre at begrepet barns medvirkning løftes fram og drøftes på et foreldremøte slik at personalet og de foresatte kan få en felles forståelse. For å få tak i barnas synspunkter på barnehagehverdagen kan tekstskaping eller samtaler i små barnegrupper benyttes. Når barna forteller om hva de liker eller ikke liker kan personalet utfordre dem videre til å si noe om hvorfor. Som en videreføring av kontaktboken foreldrene er så fornøyde med på Solgløtt, ønsker de seg en oppslagstavle med kort informasjon om dagen i dag på de andre avdelingene. Vis også mer i månedsbrev og ukeplan hvordan barnas ideer og innspill blir realisert. Til inspirasjon anbefaler vi dere å lese boken «Lyttende pedagogikk: etikk og demokrati i pedagogisk arbeid» av Hillevi Lenz Taguchi og Ann Åberg. Med den store tryggheten, kompetansen og samlede erfaringen personalgruppen i Støren barnehage har, vil vi foreslå at dere tør å slippe opp litt i forhold til voksenstyrte valg innenfor satsningområdene. Prøv å velg tema fra det dere ser barna er opptatt av og vær medforskende voksne! Ekstern vurdering i Støren barnehage -18/25-

19 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. Tone Hartun Ekstern vurderer Bente Bleivik Ekstern vurderer Ekstern vurdering i Støren barnehage -19/25-

20 12 Vedlegg Påstandsskjema foreldre Samtaleguide - barn Samtaleguide - personale Samtaleguide foreldre Observasjonsskjema Ekstern vurdering i Støren barnehage -20/25-

21 Påstandsskjema for foresatte Støren barnehage har bedt om vurdering på følgende tema: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne. Dersom du er helt enig i påstanden, krysser du under 3. Dersom du er helt uenig i påstanden, krysser du under 0. Sett bare ett kryss ved hver påstand. Takk skal du ha! Påstand 1 Barna deltar i planlegging og vurdering av hverdagen sin 2 Barnas deltakelse og vurdering synes igjen i barnehagens planer og aktiviteter 3 Barnas interesser blir vektlagt i hverdagen 4 Barna gjør egne valg i hverdagen 5 Barns medvirkning blir ivaretatt samtidig som det er de voksne som har ansvaret 6 Personalet lytter til og samtaler med barna 7 De ansatte møter barnet med tillit og respekt 8 Personalet ser dere og barna i hente- bringesituasjonen 9 Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens innhold 10 Foresatte blir invitert til å delta i barnehagens arbeid med barns medvirkning 11 Barns medvirkning er et tema dere snakker med personalet om 12 Foresattes innspill blir tatt på alvor 13 Dokumentasjon om barns medvirkning i barnehagen synliggjøres for foresatte gjennom for eksempel oppslag, bilder, månedsbrev og planer 14 Årsplan viser hvordan barnehagen jobber med og dokumenterer barns medvirkning Vet ikke Ekstern vurdering i Støren barnehage -21/25-

22 Samtaleguide for barna Base/alder: Kriterium Barna får mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Spørsmål Hva synes du er artig i barnehagen? Er det noe som ikke er så artig? Vet de voksne hva dere liker og ikke liker? Hvis ja: Hvordan har de funnet ut det? Hvis nei: Hvorfor ikke det da? Hva kan de gjøre for å finne det ut? Hva får dere være med å bestemme i barnehagen? Får alle barna får være med å bestemme hva dere skal holde på med i barnehagen? Fortell Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning) Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna (Rammeplan for barnehagen, s. 14) Barnehagevirksomheten er preget av god kommunikasjon mellom personalet og foresatte (Rammeplan for barnehagen, s. 14) Når dere forteller de voksne hva dere tenker på og har lyst å gjøre i barnehagen, hva gjør de voksne da? Hvem bestemmer hvordan det skal se ut inne og ute i barnehagen? Hvordan blir dere tatt imot av de voksne når dere kommer til barnehagen om morgenen? Hvordan finner de voksne ut hvordan du har det, - om du f. eksempel er glad eller lei deg? Hvordan synes dere det er hvis de voksne er med i leiken? Bruker de å være med? Hva synes de voksne om at dere er med å velge hva dere skal holde på med i barnehagen? Hvordan får mamma og pappa vite hva dere har holdt på med og hvordan dere har hatt det i barnehagen? Ekstern vurdering i Støren barnehage -22/25-

23 Samtaleguide for personalet Base: SPØRSMÅL Hva legger Støren barnehage i begrepet barns medvirkning? Hvordan har der kommet fram til dette synet? Hvordan legger dere til rette for felles refleksjon rundt og drøfting av barns medvirkning? Hvordan jobber dere for at resultat av refleksjon skal føre til utvikling av praksis? Hvordan er samsvaret mellom det årsplanen sier om barns medvirkning og praksis? På hvilken måte har barna medvirkning i hverdagen? Hvordan får dere tak i barnas opplevelse av hverdagen? - Er det spesielle arbeidsmetoder dere bruker? Hvordan jobber dere for at barnas interesser skal danne grunnlaget for læringsprosesser og tema i barnehagen? Hvordan balanserer dere barnas medvirkning og voksenstyrt struktur? Hvordan legger dere til rette for at alle barna skal kunne delta i planleggings- og vurderingsarbeidet i barnehagen? Hva tenker dere om barns medvirkning og det fysiske miljøet i barnehagen? På hvilken måte bidrar barna med innspill angående utforming av ute- og inne området? Hvordan samarbeider dere med hjemmet i forhold til barns medvirkning? Hvordan bidrar foresatte? Hvordan dokumenterer dere barns medvirkning i forhold til foresatte i forhold til personalet og i forhold til barna? SVAR Ekstern vurdering i Støren barnehage -23/25-

24 Samtaleguide foresatte Påstandsskjema viser at foresatte har veldig ulik oppfatning i forhold til om barna har reell innvirkning i barnehagen eller ikke. Vi lurer derfor på: Hva er barnehagen god på i forhold til barns medvirkning? Hva kan barnehagen bli bedre på i forhold til barns medvirkning? Hvordan kan barnehagen synliggjøre enda bedre barnas deltakelse i planlegging og vurdering? Hvordan blir dere som foresatte invitert til å delta i arbeidet med barns medvirkning? Hva kan du som foresatt tenke deg å bidra med i forhold til barns medvirkning på barnehagen? Ekstern vurdering i Støren barnehage -24/25-

25 Observasjonsskjema Base/alder: Barna deltar i planlegging og vurdering av hverdagen sin. Barnas deltakelse og vurdering synes igjen i og dokumenteres i barnehagens planer, aktiviteter, oppslag, utstillinger etc. Personalet spør barna om deres opplevelse av hverdagen i barnehagen. Barna gir utrykk for sine tanker og meninger Barnas følelser både kroppslig og verbalt blir tatt på alvor og respektert Barna gjør egne valg i hverdagen Det fysiske miljøet innbyr til barns medvirkning Det er god balanse mellom barnas spontanitet, interesser og meninger og voksenstyrt struktur Personalet lytter til barna Personalet samtaler med barna om barnas hverdag Personalet har god blikkontakt i samspill med barna Personalet motiverer barna til å ta egne valg Personalet deltar aktivt i leken Ekstern vurdering i Støren barnehage -25/25-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbustrand skole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbustrand skole/selbu kommune Vurderingsområde: Bruken av arbeidsplaner med fokus på læringsmål og tilpassing. Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole/selbu kommune Vurderingsområde Tilpasset opplæring der en ser på organiseringa av undervisningen

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Ett verktøy for kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Kommunikasjonen i barnehagen er preget av åpenhet og en god tone Barnetun Barnehage, Skolegata 12, 8901 Brønnøysund Styrer: Linn Flæsen Almendingen

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vik/Bessaker skole i Roan kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring. Dato: 21.03.2012 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Åsly skole i Rissa kommune. Vurderingsområde: Skole Heim samarbeid

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Åsly skole i Rissa kommune. Vurderingsområde: Skole Heim samarbeid REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Åsly skole i Rissa kommune Vurderingsområde: Skole Heim samarbeid Dato: 11 14.4-2011 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

KAN JEG OG KANIN FÅ HA SAMLINGSTUND I DAG? DA GJØR VI DET PÅ MIN MÅTE! BARNEHAGEVURDERING I BERGEN 2011

KAN JEG OG KANIN FÅ HA SAMLINGSTUND I DAG? DA GJØR VI DET PÅ MIN MÅTE! BARNEHAGEVURDERING I BERGEN 2011 BARNEHAGEVURDERING HØSTEN 2011 KAN JEG OG KANIN FÅ HA SAMLINGSTUND I DAG? DA GJØR VI DET PÅ MIN MÅTE! Rapportskjema 1 Formål og hensikt Valg av vurderingsområde: sin brukerundersøkelse/gullstølsbotn barnehage

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn?

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016 Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? Virksomhetsleder: Gry-Heidi

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer