Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune"

Transkript

1 Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon som metode for læring og utvikling både hos barn og voksne Dato: 22/4 til 25/4 2013

2 Innhold INNHOLD INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER VEDLEGG DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET...18 TIDSBRUK...19 METODER...21 SAMTALEGUIDER...22 OBSERVASJONSGUIDE /26-

3 -3/26-

4 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra vurdere til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurdere arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet. Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Tegn på god praksis Regionene bygger vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin skolevurderingsmetodikk. Modellen består av fem trinn: 1 Velge område for vurdering 2 Lage glansbilde 3 Innhente informasjon 4 Gjøre vurdering 5 Spille tilbake Stafettveksling -4/26-

5 Rapportens tittel spiller på det glansbildet som er utviklet for barnehagens utfordringer(pkt. 3). I stedet for målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som kjernen i vurderingsprosessen. Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om barnehagens nåværende praksis i forhold til tegnene på god praksis. Hvem er vurderingsgruppa? Tolv personer i Midtre Gauldal kommune og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 25 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderere gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. -5/26-

6 2 Om barnehagen Planetringen barnehage er en kommunal barnehage i Malvik kommune som ligger på Vikhammeråsen. Vi har 4 grupper. Disse er delt inn i aldershomogene grupper. De eldste barna er på friluftsavdelingen. Barnehagen har eksistert siden oktober Vårt verdigrunnlag er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Dette er en pedagogisk arbeidsmåte som bygger på en sterk tro på menneskenes muligheter og en overbevisning om at alle barn er født kompetente og intelligente. Vi ønsker ikke å kopiere disse metodene men bruke denne filosofien som grunnlag for refleksjon over praksisen vår og å gi barna en meningsfylt barnehagehverdag. Detter oppnår vi best ved å jobbe målrettet med våre pedagogiske arbeidsmåter: Barns medvirkning Det fysiske miljøet/materialet Den gode pedagog Pedagogisk dokumentasjon Prosjektarbeid/aktivitet/lek. I år har vi spesielt fokus på Pedagogisk dokumentasjon. -6/26-

7 3 Vurderingsområde Planetringen barnehage har bedt om vurdering på følgende område: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon som metode for læring og utvikling både hos barn og voksne Bakgrunn/prosessen for valg av område/hvem har valgt området: Stådstedsanalysen danner grunnlaget for vårt valg av vurderingsområde. Vi har i mange år jobbet med dokumentasjon som metode for å synliggjøre arbeidet vårt i barnehagen. Vi har etter hvert lært om og jobbet en del med pedagogisk dokumentasjon som redskap for å lære mere om barn og deres liv i barnehagen. I arbeidet med læringssynet vårt og barnehagen som lærende organisasjon har vi reflektert og diskutert mye omkring pedagogrollen. Vi ønsker at verdigrunnlaget og arbeidsmåtene våre skal være synlig i praksisfeltet vårt. Utvikling og endring av holdninger og arbeidsmåter er en langvarig prosess, Derfor ønsker vi å ta i bruk pedagogisk dokumentasjon som metode som en hjelp i denne prosessen. -7/26-

8 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterier er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. -8/26-

9 Glansbilde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon som metode for læring og utvikling både hos barn og voksne Kriterium 1. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Tegn på god praksis a) Personalet har kjennskap til pedagogisk dokumentasjon som metode for læring og utvikling. b) Det er satt av tid til å drøfte barnehagens læringssyn. c) Det er samsvar mellom det som står i årsplanen, og det som skjer i praksis. d) Barnehagen vurderer egen praksis og resultatet fører til endring og utvikling. 2. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning 3. Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi hele tiden se, lytte og forstå hvordan vi, sammen med barna, kan videreutvikle og forandre innholdet I barnehagen Årsplan Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Barnehageloven 1 a) Barna deltar i planlegging og sier sin mening om hverdagen. b) Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. c) Barna deltar i refleksjon sammen med voksne. d) Gjennom pedagogisk dokumentasjon synliggjøres barnas læringsprosesser. a) Personalet har et kjent system for å fange opp barnas interesser. b) Personalet har kunnskap om utvikling og læring som skjer gjennom ulike former for dokumentasjon. c) Personalet følger opp resultatene av dokumentasjon og observasjon i det daglige arbeidet med barn. d) Personalet deltar jevnlig i refleksjon og drøfting av egen praksis. a) Foresatte blir oppfordret til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering. b) Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens innhold. c) Pedagogisk dokumentasjon er synlig for foresatte og har innvirkning på barnas hverdag. -9/26-

10 5 Barnehagen sine sterke sider Kriterium 1: Systematisk vurderingsarbeid leger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon Tegn 1a: Personalet har kjennskap til pedagogisk dokumentasjon som metode for læring og utvikling Både styrer og personalet sier at de har kjennskap til metoden. Styrer sier at de har jobbet systematisk med metoden i flere år. Vi har både sett og hørt at personalet har grundig kjennskap til pedagogisk dokumentasjon og bruker metoden aktivt. Bruken av metoden gjennomsyrer barnehagen. Tegn 1b: Det er satt av tid til å drøfte barnehagens læringssyn Det er satt av tid til dette på personalmøter/planleggingsdager, i gruppemøter og lederteam. Vi har sett referat og resultat fra gruppearbeid hvor personalet har jobbet med temaet. Tegn 1c: Det er samsvar mellom det som står i årsplanen, og det som skjer i praksis Personalet sier at det er det. De har det mer i magen utalte en, og den brukes som et arbeidsredskap. Ped.ledere mener at personalet har et mer eierforhold til årsplanen nå, fordi de har vært med på utarbeidet den. Ei i personalgruppa sier at de setter pris på å få være med på en slik prosess. Styrer sier at hun tror de fleste mener at de jobber ut fra det som står i årsplanen, spesielt med tanke på bruk av rom og fysisk miljø. Foreldrene sier at samsvaret mellom plan og praksis vises godt - arbeidet er synlig gjennom barna. Vi har sett ei personalgruppe som reflekterer og er bevisste i sitt arbeid. Tegn 1d: Barnehagen vurderer egen praksis og resultatet fører til endring og utvikling -10/26-

11 Hele personalgruppa er samstemte om dette. Dette kan f.eks være rullering av personalet i gruppene og gruppemøter. De reflekterer mye i hverdagen, ute, på tur etc. Vi observerte mye refleksjon over egen praksis på gruppemøte, og det ble planlagt endring som skulle føre til utvikling hos barna og personalet. Kriterium 2: Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Tegn 2a: Barna deltar i planlegging og sier sin mening om hverdagen Personalet sier at barns medvirkning er sterkt forankret i barnehagen. Pedagogiske leder sier at barna deltar/har medvirkning i forbindelse med prosjekt. Foreldrene sier også at de tar barnas ideer og spinner videre på prosjekt. Styrer underbygger dette med at måten de jobber med barns medvirking gjør at barna får være med å planlegge og å si sin mening. Vi så at i perioder med fri lek valgte barna selv hva de ville holde på med. Tegn 2b: Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen Personalet sier at de observerer (ser/hører) barna, og at de tar utgangspunkt i dette og starter prosjekt. Styrer underbygger dette og viser til f. eks prosjekt om sjokoladefabrikken. Videre sier hun at bilder som blir tatt og hengt opp gir grunnlag for refleksjon som fører til læring og utvikling i barnehagen. Vi har sett at dette blir gjort i praksis og i gruppemøter ble det reflektert over dette. Tegn 2c: Barna deltar i refleksjon med voksne Personalet og styrer sier at de gjør det gjennom samtaler, rundt bildedokumentasjon, samt at barna er med på refleksjon i prosjektmøter. Vi har sett dette i praksis ved flere anledninger i alle grupper. -11/26-

12 Tegn 2d: Gjennom pedagogisk dokumentasjon synliggjøres barnas læringsprosesser Personalet har sagt at dette kommer frem i foreldresamtaler. Vi merker læringen ved at barna tar opp ting i hverdagen. Styrer sier at personalet ser dette godt gjennom dokumentasjon/refleksjon og at denne viser hvor barna er i sin læringsprosess. Vi har sett dokumentasjon som synliggjør dette. Kriterium 3: Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi hele tiden se, lytte og forstå hvordan vi, sammen med barna, kan videreutvikle og forandre innholdet i barnehagen Tegn 3b: Personalet har kunnskap om utvikling og læring som skjer gjennom ulike former for dokumentasjon Personalet sier at de kan mye om utvikling, læring og dokumentasjon, og dette er måten de jobber på. Ped.lederene sier at de er bevisste på hva de tar bilder av. Styrer sier at de fleste har dette og at det er jobbet mye med det. Vi har sett ett kunnskapsrikt og reflekterende personale. Tegn 3c: Personalet følger opp resultatene av dokumentasjon og observasjon i det daglige arbeidet med barn Dette gjøres i gruppemøter/samarbeidstid. Personalet synes at personalplanen hjelper de med å systematisere dette. Styrer sier at det er snakket mye om dette og at endring av planleggingstiden har gjort dette bedre. Gjennom tilstedeværelse på gruppemøte hørte vi planer om oppfølging i det daglige arbeidet med barna. Tegn 3d: Personalet deltar jevnlig i refleksjon og drøfting av egen praksis Personalet sier at dette gjøres gjennom gruppemøter og samarbeidstid, personalmøter. Vi er en reflekterende barnehage og vi blir aldri utlært. Styrer underbygger også dette og sier dette er vi gode på. -12/26-

13 Gruppemøter og samarbeidstid er satt i system slik at personalet jevnlig kan reflektere og drøfte egen praksis. Kriterium 4: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Tegn 4a: Foresatte blir oppfordret til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering Foreldregruppa sier at de har litt aktiv deltakelse i forbindelse med foreldresamtaler (noen sier de har mål for enkeltbarnet, ikke alle). I forbindelse med prosjekt har noen foreldre bidratt med f.eks sying av karnevalseffekter. Tegn 4b: Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens innhold Foreldrene sier: Ja, prosjektene er på barnas premisser. De tar barnas ideer og interesser og spinner videre på det til større prosjektarbeid. Tegn 4c: Pedagogisk dokumentasjon er synlig og har innvirkning på barnas hverdag Foresatte ser dokumentasjon som henger oppe i barnehagen og de får dokumentasjon elektronisk. Dagsrapport og ukeplan er også eksempler som foresatte nevner. Barna viser frem dokumentasjon/bilder til foreldrene. Det reflekteres rundt situasjoner i hente/bringe situasjoner. -13/26-

14 6 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium 1: Systematisk vurderingsarbeid leger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon Tegn 1c: Det er samsvar mellom det som står i årsplanen, og det som skjer i praksis Styrer sier: ikke over alt, det er personavhengig og det går på forståelsen hos hver enkelt det handler om holdningsarbeid, og det tar tid. Vi har sett at det styrer sier stemmer med våre observasjoner. Kriterium 2: Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Tegn 2a: Barna deltar i planlegging og sier sin mening om hverdagen Tegn 2b: Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen Tegn 2c: Barna deltar i refleksjon med voksne Personalet og styrer sier at det ikke finnes noe system på dette. Barna sier at det er de voksne som bestemmer i barnehagen. De fleste barna vi intervjuet husker verken at de har vært med på prosjekt eller i prosjektgruppe. Barna husker heller ikke at de har snakket noe spesielt om dokumentasjonen som henger oppe. Vi har sett en barnehage med fast dagsrytme hvor barna har liten mulighet til å være med å påvirke. Tegn 2d: Gjennom pedagogisk dokumentasjon synliggjøres barnas læringsprosesser Styrer sa: vi var flinkere til å henge opp og vise frem før. Vi har observert lite skriftliggjøring av pedagogisk dokumentasjon som synliggjør barnas læringsprosesser. -14/26-

15 Kriterium 3: Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi hele tiden se, lytte og forstå hvordan vi, sammen med barna, kan videreutvikle og forandre innholdet i barnehagen Tegn 3a: Personalet har et kjent system for å fange opp barnas interesser Personalgruppa sier at dette ikke er tilstede. Vi e generelt lite god på system, ble nevnt i ped.leder gruppa. Kriterium 4: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Tegn 4a: Foresatte blir oppfordret til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering En forelder sa: Jeg kan ikke si at jeg har vært direkte spurt om planlegging av det neste halvåret og de fleste foreldre var enig i dette. Personalet sier at foreldre ikke er deltakende i planlegginga, men at de blir tatt med i gjennomføringen. Som f.eks at de bidrar med materialer de etterspør. Tegn 4b: Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens innhold Foreldre påpeker at prosjektene blir litt store og er redd for at de voksne ikke ser enkeltbarnet, og stilte spørsmålet; hva om et barn ikke vil være med på prosjekt? Videre lurte de på hvem som var sammen med barna når det brukes så mye tid på prosjekt. De lurer også på hva barna egentlig sitter igjen med av læring/utvikling etter ett prosjekt settes det læringsmål? Går prosjektarbeidet utover primærbehovene? -15/26-

16 Oppsummering og spørsmål til ettertanke Planetringen barnehage er en god barnehage med et dyktig personale. De har en årsplan hvor verdisynet er sentralt og dette ses i hverdagen. De har gode rutiner med personalplaner og organisering av barnehagedagen. Personalet er dyktige på pedagogisk dokumentasjon. De reflekterer mye sammen og da særlig om prosjekt. Denne arbeidsmåten kan med fordel overføres til de daglige gjøremålene i barnehagen. I Planetringens ånd stiller vi allikevel noen spørsmål til undring og refleksjon: Hva er skillet mellom refleksjon og det å snakke over hodene på barna? Hvordan sikres det at refleksjonene over dokumentasjonen blir overlevert til de som trenger det? Hva om noen i personalgruppa blir borte? Jmf spørsmål dere selv stilte dere på personalmøtet 19. mars o Hva vil det si at vi jobber med pedagogisk dokumentasjon? o Skille på verbale barn og nonverbale barn o Hvem vil vi dokumentere for? o Forskjellen på dokumentasjon/pedagogisk dokumentasjon o Utvikle oss ved hjelp av dokumentasjonene Foresatte o Hva sier rammeplanen om samarbeid med foresatte? o Hva vet foresatte? o Hva ønsker planetringen barnehage at foresatte skal vite? o Vet foresatte forskjell på dekorasjon, dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon? o Hvordan jobbe for at foresatte skal forstå arbeidsmetodene ved Planetringen? Enkeltbarnet o Hvordan fange opp hvert enkelt barns interesser? o Hvordan få det dere har i hjernen over til papiret? o Hvordan sikre at alle barna blir sett? -16/26-

17 o Hvordan vet dere hva barnet har lært? o Hvordan vet de andre på gruppa dette? Vikaren o Hvordan sikre at denne vet hvordan dere jobber? o Hvordan sikre at nødvendig informasjon blir gitt? o Hvordan veilede? o Hvor mye skal vikaren være med på av refleksjoner? o Hvordan involvere? Ideer til videre arbeid: - Ukeplan med litt mer om hva/hvorfor - Månedsbrev eller lign - Blogg - Årshjul for når det skal reflekteres over ulike områder i barnehagen - Referat tilgjengelig til for hele pers gruppa - System i fht hvilke barn som det blir reflektert over - Regelmessige barnesamtaler med referat - Informasjon til vikarer - Vikarer med på gruppemøter -17/26-

18 7 Vedlegg Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere Barn, ansatte, ledelse, foresatte i Planetringen barnehage Eksterne deltakere Anita Ramdahl Vangstad, Klæbu kommune, Åshild Kulseth, Selbu kommune og Elin Overvik, Selbu kommune (hospitant) -18/26-

19 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftsplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionkonsulent Uke 48 Melde inn vurderingsområde Styrer Uke 50 Overlevering av dokumentasjon Styrer Uke 50 Valg av vurderere Regionen Uke 50 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Uke 50 Utarbeidelse av skjema, intervjuguide, observasjonsskjema Vurderere Uke 2 Kontakt med barnehagen utsending av glansbilde og infoskriv med forslag til Vurderere tidsplan og fremdriftsplan 1. mars Godkjenning av glansbilde Barnehagen 1. mars Barnehagen lager en plan for vurderingsuka Styrer -19/26-

20 Uke 17 Tidsplan for Vurderingsuka Ansvar Mandag 22. april 8.30 Møte med styrer og omvisning Styrer Observasjon ute og inne småbarn Vurderere Etterarbeid og lunsj Styrer Samtale med assistenter/fagarbeidere Vurderere Observasjon storbarn Vurderere Samtale med styrer/oppsummering Styrer/vurderere Foreldremøte Styrer / vurderere Tirsdag 23. april Samtale med assistenter / fagarbeidere Vurderere Samtale med pedagogisk ledere Vurderere Etterarbeid og lunsj Vurderere Gruppemøte Stjerne Vurderere Samtale med 5 skolestartere Ugletårnet Vurderere Samtale med 5 skolestartere Ugletårnet Vurderere Samtale med styrer/oppsummering Vurderere Etterarbeid Vurderere Onsdag 24. april Observasjon Lunsj Etterarbeid Torsdag 25.april Gruppemøte Sol Rapportskriving Vurderere Fremlegging av rapport til styrer Styrer/vurderere Personalmøte med presentasjon av rapporten Vurderere og personalet Uke 19 Tilbakemelding til vurderere med kopi til Frode Gjengaar. Styrer Etter 6 mnd. Rapportering om oppfølging av vurderingsuka -20/26-

21 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon (ståstedsanalyse og andre relevante dokumenter) Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis Bruk av samtaleguider Observasjon/observasjonsguider -21/26-

22 Samtaleguider Samtaleguide for personalet 1) Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon a) Har dere kjennskap til pedagogisk dokumentasjon som metode for læring og utvikling? b) Når det er satt av tid til å drøfte barnehagens læringssyn? c) På hvilken måte er det samsvar mellom det som står i årsplanen, og det som skjer i praksis? d) Hvordan vurderer barnehagen egen praksis og fører resultatet til endring og utvikling? 2) Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet a) Deltar barna i planlegging og sier sin mening om hverdagen? Fortell. b) På hvilken måte danner barnas egne interesser og spørsmål, grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen? c) Deltar barna i refleksjon sammen med voksne? Hvordan d) Synliggjøres barnas læringsprosesser gjennom pedagogisk dokumentasjon? Fortell. 3) Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi hele tiden se, lytte og forstå hvordan vi, sammen med barna, kan videreutvikle og forandre innholdet i barnehagen a) Har dere et kjent system for å fange opp barnas interesser? b) Har dere kunnskap om utvikling og læring som skjer gjennom ulike former for dokumentasjon? c) Følger dere opp resultatene av dokumentasjon og observasjon i det daglige arbeidet med barn? d) Deltar dere jevnlig i refleksjon og drøfting av egen praksis? 4) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling -22/26-

23 a) Blir foresatte oppfordret til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering? Samtaleguide ledelsen 1) Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon a) Har personalet kjennskap til pedagogisk dokumentasjon som metode for læring og utvikling? b) Er det er satt av tid til å drøfte barnehagens læringssyn? c) Er det er samsvar mellom det som står i årsplanen, og det som skjer i praksis? d) Vurderer barnehagen egen praksis og resultatet fører til endring og utvikling? 2) Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet a) Deltar barna i planlegging og sier sin mening om hverdagen? b) Danner barnas egne interesser og spørsmål, grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen? c) Deltar barna i refleksjon sammen med voksne d) Synliggjøres barnas læringsprosesser gjennom pedagogisk dokumentasjon? 3) Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi hele tiden se, lytte og forstå hvordan vi, sammen med barna, kan videreutvikle og forandre innholdet i barnehagen a) Har personalet et kjent system for å fange opp barnas interesser? b) Har personalet kunnskap om utvikling og læring som skjer gjennom ulike former for dokumentasjon? c) Følger personalet opp resultatene av kartlegging og observasjon i det daglige arbeidet med barn? d) Deltar personalet jevnlig i refleksjon og drøfting av egen praksis? 4) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling -23/26-

24 a) Blir foresatte oppfordret til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering? Samtaleguide barn 1) Hva er bra med barnehagen din? Hva liker du å gjøre? 2) Hvem planlegger hva som skal gjøres i barnehagen fra dag til dag? 3) Snakker dere sammen med de voksne om prosjektene der har? 4) Her er et bilde/bilder fra et prosjekt dere har hatt i barnehagen. Hva har dere brukt dette til? Hva gjør dere med dette? Foreldremøte 1) Hva er bra med Planetringen barnehage? 2) Ser dere pedagogisk dokumentasjon i barnehagen? 3) På hvilken måte ser dere at personalet bruker den pedagogiske dokumentasjonen? 4) Er det samsvar mellom barnehagens planer og deres praksis? Hvordan ser dere dette? 5) På hvilken måte deltar dere i barnehagens planlegging og vurdering? 6) Opplever dere at barna har reell innvirkning på barnehagens innhold? Beskriv. -24/26-

25 Observasjonsguide Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon a) Personalet har kjennskap til pedagogisk dokumentasjon som metode for læring og utvikling. b) Det er satt av tid til å drøfte barnehagens læringssyn. c) Det er godt samsvar mellom det som står i årsplanen, og det som skjer i praksis. d) Barnehagen vurderer egen praksis og resultatet fører til endring og utvikling. Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi hele tiden se, lytte og forstå hvordan vi, sammen med barna, kan videreutvikle og forandre innholdet i barnehagen a) Personalet har et kjent system for å fange opp barnas interesser. b) Personalet har kunnskap om utvikling og læring som skjer gjennom ulike former for dokumentasjon. c) Personalet følger opp resultatene av kartlegging og observasjon i det daglige arbeidet med barn. d) Personalet deltar jevnlig i refleksjon og drøfting av egen praksis.. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. a) Barna deltar i planlegging og sier sin mening om hverdagen. b) Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. c) Barna deltar i refleksjon sammen med voksne. d) Gjennom pedagogisk dokumentasjon synliggjøres barnas læringsprosesser. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling -25/26-

26 a) Foresatte blir oppfordret til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering b) Pedagogisk dokumentasjon er synlig for foresatte og har innvirkning på barnas hverdag. -26/26-

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning -med fokus på det fysiske

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sletten barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sletten barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sletten barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til at barna i vår barnehage får positive lekeopplevelser?

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Loftet Høst 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Loftet Høst 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Loftet Høst 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 UKEPLAN LOFTET

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Lesing, skriftlige tekster Trinn: 1.trinn Tidsramme: 1 måned ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

årsplan Maribakkane barnehage

årsplan Maribakkane barnehage årsplan Maribakkane barnehage 2015 2016 Innhold 4 5 6 7 8 10 11 KONTAKT OM BARNEHAGEN PEDAGOGISK ARBEID OG VURDERING VÅRT PEDAGOGISKE BLIKK LEK OG LÆRING OVERGANG BARNEHAGE TIL SKOLE ÅRSOVERSIKT 3 Kontakt

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatning av seg selv. (Rammeplanen s. 13)

Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatning av seg selv. (Rammeplanen s. 13) 1 Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne. I barnehagen må alle få oppleve hverdager som er preget

Detaljer

Vurderingsrapport Garderåsen skole uke 17/2015

Vurderingsrapport Garderåsen skole uke 17/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Garderåsen skole uke 17/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Bodil Alice Kroken Adresse: Garderåsveien 202, 1900 Fetsund E-post:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 NN kommune

ARBEIDSBOKA Kapittel 1 NN kommune ARBEIDBOKA Kapittel 1 NN kommune Hvordan bruke ARBEIDBOKA? il hver samling blir det tilrettelagt et nytt kapittel i arbeidsboka som kommunene og fylkeskommunen kan bruke som utgangspunkt for eget utviklingsarbeid

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, har Stortuva barnehage utarbeidet en mobbeplan.

På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, har Stortuva barnehage utarbeidet en mobbeplan. Innledning: På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, har Stortuva barnehage utarbeidet en mobbeplan. I manifest mot mobbing står det følgende

Detaljer

Foreldrerepresentanter mener at diskusjoner som var under siste møtet ikke ble belyst godt nok, Anna Ingeborg skal se på det.

Foreldrerepresentanter mener at diskusjoner som var under siste møtet ikke ble belyst godt nok, Anna Ingeborg skal se på det. MØTEREFERAT Møtet gjaldt: Brukerråd Dato: 12. juni 2014 Tidsrom: 1800-2000 Sted: Sverresli barnehage, møterommet Til stede: Renathe Fagerlie, Ruth Karin Bauck, Marit Vollan, Kristin Myraunet, Hals, Julie

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT ROMOLSLIA BARNEHAGE KOMMUNALE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Månedsevaluering fra Perlå januar 2011

Månedsevaluering fra Perlå januar 2011 Månedsevaluering fra Perlå januar 2011 Det var en gang tre bjørner som bodde i et koselig lite hus langt inne i skogen Hei hei alle sammen! Nytt år og nye spennende ting som skjer på Perlå Vi vil først

Detaljer

REFLEKSJONSBREV MARS TYRIHANS. Fokus: Et læringsmiljø som støtter barnas samarbeidsprosesser

REFLEKSJONSBREV MARS TYRIHANS. Fokus: Et læringsmiljø som støtter barnas samarbeidsprosesser REFLEKSJONSBREV MARS TYRIHANS Fokus: Et læringsmiljø som støtter barnas samarbeidsprosesser INNLEDNING Vi har jobbet videre i smågrupper med fokus på deling av strategier og samarbeid. Vi har også sett

Detaljer

Det alle har trodd, Alltid og overalt Har alle muligheter til å være feil! (Paul Valery)

Det alle har trodd, Alltid og overalt Har alle muligheter til å være feil! (Paul Valery) Det alle har trodd, Alltid og overalt Har alle muligheter til å være feil! (Paul Valery) INNLEDNING Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Halvtårsplan for Saltkråkan våren 2010, Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet.

Halvtårsplan for Saltkråkan våren 2010, Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Områder vi på Saltkråkan er opptatt av ICDP Aldersinndelte grupper Samlingsstunder på Saltkråkan Temaer for våren 2010 INNLEDNING Vi på Saltkråkan ser frem imot et nytt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

NORDRE SUNNMØRE 24.05.2011

NORDRE SUNNMØRE 24.05.2011 UTVIKLINGSARBEID FOR PEDAGOGISKE LEDERE, NORDRE SUNNMØRE 24.05.2011 1 Pedagogisk ledelse gjennom prosjektarbeid MÅLENE FOR PEDAGOGISK LEDELSE 1. Å styrke den pedagogiske lederens rolle som leder 2. Å kunne

Detaljer

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon.

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. Rolleanalyse rollen som leder på NTNU Denne oppgaven går ut på å kartlegge hvilken

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

REFLEKSJONSPROTOKOLL. for MARS 2011

REFLEKSJONSPROTOKOLL. for MARS 2011 ÅS KOMMUNE REFLEKSJONSPROTOKOLL for MARS 2011 Sagaskogen barnehage Sagalund / Tusenbein Innledning Sagalund er blant barnehagene som satser på det fysiske miljøet. Miljøet som den tredje pedagog er stått

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Utegruppa Høsten 2010

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Utegruppa Høsten 2010 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Utegruppa Høsten 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: For og imot Trinn: 4 Tidsramme: 4 timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Barnehagepolitisk offensiv

Barnehagepolitisk offensiv Barnehagepolitisk offensiv Fra sentralstyrets vedtak Utvikle og gjennomføre en barnehagepolitisk offensiv for å sikre og videreutvikle kvaliteten i barnehagene I dag er vi på utviklingsstadiet hvor vi

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Skaugdalen skole i Rissa kommune REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering

VURDERINGSRAPPORT. Skaugdalen skole i Rissa kommune REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Skaugdalen skole i Rissa kommune Vurderingsområde: Relasjonen lærer/assistent elev. Dato: 19.11. 21.11.2012 Vurderingsgruppa i FOSEN,

Detaljer

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold «Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har

Detaljer

FRA ORD TIL HANDLING Ringerikes kommunale barnehager 2015-2020

FRA ORD TIL HANDLING Ringerikes kommunale barnehager 2015-2020 RINGERIKE KOMMUNE FRA ORD TIL HANDLING Ringerikes kommunale barnehager 2015-2020 Layout: TRIK kommunikasjon. Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Tilstandsrapport for Frydenhaug barnehage 2015

Tilstandsrapport for Frydenhaug barnehage 2015 Tilstandsrapport for Frydenhaug barnehage 2015 1. De viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten i 2015 Få ned sykefraværet til under 10 % Sykefraværet er stadig en utfordring. Vi jobber med nærvær og trivsel.

Detaljer

Ask barnehage. Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre. Et barn. er laget av hundre. Barnet har.

Ask barnehage. Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. Ask barnehage Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Medarbeidersamtale Veiledningshefte Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 1 Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 2 Medarbeidersamtale

Detaljer

SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE

SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE Barnehagen er full av magi, en plass med barneglede i, et sted hvor det settes spor i både liten kropp, og stor. Hvor søledammen kan bli til et kjempestort

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSPLAN 2014/15

VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSPLAN 2014/15 VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSPLAN 2014/15 Pedagogisk utvikling / rengakakpedagogikk 1. Trygghet og omsorg 2. Sjølfølelse/sjøltillit 3. Lokal kultur - Vargdalsbekken 4. Lek og læring 5. Personalutvikling 6. Foreldresamarbeid

Detaljer

Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizard id=834&ouref=1825

Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizard id=834&ouref=1825 GRANE KOMMUNALE BARNEHAGE Ditt barn vokser og vil trenge utfordringer både fysisk og sosialt. Et godt sted å oppleve nettopp dette er i vår barnehage! Søknadsskjema: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizard

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR. Tunveien barnehage BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR. Tunveien barnehage BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Tunveien barnehage BARNEHAGE Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Vurdering på barnetrinnet. Nå gjelder det

Vurdering på barnetrinnet. Nå gjelder det Vurdering på barnetrinnet Nå gjelder det 2 Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring endret. Denne brosjyren

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Film Trinn: 10. trinn Tidsramme: 3-4 uker. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver. Kilde: Lov om barnehage Rammeplan for barnehage (forskrift til barnehageloven)

Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver. Kilde: Lov om barnehage Rammeplan for barnehage (forskrift til barnehageloven) Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver Kilde: Lov om barnehage Rammeplan for barnehage (forskrift til barnehageloven) Lov om barnehager http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html

Detaljer

ÅRSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE 2016/2017

ÅRSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE 2016/2017 ÅRSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE 2016/2017 1 Årsplanen gir en oversikt over vår visjon, vårt pedagogisk grunnsyn, årshjul med tradisjoner og noen av de faste aktivitetene våre. Vår VIRKSOMHETSPLAN gir en mer

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Februar på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Februar på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Februar på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden januar til mars: Styrke vennskapsrelasjoner for å betre trivsel Perioden

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Samfunnsfag (historie) Tema: 2. verdenskrig Trinn: 9. trinn Tidsramme: ca. 3 uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brumlemann høsten 2015

Brumlemann høsten 2015 Brumlemann høsten 2015 Sofiemyråsen barnehage 1 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Håper alle har hatt en fin sommer og at dere er klare for hverdagen igjen. Vi på Brumlemann gleder oss masse til å tilbringe

Detaljer