Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune."

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med spesielt fokus på voksenrollen? Dato: mars 2012

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG /27-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurderer arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet. Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderere gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. -3/27-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. -4/27-

5 2 Om barnehagen Fakta: Tanem barnehage er en del av Tanem oppvekstsenter som også inkluderer skole og SFO. Barnehagen består av 4 avdelinger, Pippistua med tjue 3-5 åringer, Emilstua med nitten 3-5 åringer, friluftsavdelingen Konglestua med tretten 4-5 åringer og Ole Brumm med tretten 1-3 åringer. Skolestartergruppa (Laustanngruppa) består av 31 barn. Barnehagen er åpen fra Det er 17 fast ansatte i ulike stillingsprosenter og en del ekstraressurser og spesialpedagog. 3 Vurderingsområde Tanem barnehage har bedt om vurdering på følgende område: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med spesielt fokus på voksenrollen? Bakgrunn/prosessen for valg av område/hvem har valgt området: Området er valgt etter at barnehagen de siste to årene har gjennomført ståstedsanalysen to ganger, og gjennom refleksjon i hele personalgruppen på møter og planleggingsdager. De har erfart at økt fokus på ulike fagområder, barns medvirkning og prosjektarbeid har gjort at den gode rolleleken er kommet i bakgrunnen. De har løftet frem lek som tema både internt i barnehagen og i nettverket for alle barnehagene i Klæbu, men de opplever at de ennå har en vei å gå innen dette området. -5/27-

6 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterium er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. -6/27-

7 Glansbilde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med spesielt fokus på voksenrollen? Kriterium Tegn på god praksis 1. Barnehagen er en lærende a. Barnehagens planer viser hvordan barnehagen organisasjon jobber med vurderingsområdet Systematisk vurderingsarbeid b. Det er samsvar mellom barnehagens planer og legger grunnlaget for barnehagen praksis som lærende organisasjon. c. Ledelsen har satt av tid til at personalet kan (Rammeplan for barnehagen reflektere og drøfte lekeopplevelser slik at det får kap.4.3.) konsekvenser og fører til videre utvikling. d. Barnehagen har et felles syn på lekens betydning. e. Ledelsen tilrettelegger for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse, og personalet tar ansvar for egen faglig utvikling. 2. Personalet må være a. Personalet er tilgjengelig og deltar i lek ute og inne. tilgjengelige for barn ved å b. Barnehagen har tilgjengelig lekemateriale som støtte, inspirere og inspirerer til gode lekeopplevelser. c. Personalet utnytter det fysiske miljøet slik at alle får oppmuntre barna i deres lek gode muligheter til å delta aktivt i lek. d. Personalet gir barna impulser, inspirasjon og støtte i (Rammeplan for barnehagen leken. kap.2.2) 3. Barnehagen skal gi barn a. Barna får tid og rom til lek både ute og inne. muligheter for lek, b. Barna har tilgang til lekemateriale som utvikler livsutfoldelse og meningsfylte fantasi og kreativitet. c. Barna er initiativrike og viser engasjement i leken. opplevelser og aktiviteter i d. Barna har tilgang til et fysisk miljø som inspirerer til trygge og samtidig lek. utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 ) 4. Barnehagen skal i a. Foresatte er trygge på at barna får delta i lek. samarbeid og forståelse med b. Lek er tema i møte med foresatte hjemmet ivareta barnas c. Foresatte opplever at personalet bidrar til positive og utviklende lekeopplevelser. behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål) -7/27-

8 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere Styrer, ansatte, barn og foresatte ved Tanem barnehage Eksterne deltakere Marianne Bostad, pedagogisk leder Planetringen barnehage, Malvik kommune og Bente Bleivik, pedagogisk leder Solstrand barnehage, Malvik kommune. Begrunnelse for valg av informanter. Dette er et tema som, i tillegg til barna, også impliserer personalet og foresatte. Det er derfor naturlig at alle disse tre partene er med. 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionkonsulent 15. nov. Melde inn vurderingsområde Styrer Uke 50 Overlevering av dokumentasjon Styrer Uke 50 Valg av vurderere Regionen Uke 50 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Uke 50 Utarbeidelse av skjema, intervjuguide, Vurderere observasjonsskjema Uke 50 Kontakt med barnehagen sende glansbilde, Vurderere framdriftsplan og skisse for vurderingsuka Uke 7 Godkjenning av glansbilde Barnehagen Uke 10 Barnehagen lager en plan for vurderingsuka Styrer -8/27-

9 Uke 13 Vurderingsuka Uke 13 Tidsplan for Vurderingsuka Ansvar Mandag 26. mars Møte m styrer/omvisning Styrer Observasjon Bhg/ vurderere Lunsj Vurderere Observasjon Bhg/vurderere Observasjon Bhg/ vurderere Etterarbeid Vurderere Samtale med personal Vurderere Kort møte med styrer Vurderere Middag Styrer Foreldremøte (alle foreldre inviteres) Styrer / vurderere Etterarbeid Tirsdag 27. mars Vurderere Samtale med personal Vurderere Observasjon Vurderere Samtale med 5 skolestartere Vurderere Etterarbeid Styrer Lunsj Vurderere Samtale med 5 skolestartere Vurderere Samtale med 5 skolestartere Vurderere Kort samtale med styrer Vurderere Etterarbeid Onsdag 28. mars Samtale med styrer Vurderere Samtale med personal Vurderere Lunsj Rapportskriving Vurderere Torsdag 29. mars Rapportskriving Vurderere Framlegg av rapport til styrer Vurderere Personalmøte presentasjon av rapporten. Vurderere Uke 15 Tilbakemelding til vurderere Styrer Uke 39 Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Styrer -9/27-

10 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon På forhånd har barnehagen sendt relevant informasjon til vurdererne. Fakta om barnehagen, felles virksomhetsplan for oppvekstsenteret, egen virksomhetsplan for barnehagen, årsplanfolder. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis. Vurdererne har utarbeidet et forslag til et glansbilde med kriterier og tegn på god praksis. Dette er gjort med utgangspunkt i Barnehageloven 2006 med forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og barnehagens planer. Forslaget til kriterier og tegn på god praksis ble drøftet og godkjent av barnehagen. Bruk av samtaleguider For å få flest mulig i tale har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp i samtaler med barn, personale, ledelse og foresatte. Observasjon/observasjonsguider Vurdererne har observert lek i alle barnegruppene og har lagt vekt på å se hvordan personalet bidrar til å gi leken gode vilkår. -10/27-

11 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn a: Barnehagens planer viser hvordan barnehagen jobber med vurderingsområdet. I virksomhetsplanen for oppvekstsenteret og barnehagen framheves leken som barnehagens viktigste aktivitet. Den stiller klare krav og forventninger til personalet og legger tydelige føringer for hvordan det skal jobbes med området. Alle avdelingene vektlegger lek og sosial kompetanse i årsplanfolderen for Avdelingsvise måneds/ukeplaner viser at det skal jobbes med tema lek og voksenrollen. Tegn b: Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis Vi ser at deler av det som står i virksomhetsplanen blir fulgt opp gjennom at personalet er deltakende i lek, de er nær barna og tilrettelegger for lek i små grupper. Det kommer fram gjennom samtaler med personalet at barnehagen har jobba lenge med bevisstheten rundt voksenrollen i lek og tilrettelegging for lek. Tegn c: Ledelsen har satt av tid til at personalet kan reflektere og drøfte lekeopplevelser slik at det får konsekvenser og fører til videre utvikling To ganger i året får alle i personalgruppa delta på faglig nettverk sammen med andre barnehageansatte i kommunen der tema inneværende år er lek og undring. Tegn d: Barnehagen har et felles syn på lekens betydning Vi observerte voksne som hadde fokus på barnas lek både inne og ute. Personalgruppa forteller at de har jobba med litteratur i forhold til leken på planleggingsdager og personalmøter for å komme fram et felles syn på leken. Det er lov og bra og sitte sammen med barna. Vi skal være sammen med barna på bakken og se hva som skjer. (Sitat fra personalgruppa.) Foresatte framhever spesielt at personalet på småbarns er samstemte i sitt syn på leken. -11/27-

12 Tegn e: Ledelsen tilrettelegger for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse og personalet tar ansvar for egen faglig utvikling. Personalet framhever kommunens faglige nettverk i forhold til oppdatering og fornyelse av sin kompetanse. Personalmøter brukes til faglig oppdatering. Leder på en avdeling stimulerer til faglig oppdatering gjennom bruk av faglitteratur på avdelingsmøter. Kriterium: 2. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek Tegn a: Personalet er tilgjengelig og deltar i lek ute og inne. Alle våre observasjoner viste deltakende voksne i lek med barna. Personalet gir uttrykk for at de er bevisst sin rolle i leken i forhold til tilgjengelighet og deltakelse. Barna gir uttrykk for at de liker at de voksne er med i leken. Du, han skrik (Barn til voksen.) Æ såg det og så såg æ at n fikk så god trøst av dæ. Tegn b: Barnehagen har tilgjengelig lekemateriale som inspirerer til gode lekeopplevelser. Vi så at barnehagen hadde ordinære barnehageleker tilgjengelig. I tillegg så vi noe udefinert materiale og et flott skogsområde som inspirerte til gode lekeopplevelser. Inventar og husholdningsartikler ble blant annet brukt for å gi næring til leken. Personalet sier de jobber bevisst i forhold til hvilket lekemateriale de har tilgjengelig og hvordan det presenteres for barna. -12/27-

13 Tegn c: Personalet utnytter det fysiske miljøet slik at alle får gode muligheter til å delta aktivt i lek. Vi så flere avdelinger ute samtidig, noe som ga mulighet for utvikling av vennskap på tvers av avdelinger. Inne ble grinder brukt for å legge til rette for lek i smågrupper. Vi så deling av barna på en avdeling slik at noen kunne være inne mens andre var ute. Lekerom inne ga barna der mulighet for skjermet lek i mindre grupper. Foresatte framhever at personalet passer på at alle er med i leken. Store deler av skogsområdet ble brukt til lek. Vi så voksne som hadde en bevissthet i forhold til hvordan de skulle fordele seg i uterommet. Personalet sier de tilpasser og ominnreder etter hva barna er opptatt av og hva de trenger. De har brukt faglitteratur og foto av rommene i arbeidet med utvikling av det fysiske miljøet inne. Organisering med inne- og utedager gjør at det er lettere å utnytte barnehagens fysiske miljø. Tegn d: Personalet gir barna impulser, inspirasjon og støtte i leken Vi så deltakende personale som satte ord på barnas lek, støttet, oppmuntret, bekreftet og tilførte nye impulser. Vi så et personal som gikk inn og skapte lek mellom to barn der den ene i starten var alene. Samtale med personalet bekrefter deres bevissthet rundt dette. Barna gir uttrykk for at de voksne støtter dem dersom de ikke får være med i lek. De voksne sier at det er plass til alle i leken. (Sitat fra barnesamtale.) Vi prøver å smyge inn barn som strever i leken gjennom å bruke fantasien. (Sitat fra samtale med personalet.) Kriterium 3. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Tegn a: Barna får tid og rom til lek både ute og inne. Under vår observasjon så vi god tid til lek på alle avdelinger. Personalet sier at dette er en prioritert oppgave noe også foresatte bekrefter. Tegn b: Barna har tilgang til lekemateriale som utvikler fantasi og kreativitet. Stort sett alt lekemateriell inne var i barnehøyde. Klosser ble brukt til konstruksjon av et kors i det ene øyeblikket og som mikrofoner i neste øyeblikk. Barna bekrefter at klosser er artig å leke med. Vi så videre innenfor gjerdet ute at stubber bli brukt til å lage sykkelløype og hinderløype. Skogen og bekken ga barna rik tilgang på lekemateriale. Ledelsen sier de legger vekt på å ha en blanding av vanlige barnehageleker og ikke helt ferdigstøpte leker. Foresatte framhever at en avdeling er flink til å bruke naturelement, lage nytt av gammelt og oppfordre til gjenbruk. -13/27-

14 Tegn c: Barna er initiativrike og viser engasjement i leken. Vi så initiativrike barn som viste engasjement, iver og glede i leken på alle avdelinger. Hvilke kuleisa vil du ha? Vi har smaksprøva og så har vi de storan som du må betal for. Vi kan snakk om betaling i betalingsrommet. Betalingsrommet e et bra rom. Kos smaka vil du ha? - Jordbær Med smaka mene æ egentlig farge. (Initiativ fra barn til observatør.) Tegn d: Barna har tilgang til et fysisk miljø som inspirerer til lek. Vi så inneareal med flere små rom og nærhet til skogsområde. Dette ga barna muligheter til stimulerende lek. Personalet, foresatte og barna framhever skogsområdet og området rundt friluftsavdelinga. I forhold til rom inne er det spesielt klosserommet som trekkes fram i personalgruppa. Barna framhever dukke- og klosserom som spennende rom. Liker å leke i skogen, i trærne og på gresset. Liker det fordi det er fint der og jeg finner pinner der. (Sitat fra barnesamtale. ) Kriterium: 4. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Tegn a: Foresatte er trygge på at barna får delta i lek. Storparten av foresattegruppa er trygge på dette. Tegn b: Lek er tema i møte med foresatte Personalet bekrefter at lek er tema i møte med foresatte. Foresatte sier de får mye informasjon gjennom foreldresamtalene. De sier videre at de får fortalt episoder fra dagen om hvordan personalet veileder barna i lek. En avdeling trekkes fram da de sender ut månedsbrev med tilbakeblikk i papirform. -14/27-

15 Tegn c: Foresatte opplever at personalet bidrar til positive og utviklende lekeopplevelser Foresatte opplever barnehagens bruk av lekegrupper og Kari Lamers opplegg Du og jeg og vi to som positivt. Personalet lytter til og undrer seg sammen med barna. (Sitat fra foreldremøte) Filosofen Arne Næss mente også at å bruke fantasien var viktig. For å lære noe om verden og livet, må vi undre oss og vi må tenke fantasifullt, sa han. Alle mennesker er flinke til noe, det kan være å mekke, skru og ordne, å ta telefoner. Å danse sving, å sortere, rydde, ha oversikt. Plante. Lage mat. Sminke ansikter. Pynte kaker. Det flotte med barnehagearbeid er at vi har bruk for alt dette. (Yngvil Armand) -15/27-

16 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn b: Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis Vi så til tider få voksne tilstede ute blant barna. Personalet gir uttrykk for at det kan være vanskelig å få gjennomført det som står på planen ved fravær og mener det generelt er for lite bemanning. Vanskelig å få kontinuitet i arbeidet når personal skiftes ut. Personalet uttrykker at de er forskjellige mht hvor gode lekere de er og at de har et ulikt forhold til lek. Tegn c: Ledelsen har satt av tid til at personalet kan reflektere og drøfte lekeopplevelser slik at det får konsekvenser og fører til videre utvikling Barnehagen strever med å få gjennomført refleksjonstid/planleggingstid og til tider avdelingsmøter. Ved redusert stilling gis det uttrykk for at deltakelse på møtevirksomhet ofte faller bort. Tegn d: Barnehagen har et felles syn på lekens betydning Foresatte opplever at det er personavhengig. Tegn e: Ledelsen tilrettelegger for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse og personalet tar ansvar for egen faglig utvikling. Assistent/fagarbeidergruppa gir uttrykk for at de får for lite oppdatering av faglig kompetanse i form av kurs. Kriterium: 2. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek Tegn a: Personalet er tilgjengelig og deltar i lek ute og inne. Vi så ulikt engasjement i leken blant de voksne noe også barna bekrefter. Til tider få voksne til stede sammen med barna på storbarns. Ledelsen forteller at det har vært diskusjoner i forhold til personalets ulike engasjement i uteleken. Dette er i tråd med innspill på foreldremøtet. Avdelingenes pauseorganisering fører i følge personalet til at det er lite voksne tilgjengelig i uteleken. De bruker også voksenressurser på å ivareta barnas sikkerhet pga mangler ved barnehagens gjerde og port. Dette bekreftes av observasjoner og gjennom møte med foresatte. En avdeling opplever at det å være bare to voksne setter begrensninger ift hvor mye de kan fordype seg i lek. -16/27-

17 Tegn b: Barnehagen har tilgjengelig lekemateriale som inspirerer til gode lekeopplevelser. Styrer uttrykker at barnehagen enda ikke er ferdig diskutert ift type lekemateriell de ønsker og har behov for. Personalet gir uttrykk for at de ønsker mer leker som inspirerer til utforsking. Foresatte og barna forteller om ødelagte uteleker. Tegn c: Personalet utnytter det fysiske miljøet slik at alle får gode muligheter til å delta aktivt i lek. Styrer føler at barnehagen ikke klarer å legge til rette for ulike typer rom på tvers av avdelingene. Personale gir uttrykk for at de savner inspirasjon til hvordan de kan gjøre rommene mer fengende. De sier videre at de kan bli flinkere til å utnytte skolens og SFOs ulike rom. Noe de foresatte også bemerker. Tegn d: Personalet gir barna impulser, inspirasjon og støtte i leken Styrer sier at det kan være vanskelig ved redusert bemanning. Kriterium 3. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Tegn a: Barna får tid og rom til lek både ute og inne. Barna er samstemte i sitt syn på at de har for lite tid til fri lek i barnehagen. Tegn b: Barna har tilgang til lekemateriale som utvikler fantasi og kreativitet. Vi så at mange av lekene i utebua var utenfor barnas rekkevidde. Vi så lite kreativt materiale på uteområdet innenfor gjerde og lite utradisjonelt lekemateriell inne. Tegn c: Barna er initiativrike og viser engasjement i leken. Personalet sier at barna innenfor gjerdet lett blir passive dersom lekebua ute ikke er åpnet. Tegn d: Barna har tilgang til et fysisk miljø som inspirerer til lek. Vi så et uteområdet innenfor gjerdet som var flatt og slitt. Det fysiske miljøet inne bar preg av slitasje og kunne vært bedre utnyttet. Foresatte uttrykte også misnøye med ovennevnte forhold og stiller spørsmål til om utelekeplassen er godkjent. Lysforholdene i flere rom opplevdes som for dårlige. Friluftsavdelinga har lite tilgjengelig inneareal. -17/27-

18 Kriterium: 4. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Tegn a: Foresatte er trygge på at barna får delta i lek. Foresatte sier det er personavhengig. De ønsker bruk av digital fotoramme som viser barna i lek. Tegn b: Lek er tema i møte med foresatte Personalet opplever det vanskelig å formidle viktigheten av leken til foresatte. -18/27-

19 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Vi ser at barnehagen har jobbet med lek og utvikling av det fysiske miljøet. Vi anbefaler at det grunnlaget som barnehagen har ervervet seg gjennom arbeid med teori, settes ut i praksis slik at det skjer merkbare endringer. Her kan personalet for eksempel hente inspirasjon og ideer gjennom besøk på andre barnehager. Kan planleggingsdag brukes til å jobbe praktisk med barnehagens rom? Hvilke typer rom har barna behov for? Kan barnehagens rom ses mer under ett? (Jfr formingsrom) Forslag til litteratur: Bygg og konstruksjon i barnehagen (Mia Mylesand), Lyttende pedagogikk (Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi) Vi anbefaler at barnehagen setter sine planer for inngjerdet uteområde ut i live skritt for skritt. Barnehagen bør jobbe videre ift å utvikle sitt syn på lekemateriale. Skal dere være lik hjemmet eller komplementær? Hvilket materiale bidrar til utvikling av fantasi, kreativitet, utforsking og undring? Vi anbefaler at dere ser på organisering rundt pauseavvikling og utbedrer feil og mangler på grinder for å bedre voksentettheten i uteleken. Kan tidligvakt ta pause ved et senere tidspunkt? Kan avdelinger samarbeide om rydding etter måltid? Se på viktigheten av refleksjonstid slik at den prioriteres og at pålagte oppgaver fullføres. Kan avdelingsmøter struktureres slik at refleksjon rundt lek kommer inn som et fast punkt? Hva om personalet skriver en praksisfortelling der en kollega er en god voksen i leken og tar det med til refleksjon på avdelingsmøter? Er det muligheter for å utvide avdelingsmøtetida til to timer annenhver uke for å få rom til faglig refleksjon? Har barnehagen mulighet til å møte de foresattes ønske om bruk av mail til informasjonsutveksling samt digital fotoramme til dokumentasjon av barnas lek? Lysforhold bør utbedres på alle avdelinger. -19/27-

20 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. -20/27-

21 12 Vedlegg Samtaleguide styrer Tegn på god praksis Dette svarte styrer Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon b. Er det samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet? - stikkordsmessig - Hvordan har dere jobbet med innholdet i planene, spesielt med tanke på leken? c. Har ledelsen satt av tid til at personalet kan reflektere rundt og drøfte lekeopplevelser? - Når? d. Hvordan jobber barnehagen med et felles syn på lekens betydning i barnehagen? - Fortell. e. Hvordan tilrettelegger ledelsen for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse? - Får personalet brukt kompetansen sin? Hvordan tar personalet ansvar for egen faglig utvikling? Kriterium 2: Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek a. Hvordan opplever du personalets deltakelse i lek ute og inne? b. Hvordan er bevisstheten omkring barnehagens lekemateriell? - Hvem har ansvar for anskaffelse av lekemateriell og hvordan bestemmes det? - Plassering? -21/27-

22 - Utskifting? c. Hvilke tanker har dere gjort dere omkring det fysiske miljøet? - rominndeling, bruk av rommene, flytte leker, endringer d. Hvordan inspirerer og støtter personalet barna i leken? Hvordan jobber dere i forhold til barn som strever i leken? Får dere tid til dem? Kriterium 3. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 ) a. Hvordan er dagsrytmen lagt opp med tanke på lek? - Tid og rom b. Hvilke tanker har du rundt lekematerialet i barnehagen, spesielt med tanke på utvikling av fantasi og kreativitet? Er det reflektert over dette i personalgruppa? d. Kan du si noe om de ulike rommene med tanke på inspirasjon til leken? Hva med uterommet? Kriterium 4: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål) b. Er lek tema i møte med foresatte? -22/27-

23 Samtaleguide personalet Tegn på god praksis Dette svarte personalet Kriterium 1: Barnehagen er en lærende organisasjon b. Er det samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet? - Fortell stikkordsmessig c. Har ledelsen satt av tid til at personalet kan reflektere rundt og drøfte lekeopplevelser? - Når? d. Har barnehagen jobbet med et felles syn på lekens betydning i barnehagen? - Hvordan? - Fortell. e. Hvordan tilrettelegger ledelsen for at de ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse? - Får dere brukt kompetansen deres? Hvordan tar dere ansvar for egen faglig utvikling? - Planleggingstid? Kriterium 2: Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek a. Hvordan er bevisstheten i personalet i forholdt til tilgjengelighet og deltakelse i barnas lek inne og ute? b. Hvordan er bevisstheten omkring barnehagens lekemateriell? - Hvem har ansvar for anskaffelse av lekemateriell? Plassering? Utskifting? c. Hvilke tanker har dere gjort dere omkring det fysiske miljøet -23/27-

24 inne og ute? - Rominndeling, bruk av rommene, flytte leker, endringer, utemiljø d. Hvordan jobber dere i forhold til barn som strever i leken? Kriterium 3. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 ) a. Hvordan er dagsrytmen lagt opp med tanke på lek? - Tid og rom c. Hvordan er barna i leken? - Initiativ, engasjement? d. Kan du si noe om de ulike rommene med tanke på inspirasjon til leken? - Hva med uterommet? - Er noen rom/steder mer brukt enn andre? Kriterium 4: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål) b. Er lek tema i møte med foresatte? -24/27-

25 Samtaleguide foresatte 1. Hva er bra med Tanem barnehage? 2. Hvordan trives barnet/barna dine i barnehagen? 3. Opplever dere at personalet har et felles syn på lekens betydning? Utdyp gjerne. 4. Hvordan opplever dere at leken vektlegges i barnehagen? Utelek / innelek 5. Hvordan er tilgjengeligheten på lekemateriale i barnehagen? 6. Er dere trygge på at barna deres får delta i lek? 7. Er lek tema i møte med personalet? 8. På hvilken måte mener du at personalet bidrar til at barna får positive og utviklende lekeopplevelser? 9. Er det noe barnehagen kan bli bedre på? 10.Er det noe du som foresatt ønsker å bidra med? -25/27-

26 Samtaleguide barn Tegn på god praksis Dette svarte barna Kriterium 2: Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek Kriterium 3. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 ) Hva er bra med barnehagen din? Hva liker du å gjøre? 2a. Leker de voksne med dere? Gjør alle voksne det? Leker de med dere både inne og ute? Liker dere at de voksne er med i leken? 2b./ 3b. Hva liker dere å leke med? 2b. Får dere tak i de tingene dere ønsker å bruke i leken? 2c./ 3d. Hvor liker dere å leke? Hvorfor? Er det noen steder i barnehagen dere ikke liker å leke? 2d. Er det noen ganger dere ikke får være med i leken? Hva gjør du da? Hva gjør de voksne? 3a. Får dere nok tid til å leke? -26/27-

27 Observasjonsguide Hvor: Når: Kriterium 1:. Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn på god praksis Dette så vi a) Barnehagens planer viser hvordan barnehagen jobber med vurderingsområdet. b) Er det samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet? - God rollelek - Tilrettelegging - Voksenrollen c) Ser vi et felles syn på leken? Kriterium 2: Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek a) Er personalet tilgjengelig og deltar i lek ute og inne? b) Har barnehagen tilgjengelig lekemateriale som inspirerer til gode lekeopplevelser? c) Utnytter personalet barnehagens fysiske miljø slik at alle får gode muligheter til å delta aktivt i lek? d) Gir personalet barna impulser, inspirasjon og støtte i leken? Kriterium 3. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. a) Får barna tid og rom til lek både ute og inne? b) Har barna tilgang til lekemateriale som utvikler fantasi og kreativitet? c) Viser barna initiativ og engasjement i barnehagen? d) Har barna tilgang til et stimulerende fysisk lekemiljø inne og ute? -27/27-

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sletten barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sletten barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sletten barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til at barna i vår barnehage får positive lekeopplevelser?

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Personalets rolle i utelek, 8920 Sømna Styrer: Torill Fagerland E-post: bakketun@barnehage.no Telefon: 750 28 366 Dato: 17.10-19.10.2016 Side

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR Innset og Vonheim BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: NYBORG BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT: NYBORG BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT: NYBORG BARNEHAGE "VERDILØST MATERIALE" RESERTIFISERING TIL GRØNT FLAGG HØSTEN 2013 "Verdiløst materiale" Ved Nyborg barnehage har vi jobbet med miljøprosjektet "Verdiløst materiale" siden

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn

Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn LIAKROKEN BARNEHAGE Et inspirerende lekeog læringsmiljø for alle barn Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Kompetanseutviklingsplan 2016-17 INNLEDNING Barnehageåret 2016/17 skal personalet jobbe med

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØSTEN 2009

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØSTEN 2009 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØSTEN 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

OKTOBER PÅ KLATREMUS

OKTOBER PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER Nå er september over, og høsten har begynt å sette sine spor. Barna er ivrig opptatt av at bladene på trærne faller ned og skifter farger. Været i september har stort sett vært

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Bra Br V a o! V «Bra voksne»

Bra Br V a o! V «Bra voksne» BraVo! «Bra voksne» Informasjon Barnehagen er en unik arena for barns danning og utvikling. Det forutsettes at det er bevisste voksne til stede. Voksne som har kompetanse om, og evnen til å møte mennesker

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Ett verktøy for kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2009

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2009 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer