Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune"

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen Dato: Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu og Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurdere arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet, oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderere gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene, som ikke er en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. 2 Om barnehagen Fakta: Vikvarvet og Øverbygda er en offentlig barnehage som eies av Selbu kommune. Barnehagen består av 4 avdelinger, 2 avdelinger på hvert hus. Turte (3-6 år) og Krekling (1-3 år) i Øverbygda, Marihøna (3-6 år) og Nøtteliten (1-3år) i Vikvarvet. Barnehagen har fra høsten 2010, 70 barn, 51 storbarn og 19 småbarn. Det er 23 ansatte i barnehagen, i tillegg kommer renholder. Areal for barnehagen i Øverbygda er 147,5 kvm og barnehagen i Vikvarvet er 462 kvm Barnehagen i Øverbygda ble startet som barneklubb i 1977 og omgjort til barnehage i Barnehagen i Vikvarvet ble startet som barneklubb i 1978 og ble også omgjort til barnehage i I 2003 ble Vikvarvet og Øverbygda slått sammen til en barnehage, 2 hus og felles styrer. Barnehagens åpningstid er kl Både Turte og Marihøna har ute/friluftsdager. Det er også utvidet barnegruppe på Turte og Marihøna flere dager pr uke, dvs. 24 plasser og 4 ansatte i grunnbemanning. Barnehagen arbeider med grunnsyn i personalgruppa i inneværende og neste barnehageår. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

5 3 Vurderingsområde Barnehagen har bedt om vurdering på følgende område: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen. 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterier er hentet fra lov, regelverk, rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

6 Glansbilde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen Kriterium Barnehagen er en lærende organisasjon. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon (Rammeplan for barnehagen 2006 pkt.4.3, s. 50) Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen ( Rammeplan pkt. 2.1, s. 23) Tegn på god praksis Barnehagens planer viser hvordan barnehagen arbeider med samhandling. Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet Ledelsen setter av tid for at personalet sammen kan drøfte begrepet samhandling mellom barn og voksne. Barnehagen har et felles syn på voksnes samhandling med barn Barnehagen vurderer jevnlig egen praksis og oppnådde resultat Personalet er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne. Personalet bekrefter/setter ord på barns inntrykk og uttrykk på en anerkjennende måte Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Personalet har en felles oppfatning av hvordan de skal håndtere konfliktsituasjoner Barnehagens omsorg og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd ( Rammeplan pkt. 1.9, s. 18) Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert, og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. (Rammeplan pkt.1.6, s.15.) Barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samhandling Barn som trenger hjelp og støtte i det sosiale samspillet får veiledning og hjelp Barna viser glede over å være i barnehagen Det er rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage Samhandling mellom barn og personale er tema i foreldresamtaler og foreldremøter Personalet møter barn og foreldre med respekt. Personalet er åpne og imøtekommende overfor barn og foreldre Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

7 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere: Styrer/fagleder, pedagogiske ledere, førskolelærer, assistenter, fagarbeidere, barn og foresatte Eksterne deltakere: Tone Hartun og Unni Nilssen 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererparet informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionkonsulent Uke 17 Melde inn vurderingsområde Barnehagen Uke 24 Overlevering av dokumentasjon Barnehagen Uke 24 Valg av vurderere Regionkonsulent Uke 24 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Uke 24 Utarbeidelse av intervju -og observasjonsguide Vurderere Uke 25 Kontakt med barnehagen. Utsending av glansbilde, Vurderere og infoskriv med forslag til framdriftsplan Uke 36 Godkjenning av glansbilde Barnehagen Uke 38 Barnehagens plan for vurderingsuka Styrer Uke 43 Vurderingsuka med fremlegging av rapport Vurderere Uke 45 Tilbakemelding til vurdererne Barnehagen Innen 6 mnd. Rapportering om oppfølging av vurderingsuka Barnehagen Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

8 Tidsplan for vurderingsuka: Uke 43 Vurderingsuka Ansvar Mandag 25. oktober på barnehagen i Vikvarvet Møte med styrerne Styrere Styrerne viser rundt - presenterer vurdererne Styrere Observasjon på Nøtteliten (småbarn) Vurderere Observasjon på Marihøna (storbarn) Vurderere Samtale med barn gr.1 (3 barn, gutter) Vurderere Lunsj Samtale med personalet på Nøtteliten Vurderere Samtale med personalet på Marihøna Vurderere Samtale med barn gr. 2 (4 barn, jenter) Vurderere Kort møte med styrerne Etterarbeid Foreldremøte med foreldrekontakter, på barnehagen i Vikvarvet Vurderere Tirsdag 26. oktober på barnehagen i Øverbygda Presentasjon og omvisning Styrer Styrer introduserer vurdererne Observasjon på Krekling (småbarn) Vurderere Observasjon på Turte (storbarn) Vurderere Samtale med barn gr. 3(3 jenter) Vurderere Lunsj Samtale med personalet på Krekling Vurderere Samtale med personalet på Turte Vurderere Samtale med barn- gr. 4 (4 jenter) Vurderere Samtale med styrerne Etterarbeid Vurderere Onsdag 27. oktober Observasjon etter behov/etterarbeid Vurderere Lunsj Observasjon etter behov/etterarbeid Vurderere Samtale med styrer Etterarbeid Torsdag 28. oktober Rapport ferdigstilles Vurderere Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

9 Fremlegging av forslag til rapport for styrerne, på barnehagen i Vikvarvet Personalmøte / framlegging av rapport for personalet på barnehagen i Vikvarvet Vurderere Vurderere. 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon På forhånd har barnehagen sendt relevant informasjon til vurdererne. Fakta om barnehagen og årsplaner. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis. Vurdererne har utarbeidet et forslag til et glansbilde med kriterier og tegn på god praksis. Dette er gjort med utgangspunkt i Barnehageloven 2006 med forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgaver, og barnehagens planer. Forslaget til kriterier og tegn på god praksis ble drøftet og godkjent av barnehagen. Bruk av samtaleguider For å få flest mulig i tale har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp i samtaler med barn, personale, ledelse og FAU. Observasjon/observasjonsguider Vurdererne har observert aktivitet i alle barnegruppene og har lagt vekt på å se de voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

10 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Generell innledning: Hva er det beste med barnehagen? At den finnes! Uteområdet er bra. Personalet er fantasisk, de er fleksible og tar barnas perspektiv. På Vikvarvet er der et herlig inneområde og Øverbygda har et supert uteområde. Uteområdene oppleves trygge for barna. De voksne kjenner barna kjempegodt og mye positivt har skjedd denne høsten. Personalet er fleksible forhold til barnas interesser. Kjemien blant de ansatte og trivselen mellom dem er god og vikarene er stabile. Vi som vurderer kan bare underskrive på denne fantastiske tilbakemeldingen fra foreldrene. Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn: Barnehagens planer viser hvordan barnehagen arbeider med samhandling Vi ser at barnehagens årsplan og avdelingenes årsplan sier noe om hvordan barnehagen arbeider med samhandling innenfor fokusområdet. I forhold til barnehagens arbeid med grunnsyn og samhandling, arbeider de med å finne felles mål, knyttet til dagsrytmen, og metoder for å nå disse målene. Småbarnsavdelingene har allerede laget seg målsettinger for samhandling mellom voksen-barn. Foreldrene bekrefter at samhandling er beskrevet i alle årsplaner. Tegn: Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet Vi ser at barnehagens planer samsvarer med praksis. Vi har observert god samhandling mellom voksne og barn som kommer til uttrykk gjennom blikkontakt, handling og verbal kommunikasjon. Tegn: Ledelsen setter av tid for at personalet sammen kan drøfte begrepet samhandling mellom barn og voksne I samtale med styrere og personale bekreftes det at det arbeides med samhandling på personalmøter og avdelingsmøter. Tegn: Barnehagen har et felles syn på voksnes samhandling med barn Vi opplevde voksne som var imøtekommende og behandlet barna respektfullt. De hadde fokus på og nærhet til barna. Dette bærer preg av at de voksne har en felles forståelse innenfor Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

11 fokusområdet. Alle voksne gir uttrykk for at god kommunikasjon og det å lytte til barna er viktig innenfor samhandling. En av personalet sier; Vi skal være engasjerte og vise innlevelse. Vi skal ikke snakke over hodet på barnet. Tegn: Barnehagen vurderer jevnlig egen praksis og oppnådde resultat Det er utarbeidet skjema for halvårsevaluering i forhold til rammeplanens fagområder. Disse dokumenterer hva barnehagen har gjort og hva de kan arbeide videre med. I samtale gir personalet uttrykk for at de vurderer praksisen sin i møter og i det daglige. Vi opplever et personale som er samkjørt og trygge på hverandre, noe som gjør det enkelt å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og å dra lærdom av hverandres synspunkter. Kriterium: 2. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen Tegn: Personalet er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne Vi opplever et tilgjengelig og engasjert personale som fordeler seg og sitter på golvet i nær samhandling med barn. De voksne er aktivt tilstede i barnas aktiviteter og lek både inne og ute. Ledelsen gir uttrykk for at personalet er veldig forskjellig, men at de utfyller hverandre på en god måte. En i personalgruppa sier; Det går ikke at vi ikke leker med barna, de er helt avhengige av oss voksne. Foreldrene sier at personalet på småbarnsavdelingene er flinke til å leke og at de er blitt mye bedre på storbarnsavdelingene i høst. Barna sier at de voksne leker litt og noen er usikker på om de ønsker at de voksne skal leke med dem. Barna sa; De lekte Bukkene Bruse ute med oss i dag. Inne leker de voksne duplo og perler. Tegn: Personalet bekrefter/setter ord på barns inntrykk og uttrykk på en anerkjennende måte Vi så rolige, blide voksne som bekreftet barna på en respektfull måte og som lot barna utfolde seg selvstendig i ulike aktiviteter. Foreldrene sier at personalet er flinke til å lytte til barna. Personalet gir uttrykk for at de bekrefter barna i forhold til omsorgssituasjoner når det dreier seg om å gi trøst og å bekrefte deres gledesytringer. Dette får de til ved å ha god organisering og voksentetthet. Tegn: Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer de Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

12 Vi så voksne som undret seg sammen med barn i ulike situasjoner; i lesestund, ved datamaskinen og i spillsituasjon med de eldste. Via kroppsspråk, mimikk og tale kommuniserte de voksne med de yngste barna om lekene de viste interesse for. Personalet sier; Vi må ikke gi barna våre svar, men heller komme med motspørsmål og filosofere. Foreldrene sier at personalet er flinke til å snakke med barna og ta barnas perspektiv. Tegn: Personalet har en felles oppfatning av hvordan de skal håndtere konfliktsituasjoner Vi opplever at ansatte behandler barna på samme måte når det er tilløp til konfliktsituasjoner. De er i forkant, er tydelige, har blikkontakt, og forklarer barna. Personalet bruker programmet: Trygge barn og benytter metoden inngripen i konfliktsituasjoner Kriterium: 3. Barnehagens omsorg og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd Tegn: Barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen Vi så barnas produkter på veggene. Barna fikk mulighet til å påvirke hvor de ville leke, og hva de ville leke med. Barna hadde mulighet til å besøke hverandres avdelinger. Vi så at barna var aktive deltakere. Både ledelsen og personalet sier at det er rom i hverdagen for å ta imot barnas innspill, som kan føre til ulike prosjekter. Barna gir uttrykk for delaktighet i ulike situasjoner. Vi spurte: Dekker dere på bordet: Nei, vi dekker bare på maten. Et annet barn fortalte: Jeg måtte ta over på Krekling og passe ungene når de voksne hadde det travelt - det var slitsomt!. Tegn: Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samhandling Barnehagen har ulike grupperom, mange leker og materiell som fremmer samhandling. Personalet deler barna bevisst i små grupper noe som bidrar til et nært samspill mellom voksne og barn. Vi så et personale som var tilgjengelig på golvet og fordelte seg der barna var. På det ene huset var det trangt, men personalet utnyttet den plassen de hadde på en god måte. Foreldrene ga uttrykk for at de var svært fornøyd med barnehagens fysiske miljø både ute og inne. De berømmet personale for den positive utviklingen og deres innsats. Barna ga uttrykk for at de likte spesielt godt å leke på hjørnerommet, i garderoben med ringer og disse, på grupperom og lek med dyr. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

13 Tegn: Barn som trenger hjelp og støtte i det sosiale samspillet, får veiledning og hjelp I dette arbeidet bruker barnehagen Trygge barn programmet, Kala (kartlegging av lekeatferd), lekegrupper rundt enkeltbarn, og drøfter saker i ressursteam for å få råd utenfra. I tillegg har de et nært samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste. Tegn: Barna viser glede over å være i barnehagen Vi så rolige, blide, aktive barn i lek og samspill. Vi opplevde mye smil og latter, og barn som sprang personale i møte. Det var tydelig at barna trivdes, noe foreldrene ga sterkt uttrykk for. Barna sier: Vi har det bra og flire mye, tuller og tøyser med de voksne og skremmer dem. Kriterium: 4. Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert, og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Tegn: Det er rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage Barnehagen har ulike måter for utveksling av informasjon: Daglig kontakt i hente- og bringesituasjonen, oppslag med Dagen i dag, månedsplaner og månedsbrev. Digitale billedrammer viser den daglige aktiviteten. I tillegg har de foreldrekaffe, foreldresamtaler og foreldremøter. Både personalet og foreldre tar kontakt pr. telefon hvis det er nødvendig. Foreldrene bekrefter at de får god informasjon fra de ansatte. Ledelsen sier at informasjon blir lagt ut på hjemmesida til barnehagen, ellers i barnas posthyller. Barna sier: Når vi blir hentet forteller de voksne det, eller gir beskjed i hyllen vår. Tegn: Samhandling mellom barn og personale er tema i foreldresamtaler og foreldremøter Foreldrene sier at de har fått god informasjon om samhandling på foreldremøter. Tegn: Personalet møter barn og foreldre med respekt Tegn: Personalet er åpne og imøtekommende overfor barn og foreldre. Vi så at barn og foreldre fikk en respektfull behandling. Foreldrene legger vekt på at det er godt å bli møtt av en kjent voksen. Vi observerte at foreldre fikk anledning til å være inne på Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

14 avdelinga sammen med barnet om morgenen og så et personale som var blide, inkluderende og imøtekommende. 9 Barnehagen sine utviklingsområder Generell innledning: Barnehagens planer og praksis viser at det jobbes godt innenfor temaet samhandling. Planene har faglig tyngde og er knyttet nært opp til rammeplanens fagområder. Personalet trives godt sammen og viser stort engasjement i arbeidet innenfor vurderingsområdet. Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Tegn: Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet Tegn: Ledelsen setter av tid for at personalet sammen kan drøfte begrepet samhandling mellom barn og voksne Det er ingen sikring på at dette følges opp, slik at progresjon i arbeidet ivaretas. Tegn: Barnehagen har et felles syn på voksnes samhandling med barn Samhandling beskrives noe ulikt i årsplanene og viser at personalet har forskjellig tolkning av begrepet. Vi ser at personalet gjør mye likt, men de gir uttrykk for at de enda ikke har en felles forståelse av begrepet samhandling. Tegn: Barnehagen vurderer jevnlig egen praksis og oppnådde resultat Halvårsevalueringen fanger ikke opp barnehagens arbeid med samhandling. Vi har ikke system for å skrive dette ned, sier personalet og ledelse. Kriterium: 2. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen Tegn: Personalet er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

15 Vi har sett voksne sammen med barn stort sett bare i organiserte aktiviteter. På småbarnsavdelingene har vi sett personalet i rollelek med barna. Vi opplever at ikke alle i personalgruppa er like fortrolige med å leke. Ledelsen bekrefter at personalet har noe ulikt syn på nytteverdien av å delta i lekegrupper. De voksne sier at de har større nærhet til barna i leken inne enn ute. Når vi spør barna om de voksne leker, sier de; Nei, de snakker sammen, Ute leker de ikke, men de skubber i oss fart på dissa, Inne leker de voksne duplo og perler. Tegn: Personalet bekrefter/setter ord på barns inntrykk og uttrykk på en anerkjennende måte Foreldrene sier at barn ikke alltid blir hørt i forbindelse med av og påkledning. De mener at personalet kan være mer lydhør når barn gir uttrykk for at de er for varm eller kald. Tegn: Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Vi opplever et personale som stort sett under seg og utfordrer barna i omsorgssituasjoner og tilrettelagte aktiviteter og kanskje i mindre grad opptrer som utforskende voksne i møte med barns nye erfaringer. Vi så et barn som ønsket å finne ut mer om lokomotiv. Den voksne lurte på hvilke forestillinger barnet hadde om lokomotiv fra før, men vedkommende undersøkte ikke dette. Kriterium: 3. Barnehagens omsorg og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Tegn: Barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen Barna har ulik oppfatning av sin medvirking i barnehagens hverdag: Noen ganger får vi lov, andre ganger ikke. Vi så en god del bord og stoler, og leker og spill plassert høyt oppe. I garderoben var barnas knagger og hyller plassert slik at barna måtte være avhengig av hjelp fra de voksne. En del av barnas uttrykk bilder og andre produkter hang i voksenhøyde. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

16 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Kvalitetssikring Alle avdelingene har skrevet egne årsplaner og beskrevet vurderingsområdet. De har litt ulik beskrivelse av de voksnes samhandling med barn, noen avdelinger har formulert mål, andre ikke. Vi foreslår at barnehagen samler seg om en felles definisjon og formulerer felles mål innenfor vurderingsområdet. Det er også viktig at ledelsen tar ansvar for å sette av tid slik at personalet kan få reflektert og samle seg om en felles forståelse. Barnehagen kan også se på hvordan de skal evaluere arbeidet innen vurderingsområdet, og eventuelt kan skjema for halvårsevaluering tilpasses. Leken Leken er barnets viktigste læringsarena. I barnehagens årsplaner står det at Personalet må være tilgjengelig for å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Videre står det: Personalet skal støtte, inspirere og oppmuntre barna i leken, og samtidlig være delaktige så vel inne som ute. Barnehagens rom og flotte uteområder innbyr til rollelek. Vi har sett voksne i god rollelek med barn, men vi foreslår at personalet kan utnytte dette ytterligere og bli enda mer deltakende i barnas rollelek. God rollelek har stor betydning for samhandling. Bevisste voksnes tilstedeværelse i barns lek er viktig for hva barn lærer og hvordan de utvikler seg. For å finne ut hva som virkelig skjer i leken må voksne inn og se. Barns medvirkning Barnehagens planer viser stor fokus på voksenrollen - hvordan de voksne opptrer overfor barn. Barnehagen kan arbeide med barneperspektivet kontra voksenrollen og drøfte sitt barnesyn og sin forståelse av barns medvirkning. På storavdelingene har vi sett at de har mest fokus på barns medvirkning i tilrettelagte aktiviteter. Når det legges planer er det viktig å finne ut hvordan barn betrakter verden og om dere som voksne er interessert i å vite det. Kunnskap om dette er grunnleggende for å gi barna reell medvirking. Vi foreslår at personalet skriver praksisfortellinger om samhandling/barns medvirkning som de kan reflektere rundt sammen. Vi henviser til Nuria Moes spørsmål til refleksjon. - Hvilket syn har jeg på barna som er rundt meg? F.eks i forhold til et barn som fryser? - Behandler jeg barna som subjekt? Hva med barnas egen vilje? - Hvordan tar jeg imot et barns uttrykk? Hva gjør jeg med det? - Oppfatter barnet at jeg er åpen for dets medvirking? Vet de om min sensur? Barnehagen har flotte rom og et spennende lekemiljø. Vi har hørt at personalet har vært på kurs i forbindelse med barnehagens rom. Men vi oppfordrer personalet til å gå ned på kne og prøve å se rommene fra barnas perspektiv. Dette kan være en rettesnor i arbeidet med å Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

17 tilrettelegge enda mer for at barna kan få være aktive deltakere og Klare sjøl i hverdagen. (Eli Torbergson). Medforskende voksne Vi har sett et personale som undrer seg og utfordrer barna i omsorgssituasjoner og tilrettelagte aktiviteter sammen med barn. For å kunne opptre som medforskende voksne i møte med barnas undring og nye erfaringer, for eksempel i et prosjektarbeid, er det viktig å stille spørsmålene: - Hva er barnet nysgjerrig på å vite? - Hvilke forestillinger har barnet fra før? - Hva er jeg som voksen nysgjerrig på å vite? Takk for oss! Vi er blitt svært godt mottatt og tatt vare på i Vikvarvet og Øverbygda barnehage og har følt oss velkommen. Alt har vært lagt til rette slik at vi har kunnet utføre oppdraget vårt, og besøkene inne på avdelingene har vært preget av smil, glede og mye latter. Vi har møtt samarbeidsvillige, trivelige og imøtekommende voksne, barn og foreldre. Som vurderere har vi også fått et spektakulært møte med Selbu og føler vi har sett mye av bygda i allslags vær. Dere har sørget for god forpleining og vi har ikke manglet noe. Det har vært et spennende og lærerikt møte med en flott barnehage og vi takker for oss og ønsker dere lykke til i det videre arbeidet. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

18 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. 12 Vedlegg Samtale med styrer Samtale med ansatte Mal for barnesamtaler Spørsmål til gruppearbeid på foreldremøte Observasjonsguide Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

19 Samtale med styrer Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon Viser planer hvordan barnehagen arbeider med samhandling? Er det samsvar mellom planer og praksis? Er det satt av tid for at dere sammen drøfter begrepet samhandling mellom barn og voksne? Hvordan gjøres det? Hva er deres syn på voksnes samhandling med barn? Hvilke rutiner har barnehagen for å vurdere egen praksis og oppnådde resultat? Hvordan bruker dere evaluering og oppnådde resultat i videre arbeid og planlegging? Kriterium: 2. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen På hvilken måte er personalet tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne? Undrer personalet seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? Gi eksempler? På hvilken måte anerkjenner og bekrefter personalet barnas inntrykk og utrykk? Hvordan hjelper personalet barna til å finne konstruktive løsninger i konfliktsituasjoner? Kriterium: 3. Barnehagens omsorg og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede mestring og følelse av egenverd Hvordan legger dere til rette for at barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen? Hvordan innbyr det fysiske miljøet til samhandling? På hvilken måte får barn som strever i det sosiale samspillet veiledning og hjelp? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

20 Kriterium: 4. Foreldrene må kunne være trygge på at barna deres blir sett, respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt Hvilke rutiner har dere for utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage? Er samhandling mellom barn og personale et tema i foreldresamtaler og foreldremøter? Fortell. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

21 Samtale med ansatte Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon Viser planer hvordan barnehagen arbeider med samhandling? Er det samsvar mellom planer og praksis? Er det satt av tid for at dere sammen drøfter begrepet samhandling mellom barn og voksne? Hvordan gjøres det? Hva er deres syn på voksnes samhandling med barn? Hvilke rutiner har barnehagen for å vurdere egen praksis og oppnådde resultat? Kriterium: 2. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen På hvilken måte er personalet tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne? Undrer personalet seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? Gi eksempler? På hvilken måte anerkjenner og bekrefter personalet barnas inntrykk og utrykk? Hvordan hjelper dere barna i konfliktsituasjoner for å finne konstruktive løsninger? Kriterium: 3. Barnehagens omsorg og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd Hvordan legger dere til rette for at barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen? Hvordan innbyr det fysiske miljøet til samhandling? På hvilken måte får barn som strever i det sosiale samspillet veiledning og hjelp? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

22 Kriterium: 4. Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt Hvilke rutiner finnes for utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage? Er samhandling mellom barn og personale et tema i foreldresamtaler og foreldremøter? Fortell. Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

23 Samtale med barn Kriterium: 1. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen Hva er bra med din barnehage? Leker de voksne med dere? Gjør alle voksne det? Leker de med dere både inne og ute? Hva gjør de voksne i barnehagen når dere krangler og er uenige? Gjør alle det samme? Snakker de voksne med dere om hvordan dere skal være mot hverandre? Gjør alle voksne det? Kriterium: Barnehagens omsorg og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd Når du forteller de voksne i barnehagen hva du tenker på og har lyst til å gjøre i barnehagen, hva gjør de voksne da? Synes de voksne det er greit at du er med å velge/bestemme hva dere skal gjøre i barnehagen? Får alle barna være med å velge/bestemme? Hvor i barnehagen liker du å leke med vennene dine? Er det noen plasser du ikke liker å leke? Fortell Hva gjør dere hvis dere ikke får være med i leken? Fortell Hvordan har dere det i barnehagen? Flire dokk mye? Tuller og tøyser dere mye sammen med de voksne? Kriterium: Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt Hvordan får mamma og pappa vite hva dere har holdt på med og hvordan dere har hatt det i barnehagen? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

24 Spørsmål til foresatte Kriterium Finner dere igjen i planverk hvordan barnehagen arbeider med samhandling? Kriterium Opplever dere at personale er tilgjengelige og deltar i lek og andre aktiviteter sammen med barna både ute og inne? På hvilken måte. 3. Opplever dere at barnas innspill blir tatt på alvor? Eksempler 4. Har dere inntrykk av at personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem? Utdyp 5. Opplever dere at personalet hjelper barna å finne konstruktive løsninger i lek og konfliktsituasjoner? Utdyp Kriterium Hvordan synes dere det fysiske miljøet i barnehagen innbyr til aktiviteter som fremmer samhandling? 7. Hvordan støtter og hjelper barnehagen barna i det sosiale samspillet? 8. Hvordan opplever dere at barna trives i barnehagen? Kriterium Hvordan er rutinene for utveksling av informasjon og tilbakemelding mellom hjem og barnehage? 10. Er samhandling et tema i foreldresamtaler og på foreldremøter? 11. Hvordan blir dere og barna møtt av personalet? 12. Er det noe dere mener barnehagen kan bli bedre på? 13. Hva er det beste med barnehagen? Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

25 Observasjonsguide: Hvor: Når: Tegn på god praksis 1. Barnehagen er en lærende organisasjon. Barnehagens planer viser hvordan barnehagen arbeider med samhandling. Det er samsvar mellom barnehagens planer og praksis innenfor vurderingsområdet. Barnehagen har et felles syn på voksnes samhandling med barn. Barnehagen vurderer jevnlig egen praksis og oppnådde resultat. 2. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Personalet er tilgjengelig og deltar i lek og andre aktiviteter ute og inne. Personalet bekrefter/setter ord på barns inntrykk og uttrykk på en anerkjennende måte. Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål og utfordrer dem Personalet har en felles oppfatning av hvordan de skal håndtere konfliktsituasjoner 3. Barnehages omsorg og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd Barna får være aktive deltakere og sette spor i hverdagen Miljøet innbyr til aktiviteter som fremmer samhandling Barn som trenger hjelp og støtte i det sosiale samspillet, får veiledning og hjelp Barna viser glede over å være i barnehagen. 4. Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. ( Rammeplan pkt. 1.6 s.15) Det er rutiner for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger mellom hjem og barnehage Personalet møter barn og foreldre med respekt. Personalet er åpne og imøtekommende overfor barn og foreldre Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, /25-

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage 2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage Janne I. Håkonsen 2015/2016 Barnehage året 2015/2016 har vært et godt år på mange måter i Nordre Jarlsberg barnehage. Vi får svært gode tilbakemelinger på

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Med utgangspunkt i intensjonen om handlingsplanen for barnehage, skole og SFO, har Siggerud gård barnehage, Siggerud barnehage og Siggerud skole og SFO valgt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 000000000000000 ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 Dynamitten barnehage Dynamitveien 18, 1400 Ski Direkte tlf: 482 21 409 http://www.ski.kommune.no/barnehager/dynamitten/knallperla/ HOS OSS SKAL ALLE FÅ

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer