Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune."

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Dato: mars 2010

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG SAMTALE MED STYRER SAMTALEGUIDE PERSONALET SAMTALEGUIDE FORESATTE SAMTALEGUIDE BARN OBSERVASJONSGUIDE PÅSTANDSSKJEMA FORESATTE SAMTALEGUIDE PEDAGOGISKE LEDERE /29-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurderer arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. -3/29-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. -4/29-

5 2 Om barnehagen Felles visjon for alle barnehagene i Selbu kommune: Barnehagene sammen for trygghet, lek og læring Fakta: Mebond barnehage er en 4 avdelings barnehage som eies av Selbu kommune. Mebond Mødreklubb startet i 1972 med barneparkering. Ble en kommunal barnehage i Vi har åpent fra kl Barnehagen består av følgende avdelinger: Maurtua: 9 barn 0 3 år Harestua: 9 barn 0 3 år Kråkereiret: 18 barn 3 6 år Toppen: 18 plasser friluftsavdeling 2 6 år (5 km unna) Barnehagen har 19 ansatte: Tjenesteleder i 80% stilling Styrer/ fagleder i 20% + 30% 4 pedagogiske ledere 11 fagarbeidere / assistenter 1 lærling 1 fast vikar i 75% Spesielle forhold: Mebond barnehage er i midlertidige lokaler. Ny barnehage skal etter planen stå ferdig i For tiden har barnehage tilhold i en nedlagt skole sammen med Tømra barnehage. -5/29-

6 3 Vurderingsområde Mebond barnehage har bedt om vurdering på følgende område: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom egenværemåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Bakgrunn/prosessen for valg av område/hvem har valgt området: Barnehagen har valgt å ikke benytte seg av ståstedsanalyse fordi de tidlig hadde det klart hva de ville bli vurdert på. Barnehagen har siden 1995 jobbet med temaet kommunikasjon. De har benyttet flere innfallsvinkler; flere typer møter, forelesning, rollespill, gruppearbeid og øvelser. Selv om de har hatt stort fokus på kommunikasjon, ser de at det er forskjell på teori og praksis. Styrer sier at hun ser at enkelte, og i enkelte situasjoner har forbedringspotensiale. -6/29-

7 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterium er hentet fra lov, regelverk, Rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. -7/29-

8 Glansbilde: Kriterium 1. Barnehagen er en lærende organisasjon ( Rammeplanen pkt 4.3) Tegn på god praksis Det er godt samsvar mellom planer og praksis innenfor kommunikasjon og samspill Det er satt av tid til at personalet sammen kan reflektere over barnehagens grunnsyn Barnehagens grunnsyn vises i praksis Ledelsen tilrettelegger for at alle ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse Personalet tar ansvar for sin egen faglige utvikling 2. Barnehagen har et godt personalsamarbeid og gode rutiner på samhandling. (fra Handlingsplanen for å få trygge barn/mot mobbing, Mebond barnehage) Det arbeides for å forebygge personalkonflikter Personalgruppen er endringsvillig og løsningsfokusert Ledelsen ser og bekrefter de ansatte Personalet planlegger, dokumenterer og vurderer arbeidet jevnlig Personalet viser raushet overfor hverandre Personalet er trygge på hverandre og det er takhøyde for å stille spørsmål. Personalet gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på væremåte 3. Personalet er rollemodeller som bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. (Barnehage loven 2.4, s 28) Personalet gir konkrete positive tilbakemeldinger Personalet er lyttende og bekreftende Personalet har god blikkontakt Barna viser omsorg for hverandre Barna viser humor og glede Barna viser god kommunikasjonsevne og lekekompetanse 4. Samarbeidet med barnas hjem preges av åpenhet, tillit og respekt (Fra 5 årsplan under foreldremedvirkning, Mebond barnehage ) Foresatte opplever at det er en god stemning på barnehagen Det er god kommunikasjon mellom foresatte og personalet Foresatte opplever at personalet er gode rollemodeller Foresattes synspunkter blir vurdert i barnehagens arbeid -8/29-

9 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere Styrer, ansatte, barn og foresatte ved Mebond barnehage Eksterne deltakere Tone Hartun, Marianne Bostad og Anita Ramdahl Vangstad 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererne informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionen Melde inn vurderingsområde Styrer Overlevering av dokumentasjon Styrer Uke 49 Valg av vurderere Regionen Uke 49 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Uke 49 Utarbeidelse av skjema, intervjuguide, Vurderere observasjonsskjema etc Uke 49 Kontakt med barnehagen infoskriv, Vurderere framdriftsplan, glansbilde Uke 49 Skissere innhold for vurderingsuka Vurderere Uke 3 Godkjenning av glansbilde Styrer Uke 3 Barnehagen lager en plan for vurderingsuka Styrer Uke 4 Utarbeidelse og utsendelse av påstandsskjema Vurderer -9/29-

10 Fredag 19/2 Returnering av utfylte påstandsskjema Styrer Uke 10 Vurderingsuka Vurdererne Mandag 8. mars 8.00 Møte med styrer, omvisning og presentasjon Styrer 9.00 Observasjon av Kråkereiret Vurderer Observasjon av Maurtua Vurderere Lunch Styrer Samtale med 2 3 barn på Kråkereiret Vurderere Samtale med personale på Maurtua Vurderere Samtale med personale på Kråkereiret Vurderer Kort møte med styrer og etterarbeid Vurderere / styrer Foreldremøte Styrer / vurderere Tirsdag 9. mars 8.30 Observasjon på Toppen, Toppenhytta Vurderere 9.30 Samtale med barn på Toppen Vurderere Totalt 5 grupper (14 barn) Lunch Styrer Samtale med barn på Toppen Vurderere Observasjon ute Vurderere Samtale med ansatte på Toppen Vurderere Kort møte med styrer og etterarbeid Vurderere Onsdag 10. mars 8.30 Observasjon Harestua Vurderere Observere på avdelingsmøte på Maurtua Vurderere Lunch Styrer Samtale med personale på Harestua Vurderere Observasjon, samtale ved behov Vurderere Etterarbeid, rapportskriving Vurderere Torsdag 11.mars Framlegg av forslag til rapport for ledelsen Vurderere Personalmøte med presentasjon av rapporten Vurderere og personalet Uke 12 Tilbakemelding til vurderere Styrer 6 mnd Rapportering om oppfølging av vurderingsuka -10/29-

11 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon På forhånd har barnehagen sendt relevant informasjon til vurdererne: fakta om barnehagen og 5 årsplan, samt informasjon om utfordringer innen vurderingsområde. Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis Vurdererne har utarbeidet forlag til et glansbilde med kriterier og tegn på god praksis. Dette er gjort med utgangspunkt i Barnehageloven 2006 med forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og barnehagens planer. Forslaget til kriterier og tegn på god praksis ble drøftet i barnehagen og godkjent men noen endringer. Bruk av påstandsskjema Vurdererne har utarbeidet et påstandsskjema for foreldre /foresatte der de kan si seg enig eller uenig i en del påstander hentet fra kriteriene og tegn på god praksis. Påstandene er knyttet til de områdene foreldrene har mulighet til å uttale seg om. Bruk av samtaleguider For å få flest mulig i tale har vurdererne i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp i samtaler med barn, personal, ledelsen og FAU. Observasjon / observasjonsguider Vurdererne har observert aktivitet i alle barnegruppene og har lagt vekt på å se hvordan de voksne fremstår som rollemodeller og på barnas sosiale ferdigheter. -11/29-

12 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Det er godt samsvar mellom planer og praksis innenfor kommunikasjon og samspill Godt samspill barn barn og barn voksen. Det er utarbeidet mange planer som omhandler kommunikasjon og samspill. Styrer sier at personalet gjennom medarbeidersamtaler og møter bekrefter at det er samsvar mellom plan og praksis. Flertallet av de foresatte gir gjennom påstandsskjema uttrykk for at det er godt samspill mellom planer og praksis. Det er satt av tid til at personalet sammen kan reflektere over barnehagens grunnsyn Personalet sier at de har jobbet med barnehagens grunnsyn på blant annet personalmøter og planleggingsdager. En avdeling sier at de drøfter grunnsynet også i det daglige. Barnehagens grunnsyn vises i praksis Grunnsynet henger synlig i barnehagen. Foreldrene gir gjennom påstandsskjema uttrykk for at de kjenner til barnehagens grunnsyn. Gjennom observasjoner av samhandlingen mellom barn og voksne ser vi grunnsynet i praksis. -12/29-

13 Ledelsen tilrettelegger for at alle ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse Pedagogiske ledere gir uttrykk at de får faglig oppdatering gjennom kurs. Personalet på en avdeling forteller at på personalmøtene er hele personalet delt i tre arbeidsgrupper, der det jobbes med faglig utvikling. Personalet tar ansvar for sin egen faglige utvikling Personalet sier at de leser og prøver å holde seg oppdatert på aktuell faglitteratur, og følger med i det som skjer. Flere mener at de kunne lese mer. Noen assistenter gir uttrykk for at de selv har ansvar for å oppdatere seg faglig. Pedagogiske ledere sier at innholdet i ped.møter er endret etter deres ønske fra informasjonsmøter til veiledning og faglige diskusjoner. Kriterium: 2. Barnehagen har et godt personalsamarbeid og gode rutiner på samhandling. Det arbeides for å forebygge personalkonflikter Det finnes en beredskapsplan som alle har vært med på å lage. Planen tar blant annet for seg konflikthåndtering. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med styrer. og medarbeiderundersøkelser. Personalet gir uttrykk for at styrer er flink til å ta tak i situasjoner. Gruppearbeid på tvers av avdelingene i personalmøtene er med på å forebygge. Mindre barnegrupper og at personalet har tilnærmet hele stillinger er en viktig faktor i det forebyggende arbeidet. Alle har vært på kurs med tema kommunikasjon. Flere avdelinger sier at det er viktig med humor, og å ha sosiale aktiviteter sammen på fritiden. Det er utarbeidet rutiner for å gi konstruktive tilbakemeldinger, og det er gjennomført øvelser blant personale. Personalgruppen er endringsvilling og løsningsfokusert Vi opplever at de midlertidige lokalene er innredet funksjonelt. Vi så et løsningsorientert personale i forbindelse med barnas lek. Personalet gir uttrykk for at personalgruppa er endrings- og lærevillig. Personalet sier også at de har kommet nærmere hverandre og jobber tettere i de nye lokalene, flyttingen ble et felles mål som de jobbet sammen mot. -13/29-

14 Ledelsen ser og bekrefter de ansatte Personalet setter pris på at styrer kommer innom avdelingene hver morgen. Personalet opplever at de blir møtt med et smil, at ledelsen er støttende, gir trygghet og at det er åpenhet begge veier. Det gis også konstruktiv kritikk. Personalet planlegger, dokumenterer og vurderer arbeidet jevnlig Arbeidsoppgavene så ut til å være planlagt og godt innarbeidet. Vi har sett dokumentasjon på dagen i dag, månedsbrev, ukeplaner og referater. Halvårsrapport ligger ute på barnehagens hjemmeside. Både avdelings-, ped- og personalmøter/ planleggingsdager blir brukt til planlegging og vurdering. Toppen bruker praksisfortellinger i sitt vurderingsarbeid, mens andre avdelinger planlegger å gjøre det samme. Drøfting av ulike utfordringer kan også foregå uformelt på tvers av avdelingene. Styrer informerer om at assistentmøter blant annet har blitt brukt til refleksjon. Videre har hun også brukt medarbeidersamtalene til vurderingsarbeid. Personalet viser raushet overfor hverandre Personalet er trygge på hverandre og det er takhøyde for å stille spørsmål. Personalet opplever at de kan si hva de mener og at de blir møtt med forståelse. I møter så vi at personalet var trygge på hverandre. En avdeling merker at personalet nå er mer oppmerksom på å snakke positivt i og om barnehagen. De nevner videre at de tror at færre barn på avdelingen gjør at det er lettere å være raus mot de andre. Personalet gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på væremåte Personalet sier at de er trygge på å kunne gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger. -14/29-

15 Kriterium: 3. Personalet er rollemodeller som bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Personalet gir konkrete positive tilbakemeldinger Vi så flere eksempler på at personalet ga konkrete og positive tilbakemeldinger i tilrettelagte aktiviteter. På spørsmål fra vurdererne om de voksne forteller barna hva de er flinke til, svarer et barn: I dag sa dæm at æ va flink når æ dækt på tralla Personalet er lyttende og bekreftende Personalet har god blikkontakt Vi så et lyttende og bekreftende personale med tydelig fokus på barna. Personalet var deltakende i leken. Vi så personale som fulgte opp barnas initiativ. På spørsmål fra vurdererne om de voksne hører på barna når de vil si noe, svarer et barn: Ja, nån ganga. Dæm voksnan høre skikkelig i barnehagen. Dæm si hysj når det e bråk. Barna viser omsorg for hverandre Barna viser humor og glede Vi så barn som ga positive tilbakemeldinger til hverandre og inkluderte hverandre i leken. Vi så også at barna hjalp hverandre i flere situasjoner. Mye latter og glede å se i leken. På spørsmål fra vurdererne om hva de gjør når noen er lei seg, svarer barna: Æ kan leik med ho. Æ kan klæmme og trøste. Hvis det ikke går over, hente vi voksnan. De foresatte bekrefter gjennom påstandsskjema at barna viser humor, glede og omsorg for hverandre. Barna viser god kommunikasjonsevne og lekekompetanse Barn lekte sammen over tid, mestret turtaking og kommuniserte godt i leken, både med barn og voksne. Vi så imøtekommende og trygge barn. I samtalene svarte barna godt for seg og fortalte mye om hva de likte å leke med. De ga oss et godt innblikk i barnehagehverdagen sin. -15/29-

16 Kriterium: 4. Samarbeidet mellom hjem og barnehage preges av gjensidig åpenhet og tillit Foresatte opplever at det er en god stemning på barnehagen Alle som har svart på påstandsskjema gir uttrykk for at det er god stemning på barnehagen. Foreldrene sier: Det er alltid rolig og trivelig når du leverer på barnehagen. Dette bekreftes også av de vi har observert. Det er god kommunikasjon mellom foresatte og personalet De aller fleste av de foresatte bekrefter gjennom påstandsskjema at de har god kommunikasjon med de ansatte. Foresatte sier at de alltid blir møtt når de kommer og når de henter barna. I bringesituasjonen ble barnet og foresatte tatt i mot på en slik måte at det så ut som om at det skapte trygghet for begge parter. Foresatte sier videre at de er veldig fornøyd med den skriftlige og muntlige informasjonen de får fra avdelingen om det som har skjedd i løpet av dagen. Barnehagen bruker elektroniske medier som e-post, sms og hjemmeside i sin informasjonsdeling med foresatte. Foresatte opplever at personalet er gode rollemodeller Alle foresatte bekrefter gjennom påstandsskjema at personalet er gode rollemodeller, og at de opptrer engasjert og imøtekommende. Dette har vi også kunnet observere i bringe situasjonen. Foresattes synspunkter blir vurdert i barnehagens arbeid Påstandsskjema viser at flertallet av de foresatte opplever at deres synspunkter blir tatt hensyn til i barnehagens arbeid. På møtet med arbeidskomiteen presiseres det at det først og fremst dreier seg om praktiske ting. De foresatte gir uttrykk for at det er en åpen og positiv dialog mellom dem og personalet. Personalet sier at de er oppmerksomme på å ha en positiv holdning til foresatte når de kommer med innspill. Foresattes engasjement er viktig for barnas dag i barnehagen dette uttrykker personalet med å si at de er opptatt av å spille på lag med foresatte. -16/29-

17 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Det er godt samsvar mellom planer og praksis innenfor kommunikasjon og samspill Det er satt av tid til at personalet sammen kan reflektere over barnehagens grunnsyn Engasjementet blant de voksne varierer. Vi har ikke sett at planer er brukt eller referert til i møter, noe personalet bekrefter. Styrer gir utrykk for at det ikke finnes noen som sikrer et godt samsvar mellom plan og praksis og refleksjon over barnehagens grunnsyn i det daglige. Ledelsen tilrettelegger for at alle ansatte får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse Personalet gir utrykk for at det er lite kurs for assistentene, og at det refereres i for liten grad fra de få kursene som har vært. Planleggingstiden til assistentene blir ikke brukt til faglig tilnærming. Kriterium: 2. Barnehagen har et godt personalsamarbeid og gode rutiner på samhandling. Det arbeides for å forebygge personalkonflikter Enkelte i personalgruppen nevner beredskapsplanen, men sier at den ikke brukes. Styrer gir utrykk for at det er vanskelig å ta tak i spesielt utfordrende situasjoner i det daglige. Personalet planlegger, dokumenterer og vurderer arbeidet jevnlig Vi har sett en del dokumentasjon, men ikke noen pedagogisk dokumentasjon, og heller ikke noen pedagogisk refleksjon i de møtene vi har observert. -17/29-

18 Personalet gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på væremåte Vi observerte i liten grad at personalet ga hverandre konstruktive tilbakemeldinger på væremåte. Kriterium 3. Personalet er rollemodeller som bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Personalet gir konkrete positive tilbakemeldinger Personalet er lyttende og bekreftende Personalet har god blikkontakt Vi så stor variasjon i forhold til hvordan personalet opptrådte som rollemodeller i forhold til tegnene. -18/29-

19 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Én barnehage! Barnehagen framstår som 4 ulike avdelinger, de har alle ulike satsningsområder. Vi tror at det er viktig at ledelsen bidrar til at barnehagen finner et felles satsningsområde som er samlende. Det er viktig å sette tydelige mål. I arbeidet med dette har det betydning at alle får et eierskap til både området og målene. Et slikt arbeid med felles fokus vil kunne skape gode rollemodeller og god kommunikasjon i personalgruppen. Et annet tips er å la personalet rullere mellom avdelingene. Det som er bestemmende for om vi kan kalle en gruppe for en organisasjon er om deltakerne har et felles mål som knytter dem sammen, og om det eksisterer prosedyrer eller retningslinjer som samordner arbeidet til deltakerne, mot realisering av disse felles målene. ( D. Jacobsen, J. Thorsvik 1997: s 11). Det handler om å være en del av et fellesskap hvor men sammen må finne områder man ønsker å jobbe mot. ( HIVE) Mål kan være uklare, motstridende og komplekse, samtidig som det kan være konflikt mellom ulike gruppers mål og mellom individuelle og organisatoriske mål. ( D. Jacobsen, J. Thorsvik 1997: s 11). Et eksempel på dette er hvis førskolelærerne har hvert sitt pedagogiske grunnsyn, eller hver sine tenkte mål for fremtiden. Klarer man å bli enige om noen felles mål for organisasjonen vil barnehagen som helhet fungere bedre samarbeidsmessig og de vil ha større sjanse for å nå de målene som blir satt. (HIVE) Barns medvirkning Vi har sett, hørt og erfart at det reflekteres lite over begrepet barn medvirkning. Dette ble drøftet for noen år siden. Vi har sett at personalet jobber godt med barns medvirkning i fht barns selvstendighet. På spørsmål om hvordan de definerer barns medvirkning oppfatter vi at de snakker om hva barna får bestemme ut fra barnas alder. Vårt tips til videre arbeid er at alle leser/drøfter rammeplanens temahefte om barns medvirkning og boka Lyttende pedagogikk av Hillevi Lenz Taguchi og Ann Åberg. Av egen erfaring vet vi at arbeid med dette stoffet kan være god hjelp for å finne et felles syn på barn. Felles barnesyn og felles forståelse av begrepet barns medvirkning (fra rammeplanen) vil kunne styrke de voksne som gode rollemodeller. Pedagogisk utviklingsarbeid Alle møtene i barnehagen bør inneholde pedagogisk refleksjon og vurderingsarbeid. For å oppnå dette er det viktig å sette opp en plan for hva møtene skal inneholde. Planleggingstiden som assistentene har, bør brukes aktivt denne tiden bør pedagogisk leder ta mer ansvar for. Vi vil også foreslå at det dannes pedagogiske nettverk for barnehagene i kommunen, der alle ansatte kan møtes og dele tanker, kunnskap, faglige -19/29-

20 utfordringer og erfaringer. Dette kan medvirke til felles kompetanseheving og kan bidra til et tettere samarbeid både innad og mellom barnehagene. Planer Barnehagen har utarbeidet mange gode planer. Personalet har gitt uttrykk for at disse brukes lite. Vi foreslår en gjennomgang av alle planene hvor man ser på om disse er gode arbeidsredskap for personalet i dagens barnehage. Det er viktig at hele personalgruppen er med i dette arbeidet. Rolleavklaring Forventinger og ansvar må avklares mellom styrer, fagleder og pedagogiske ledere. Det er viktig at også de pedagogiske lederne er en del av lederteamet i barnehagen de må ansvarliggjøres i forhold til det pedagogiske utviklingsarbeidet for hele barnehagen, ikke bare sin avdeling. Konstruktive tilbakemeldinger Personalet har gitt uttrykk for at de samarbeider godt og er trygge på hverandre. De sier det er klima for å snakke med hverandre om alt. Som gode rollemodeller i forhold til barns sosiale ferdigheter bør det legges stor vekt på å rose hverandre og gi positive bekreftelse i det daglige arbeidet med barna. Det er viktig at barna hører at de voksne roser hverandre og det er viktig for personalet at de blir sett. Når man føler seg verdifull gjør man en bedre jobb. -20/29-

21 Konklusjon: Barna ved Mebond barnehage har god kommunikasjonsevne og lekekompetanse. De viser omsorg for hverandre og viser mye humor og glede. De er trygge og det er ingen tvil om at de trives godt i barnehagen. Foresatte ved barnehagen er veldig fornøyd med tilbudet de får, de synes personalet gjør en fantastisk jobb! Personalet sier at de trives og gleder seg til å gå på jobb. De er fokuserte og dyktige i samspill med barna. Flytting til midlertidige lokaler har ført til et enda bedre klima og samarbeid for både barn og personale. Det er satt i gang et godt arbeid med grupper på tvers av avdelingene, noe vi tror er et godt utgangpunkt for det pedagogiske arbeidet videre og arbeidet med den nye barnehagen. Vi vurderere opplever å ha blitt svært godt mottatt og tatt vare på i Mebond barnehage av både barn og voksne. Alt har vært lagt til rette slik at vi har hatt det beste utgangspunktet for å få utført oppdraget vårt. Det har vært spennende og lærerike dager for oss, og vi har møtt trivelige, imøtekommende og samarbeidsvillige voksne, barn og foreldre. Dere har sørget for veldig gode arbeidsforhold og vi har fått fantastisk service på hotellet og førsteklasses servering. Vi håper det blir mulighet til å få komme på besøk når den nye barnehagen er ferdig. -21/29-

22 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. -22/29-

23 12 Vedlegg Samtale med styrer Tegn på god praksis Hva er bra med personalgruppa i Mebond barnehage? Hvordan samsvarer planene og praksisen i for hold til kommunikasjon og samspill? Hvordan og når reflekterer dere i personalgruppen over barnehagens grunnsyn? Hvordan tilrettelegger du for at personalet får oppdatert og fornyet sin faglige kompetanse? Hvordan tar du ansvar for din egen faglige utvikling? Hvordan arbeides det for å forebygge personalkonflikter? Hvordan oppleves klimaet i personalgruppa? (endringsvillig, løsningsfokusert, bekreftende, raus?) Hvordan ser, møter og bekrefter du personalet? På hvilken måte gir/ får du tilbakemeldinger? Beskriv miljøet i barnegruppa (omsorg for hverandre, humor og glede, kommunikasjons evne, lekekompetanse, trygg) Hvordan opplever du kommunikasjonen med foresatte? Hvordan møter dere synspunkter fra foresatte? På hvilken måte blir det tatt hensyn til foresattes synspunkter i det videre arbeidet? Dette svarte styrer -23/29-

24 Samtaleguide personalet Tegn på god praksis Hva er bra med personalgruppa i Mebond barnehage? Hvordan samsvarer planene og praksisen i for hold til kommunikasjon og samspill? Hvordan og når reflekterer dere i personalgruppen over barnehagens grunnsyn? Hvordan tilrettelegger ledelsen for at dere får oppdatert og fornyet deres faglige kompetanse? Hvordan tar du ansvar for din egen faglige utvikling? Hvordan arbeides det for å forebygge personalkonflikter? Hvordan oppleves klimaet i personalgruppa? (endringsvillig, løsningsfokusert, bekreftende, raus?) Hvordan blir dere møtt av ledelsen? (bekreftet?) På hvilken måte gir/ får dere tilbakemeldinger? Beskriv miljøet i barnegruppa (omsorg for hverandre, humor og glede, kommunikasjons evne, lekekompetanse, trygg) Hvordan opplever dere kommunikasjonen med foresatte? Hvordan møter dere synspunkter fra foresatte? På hvilken måte blir det tatt hensyn til foresattes synspunkter i det videre arbeidet? -24/29-

25 Samtaleguide foresatte Tegn på god praksis / spørsmål Hvordan vises barnehagens grunnsyn i personalets handlinger? Beskriv/ kom med eksempler på hvordan sammenhengen mellom plan og praksis vises i forhold til kommunikasjon og samspill. På hvilken måte blir deres synspunkter tatt hensyn til i barnehagens arbeid? Beskriv/ kom med eksempler på den gode stemningen på barnehagen. Hva er det som gjør at dere synes kommunikasjonen med personalet er god? Dette sa foresatte -25/29-

26 Samtaleguide barn Tegn på god praksis / spørsmål Hva er bra med barnehagen din? Hva liker du å gjøre? Har de voksne i barnehagen det artig? Hva gjør de da? Hører de voksne på deg når du snakker / vil si noe? Hvordan finner de voksne ut hvordan du har det i barnehagen? Forteller de voksne deg hva du er flink til? Hva får dere være med å bestemme i barnehagen? Hender det at noen i barnehagen er lei seg? Hva gjør du hvis noen andre i barnehagen er lei seg? Gjør de voksne i barnehagen likt? Hva gjør de forskjellig? Hva prater mamma og pappa om med de voksne i barnehagen? Dette sa barna -26/29-

27 Observasjonsguide Hvor: Når: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Det er godt samsvar mellom planer og praksis innenfor kommunikasjon og samspill Barnehagens grunnsyn vises i praksis 2. Barnehagen har et godt personalsamarbeid og gode rutiner på samhandling. Personalgruppen er endringsvillig og løsningsfokusert Ledelsen ser og bekrefter de ansatte Personalet planlegger, dokumenterer og vurderer arbeidet jevnlig Personalet viser raushet overfor hverandre Personalet er trygge på hverandre og det er takhøyde for å stille spørsmål. Personalet gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på væremåte 3. Personalet er rollemodeller som bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Personalet gir konkrete positive tilbakemeldinger Personalet er lyttende og bekreftende Personalet har god blikkontakt Barna viser omsorg for hverandre Barna viser humor og glede Barna viser god kommunikasjonsevne og lekekompetanse Samarbeidet med barnas hjem preges av åpenhet, tillit og respekt Det er god kommunikasjon mellom foresatte og personalet Foresattes synspunkter blir tatt med i barnehagens arbeid -27/29-

28 Påstandsskjema foresatte Kriterium: Samarbeidet med barnas hjem preges av åpenhet, tillit og respekt (Fra 5 årsplan under foreldremedvirkning, Mebond barnehage ) Påstand Vet 1 Jeg/vi opplever at det er en god stemning på barnehagen ikke 2 Jeg/vi har god kommunikasjon med personalet 3 Jeg/vi opplever at personalet er gode rollemodeller 4 Mine/ våre synspunkter blir tatt hensyn til i barnehagens arbeid 5 Jeg/ vi opplever personalet som lyttende og 5 bekreftende overfor barna 6 Jeg/vi mener det er godt samsvar mellom planer og praksis innenfor kommunikasjon og samspill 7 Jeg/vi kjenner til barnehagens grunnsyn (verdigrunnlag) 8 Jeg/vi ser barnehagens grunnsyn (verdigrunnlag) i personalets handlinger 9 Jeg/vi opplever at barna viser humor, glede og omsorg for hverandre -28/29-

29 Samtaleguide pedagogiske ledere Tegn på god praksis Hva er bra med pedagoggruppen i Mebond barnehage? (klimaet) Hva brukes pedagogmøtene til? (Pedagogiske spørsmål, praktiske gjøremål) Hvordan jobber dere for at det er samsvar mellom planene og praksisen i forhold til kommunikasjon og samspill? Hvordan sikrer dere at det dere har planlagt blir gjennomført? Hvem har ansvar for at personalgruppen reflekterer over barnehagens grunnsyn? Hvordan jobber dere med veiledning i personalgruppa? Dette svarte pedagogene -29/29-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Ett verktøy for kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Informasjon til foresatte: Handlingsplan mot mobbing Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Jeg synes det er viktig at dere foreldre får informasjon om hvordan

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Vallersvingen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Lillehagen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Ståstedsanalyse for barnehagen. A. Faktaopplysninger om barnehagen. Herøy barnehage. 8850 Herøy Nordland

Ståstedsanalyse for barnehagen. A. Faktaopplysninger om barnehagen. Herøy barnehage. 8850 Herøy Nordland Ståstedsanalyse for Innledning Ståstedsanalysen for kan brukes av barnehager og oppvekstsentre som ønsker å drøfte og vurdere egen praksis som et grunnlag for felles forbedringsarbeid. Ståstedsanalysen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

Personalseminar Rakalauv Barnehage 7-9.mai 2014

Personalseminar Rakalauv Barnehage 7-9.mai 2014 Personalseminar Rakalauv Barnehage 7-9.mai Gode opplevelser!!!!! Program: Historisk gjennomgang. Hva har vi gjort? Lekse La onga få vara onger!!!- hva betyr det for meg, for oss og for hele barnehagen?

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Barnehagene i Lillehammer kommune 1 1. DEFINISJON, MÅL, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING. Krenkende atferd defineres ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Kommunikasjonen i barnehagen er preget av åpenhet og en god tone Barnetun Barnehage, Skolegata 12, 8901 Brønnøysund Styrer: Linn Flæsen Almendingen

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer