Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mostadmark barnehage Malvik kommune."

Transkript

1 Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering Offentlig del VURDERINGSRAPPORT Mostadmark barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette i vår barnehage? Dato: 25.oktober -28.oktober 2010

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING OM BARNEHAGEN VURDERINGSOMRÅDE VURDERINGSKRITERIER FOR GLANSBILDE DELTAKERE I VURDERINGSARBEIDET TIDSBRUK METODER BARNEHAGEN SINE STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET BARNEHAGEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDER IDEER TIL VIDERE ARBEID MED UTVIKLINGSOMRÅDENE RAPPORTERING TIL BARNEHAGEEIER VEDLEGG SAMTALE MED STYRER SAMTALEGUIDE PERSONALET SAMTALEGUIDE FORESATTE SAMTALEGUIDE BARN OBSERVASJONSGUIDE /27-

3 1 Innledning Om regionene: 24 barnehager i 6 kommuner har gått sammen om ekstern vurdering i lokalt vurderingsarbeid. Midtre Gauldal og Rennebu i Gauldalsregionen, og Malvik, Selbu, Klæbu, Tydal i Nearegionen vil gjennomføre ekstern vurdering på tvers av regionsgrenser, gjennom en felles nedsatt vurderingsgruppe. Hvorfor barnehagevurdering: Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. Sikre kvalitetsutvikling ved barnehagene På kort tid og gjennom en enkel prosess få hjelp fra fremmede til å se seg selv Oppfylle kravet i barnehages rammeplan kap 4.3 om at barnehagen skal vurderer arbeidet i barnehagen. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målene, innholdet oppgavene og kvaliteten i barnehagen. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Oppfylle kravet i Lov om barnehager 10 om kommunens sitt ansvar for tilsyn. Definere barnehagens hovedutfordringer ut fra situasjonen nå Skape et felles bilde av ønsket situasjon Se mulige veier å gå videre for å nærme seg idealet. Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Hvorfor ekstern vurdering? Formålet er at gruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen. På kort tid og gjennom en enkel prosess får barnehagen hjelp fra fremmede til å se seg selv. Hvem er vurderingsgruppa? Ni personer i Gauldals- og Nearegionen er engasjerte i vurderingsgruppa. De har bred pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 24 barnehagene som deltar. Hver barnehage skal i løpet av tre år bli vurdert. To vurderer gjennomfører vurdering på hver barnehage, og ingen skal vurdere barnehage i egen kommune. -3/27-

4 Hva gjør vurderingsgruppa? Barnehagen gjennomfører Ståstedsanalysen i god tid før vurderingsarbeidet tar til. Barnehagen, i samarbeid med barnehageeier, velger et fokusområde for vurdering i samsvar med resultat fra ståstedsanalysen. Vurderingsparet forbereder selve vurderingen gjennom et første møte med barnehagen. De utarbeider kriterier, velger metode og verktøy tilpasset den enkelte barnehages vurderingsområde. De gjennomfører et vurderingsarbeid, og skriver en rapport som legges frem for barnehagen i slutten av vurderingsuka. Vurderingsgruppa sin oppgave er å speile praksis opp mot vurderingskriteriene og er ikke en rådgivning, men skal være til hjelp og støtte for internt utviklingsarbeid. Rapporten Vurderingsgruppa skriver en rapport om resultatet av vurderingen. Rapporten trekker fram barnehagens sterke sider og peker på eventuelle utfordringer den har. Rapporten gir også informasjon om rammene for vurderingen tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av barnehagen, men er et bidrag til hva en bør arbeide videre med innen det området som er vurdert. Det er ønskelig at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne utviklingsarbeidet barnehagen årlig arbeider med. -4/27-

5 2 Om barnehagen Mostadmark barnehage er en 1-avdelings kommunal barnehage. Barnehagen har lokaler i kjelleren i Mostadmark kapell, og ligger landlig til i grenda Mostadmark, ca 15 km fra Hommelvik sentrum. Barnehagen ble etablert i Barnehagen har i år barn i alderen 0-4 år, og fordelingen er slik: Født 2009: 3 barn Født 2008: 3 barn Født 2007: 3 barn Født 2006: 4 barn Barnehagen har et stabilt og engasjert personale. Det samla sykefraværet var i 2009 på 1,3%. Rakel Sivertsen, styrer 30%, ped.leder 70% Karin Renå, barne-og ungdomsarbeider 100% Grete Hermstad, assistent 50% Rigmor Johansen, assistent 50% Barnehagen jobber for tiden med prosjektet Himmel. Dagene organiseres i hovedsak slik: 07.00: Vi åpner. Velkommen, frokost, leik og kos. Gode fang for morgentrøtte sjeler. Frileik eller temaarbeid 10.30: Samling i kroken m/ sang, spill, prat, bok og mye mer 11.00: Deilig lunsj. Smøremåltid eller varmmat. Namm! 12.00: Leik ute, soving og kviling, hva man måtte ha behov for : Mat igjen. Frukt og matpakke, og kanskje en kopp varm kakao hvis det trengs! Frileik eller temarbeid 17.00: Takk for i dag. Dørene lukkes. -5/27-

6 3 Vurderingsområde Mostadmark barnehage har bedt om vurdering på følgende område: Barns medvirkning- hvordan ivaretar vi dette i vår barnehage? Styrer har gitt oss dette som begrunnelse for valg av område: Bakgrunnen for valget av temaet er naturlig nok at Malvik kommune har BARNS MEDVIRKNING som fanesak. Området skal med andre ord prioriteres av alle de kommunale barnehagene.området er relativt nytt som satsningsområde, og det er stadige diskusjoner både innenfor sektoren og i den enkelte barnehage hva som ligger i begrepet. I Mostadmark barnehage ønsker vi å bli så gode som mulig på barns medvirkning, og ser svært positivt på å bli vurdert av eksterne fag-personer rundt temaet. Vi har forsøkt å jobbe godt med å få barns medvirkning inn under huden, vi har jobbet med definisjoner og vi har ofte diskusjoner på hva som ligger i begrepet. Ei samla personalgruppe ønsker å vite mer om vi lykkes i dette arbeidet gjennom vår praksis i barnehagehverdagen. Rakel Sivertsen -6/27-

7 4 Vurderingskriterier for glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterier er hentet fra lov, regelverk, Rammeplan for barnehagen 2006, lokale planer og barnehagen sine egne planer. I evalueringsuken har vi vurdert barnehagens nåværende praksis opp mot et ideelt fremtidsbilde slik barnehagen selv ønsker den skulle ha vært. Dette kalles et glansbilde. Når vurderingsparet gjennomfører en vurdering blir kriteriet sammenlignet med den informasjonen som er samlet inn, før og under vurderingsuka. Kriteriene i rapporten er utformet av vurderingsparet og godkjente av barnehagen. -7/27-

8 Glansbilde: Barns medvirkning hvordan ivaretar vi dette i vår barnehage Kriterium 1. Barnehagen er en lærende organisasjon (Barnehageloven med forskrifter s, 104) 2. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Tegn på god praksis a) Personalet er kjent med barnehagens planer. b) Det er samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet. c) Det er satt av tid til at personalet sammen reflekterer og drøfter barns medvirkning. d) Barnehagen utnytter personalets kompetanse. e) Barnehagen har et system for å identifisere barnas ønsker og interesser a) Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. b) Barna gir utrykk for sine synspunkt både verbalt og nonverbalt. c) Det fysiske miljøet er tilrettelagt for barns medvirkning og fremmer selvstendighet. d) Pedagogisk dokumentasjon finnes og brukes aktivt Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) 3. Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna (Rammeplan for barnehagen side 14) 4. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 2 Formål) a) Personalet har drøftet og har en felles forståelse av begrepet barns medvirkning. b) Personalet er på barnas nivå og har blikkontakt i samspill med barna. c) Personalet lytter til barna. d) Personalet stimulerer barna til å tenke selv og oppmuntrer til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger. e) Personalet har oppdaterte kunnskaper om barna. a) Foresatte og personale drøfter jevnlig barns medvirkning b) Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens hverdag c) Personalet er åpne og imøtekommende overfor foresatte d) Personalet møter barn og foresatte med respekt -8/27-

9 5 Deltakere i vurderingsarbeidet Interne deltakere Styrer, ansatte, barn og foresatte ved Mostadmark barnehage Eksterne deltakere Anne Grete Ekker og Anita Ramdahl Vangstad 6 Tidsbruk Det er avsatt 1 uke til å vurdere en barnehage. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter barnehagen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderingen er vurderingsparet på barnehagen i inntil tre dager. Barnehagen får rapporten umiddelbart etter disse vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurdererne informasjon, metoder, verktøy og driv informasjonsarbeid og oppsummeringer. Framdriftplan: Tid Tiltak Ansvar Informasjon ut til kommunene/barnehagen Regionen Melde inn vurderingsområde Styrer Overlevering av dokumentasjon Styrer Uke 24 Valg av vurderere Regionen Uke 24 Utarbeidelse av glansbilde Vurderere Uke 24 Utarbeidelse av skjema, intervjuguide, Vurderere observasjonsskjema etc Uke 25 Kontakt med barnehagen infoskriv, Vurderere framdriftsplan, glansbilde Uke 25 Skissere innhold for vurderingsuka Vurderere Uke 38 Godkjenning av glansbilde Styrer Uke 38 Barnehagen lager en plan for vurderingsuka Styrer -9/27-

10 Uke 43 Vurderingsuka Vurdererne Mandag 9.00 Møte med styrer, omvisning og presentasjon Styrer Observasjon av avdelinga Vurderere Etterarbeid samt lunsj Vurderere Samtale med assistenter og barne og Vurderere ungdomsarbeider ( 45 min) Samtale med styrer Vurderere / styrer Etterarbeid Vurderere Foreldremøte Styrer / vurderere Tirsdag 9.30 Observasjon og samtale med barn Vurderere Lunsj Styrer Samtale med barn? Vurderere Observasjon ute Vurderere Kort møte med styrer etterarbeid Vurderere Onsdag 8.30 Observasjon Vurderere Lunch med etterarbeid Styrer Arbeid med rapport Vurderere Observasjon, samtale ved behov Vurderere Etterarbeid, rapportskriving Vurderere Torsdag Framlegg av forslag til rapport for styrer Vurderere Personalmøte med presentasjon av rapporten Vurderere og personalet Uke 45 Tilbakemelding til vurderere Styrer Rapportering om oppfølging av vurderingsuka -10/27-

11 7 Metoder Vurderingsområdet og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. Vanlige metoder er innhenting av dokumentasjon, påstandsskjema, strukturerte gruppesamtaler, samtale med styrer, møte og observasjon. All informasjon om barnehagen speiles opp mot utarbeidet glansbilde for vurderingsområdet. I denne vurderingen er følgende metoder benyttet: Innhenting av dokumentasjon Utarbeidelse av kriterier og tegn på god praksis Bruk av ståstedsanalyse Bruk av samtaleguider Observasjon / observasjonsguider -11/27-

12 8 Barnehagen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Personalet er kjent med barnehagens planer. Personalet sa at de er godt kjent med barnehagens planer. Vi har sett at rammeplanen og årsplanen henger framme. Det er samsvar mellom planer og praksis innenfor vurderingsområdet. Personalet forholder seg mest til årsplanen og sier at det er denne de forholder seg til. Vi har observert at deres praksis samsvarer med årsplanen. Det er satt av tid til at personalet sammen reflekterer og drøfter barns medvirkning. I samtale med styrer og resten av personalet kom det fram at de setter av tid på avdelingsmøter til refleksjon og drøfting av barns medvirkning. Barns medvirkning drøftes også i det daglige, i følge personalet. Vi har hørt at personalet har diskutert om barn skal sove/spise eller lignende. Barnehagen utnytter personalets kompetanse. Gjennom samtale med personale kom det fram at de får utnyttet sin kompetanse på en god måte. Styrer kjenner personalets kompetanse godt. Vi har sett at personalet deler sin kompetanse både med barn og voksne. Barnehagen har et system for å identifisere barnas ønsker og behov. Gjennom samtaler med styrer og personalet kom det fram at de bruker barnemøter og barnesamtaler til å identifisere barnas ønsker og behov. Foreldresamtaler ble også brukt til å identifisere barnas ønsker og behov. -12/27-

13 Personalet og styrer sa at hver samling skulle starte med spørsmål til barna som åpner for undring/refleksjon, som f.eks har dere noe å klage på? -13/27-

14 Kriterium: 2. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Personalet har fortalt oss at de er dyktige på å fange opp barnas interesser. Styrer har fortalt oss at de er gode på å endre det planlagte ut ifra barnas interesser, følger ikke planene slavisk. Foresatte mener at ungene får være med å hjelpe til, og at de får prøvd seg på diverse uansett alder. Barna gir uttrykk for sine synspunkt både verbalt og nonverbalt. Vi har sett barn uten verbalt språk gi klare uttrykk for sine synspunkter. Vi har også sett barn ytre sine synspunkter verbalt. Barnegruppa oppleves som kompetente til å uttrykke sine ønsker og behov. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for barns medvirkning og fremmer selvstendighet. Ungene sier at det er greit å få tak i det de vil holde på med. Om det er noe som står høyt oppe, f.eks saksene ber de en voksen om hjelp og får det. Personalet sa: Vi har det vi har og gjør det beste ut av det. Personalet har fortalt at de forandrer på rommene og legger til rette ut i fra hvilke tema de har. I det fysiske miljøet har vi observert spor av tidligere prosjekt, og Himmelprosjektet er godt synlig. Pedagogisk dokumentasjon finnes og brukes aktivt. Vi har sett referat fra undringssamtale og barnemøter. Vi har fått fortalt at personalet i avdelingsmøter evaluerer/vurderer aktivitetene(prosjektene) som er gjennomført med barna. -14/27-

15 Kriterium: 3. Barnehagen er preget av god kommunikasjon mellom personalet og barna Personalet har drøftet og har en felles forståelse av begrepet barns medvirkning. Personalet har drøftet begrepet barns medvirkning og er kjent med at det er Malvik kommune sin fanesak. Personalets atferd viser til en viss grad at de tolker og forstår barns medvirkning slik som beskrevet i årsplanen. Personalet er på barnas nivå og har blikkontakt i samspill med barna. Vi har observert voksne som bærer på de yngste, samtidig som de småprater med dem. Vi har sett voksne som tar imot barna på en god måte når de kommer om morgenen, f.eks velkommen til deg (og navnet på barnet.) Vi har observert en voksen som er i lek med 2 barn ute. Vi har observert at voksne og barn synger sammen. Vi har sett at voksne danser i lag med barna og er glade sammen. Vi har observert et barn og en voksen som lå på kne og så i ei bok om flagg i garderoben. Vi har observert at et barn som legges i vogna si får blikkontakt og gode ord fra en voksen når det legger seg, det samme har vi sett i stellesituasjoner. Personalet lytter til barna. Personalet tolker og følger opp de yngste barna sine primærbehov. Vi har sett 2 tilfeller av barn som har hatt lyst til å ha samlingsstund og har fått det. Personalet stimulerer barna til å tenke selv og oppmuntrer til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Personalet har spurt barna om innspill i Himmelprosjektet. For eksempel hva tror dere er på himmelen i dag, hva mangler på himmelen i gangen? -15/27-

16 Personalet har oppdaterte kunnskaper om barna. Personalet fortalte at de har god oversikt over barna og deres behov. Personalet har et godt samspill seg i mellom som gjør det enkelt å overføre informasjon. Dette har personalet fortalt og dette har vi også sett. Personalet har en egen bok hvor viktige beskjeder skrives ned. Personalet sa at det er enkelt å ha kunnskap om barna fordi barnehagen er så liten og at de kjenner familien på privaten. Vi har observert at de i hverdagen informerer hverandre om hendelser/behov som er viktig for barna -16/27-

17 Kriterium: 4. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitets muligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Foresatte og personale drøfter jevnlig barns medvirkning. Vi har i samtale med foresatte fått vite at de har drøftet dette på foreldremøte og at dette skjer i hverdagen for øvrig. Foresatte opplever at barna har reell innvirkning på barnehagens hverdag. Foresatte opplever at barna har innvirkning på hverdagen sin, som eks kan nevnes: Barna får - hjelpe til på kjøkkenet, - ta del i bleieskift, - invitere foreldre på kaffe om morgenen. Personalet er åpne og imøtekommende overfor foresatte. På foreldremøtet fikk personalet mye ros fordi de alltid tar imot foresatte på en god måte. Foresatte sier at personalet alltid er positive. Foresatte gir utrykk for at det alltid er greit å komme til personalet med spørsmål de ønsker å drøfte. Foresatte føler at de alltid er velkommen inn i barnehagen. Vi har observert at ei mor kunne komme uanmeldt til barnehagen for å spandere kake, da ble barnet og mor med på tur, mor fikk lånt ytterklær fra en ansatt i barnehagen. Og at barnehagen kunne forskyve sine planlagte aktiviteter. Personalet møter barn og foresatte med respekt. Foresatte opplever at de ansatte har god tid til hvert barn og dets familie. Våre observasjoner underbygger dette. -17/27-

18 9 Barnehagen sine utviklingsområder Kriterium: 1. Barnehagen er en lærende organisasjon Personalet er kjent med barnehagens planer. Styrer og personale sa at planene brukes for lite. I samtale med personalet kom det fram at de forholdt seg til sin egen årsplan, rammeplan og virksomhetsplan for Malvik kommune ble ikke nevnt i særlig stor grad. Både styrer og det øvrige personalet sa at de evaluerte sine planer ut fra rammeplanens fagområder, men dette så vi ikke. - Det er satt av tid til at personalet sammen reflekterer og drøfter barns medvirkning. Vi har ikke hørt at de større barnas ønsker/innspill/behov er blitt drøftet. Vi har ikke sett referat fra møter hvor dette er blitt drøftet, vi har heller ikke fått kjennskap til at de har en plan for hvordan barns medvirkning skal drøftes framover jf Mostadmark barnehage sin årsplan som sier at i inneværende år skal vi fordype oss mer i hva barns medvirkning er for oss i vår praksis. Rammeplanen sier at barnehagen skal være en lærende organisasjon, teori som bygger oppunder dette: Den første forutsetningen som må være oppfylt for å utvikle en lærende organisasjon, er at alle deltakerne i prosessen har et klart bilde av hva man ønsker å oppnå. Utgangspunktet er Garvins definisjon: "En lærende organisasjon er en organisasjon som er god til å skape, tilegne seg og overføre/formidle kunnskap, og til å forandre sin atferd slik at den reflekterer ny kunnskap og innsikt". Barnehagen har et system for å identifisere barnas ønsker og behov. Personalet har fortalt at i høst har det ikke blitt gjennomført barnesamtaler eller barnemøter. Vi har sett at barnas ønsker og behov i det daglige, i korte sekvenser, blir i varetatt, for oss oppleves dette som litt tilfeldig og lite planlagt. Personalet har sagt at de drøfter hvert enkelt barn og episoder i møter og det daglige, men dette har vi heller ikke sett dokumentert. System er en ferdighet for en suksessfull organisasjon. Der det fokuseres mindre på dag til dag arbeid og mer på underliggende trender og endringskrefter. Lederen må se prosesser og sammenhenger mellom hendelser i stedet for å se "øyeblikksbilder". (Peter M Senge) -18/27-

19 Kriterium: 2. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Vi har ikke sett noe dokumentasjon over slike prosesser. Vi har hørt at personalet har stilt undrende spørsmål til barna, men ikke fulgt de opp etterpå. I stede for undring sammen med barna har det har vært raske skifter over til formidling fra den voksne til barna Hva Berit Bae sier om barns medvirkning: Å arbeide med implementering av barns medvirkning vil måtte innebære refleksjon og kritisk drøfting av praksis. Det finnes ingen snarvei eller enkel metodiske grep. Fokus må rettes mote hvordan forholdet mellom voksne og barn oppfattes og reguleres i ulike situasjoner og kontekster i lokale miljøer. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for barns medvirkning og fremmer selvstendighet. Barnehagen har store bord med tripp trapp stoler med bøyler og seler. Disse brukes aktiv for de yngste 1 2 åringene; f.eks plasseres der før måltid (mens de større har samlingsstund) og i musikkstund. Vi har sett lite av materiale som stimulerer til undring og forskning. Barna har fortalt oss at det som er artigst å gjøre i barnehagen er å være på hopperommet (et rom med bare madrasser), selv om barnehagen har mange ferdig definerte leker. Vi har observert mange barn som er glad i å bruke kroppen sin, men at til dels overfylte rom av og til hindrer den aktiviteten. Barna har fortalt at de trenger hjelp til å få tak i f.eks sakser, små perler m.m. Vi har sett at 2 åringene drikker av tutkopp. Ved maleaktivitet så vi at barna var avhengige av at den voksne hjalp de den voksne hadde på maling, barna måtte be om farge og bytte av pensel. Planetringen sin definisjon på det fysiske miljøet (den 3. pedagogen) er: Vi ser på det fysiske miljøet som pedagog. Miljøet skal være foranderlig og inspirere til leik, forskning og undring. Miljøet skal gjøre barnet selvhjulpen og kompetent. -19/27-

20 Pedagogisk dokumentasjon finnes og brukes aktivt. Vi har sett mye dokumentasjon på vegger og i permer, men ikke sett noe pedagogisk dokumentasjon Def på pedagogisk dokumentasjon av Aud Eli Kristoffersen. Dokumentasjon blir pedagogisk dokumentasjon først når den fører til analyse, refleksjon og tolking. 10 Ideer til videre arbeid med utviklingsområdene Faglitteratur og synet på barn For å løfte Mostadmark barnehage sin hverdagspraksis i forhold til barns medvirkning vil det være en fordel å fordype seg i faglitteratur. Temaheftet om barns medvirkning utgitt av kunnskapsdepartementet er et godt utgangspunkt. Videre har vurdererne god erfaring med å bruke Lyttende pedagogikk av Hillevi Lenz Taguchi og Ann Åberg. Eli Thorbergsen sin bok Barnehagens rom gir også mange gode innspill til enkle forbedringer selv til barnehager som ikke er bygd som barnehage. En slik fordypning i faglitteratur med påfølgende refleksjoner i personalgruppa vil kunne føre til en mer profesjonell praksis. Voksnes definisjonsmakt og barns selvopplevelse jf Berit Bae(artikkel samling) Det å reflektere over hva vi voksne har av makt i bruken av språket vårt er viktig med tanke på barns medvirkning. Undringen og tankespinnet i lag med barnet blir ofte borte dersom den voksne bruker definisjonsmakta si for ubevisst. Når må vi si NEI? Kan vi oftere si ja? Vi ber dere også huske på at Små gryter har også ører - hvor mye refleksjon foregår over hodet på barna? Aldersblandet gruppe Vi ser at barnehagen har store utfordringer med aldersblandet gruppe. Når det skal legges til rette for barns medvirkning må personalet se på organiseringa av dagen. Tenke grupper og struktur, og barnets alder og modenhet opp i mot dette. Temaheftet de minste i barnehagen kan være til god hjelp. Det er utrolig hva de yngste barna kan! Mål For oss som ikke er kjent med oppbygninga av planverket til Malvik kommune har det vært vanskelig å finne ut hva som er målet for Mostadmark barnehage. Vi har også erfart at personalet ikke er godt kjent med hovedmålene. Vi savner skriftliggjøring av de refleksjonene som personalet gjør seg imellom. Vi har blitt fortalt at de reflekterer og setter mål, men disse -20/27-

21 har ikke vi sett. Barnehagen er en læringsarena, noe mer enn et hjem, dette forplikter at planer skriftliggjøres. Videre er det mye enklere for personalet å vite hvor man skal gå om målene/planene er enkle og synlige. Bygdas bankende hjerte Vi har erfart at barnehagen er veldig viktig for bygda. Personalet i barnehagen har alltid åpne dører både for foresatte og andre som vil komme innom. Åpenheten i Mostadmark barnehage er mye større enn det vurdererne er vant til. Vi stiller oss spørsmål til om denne åpenheten til besøk kan gå på bekostning i forhold til det barnehage faglige innholdet. Blir barnet og dets medvirkning ivaretatt når barnehagen er så åpen for alle? Himmel prosjektet Vi har sett at barn har malt på plastark og glassbyggesten i forbindelse med prosjektet. I samling er det også spurt litt i forhold til hvordan himmelen er i dag, hva mangler, hva er her i dag kontra i går. Vi har ikke sett/hørt noe undring omkring dette temaet og synes at prosjektet kom litt oppå den tradisjonelle barnehage hverdagen. Vår oppfattelse av prosjekt tilsier at vi forventet at samlingene var mer preget av Himmelprosjektet enn det vi så. Hvordan defineres ett prosjekt? Hva med bruken av det 3. / subjekt i møtet med barna? Konklusjon: Slik jeg ser det, handler ikke medvirkningsarbeid om en spesiell aktivitet, men er alltid innvevd i noe annet, i den daglige praksisen. Barnehagens hverdagsrutiner er derfor av stor betydning når det snakkes om medvirkning, - det er jo der det kan gi seg uttrykk i handlings og påvirkningsmuligheter. S 54 temahefte om barns medvirkning Den som skal utføre dette arbeidet I Mostadmark barnehage er den gode rollemodellen som vil se på sitt syn på barns medvirkning med nye briller Barns rett til medvirkning er en setning som må problematiseres, diskuteres, reflekteres over og konkretiserer gang på gang. Dette er en prosess en aldri blir ferdig med. Som et klokt hode har sagt, de nye begrepene må inn i hodet- ned i magen ut i hendene i konkrete konsekvenser for barna. (fra temaheftet om barns medvirkning) Barns medvirkning gjelder hele dagen, Mostadmark barnehage er gode på barns medvirkning i sine tema/prosjekt. Her følges barnas tanker og initiativ godt opp. Fortsett med dette! Gode ord på veien videre: If you tell me, I will forget. If you teach me, I will remember. If you involve me. I will learn! Benjamin Franklin -21/27-

22 11 Rapportering til barnehageeier Barnehageeier er representert når rapporten legges frem. Rapporten sendes umiddelbart barnehagefaglig ansvarlig, som videreformidler til politisk nivå i kommunen. Innen 6 måneder etter at barnehagevurderingen har funnet sted, sender styrer en rapport tilbake til barnehageeier om hvordan barnehageeierne har arbeidet videre med utviklingsområdene sine. Eventuelt kan denne rapporteringen sees i sammenheng med årsmeldingen. Denne rapporten sendes barnehageansvarlig for klargjøring til politisk utvalg. -22/27-

23 12 Vedlegg Samtale med styrer Tegn på god praksis Hva er bra med Mostadmark barnehage? Hvilke planer har barnehagen? Hvor godt kjent er personalet rammeplanen og på hvilken måte har dere jobbet med den? Hvordan samsvarer planene og praksisen i for hold til barns medvirkning? Hvordan og når reflekterer dere i personalgruppen over synet på barn og barns medvirkning? Hvordan utnytter du kompetansen i personalgruppa? Hvilket system har barnehagen for å identifisere (fange opp) barnas ønsker og interesse? På hvilken måte danner barnas egne interesser og spørsmål grunnlaget for læringsprosesser og tema i barnehagen? På hvilken måte er det fysiske miljøet tilrettelagt for barns medvirkning og selvstendighet? (selvhjulpenhet) Hvordan oppfatter du at barna blir møtt når de gir uttrykk for sine synspunkt både verbalt og nonverbalt? Har dere en felles forståelse av begrepet barns medvirkning? Og hvordan har dere drøftet/kommet fram til dette? På hvilken måte får dere informasjon om barna?(kunnskap)og hvordan deler dere denne med hverandre? På hvilken møte drøfter dere barns medvirkning med foresatte? Hvordan tror du foresatte vil beskrive dere som personalgruppa? Dette svarte styrer -23/27-

24 Samtaleguide personalet Tegn på god praksis Hva er bra med Mostadmark barnehage? Hvilke planer har barnehagen? Hvor godt kjent er dere med rammeplanen og på hvilken måte har dere jobbet med den? Hvordan samsvarer planene og praksisen i for hold til barns medvirkning? Hvordan og når reflekterer dere i personalgruppen over synet på barn og barns medvirkning? Hvordan utnytter barnehagen din kompetanse? Hvilket system har barnehagen for å fange opp barnas ønsker og interesse? På hvilken måte danner barnas egne interesser og spørsmål grunnlaget for læringsprosesser og tema i barnehagen? På hvilken måte er det fysiske miljøet tilrettelagt for barns medvirkning og selvstendighet? (selvhjulpenhet) På hvilken måte gir barna uttrykk for sine synspunkt både verbalt og nonverbalt? Har dere en felles forståelse av begrepet barns medvirkning? Og hvordan har dere drøftet/kommet fram til dette? På hvilken måte får dere informasjon om barna?(kunnskap) På hvilken møte drøfter dere barns medvirkning med foresatte? Hvordan tror du foresatte vil beskrive dere som personale? Dette sa personalet -24/27-

25 Samtaleguide foresatte Tegn på god praksis / spørsmål Hva er bra med Mostadmark barnehage? Hvordan oppfatter dere personalgruppa? Beskriv den. Har dere drøftet begrepet barns medvirkning med personalet? Opplever dere at barna har innvirkning på hverdagen i barnehagen? Opplever dere å bli møtt med respekt? Evt andre ting? -25/27-

26 Samtaleguide barn Tegn på god praksis / spørsmål Hva er bra med barnehagen din? Hva liker du å gjøre? Vet de voksne hva dere liker og ikke liker i barnehagen? Hvis ja? Hvordan har de funnet ut det? Hvis nei? Hvorfor ikke det? Hva kan de gjøre for å finne ute det? Fysisk miljø tilrettelegging Står leker og formingsmateriell(maling) framme slik at dere kan begynne med det når dere vil? Eller må dere be en voksen om hjelp? Er det noe dere ikke får lov til å gjøre alene? Hvis dere forslår noe for de voksne hører de på dere da? Får dere være ute eller inne når dere vil? Hvem bestemmer mest i barnehagen? Hvem bestemmer hva som skal gjøres fra dag til dag? Får dere være med å lage det som henges opp i barnehagen? - og bruker dere det etterpå? Dette sa barna -26/27-

27 Observasjonsguide Kriterium 2. På hvilken måte ser vi at barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen? På hvilken måte gir barna uttrykk for sine synspunkt både verbalt og nonverbalt? Det fysiske miljøet er tilrettelagt for barns medvirkning og slik at det fremmer barnas selvstendighet Pedagogisk dokumentasjon finnes / henger oppe og brukes aktivt (det vises at barna har vært delaktige) Kriterium 3. Personalet viser at de har en felles forståelse for barns medvirkning Personalet er på barnas nivå og har blikkontakt i samspill med barna - Personalet er lyttende i forhold til barna. Personalet stimulerer barna til å tenke selv og oppmuntrer til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger Personalet har oppdaterte kunnskaper om barna Kriterium 4. Foresatte og personalet drøfter jevnlig barns medvirkning Foresatte opplever at barna har reel innvirkning på barnehagens hverdag Personalet er åpne og imøtekommende overfor foresatte Personalet møter barn og foresatte med respekt -27/27-

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune. Vurderingsområde: Barns medvirkning Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Dato: 24.-27. okt. 2011 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2011

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne

VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage Klæbu kommune. Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Den sensitive/tilstedeværende voksne Dato: 10. - 13. februar 2014 1 Innledning Om regionene: 25 barnehager i 6 kommuner har gått sammen

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Singsås barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning Vurderere: Anita Ramdahl

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten barnehage / Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon og samspill personalet imellom og med barn/foreldre.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Budal oppvekstområde avdeling barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samspill barn/voksen,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer Vestre barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: De voksnes samspill med barn Dato: 01.-04. mars 2010

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hesteskoen barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: De voksnes kommunikasjon med barna Dato: 15.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebonden barnehage Selbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebonden barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Voksnes rolle i lek, læring og danning Dato: 03.02-06.02

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammeråsen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning på egen barnehagehverdag, med vekt på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal kommunale barnehage Tydal kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal kommunale barnehage Tydal kommune Vurderingsområde: Hvor står vi i forhold til barns medvirkning, med tanke

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarks barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning i frileken Dato:

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage/malvik kommune Vurderingsområde: Voksne som (gode) støttespillere for utvikling av barns

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Øverbygda Vikvarvet Vurderingsområde: Barns medvirkning

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Mebond barnehage Selbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Mebond barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: Personalet ved Mebond barnehage er rollemodeller som bidrar gjennom

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage / Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage / Klæbu kommune Vurderingsområde: Kommunikasjon: Barn/voksen, personalet imellom, foreldre/personalet

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Sentrum barnehage/ Klæbu kommune Vurderingsområde: Strukturering av overgangssituasjoner, spesielt med fokus på

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Voksenrollen i leken inne og ute Dato: 7.-10.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grønberg barnehage Malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Grønberg barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Er Grønberg barnehage åpen, nyskapende og samhandlende? - Med

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Saksvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Saksvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Den sensitive voksne i lek og læring Vurderere:

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Solstrand Barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Solstrand Barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Hvordan sikre barns medvirkning i et trygt og

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Liøya barnehage. Støren i Midtre Gauldal kommune. Dato: 19. 22. Gauldal og Nea regionene Ekstern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Liøya barnehage Støren i Midtre Gauldal kommune Dato: 19. 22. mars 2012 Vurderingsområde: Gir vi likeverdig omsorg til gutter og jenter

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hommelvik barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Et godt språklig miljø for alle barn Vurderere:

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Knærten friluftsbarnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Organisering av voksenressursen innen de ulike grupper

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tømra og Innbygda barnehage / Selbu kommune Vurderingsområde: Hvordan ivaretar vi voksne barnas behov for omsorg

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Støren barnehage/midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Barns medvirkning og dokumentasjon av denne Dato: 5. 8.

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Hauka Villmarksbarnehage Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: «Hvordan ivaretar Hauka Villmarksbarnehage

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tanem barnehage Klæbu kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Tanem barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: Hvordan bidrar vi til å gi leken gode vilkår i vår barnehage, med

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Betel barnehage Klæbu kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Betel barnehage Klæbu kommune Vurderingsområde: VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR AT BARN SKAL HA VENNER,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Fagerlia barnehage / Midtre Gauldal kommune Vurderingsområde: Samhandling mellom barn og voksne i barnehagen 04.04

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikvarvet og Øverbygda barnehage Selbu kommune Vurderingsområde: De voksnes samhandling med barn gjennom barnehagedagen

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIKESTILLING OG LIKEVERD LIKESTILLING OG LIKEVERD Oppsummering Kroppanmarka barnehagers Interne prosjekter 2009 2011 Resultatene er basert på egne observasjoner som utgangspunkt for våre antagelser Er det forskjeller i samspill

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vidhaugen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Vidhaugen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Personalet reflekterer og gir kontinuerlig tilbakemelding

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet 1 Innholdsfortegnelse Velkommen..3 Bilder av våre kjære Katthultbarn.5 Temaer.7 Fokusområder..9 Merkedager.12 UTEN BILDER AV VÅRE BARN! 2 Velkommen til et nytt halvår på Katthult! Det har blitt litt endringer

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET

PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET PERIODEPLAN JANUAR-JUNI 2015 REVEHIET Våren på Revehiet Dette halvåret ønsker vi å jobbe med vennskap. Vi ser at barna har blitt gode venner gjennom høsten, og dette vil vi hjelpe dem med å opprettholde

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Månedsbrev for Sirkelen,

Månedsbrev for Sirkelen, Månedsbrev for Sirkelen, juni 2015 PROSJEKT «KJEMI OG FYSIKK» Rådhusmarka barnehage er en Vitenbarnehage og vi har stor fokus på den matematiske delen innen vitenskap. Vi ønsker nå å sette større fokus

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sørborgen skole i Klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sørborgen skole i Klæbu kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring gjennom bruk av arbeidsplan/ukeplan og varierte

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu og Kjillarstuggu Høsten 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen.

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen. Halvårsplan for Tyrihans. Vinter-Vår 2013. Evaluering av høst halvåret 2012. Barnegruppen: Vi startet barnehageåret med å bli godt kjent både med hverandre, barnehagen og uteområdet. Vi brukte tid på å

Detaljer

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune

Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen. Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT. Planetringen barnehage Malvik kommune Midtre Gauldal kommune og Nea-regionen Ekstern vurdering i intern barnehagevurdering VURDERINGSRAPPORT Planetringen barnehage Malvik kommune Vurderingsområde: Barnehagens bruk av pedagogisk dokumentasjon

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage «Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid med barnehager fra

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer