Vassdragsovervåking Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vassdragsovervåking 1998 - Østfold"

Transkript

1 Vassdragsvervåking Østfd Rapprt 3/ ,:.:,. Fykesmannen i Østfd MiiJ vem ~,,~...,

2 Fykesmannen i Østfd Mj,Jvemavdeingen Pstadresse: Statens Hus, Pstbks 325, 1502 Mss Dat: Rapprt nr: 3/99 ISBN nr: Rapprtens titte: Vassdragsvervåking Østfd Frfatter: Øyvind Løvstad Oppdragsgiver: Fykesmannen i Østfd- Mijøvernavdeingen Ekstrakt: Det er i denne rapprten presentert ae enhetige vervåkingsdata sm er innsamet siden 1980 i frbindese med den reginae vervåkingen av vassdrag i Østfd. Det be registrert en gjennmgående økning i tiførsene av partikuært materiae (jrdpartiker) fra 1980 ti1988 med derti nedgang i siktedyp. I øpet av 90-årene har påvirkningen av jrdpartiker bitt ne mindre. Vi antar at disse frandringene både har sammenheng med naturgitte variasjner (nedbørmengder, -intensitet) g vergang ti mindre jrdarbeiding på høsten. Det er registrert en gjennmgående tendens ti økte tiførser av nitrgen ti vassdragene. Dette kan ha sammenheng med økte tiførser med uft g nedbør, men økte ekkasjer fra skg g jrdbruksareaer kan gså være en medvirkende årsak. Agemengden i innsjøene ppviser stre variasjner fra år ti år. Materiaet antyder en nedgang i agemengden i de nedre deer av Hadenvassdraget, mens den har vært økende i Nedre Vansjø. Eers er det ikke registrert signifikante endringer i periden. 4 emnerd: vervåking eutrfiering vassdrag vergjødsing

3 3 FORORD. Den reginae vervåkingen av vassdrag har ti ppgave å føge utvikingen i vannkvaitet g måe stfftransprten ti Osfjrden via vassdragene. Dette gir ss på sikt grunnag fr å bedømme effekter av de titak sm gjennmføres b.a. i den hensikt å begrense frurensningstiførseene ti vassdragene, samtidig sm eventuee naturgitte variasjner avdekkes. Resutatet av sik angsiktig vervåking har fr øvrig str verdi sm grunnag ved tkingen av mer krtvarige, prbernrettede undersøkeser eer tistandsundersøkeser. Sike vervåkingsundersøkeser frutsetter angsiktighet g systematiske ppegg sm igger fast ver tid. Stasjnene er vagt utfra reginae betraktninger g mået m å få en mest muig infrmasjn innenfr gitte øknmiske rammer. Den reginae vassdragsvervåkingen finansieres av kmmunene gjennm faste årige bidrag sm dekkes inn gjennm det kmmunae avøpsgebyret. I tiegg bidrar staten g Østfd fykeskmmune finansiet. Budsjettet er årig på ca ,-. Dette inkuderer gså reginae undersøkeser sm gjennmføres "simutant" i et strt anta innsjøer. Dette er bitt utført i 1982 g 1995 (ca 130 kaiteter). Mss Trdd Hauger vassdragsfrvater

4 4 INNHOLD. SIDE: SAMMEDRAG 5. V ANNKV ALITETSKLASSIFISERING 8 2. OVERV ÅKINGSSTASJONER OG UNDERSØKELSESMETODER 9 3. METEOROLOGI OG AVRENNINGSFORHOLD ELV- GLOMMA V/ SARPSFOSSEN (GLOU) ELV- RAKKEST ADEL V A V/BUER (RAK) ELV- HERA VASSDRAGET V/LEKUM (HER) ELV- HOBØLELV A V/ KURE (HOBK) ELV- MOSSEELV A (V ANU) INNSJØ- VANSJØ- STOREFJORDEN (VANt) INNSJØ- V ANSJØ- V ANEMFJORDEN (V AN2) ELV - TISTA (FEMU - UTLØP FEMSJØEN) INNSJØ - FEMSJØEN (FEM) INNSJØ - RØDENESSJØEN (RØD) ELV- ENNINGDALSELVA (ENi) REFERANSER 39 Vedegg. PRIMÆRTABELLER

5 5 SAMMENDRAG. V ANNKV ALITETSTILSTAND På grunnag av resutatene vurderes virkningstypene eutrfiering (vergjødsing), partikkepåvirkning g virkning av rganisk stff. I 1998 var vannkvaiteten, med hensyn ti disse virkningstypene, sm vist i tabeen nedenfr. Vannkvaitetskassen fr tre virkningstyper måt på de frskjeige vervåkingsstasjner i Vassdrag Lkaitet Kde År. Eutrfiering Partikke- Organisk påvirknine stff* Gmma S~sfssen GLOU Rakkestad- RAK eva Hera HERI V ansjø/hbø Hbøeva v. HOBK Kure Msseva VANU Strefirden VAN V anemfirden VAN Haden Tista - utøp FEMU Femsiøen Røden es- RØD si øen Femsjøen FEM Enningda Enningdas- ENi eva * Det reativt høye innhdet av rganisk stff kan devis skydes naturig frekmmende humusstffer (devis nedbrutte panterester) V4 ann k va rt zte 1 nen an d re vass d raf! sm h ar vær. t verva "k et mer e I er mm "d re re!e messzg. Vassdrag Lkaitet Kde År Eutrfiering Partikke- Organisk (Ref.) påvirkning stff* Gmma Isesjø ISE1 1998(1) Tunevann TUNI 1998(1) Skinnerf SKi 1994(_2) Lyseren LYS1 1994(2) Visterf VIS1 1993(3) Vansiø/Hbø Sæbyvann SBE1 1993(3) Haden Aremark- ARE1 1992(4) sjøen (1). Løvstad, Ø Lka vannkvahtetsvervåkmg 1 Sarpsbrg kmmune Rapprt Sarpsbrg kmmune. (2). Hauger, T., Løvstad, Ø. & Vaner, P., Vassdragsvervåking i Østfd. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen. Rapprt nr. 13/95. (3). Hauger, T., Løvstad, Ø. & Vaner, P., Vassdragsvervåking i Østfd. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen. Rapprt nr. 12/95. (4). Hauger, T., Løvstad, Ø. & Vaner, P., Vassdragsvervåking i Østfd. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen. Rapprt nr. 2/94.

6 6 UTVIKLING I VANNKVALITET Fykesmannens mijøvernavdeing har siden 1980 administrert et reginat prgram fr vervåking av vannkvaiteten i hvedvassdragene i Østfd. Arbeidet med systematiske undersøkeser ver tid har etter hvert gitt ss et meget verdifut materiae sm gir ss muigheter fr å dkumentere utvikingstrekk ver tid g sm i tiegg gjør ss i stand ti å studere hvrdan naturgitte frhd (nedbør, vind m.m.) påvirker vannkvaiteten. I denne rapprten er de feste vervåkingsdata siden ca presentert på en bearbeidet, enhetig måte. Vannkvaiteten i Østfdvassdragene varierer generet mye fra år ti år hvedsakeig betinget av frskjeer i metergiske frhd. Dette gjør det vanskeig å dkumentere eventuee effekter av endringer i tiførseen av menneskeskapte frurensninger. I vassdrag g vassdragsavsnitt under den øvre marine grense er vannkvaiteten peridevis sterkt preget av jrdpartiker. Tiførser av pantenæringstffer fra andbruk g bebyggese gir dessuten reativt str agevekst i mange av fykets innsjøer. Materiaet viser med str grad av sikkerhet at det har funnet sted en økning i knsentrasjnen av nitrgen i vassdragene siden Dette betyr ite fr frhdene i g bruken av vassdragene, men innebærer økte tiførser av nitrgenfrbindeser ti Osfjrden g Nrdsjøen. Her kan dette bidra ti økt agevekst g endringer i agesamfunnene. Økte nitrgentiførseer kan påvirke agesammensetningen i innsjøene. Ti trss fr at det be satt inn stre ressurser i sanering av kakkutsipp i 70- g 80 årene har det ikke bitt registrert signifikante reduksjner i vannmassenes innhd av fsfr. Knsentrasjnen av dette pantenæringstffet, sm er begrensende faktr fr ageveksten i innsjøene, økte derimt frem ti fr deretter å avta. Da vi ser det samme utvikingsmønstret fr suspendert materiae, er det grunn ti å anta at partikkebundet fsfr fra areaene (særig jrdbruksareaer) har en dminant betydning fr variasjnene i fsfrnivået i vannmassene. Det synes utfra vervåkingsresutatene at det har vært en viss nedgang i både knsentrasjnene av partiker (SS) g tta fsfr (TP) siden Sev m de metergiske betingede variasjner er stre, er det imidertid grunn ti å anta at dette i en viss grad skydes redusert jrdersjn sm føge av megging mt mindre jrdarbeiding g større bruk av høstsæd. Agemengdene i vannmassene varierer mye fra år ti år g det er vanskeig å se en genere tendens i materiaet. Når det gjeder de bigiske frhdene i vannmassene bir agesituasjnen måt både kvaitativt g kvantitativt. I Vansjø, g spesiet i Vanemfjrden, er det registrert en økende innhd g peridevis dminans av bågrønnager siden 1990.

7 7 LANGSIKTIG UTVIKLING I TRANSPORT A V FOSFOR, NITROGEN OG SUSPENDERT STOFF På grunn av sen evering av vannførsesdatafra NVE bir rapprteringen av transprtverdier iggende i tid ett år etter rapprteringen av vannkvaiteten. Stfftransprten viser seg å være sterkt avhengig av nedbørfrhdene. Høye transprtta var fte sammenfaende med fmvannføring. Suspendert stff g tta fsfr varierte mest fra år ti år, mens tta nitrgen g tta rganisk karbn varierte mindre. Stfftransprt be måt i fire ever (1997): Hbøeva v/kure (HOBK) g Msseeva (V ANU) Transprten av tta fsfr g tta nitrgen var meget av i 1997 g den aveste sm er måt i måeperiden Også transprten av suspendert stff var meget av. Dette skydes iten nedbørmengde g føgeig iten vannføring i Tista - Femsjøen utøp (FEMU). Transprten av tta fsfr g tta nitrgen var meget av i 1997 g den aveste sm er måt i måeperiden Også transprten av suspendert stff var meget av. Dette skydes iten nedbørmengde g føgeig iten vannføring i Gmma v/sarpsfssen (GLOU). Gmma ved Sarpsfssen hadde gså av transprt av tta fsfr g tta nitrgen i Den reativt høye transprten av suspendert stff skydes høy partikkeknsentrasjn g vanntransprt i juni g desember 1997.

8 8. V ANNKV ALITETSKLASSIFISERING Avrenning fra tettsteder g spredt bebyggese, mye frurensende industri g str andbruksaktivitet gir frskjeige frurensningsvirkninger i vannfrekmstene. I tiegg ti de frurensninger sm har sin bakgrunn i menneskeig aktivitet i nedbørfetet, bir vassdragene ekspnert fr fjerntransprterte frurensninger med uft g nedbør. Her er det i hvedsak tre virkningstyper sm behandes: Eutrfiering. Virkninger av rganisk stff. Partikke påvirkning. Eutrfiering (vergjødsing med pantenæringsstffer) representerer et vannfruresningsprbem i mange Østfdvassdrag. I fere innsjøer har økte tiførser av pantenæringsstffene fsfr g nitrgen ført ti endrede bigiske g fysisk/kjemiske frhd i vannmassene, g skapt prbemer fr vannfrsyning, bading g fiske. Prbemer med smak g ukt på råvannet ti vannverk har sm rege sammenheng med stre agemengder g da spesiet bågrønnager sm vanigvis rar spesiet gde betingeser når knsentrasjnen av næringssater bir høy. Tigring av grunne mråder med makrvegetasjn g utviking av verbestander av karpefiskarter er andre uhedige effekter av eutrfiering. Virkning av rganisk stff. Frurensningstiførser av ett nedbrytbart rganisk stff fører fte ti ksygenavtak (eer ttat ksygensvinn) g sterke endringer i kaitetenes artssammensetning. I sterkt beastede innsjøer g ever er det fte stre frekmster av fastsittende bakterier g bågrønnager. Partikkepåvirkning. Denne frurensningstypen har sammenheng med utvikingen av det mderne kuturandskapet, g de struktur- g driftsendringer sm har funnet sted i jrdbruket i etterkrigsårene. Det mderne jrdbruket gir stre jrdtap sm fører ti tigrumsing av vannet g raskere ppgrunning av innsjøene. I tiegg bir stre mengder næringsstffer transprtert ti vannfrekmstene med jrdmateriaet. Dette skaper gjødsingseffekter ( eutrfiering) g betydeige brukeruemper. Grumset vann ppfattes sm mindre titaende g er ti kar uempe fr både vannverk, fiske g friuftsinteresser. I samsvar med SFT's vannkvaitetskriterier fr ferskvann er vannkvaiteten inndet i fem tistandskasser. Parameterkassifisering sm anvendes i denne rapprten er vist nedenfr: Tistandskasse (trfigrad) meget gd nkså dårig meget gd dårig dårig Tta fsfr -TP (J.Lg Pi) < >50 Suspendert stff - SS (mg tørrstff/) < >10 Tta rganisk carbn - TOC (mg C/1) < >15 Krfy a (J.Lg 11) < <20 Siktedyp (m) > <

9 9 2. O VERV ÅKINGSSTASJONER OG UNDERSØKELSES METODER Stasjnene, prøveta.kingshyppighet g parametervag er bestemt ut fra kjennskap ti vassdrag, Menneskeig a.ktivitetvassdragets størrese g prsjektets øknmi. Lkaitetene vervåkes i henhd ti t frskjeige typer av vervåkingsprgrammer (se angtidspan ). O VERV ÅKINGSTYPE. VANNKVALITET- OG STOFFTRANSPORTMÅLINGER I ELVER Type kaitet: Større ever (utøp). Undersøkt i HOBK VANU GLOU FEMU RAKI HERI ENII Hbøeva v/kure Msseeva Gmma v/sarpsfssen Tista v/utøp Femsjøen Rakkestadeva v/buer (ikke stfftransprt) Hera v/lekum (ikke stfftransprt) Enningdaseva (ikke stfftransprt) Undersøkesesinterva: Hvert år. Prøvetakingsinterva: Ukentig hee året. Parametre: Suspendert stff (SS) Tta fsfr (TP) Tta nitrgen (TN) Tta rganisk karbn (TOC) ph Frmå: Grunnag fr beregning av stfftransprt. Oppfye P AR COM-avtaen m kartegging av tiførser ti Nrdsjøen. Kartegge naturgitte g kuturbetingede variasjner i stfftransprt. Kartegge sesngvariasjner i stfftransprt. Dkumentere utvikingstrekk i vannkvaitet på krt g ang sikt. Beregninger: Månedsmiddeknsentrasjn = aritmetisk midde av ae måte knsentrasjner i måneden Arstransprt = L månedsvannføring (miiner m 3 /mnd) x månedsmiddeknsentrasjn (fr ae 12 måneder). Dersm en eer t månedsmiddeknsentrasjner manger (fte januar g desember) brukes nærmeste verdi (februar- eer nvemberverdien) fr å beregne månedstransprt.

10 O OVERV ÅKINGSTYPE 2. LANGSIKTIG V ANNKV ALITETSOVERV ÅKING A V INNSJØER. Type kaitet. Vassdrag av nasjna eer regina interesse. Undersøkt i FEM RØD VAN VAN2 Femsjøen Rødenessjøen Vansjø (Strefjrden) V ansjø (V anemfjrden) Undersøkesesinterva: Hvert år. Prøvetakingsinterva: Hver tredje uke i periden juni- september. Parametre: Siktedyp Vannets farge ph Suspendert stff (SS) Tta fsfr (TP), Løst reaktivt fsfr (LRP) Tta nitrgen (TN) g Nitrat (N0 3 ) krfy a Kvantitative fytpanktnteinger. Frmå: Kartegge frurensningstistand. Dkumentere utvikingstrekk i vannkvaitet g bigiske frhd. Grunnag fr å vurdere effekter av titak/inngrep g menneskeig påvirkning på ang sikt. Grunnag fr å vurdere behvet fr ytterigere frurensningsbegrensende titak. Beregninger: Årsmiddeverdier Trendinjer: = aritmetisk midde av ae måinger i periden. juni- 30. september. Lineær regresjn utført på årsmiddeverdier fr vannkvaitet g årstransprt. av frskjeige vannkvaitetsparametre ver fere år. Trendinjene kan gi et feiaktig bide av den angsiktige utviking, spesiet dersm anta vervåkingsår er ite f.eks. mindre enn O år.

11 11 3. METEOROLOGI OG AVRENNINGSFORHOLD Nedbørmengde g nedbørintensitet virker inn på både vannføringen g vannkvaiteten i vannsystemene. Nedbøren er gså bestemmende fr vannets pphdstid g vannstanden i innsjøer g infuerer derfr på de interne kjemiske g bigiske prsesser. Data m nedbør- g avrenningsfrhd er derfr ti str hjep fr å tke ange dataserier både når det gjeder stfftransprt, vannkvaitet g bigiske frhd. Sm referansestasjner fr nedbørfrhd i Østfd er vagt Rygge. V anntransprt (i miiner m 3 /mnd) måes i Hbøeva v/kure, Tista utøp Femsjøen g i Gmma ved Sarpsfssen (egentig Sbergfss). De t førstnevnte transprtstasjnene er representative fr Østfd kat, mens transprten i Gmma, sm har et meget strt nedbørfet, er mer avhengig av snøsmetingen i fjeet. ARSNEDBØR (mm) RYGGE MIDLERE MANEDSTRANSPORT ( ) HOBØLELVA VED KURE MOSSELVA i 50, r r t t t t.;r;ø:h~n:;~;:~ 1 ~ -fir 6 HR H q H HB H HB a B n 1 I.B.I.R.H.R.R.B.R.U.B.U.B.R.I,B. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S!! ~ ~ ~ ~ ~ ~ BIIZIII miner m3/rmd - Unes (mimner m3/mnd) :-- <O "' <O ~ ~ i!i!mimnerm3/mnd ~ -uneær (miwner m3/mnd) R ID I.. c en <O <O <O "' en "' en en ~ ~ ~ ~ ~ TISTA VED UTLØP FEMSJØEN GLOMMA VED SARPSFOSSEN BO IIIIISI5S miruner m3/mnd 60 : uneær(mimner m3/mnd) 20 : i c <O <O "' <O <O en en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "' <O "' <O ~ ~ "' c en <O <O <O en "' en en ~ ~ ~ ~ ~ rnmner m3mnd -Lineær (rriner m3/mnd)

12 Vintrene var nrmae med månedstemperaturer under O C. Nedbøren km sm rege sm snø sik at snøsmetingen førte ti vårfm i apri/mai hvert år. Smmemedbøren var gjennmgående nrma. Det var en spesiet tørr g varm smmer i Vårfmmen i 1979 var spesiet str Vintertemperaturene var mer fuktuerende med vårfmmer i apri/mai var spesie med fmtpp gså i januar. Smmemedbøren var spesiet høy i Vintrene var spesiet mide i 1988 g 1990 med mangefu iseggingkrtere perider med isagte innsjøer. Det var spesiet str nedbør/fmtpp i ktber 1987 (" 00-årsfm"). I km nedbøren m vinteren fte sm regn, hviket kunne føre ti fmmer m vinteren. Spesiet ska nevnes fmmen i januar-februar Smmemedbøren var str i I 1989 g 1990 var smmemedbøren av, hviket gav iten smmervannføring Frtsatt var det reativt mide vintre m enn ne kadere enn i frrige femårsperide. Det var i iten grad typisk vårfm g det var fte spradiske småfmmer gjennm hee vinteren g våren med veksende temperatur- g nedbørfrhd. Våren/frsmmeren 1994 g spesiet 1995 var reativt nedbørike. I 1995 var det strfm i Gmma. Dette var en "fjefm" g ikke en "avandsfm" sm i 1987 g hadde bare knsekvenser fr Gmmas hvedøp Det var en reativt varm g nedbørfattig smmer Det var en ekstremt varm smmer med ite nedbør Det var en reativt kjøig smmer med ne nedbør gjennm hee året. Det var ingen større fmmer.

13 13 4. ELV- GLOMMA V/ SARPSFOSSEN (GLOU) BESKRIVELSE A V NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: HYDROLOGI: Middevannføring (m 3 /sek): Største måte vannføring (m 3 /sek): Laveste måte vannføring (m 3 /sek): Kakstein/Sandstein(gneis/ granitt. Mrene/gacifuviae!fuviae sedimenter/marin eire. Fra høyfje ti marint andskap AREALFORDELING/ BEFOLKNING: Nedbørfetets ttae area (km 2 ): Innbyggere (anta): Dyrket mark(%): Skg(%): Vannarea(%): Annet: (ekskusive Mjøsa/Lågen) PROBLEMBESKRIVELSE Gmma er vannkide fr persner g har på enkete strekninger str friuftsverdi. Gmma er under fmperider sterkt påvirket av partiker Grd-/eirepartiker). Det er på stiefytende partier g i enkete evjer registrert ppgrunning (permanent sedimentasjn av materiae). Transprten av næringssater g suspendert stff varierer mye fra år ti år. Dette skydes i str grad variasjner i nedbørmengder g avsmetingsfrhd. Gmma har reativt str innfytese på vannkvaiteten i Hvaer-Singefjrden g deer av ytre Osfjrd. TIDLIGERE UNDERSØKELSER : : NIVA- Nrsk institutt fr vannfrskning. Mijøvernavdeingen i Østfd

14 14 GLOMMA VED SARPSFOSSEN. VANNKVALITET. Midere årsmiddeknsentrasjn av SS, TN, TP g TOC. GLOMMA VED SARPSFOSSEN (GLOU) Tta fsfr (ug) Tta ni1rgen (uq11) IIIIIIIIIIIIIIITP(ugA) ~ IIIIIIIIIITN (uga) 25 --Lineær (TP (ug AJ) uneær (TN (ug A)) i i I.. :2 "' "' "" "' "' "' "' "' "' gj "' "' "' <O <O <O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 SUspendert stff (mg tørrstffa) TOC(mgCA) ' ""-.. 7 iiiiiiiiiiiiiitoc(mgca) 15 6 J.IIIIIIIIIIII!ISS(mQ11) 1 r uneær(ss(mq11)) 1 --uneær (TOC (mg 10 4 CA)) 3 11 i ~ i '.., <O "' "" "' "" "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ GLOMMA VED SARPSFOSSEN. ÅRSTRANSPORT (tnn/år). TP =tta fsfr, TN =Tta nitrgen, SS =Suspendert stff g TOC =Tta rganisk carbn.. ~~-----T_ta_f-s-fr --Arstra--ns-p_rt, Tta ni1rgen- Arstransprt 16 ~ ,_ t==~~tt~~~~~ ~-=~--- IIIIIIITN(tusentm Når) HH1KII-IIf...f--- --uneær (TN (tusen ~~~~~4--- L_~tnn~N~M~r)~) ~~~~~ ~~~~~4--- SUspendert stff- Arstransprt Tta rganisk karbn - Arstransprt a----- ~~c--~~ :~: ~i==~s~s~(~-en~rn-~~år~) I-IP'I." uneær(ss(tusen ~ L_~t~nN~å~r))~-~ H""II:-t-::-~t-1 ~ø"",.. IF":-t"' HH-II"IIIIf".. ~~'~""..._ ++++HH~~~~~HHH 120 ~ ,_ ~ s+-----~~~ ~~~ ~~~- ++rrhh~~~~~+++; IIIIIIIIIIIIIITOC(tusen tnnår) --uneær(toc (tusen tnn/år))

15 15 KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand 1998: Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 4 Partikkepåvirkning: Kasse 5 Organisk stff: Kasse 3 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusstffer (devis nedbrutte panterester) Årstransprt Transprten av tta fsfr g tta nitrgen var av i Den reativt høye transprten av suspendert stff skydes høy knsentrasjn av suspendert stff g føgeig høy partikketransprt i juni g desember. Langsiktig utviking Vannkvaiteten g transprten er i str grad nedbør- g fmavhengig. Høye transprtta sammenfaer fte med fmvannføring. Det er derfr freøpig ikke grunnag fr å si ne m eventuee signifikante endringer i vannkvaitet g transprt i undersøkesesperiden sm ikke skydes naturige faktrer. I periden har transprten av suspendert stff variert fra ti tnn tørrstff/år. Tisvarende har ttafsfr variert fra 343 ti 819 tnn P/år. Tta nitrgen g tta rganisk karbn varierte angt mindre. "Lavandsfmmen" i 1990 ga betydeig høyere transprtta enn "høyfjesfmmen" i 1995.

16 16 5. ELV- RAKKESTADELVA V/BUER (RAK) BESKRIVELSE AV NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: HYDROLOGI: Middevannføring (m 3 /sek): Største måte vannføring (m 3 /sek): Laveste måte vannføring (m 3 /sek): AREALFORDELING/ BEFOLKNING: Nedbørfetets ttae area (km 2 ): Innbyggere (anta): Dyrket mark(%): Skg(%): Vannarea (% ): Hvedsakig gneis. Gimmerrike ag i grunnfjeet har imidertid gitt pphav ti karakteristiske drag g dasøkk med retning NNV. Mrene/marin eire. Kupert med raviner mt eva. Øverst i vassdraget igger mange innsjøer, hvrav fere igger ver den marine grense. Ikke måt Ikke måt Ikke måt ? PROBLEMBESKRIVELSE Nen få tidigere undersøkeser, b.a. i 1985/86, viste at vannkvaiteten fte er karakterisert av høye knsentrasjner av næringsstffer g suspendert materiae. Spesiet dårig er vannkvaiteten nedenfr Rakkestad sentrum. Vassdraget mttar her avøpsvann fra bebyggese g industri. Str andbruksaktivitet i nedbørfetet, sm strt sett består av ravinerte eiremråder, bidrar dessuten ti str tiførse av pantenæringsstffer g suspendert stff (eirg jrdpartiker). TIDLIGERE UNDERSØKELSER : : Mijøvernavdeingen i Østfd Mijøvernavdeingen i Østfd

17 17 Midere årsmiddeknsentrasjn av SS, TN, TP g TOC. År ss (mg TP TN TOC tørrstff/) (Ie Pi) (I! Ni) (me C) 1985* ,9 1986* , ikke måt , * v/mjørud. KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand 1998: Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 5 Partikkepåvirkning: Kasse 5 Organisk stff: Kasse 4 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusst:ffer (devis nedbrutte panterester) Langsiktig utviking Middeknsentrasjnen av suspendert stff g tta fsfr har ikke endret seg nevneverdig. (NB! Materiaet gir freøpig egentig ikke grunnag fr vurderinger av utvikingstrekk.)

18 18 6. ELV- HERAVASSDRAGET V/LEKUM (HERI) BESKRIVELSE A V NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: HYDROLOGI: Middevannføring (m 3 /sek): Største måte vannføring (m 3 /sek): Laveste måte vannføring (m 3 /sek): AREALFORDELING/ BEFOLKNING: Nedbørfetets ttae area (km 2 ): Innbyggere (anta): Dyrket mark(%): Skg(%): Vannarea (%): Hvedsakig gneis. Mrene/marin eire. Småkupert med raviner mt eva. Det igger fere mindre innsjøer i nedbørfetet. Ikke måt Ikke måt Ikke måt 189 ca <1% PROBLEMBESKRIVELSE Nen få tidigere undersøkeser, b.a. i 1987, viste at vannkvaiteten fte er karakterisert av høye knsentrasjner av næringsstffer g suspendert materiae. Vassdraget mttar avøpsvann fra bebyggese g industri (sakteri). Str andbruksaktivitet i nedbørfetet, sm strt sett består av ravinerte eiremråder, bidrar dessuten ti str tiførse av pantenæringsstffer g suspendert stff (eir- g jrdpartiker). TIDLIGERE UNDERSØKELSER Mijøvernavdeingen i Østfd Mijøvernavdeingen i Østfd

19 19,, ~. M.d ere arsmi.dd e k nsen t ras]on av SS TN TP TOC År , ss (mg tørrstff/) TP (ug Pi) 71,6 131 TN TOC (ug Ni) (mg C/) , KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand 1998: Eutrfiering (vergjødsing): Partikkepåvirkning: Organisk stff: Kasse 5 Kasse 5 Kasse 4 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusstffer (devis nedbrutte panterester) Langsiktig utviking: Det finnes ikke datagrunnag fr å trekke knkusjner.

20 20 7. ELV- HOBØLELVA V/KURE (HOBK) BESKRIVELSE A V NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: HYDROLOGI: Middevannføring (m 3 /sek): Største måte vannføring (m 3 /sek): Laveste måte vannføring (m 3 /sek): AREALFORDELING/BEFOLKNING: Nedbørfetets ttae area (km 2 ): Innbyggere (anta). Dyrket mark (%) Skg(%) Vannarea (%) Gneis/ granitt. Mrene/marin eire. Småkupert med raviner mt eva. 4,64 78,8 0,02 331, PROBLEMBESKRIVELSE Hbøeva er sterkt frurenset med næringssater g jrdpartiker fra bebyggese g andbruk. Vannkvaiteten er dårigst etter samøpet med Haugsbekken (Kråkstadbekken). Variasjnene i knsentrasjnen av fsfr, nitrgen g suspendert stff er stre. Variasjnene er i hvedsak betinget av metergiske faktrer- spesiet nedbørmengde/-intensitet. Betydeige dyrkede areaer angs vassdraget settes under vann i fmperider. TIDLIGERE UNDERSØKELSER : Mijøvernavdeingen i Østfd.

21 21 HOBØLELV A. VANNKVALITET. Midere årsmiddeknsentras_jn av SS, TN, TP g TOC. HOBØLELVA VED KURE Tasr (UQ11) Tta nitrgen (UQ11) 80 r r TP(ugA) -~ I IIIIIIIIIIIIIITN(ugA) - L1neær (TP (ug A)) "' "' Q) "' "' "' "' "' Q) Q) Q) "' "' Q) "' "' "' Q) Q) Q) "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -uneær(tn (uga)) SUspendert stff (mg ørrs1fm) TOC(mgCA) IIIZIIIIIITOC(mgCA) 1-IIIIIIIIIIIIIIISS 30 4 (mg/) I r-- -uneær (SS (mg/)) -uneær (TOC (mg CA)) 3 10 I 2 1 I U> Q) n "' O> O> U> O> "' O> "' "' "' "' "' O> Q) Q) Q) ~ ~ ~ ~... ~ ~ "' "' "' "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ HOBØLEL V A. ÅRSTRANSPORT (tnn/år). TP = tta fsfr, TN = Tta nitrgen, SS = Suspendert stff g TOC = Tta rganisk carbn. Tta fsfr- Ars1ransprt T 1a nirgen- Ars1ransprt _ TP (M tår) TN (tnn/år) Lineær (TP (M - -uneær(tn iår)) 10 \50!n 11 f I i I "'... "' "' "'... <D "' "'... <D "' "'... en <D "' Q) Q) Q) Q) I...1. "' "' "' "' "' O> Q) O> Q) Q) 8 "' "' "' "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "' (tnn/år)) SUspendert stff- Ars1ransprt Tta rganisk karbn- Ars1ransprt ~"""'- IIIZIIIIII SS (tusen tm/år) ' TOC (IOMtår) -uneær(ss(tusen _ -uneær(toc tnn/år)) I ia i "' "' "' 11., O> O> Q) <D Q) "' "' "' "' "' "'... "' U> "' "'... <D "' Q) O> O> O> O> "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' (tnn/år))

22 22 KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 5 Partikkepåvirkning: Kasse 5 Organisk stff: Kasse 4 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusstffer (devis nedbrutte panterester) Årstransprt Transprten av suspendert stff, tta fsfr, tta nitrgen var meget av i 1997 g den aveste sm er måt i måeperiden Dette skydes meget iten nedbør g føgeig iten vannføring i Hbøeva i Langsiktig utviking Vannkvaiteten g transprten er i str grad nedbøravhengig g årsvariasjnene er stre. Høye transprtta sammenfaer fte med fmvannføring. Midere årsknsentrasjn g årstransprt av TP, TN g TOC viser en avtagende tendens i undersøkesesperiden. Dette har imidertid gså årsvannføringen. I periden har transprten av suspendert stff variert fra 1854 ti18133 tnn tørrstff/år. Tisvarende har ttafsfr variert fra 3,7 ti24.8 tnn P/år. Tta nitrgen g tta rganisk karbn varierte angt mindre.

23 23 8. EL V - MOSSEELV A (V ANU) BESKRIVELSE A V NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: HYDROLOGI: Middevannføring (m 3 /sek): Største måte vannføring (m 3 /sek): Laveste måte vannføring (m 3 /sek): AREALFORDELING/ BEFOLKNING: Nedbørfetets ttae area (km 2 ): Innbyggere (anta). Dyrket mark (%) Skg(%) Vannarea (%) Gneis/ granitt. Mrene//marin eire. Småkupert/raviner 10,5 54,2 0, PROBLEMBESKRIVELSE Se Vansjø- Vanemfjrden. Vannkvaiteten er i hvedsak ik frhdene nær verfaten i V anemfjrden - V ansjø. Vannføringen i eva er bestemt av kjøringen av Mssefssen kraftverk g bruken av dam verøpet i Mssefssen, samt vannstanden i V ansjø. Msseeva har sitt utøp i Mssesundet g påvirker såedes vannkvaiteten her. TIDLIGERE UNDERSØKELSER Mijøvernavdeingen i Østfd Mijøvernavdeingen i Østfd

24 24 MOSSEELV A. VANNKVALITET. Midere årsmiddeknsentrasjn av SS, TN, TP g TOC. MOSSEELVA (VANU) T ta fsfr (ug) Tta nitrgen (ug/1) uneær (TP (ug n)) ~~TP(ug~) ) ~IBIBTN(ugA) IJ u U..,.., "' "' "' "'.., "' "'.,.., O) e "' "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ uneær(tn (ugn)) SUspendert sth (mg ørrsthn), TOC(mgG.I) IIIIIIIITOC (mg c.) J.-SS(mgA) 5 -Lineær (SS (mg/)) -uneær (TOG (mg 10 4 G.)) 3 5 r ,.,..,..,..,.., <D O).., <D "' <D O) O) O) O) "' "' ; ~ ~ ~ ~ ~ \: ~ ~ ~ ~ ~ "' ~ ~ ~ "' 00.., MOSSEEL V A. ÅRSTRANSPORT (tnn/år). TP =tta fsfr, TN =Tta nitrgen, SS =Suspendert stff g TOC =Tta rganisk carbn. Tta fsfr- Ars1ransprt Tta ritgen - Ars1ransprt 25, " ~ 1'1' TP (tnn år) 1.~ -uneær(tp(iom ~~~-ØI~I~m~~--~L-~/~år)~)----~ s *-1-11-HI IUUm- i-h-1.jp.-..i." ~~~~~~~~~+H 600~ r t t--='~.: tt---- IIIIIIIITN(Inruår) 300 -f ii--ihhh-11-f'.._-..._=-- --Uineær (TN 200-f ~HHHHHf t t tih-t---- ~~~HH~~~~~~ L-~(~tnru~ år)~)~ SUspendert sth - Arstransprt Tta rganist< karbn- Arrt-ansprt 8000, P.,"., f-~,~--~r ==~~~, -ss (tom'år) 5000 r------"...,..._---tt '...,...r uneær(ss 3000~-----1~~"~----- ~-(=~~ru~år~)j~ 2000 ~-----1~r-.~.d- H..a t.. '.-tiii-iiihi: 'k-..._- ~HHHH~~~~~~~ _ 2500,... -""'" Te (tm/år) uneær(toc (nruår)) :i... N :8... c <D O) O) O) "' "' "' "' ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N

25 25 KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 4 Partikkepåvirkning: Kasse 4 Organisk stff: Kasse 4 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusstffer (devis nedbrutte panterester) Årstransprt Transprten av suspendert stff, tta fsfr, tta nitrgen var meget av i 1997 g den aveste sm er måt i måeperiden Dette skydes meget iten nedbør g føgeig iten vannføring i Msseeva i Langsiktig utviking Vannkvaiteten g transprten er i str grad nedbøravhengig g årsvariasjnene er stre. Høye transprtta sammenfaer fte med fmvannføring. Midere årsknsentrasjn g årstransprt av TP, 1N g TOC viser en avtagende tendens i undersøkesesperiden. Dette har imidertid gså årsvannføringen. I periden har transprten av suspendert stff variert fra 615 ti6554 tnn tørrstff/år. Tisvarende har ttafsfr variert fra 4.7 ti6.5 tnn P/år. Tta nitrgen g tta rganisk karbn varierte angt mindre. Transprtverdiene fr Msseeva, sammenignet med transprten i Hbøeva, indikerer en betydeig tibakehdese (retensjn) av suspendert stff g tta fsfr i Vansjø. Tibakehdesen av tta nitrgen g tta rganisk karbn er iten.

26 26 9. INNSJØ- V ANSJØ-STOREFJORDEN (V AN) BESKRIVELSE AV NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: Hvedsakig gneis/ granitt. Marin eire. Mrenemasser (Raet) i syd. Småkuper. MORFOMETRIIHYDROLOGI: Overfatearea (km 2 ): Middedyp (m): Største dyp (m): Vum (10 6 / m\ Teretisk pphdstid (år): 23,8 9,2 41,0 263,9 0,7 (V ansjø ttat) (V ansjø ttat) AREALFORDELINGIBEFOLKNING (V ansjø ttat): Nedbørfetets ttae area (km 2 ): 690 Innbyggere (anta) Dyrket mark (%) 13 Skg(%) 80 Vannarea (%) 7 PROBLEMBESKRIVELSE Vansjø (Strefjrden) er kmmuna vannkide fr ca persner g friuftsmråde av nasjna betydning. Innsjøen be utsatt fr en rask eutrfieringsutviking i øpet av 1960, 70 g 80årene, med masseppbmstring av bågrønnager i 1979 g 1980 ( Osciatria agardhii var isthrix. TIDLIGERE UNDERSØKELSER. 1964: 1974: : 1978: : : NIVA- Nrsk institutt fr vannfrskning. Hauger, T. (Dipmppgave) NIVA- Nrsk institutt fr vannfrskning. Mijøvernavdeingen i Østfd (Mss/Rygge feesvannverk) Bjørndaen, K. & Warendrph, H. (Hvedfagsppgave) Mijøvernavdeingen i Østfd.

27 27 VANSJØ- STOREFJORDEN. VANNKVALITET "' ~ Tta fsfr (ug)... "' "' ~ ~ ~ "' "'... "' m "' 8 ~ ~ "' "' - ~ ~ "' "'!å TP (ug A) - u neær(tp(uga)) T1aritrgen (uga) =----a-- t200 ~~it~ftj;t= 1~~ ~.-==r=n~(ug~~~ JI..I.Ifi.HIHttHiff-HffH-1- - uneær (TN (ug n)) 600.JI..I.Ifi.Hfffff-HrtHrtH JH.II--Hj-ffi-ffi~~H JH.If.H.II+HI+HI+HfHI-t- Krfya (uga) Fytpar<tnbimasse (mg vå1vekt) "' ~ "' "' ~ :!!., "'.., "' "' "' :!! :!! ~ :!! -I<Ja(ug/1) -uneær (I<Ja (uga)) U BU., "'., :!! ~ "' ~ HUI IIII.,.,., "' ~ "' ~ "' ~ "' ~ -Fy(mQn) -uneær (Fyt (mga)) SUspendert ' stff (mg tøm;ffa) Sikedyp (m) J 2 -SS(mgA) -uneær (SS (mga)) s "'., "' "'., ~ ~ ~ N.,., "'., ~ ~ :!! "' "'!i IIIIIISO(m) -uneær (SD (m)) KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 3 Partikkepåvirkning: Kasse 3 Organisk stff: Kasse 4 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusstffer (devis nedbrutte panterester). Det var reativt små mengder med bågrønnager g kiseager i agesamfunnet dette året. Langsiktig utviking Det har vært en svak utviking mt høyere middeknsentrasjn av tta fsfr, suspendert stff g kanskje gså agemengde siden Knsentrasjnen av tta nitrgen har hatt en økende tendens i periden Siktedypet varierer mye fra år ti år avhengig av tiførseen av jrdpartiker g agemengden i vannet. I undersøkesesperiden er det ingen signifikant endring i siktedypet. Det bir peridevis registrert en reativt str ande av bågrønnager. Kiseagen Tabearia fenestrata kan danne stre ppbmstringer enkete år.

28 INNSJØ- VANSJØ-VANEMFJORDEN (VAN2) BESKRIVELSE A V NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: Hvedsakig gneis/ granitt. Marin eire. Mrenemasser (Raet) i syd. Småkuper. MORFOMETRIIHYDROLOGI: Overfatearea (km 2 ): Middedyp (m): Største dyp (m): Vum (10 6 / m 3 ): Teretisk pphdstid (år): 11 3,7 16,0 263,9 0,7 (Vansjø ttat) (Vansjø ttat) AREALFORDELING/BEFOLKNING (V ansjø ttat): Nedbørfetets ttae area (km 2 ): 690 Innbyggere (anta): Dyrket mark (%): 13 Skg(%): 80 Vannarea (%): 7 PROBLEMBESKRIVELSE Se gså prbembeskrivese fr V ansjø-strefjrden. Vannkvaiteten i Vanemfjrden skier seg vesentig fra Strefjrden både kjemisk g bigisk (f.eks. mht. agemengde g artssammensetning). Vannmassene i Vanemfjrden har høyere knsentrasjner av fsfr g ager enn Strefjrden. Dette har sammenheng med innsjøens grunne bassengfrm sm gir større msetning av pantenringstffer (større intern gjødsing) enn dypere innsjøer. Resuspensjn av partiker fra grunnemråder under vindpåvirkning er dessuten kraftigere i Vanemfjrden, hviket gså fører ti høyere knsentrasjner av suspendert stff g fsfr. TIDLIGERE UNDERSØKELSER. 1964: 1974: : 1978: : : NIVA- Nrsk institutt fr vannfrskning. Hauger, T. (Dipmppgave) NIVA- Nrsk institutt fr vannfrskning. Mijøvernavdeingen i Østfd (Mss/Rygge feesvannverk) Bjørndaen, K. & Warendrph, H. (Hvedfagsppgave) Mijøvernavdeingen i Østfd.

29 29 V ANSJØ- V ANEMFJORDEN. VANNKVALITET Tta fsfr (ug.) Tta ritrgen (uga) ,.-TP(ug A) i \.IIIIIIIIIIIITN (uga),_\ 800 -' Lineær (TP (ug A)) -Lineær (TN (ug A)) <Ø,., <Ø "' "' "' "' "' "' "' "' "' "'.., "' "' "' "' en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Krya (ug.) Fytpanktnbimasse (mg våtvek1a) ~ -uneæ.- (Ka (ug.)) 4 -uneær(fyt(mg.)) 10 3 r- ~Kia{Ug.),j... I~Fyt(mg.),j i i 1 i 2.-""": 5 hha ,., <Ø N."..,..,..,,., U> "' "'..,..,..,.., "' "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ~ "' cn.., "' ~st (mg tørrsiia) Sik1e<tt!J (m) s- 2 I~SS(mg.) ~-SO(m) ) 4 - uneæ.- (SS (mg.)) ,.,......,.., "' "' :s....,..,.,. "' "' "' "' "' "' ~ "' 1,5 0,5 :i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -uneæ.- (SD (m)) KONKLUSJONER OG VURDERINGER V annkvaitetstistand Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 4 Partikkepåvirkning: Kasse 4 Organisk stff: Kasse 4 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusstffer Langsiktig utviking Det har vært en svak utviking mt høyere knsentrasjn av tta fsfr, suspendert stff g fytpanktn(age)mengde siden1980. Spesiet har agesammensetningen bitt mindre gunstig med større dminans av bågrønnager. Det pptrer en rekke arter av bågrønnager, men de mest dminante er knier med små ceer (Aphanthece, Gmphssphaeria g Micrcystis). I 1997 g 1998 var det reativt str ande av Micrcystis aerginsa i panktnet. Det er muig at den uhedige fytpanktnutvikingen skydes kimaendringer, men det kan gså skydes økt intern tiførse av næringsstffer. Det kan ikke påvises signifikante endringer i siktedyp.

30 ELV- TISTA (FEMU- UTLØP FEMSJØEN) BESKRIVELSE A V NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: HYDROLOGI: Middevannføring (m 3 /sek): Største måte vannføring (m 3 /sek): Laveste måte vannføring (m 3 /sek): AREALFORDELINGIBEFOLKNING: Nedbørfetets ttae area (km 2 ): Innbyggere (anta): Dyrket mark (% ): Skg(%): Vannarea (%): Gneis/ granitt. Mrene materiae/marin eire. Småkupert/raviner mt vassdraget 22,4 123,0 0, , PROBLEMBESKRIVELSE Se gså prbembeskrivese fr Femsjøen. Tista renner ut i Iddefjrden g vi her påvirke vannkvaiteten g agenes vekstfrhd. TIDLIGERE UNDERSØKELSER : Mijøvernavdeingen

31 31 TIST A. VANNKVALITET. Midere årsmiddeknsentrasjn av SS, TN, TP g TOC. Tta fsfr (ug) ~ ~TP(ugA) Uneær (TP (ug A)) UUIUH 100 UUIIU.I..., ~ en... "' "' "' "' "'... en en - Tta mrgen (IIQIIJ.., CD en... "' "' "' "'! "' "' ~ :!! ~ :!! ~ ~ ~ ~ ~ :!! :!! ~ I IIIIIIIIIIIIITN(ugA) --une",.- (TN (ug A)) SUspendert stff (mg ørrsfa), TOG (mgcji) , ,5 7 -TOG (mg CJI) Lineær {SS (rnga)) --uneær (TOG 2 (mg - 4 1,5 CA)) 3 1 i 2 0,5 i 1 2,5 ~---SS(rngA) , CJ) en... "' ~ "' :!! ~ "' ~ "' "' "'.., CD en... en "' "' ~ "' "' "' en ~ ~ ~ :!! ~ ~ ~ ~ en en en en ""' TISTA. ÅRSTRANSPORT (tnn/år). TP =tta fsfr, TN =Tta nitrgen, SS =Suspendert stff g TOC =Tta rganisk carbn. Tta fsfr. Arstranspr IIBIIITP (tm år) 500 ~ Lineær {TP (tm Tta nirgen Arsiransprt IIIIIIIIIIIIITN {tm/år) --uneæ-(tn 4 /år)) 300 (tm/ar)) "'... "' "' ~ "' "' "' "' "' en en en en en "' "' "' en en... en! "' :!! ~ ~ ~ ~ ~ :!! ~ ~ ~... ~ :!! :!! ~ :!! :!! ~ ~ ~ ~ "'... CJ) SUspendert strr -Arwansprt Tta rganisk kajt>n- Ars1ransprt "" / "" IIIIIIISS (tm/år)... IIIIIIIIIIIIITOG(tnn/år) 1200 (" uneær(ss / --uneær(toc (tnn/år)) (tnn/år)) 600 " 2000./ 400 / , CJ) en.., cø N "' en "' en "' en "' "' "' "' "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!!! ~ ~ "' "' "' "'......!

32 32 KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 2 Partikkepåvirkning: Kasse 2 Organisk stff: Kasse 3 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusstffer (devis nedbrutte panterester) Årstransprt Transprten av tta fsfr g tta nitrgen var meget av i 1997 g den aveste sm er måt i måeperiden Også transprten av suspendert stffvar meget av. Dette skydes meget iten nedbør g føgeig iten vannføring i Tista Langsiktig utviking Vannkvaiteten g transprten er i str grad nedbøravhengig g årsvariasjnene er stre. Høye transprtta sammenfaer fte med fmvannføring. Midere årsknsentrasjn g årstransprt av TP, 1N g TOC viser en avtagende tendens i undersøkesesperiden. Dette har imidertid gså årsvannføringen. I periden har transprten av suspendert stff variert fra 796 ti1938 tnn tørrstffi'år. Tisvarende har tta fsfr variert fra 4.2 ti9.5 tnn P/år. Det er enda fr få år med vervåking ti å kunne si ne m utvikingstendenser fr tta nitrgen g tta rganisk karbn.

33 INNSJØ- FEMSJØEN (FEM) BESKRIVELSE A V NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: MORFOMETRI/HYDROLOGI: Overfatearea (km 2 ): Middedyp (m): Største dyp (m): Vum (10 6 m 3 ): Teretisk pphdstid (år): AREALFORDELING/BEFOLKNING Nedbørfetets ttae area (km 2 ): Innbyggere (anta): Dyrket mark(%): Skg(%): Vannarea (/): Hvedsakig gneis/ granitt. Mrenemateriae/marin eire. Småkupert/raviner mt sjøen. 10,2 20,0 50, ,3 1525, PROBLEMBESKRIVELSE Femsjøen er råvannskide fr Haden kmmune g er et verdifut friuftsmråde. Betydeig sevrensing i innsjøene ppstrøms reduserer virkningene av frurensningstiførser. TIDLIGERE UNDERSØKELSER : : NIVA Mijøvernavdeingen i Østfd.

34 34 FEMSJØEN. FEMSJØEN (FEM1) Tta fsfr ("!)1) Tta ritrgen (UQ!) IIIIIIIIIIIIITP(ugA) -uneær (TP (ug A)) "- r- IIIIIIIIIITN (uga) -uneær (TN (ug A)).,..,.., "' "' ~ ~ ~ ~ "' N.,., ~ e "' "' ~ t<jrya ("!)1) Fytpiardrncmasse (mg våtve<t.) I ø i i i h i i i..,..,.., ID it<a(u!)1) -uneær (t<a (uga)) IUth. i N. ID..,.., N "' "' "' "' "' "'.., "' "' "' e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 2,5 2 1,5 0,5 -Fyt(mgA) -uneær (Fy! (mqa)) Suspendert stff (mg mrrs11fa) Skedyp (m) 5 4,5 3, IBIIIISS(mgA) 2,5 3 -uneæ< (SS (mga)) 2 2 1,5 IIIIIIIIIISD(m) -uneær (SD (m)).., ID N.., : :!.., ID "' "' "'!"' "' "' "' "' 0,5.., "' N.., "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 1-2 Partikkepåvirkning: Kasse 1-2 Organisk stff: Kasse 3 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusstffer (devis nedbrutte panterester) Langsiktig utviking Det har vært en reduksjn i tta fsfr, suspendert stff g agemengde siden 1982 g spesiet etter1988. Knsentrasjnen av tta nitrgen har hatt en økende tendens i periden Enkete år kan det være reativt høy ande av bågrønnager i agesamfunnet. Med unntak av 1988,da det var en betydeig ppbmstyring av kiseager, har agemengden vært av i Femsjøen.

35 INNSJØ- RØDENESSJØEN (RØD) BESKRIVELSE A V NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: MORFOMETRIIHYDROLOGI: Overfatearea (km 2 ): Middedyp (m): Største dyp (m): Vum (10 6 m 3 ): Teretisk pphdstid (år): AREALFORDELINGIBEFOLKNING: Nedbørfetets ttae area (km 2 ): Innbyggere (anta): Dyrket mark(%): Skg(%): Vannarea (% ): Hvedsakig gneis. Mrene ver øvre marine grense, eers marin eire.. Småkupertraviner mt sjøen. 15,3 20,4 47,0 312,0 0,9 1004, PROBLEMBES~VELSE Rødenessjøen er kmmuna råvannskide g utgjør et viktig friuftsmråde. Innsjøen er reativt sterkt påvirket av jrdpartiker g pantenæringsstffer. Under ppbmstringen av bågrønnager i Skuerudsjøen, kan Rødenessjøen påvirkes ved at stre agemengder føres med vannstrømmen. Undersøkeser har vist at bågrønnager i iten grad vkser videre i Rødenessjøen, ti trss fr reativt høye knsentrasjner av tta fsfr. TIDLIGERE UNDERSØKELSER NIVA Mijøvernavdeingen i Østfd

36 36 RØDENESSJØEN. Ta fsfr (ug) Ta rirgen (ug) " r.:-- j.iii!iiiiiiiitp(uga) i 600 j.iiiiiiiiiiitn(uga),j - Uneær (TP (ug A)) -uneær (TN (ug A)) "' CD N "' "' "' "' CD "' en :! i: "' "'.., "' "' "' N en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. Kr)ta (ug) Fy1panknbimasse (mg våvert) , <a(ug) 1,5 4 -uneær (K (ug/1)) 3 ø 1-2 'I B 0,5 116,!,.-Fy1(mg) '.-:ri BU 11. ~. 1.., I h CD i:..,.., "' ~..,.., "' "' N :s.., "' "' "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -uneær (Fy! (mg)) SUspendert stff (mg trrstffa) Sikt~(m) 6 4, ,5-4 3 I~SS(mg) 2,5 3 ~-SD(m) ::.- ":"- -uneær (SS(mg)) 2 r- -Uneær(SO (m)) 2 1,5 I a. i 1 1 0,5 i ' I i B.., c N.., CD :i "' "' "' "' OI ~ ~ ~ ~ ~ ~ "' ~ "' "' ~ "' ~ ~ "' "' ~ "' ~ "' ~ ~ KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 3 Partikkepåvirkning: Kasse 3 Organisk stff: Kasse 4 Det reativt høye innhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende hurnusstffer (devis nedbrutte panterester). Kiseagen Tabeariafenestrata var ti tider dminant. Langsiktig utviking Det har vært en reduksjn i tta fsfr, suspendert stff g agemengde siden Knsentrasjnen av tta nitrgen har hatt en økende tendens i periden Det er registrert frhdsvis høye mengder med ager (fytpanktn) enkete år. Andeen av bågrønnager være meget høy i agesamfunnet. Kiseagen Tabeariafenestrata kan gså danne stre ppbmstringer.

37 ELV- ENNINGDALSELV A (ENi) BESKRIVELSE AV NEDBØRFELTET. GEOLOGI: Fjegrunn: Løsmasser: Landskap: HYDROLOGI: Middevannføring (m 3 /sek): Største måte vannføring (m 3 /sek): Laveste måte vannføring (m 3 /sek): AREALFORDELINGIBEFOLKNING: Nedbørfetets ttae area (km 2 ): Innbyggere (anta): Dyrket mark (% ): Skg(%): Vannarea(%): Gneis/ granitt. Mrene materiae/ /marin eire. Småkupert/raviner mt vassdraget Ikke måt Ikke måt Ikke måt PROBLEMBESKRIVELSE Enningdasvassdraget er varig vernet i V emepan IV fr vassdrag g har status sm et "nrdisk vemevassdrag" i regi av Nrdisk ministerråd Fere sidevassdrag er preget av frsuring. TIDLIGERE UNDERSØKELSER. 1991: Mijøvernavdeingen i Østfd. Mijøvernavdeingen i Østfd. Å rsm1 'dd e k nsen t ras.tn av F ar2e, SS,, TN ' TP 02 TOC År Farge ss (mg TP mg Pt tørrstff/) (JJ.gP/1). TN (~g Ni) TOC (mg C/) ,0 12, ikke måt 2,6 12, ikke måt 2,4 9, ,3 11, ,2 598 ikke måt 539 ikke måt 650 7,8

38 38 KONKLUSJONER OG VURDERINGER Vannkvaitetstistand * Eutrfiering (vergjødsing): Kasse 2-3 Partikkepåvirkning: Kasse 2 Organisk stff(1995): Kasse 4* Det reativt høye irmhdet av rganisk stff skydes naturig frekmmende humusstffer (devis nedbrutte panterester) Langsiktig utviking. Det har ikke vært nevneverdige endringer i vannkvaiteten i periden , men middeknsentrasjnen av tta nitrgen i 1998 var den høyeste sm er måt.

39 REFERANSER Htan, H., Vansjø. En imngisk undersøkese utført i tidsrmmet januar januar NIVA-rapprt. Hauger, T., Fysisk-kjemisk undersøkese av vannsystemet Hbøeva g Vansjø. Hvedppgave. Brettum, P., Vansjø. Undersøkese NIVA-rapprt 0-87/75. Hauger, T., Vansjø. Undersøkeser utført av Mss-Rygge feesvannverk Bjørndaen, K. & Warendrph, H., Vansjø. Hydrgrafi g panktn i en innsjø med kmpeks bassengfrm. Hvedfagsppgave i imngi. Univ. i Os. Bjørndaen, K. & Warendrph, H., Årsrapprt.Vansjø. Rapprt. Samarbeidsutvaget fr V ansjø - Hbø vassdraget. Østfd fykeskmmune. Erandsen, A. H., Rutineundersøkese i Vansjø NIVA-rapprt 10/81. Erandsen, A. H., Rutinevervåking i Vansjø NIVA-rapprt 32/82. Erandsen, A. H., Hvsef, S. & Mjede, M., Rutinevervåking i Vansjø NIVA-rapprt 111/83. Erandsen, A. H., Rutinevervåking i V ansjø NIVA-rapprt 166/84. Bjørndaen, K.,Hauger, T, Haugum, M., Vaner, P. & Warendrph, H., Titaksrettet vervåking V ansjø-hbøvassdraget. Rapprt. Mijøvernavdeingen i Østfd. Bjørndaen, K.,Hauger, T, Sberg, H. & Vaner, P Vassdrag g kystmråder. Overvåking Rapprt 8/87. Mijøvernavd. i Østfd. Løvstad, Ø., Bjørndaen, K., Hauger, T. g Vaner, P Vassdrag g kystmråder. Ovevåking 1985.Rapprt 1/88. Mijøvernavd. i Østfd. Løvstad, Ø., Hauger, T., Vaner, P. & Bjørndaen, K., Vassdrag g kystmråder. Overvåking Rapprt 6/88. Mijøvernavd. i Østfd g Løvstad, T., Hauger, T. & Vaner, P., 1990.Innsjøer i Østfd. Overvåking i 1988 g Rapprt 6/90. Mijøvernavd. i Østfd.990. Løvstad, T., Hauger, T., Vaner, P. & Larsen. G., Vassdrag g kystmråder. Overvåking 1990.Rapprt X/91. Mijøvernavd. i Østfd.

40 Hauger, T, Løvstad, Ø, & Vaner, P., Vassdragsvervåking Østfd. Rapprt 5/97. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen Hauger, T, Løvstad, Ø, & Vaner, P., Vassdragsvervåking Østfd. Rapprt 0/92. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen Hauger, T, Løvstad, Ø, & Vaner, P., Vassdragsvervåking Østfd. Rapprt 2/94. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen Hauger, T, Løvstad, Ø, & Vaner, P., Vassdragsvervåking Østfd. Rapprt 12/95. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen Hauger, T, Løvstad, Ø, & Vaner, P., Vassdragsvervåking Østfd. Rapprt 13/95. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen Hauger, T, Løvstad, Ø, & Vaner, P., Vassdragsvervåking Østfd. Rapprt 5/97. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen Hauger, T, Løvstad, Ø, & Vaner, P., Vassdragsvervåking Østfd. Rapprt 10/97. Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen Løvstad, Ø, Vassdragsvervåking Østfd. Rapprt Fykesmannen i Østfd, Mijøvernavdeingen

41 VEDDLEGG. PRIMÆRTABELLER

42 Ark2 Stasjn: GLOU Gmma v/sarpsfssen Parameter: TPm ug/1 - Tta fsfr Månedsmiddeknsentrasjn - Måned År O Midde Maks. Min ,9 32,4 49,1 43,4 13,2 15,8 23,7 131,4 27,0 33, , ,5 6,0 14,3 34,0 19,0 19,5 12,0 19,r 20,0 40,0 20,0 20,0 22,4 56 6, ,8 25,0 11,0 54,4 33,9 14,2 15,4 24,3 22,3 19,3 13,3 8,0 24,0 54 8, ,4 24,3 38,5 30,9 19,5 11,4 10,8 22,1 9,9 7,8 30,1 17,1 20,8 39 7, ,5 122,2 143,3 18,9 10,9 10,3 11,5 8,8 8,2 10,6 8,9 12,2 43, , ,6 6,1 83,1 22,6 9,5 5,8 10,2 6,7 7,5 20,4 22,7 19,7 83 5, ,3 6,0 31,1 27,3 21,8 11,4 9,9 10,4 9,9 8,7 29,7 103,9 23, , ,8 38,1 15,8 14,8 11,3 9,6 13,7 11,7 21,7 20,4 37,6 18,8 38 9, ,4 6,7 26,8 35,9 16,6 14,7 10,9 10,6 15,1 10,3 13,8 29,4 16,6 36 6, ,2 30,9 37,1 16,4 34,7 12,5 11,5 16,1 20,7 12,2 11,9 21, , ,7 7,8 29,9 37,3 17,6 13,1 10,8 11,6 23,0 39,0 27,0 20,5 39 7, ,8 23,6 23,0 20,5 19,3 36,6 10,5 9,2 8,8 8,1 10,9 9,5 15,5 37 5, ,1 9,9 12,3 18,4 19,6 10,3 10,6 14,2 14,7 13,6 31,6 14,9 15,7 32 9, r , Knstruerte verdier Ikke måt Side 1

43 Ark3 Stasjn: GLOU Gmma v/sarpsfssen Parameter: TNm ug/1 Tta nitrgen Månedsmiddeknsentrasjn Måned År Midde Maks. Min , Side 1

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen Knsekvensutredning Krgstad Miljøpark Tema: Vannmiljø Temaansvarlig: Nina Syversen Ås, 17.09.2009 Innhld 1 Bakgrunn... 2 2 Metdikk... 2 3 Dagens situasjn... 3 4 Vurdering av verdi... 5 5 Vurdering av mfang

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen. Utgave: 1 Dato: 2009-09-16

Krogstad Miljøpark AS. Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen. Utgave: 1 Dato: 2009-09-16 Krgstad Miljøpark AS Miljøppfølgingsprgram fr anleggsfasen Utgave: 1 Dat: 2009-09-16 Miljøppfølgingsprgram fr anleggsfasen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krgstad Miljøpark AS Rapprtnavn: Miljøppfølgingsprgram

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY M/S "Brusøyskjær", NT-400-V. Fartøyet er en 80 fts ringntsnurper. Leiteutstyr er en Simrad Sideasdic g et Simrad EH-dd. På dette tktet

Detaljer

Rapport 4 12001. Naturfaglige undersøkelser i Øra na.turreservat

Rapport 4 12001. Naturfaglige undersøkelser i Øra na.turreservat Rapprt 4 12001 Naturfagige undersøkeser i Øra na.turreservat Fykesmannen i Østfd Mj,ivernavdeingen POSTADRESSE: POSTBOKS 325, 1502 MOSS KONTORADRESSE: STATENS HUS, VOGTSGT. 17, MOSS TLF: 69 24 71 00 Dat:

Detaljer

KORT OM TJENESTEDISTRIKTET --------------------------- Steigen : Størrese Fketa pr. 01.01.97 Administrasjnssenter Fiskerihavner med fiskemttak ca 1000 km3 3 102 (3 136) Leinesfjrd Henessund, Nrdfd, Langnesvik

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

~::i. V Rapport Vassdragsovervåking Østfold. Fylkesmannen i Østfold Miljevem.

~::i. V Rapport Vassdragsovervåking Østfold. Fylkesmannen i Østfold Miljevem. ~::i. V --------- Rapport 10-1997 Vassdragsovervåking 1996 Østfold Fylkesmannen i Østfold Miljevem. Fylkesmannen i Østfold Miljflvernavdelingen POSTADRESSE: STATENS HUS, POSTBOKS 325, 1502 MOSS TLF: 69

Detaljer

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken 3. Om aks g aksefiske Innedning Laksen (Sam saar L.) finnes bare i den nrdige de av Atanderhavet g kaes derfr atantisk aks fr å atskie den fra de seks artene av aks i Stiehavet. Den er det pp i atskite

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3)

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3) HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST OMRÅDE FORMÅL PERSONELL INSTR.PERS. GJESTER/STUD.: NORAD-STIP. G.O.Sars Trmsø, 10 mars 1989 Svvær, 20 mars 1989 Bdø, 27 mars 1989

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Innsjøen som resipient for landbruksforurensing hvordan skille ulike faktorer som påvirker vannkvalitet? Gunnhild Riise

Innsjøen som resipient for landbruksforurensing hvordan skille ulike faktorer som påvirker vannkvalitet? Gunnhild Riise Innsjøen som resipient for landbruksforurensing hvordan skille ulike faktorer som påvirker vannkvalitet? Gunnhild Riise Hovedpunkter Innsjøen som resipient Summen av alle påvirkninger både naturlige og

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: Gjennomføring

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: Gjennomføring Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmå: Persne: G. M. Dannevig 15. apri- 4. mai 1996 Nrdsjøen/Skagerrak/Kattegat g ytre Osfjrd Mijøundersøkeser Didrik S. Daniessen, Svein Erik Enersen, Kate Enersen,

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

IT 25/94. Intern toktrapport. Praktisk gjennomføring. Foreløpige resultater FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN

IT 25/94. Intern toktrapport. Praktisk gjennomføring. Foreløpige resultater FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 25/94 Intern tktrapprt FattØy: Tidsrm: Område: Ftmål: Persnal!: G.M. Dannevig 4.-5. ktber 1994 Skagerrak Hydrgrafisk snitt Trungen-Hirtshals Vesla Fsback g Terje Jåvld

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010

Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010 Fem års forsøk med endret regulering av Vansjø - Kan vi trekke noen slutninger? Hva nå? Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Vansjøkonferansen 2010 Basert på flere samarbeidsprosjekter fra 2005 og frem

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

Gravbråtveien 1 Gamle hallingdalsvei 30. 3360 Geithus 3370 Vikersund. v/ Vegard Strand y,` I».(15

Gravbråtveien 1 Gamle hallingdalsvei 30. 3360 Geithus 3370 Vikersund. v/ Vegard Strand y,` I».(15 KaggefssEmbretsfss Elveeierlag v/jhan Staerkebye Snarumselva Elveeierlag v/tr Justad Jhansen Gravbråtveien 1 Gamle hallingdalsvei 30 3360 Geithus 3370 Vikersund l Amt g Omegn Fiskefrening. v/ Vegard Strand

Detaljer

Vassdrag og kystomrader Overvåking i 1990

Vassdrag og kystomrader Overvåking i 1990 æ ~ Rapport 8-199 o Vassdrag og kystomrader Overvåking i 1990 Fykesmannen i Østfod Mijøvernavdeingen MILJØVERNAVDELINGEN Fykesmannen i Østfod POSTADRESSE: DRONNINGENS GATE., 1500 MOSS TLF: (09) 25 41 00

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Tiltaksrettet overvåking

Tiltaksrettet overvåking Tiltaksrettet overvåking Typiske overvåkingsprogram for ferskvann etter Vanndirektivet Dag Berge NIVA Målsetting Påse at vannforekomstene har tilstrekkelig kvalitet for å opprettholde den ønskede økologiske

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

~ !...-~ Rapport

~ !...-~ Rapport ~---------!...-~ Rapprt 4-1988 Overvåking av vassdrag g kystmråder i Østfld Detaljplan fr 1989 Fylkesmannen i Østfld Miljøvernavdelingen ...-!.-------------.. ---- ~-. ----- -~--------- - \ \ OVERVAKING

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Overvåkingsmetodikk av kjemi i elver og bekker

Overvåkingsmetodikk av kjemi i elver og bekker Overvåkingsmetodikk av kjemi i elver og bekker Vannmiljøkonferansen 16 mars 2011 Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø 60 Vannføring TP konsentrasjon 50 40 30 20 10 800 700 600 500 400 0 16.10.09 29.10.09

Detaljer

Vannboring i Øst- og Midt-Finnmark.

Vannboring i Øst- og Midt-Finnmark. Vannbring i Øst- g Midt-Finnmark. Meddelelser fra Vannbringsarkivet. Nr. 9. Av Fredrik Hagemann Med 1 tekst-figur. I de siste par årene er det utført en del bringer etter vann i Øst-Finnmark. Likeledes

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Veileder fr bekjempelse av ndarta ftråte hs sau g geit Frmål Frmålet er å frebygge, bekjempe g utrydde ndarta ftråte hs sau g geit. Virkemråde Veilederen skal bidra til enhetlig frvaltning når det gjelder

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold MILJØVERNAVDELINGEN Fykesmannen i Østfod POSTADRESSE: DRONNINGENSGT. 1, 1500 MOSS TLF: {09) 25 41 00 Dato: Apri 1989 Rapport nr: 9/89 ISBN nr: 82-7395-034-4 Rapportens titte: Kakingspan for Østfod Forfatter

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Konsekvenser av utslipp til luft av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet

Konsekvenser av utslipp til luft av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet NILU: OR 16/2003 NILU: OR 16/2003 REFERANSE: O-102128 DATO: JUNI 2003 ISBN: 82-425-1436-4 Knsekvenser av utslipp til luft av helårig petrleumsvirksmhet i mrådet Lften - Barentshavet Cristina Guerreir,

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Nordic Coleoptera Group (NCG) avholdt den 16.6.2012 på Stora Frögården, Öland, Sverige.

Referat fra Årsmøtet i Nordic Coleoptera Group (NCG) avholdt den 16.6.2012 på Stora Frögården, Öland, Sverige. Referat fra Årsmøtet i Nrdic Ceptera Grup (NCG) avhdt den 16.6.2012 på Stra Frögården, Öand, Sverige. 1. Årsmøtet åpnes 2. Vag av rdfører g sekretær Frsag: Ordfører: Håkan Lundkvist. Sekretær: Arne E.

Detaljer

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS)

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS) 1 Dr. phil Øivind Løvstad Dato: 30.12.2009 LIMNO-CONSULT Ole Messeltsv. 34 A, 0676 Oslo Telefon: (47) 22 30 07 54 Mobiltlf: 90 92 51 24 Organisasjonsnr. 966633336 E-mail: limno@online.no OVERVÅKINGSPROGRAM

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger I løpet av 2016 samlet kommunene i vannområdet inn vannprøver fra ca. 40

Detaljer

Fornyelse av eldre vannkraftverk

Fornyelse av eldre vannkraftverk Frnyelse av eldre vannkraftverk - Miljøvennlig frnybar energi Gr Trnsen Gr Trnsen Agder Energi Hvr strt er ptensialet? Opprustingsprsjekt mulige tiltak g knsekvenser Knkrete eksempel: Håverstad, Bjelland

Detaljer

O. Røyseth m.fl. D. Barton G. Orderud m.fl. H. Gunnarsdottir. T. Andersen, R. Vogt m.fl.

O. Røyseth m.fl. D. Barton G. Orderud m.fl. H. Gunnarsdottir. T. Andersen, R. Vogt m.fl. Flere gode grunner til at vi ikke ser den forventede forbedring av vannkvaliteten NFR, Miljø215 -Tvers Prosjekt 29 213 Rolf D. Vogt Universitetet i Oslo T. Andersen, R. Vogt m.fl. O. Røyseth m.fl. D. Barton

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

stotoil L&U DOK. SENTER KODE Wei 51/2- fe Den norske stats oljeselskap a.s O STATOIL il OVERLAGRINGSTRYKK FOR BRØNN 31/2-6. Denne rapport tilhører

stotoil L&U DOK. SENTER KODE Wei 51/2- fe Den norske stats oljeselskap a.s O STATOIL il OVERLAGRINGSTRYKK FOR BRØNN 31/2-6. Denne rapport tilhører Denne rapprt tihører O STATOL i L&U DOK. SENTER KODE Wei 51/2- fe Returneres etter bruk stti OVERLAGRNGSTRYKK FOR BRØNN 31/2-6. Den nrske stats jeseskap a.s L O stati D«t nntet Gradering Oppdragsgiver

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

LIMNO-SOIL I. UMB og LIMNO-CONSULT Tore Krogstad og Øivind Løvstad. Integrert vann og jordovervåking - Jord og rennende vann LIMNO-CONSULT

LIMNO-SOIL I. UMB og LIMNO-CONSULT Tore Krogstad og Øivind Løvstad. Integrert vann og jordovervåking - Jord og rennende vann LIMNO-CONSULT LIMNO-SOIL I Integrert vann og jordovervåking - Jord og rennende vann UMB og Tore Krogstad og Øivind Løvstad Formålet med prosjektet er å foreslå et fremtidsrettet gjennomførbart metodisk opplegg for integrert

Detaljer

Vannforsyning Åsen videre planer

Vannforsyning Åsen videre planer Levanger kmmune enhet Kmmunalteknikk Vannfrsyning Åsen videre planer 1 Utvide Trhaugen Vannverk Åsen - Vannkvalitet g prblemer med krrsjn på beredere Obs(fr huseier g rørlegger): - Ande, sm beskytter mt

Detaljer