Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit"

Transkript

1 Veileder fr bekjempelse av ndarta ftråte hs sau g geit Frmål Frmålet er å frebygge, bekjempe g utrydde ndarta ftråte hs sau g geit. Virkemråde Veilederen skal bidra til enhetlig frvaltning når det gjelder båndlegging på mistanke, utredning av diagnse, g grunnlag fr ppheving av restriksjner, samt kvalitetssikring av behandlingen av dispensasjnssøknader fr å slippe dyr på fellesbeite med mderat eller liten smitterisik. VEILEDER FOR BEKJEMPELSE AV ONDARTA FOTRÅTE HOS SAU OG GEIT 1. Definisjner - Ondarta ftråte: Infeksjn med virulente D. ndsus hs sau eller geit i besetninger med eller uten kliniske symptmer. - Virulente D. ndsus: Bakterier sm prduserer termstabile prteaser, undersøkes ved hjelp av gelatinase geltest, gså kalt GG-psitive (GG+) islater. - Lavvirulente D. ndsus: Bakterier sm prduserer termlabile prteaser, undersøkes ved hjelp av gelatinase geltest, gså kalt GG-negative (GG-) islater. - Gradering av symptmer: Klinisk beskrivelse av klauvfrandringer hs sau g geit (se Vedlegg 1). - Klinisk mistanke: Klauvfrandringer av grad 2 5 på ett eller flere dyr, før dyrking g virulenstesting freligger. - Avkrefting av klinisk mistanke: Påvising av ttalt minst 5 lavvirulente islater. Disse 5 islatene skal være fra minst tre frskjellige dyr. Krav til antall islater må vurderes i frhld til de kliniske symptmene (se gså punkt 5.2.). - Risik-mråde: Område/fylke der det enten er frekmst av ndarta ftråte eller er fare fr smittekntakt fra besetning sm har ndarta ftråte til besetning sm ikke har påvist sjukdmmen - Primærbesetning: Besetning sm får påvist ndarta ftråte. - Smittemessig enhet: Driftsenhet av sau g/eller strfe sm har hatt permanent smittemessig kntakt intern eller med annen primærbesetning på innmark, kulturbeite eller i driftsbygninger. - Kntaktbesetning: Besetning sm i løpet av de siste 2 årene har hatt smittemessig kntakt med primærbesetning. Tidsperiden må vurderes ut fra sjukdmshistrien i primærbesetningen. Kntakter graderes g følges pp i henhld til risiknivå (se Vedlegg 3). Det må fretas en skjønnsmessig vurdering av risik basert på infrmasjn i hvert enkelt tilfelle. - Ftbad: frvask i såpevann etterfulgt av minst 15 minutter i 15 % sinksulfatløsning g avslutningsvis pphld på tørt underlag i minst 60 minutter. - Sanering: Gjennmføre bekjempelsestiltak sm beskrevet i saneringsplanen fr hver enkelt besetning, i samsvar med Saneringsprgram fr ftråte sm er gdkjent av Mattilsynets hvedkntr. - Klauvinspektør: Persn med spesialpplæring i undersøkelse g prøvetaking fr ftråte. - Beitetyper kategrisert på grunnlag av smitterisik: Side 1 av 7

2 Fellesbeite med høy smitterisik: Når t eller flere besetninger beiter sammen på såkalte «husmrbeiter» (felles høstbeite i utmark fr vksne søyer) eller på andre utmarksbeiter med tilsvarende smittemessig kntakt mellm besetninger. Fellesbeite med mderat smitterisik: Beite i utmark der t eller flere besetninger beiter sammen eller der det er felles salte- g/eller sanke- g skilleplass. Fellesbeite med liten smitterisik: Beite i utmark der dyr fra en enkelt besetning går fritt i et mråde, men bare har spradisk g tilfeldig kntakt med dyr fra andre besetninger på grunn av str avstand eller naturlig skille. Utmarksbeite uten smitterisik: Beite der dyr fra en besetning beiter i et mråde sm er fysisk helt atskilt fra andre beiter gjennm naturlige skiller. Hjemmebeite: Beiter der kun dyr fra samme smittemessige enhet går innegjerdet på egne beiter gjennm hele beiteperiden. 2. Målsetting g bakgrunn Målet er å utrydde ndarta ftråte hs sau g geit i Nrge gjennm å stppe utbredelsen av g bekjempe virulente varianter av bakterien D. ndsus. Dette gjøres gjennm kartlegging, båndlegging g sanering i smitta besetninger, utredning av kntaktbesetninger, samt gjennmføring av generelle smittefrebyggende tiltak i sauehldet. Sanering i den enkelte besetning består av flere smittereduserende g -frebyggende tiltak sm beskrevet i Saneringsprgram fr ftråte (se punkt 1). Målet m å bekjempe bare virulente varianter av D. ndsus er basert på ny kunnskap fra Nrge. De virulente variantene er med str sannsynlighet kmmet til Rgaland med imprt av levende sau g har spredt seg innenfr en begrenset del av fylket. De lavvirulente variantene er påvist hs både småfe g strfe ver hele Nrge. Begge variantene kan påvises i klinisk friske besetninger. Lavvirulente varianter kan gi mild til mderat sjukdm, men det er bare de virulente sm gir de mest alvrlige symptmene med såleløsning hs flere dyr i besetningen. Det kan være vanskelig å påvise smitte i kntaktbesetninger, særlig tidlig i frløpet g under perider med kaldt g tørt klima. Ved utredning av kntakter gjøres derfr undersøkelsen sm hvedregel etter en inkubasjnsperide g etter en risikperide på beite. Fuktighet, varme g høy dyretetthet er frhld sm medfører at smitten kan spres lettere g gi seg utslag i kliniske symptmer. Disse frhldene ligger til grunn fr utredningsalternativene sm er beskrevet i vedlegg 4. Ved klauvundersøkelse skal det tas prøver fr dyrking. Observasjn ver tid g gjentatte undersøkelser kan være nødvendig i enkelte situasjner. 3. Båndlegging, klauvundersøkelse g prøvetaking 3.1. Båndlegging av primærbesetning Besetninger der det påvises ndarta ftråte (se punkt 1) skal båndlegges. Ved klinisk mistanke der det ikke er mulig å dyrke tilstrekkelig antall islater til å avkrefte en klinisk mistanke (se punkt 1), kan besetningen båndlegges på grunnlag av symptmer av grad 3 5 g en epidemilgisk vurdering Båndlegging på mistanke Følgende besetningen skal båndlegges på mistanke: - Kntaktbesetninger sm av Mattilsynet defineres sm høyrisikkntakter (se Vedlegg 3). - Besetninger sm er under utredning på grunn av symptmer sm kan indikere ftråte, båndlegges på grunnlag av mistanke ved funn av ett eller flere levende dyr eller slakt med grad 3 5. Dersm besetningen er i, eller har hatt smittemessig kntakt med et risik-mråde, vil gså funn av grad 2 medføre båndlegging på grunnlag av mistanke Kartlegging av kntaktbesetninger Mattilsynets distriktskntr skal så raskt sm mulig spre kntaktbesetninger g vurdere grad av smitterisik i henhld til Vedlegg 3. Eier av kntaktbesetningen skal infrmeres m at besetningen er kntakt av høy eller lav risik g frklares hva dette innebærer. Mattilsynet skal videre infrmere eier m at hun/han plikter å være ekstra ppmerksm g melde fra ved mulig mistanke m ftråte. Båndlegging g utredning skjer i henhld til punkt 3.2 g 5. Distriktskntret skal gi umiddelbar melding til prsjekt Friske føtter m hvilke besetninger sm er båndlagt g skal utredes. Side 2 av 7

3 3.4. Klauvundersøkelse Undersøkelse av besetninger sm er båndlagt på grunnlag av mistanke, innebærer at alle klauver hs alle sauer g geiter eldre enn seks måneder g minst 20 % av lam/kje sm er født samme år, skal undersøkes av klauvinspektører. I tillegg skal klauvinspektør bservere alle lam/kje. Alle dyr sm har symptmer sm kan indikere ftråte, skal undersøkes uansett alder. Ved undersøkelse etter endt slaktesesng skal alle gjenværende sauer g geiter undersøkes Prøvetaking ved utredning av kntaktbesetninger g annen mistanke Prøve skal frtrinnsvis tas av dyr med typiske symptmer g helst av dyr med grad 2, da disse har mest bakterier g er lettest å dyrke fra. I flkker uten grad 2 5 skal det tas prøver av eventuelle dyr med grad 1. Veterinærinstituttet skal kntaktes før innsending av prøver (se Veterinærinstituttets prøvetakingsinstruks). - Ved utredning av kntaktbesetninger uten klinisk mistanke skal det ved klauvundersøkelsen tas prøve av minst 5 dyr (1 prøve per dyr). - Ved utredning av kntaktbesetninger med klinisk mistanke skal det tas ttalt 8 10 prøver fra minst 5 dyr Dette fr å sikre ttalt minst 5 islater fra minst 3 dyr sm grunnlag fr en endelig diagnse. Antall prøver kan eventuelt reduseres ut fra en vurdering av antall dyr g type kliniske funn ved klauvundersøkelsen. - Ved utredning av andre besetninger sm melder m symptmer, g der veterinær eller klauvinspektører finner dyr med klinisk mistanke (grad 2 5), skal det tas 8 10 prøver av minst 5 dyr. Antall prøver kan vurderes i hvert enkelt tilfelle der det er mindre typiske symptmer. - Frnyet prøvetaking: Ved klinisk mistanke, men utilstrekkelig antall lavvirulente islater (fyller ikke kriteriene fr avkrefting av klinisk mistanke), skal ny klauvundersøkelse g prøvetaking gjennmføres så snart sm mulig etter at første prøvesvar freligger. 4. Håndtering av primærbesetning Mattilsynets distriktskntr stiller diagnsen på grunnlag av påvisning av virulente islater, jamfør punkt 3.1. Besetninger båndlegges g restriksjner pålegges i henhld til 18 i frskrift nr. 732 m bekjempelse av dyresjukdmmer (bekjempelsesfrskriften). Restriksjnene skal gså mfatte strfe dersm det har vært smittemessig kntakt mellm småfe g strfe Dispensasjner Mattilsynets reginkntr kan i særlige tilfeller i henhld til 29 i bekjempelsesfrskriften, dispensere fra frbudet mt å sende sau g geit på fellesbeite med mderat eller liten smitterisik dersm: - Sanering er påbegynt. - Besetningen er i bservasjnsfasen g det er gjennmført tiltak i henhld til saneringsprgrammet med minst tre ftbad g t tilhørende etterkntrller. - Eventuelle tilfeller av halthet i bservasjnsperiden, der ftråte ikke kunne utelukkes, er fulgt pp av saneringsveterinær, slik at mistanke m tilbakefall kan avkreftes. - Klauvundersøkelse g prøvetaking er gjennmført i henhld til punktene 3.4. g 3.5. g tidligst 1. juni. - Kliniske funn g labratriefunn er ett av følgende: Ingen funn av grad 2 5 g enten negative PCR-prøver eller påvisning av lavvirulente islater. Ingen funn av grad 2 5, psitiv(e) PCR-prøve(r), men ingen islater. Funn av dyr med grad 2, men negativ PCR-prøve fr alle disse dyra. Funn av grad 2, men psitiv PCR-prøve g påvisning av lavvirulente islater fra alle dyr med grad 2 eller ttalt minst 5 lavvirulente islater fra minst tre dyr (se punkt 1). - Dyr sm skal slippes på fellesbeite, skal ftbades. Etter ftbading skal dyra enten direkte på transprtmiddel til beite, eller til ppstalling på reint underlag eller beite sm ikke er brukt av klauvdyr siste 14 dager. Disse dyra må ikke ha smittemessig kntakt med andre dyr i besetningen. - Dyra transprteres til beite i henhld til Vedlegg 2. Mattilsynets distriktskntr kan fatte enkeltvedtak m at strfe kan føres ut av besetningen på vilkår av at disse er ftbadet inn g ut av én ukes karantene på tørt underlag. Krav m ftbading gjelder ikke når strfe føres direkte til slakteri Tiltak Eier plikter å: - Iverksette midlertidige tiltak fr å ivareta dyrevelferden g hlde smittepresset i flkken på et lavt nivå Side 3 av 7

4 - Sørge fr tilstrekkelig gjerdehld slik at besetningens dyr ikke blander seg med dyr fra andre besetninger - Kntakte dyrlege eller prsjekt Friske føtter fr å få gde råd m behandling g smittereduserende tiltak Oppheving av båndlegging i primærbesetning Grunnlag fr ppheving av restriksjner hs sau g geit er: Sanering skal være gjennmført Det skal ha gått minst sju måneder etter siste ftbad i henhld til saneringsprgrammet. Dersm det gjennmføres ekstra ftbad i frbindelse med etterkntrller eller sm vilkår fr dispensasjn til fellesbeite, kan kravet m sju måneder fravikes etter særskilt vurdering Alle sauer g geiter i besetningen er undersøkt av klauvinspektør eller veterinær etter at dyra har vært på smmerbeite i minst tre måneder, men før innsett g før 15. ktber Det skal tas minst 5 prøver til dyrking fra dyr med grad 1 (dersm slike finnes) eller fra minst fem tilfeldige dyr dersm alle dyr har grad 0. Ved funn av grad 2 eller mer skal det tas 8 10 prøver (jamfør punkt 3.5.) Kliniske funn g labratriefunn er ett av følgende: Ingen funn av grad 2 5 g negative PCR-prøver. Ingen funn av grad 2 5, men psitive PCR-prøver g påvisning av lavvirulente islater. Ingen funn av grad 2 5, men psitive PCR-prøver, men ingen islater trss t frsøk på dyrking. Funn av dyr med grad 2, men negativ PCR-prøver fr disse dyra Funn av grad 2 eller mer, men psitiv PCR-prøve g påvisning av lavvirulente islater fra alle dyr med grad 2 eller mer; alternativt ttalt minst fem lavvirulente islater fra minst tre dyr (se punkt 1). Dersm det ikke freligger tilstrekkelig antall islater skal undersøkelse g prøvetaking gjentas etter at første prøvesvar freligger. Videre håndtering må vurderes ut fra den kliniske situasjnen i besetningen g andre relevante frhld Det har etter siste etterkntrll i saneringsprgrammet ikke vært benyttet desinfiserende ftbad eller annen medisinsk behandling mt symptmer sm kan skyldes ftråte, uten at dette er avtalt g gdkjent av saneringsveterinær g Mattilsynet etter anbefaling fra prsjekt Friske føtter Ingen dyr er sjaltet ut på grunn av symptmer sm kan skyldes ftråte eller på grunn av annen mistanke m ftråte etter siste etterkntrll i saneringsprgrammet, uten at dette er avtalt g gdkjent av saneringsveterinær g Mattilsynet etter anbefaling fra prsjekt Friske føtter Det skal freligge egenmelding fra besetningseier sm bekrefter punkt g Grunnlag fr ppheving av restriksjner hs strfe er at tiltak i henhld til saneringsplan fr gjeldende besetning er dkumentert gjennmført. Oppheving kan ikke skje dersm det er smittemessig kntakt med båndlagt småfe. I slike tilfeller må ppheving skje parallelt hs småfe g strfe. 5. Utredning g tiltak i besetninger båndlagt på mistanke Mattilsynets distriktskntr skal båndlegge g pålegge restriksjner i henhld til 18 i bekjempelsesfrskriften ved mistanke m ndarta ftråte i en besetning. Restriksjnene skal gså mfatte strfe dersm det er påvist kliniske symptmer hs sau eller geit g det har vært smittemessig kntakt mellm småfe g strfe Dispensasjner Mattilsynets reginkntr kan i særlige tilfeller, i henhld til 29 i bekjempelsesfrskriften, dispensere fra frbudet mt å sende sau g geit på fellesbeite med mderat eller liten smitterisik dersm: - Klauvundersøkelse g prøvetaking er gjennmført i henhld til punktene 3.4. g 3.5. Valg av tidspunktet fr undersøkelsen(ene) g vurdering av resultatene gjøres i henhld til Vedlegg 4. - Dyr sm skal slippes på fellesbeite, skal ftbades. Etter ftbading skal dyra enten direkte på transprtmiddel til beite, eller til ppstalling på reint underlag eller beite sm ikke er brukt av klauvdyr siste 14 dager. Disse dyra må ikke ha smittemessig kntakt med andre dyr i besetningen. - Dyra transprteres til beite i henhld til Vedlegg 2. Dispensasjn til deltagelse på fellesbeite med høy smitterisik («husmrbeite») kan gis bare etter en særskilt vurdering av ttalrisik Utredning g ppheving av båndlegging på mistanke Utredning gjennmføres innen rimelig tid g består av klauvundersøkelse g prøvetaking i henhld til punktene 3.4. g 3.5. Valg av tidspunkt fr undersøkelsen(ene) g vurdering av resultatene gjøres i henhld til Vedlegg 4. Side 4 av 7

5 Fr at båndleggingen skal kunne ppheves må følgende krav være ppfylt: - Alle PCR-prøver må være negative eller ttalt minst fem islater fra minst tre frskjellige dyr (se punkt 1) må være lavvirulente fr å kunne avkrefte en klinisk mistanke (grad 2-5). Frnyet prøvetaking (jamfør punkt 3.5.) kan være aktuelt. Krav til antall islater må vurderes i frhld til de kliniske symptmene. - Det skal ikke freligge kunnskap m at det har vært kliniske symptmer på ftråte i besetningen. - Det skal freligge egenmelding fra besetningseier sm bekrefter at: Dyra i besetningen ikke har hatt kliniske symptmer på ftråte eller fått medisinsk behandling fr halthet på grunn av mulig ftråte, uten at dette er vurdert g gdkjent av Mattilsynet g/eller prsjekt Friske føtter. Ingen dyr er sjaltet ut på grunn av halthet frårsaket av ftråte eller på grunn av annen mistanke m ftråte etter at besetningen er båndlagt, uten at dette er vurdert g gdkjent av Mattilsynet g/eller prsjekt Friske føtter. Vedlegg 1 Klauvfrandringer, kliniske symptmer på ftråte Beskrivelse av klauvfrandringer basert på australsk definisjn, men mderert fr nrske frhld 0: ingen frandringer 1: litt rød g fuktig klauvspalte; kan skyldes klauvspalteeksem eller tidlig /mildt stadium av ftråte 2a: tydeligere betennelse i huden i klauvspalten 2b: nedsmelting i vergangen mellm hud g hrn i klauvspalten 2c: underminering av hrnet i klauvspalten (fte i aksialfura); ingen underminering av sålen 3-5 underminering av sålehrn g evt av hrnet i yttervegg (abaksialt) 3: halvmånefrmig fra aksialfura/klauvspalten 4: hele sålen ut til hardt hrn i ytterveggen 5: underminering gså av ytterveggen i klauvkapselen (deler/hele); må ikke frveksles med løsning i den hvite linje K: krniske frandringer: defrmerte klauver; kan være vanskelig å skille fra andre årsaker Vedlegg 2 Smittefrebyggende tiltak i båndlagt besetning ved transprt til beite, beiteslipp, beitebruk, sanking/skilling g hjemtransprt - Besetning sm er båndlagt fr ftråte, skal transprteres til beite i eget transprtmiddel. - Transprtmiddelet skal være reinvaska g ha nytt strø fr hver transprt. Etter transprt av båndlagt besetning, skal transprtmiddelet reingjøres grundig g desinfiseres. - Båndlagt besetning skal slippes fr seg. - Dersm avlessingsplassen blir brukt av flere besetninger, skal båndlagt besetning slippes sist g drives til beitemrådet uten pphld. - Halte dyr skal undersøkes g eventuelt tas hjem. - Dersm det blir brukt saltslikkesteiner, skal det være så mange at dyrene har tilgang til dem uten å måtte trekke ver lange avstander. - Eventuelle saltslikkesteiner skal utplasseres på tørt g fast underlag g, m nødvendig, flyttes i beitetiden. - Dyrene skal skilles etter besetning straks de har kmmet i skillekve. Besetningene skal være atskilt g transprteres i eget transprtmiddel eller i egen avdeling innerst i transprtmiddelet. Side 5 av 7

6 Vedlegg 3 Gradering av kntaktbesetninger etter risiknivå Mattilsynet vurderer i hvert enkelt tilfelle grad av risik. Tabellen nedenfr er bare ment sm en veiledning. Det vil være bruk fr str grad av skjønn. Erfaring g kunnskap fra nrske frhld viser at naber til primærbesetning har økt risik fr smitte. Det er viktig å ta høyde fr dette ved utredningen av kntakter. Nivå Type kntakt med primærbesetning Utdyping, faktrer sm bør vurderes Høyrisik Lav risik a. Deltatt i felles værring b. Overført livdyr (av begge kjønn) fra primærbesetning c. Deltatt på fellesbeite med høy smitterisik (inkludert «husmrbeite») d. Dyr fra primærbesetning har beitet i flkken på hjemmebeite/ kulturbeite e. Nab f. Overført hdyr g værer eldre enn ett år til primærbesetning g. Overført værlam til primærbesetning h. Deltatt på fellesbeite med mderat smitterisik i. Naber: Se e). a. Frutsatt utveksling av værer med primærbesetning b. Tidspunkt fr kjøp i frhld til tidspunkt fr utbrudd. c. Ingen unntak d. Ingen unntak e. Vurder grad av felles gjerder g veier mellm/gjennm mrådene, samt frekmst av naturlige skiller (elv, større vei g lignende). f. Vurder smittemessig kntakt til risik-mråder. * Frskrift m frbd mt å verføre levande sau mellm buskapar i Rgaland. g. Vanligvis lavrisik, gså i risik-mråder, dersm tiltak i henhld til snefrskriften* (ftbad g karantene) kan dkumenteres. h. Frhld i skille- g sankekve (-plass) g grad av kliniske symptmer i primærbesetning ved sanking i. Naber: Se e). Vedlegg 4. Utredning av kntaktbesetninger båndlagt på mistanke, grunnlag fr dispensasjn til fellesbeite g grunnlag fr ppheving Utredning innebærer klauvundersøkelse g prøvetaking jamfør punktene 3.4. g 3.5. Skjønn må utøves, g en ttalvurdering av smittefaren ut fra funn hs resten av andre kntaktflkkene i samme kategri vektlegges. Valg av utredningsalternativ gjøres i samråd med prsjekt Friske føtter. Alternativ 1 fretrekkes m kriteriene er ppfylt; hvis ikke, må alternativ 2 eller 3 benyttes. Ved alternativ 2 g 3 gjennmføres t undersøkelser fr å øke sannsynligheten fr å avdekke smitte. Rask undersøkelse gir mulighet til å avdekke smitte g sette i gang sanering på et tidlig tidspunkt. Ved påvisning av virulente islater (GG+), se punkt 3.1. Side 6 av 7

7 Utrednings alternativ 1: Høst Bare 1 undersøkelse 2: Vinter g vår T undersøkelser. Brukes når kriteriene fr alt. 1 ikke er ppfylt. Fr de sm blir kntakter høst/tidlig vinter. 3: Vår g høst Sm alt 2. Gjelder de sm blir kntakter sein vinter/ vår g trenger fellesbeite. Tidspunkt g kriterier fr undersøkelse Fyller følgende kriterier: Før innsett g før 1. nv Har vært minst t måneder på beite Minst t måneder siden smittekntakt Ikke ftbadet i løpet av siste åtte uker Vinter: Den første av t undersøkelser Vår: Den andre av t undersøkelser. Grunnlag fr dispensasjn til fellesbeite eller fr ppheving etter fire uker på beite g tidligst 15. mai I besetninger sm ikke skal på fellesbeite, kan andre snuing gjøres utpå smmeren eller til høsten. Vår: Første undersøkelse: fr disp. til fellesbeite etter fire uker på beite g tidligst 15. mai Høst: Andre undersøkelse: fr ppheving Resultater av klauvundersøkelse*, PCR g GG-test # Klinikk OK, PCR-/+, dyrking - Klinikk OK, PCR+, GG- Klinisk mistanke, minst 5 GGislater fra minst tre dyr Klinisk mistanke, PCR+, dyrkingeller færre enn 5 GG- islater Frvaltning Ny prøvetaking** Ingen funn (Ved funn: Se punkt 4.) Avvente andre undersøkelse (vår) Klinikk OK, PCR-/+, dyrking- Klinikk OK, PCR+, GG- Klinikk OK, dyrking pågår Dispensasjn, ftbad Klinisk mistanke, PCR-, dyrking- Klinisk mistanke, minst 5 GG- islater fra minst tre dyr Klinisk mistanke, PCR+, dyrking - Ny prøvetaking** eller færre enn 5 GG- islater Klinikk OK, PCR-/+, dyrking- Dispensasjn, ftbad Klinikk OK, PCR+, GG- Dispensasjn, ftbad Klinikk OK, dyrking pågår Dispensasjn, ftbad Klinisk mistanke, minst 5 GG- Dispensasjn, ftbad islater fra minst tre dyr Klinisk mistanke, PCR+, dyrking - Ny prøvetaking** eller færre enn 5 GG- islater Sm ved alternativ 1. Sm ved alternativ 1. *Klinikk OK: ikke klinisk mistanke, det vil si ingen dyr med grad 2 5. # GG-test: gelatinase geltest brukes til å påvise varmestabile g varmelabile prteaser. GG+: virulente D. ndsus, GG-:lavvirulente D. ndsus. **: Ved ny prøvetaking må det vurderes m ny klauvundersøkelse skal gjennmføres. : Sm vilkår fr dispensasjn skal dyra ftbades (se punkt 1) Endringer Utarbei det av Endring rhau Sjukdmsbetegnelsen er endret til ndarta ftråte, målsettingen er endret til å bekjempe g utrydde ndarta ftråte hs sau g geit. Det har vist seg at strfe gså kan ha virulente varianter av D. ndsus. I besetning med strfe g småfe skal strfebesetningen båndlegges dersm det er klinisk mistanke m eller påvises ndarta ftråte på småfe g det er smittekntakt mellm strfe g småfe. Videre er reglene fr å håndtere kliniske mistanker g påvise sjukdmstilfeller strammet inn fr å sikre best mulig beskyttelse av friske besetninger. Oppsummering andre endringer Fjernet gammelt punkt 1 (m sjukdmmen) g 5 m kntaktbesetninger. Innhldet i pkt.1 strt sett å finne under definisjner, g pkt. 5 tatt inn under pkt. 3 Nen nye definisjner, bl.a. risik-mråde, smittemessig enhet, klauvinspektører g ftbad Flyttet pplisting av kntakttyper til vedlegg 3, gått fra 3 til 2 kategrier g åpner fr ikke å undersøke selgerbesetning av værlam til primærbesetninger når snefrskriften er fulgt. Nytt vedlegg 4 m utredning av kntakter Grunnlaget fr å båndlegge er endret g frenklet, ikke lenger prsentandel dyr med klauvfrandringer Eget punkt m prøvetaking Gjerdehld er flyttet til tiltak, nytt tiltak: redusere smitterisik gjennm behandling Sluttkntrll: siste frist flyttet fra 1.11 til g tiden fra siste ftbad er redusert fra 8 til 7mnd Krav m å ftbade flkker sm er i sanering når de skal på fellesbeite (likt med båndlagte kntakter) Side 7 av 7

Retningslinje - bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Retningslinje - bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Retningslinje - bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Formål Formålet er å forebygge, bekjempe og utrydde ondarta fotråte hos sau og geit. Virkeområde Veilederen skal bidra til enhetlig forvaltning

Detaljer

Bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Styrende dokument Utarbeidet av: soamd Sist endret: 06.07.2017 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Hilde Bremnes Retningslinje Utgave: 2 ephorte saksnr: 2015/48615 Bekjempelse av ondarta fotråte hos sau

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1 Prøve i mikrbilgi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.frsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1. Velg riktig alternativ (kryss av et rett svar) ttalt 3 peng a. En infeksjn innebærer at fremmede

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Alveld en oppdatering

Alveld en oppdatering Alveld en ppdatering Årsmøte i Sgn g Fjrdane Sau g Geit 17. februar 2012 Helene Wisløff Alveld Betydning Frekmst Årsak Sjukdmsutvikling Symptmer Behandling Frebyggende tiltak Status når det gjelder frskning

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

VEILEDNING TIL ENKELTE BESTEMMELSER I DYREVELFERDSLOVEN OG UNDERLIGGENDE FORSKRIFTER, RELATERT TIL HOLD AV REIN

VEILEDNING TIL ENKELTE BESTEMMELSER I DYREVELFERDSLOVEN OG UNDERLIGGENDE FORSKRIFTER, RELATERT TIL HOLD AV REIN VEILEDNING TIL ENKELTE BESTEMMELSER I DYREVELFERDSLOVEN OG UNDERLIGGENDE FORSKRIFTER, RELATERT TIL HOLD AV REIN Side 2 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 OM REINGJERDE. UTFORMING, BRUK ETC... 5

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Vannforsyning Åsen videre planer

Vannforsyning Åsen videre planer Levanger kmmune enhet Kmmunalteknikk Vannfrsyning Åsen videre planer 1 Utvide Trhaugen Vannverk Åsen - Vannkvalitet g prblemer med krrsjn på beredere Obs(fr huseier g rørlegger): - Ande, sm beskytter mt

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt Beinesdalen, Sirdal kmmune Karttjenester as - 2014 Dat: 10.03.2015 PlanID: 2013010 Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt gnr. 10 bnr. 3, Beinesdalen, Sirdal kmmune Frrd

Detaljer

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking) Skedsm kmmune Jnas Liesgt. 18 Pstbks 313 2001 Lillestrøm Telefn: 66 93 80 00 E-pst: skedsm.kmmune@skedsm.kmmune.n Hjemmeside: http://www.skedsm.kmmune.n Lkaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad m gdkjenning

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Beitekurs - suppleringsplansjer

Beitekurs - suppleringsplansjer Beitekurs - suppleringsplansjer Engrapp viktigste nrske beiteart Engrapp Krypende jrdstengler gd spredningsevne Bladgras tåler hyppig avbeiting Gd gjenvekst g kvalitet på tidlig stadium Utsatt fr sjukdmmer

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Statusrapport nr. 3 Friske føtter

Statusrapport nr. 3 Friske føtter www.fotrate.no Statusrapport nr. 3 Friske føtter Oslo - februar 2011 Innhold 1. SAMMENDRAG... 2 2. PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKT FRISKE FØTTER... 3 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKT FRISKE FØTTER... 4 3.1. Formalia

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

Formingsveileder. Furåsen hyttefelt

Formingsveileder. Furåsen hyttefelt Frmingsveileder fr Furåsen hyttefelt Tjørhm, Sirdal kmmune Karttjenester as - 2014 Dat: 12.11.2014 PlanID: 2013011 Frrd På ppdrag fra grunneier Gunn Åse Pettersen / Per Pettersen har Karttjenester AS laget

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007.

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007. 1 Rv 13 Ryfast / E39 Eiganes Nrd behandling av fravik (dispensasjn) fra krav i veg- g tunnelnrmaler. Avgjørelse fra Statens vegvesen Vegdirektratet. Infrmasjn fra Statens vegvesen Regin vest, 17. september

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016)

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) Årsmelding 2015 fr Senirnett Asker. (Sendt medlemmer fr gdkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) 1. Freningens tilhørighet g frmål. Senirnett Asker (SnA) er en lkal frening i rganisasjnen Senirnett Nrge

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

Oktober 2005 Dok. nr. ST-25459-RA-13-Rev03

Oktober 2005 Dok. nr. ST-25459-RA-13-Rev03 NASJONAL ROS- OG BEREDSKAPSANALYSE INNEN HELSE Ssial- g helsedirektratet Epidemi/pandemi, alvrlige sykehusinfeksjner g terrr med bilgiske midler Delrapprt Oktber 2005 Dk. nr. ST-25459-RA-13-Rev03 RAPPORT

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo c;' høgsklen i sl Emne:Vedlikehld av veier g gater l Gruppe(r): Eksa~ensppgaven i Antall sider (inkl. Destar av:! frsiden): Emnekde:lV 6 Dat:.0.004 Antall ppgaver: 7 Faglig veileder: Resen-Fellie Eksamenstid:

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen?

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen? Hva er Den nrske mr g barn-undersøkelsen? Den nrske mr g barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble gså invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Storfehelsenytt. Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe

Storfehelsenytt. Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe http://storfehelse.tine.no Storfehelsenytt til aktive medlemmer i Helsetjenesten for storfe 2 Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe Vonde klauver

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer