Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS)."

Transkript

1 Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring i hele Eurpa vil bli mfattet av den første eurpeiske multisektrielle verenskmst sm er undertegnet. Kvartsavtalen skal beskytte arbeidere sm er ekspnert fr krystallinsk silikastøv (kvarts), sm kan lede til silikse, en lungesykdm sm kan være dødelig. Silikse er gså knyttet til andre farlige lungesykdmmer, slik sm KOLS g lungekreft. Hensikten med kvartsavtalen er å redusere arbeidstakernes ekspnering fr kvartsstøv ved hjelp av bedre yrkeshygiene på arbeidsplassen. Kvartsavtalen er inngått mellm de stre arbeidsgiver- g arbeidstakerrganisasjnene i EU, med EU kmmisjnæren fr arbeid, ssiale frhld g likestilling til stede. Frmålet med dette dkumentet er å beskrive en selektiv, målrettet helsevervåking av kvartsekspnerte. Overvåkingen skal i størst mulig grad være i verensstemmelse med etablerte arbeidsmedisinske metder g i størst mulig grad bygge på vitenskapelig basert kunnskap. Veiledningen bygger på arbeidsmedisinsk veiledning "Basisveiledning fr selektiv, målrettet helsekntrll av arbeidstakere (1). Veiledningen bygger gså på HSE G404 Health surveillance fr thse expsed t respirable crystalline silica (2). Med selektiv, målrettet helsekntrll menes en helsekntrll sm tar sikte på å avdekke mulige effekter av ekspneringer i arbeid. Dkumentet kan brukes i 2 sammenhenger: Arbeidsgivere sm er ansvarlig fr virksmheter med kvartsekspnering, kan bruke dkumentet ved bestilling av helsevervåking fr sine ansatte fra sin bedriftshelsetjeneste (BHT). Dkumentet vil da fungere sm en bestillingsbeskrivelse. Dkumentet vil kunne brukes av BHT sm en veiledning eller standard fr gjennmføring av helsevervåkningen. Risikvurdering fr lungesykdm ved kvartsekspnering Med RKS menes respirabelt krystallinsk silika, i dagligtale kalt kvarts. Respirabelt støv betyr partikkelstørrelse på < 5 µm. Silika kan være i amrf eller krystallinsk frm. Det er den krystallinske frmen sm kan være helseskadelig. Den mfatter 3 mineraler: Kvarts (bergkrystall, ametyst, nyx), tridymitt g kristbalitt. Side 1 av 7

2 Arbeid med ekspnering fr kvartshldig støv kan føre til lungesykdmmer. Risiken er avhengig av: Hvr lenge arbeidstakeren er ekspnert fr støv Hvr mye støv arbeidstakeren er ekspnert fr Partikkelstørrelse (frdeling av partikkelstørrelse) Hvr str andel krystallinsk silika det er i støvet Predispnerende faktrer (fr eksempel røyking, astma, KOLS, alfa 1 antitrypsin mangel) RKS støv er veldig fint støv mtrent usynlig. Støvet pustes inn gjennm nese g munn, g kan være i lungene i mange år. Det kan frårsake irreversibel lungeskade før nen symptmer utvikles. Sykdmmen det fremkaller kan frtsette å utvikle seg selv etter ekspneringen pphører. Helsevervåking er aldri et alternativ til skikkelig ekspneringskntrll. Silikse Silikse er en støvlungesykdm g hvedsykdmmen frårsaket av kvartsstøv (RKS). Den frårsaker utvikling av små, harde knuter av arrvev sm sees på røntgen. Diagnsen baseres derfr på funn ved røntgenundersøkelse. Krnisk silikse: Det tar vanligvis nen år å utvikle denne vanligste frmen fr silikse. Ekspneringsnivået kan være lavt, mens ekspneringstiden vanligvis er mer enn 10 år. Akutt frm: Denne kan starte i løpet av krt tid, g kan ha dødelig utfall innen nen få måneder etter første ekspnering. Denne frm fr silikse kan ppstå ved veldig høy ekspnering, allerede før det har gått 5 år. Akselererende frm: Denne frmen kan utvikle seg etter 5 10 år med relativt høye ekspneringer. (5) Da det ikke er mulig å identifisere en klar terskelverdi fr utvikling av silikse, vil enhver reduksjn av ekspnering minske risiken fr silikse. Hvedsymptmene er hste g prblemer med å puste. Arbeidstakere med silikse har en økt risik fr tuberkulse g lungekreft, g kan gså utvikle nyresykdmmer g artritt (g relaterte sykdmmer). De sm arbeider med kvarts kan ha en økt risik fr å utvikle disse sykdmmene selv m de ikke har fått silikse. (5) KOLS (Krnisk bstruktiv lungesykdm) Ekspnering fr RKS kan frårsake KOLS. Denne sykdmmen påvirker luftstrømmen inn g ut av lungene g frårsaker åndenød, fte med krnisk hste g ppspytt (ekspektrat). Lungekreft Lungekreft er en eller flere ndartete svulster i lunge g/eller luftveier. Det finnes t hvedtyper av lungekreft: Småcellet lungekreft g ikke småcellet lungekreft. Symptmene ved lungekreft varierer, men de vanligste er langvarig hste, bldig ppspytt, heshet, hdepine, svimmelhet g vekttap. I tillegg kmmer tung pust eller brystsmerter, g hyppige lungebetennelser. Side 2 av 7

3 Der er tilstrekkelig infrmasjn til å knkludere med at den relative risik fr lungekreft økes hs persner med silikse. Derfr vil frebygging av tilfeller av silikse gså redusere kreftrisiken. Hensikten med en selektiv, målrettet helsevervåking av kvartsekspnerte. Hensikten med undersøkelsen er 4 delt: Hvedhensikten er å identifisere symptmer g funn hs arbeidstakerne, symptmer g funn sm kan skyldes kvartsekspnering. Denne infrmasjnen vil gi bedriften viktig infrmasjn m behvet fr å iverksette tiltak fr å redusere kvartsekspneringen. Undersøkelsen har gså til hensikt å identifisere persner sm har begynnende lungefrandringer sm kan skyldes kvartsekspnering, slik at disse kan utredes nærmere, få nødvendig behandling, g eventuelt få alternativt arbeid. Helseundersøkelse ved nyansettelse vil i tillegg kunne identifisere persner med en allerede eksisterende lungesykdm sm gjør at man ikke bør arbeide i et arbeidsmiljø hvr man ekspneres fr kvarts. Ved avslutning av arbeidsfrhldet vil hensikten være å dkumentere eventuelle lungefrandringer g gi råd m ppfølging. Utvalgskriterier Der hvr det er sannsynlig at silikse kan utvikles, vil det være nødvendig med helsevervåking. Risiken skal vurderes i samarbeid med BHT. Risiken vurderes på bakgrunn av ekspneringsnivået g ekspneringstiden. Ekspneringsnivået vurderes på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av kvarts i arbeidsatmsfæren, samt resultat av kvartsstøvmålingene (mengde g partikkelfrdeling). I krte trekk kan man si at følgende arbeidstakere skal gjennmgå slik helseundersøkelse: Arbeidstakere sm daglig arbeider i et miljø hvr det er påvist RKS. I henhld til enkelte lands frskrifter vil det være krav m målrettede helsekntrller når ekspnering verstiger 1/5 av administrativ nrm (grenseverdi fr ekspnering). Ligger ekspneringen under 1/5 av administrativ nrm, vil det ikke være nødvendig med helsevervåking. Sett i lys av verenskmstens intensjn g at kvarts nå er definert sm kreftfremkallende 1, vil vi anbefale at alle arbeidstakere sm daglig pphlder seg i et miljø hvr det er påvist RKS, mfattes av helsevervåkingen. 1 Respirabelt kvarts er definert sm kreftfremkallende av IARC (Internatinal Agency fr Research n Cancer), g har anmerkningen K (kreftfremkallende) i den nrske listen ver administrative grenseverdier. Kvarts sm handelsprdukt er ikke klasset, g har derfr ikke kreftadvarsel på fareetikett. Side 3 av 7

4 Arbeidstakere sm spradisk arbeider i et arbeidsmiljø hvr ekspneringen fr kvarts ligger ver administrativ nrm. Arbeidstakere sm spradisk arbeider i et miljø hvr ekspneringen ligger under administrativ nrm, trenger ikke gjennmgå slik helseundersøkelse. Hyppighet Arbeidstakere uten spesielle symptmer skal gjennmgå helseundersøkelse hvert 3. år. I virksmheter sm har høy ekspnering fr kvarts g i virksmheter sm har annen lungebelastende ekspnering, må hyppigere helsekntrller vurderes. Det er viktig at arbeidstakere sm får symptmer fra luftveiene tar kntakt med BHT slik at helseundersøkelse kan gjennmføres utenm vanlig intervall, men ved behv. Silikse kan i nen tilfeller utvikles så raskt at det ikke vil fanges pp ved 3 årlige kntrller. Arbeidstakere sm skal begynne i arbeid med risik fr ekspnering fr RKS, bør gjennmgå undersøkelsen. (Persner med lungesykdm bør anbefales å søke annet arbeid. Persner med allerede eksisterende silikse eller KOLS bør ikke arbeide i RKS- hldig atmsfære.) Arbeidstakere sm skal slutte i arbeidet bør gjennmgå helseundersøkelsen. De bør få med seg resultatene fra tidligere undersøkelser, g infrmeres m at dersm de får symptmer fra luftveiene, bør de ta kntakt med lege fr en ny undersøkelse. Anamnese De fleste symptmer sm kan knyttes til silikse g KOLS, kmmer fram gjennm MRC skjema.(vedlegg 1) Dette spørreskjema er et internasjnalt anerkjent, standardisert g validert skjema utarbeidet av British Thracic Ssiety fr identifisering av KOLS. Det anbefales at dette skjema benyttes fr å identifisere relevante symptmer på en strukturert måte. MRC-skjema ligger sm vedlegg til innkallingen, g arbeidstakeren bør fylle ut skjema på frhånd. BHT går igjennm skjema med arbeidstakeren, g bruker dette sm en pekepinn. Veiledningen fr tlkning er meget mfattende. Det vil ikke være naturlig å bruke denne ved anamnesepptaket, men det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å støtte seg på veiledningen (vedlegg 2). Det kan være nyttig i tillegg å spørre m man fretrekker å bruke heis framfr å gå i trapper, g med utgangspunkt i et ja svar få nærmere infrmasjn m eventuelle pustevansker. Tidligere g eksisterende lungesykdmmer g atpi må kartlegges. Familiære lungesykdmmer g atpi bør kartlegges. Tidligere g nåværende ekspnering av lungebelastende faktrer må kartlegges. Yrkeshistrikken må kartlegges. Side 4 av 7

5 Kartlegge arbeidstakerens røykevaner. På innkallingen kan det være et eget avsnitt fr kartlegging av røykevaner sm arbeidstakeren kan fylle ut på frhånd (vedlegg 3). I mråder hvr tuberkulse frekmmer, bør det spesielt fkuseres på symptmer sm kan være frenlig med tuberkulse. Disse er: Hste sm varer i ukevis g sm kan gi misfarget eller bldig ppspytt, dårlig matlyst g vekttap. Videre kan man føle seg slapp, ha lett feber, nattsvette g ppleve frysninger. Nen kan ppleve smerter når de puster eller hster (pleuritt). Undersøkelser Spirmetri med minimum FVC, FEV 1 g FEV % må gjennmføres, helst etter ATS (American Thracic Ssiety) kriterier. (4) Arbeidstakere sm skal begynne i arbeid med risik fr ekspnering fr RKS, bør gjennmgå røntgenundersøkelse. Deretter røntgenundersøkelse hvert 6. år. Arbeidstakere sm skal slutte i arbeide sm har medført RKS ekspnering, bør gjennmgå røntgen. Hs arbeidstakere sm har symptmer fra luftveiene g/eller reduserte spirmetriverdier bør det: rekvireres røntgen undersøkelse. Fr undersøkelse av kvartsrelaterte lungesykdmmer er det nødvendig med fullskala røntgen thrax med frnt g side. gjennmføres perkusjn av thrax, inspeksjn av respirasjnsbevegelsene, samt lungeauskultasjn. Fr nærmere infrmasjn m røntgen g CT undersøkelser, se HMS infrmasjn 2/05 fra Nrsk Industri (3). Knklusjn etter helseundersøkelsen Ved kun negative funn, vil neste helseundersøkelse være m 3 år g røntgenundersøkelse hvert 6. år. Ved påvist silikse, symptmer fra luftveiene g/eller reduserte spirmetriverdier skal det gjøres en vurdering m arbeidstakeren har behv fr videre utredning, behandling g eventuelt behv fr mplassering til annet arbeid. Vurderingen skal bygge på symptmer g funn, andre undersøkelser g utredninger, samt arbeidstakerens ekspnering i mengde g tid. I tillegg til ekspneringen fr kvarts, skal ekspnering fr andre lungebelastende faktrer vurderes, herunder røyking. Dersm man knkluderer med at en arbeidstaker har silikse, skal man gså vurdere behvet fr å utrede en affeksjn av ledd g nyrer. Side 5 av 7

6 Tilbakemelding g ppfølging På individnivå Alle arbeidstakere skal infrmeres m resultatet av undersøkelsen. Dersm det er psitive funn med behv fr videre utredning g ppfølging, skal vedkmmende infrmeres m dette. Arbeidstakeren skal infrmeres m hva vedkmmende skal være bservant på, først g fremst utvikling av symptmbildet. Det bør avklares med arbeidstakeren m arbeidsgiver kan infrmeres m funnene. (Etter nrsk AML 2-3-2, e, har arbeidstakeren plikt til å melde fra m yrkessykdm/ yrkesskade.) BHT skal infrmere arbeidstakeren m hvilke meldinger sm skal gis til ffentlig myndighet, arbeidsgiver, frsikringsselskap sv., dersm det påvises en yrkessykdm. Legen sm påviser mulig yrkessykdm skal sende melding til Arbeidstilsynet (Se arbeidsmedisinsk veiledning 6.23: Melding av yrkessykdm /yrkesskade - trygdeg erstatningsrettigheter ) (6) På gruppenivå BHT skal infrmere bedriften, det vil si arbeidsgiver, vernembud g AMU m de funn sm er gjrt på gruppebasis. I nen tilfeller vil det være aktuelt å infrmere arbeidstilsynet. (bedriftslegens melding m yrkessykdm) BHT skal infrmere m hvilke ppfølginger sm bør gjøres av arbeidsmiljøet ut fra funn ved helseundersøkelsene. I tillegg skal BHT gi arbeidsgiver følgende pplysninger fr rapprtering til nasjnal bransjekrdinatr fr kvarts (i nen tilfeller vil BHT kunne rapprtere direkte til nasjnal bransjekrdinatr fr kvarts på vegne av bedriften). De data sm skal rapprteres, vil sannsynligvis bli utvidet m nen år. Antall ansatte i bedriften sm blir fulgt pp med generell helsekntrll Antall ansatte i bedriften sm blir fulgt pp med en målrettet helsevervåking i henhld til kvartsverenskmsten. Hvrdan dkumentere resultatene av helseundersøkelsene Relevant dkumentasjn skal arkiveres i arbeidstakerens jurnal. BHT skal føre et ekspneringsregister fr kvartsekspnerte arbeidstakere. BHT skal behlde registeret g resultatene av lungefunksjnstestene i 40 år. (Det er arbeidsgiver sm er pålagt å ha register ver ansatte sm er ekspnert fr kreftfremkallende stffer, men denne tjenesten bør kjøpes av BHT.) Side 6 av 7

7 Vedlegg: 1. MRC skjema 2. Veiledning fr tlking av MRC skjema 3. Infrmasjnsbrev til arbeidstakeren innkallingsbrev 4. Veiledning fr spirmetriundersøkelser 5. Skjema fr undersøkelse sm beskriver undersøkelsens innhld, ev. med plass til å dkumentere resultatene 6. Oversiktsskjema ver kvartsekspnerte med neste kntrll Referanser: 1. Nrsk Arbeidsmedisinsk Frening (NAMF) Kvalitetsutvalget: Arbeidsmedisinsk veiledning: "Basisveiledning fr selektiv, målrettet helsekntrll av arbeidstakere. (T.R. Thmassen 2007) 2. Health and Safety Executive, G404: Health surveillance fr thse expsed t respirable crystalline silica 3. Nrsk Industri s HMS-infrmasjn 2/05: Røntgenlgiske helseundersøkelser av lungene hvrfr g hvrdan. 4. Nrsk Arbeidsmedisinsk Frening (NAMF) Kvalitetsutvalget: Arbeidsmedisinsk veiledning nr.1.7 Utredning av persner med mistanke m arbeidsbetinget asbestindusert lungesykdm. (B.Hilt & E. Fernhldt 2005) 5. Eurpean Netwrk fr Silica (NEPSI): Gd practice guide n wrkers health prtectin thrugh the gd handling and use f crystalline silica and prducts cntaining it 6. Nrsk Arbeidsmedisinsk Frening (NAMF) Kvalitetsutvalget: Arbeidsmedisinsk veiledning 6.23: Melding av yrkessykdm /yrkesskade - trygde- g erstatningsrettigheter (U. Bratt 2005) Side 7 av 7

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- g msrgsdepartementet Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet Høringsntat frslag til ny regulering av markedsføring rettet mt barn g unge av usunn mat g drikke 7.6.2012 Innspillsfrist:

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- g msrgsdepartementet Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet Høringsntat frslag til ny regulering av markedsføring rettet mt barn g unge av usunn mat g drikke 7.6.2012 Innspillsfrist:

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer