ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune

2 Innhldsfrtegnelse Sammendrag Innledning Om tilsynet Kautkein kmmune Fylkesmannen fører tilsyn med kmmunen sm barnehagemyndighet Tema fr tilsyn Om gjennmføringen av tilsynet Om tilsynsrapprten Kmmunens ansvar fr å påse regeletterlevelse i barnehagene Rettslig krav 8 Kmmunens ansvar g 16 Tilsyn Barnehagemyndighetens kartlegging g risikvurdering av barnehageeiers regeletterlevelse Barnehagemyndighetens veiledning av regelverket til barnehageeier Barnehagemyndighetens tilsynsvirksmhet Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens knklusjn Frist fr retting av lvbrudd Kmmunens frist til å rette

3 Sammendrag Tema fr Fylkesmannens tilsyn med Kautkein kmmune er barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene drives etter gjeldende regelverk g hvilke virkemidler myndigheten benytter fr å kunne påse dette. Det verrdnete frmålet med tilsynet er at det skal bidra til at alle barn i barnehagene skal få et gdt barnehagetilbud. Fylkesmannen legger barneknvensjnen til grunn ved tilsyn med kmmunens barnehagemyndighet. Artikkel 3 tydeliggjør at hensynet til barnets beste skal kmme først g være grunnleggende i alle tiltak g vedtak sm berører barnet. Tilsynet er gjennmført sm et stedlig tilsyn med varsel, innhenting av dkumentasjn g egenvurdering i RefLex. På gjennmføringsdagen ble det avhldt åpningsmøte g det ble gjennmført intervju med aktuelle persner på kmmunenivå g i barnehager. Knklusjnene er framkmmet på bakgrunn av dkumenter sammenhldt med det sm har kmmet fram i intervju. Rapprten mhandler lvbrudd sm gjelder fr tilsynets tema g sm er avdekket under tilsynet. Rapprten gir derfr ingen fullstendig tilstandsvurdering av kmmunen sm barnehagemyndighet. Fylkesmannen avdekket i freløpig tilsynsrapprt t lvbrudd med underliggende krreksjnspunkter. Kautkein kmmune har gitt tilsvar på Fylkesmannens funn Fylkesmannen ppretthlder vurderingene fra freløpig tilsynsrapprt. Svarene er vurdert i kapittel Kautkein kmmune gir ikke veiledning g påser ikke at barnehagene drives i samsvar med kravene i barnehagelven. 2. Kautkein kmmune følger ikke tilsyn i tråd med barnehagelven g frvaltningslven. Denne rapprten er en endelig tilsynsrapprt g kmmunen gis frist til å rette lvbruddene innen Dersm de ikke rettes innen fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg m retting. 3

4 1 Innledning Fylkesmannen i Finnmark har i periden fra til dags dat gjennmført tilsyn med barnehagemyndighetens ansvar fr å påse regeletterlevelse i barnehagene i Kautkein kmmune. I denne tilsynsrapprten er det fastsatt frist fr retting av lvbrudd sm er avdekket under tilsynet. Fristen er Dersm lvbruddene ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Finnmark vedta pålegg m retting med hjemmel i kmmunelven 60 d. 2 Om tilsynet Kautkein kmmune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kmmunen sm barnehagemyndighet Fylkesmannen fører tilsyn med kmmunen sm barnehagemyndighet jf. barnehagelven 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn på barnehagemrådet er lvlighetstilsyn jf. kmmunelven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med kmmunen sm barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse g skjer i samsvar med frvaltningsrettens regler fr dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet g effektivitet. I de tilfeller Fylkesmannen knkluderer med at et rettslig krav ikke er ppfylt, betegnes dette sm lvbrudd, uavhengig av m det er barnehagelven eller frskrifter fastsatt i medhld av denne, sm er brutt. 2.2 Tema fr tilsyn Tema fr tilsynet er kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehagelven 8, jf. 16. Fylkesmannen vil vurdere m kmmunen gjennmfører veiledning g tilsyn på en slik måte at dette er egnet til å påse regeletterlevelse i barnehagene. Frmålet med tilsynet er å kntrllere m barnehagemyndigheten ivaretar sitt ansvar fr å påse regeletterlevelse hs barnehageeierne gjennm veiledning g tilsyn, samt å kntrllere m barnehagemyndighetens saksbehandling i frbindelse med tilsyn er i samsvar med frvaltningslven. Fylkesmannens tilsyn med barnehagemyndigheten skal bidra til å sikre at virksmheter sm mfattes av barnehagelven drives etter barnehagelvens regler g ellers er frsvarlige. Tilsynet skal bidra til å sikre at barna får et gdt barnehagetilbud med tanke på mfang g kvalitet. Kmmunen har et verrdnet ansvar fr å sikre at barn i barnehagen får et gdt g frsvarlig barnehagetilbud. Videre skal tilsynet bidra til økt kunnskap hs ulike grupper i g utenfr barnehagesektren g tilrettelegge fr frbedring. Tilsynet er delt inn i tre undertema: Barnehagemyndighetens kartlegging g risikvurdering av barnehageeiers regeletterlevelse 4

5 Barnehagemyndighetens veiledning av regelverket til barnehageeier Barnehagemyndighetens tilsynsvirksmhet 2.3 Om gjennmføringen av tilsynet Tilsyn med Kautkein kmmune ble åpnet gjennm brev Kmmunen er blitt pålagt å legge frem dkumentasjn fr Fylkesmannen med hjemmel i kmmunelven 60 c. Fylkesmannens vurderinger g knklusjner er basert på skriftlig dkumentasjn g pplysninger fra intervju. Følgende dkumenter inngår i dkumentasjnsgrunnlaget fr tilsynet: Kmmunens delegasjnsreglement Oversikt ver barnehagene i kmmunen Kmmunal plan fr tilsyn med barnehagene i Kautkein Kpi av tilsynsvarsler Kpi av tilsynsrapprter Kpi av frhåndsvarsel av pålegg Årsmelding per fr Nurtamielli manaidgardi, Gahkkrcrru manaidgardi g Gili manaidgardi Egenvurdering i RefLex Det ble gjennmført stedlig tilsyn Det ble avhldt intervjuer med: Kristine Bulj, styrer i Nurtamielli manaidgardi Ry Arild Rasmussen, styrer i Gahkkrcrru manaidgardi Britt Hansen, styrer i Gili manaidgardi Britt Ørnebakk, avdelingsleder fr barnehager g barnehagemyndighet 2.4 Om tilsynsrapprten Denne tilsynsrapprten innehlder frist fr retting av ulvlig frhld avdekket under tilsyn, jf. kmmunelven 60 d. Frist fr retting er Dersm frhldet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg m retting. Et eventuelt pålegg m retting vil ha status sm enkeltvedtak g vil kunne påklages i henhld til frvaltningslvens regler fr dette, jf. frvaltningslven kapittel VI. 3. Kmmunens ansvar fr å påse regeletterlevelse i barnehagene 3.1 Rettslig krav 8 Kmmunens ansvar g 16 Tilsyn 8 første ledd: «Kmmunen er lkal barnehagemyndighet. Kmmunen skal gi veiledning g påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.» Første ledd fastslår at kmmunen er barnehagemyndighet g at kmmunen har en plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kmmunen skal ved 5

6 gdkjenning g gjennm aktiv veiledning g tilsyn påse at barnehagene drives i tråd med de krav sm settes i barnehagelven med tilhørende frskrifter. Kmmunen har det verrdnede ansvaret fr å sikre at barn får et gdt g frsvarlig barnehagetilbud. Ved siden av tilsyn er aktiv g gd veiledning et viktig virkemiddel fr å ppnå gde barnehager. Med gd veiledning verfr barnehageeier, kan kmmunen få endret frhld til det bedre slik at det ikke er nødvendig med pålegg m retting eller stenging. Veiledning g tilsyn er t ulike ppgaver kmmunen har fr å sikre at barnehagetilbudet er gdt g frsvarlig. Vi deler kmmunens plikt til å påse regeletterlevelse i barnehagene i tre mråder: Barnehagemyndighetens kartlegging g risikvurdering av barnehageeiers regeletterlevelse Barnehagemyndighetens veiledning av regelverket til barnehageeier Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene Barnehagemyndighetens kartlegging g risikvurdering av barnehageeiers regeletterlevelse Kmmunen har plikt til å påse regeletterlevelse i den enkelte barnehage. Dette frutsetter at barnehagemyndigheten må ha kunnskap m alle barnehagene i kmmunen g versikt ver eierpliktene i barnehagelven. Infrmasjn m barnehagene kan barnehagemyndigheten fr eksempel skaffe seg fra brukerundersøkelser, bekymringsmeldinger, årsplaner, Basil g lignende. På bakgrunn av kunnskapen m barnehagene må barnehagemyndigheten vurdere i hvilke barnehager risiken fr lvbrudd er størst g deretter vurdere hvilke knsekvenser et lvbrudd vil få fr barna. Denne kunnskapen må barnehagemyndigheten bruke fr å kunne ta stilling til hvrdan de skal påse regeletterlevelsen i barnehagene m det skal skje ved tilsyn g/eller veiledning Barnehagemyndighetens veiledning av regelverket til barnehageeier Kmmunen skal gjennm aktiv veiledning g tilsyn påse at barnehagene i kmmunen drives i tråd med kravene sm barnehagelven setter. Aktiv g gd veiledning er et viktig virkemiddel fr å ppnå gde barnehager g effektiv etablering g drift. Det framkmmer i merknadene til 8 i barnehagelven at kmmunen har et veiledningsansvar verfr barnehageeier. Ved gd veiledning kan man fte få endret frhld til det bedre slik at det ikke er nødvendig med pålegg m retting eller stenging. Veiledningen skal være av en slik art at den er egnet til å påse regeletterlevelse g hindre regelbrudd Barnehagemyndighetens tilsynsvirksmhet 16 Tilsyn: Kmmunen fører tilsyn med virksmheter etter denne lv. Kmmunen kan gi pålegg m retting av ufrsvarlige eller ulvlige frhld ved gdkjente eller gdkjenningspliktige virksmheter. Hvis fristen fr å etterkmme pålegget ikke verhldes, eller hvis frhldet ikke lar seg rette, kan kmmunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksmheten. Kmmunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til rientering. [ ] 6

7 Vedtak m retting g stenging g vedtak m anvendelse av øknmiske reaksjnsmidler kan påklages til fylkesmannen. Kmmunen er etter barnehagelven 16 tilsynsmyndighet g skal føre tilsyn med at den enkelte barnehage drives etter barnehagelven g ellers er frsvarlig. Kmmunestyret bestemmer hvilket rgan tilsynet skal legges til jfr. kmmunelven 10, 12 g 23 nr. 10. Tilsynet må likevel være av en slik art at tilsynet er egnet til å påse regeletterlevelse. Fr å kunne påse regeletterlevelse gjennm tilsyn må barnehagemyndigheten innhente infrmasjn m barnehagene. Deretter må barnehagemyndigheten vurdere frhldene pp mt lvkrav g knkludere med m frhldene er ulvlige eller ufrsvarlige. Barnehagemyndighetens vurderinger g knklusjner må frmidles skriftlig til barnehageeier. Der kmmunen knkluderer med ulvlige eller ufrsvarlige frhld, må barnehagemyndigheten følge pp at lvbruddene rettes. I følge barnehagelven 16 andre ledd kan kmmunen gi pålegg m retting. Dersm fristen fr å utføre pålegget ikke verhldes, kan tilsynsmyndigheten vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksmheten. Pålegg m retting g pålegg m midlertidig eller varig stenging skal gis i frm av enkeltvedtak, g frvaltningslvens regler skal følges. Kmmunen må følge pp at den enkelte barnehage retter ulvlige eller ufrsvarlige frhld i samsvar med pålegget. Kmmunens tilsynsvirksmhet er utøvelse av ffentlig myndighet. Utøvelsen må derfr skje i samsvar med frvaltningsrettslige prinsipper m likebehandling g frsvarlighet. Kmmunens tilsyn må være innrettet slik at det ikke frskjellsbehandler private g kmmunale barnehager g slik at kmmunen ikke kmmer i habilitetsknflikt sm barnehageeier g barnehagemyndighet. 3.2 Fylkesmannens undersøkelser Kautkein kmmune har til sammen 6 barnehager, 2 private g 4 kmmunale barnehager. Alle er samiske barnehager. I delegasjnsreglementet er rådmannen delegert myndighet etter barnehagelven. Rådmannen har videredelegert myndigheten til enhetsleder fr kultur g ppvekst sm igjen har delegert myndigheten til avdelingsleder fr barnehage. Før tilsynsbesøket har Fylkesmannen mttatt tilsynsplan, versikt ver barnehagene i kmmunen g hvem sm er barnehageeiere samt barnehagemyndighetens egenvurdering i RefLex. I følge «Kmmunal plan fr tilsyn med barnehager i Kautkein kmmune» skal kmmunen føre skriftlige g stedlige tilsyn med barnehager basert på infrmasjn fra ulike kilder. I tilsynet skal kmmunen frsikre seg m at barnehagene drives i samsvar med barnehagelven g dens frskrifter. Videre frklarer planen at barnehagemyndigheten skal drive aktiv veiledning fr å hjelpe barnehagene til å følge regelverket. Det vises gså til at dersm tilsynsmyndigheten finner ufrsvarlige eller ulvlige frhld sm er regulert i annet lvverk, må aktuell tilsynsmyndighet kntaktes. Deretter henvises det til en rekke lver g frskrifter sm er hjemlet i annet lvverk sm brann- g eksplsjnsvernlven g frskrift ved lekeplassutstyr. Innimellm 7

8 ppramsingen er gså frskrift m freldrebetaling, frskrift m pedaggisk bemanning, frskrift m tilskudd til private barnehager g frskrift m plitiattest. Tilsynsplanen har et eget punkt m hvrdan tilsyn skal gjennmføres. Der står det bl.a.: «Etter gjennmført tilsyn gjøres vurdering av frhldet, er det alvrlig art eller mindre alvrlig. Avhengig av alvrlighetsgrad kan man gi pålegg m retting eller vurdere stenging av barnehagen.» Under punktet m pålegg av retting står det at pålegget må være knkret g rette seg mt frhld sm er i strid med lvverket g/eller kan medføre fare fr barna i barnehagen. Videre står det at barnehagemyndigheten kan gi pålegg m midlertidig eller varig stenging av virksmheten dersm frhld ikke lar seg rette eller at barnehageeier ikke følger pålegg m retting. I følge tilsynsplanen kan barnehagemyndigheten stenge barnehagen umiddelbart m frhldene er av en så alvrlig art at de kan være til skade fr barna. Planen sier gså at barnehageeier skal få ny frist fr retting m barnehagemyndigheten pålegger midlertidig stenging. Det følger ingen beskrivelse av hvrdan barnehagemyndigheten skal følge pp at lvbrudd blir rettet. Til sist beskriver planen de ulike rllene kmmunen har g andre myndigheters ansvar. Fylkesmannen har mttatt: Varsel m tilsyn g tilsynsrapprt datert med Nurtamielli manaidgardi der tema var barnehagens innhld, vurderingsarbeid, samarbeid med freldre g barns medvirkning. Varsel m tilsyn g tilsynsrapprt datert med Gahkurcrru manaidgardi. Tema fr tilsyn var barnehagens innhld, vurderingsarbeid, samarbeid med freldre g barns medvirkning. Tilsynsrapprt Gartnerluhkka manaidgardi, datert Tema var Lv m barnehager 1 5 g rammeplanens 7 fagmråder. Rapprten eller versendelsen ser ut til å mangle nen sider. Varsel m tilsyn g tilsynsrapprt datert med Ajastelli manaidgardi. Tema fr tilsyn var barnehagens innhld, samarbeid med freldre g barns medvirkning. Varsel m tilsyn med Beazedievva manaidgardi g Maze manaidgardi. Fylkesmannen har ikke mttatt tilsynsrapprter etter disse tilsynene. Tilsynsrapprt g varsel m pålegg til Nurtamielli manaidgardi datert Tema fr tilsyn HMS g rutiner, lkaler, belysning g utemråde. Tilsynet ble utført sammen med kmmuneverlege g helsesøster. Alle tilsynene fruten det med Nurtamielli manaidgardi ( ) er skriftlige. Tilsynsrapprtene sm gjelder de skriftlige tilsynene er like. De sier ne m hvrfr tilsynet er gjennmført, hva tema er eller hva tilsynet har avdekket. Det vises ikke til hva eierkravene i tilsynstemaet er eller hva tilsynsmyndigheten faktisk har bservert/sett. Myndigheten utøver skjønn i sine vurderinger, men viser ikke til hva skjønnet er basert på. Rapprtene innehlder ikke klare knklusjner eller pålegg til det enkelte lvkrav. I tilsynsrapprten til Nurrtamielli manaidgardi, g Gahkrcrru manaidgardi, , avslutter tilsynsmyndigheten med å gi frist til barnehageeier fr å kmmentere pålegget. Pålegget hjemles i barnehagelven 16. Pålegget viser ikke til hvilke regler det 8

9 bygger på, de faktiske frhldene det bygger på eller hvilke hvedhensyn sm har vært avgjørende ved skjønnet tilsynsmyndigheten har utøvd. Det infrmeres m klageadgang, klagefrist, framgangsmåten ved klage g klageinstans. Det infrmeres ikke m retten til å se sakens dkumenter. Det freligger ingen dkumentasjn på at pålegget er rettet g at tilsynet er avsluttet. I tilsynsrapprten til Ajastelli manaidgardi, skriver tilsynsmyndigheten at det ikke gis pålegg, men at myndigheten vil se på m merknadene er rettet ved et senere tilsyn. Det står ingenting m hva merknaden er, hvilke regler merknaden bygger på, de faktiske frhldene det bygger på eller hvilke hvedhensyn sm har vært avgjørende ved skjønnet tilsynsmyndigheten har utøvd. Tilsynet avsluttes i brev datert I tilsynsrapprten til Nurtamielli manaidgardi datert har barnehagemyndigheten gjennmført tilsyn sammen med helsesøster g kmmunelege. Tema har vært barnehagens rutiner g lkaler jf. frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler g lv m barnehager. I tilsynsrapprten beskriver barnehagemyndigheten barnehagens HMS-rutiner, renhld i lkalet, gulvbelegg, belysning g utemråde. Det freligger ingen beskrivelser av frhld sm er regulert i barnehagelven. Det varsles m pålegg med bakgrunn i barnehagelven 16 andre ledd hvr kmmunen kan gi pålegg m retting av ufrsvarlige frhld. Barnehagen pålegges å rette et gjerde slik at barn ikke skal få tilgang til mråder sm kan være til skade fr dem. Barnehageeier gis frist fr å kmmentere pålegget. Tilsynsrapprten pplyser ikke m hvilke regler pålegget bygger på, de faktiske frhldene det bygger på eller hvilke hvedhensyn sm har vært avgjørende ved skjønnet tilsynsmyndigheten har utøvd. Det infrmeres ikke m retten til å se sakens dkumenter. Det pplyses i intervju at barnehagemyndigheten innhenter infrmasjn m de ulike barnehagene fra ulike kilder g at barnehagemyndigheten har gjennmført tilsyn. Det er ulike meninger m kmmunen har veiledet barnehageeier i barnehagelven. Barnehagemyndigheten har fylt ut egenvurderingsskjema i RefLex med besvarelsene ja/nei. Det freligger ingen egenvurdering i besvarelsene. 3.3 Fylkesmannens vurderinger Barnehagemyndighetens kartlegging g risikvurdering av barnehageeiers regeletterlevelse 1. Har barnehagemyndigheten versikt ver barnehageeiers plikter etter barnehagelven? Fr å ppfylle sitt ansvar sm barnehagemyndighet m å påse regeletterlevelse i barnehagene, må kmmunen ha en versikt ver hvilke lvkrav den skal veilede i g føre tilsyn med. Barnehagemyndigheten har sendt inn versikt ver barnehagene de skal veilede g føre tilsyn med. Det kmmer fram av intervjuene at barnehagemyndigheten har versikt ver barnehageeiers plikter etter barnehagelven. Barnehagemyndigheten viser til at de bruker lven g vet hvrdan de skal finne fram til lvbestemmelser. Eksempler på dette er plitiattest g bemanningsnrm. 9

10 Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten i Kautkein kmmune har versikt ver barnehageeiers plikter etter barnehagelven. 2. Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap m hvrdan alle barnehageeierne ppfyller sine plikter etter barnehagelven? Barnehagemyndigheten må ha nk g egnet infrmasjn m barnehagene til å gjøre risikvurderinger. Dersm barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig infrmasjn m barnehagenes praksis fr å belyse m barnehageeierne ivaretar sine plikter, må barnehagemyndigheten innhente det. Uten infrmasjn m regelverksetterlevelsen, kan ikke barnehagemyndigheten vurdere risiken fr brudd på regelverket g behv fr veiledning g tilsyn. Barnehagemyndigheten mener at de har kjennskap til hvrdan alle barnehageeierne ppfyller pliktene sine etter barnehagelven. Kildene barnehagemyndigheten benytter seg av er Basil, styrerfrum g møter mellm barnehagemyndigheten g den enkelte eier. Disse kildene gir pplysninger m den enkelte barnehage, den daglige driften, ulike utfrdringer, klager sv. De kmmunale barnehagene leverer årsplaner, men ikke de private. Ikke alle barnehagene møter på styrerfrum eller har møter med barnehagemyndigheten. Det siste året har ikke Nurtamielli manaidgardi vært til stede på nen av møtene. Det framkmmer under tilsynet at barnehagemyndigheten mttar lite infrmasjn g har lav kunnskap m hvrdan denne private barnehageeieren ppfyller eierpliktene i barnehagelven. Slik Fylkesmannen frstår det, er det et dårlig samarbeidsklima mellm barnehagemyndighet g barnehageeier. Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig kunnskap m hvrdan alle barnehageeierne ppfyller eierpliktene i barnehagelven. 3. Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å gjøre risikvurderinger fr å vurdere behv fr veiledning g tilsyn? Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen m barnehageeierne til å freta løpende vurderinger av sannsynlighet fr g knsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i barnehagelven med frskrifter. Barnehagemyndigheten må gjøre dette både på bakgrunn av infrmasjn m regeletterlevelse i den enkelte barnehage g samlet fr alle barnehagene. Det pplyses i intervju at barnehagemyndigheten frtløpende vurderer pplysninger sm den får m den enkelte barnehage. Det vurderes behv fr tilsyn g barnehagemyndigheten tar gså kntakt med den enkelte barnehage dersm den har behv fr ytterlige pplysninger. Dette gjelder f. eks barnetall g barnegrupper i barnehagene, bemanning g klager fra freldre. Imidlertid gjelder ikke dette fr Nurtamielli manaidgardi. Barnehagemyndigheten g barnehageeier har liten kntakt g få infrmasjnspunkter fr kunnskapsinnhenting. Barnehagemyndigheten mttar ingen infrmasjn m barnehagen utver det sm finnes i årsmeldingsskjema g Basil. Det kmmer fram under tilsynet at begge parter pplever samarbeidsklimaet sm vanskelig g utfrdrende. Kautkein kmmune har gitt tilsvar på at de fører tilsyn med barnehagene g viser til tilsynsvarsel sm de har sendt til de t private barnehagene. Denne 10

11 dkumentasjnen frelå ikke ved Fylkesmannens tilsynsmøte med kmmunen. Varslene er datert g , g purring sendt til en av barnehagen er datert sender barnehagemyndigheten et brev til den ene av de t private barnehagene at de ikke har kunnet gjennmføre tilsynet grunnet strt arbeidspress. Det vil si at i periden fra til har ikke kmmunen gjennmført tilsynet sm planlagt. Kmmunen viser ikke til at tilsynet er gjrt i tråd med risikvurderinger. Fylkesmannen vurderer med bakgrunn i ny innsendt dkumentasjn at barnehagemyndigheten i kmmunen er i ferd med å gjennmføre tilsyn. Tilsynet er ikke gjennmført ennå, g derfr vil Fylkesmannen vurdere kmmunens praksis på nytt etter at tilsynet er gjennmført. Fylkesmannen ppretthlder tidligere vurdering m at Kautkein kmmune ikke risikvurderer behvet fr veiledning g tilsyn. Barnehagemyndigheten har gd versikt g kunnskap m egne barnehager, men ikke infrmasjn nk m regeletterlevelse i sektren sm helhet. Ettersm barnehagemyndigheten ikke har gjennmført tilsyn basert på barnehagelven siden 2014 eller gjennmført veiledning basert på barnehagelven, vurderer Fylkesmannen at barnehagemyndigheten ikke risikvurderer behvet fr veiledning g tilsyn i den enkelte barnehage. 4. Er barnehagemyndighetens risikvurdering basert på riktig frståelse av barnehagelven? Barnehagemyndigheten må anvende lven g frskriftene i tråd med gjeldende rett når den vurderer risik fr brudd i regelverket, jf. barnehagelven 8 første ledd. Dette betyr at barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller barnehageeier. De rettslige kravene følger ikke alltid lvteksten. I spørsmål 3 (ver) svarer Fylkesmannen at barnehagemyndigheten ikke har vurdert risik fr lvbrudd eller vurdert behvet fr veiledning g tilsyn i den enkelte barnehage. Ved manglende risikvurdering kan ikke Fylkesmannen svare på m barnehagemyndighetens risikvurdering er basert på riktig frståelse av barnehagelven. 5. Gjennmfører barnehagemyndigheten veiledning g tilsyn i tråd med sine risikvurderinger? Fr at barnehagemyndigheten skal gjennmføre veiledning g tilsyn i tråd med sine risikvurderinger, må den ha tilstrekkelig kunnskap m barnehagene, g på bakgrunn av kunnskapene vurdere behvet fr veiledning g tilsyn. På denne måten vil barnehagemyndigheten få et bilde av hvr regeletterlevelsen eventuelt er mangelfull. Dersm barnehagemyndigheten ikke bruker virkemidlene i tråd med sine funn, ppfyller den ikke sin plikt til å påse regeletterlevelse, jf. barnehagelven (første g femte ledd g 16 første g andre ledd) De fleste barnehagene har jevnlig kntakt med barnehagemyndigheten, fruten m Nurtamielli manaidgardi. Barnehagene med unntak av Nurtamielli manaidgardi tar kntakt med myndigheten g får veiledning ut fra eget behv. Denne veiledningen mhandler strt sett drift g persnalsaker. Flere av barnehagene mener gså at barnehagemyndigheten ikke aktivt har veiledet m eierpliktene i barnehagelven. Barnehagemyndigheten kan ikke dkumentere at de gir veiledning i tråd med risikvurdering hverken med møteinnkallinger eller møtereferater. 11

12 Det framkmmer i intervju at barnehagemyndigheten har hatt tilsyn med barnehagene m barnehagens innhld. Bakgrunn fr valg av tema var at barnehagemyndigheten ønsket infrmasjn m hvrdan barnehagene arbeidet med f. eks rammeplanen innhld. Temaene ble ikke valgt ut fra en risikvurdering. Kautkein kmmune sier i brev datert at de veileder både kmmunale g private barnehageeiere, men at de ikke har dkumentert det gdt nk. De viser til at de skal arrangere felles kursdag fr kmmunale g private barnehager m endringer i ny rammeplan fr barnehagens innhld g ppgaver. Videre sier kmmunen at styrerne har fått veiledning når de har bedt m det, g at eierplikter i barnehagelven (pedaggisk bemanning) skal være fast tema på styrerfrum høsten Kmmunen dkumenterer dette med referat fra styrerfrum datert g med deltakerliste fra kurset. Fylkesmannen mener at en kursdag m ny rammeplan ikke er å anse sm veiledning. I tilsvaret fra kmmunen sier de ingenting m bakgrunnen fr valg av veiledningstema. At veiledningen skal være aktiv fra barnehagemyndighetens side, betyr at myndigheten skal tilby veiledning basert på risikvurdering uten at barnehageeier melder behv fr veiledning. Fylkesmannen ppretthlder tidligere vurdering m at barnehagemyndigheten ikke gir veiledning g tilsyn i tråd med sine risikvurderinger. Barnehagemyndighetens veiledning av regelverket til barnehageeier 6. Er barnehagemyndighetens veiledning basert på riktig frståelse av barnehagelven? Barnehagemyndighet må anvende lven g frskriftene i tråd med gjeldende rett når den aktivt gir infrmasjn til barnehageeierne m eierpliktene i barnehagelven med frskrifter, jf. barnehagelven 8 første ledd. Barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lvteksten. Fylkesmannen vurderte i spørsmål nr. 5 at barnehagemyndigheten ikke veileder barnehageeier fr å påse regeletterlevelse etter barnehagelven. Vi kan derfr ikke besvare m barnehagemyndighetens veiledning er basert på riktig frståelse av barnehagelven. Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene 7. Bruker barnehagemyndigheten tilsyn sm virkemiddel der dette er nødvendig fr å påse regeletterlevelse etter barnehagelven hs barnehageeier? Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn sm virkemiddel der det er nødvendig, jf. barnehagelven 8 første g femte ledd g 16 første g andre ledd. Tilsyn er kntrll av m barnehageeier ppfyller eierpliktene i barnehagelven med frskrifter. Dette innebærer at barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn med frhld sm ikke er regulert i barnehagelven med frskrifter. Tilsyn er utøvelse av ffentlig myndighet, g innebærer å undersøke praksis g pålegge endring av praksis sm ikke er i samsvar med regelverket. Vurderingen av m det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på barnehagemyndighetens risikvurdering. 12

13 Barnehagemyndigheten har ført tilsyn med barnehagene i 2014 der tema var barnehagens innhld, samarbeid med freldre g barns medvirkning. Bakgrunn fr valg av tema var at barnehagemyndigheten ønsket infrmasjn m barnehagens planer, ikke på bakgrunn av risik fr lvbrudd. Det har ikke vært gjennmført tilsyn etter det, brtsett fra tilsyn med Nurtamielli manaidgardi der barnehagemyndigheten har gjennmført tilsyn sammen med helsesøster g kmmunelege (rapprt datert ). Tilsynsrapprten er utarbeidet av barnehagemyndigheten g beskriver frhld sm er regulert i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler sm HMS rutiner, belysning, sikkerhet g hygieniske frhld. Tilsynsrapprten viser ikke til eierplikter sm er regulert i barnehagelven. Til sist i rapprten varsler barnehagemyndigheten m at de vil pålegge barnehageeier å utbedre et gjerde fr å hindre at barna får tilgang til et mråde hvr de kan utsettes fr fare. Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten har ført tilsyn med frhld sm ikke er regulert i barnehagelven med frskrifter. Barnehagemyndigheten må ta kntakt med annen myndighet når de finner ulvlige eller ufrsvarlige frhld regulert i annet regelverk. At virksmheten skal planlegges g drives slik at skader g ulykker frebygges, er hjemlet i frskrift m miljørettet helsevern 14 g ikke i lv m barnehager. Kautkein kmmune ikke har hatt tilsyn i barnehagelven siden 2014 g de har ført tilsyn med frhld sm ikke er regulert i barnehagelven. På bakgrunn av dettet vurderer Fylkesmannen at kmmune ikke bruker tilsyn sm virkemiddel der det er nødvendig fr å påse regeletterlevelse. 8. Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på riktig frståelse av barnehagelven? Barnehagemyndigheten må anvende lven g frskriftene i tråd med gjeldende rett når den fører tilsyn, jf. barnehagelven 16 første g andre ledd. Barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid direkte av lvteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige rettskilder g legge til grunn gjeldende frtlkning fra nasjnale myndigheter fr å klargjøre hva regelverket faktisk krever av barnehageeier. I flere av tilsynsrapprtene sm mhandler barnehagens innhld, samarbeid med freldre g barns medvirkning er barnehagemyndighetens tilsyn basert på riktig frståelse av barnehagelven. I tilsynsrapprten til Nurtamielli manaidgardi ( ) varsler barnehagemyndigheten følgende pålegg: «Barnas hjem skal være aktive deltakere i planleggingsarbeidet bl.a. frdi de best kan ivareta sine barns interesser.» Fylkesmannen mener at det ikke er et lvkrav at freldre aktivt skal delta i planleggingsarbeid. Lvkravet er at barnehagen i samarbeid g frståelse med hjemmet skal ivareta barnas behv fr msrg g lek. Barnehagen skal drives i samsvar med freldres ønsker fr msrg g ppdragelse av barna. Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndighetens tilsyn ikke er basert på riktig frståelse av barnehagelven. 9. Innhenter barnehagemyndigheten infrmasjn i tilsynet sm gjør at den kan ta stilling til m barnehageeier ppfyller barnehagelven? 13

14 Barnehagemyndigheten må ha nk g egnet infrmasjn m barnehageeiers praksis til å kunne vurdere g knkludere på m barnehageeier ppfyller eierpliktene i barnehagelven med frskrifter. Det følger av frvaltningslven 17 at barnehagemyndigheten må pplyse saken så gdt sm mulig før den fatter vedtak. I tilsynsvarslene har barnehagemyndigheten bedt m å få dkumenter sm belyser tilsynstemaene. Etter Fylkesmannens vurdering er dette dkumenter sm gir infrmasjn slik at barnehagemyndigheten kan ta stilling til m barnehageeier ppfyller barnehagelven. 10. Vurderer g knkluderer barnehagemyndigheten på m barnehageeier ppfyller lvkravene i barnehagelven? Fr å påse regeletterlevelse, må barnehagemyndigheten vurdere g knkludere på m praksis er i tråd med regelverket eller ikke innenfr temaene i tilsynet. Fr å kunne knkludere må barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis pp mt de aktuelle rettskravene, jf. barnehagelven 8 første g femte ledd g 16 første g andre ledd. I tilsynsrapprtene viser ikke barnehagemyndigheten til hva eierkravene i tilsynstemaet er eller hva tilsynsmyndigheten faktisk har bservert/sett. Det freligger ikke vurderinger av barnehagens praksis pp mt aktuelle rettskrav. Barnehagemyndigheten knkluderer på en rekke frhld sm er basert på skjønn uten at de viser til hvilke hensyn sm har vært avgjørende fr knklusjnene. Sm eksempel nevner vi følgende fra tilsynsrapprten til Nurtamielli manaidgardi ( ): «Oppsummeringen av hva barnehagen har jbbet med det synliggjøres ikke hvilke erfaringer persnalet sitter igjen med, m temaet eller metden, er det behv fr endringer sv.» Rapprten viser ikke til hvrdan barnehagemyndigheten har kmmet fram til denne knklusjnen. I tilsynsrapprtene til de private barnehagene, varsler barnehagemyndigheten pålegg m å «[ ] sørge fr prgresjn i arbeidet» g «[ ] sørge fr at de synliggjør at de jbber i bredden med de enkelte fagmråder g at alle fagmråder er med.» Mens i tilsynsrapprten til Ajastelli manaidgardi knstaterer barnehagemyndigheten mtrent det samme uten at barnehagen får pålegg m å rette: «Barnehagens temaplan har fagmråder sm ikke kmmer tydelig nk fram. Hvrdan det jbbes med fagmrådene g prgresjn fr dette.» Det er ikke sammenheng mellm barnehagemyndighetens vurderinger, knklusjner g pålegg i tilsynsrapprtene. I tilsynsrapprten til Gaahkkrcrru manaidgardi ( ) varsler barnehagemyndigheten flere pålegg. Et av påleggene sm varsles er at barnehagen må synliggjøre hvrdan de jbber i bredden med å frmidle samisk kultur. Barnehagens arbeid med samisk kultur er hverken vurdert eller knkludert. Rapprtene innehlder knklusjner, men ikke knklusjner til det enkelte lvkrav. Fylkesmannen mener at barnehagemyndigheten ikke vurderer g knkluderer på m barnehageeier ppfyller lvkravene i barnehagelven. 11. Frmidler barnehagemyndigheten sine vurderinger g knklusjner skriftlig til barnehageeier? Barnehagemyndigheten må frmidle sine vurderinger g knklusjner fra tilsynet skriftlig til barnehageeieren, uavhengig m den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller ikke. Der barnehagemyndigheten har avdekket brudd på regelverket, vil det være 14

15 vanskelig fr barnehageeier å endre sin praksis uten at den får vurderingene g knklusjnene fra tilsynet skriftlig. Der barnehagemyndigheten ikke har avdekket brudd på regelverket, tilsier likevel de ulvfestede prinsippene m frsvarlig saksbehandling g gd frvaltningsskikk at barnehageeier har krav på å få vite hvilke vurderinger sm er gjrt i tilsynet, g hvilken knklusjn barnehagemyndigheten har landet på. Barnehagemyndigheten har skriftlige rapprter sm følger gjennmførte tilsyn. Det freligger ingen vurderinger av barnehagens praksis pp mt lvkrav, men knklusjner freligger, selv m det ikke knkluderes på det enkelte lvkrav. Dette gjelder gså tilsyn der barnehagemyndigheten ikke varsler pålegg. Det mangler tilsynsrapprter fra tilsyn med Beazedievva manaidgardi g Maze manaidgardi. Ettersm det er flere skriftlige tilsynsrapprter vurderer Fylkesmannen at barnehagemyndigheten frmidler knklusjner fra tilsynet skriftlig. 12. Sender barnehagemyndigheten frhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller hvr den skal vedta pålegg m retting eller stenging av barnehagen? Pålegg m stenging g retting er enkeltvedtak etter frvaltningslven 2 bkstav b. Ved enkeltvedtak skal kmmunen varsle parten, sm er barnehageeier, jfr. frvaltningslven 16 jfr. 2 bkstav e. Frmålet med frhåndsvarselet er at parten skal kunne imøtegå kmmunens anførsler g få anledning til å uttale seg før det fattes enkeltvedtak. Frhåndsvarsel (varsel før enkeltvedtak) skal sm hvedregel være skriftlig. Frhåndsvarsel skal frberede barnehageeier på det vedtaket sm kan kmme, g gi barnehageeier mulighet til å uttale seg g ivareta sine interesser. Barnehagemyndigheten kan gi frhåndsvarselet i tilsynsrapprten. I tre av tilsynsrapprtene varsler barnehagemyndigheten at de vil pålegge barnehageeier å rette regelbrudd. Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten sender frhåndsvarsel der den skal vedta pålegg m retting. 13. Innehlder frhåndsvarselet pplysninger m det rettslig g faktiske grunnlaget fr det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket innebærer fr barnehageeier g en frist fr uttalelse? I frhåndsvarselet må barnehagemyndigheten vise til aktuelle bestemmelser i barnehagelven med frskrifter. Videre må frhåndsvarselet innehlde pplysninger m hvilke frhld sm er lagt til grunn. Her må barnehagemyndigheten skrive hva den har sett på i tilsynet. Dette mfatter både de faktiske frhldene g hvilke vurderinger den har gjrt. Frhåndsvarselet må vise hva vedtaket vil innebære fr barnehageeier. I tilsynsrapprtene varsler barnehagemyndigheten at de vil gi barnehageeier pålegg m retting. I rapprten står det ingenting m hvilke regler pålegget bygger på, de faktiske frhldene det bygger på eller hvilke hvedhensyn sm har vært avgjørende ved skjønnet tilsynsmyndigheten har utøvd. Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten ikke pplyser m det rettslige g faktiske grunnlaget fr det varslede pålegget. 15

16 I alle varslene freligger det frist fr barnehagen til å uttale seg m rapprtens innhld. 14. Gir barnehagemyndigheten pålegg m retting bare i tilfeller der den har knkludert med at et frhld er ulvlig eller ufrsvarlig? Barnehagemyndigheten kan ikke gi pålegg m retting i andre tilfeller enn der den har funnet at et frhld er i strid med barnehagelven med frskrifter, eller er ufrsvarlig, jf. barnehagelven 16 andre ledd første punktum. I tilsynsplanen skriver barnehagemyndigheten at etter gjennmført tilsyn, skal det gjøres en vurdering av frhldet, g at alvrlighetsgraden avgjør m det kan gis pålegg m retting eller vurdere stenging av barnehagen. Fylkesmannen mener at det ikke er alvrlighetsgraden i regelbruddet sm avgjør m barnehagemyndigheten kan gi pålegg m retting, men det at det faktisk freligger et regelbrudd uavhengig alvrlighetsgrad. Videre står det i tilsynsplanen at barnehagemyndigheten kan stenge barnehagen umiddelbart m frhldene er av en så alvrlig art at de kan være til skade fr barna. Barnehagelven 16 andre ledd sier at barnehagemyndigheten kun kan stenge barnehagen m et pålegg ikke verhldes eller hvis frhldet ikke lar seg rette. Barnehagelven 16 annet ledd sier at kmmunen kan gi pålegg m retting av ufrsvarlige eller ulvlige frhld. Ufrsvarlige frhld er frhld sm ikke er direkte regulert av barnehagelven, men sm kan føre til ufrsvarlige tilstander fr barna. Det betyr at barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn g gi pålegg m retting av frhld sm er regulert i annet regelverk. Fylkesmannen mener at pålegget sm er gitt i tilsynsrapprten til Nurtamielli manadgardi (utbedring av et gjerde) ikke er i samsvar med ufrsvarlige frhld i barnehagelven 16 annet ledd, men at det er et frhld sm er regulert i frskrift m miljørettet helsevern fr skler g barnehager. Fylkesmannen vurderer at myndigheten har gitt pålegg m retting i andre tilfeller enn det sm er regulert i barnehagelven. 15. Gir barnehagemyndigheten en frist fr retting i sine pålegg m retting til barnehageeier? Barnehagemyndigheten må gi barnehageeier en frist fr å rette pp brudd på regelverket sm ble avdekket under tilsynet. Fristen må tilpasses bruddets type g mfang. Fristen skal ikke være lengre enn det sm er nødvendig fr at barnehageeier skal kunne rette regelverksbruddet. Det framkmmer ikke i versendt tilsynsplan at barnehagemyndigheten skal gi frist fr retting av pålegg til barnehageeier. Men det kmmer fram i samtlige intervjuer at barnehagemyndigheten gir barnehageeier frist til å rette påleggene. Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten gir barnehageeier frist fr å rette pålegget. 16. Følger barnehagemyndigheten pp at bruddene på barnehagelven har blitt rettet? Barnehagemyndigheten må frsikre seg m at barnehageeier krrigerer ulvlig praksis slik at praksis blir i samsvar med barnehagelven g dens frskrifter. Dersm barnehagemyndigheten gir pålegg m retting, må barnehagemyndigheten følge frvaltningslvens bestemmelser g utfrme vedtaket skriftlig. Barnehagemyndigheten 16

17 kan ikke avslutte tilsynet før barnehageeier har sannsynliggjrt at brudd på regelverket er rettet. Det framkmmer ikke i versendt dkumentasjn at barnehagemyndighet skal følge pp at barnehageeier retter brudd sm avdekkes under tilsyn. Men det kmmer fram i samtlige intervju at barnehagemyndigheten gjør det. Det pplyses m at barnehagemyndigheten ber m dkumentasjn på retting eller at de har ppfølgingsbesøk i barnehagen. Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten følger pp at bruddene på barnehagelvene har blitt rettet 17. Vedtar barnehagemyndigheten stenging sm reaksjn kun der barnehageeier ikke verhlder fristen fr å etterkmme pålegget, eller der frhldet ikke lar seg rette? Barnehagemyndigheten kan ikke bruke stenging sm reaksjn i andre tilfeller enn der barnehageeier ikke verhlder fristen fr å etterkmme pålegget, eller der frhldet ikke lar seg rette. Ikke aktuelt å svare på da barnehagemyndigheten ikke har reagert med å stenge barnehager. 18. Sender barnehagemyndigheten stengingsvedtak til fylkesmannen til rientering? Barnehagemyndigheten skal sende en kpi av vedtaket til fylkesmannen. Ikke aktuelt å svare på da barnehagemyndigheten ikke har reagert med å stenge barnehager. 19. Er pålegg m retting eller vedtak m stenging skriftlig? Pålegg m retting g vedtak m stenging skal være skriftlig. Etter frvaltningslven er det en adgang fr frvaltningsrganet til unntaksvis å gi muntlig underretning dersm det er «særlig byrdefullt» å gi skriftlig underretning. Dette unntaket kmmer ikke til anvendelse i tilsyn etter barnehagelven. Barnehagemyndigheten har i tre tilsynsrapprter varslet pålegg m retting. T av varslene er ikke fulgt pp med pålegg m retting. I tilsynsrapprten til Nurtamielli manaidgardi ( ), varsler myndigheten gså m pålegg g at pålegget skal rettes innen I brev datert viser barnehagemyndigheten til at de har purret på at barnehageeier må rette pålegget. Det freligger ikke pålegg m retting mellm varsel g purring. Fylkesmannen vurderer at pålegg m retting eller vedtak m stenging ikke er skriftlig. 20. Innehlder pålegg m retting eller stenging (eller underrettelsen m pålegget): a) Infrmasjn m det rettslige grunnlaget fr pålegget? b) Det faktiske grunnlaget fr pålegget? c) Kmmunens vurdering av faktiske frhld pp mt rettslige krav? d) Klageadgang? 17

18 e) Klagefrist? f) Klageinstans? g) Fremgangsmåte ved klage? h) Opplysninger m å se sakens dkumenter? i) Opplysninger m adgangen til å be m utsatt iverksetting? Barnehagemyndigheten skal i enkeltvedtaket vise til hvilken bestemmelse sm ligger til grunn fr avgjørelsen. I tillegg må barnehagemyndigheten beskrive hvilke faktiske frhld den har brukt i sine vurderinger g hvilke hensyn sm har vært utslagsgivende fr skjønnet. Dette er sentralt fr at barnehageeier skal kunne frstå både begrunnelsen fr vedtaket g hvilke knsekvenser det får. Barnehageeier har klageadgang på enkeltvedtak. Vedtaket må infrmere m dette slik at barnehageeier kan ivareta sin klagerett. Vedtaket må pplyse m klagefristen. Klagefristen er minimum tre uker. Vedtaket skal innehlde infrmasjn m fremgangsmåten ved klage. Vedtaket må pplyse m at fylkesmannen er klageinstans. Klagen skal sendes til barnehagemyndigheten først fr frberedelse g vurdering. Barnehagemyndigheten kan ppheve eller endre vedtaket sitt til gunst fr barnehageeier. Dersm barnehagemyndigheten helt eller delvis ppretthlder sitt vedtak, skal den sende klagen til fylkesmannen fr behandling. Barnehagemyndigheten kan ikke sette begrensinger i klageretten, fr eksempel ved å kreve at klagen må være begrunnet. Vedtaket må pplyse m barnehageeiers rett til å se sakens dkumenter. Videre må vedtaket innehlde infrmasjn m barnehageeiers rett til å be m at vedtaket ikke blir iverksatt før klagefristen er ute, eller klagen er avgjrt. Fylkesmannen har fått versendt tilsynsrapprt g varsel m pålegg til Nurtamielli manaidgardi ( ). Tilsynsrapprten g varselet innehlder frist fr retting. Det framstår sm m barnehagemyndigheten blander varsel m pålegg g pålegg m retting eller vedtak m stenging. Fylkesmannen leser tilsynsrapprten g varsel m pålegg sm m barnehagemyndigheten mener å underrette barnehageeier m at de pålegger barnehageeier å rette ufrsvarlige frhld. Det understrekes likevel at barnehagemyndigheten må varsle et pålegg m retting eller stenging før de pålegger barnehageeier å rette eller fatter vedtak m stenging. Tilsynsrapprten beskriver hva sm er bservert (det faktiske grunnlaget), men mangler: Infrmasjn m det rettslige grunnlaget fr pålegget. Kmmunens vurdering av faktiske frhld pp mt rettslige krav. Klageadgang. Klagefrist. Klageinstans. Framgangsmåte ved klage. Opplysninger m å se sakens dkumenter. Opplysninger m adgangen til å be m utsatt iverksetting. 3.4 Fylkesmannens knklusjn Fylkesmannen knkluderer med at Kautkein kmmune ikke veileder g påser at barnehagene drives i samsvar med barnehagelven. 18

19 Kautkein kmmune kartlegger ikke barnehageeiers regeletterlevelse av barnehagelven g vurderer ikke risik fr regelbrudd i barnehagene. Kautkein kmmune veileder ikke barnehageeier m regelverket i barnehagelven. Kautkein kmmune fører ikke tilsyn i tråd med barnehagelven g frvaltningslvens regler 4. Frist fr retting av lvbrudd Fylkesmannen har i kapittel 3 knstatert lvbrudd. I denne rapprten har Kautkein kmmune frist til å rette det ulvlige frhldet, jf. kmmunelven 60 d. Frist fr retting Kmmunen må innen denne daten sende Fylkesmannen en erklæring m at det ulvlige frhldet er rettet g en redegjørelse fr hvrdan lvbruddet er rettet. Dersm frhldet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg m retting. Et eventuelt pålegg m retting vil ha status sm enkeltvedtak g vil kunne påklages i henhld til frvaltningslvens regler fr dette, jf. frvaltningslven kapittel VI. Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapprten: Kautkein kmmune skal gi veiledning g påse at barnehagene drives i samsvar med kravene i barnehagelven, jf. barnehagelven 8. Pålegget innebærer at: 1. Barnehagemyndigheten må ha tilstrekkelig kunnskap m hvrdan alle barnehageeierne ppfyller pliktene sine i barnehagelven. 2. Barnehagemyndigheten må vurdere behvet fr veiledning g tilsyn hs den enkelte barnehageeier g i barnehagesektren sm helhet. 3. Barnehagemyndigheten skal gi veiledning g føre tilsyn i tråd med risikvurderinger. Kautkein kmmune skal føre tilsyn med i tråd med barnehagelven g frvaltningslven når kmmunen fører tilsyn med barnehagene, jf. barnehagelven Pålegget innebærer at: 1. Barnehagemyndigheten må bruke tilsyn sm virkemiddel der det er nødvendig fr å påse regeletterlevelse. 2. Barnehagemyndigheten må legge til grunn riktig frståelse av barnehagelven ved gjennmføring av tilsyn. 3. Barnehagemyndigheten må vurdere g knkludere på m barnehageeier ppfyller lvkravene sm er satt i tilsynstemaet. 4. Når barnehagemyndigheten varsler pålegg m retting, må den pplyse m det rettslige g faktiske grunnlaget fr rettingen. 5. Barnehagemyndigheten kan kun pålegge barnehageeier å rette frhld sm er regulert i barnehagelven. 6. Barnehagemyndighetens pålegg m retting eller stenging skal være skriftlig. 7. Barnehagemyndighetens pålegg m retting eller stenging skal innehlde: 19

20 Infrmasjn m det rettslige grunnlaget fr pålegget. Kmmunens vurdering av faktiske frhld pp mt rettslige krav Klageadgang. Klagefrist. Klageinstans. Framgangsmåte ved klage. Opplysninger m å se sakens dkumenter. Opplysninger m adgangen til å be m utsatt iverksetting. 5. Kmmunens frist til å rette Sm nevnt i kapittel 4 venfr er kmmunen gitt frist fr å rette de ulvlige frhldene sm er knstatert i denne rapprten. Frist fr retting er Kmmunen har rett til innsyn i sakens dkumenter, jf. frvaltningslven 18. Liv Hanne Huru 20

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT Vardø kommune 18.01.17 ved rådmann Postboks 292 9951 Vardø TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Vardø kommune 1 Sammendrag

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Vadsø kommune ved rådmann Jens Betsi Postboks 614 9811 Vadsø Endelig tilsynsrapport Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet Vadsø kommune 26.04.16 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig intrduksjnsprgram på full tid Skaun kmmune 25. ktber 2014 1 Innhld 1. Tilsynets tema g frmål... 3 Frmålet med tilsynet... 3 Hjemmel fr Fylkesmannens tilsyn...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL GAMLE OSLO 2016 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Bydel Gamle

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Trysil kmmune Innbygda skle Arkivkde: 14/4622 Tidsrm: juli 2014 april 2015

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Å snes kmmune Å snes ungdmsskle Arkivkde: 2016/2016 Tidsrm: juni 2016 desember

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rissa kommune 10. oktober

TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rissa kommune 10. oktober TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig intrduksjnsprgram på full tid Rissa kmmune 10. ktber 2014 1 Innhldsversikt 1. Tilsynets tema g frmål... 3 Frmålet med tilsynet... 3 Hjemmel fr Fylkesmannens tilsyn...

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer