NOTAT 30. september Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013"

Transkript

1 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2 stort sidevassdrag til Trysilelva. Det ligger sør for Nybergsund, og elva renner inn i nordvestre del av Höljesmagasinet på svensk side. Selve Trysilelva kommer inn i dette magasinet fra nord. I forbindelse med et Interreg-prosjekt om bevaring og tilrettelegging for Vänernlaksen har NIVA analysert og vurdert vannprøver fra Varåa og Trysilelva. Resultatene fra undersøkelser hittil (2011 og 2012) har vist at forsuringspåvirkningen er liten i dette området, men at ph-verdiene likevel kan bli lave under snøsmeltingsperioden, og at det under slike forhold kan være aktuelt med kalkingstiltak i sidebekker for å bedre forholdene for fisk. Etter at tre innsjøer ble kalket høsten 2012, ønsket Fylkesmannen i Hedmark en ytterligere oppfølging av vannkjemi våren Kalking 2012 Tre innsjøer ble kalket 14. og 15. september Det ble spredt 30, 6 og 25 tonn Sa3 kalk i hhv. Tørrbergsjøen, Flekksjøen og Vestsjøen. Fønsjøen ble ikke kalket. Sa3 kalk er svært rein, med et CaCO 3 -innhold på > 98 %. Kornfordelingen er 90 % < 0,08 mm, 50 % < 0,018 mm og 20 % < 0,003 mm. Overvåkingsprogram våren 2013 Den 8. april ble det tatt prøver under is på innsjøene Tørrbergsjøen, Fønsjøen, Flekksjøen og Vestsjøen. Elvestasjonen st. 2 Varåa (bro v/rv 208) ble prøvetatt ukentlig i tidsrommet 2. april juni 2013, mens st. 17 Trysilelva v/laksøya ble prøvetatt sju ganger i perioden 29. april juni. Alle vannprøvene i 2013 ble tatt av Leif Nordnes, som også tok vannprøvene i 2011 og Figur 1 viser kart over vannkjemistasjonene i Alle vannprøvene ble analysert på NIVAs laboratorium. Følgende parametere ble analysert; ph, konduktivitet (ms/m), alkalitet (mmol/l), total nitrogen (µg/l N), ammonium (µg/l N), nitrat (µg/l N), total organisk karbon (mg/l C), klorid (mg/l), sulfat (mg/l), reaktivt aluminium (µg/l), ikke-labilt aluminium (µg/l), kalsium (mg/l), kalium (mg/l), magnesium (mg/l) og natrium (mg/l). Labilt aluminium er beregnet som differansen mellom reaktivt og ikke-labilt Al. 1/8

2 Flekksjøen Fønsjøen Vestsjøen Tørrbergsjøen 17 Laksøya 2 Varåa Figur 1. Kart over vannkjemistasjoner i 2013; st. 2 i Varåa (prøvetatt fra 2011), st. 17 i Trysilelva (prøvetatt i 2012 og 2013) og de fire innsjøene (prøvetatt i 2011 og 2013). Nedbør og snøforhold Figur 2 viser snødybde for perioden januar 2011 til juli 2013 og nedbørutvikling i 2013 på st. 100 Plassen i Trysil kommune (eklima.met.no). Denne nedbørstasjonen ligger ved Trysilelva rett nord for st. 17 og rett øst for Varåa (se Figur 1), og bør være representativ for de undersøkte vannkjemistasjonene. For å sammenlikne snøsmeltingsforløpet mellom de tre årene har vi sett på datoen for 20 cm restsnødybde. Denne falt på 11/4 i 2011, 26/3 i 2012 og 16/4 i 2013, dvs. seinest i 2/8

3 2013. Datagrunnlaget her er laveste kvalitetsnivå på eklima (svært usikker), men gir en god indikasjon på forskjellene mellom årene. Figur 2. Nedbør og snødybde for 1.halvår 2013 (øverst) og snødybde for (nederst) ved st. 100 Plassen. Kilde eklima.met.no. 3/8

4 Da prøvetakingen startet i Varåa den 2. april var det fortsatt svært vinterlig på st. 17 i Trysilelva. Isen lå tykk, snøsmeltingen hadde ikke startet og vannstanden var på et minimum, jfr prøvetaker Nordnes. Prøvetakingen i Trysilelva kom derfor først i gang 29. april. Resultater Alle data med stedfesting av prøvetakingssteder er gitt i Vedlegg A. Innsjøene De fire innsjøene Tørrbergsjøen, Fønsjøen, Flekksjøen og Vestsjøen ble prøvetatt under is på 2 m dyp 8. april Resultatene viser at Flekksjøen og Vestsjøen hadde høyest phverdi og høyeste konsentrasjoner av kalsium (Tabell 1). Fønsjøen og Tørrbergsjøen hadde også ph godt over 6,0, men Ca-konsentrasjonen i Fønsjøen var forholdsvis lav fordi den ikke ble kalket i Det er verdt å merke seg at Tørrbergsjøen hadde dobbelt så høy Ca-konsentrasjon som Fønsjøen, mens ph bare var 0,1 enhet høyere. Årsaken er en stor andel torv- og myrområder i nedbørfeltet til Tørrbergsjøen, og en tilsvarende høy konsentrasjon av løste organiske syrer, målt som TOC. De svake organiske syrene kan gi forholdsvis lav ph. Konsentrasjonen av de ulike aluminiums-fraksjonene var nær uendret i forhold til i Nivået er svært lavt, og uavhengig av at alle innsjøene hadde klart lavere konsentrasjon av organisk stoff (TOC) enn ved tilsvarende måling i Konsentrasjonen av reaktivt Al (som er summen av de to andre fraksjonene) er i stor grad preget av organisk bundet Al, målt som ikke-labilt Al (Al/Il i tabellene). ANC (syrenøytraliserende kapasitet) var svært høy i alle innsjøene, også i Fønsjøen, og viser at vannkvaliteten var god mht forsuring. Tabell 1. Resultater for utvalgte vannkjemiparametere for innsjøene i 2011 og 2013 (forkortelser er forklart i primærtabellen). St.nr. St. navn Dato Dyp ph Alk Ca Mg SO 4 Al/R Al/Il LAL TOC ANC m mmol/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l C µekv/l St.20 Tørrbergsjøen ,5 6,10 0,14 3,42 0,51 1, ,8 202 St.20 Tørrbergsjøen ,34 0,21 4,51 0,59 1, ,1 261 St.21 Fønsjøen ,12 0,17 2,70 0,53 1, ,2 191 St.21 Fønsjøen ,25 0,17 2,25 0,53 1, ,2 176 St.22 Flekksjøen NØ ,64 0,32 5,76 0,80 1, ,5 360 St.22 Flekksjøen NV ,64 0,32 5,81 0,80 1, ,5 359 St.22 Flekksjøen ,72 0,29 5,25 0,70 1, ,5 326 St.23 Vestsjøen ,80 0,27 4,78 0,74 1, ,3 311 St.23 Vestsjøen ,99 0,26 4,49 0,68 1, , /8

5 Varåa Av de tretten prøvene som ble tatt våren 2013 i Varåa, hadde kun to av dem ph <6,0. Minste verdi var 5,85 (Figur 3). Den største endringen skjedde mellom 15. april og 22.april, da ph falt med 0,7 ph-enheter. ph 5,86 den 13. mai inntraff ca. en måned etter at snøsmeltingen var ferdig. Verdiene for ANC og ANC org var høye og godt over kritisk grense i hele undersøkelsesperioden. Konsentrasjonene av reaktivt og ikke-labilt aluminium holdt seg relativt lave gjennom hele prøveperioden i 2013 ( 52 µg/l), men var generelt noe høyere enn i Verdiene for labilt aluminium (LAL, den fraksjonen som kan være giftig for fisk) var i hovedsak svært lave ( 3 µg/l). Betydelig endring i vannkjemi ble registrert fra 15. mai og til 22. mai. Det skyldes trolig fortynning pga nedbør, og dermed lavere konsentrasjoner. Resultatene viser at kalkingen av innsjøene høsten 2012 har gitt god vannkvalitet ved at en har unngått episoder med uønsket lav ph. Trysilelva Trysilelva er godt bufret fra naturens side og vannkjemien bærer preg av det. Verdiene for ph og kalsium er mer stabile og på et høyere nivå enn i Varåa. Det ble ikke registrert phverdier < 6,6 i de sju prøvene våren 2013 (Figur 3). Aluminiums-konsentrasjonene er dermed også generelt lave, og skaper ikke problemer for fisk. Mens Varåa er humøs (TOC > 5,0 mg/l), var Trysilelva en klarvannselv fra midten av mai 2013 og ut juni. 5/8

6 Figur 3. ph, kalsium, total organisk karbon og syrenøytraliserende kapasitet våren 2011, 2012 og 2013 ved st. 2 Varåa og ved st. 17 Trysilelva v/laksøya i 2012 og /8

7 Vedlegg A. Primærdata og koordinater Kond Konduktivitet NH4-N Ammonium SO4 Sulfat Ca Kalsium ANC Syrenøytraliserende kapasitet Alk Alkalitet i mmol/l NO3-N Nitrat Al/R Reaktivt aluminium K Kalium ANCorg ANC korrigert for TOC Alk-E Alkalitet i µekvivalenter TOC Total organisk karbon Al/Il Ikke-labilt aluminium Mg Magnesium Tot-N Total nitrogen Cl Klorid LAl Labilt aluminium Na Natrium St. nr. St. navn Dato Dyp ph Kond Alk Alk-E Tot-N NH 4-N NO 3-N TOC Cl SO 4 Al/R Al/Il LAL Ca K Mg Na ANC1 ANCorg m ms/m mmol/l µekv/l µg/l N µg/l N µg/l N mg/l C mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µekv/l µekv/l St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,84 2,86 0, ,2 1,08 1, ,45 0,44 0,55 1, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,93 2,98 0, ,2 1,04 1, ,54 0,46 0,57 1, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,77 2,68 0, ,0 0,95 1, ,97 0,56 0,53 1, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,04 1,59 0, ,6 1,58 0, ,19 0,87 0,20 1, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,85 1,51 0, ,8 1,19 0, ,20 0,75 0,22 0, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,09 1,52 0, ,0 1,22 0, ,25 0,70 0,23 0, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,86 1,30 0, ,2 0,82 0, ,12 0,62 0,20 0, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,32 1,49 0, ,6 0,94 0, ,41 0,59 0,23 0, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,05 1,49 0, ,7 0,95 0, ,55 0,49 0,25 0, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,08 1,50 0, ,9 0,82 0, ,46 0,44 0,25 0, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,24 1,55 0, <2 2 10,7 0,82 0, ,70 0,36 0,27 0, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,27 1,56 0, ,1 0,82 0, ,71 0,33 0,28 0, St. 2 Varåa (bro v/rv 208) ,37 1,54 0, <2 1 11,1 0,73 0, ,77 0,27 0,27 0, St. 17 Trysilelva v/laksøya ,60 1,95 0, ,4 0,73 1, ,10 0,53 0,48 0, St. 17 Trysilelva v/laksøya ,82 2,01 0, ,1 0,75 1, ,28 0,52 0,51 0, St. 17 Trysilelva v/laksøya ,76 1,84 0, ,4 0,46 0, ,19 0,41 0,49 0, St. 17 Trysilelva v/laksøya ,06 2,07 0, ,7 0,50 1, ,54 0,37 0,54 0, St. 17 Trysilelva v/laksøya ,03 2,05 0, ,1 0,54 1, ,55 0,39 0,53 0, St. 17 Trysilelva v/laksøya ,03 2,19 0, ,8 0,55 1, ,60 0,37 0,56 0, St. 17 Trysilelva v/laksøya ,04 2,11 0, <2 19 4,7 0,56 1, ,58 0,31 0,53 0, St. 20 Tørrbergsjøen ,34 3,40 0, ,1 1,78 1, ,51 0,46 0,59 1, St. 21 Fønsjøen ,25 2,39 0, ,2 0,66 1, ,25 0,52 0,53 1, St. 22 Flekksjøen ,72 4,01 0, ,5 1,32 1, ,25 0,57 0,70 1, St. 23 Vestsjøen ,99 3,63 0, ,9 1,39 1, ,49 0,52 0,68 1, /8

8 Koordinater for vannkjemistasjonene i Varåa våren St.nr. Lokalitet Kommune NVE Vatn nr UTM NS UTM ØV UTM Sone Elvestasjoner meter meter 2 Varåa (bro v/rv 208) Trysil kommune N 17 Trysilelva v/laksøya Trysil kommune N Innsjøstasjoner 20 Tørrbergsjøen Trysil kommune N 21 Fønsjøen Trysil kommune N 22 Flekksjøen Trysil kommune N 23 Vestsjøen Trysil kommune N 8/8

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1.

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1. Hovedkontor Gaustadalléen 21 0349 Oslo Telefon: 22 18 51 00 Telefax: 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942 www.niva.no niva@niva.no Strømsnes Akvakultur AS 5307 Ask

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2043

Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2043 Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2043 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til

Detaljer

Lysevassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA. Figur 1.1. Lysevassdraget med nedbørfelt.

Lysevassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA. Figur 1.1. Lysevassdraget med nedbørfelt. Lysevassdraget Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi Vassdragsnr, fylke: Kartreferanse, utløp: Areal, nedbørfelt: 031, Rogaland Spesifikk avrenning: 74

Detaljer

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354 Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2354 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland

Detaljer

Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark.Datarapport Vannkjemi 2014

Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark.Datarapport Vannkjemi 2014 RAPPORT L.NR. 6787-2015 Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark.Datarapport Vannkjemi 2014 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

RAPPORT L.NR Reetablering av Vänerlaksen i Trysilvassdraget - forsuringssituasjonen og behovet for kalking

RAPPORT L.NR Reetablering av Vänerlaksen i Trysilvassdraget - forsuringssituasjonen og behovet for kalking RAPPORT L.NR. 6269-2011 Reetablering av Vänerlaksen i Trysilvassdraget - forsuringssituasjonen og behovet for kalking Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Til stede: Ole Kristian Egge (repr. for grunneier, MEV), Åse Marit Skjølås (Østre Toten kommune, Sverre Dysthe (Østre Toten kommune), Stig Nordli (Hurdal

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.2 Kalkingsstrategi. 1.1 Områdebeskrivelse. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.2 Kalkingsstrategi. 1.1 Områdebeskrivelse. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA Vikedalsvassdraget Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA 1.2 Kalkingsstrategi 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr, fylke: 38, Rogaland Kartreferanse, utløp: 325-6599, kartblad 1213 I Areal, nedbørfelt:

Detaljer

Jørpelandsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk

Jørpelandsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk Jørpelandsvassdraget Koordinator: Ø. Kaste, NIVA 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse 1. Kalkingsstrategi og kalkforbruk Vassdragsnr, fylke: 03.Z., Rogaland Kartreferanse, utløp: 3303-6558, kartblad 113

Detaljer

NOTAT 12. november 2013

NOTAT 12. november 2013 Labilt Al, µg/l NOTAT 12. november 2013 Til: Fra: Kopi: Miljødirektoratet v/h. Hegseth NIVA v/a. Hindar Sak: Avsyring av Modalsvassdraget, Hordaland Bakgrunn NIVA lagde i 2012 en kalkingsplan for Modalselva.

Detaljer

ANALYSERESULTATER. Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN. 15/2912-1 Vannforekomster,overvåkning Tatt ut: 25/05/15 Vesle Bumla 5303

ANALYSERESULTATER. Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN. 15/2912-1 Vannforekomster,overvåkning Tatt ut: 25/05/15 Vesle Bumla 5303 Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene, og rapporten må ikke gjengis annet enn i sin helhet uten tillatelse fra laboratoriet. Analyseusikkerhet kan angis på forespørsel. Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram Utfylling av tunnelmasser i Olvikvatnet,

Miljøoppfølgingsprogram Utfylling av tunnelmasser i Olvikvatnet, Miljøoppfølgingsprogram Utfylling av tunnelmasser i Olvikvatnet, FV. 17 Liafjell Olvikvatnet PROSJEKTINFORMASJON Veinummer: Fv. 17 Liafjell Olvikvatnet Plantype: Detaljregulering reguleringsplan Prosjektnummer:

Detaljer

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser. Sjøørreten i Odalsbekken Frogn kommune Oslo og Akershus 2013

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser. Sjøørreten i Odalsbekken Frogn kommune Oslo og Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Sjøørreten i Odalsbekken Frogn kommune Oslo og Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre Solåsen

Detaljer

RAPPORT L.NR Modalselva i Hordaland; vannkjemisk overvåking i 2012 og 2013

RAPPORT L.NR Modalselva i Hordaland; vannkjemisk overvåking i 2012 og 2013 RAPPORT L.NR.6555-213 Modalselva i Hordaland; vannkjemisk overvåking i 212 og 213 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region

Detaljer

Forsuring Når fisken døde, ble den en engel

Forsuring Når fisken døde, ble den en engel Forsuring Når fisken døde, ble den en engel 09.05 Forsuringsproblematikk i fremtiden 09.15 Bunndyr og kalkingsbehov 09.30 Siste nytt fra kalkingsfronten v/birgit Solberg Sjøørretseminarer Sjøørret-seminar,

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Jørpelandsvassdraget

Jørpelandsvassdraget Jørpelandsvassdraget Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi Vassdragsnr, fylke: 032.Z., Rogaland Kartreferanse, utløp: 3303-65458, kartblad 1213 III Areal,

Detaljer

Nøkkeldata. Tabell 1.1. Kalkforbruk i Uskedalselva , uttrykt som 100 % CaCO 3. Fra juli 2004 er det brukt VK3-kalk, tidligere NK3-kalk.

Nøkkeldata. Tabell 1.1. Kalkforbruk i Uskedalselva , uttrykt som 100 % CaCO 3. Fra juli 2004 er det brukt VK3-kalk, tidligere NK3-kalk. Uskedalselva Koordinator: Godtfred Anker Halvorsen, LFI, Uni Miljø, Bergen Vannkjemi: Anders Hobæk, NIVA Fisk: Svein-Erik Gabrielsen, LFI, Uni Miljø 1 Innledning Uskedalselva ligger sentralt i Kvinnherad

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

1 TERRENGKALKING I HOVLANDSDALEN GUDDALSVASSDRAGET EFFEKTER PÅ VANNKVALITET...

1 TERRENGKALKING I HOVLANDSDALEN GUDDALSVASSDRAGET EFFEKTER PÅ VANNKVALITET... Forord Forsuring er den enkeltfaktor som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i ferskvatn, og er dermed et av de alvorligste miljøproblem i berørte deler av Norge. Hovedårsaken til forsuringen

Detaljer

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Ø. Kaste, NIVA

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Ø. Kaste, NIVA Vikedalsvassdraget Koordinator: Ø. Kaste, NIVA 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr, fylke: 38, Rogaland Kartreferanse, utløp: 325-6599, kartblad 1213 I Areal, nedbørfelt: 118,4 km 2 Spesifikk

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede. vassdrag ved Folldal gruver. Årsrapport 2015 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING. Hasleveien Oslo

Overvåking av gruvepåvirkede. vassdrag ved Folldal gruver. Årsrapport 2015 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING. Hasleveien Oslo DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING Overvåking av gruvepåvirkede ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no vassdrag ved Folldal gruver Årsrapport 2015 OPPDRAGSNR. A079643 VERSJON

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Aust-Telemark vassområde Tinn kommune- 160006 Att: Liv Rigmor Flå Postboks 14 3661 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 20.10.15 Tatt ut av: Liv Rigmor Flå Mottatt: 20.10.15 Analyseperiode:

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Reinsjøen Terningvatn Ø. Neådalsvatn. 10 Cl (mg/l) 8

Reinsjøen Terningvatn Ø. Neådalsvatn. 10 Cl (mg/l) 8 16 14 12 Reinsjøen Terningvatn Ø. Neådalsvatn 1 Cl (mg/l) 8 6 4 2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

RAPPORT LNR 4802. Årsovervåking av vannkvalitet ved Follasmolt avd. Follafoss: oktober 2002 oktober 2003

RAPPORT LNR 4802. Årsovervåking av vannkvalitet ved Follasmolt avd. Follafoss: oktober 2002 oktober 2003 RAPPORT LNR 4802 Årsovervåking av vannkvalitet ved Follasmolt avd. Follafoss: oktober 2002 oktober 2003 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavde lingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

USKEDALSELVA. 1 Områdebeskrivelse. 1.1 Nøkkeldata 1.2 Kalkingsstrategi. 1.3 Kalking i Nedbør og hydrologi 2006

USKEDALSELVA. 1 Områdebeskrivelse. 1.1 Nøkkeldata 1.2 Kalkingsstrategi. 1.3 Kalking i Nedbør og hydrologi 2006 USKEDALSELVA Koordinator: Godtfred Anker Halvorsen, LFI-Unifob,Universitetet i Bergen Vannkjemi: Wilhelm Bjerknes og Liv Bente Skancke, NIVA Fisk: Svein-Erik Gabrielsen, Bjørn T. Barlaup, LFI, og Einar

Detaljer

Kjemisk overvåking av norske vassdrag

Kjemisk overvåking av norske vassdrag 596 Kjemisk overvåking av norske vassdrag Elveserien 2009 Randi Saksgård Ann Kristin Schartau NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 212

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 212 R A Enkel beskrivelse av Espelandsvatnet, resipienten til Åfjorddal smoltoppdrett as. Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane P P O R T Rådgivende Biologer AS 212 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL:

Detaljer

RAPPORT LNR Overvåking av vannkvalitet i ferskvann ved Tjeldbergodden 2004

RAPPORT LNR Overvåking av vannkvalitet i ferskvann ved Tjeldbergodden 2004 RAPPORT LNR 4899-24 Overvåking av vannkvalitet i ferskvann ved Tjeldbergodden 24 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Akvaplan-NIVA

Detaljer

Audna. 1 Innledning. 1.3 Kalking i Områdebeskrivelse. Kalkingsstrategi: 1.4 Nedbør i Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam

Audna. 1 Innledning. 1.3 Kalking i Områdebeskrivelse. Kalkingsstrategi: 1.4 Nedbør i Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Nøkkeldata Vassdragsnr: 023.Z Fylke, kommuner: Vest-Agder fylke, Audnedal og Lindesnes kommuner Areal, nedbørfelt: 450 km 2 Vassdragsregulering:

Detaljer

VEDLEGG 5. Standarder for ferskvann

VEDLEGG 5. Standarder for ferskvann VEDLEGG TIL OVERVÅKINGSVEILEDEREN VEDLEGG 5. er for ferskvann Vedlegg 5.2. Biologi ferskvann - oversikt over aktuelle nasjonale og internasjonale standarder 3 Vedlegg 5.3. Næringsstofftilstand i ferskvann.

Detaljer

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 7. Forsuring - kalking 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 72 7. Forsuring - kalking Forsuring og fiskedød Forsuring førte trolig allerede på slutten av 1800-tallet til fiskedød i Frafjordelva

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkelser i Rasdalsvatnet, Voss kommune, 001. FORFATTERE: Geir Helge Johnsen, Bjart Are Hellen, Steinar Kålås & Kurt Urdal OPPDRAGSGIVER: BKK Rådgiving

Detaljer

Undersøkelse av og tiltak for elvemusling (Margaritafera margaritafera) i Østre Bjoneelva, Gran kommune

Undersøkelse av og tiltak for elvemusling (Margaritafera margaritafera) i Østre Bjoneelva, Gran kommune MILJØVERNAVDELINGEN Undersøkelse av og tiltak for elvemusling (Margaritafera margaritafera) i Østre Bjoneelva, Gran kommune www.fylkesmannen.no/oppland Undersøkelse av og tiltak for elvemusling (Margaritafera

Detaljer

Fysisk-kjemiske støtteparametere for eutrofiering

Fysisk-kjemiske støtteparametere for eutrofiering Fysisk-kjemiske støtteparametere for eutrofiering Elver og Innsjøer Anne Lyche Solheim, NIVA Hvilke parametere har vi klassegrenser for? Parametre Innsjøer Elver Total fosfor X X Total nitrogen X X Siktedyp

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Forsuringssituasjonen i Agder, Norge og verden. Øyvind Garmo NIVA

Forsuringssituasjonen i Agder, Norge og verden. Øyvind Garmo NIVA Forsuringssituasjonen i Agder, Norge og verden NIVA 11.3.213 Innhold Nytt om utslipp Tålegrenser, avsetning og overskridelser Vannkjemiske trender, Agder og Norge Bedring av økologisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 833

Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 833 R Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T Rådgivende Biologer AS 833 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet

Detaljer

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Ionekromatografi Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo Bakgrunn Miljøkjemigruppen Effektene av langtransporterte luftforurensninger

Detaljer

Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS. Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA

Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS. Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA Akvakulturdriftsforskriften Vannmiljø, fiskehelse og fiskevelferd med vekt på RAS Martin Binde Seksjon fisk og sjømat HK, TA Akvakulturdriftsforskriften Fellesforskrift for Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

Detaljer

På søken etter en konseptuell modell for Al-utlekking fra ulike typer sur jord

På søken etter en konseptuell modell for Al-utlekking fra ulike typer sur jord På søken etter en konseptuell modell for Al-utlekking fra ulike typer sur jord Rolf D. Vogt & Thorjørn Larssen Gruppen for Miljøkjemi Seksjon for Analytisk, kjerne- og miljøkjemi Kjemisk Institutt Universitetet

Detaljer

Sur nedbør vassdragene i Hedmark friskmeldes (?)

Sur nedbør vassdragene i Hedmark friskmeldes (?) Sur nedbør vassdragene i Hedmark friskmeldes (?) Tore Qvenild, Fylkesmannen i Hedmark

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

Grunnlag for krav til resirkulering i norsk settefiskvann

Grunnlag for krav til resirkulering i norsk settefiskvann Grunnlag for krav til resirkulering i norsk settefiskvann Torstein Kristensen og Trond Rosten, NIVA Midt-Norge Åse Åtland, NIVA Chile Innledning Dagens situasjon i norsk smoltproduksjon Framtidas smoltbehov.

Detaljer

Lysevassdraget. 1 Innledning. 1.3 Nedbør i 2008. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk

Lysevassdraget. 1 Innledning. 1.3 Nedbør i 2008. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk Lysevassdraget Koordinator: Ø. Kaste, NIVA I Lysevassdraget kalkes det med en kalkdoserer (Lysebotnanlegget) som er plassert oppstrøms Lysegårdene. I 28 ble det dosert med ca. 256 tonn VK3 (99% CaCO 3

Detaljer

Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Songdalselva 1998

Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Songdalselva 1998 ISSN-0801-9576 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE UNIVERSITETET I BERGEN Rapport nr 104/1999 Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Songdalselva 1998 av Bjørn T. Barlaup,

Detaljer

RAPPORT LNR Årsovervåking av vannkvalitet ved Follasmolt avd. Follafoss: oktober 2002 oktober 2003

RAPPORT LNR Årsovervåking av vannkvalitet ved Follasmolt avd. Follafoss: oktober 2002 oktober 2003 RAPPORT LNR 4802 Årsovervåking av vannkvalitet ved Follasmolt avd. Follafoss: oktober 2002 oktober 2003 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

RAPPORT L.NR Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 9-12 første årene etter avsluttet kalking

RAPPORT L.NR Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 9-12 første årene etter avsluttet kalking RAPPORT L.NR. 6874-215 Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 9-12 første årene etter avsluttet kalking Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region

Detaljer

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Bjørn Mejdell Larsen Elvemuslingseminar, Stjørdal 4. februar 15 Handlingsplan Mål: 1. Livskraftige populasjoner i hele Norge 2. Alle naturlige

Detaljer

Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 347

Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 347 R Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane A P P O R T Rådgivende Biologer AS 347 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane FORFATTERE: Cand. scient. Annie E. Bjørklund

Detaljer

Anette Åkerstrøm (Ullensaker kommune) Helge Bjørn Pedersen (prosjektleder vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma) Bjørn Otto Dønnum (Risa-utvalget)

Anette Åkerstrøm (Ullensaker kommune) Helge Bjørn Pedersen (prosjektleder vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma) Bjørn Otto Dønnum (Risa-utvalget) ULLENSAKER Kommune NOTAT Dato: 15.04.2016 Saksnr 2015/3086-8/ Anette Åkerstrøm (Ullensaker kommune) Helge Bjørn Pedersen (prosjektleder vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma) Bjørn Otto Dønnum (Risa-utvalget)

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

KVINAVASSDRAGET. 1 Innledning. 1.3 Kalking i Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi

KVINAVASSDRAGET. 1 Innledning. 1.3 Kalking i Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi KVINAVASSDRAGET Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr: 25 Fylke(r): Vest-Agder Areal, nedbørfelt: 1444,9 km 2 før regulering (etter reg.: 645,2 km 2, inkl.

Detaljer

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Rapport 3-2011 Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Overvåking år 2; 2011 Skien 1. november 2011 Side 2 av 7 Bakgrunn Reguleringsmagasinet Rolleivstadvatn Husstøylvatn ligger

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre Krokavatnet i Vaksdal kommune i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2115

Fiskeundersøkelser i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre Krokavatnet i Vaksdal kommune i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2115 Fiskeundersøkelser i Øvre Trappetjørnet, Øvre Krokavatnet og Nedre Krokavatnet i Vaksdal kommune i 2014 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2115 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskeundersøkelser

Detaljer

Vegårvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk

Vegårvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk Vegårvassdraget Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Tabell 1.1. Kalkforbruk i tonn i Vegårvassdraget i perioden 2-28. Reell tonnasje for ulike kalktyper anvendt er

Detaljer

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger I løpet av 2016 samlet kommunene i vannområdet inn vannprøver fra ca. 40

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Dosering av jern og CO2 -ett mol vannkjemi og litt erfaringer

Dosering av jern og CO2 -ett mol vannkjemi og litt erfaringer -ett mol vannkjemi og litt erfaringer Driftsassistansen i Møre og Romsdal, 05.11.2014 Moldeprosessen Jern Råvann ph < 4,5? Mikser CO 2 ph >8,0 Rentvann Dosering av jern i Moldeprosesen Koaguleringsprosessen

Detaljer

RØDNEELVA. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi

RØDNEELVA. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi RØDNEELVA Koordinator: Ann Kristin L. Schartau, Norsk institutt for naturforskning, Gaustadalléen 21, 349 Oslo 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnummer: 38.3Z Fylke, kommune: Rogaland fylke.

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Espedalselva. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse

Espedalselva. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse Espedalselva Koordinator og ansvarlig vannkjemisk overvåking: Ann Kristin L. Schartau, Norsk institutt for naturforskning, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Ansvarlig overvåking fisk: Svein Jakob Saltveit, LFI,

Detaljer

ESPEDALSELVA. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse

ESPEDALSELVA. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse ESPEDALSELVA Koordinator: Ann Kristin L. Schartau, Norsk institutt for naturforskning, Gaustadalléen 21, 349 Oslo 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr: 3, Fylke, kommuner: Rogaland fylke, Forsand

Detaljer

Status for forsuring, næringssalter og metaller NASJONAL INNSJØUNDERSØKELSE , DEL I: VANNKJEMI

Status for forsuring, næringssalter og metaller NASJONAL INNSJØUNDERSØKELSE , DEL I: VANNKJEMI Status for forsuring, næringssalter og metaller NASJONAL INNSJØUNDERSØKELSE 2004-2006, DEL I: VANNKJEMI 2361 2008 Statlig program for forurensningsovervåking: Overvåking av langtransportert luft og nedbør

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Tiltak i Oslo og Akershus

Tiltak i Oslo og Akershus Tiltak i Oslo og Akershus Status utbredelse elvemusling Oslo og Akershus Pågående tiltak Kampåa Leira Raudsjøbekken Status utbredelse elvemusling Tiltaksområder Tiltak i Oslo og Akershus Skjøtselstiltak

Detaljer

Eksingedalsvassdraget

Eksingedalsvassdraget Eksingedalsvassdraget Koordinator: Arne Fjellheim, LFI, Universitetet i Bergen Områdebeskrivelse. Nøkkeldata Vassdragsnr, fylke: 63, Hordaland Kartreferanse, utløp: 355-6737, kartblad 6 III Areal, nedbørfelt:

Detaljer

Vannkvalitet i marin yngelproduksjon

Vannkvalitet i marin yngelproduksjon Vannkvalitet i marin yngelproduksjon Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest) Prosjektperiode : 2011-2013 Ole-Kristian

Detaljer

Rødneelva. 1 Områdebeskrivelse. 1.1 Nøkkeldata. Kalkingstrategi: 1.3 Kalking i Hydrologi i 2000

Rødneelva. 1 Områdebeskrivelse. 1.1 Nøkkeldata. Kalkingstrategi: 1.3 Kalking i Hydrologi i 2000 Rødneelva Koordinator: Bjørn Mejdell Larsen, Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim 1 Områdebeskrivelse 1.1 Nøkkeldata Vassdragsnummer: 38.3.Z Fylke, kommune: Rogaland fylke.

Detaljer

Kalking av myrområder ved Røynelandsvatn

Kalking av myrområder ved Røynelandsvatn Kalking av myrområder ved Røynelandsvatn av A. Hindar 1, A. Skiple 2 og Rolf Høgberget 1 1 Norsk institutt for vannforskning - Sørlandsavdelingen, Televeien 3, 4879 Grimstad 2 Norsk institutt for vannforskning,

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Kjemisk overvåking av norske vassdrag

Kjemisk overvåking av norske vassdrag 72 Kjemisk overvåking av norske vassdrag Elveserien 2004 Randi Saksgård Ann Kristin Schartau NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010 Jordprøvetaking, ph og kalking Professor Tore Krogstad, Inst. for plante- og miljøvitenskap, UMB Innlegg på Gartnerdagene på gg p g p Gjennestad 28. oktober 2010 Temaer som tas opp Uttak av jordprøver.

Detaljer

Kjemiskovervåkingav norskevassdragelveserien1992

Kjemiskovervåkingav norskevassdragelveserien1992 246 Kjemiskovervåkingav norskevassdragelveserien1992 Ann Kristin LienSchartau TerjeNøst NINA NORSKINSTITUIT FORNATURFORSKNING Kjemisk overvåking av norske vassdrag- Elveserien 1992 Ann Kristin Lien Schartau

Detaljer

Yndesdalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse

Yndesdalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse Yndesdalsvassdraget Koordinator: Godtfred Anker Halvorsen, LFI, Uni Miljø, Bergen Vannkjemi: Anders Hobæk, NIVA Fisk: Svein-Erik Gabrielsen, LFI, Uni Miljø Bunndyr: Godtfred Anker Halvorsen, LFI, Uni Miljø

Detaljer

Arendalsvassdraget. 1 Innledning. 1.3 Kalking i Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi

Arendalsvassdraget. 1 Innledning. 1.3 Kalking i Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi Arendalsvassdraget Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr: 19 Fylker: Telemark og Aust-Agder Areal, nedbørfelt: 25 km 2 Regulering: Sterkt regulert (Nisser,

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 00 FORFATTERE: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Stolt Sea Farm AS, ved Endre Jenssen, Welhavensgt. 1/17, Bergen

Detaljer

Kjemisk overvåking av norske vassdrag

Kjemisk overvåking av norske vassdrag Kjemisk overvåking av norske vassdrag Elveserien 2011 Randi Saksgård og Ann Kristn Schartau NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Kjemisk overvåking av norske vassdrag

Kjemisk overvåking av norske vassdrag Kjemisk overvåking av norske vassdrag Elveserien 2012 Randi Saksgård og Ann Kristin Schartau NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Kalking i Agder dagens status, og veien videre. Vannseminar FNF-Agder

Kalking i Agder dagens status, og veien videre. Vannseminar FNF-Agder Kalking i Agder dagens status, og veien videre Vannseminar FNF-Agder 18.01.2017 Kalking en solskinnshistorie! Sterk nedgang i utslipp som gir sur nedbør Årlig fangst i kalka elver tilsvarer 45-50 tonn.

Detaljer

Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2002

Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2002 NINA Norsk institutt for naturforskning Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2002 Ann Kristin Schartau Randi Saksgård NINA Oppdragsmelding 792 Kjemisk overvåking av norske vassdrag Elveserien

Detaljer

Frafjordelva. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. 1.3 Kalking i 2005. 1.4 Hydrologi 2005

Frafjordelva. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. 1.3 Kalking i 2005. 1.4 Hydrologi 2005 Frafjordelva Koordinator: Bjørn Mejdell Larsen (NINA) 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr., fylke: 3.Z Fylke, kommuner: Rogaland fylke, Gjesdal og Forsand kommuner Areal, nedbørfelt: 171 km2

Detaljer

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8(86) 2013. Våsjøen. Kjemisk overvåking og fisk vinteren 2013. Bioforsk Jord og miljø

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8(86) 2013. Våsjøen. Kjemisk overvåking og fisk vinteren 2013. Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8(86) 2013 Våsjøen Kjemisk overvåking og fisk vinteren 2013 Bioforsk Jord og miljø Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls vei 20 N-1430 Ås Tel.: (+47) 40 60 41

Detaljer

Kjemisk overvåking av norske vassdrag

Kjemisk overvåking av norske vassdrag 176 Kjemisk overvåking av norske vassdrag Elveserien 2005 Randi Saksgård Ann Kristin Schartau NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Avrenning fra avsluttede larvikittbrudd

Avrenning fra avsluttede larvikittbrudd RAPPORT L.NR. 5620-2008 Torsteinbruddet. Foto: Dag Berge Avrenning fra avsluttede larvikittbrudd Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vannkvalitetsovervåking av Moensvatnet, Voss kommune, vinteren 1997 FORFATTER: Annie Elisabeth Bjørklund OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannens miljøvernavdeling, ved kalkingskonsulent

Detaljer