Sur nedbør vassdragene i Hedmark friskmeldes (?)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sur nedbør vassdragene i Hedmark friskmeldes (?)"

Transkript

1 Sur nedbør vassdragene i Hedmark friskmeldes (?) Tore Qvenild, Fylkesmannen i Hedmark <Menneskeskapt forsuring har påvirket vassdragene våre negativt i lang tid, og forsuring har vært et av våre største miljøproblemer. For å få bukt med problemet er utslippsreduksjoner gjennom internasjonale avtaler det viktigste tiltaket. Dette har bidratt til en reduksjon av sure komponenter i nedbøren ned mot det naturlige bakgrunnsnivået. I tillegg har store ressurser vært brukt til midlertidige mottiltak nasjonalt for å sikre fisk og andre ferskvannslevende organismer. Spesielt viktig har kalking av vann og vassdrag vært i dette vårt største bevaringsbiologiske prosjekt noensinne. Vassdragene i Hedmark friskmeldes nå etter 3 års storstilt kalkingsinnsats.> Nedbøren er naturlig sur og den vassdragsnaturen vi har er tilpasset dette. Men industrialiseringen i forrige århundre økte bidraget fra menneskeskapte utslipp, og utover på 196- tallet ble dette påtagelig selv om fenomenet med fisketomme vann var kjent helt tilbake på slutten av 18- tallet. I siste halvdel av 197- årene ble problemet satt skikkelig på dagsordenen med store internasjonale forskningsprogrammer. Antallet fisketomme vann økte, mens forskningen pågikk. Forsuringen av vann og vassdrag har lenge vært et av de alvorligste miljøproblemene i Norge, og den enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i norske innsjøer og elver (DN 211). Sverige var tidlig ute og begynte å kalke for å sikre utsatte bestander allerede i begynnelsen av 198- tallet. I Norge ble den første millionen til kalking bevilget i 1983, og Hedmark var med allerede fra starten av. I Hedmark nådde kalkingsvirksomheten sitt største omfang i Fra og med i år friskmelder vi vassdragsnaturen i Hedmark, riktignok med et lite spørsmålstegn. En del spesielt utsatte innsjøer og lokaliteter med de mest forsuringsfølsomme organismene trenger nøye oppfølging. Forsuringsutviklingen i Hedmark Ryensjøen i Osdalen ligger øverst i et lite sidevassdrag til Nordre Osa og innsjøens nedbørfelt er lite. Utløpsbekken er derfor også liten og vannfattig med usikre rekrutteringsforhold. I det skrinne nedbørfeltet fikk den sure nedbøren ekstra godt tak. Tidlig på 195- tallet ble den siste ørreten tatt, og dette er det første kjente fisketomme vannet i Hedmark som følge av forsuring (Qvenild 21). Siden skulle det bli flere. Skadeomfanget var på topp rundt 199 hvor 1529 km 2 av Hedmarks areal var påvirket av forsuring med skadde og tapte fiskebestander (Hesthagen og Østborg 28). 931 lokaliteter (>5 da) var påvirket, noe som utgjorde 42 % av alle fylkets innsjøer (Qvenild 1996). Internasjonale avtaler Det viktigste mottiltaket mot sur nedbør er reduksjoner i utslipp gjennom internasjonale avtaler, mens kalking bare er et midlertidig tiltak for å hindre nye og reparere gamle forsuringsskader. Kalking må fortsette til naturens tålegrenser for forsuring ikke lenger overskrides. Naturens tålegrense er definert som hvor mye sur nedbør dyr- og plantesamfunn kan tåle uten at de blir skadet. Den første avtalen om utslippsreduksjoner ble inngått mellom 19 land i 1985 (DN 211). Flere forpliktende protokoller er undertegnet siden, blant annet Osloprotokollen i Gøteborgprotokollen, som trådte i kraft i 25 er den siste. Avtalen er undertegnet av 22 europeiske land styrte utslippene av svovel og nitrogen i Europa fram mot år 21. En revidert utgave som styrer utslippene frem mot 22 ble vedtatt i mai 212.

2 Forsuringen skyldes utslipp av svovel- og nitrogenforbindelser til luft. Disse utslippene har vært langt over naturens tålegrense. Siden 198 har konsentrasjonen av sure svovelkomponenter i nedbør i Norge blitt redusert med %, mens utslippene av forsurende nitrogenkomponenter i samme periode er redusert med % (DN 211). Dette har ført til økt ph, økt bufferkapasitet og mindre giftige aluminiumsforbindelser i vann og vassdrag. Reduksjonene skyldes i hovedsak oppfølging av de internasjonale avtalene. Fra 199 til 26 er arealet som er skadet i Hedmark redusert med 73 % (Hesthagen og Østborg 28). ANC som er et mål for vannets syrenøytraliserende evne eller bufferkapasitet, brukes som et mål for naturens tålegrense. Det er en nær sammenheng mellom fiskestatus og ANC. ANC har økt i takt med reduksjonen i svovel- og nitrogenforbindelser i nedbøren. Men fra 21 og utover har utviklingen flatet ut, og vil vi ha den nåværende situasjonen i lang tid fremover (SN 211). På landsbasis vil fortsatt nesten 2 % av arealet være forsuret, men lite av dette vil ligge i Hedmark. Femundsmarka spesielt utsatt Tidligere undersøkelser viste at de høyereliggende sparagmittområdene i Engerdal og Rendalen var spesielt utsatt (Hesthagen og Østborg 28). Det er knyttet store interesser til dette området hvor fisket er av stor betydning for mange. I regi av programmet «Naturens tålegrenser» kartla Norsk institutt for vannforskning (NIVA) forsuringsstatus i Femundsmarka i (Skjelkvåle et al. 1997). Det ble brukt en empirisk- basert forsuringsmodell (SSWC; Steady- State Water Chemistry) for å beregne tålegrenser og overskridelser for overflatevann. Jordsmonnet i Femundsmarka er skrint og selv om det er et nedbørfattig område var tilførselen av sur nedbør større enn tålegrensen i store deler av Femundsmarka på denne tiden. Om området hadde fått samme syrebelastning som Sørlandet, ville både vann og jord blitt kraftig forsuret. Beregningene viste at med de planlagte utslippsreduksjonene (Oslo- protokollen 1994) ville ingen av innsjøene ha overskridelser av tålegrensen i 21. For å se om disse prognosene var innfridd, bestilte Fylkesmannen en ny og utvidet gjennomgang av innsjøene i dette viktige området (Wright 212). Videre var det også av interesse med en ny prognose for konsekvensen av ytterligere forbedringer fram til år 22, gitt at ytterligere utslippsreduksjoner i Europa blir gjennomført (COP- scenariet, revisjon av Göteborgprotokollen). Norsk institutt for luftforskning (NILU) har målinger som viser at tilførselen av sure svovelforbindelser i nedbøren (S*) har blitt redusert med vel 5 % i perioden i dette området (Aas et al. 211) (se Figur 1).

3 S*- 'lførsel Løken Høylandet Figur 1. Årlig tilførsel av ikke- marint svovel (S*) ved to overvåkingsstasjoner i Norge, Løken i Østfold og Høylandet i Trøndelag. Data fra Aas et al. (211). Også vist er prognosen for S* tilførsel i 22 gitt at revisjon av Göteborg- protokollen (COP) gjennomføres. Tilførsel av sure nitrogenforbindelser har også gått ned i samme periode, men i mindre grad ( Figur 2). Imidlertid er nitrogen mindre viktig for forsuring av innsjøer i Femundsmarka og i Hedmark. Innsjøene har veldig lave konsentrasjoner av nitrat. Nitrat bidrar således lite til forsuring av innsjøene i området. Mesteparten av tilført nitrogen tas opp i nedbørfelt. N- 'lførsel mgn/m2/år Løken Høylandet Figur 2. Årlig tilførsel av nitrogen (NOx+NHy) ved to overvåkingsstasjoner i Norge, Løken i Østfold og Høylandet i Trøndelag. Data fra Aas et al. (211). Også vist er prognosen for N tilførsel i 22 gitt at revisjon av Göteborg- protokollen (COP) gjennomføres. Sulfat er den viktigste «driver» av forsuring av innsjøene. Sulfat i vannet kommer hovedsakelig fra tre kilder: sur nedbør, naturlig atmosfærisk tilførsel av sjøsalter, og naturlige geologiske kilder i nedbørfeltet. Vannprøvene har vist at innholdet av sulfat (SO 4 *) i innsjøene har gått kraftig ned siden 1995 (Figur 3). Årlige målinger fra Tufsingen, viser en nedgang på nesten 5 % fra 1995 til 21.

4 µekv/l SO4* innsjøer Tufsingen Skebrosjøane Rapport 3646 kalkvann Hedmark Figur 3. Konsentrasjoner av ikke- marint sulfat (SO 4 *) i innsjøer i Femundsmarka. Tufsingen og Skebrosjøane samt gjennomsnitt for 19 vann. Rapport 3646, gjennomsnitt for 4 vann «kalkvann», og gjennomsnitt for 14 vann «Hedmark». Vanligvis viser ANC en nær sammenheng med ph. Økningen i ph er imidlertid mindre enn bedringen i ANC skulle tilsi i innsjøer der humus har økt. Humus er et samlebegrep for innholdet av organisk stoff i vannet, og som gir vannet en karakteristisk brun farge (måles med TOC i mg/l). Dette er et nokså utpreget fenomen i Hedmark og kan skyldes mektigere torv- og myrområder enn på Sørlandet, men også en mindre avrenning som gir lavere fortynning. Når SO 4 går ned, så går ANC (og ph) opp. ANC har økt i de to innsjøene med årlige data, Tufsingen (perioden ) og Skebrosjøane ( ) (Figur 5). 12 ANC innsjøer µekv/l Tufsingen Skebrosjøane Figur 4. ANC i Tufsingen (perioden ) og Skebrosjøane ( ). Beregningene for vannprøvene fra viste at tålegrensen for mange av innsjøene var overskredet i 199, mens en prognose for 21 tydet på nesten ingen overskridelse. Målte

5 deposisjonstall fra NILU viser nå at innholdet av svovel (S*) i nedbøren faktisk har gått mer ned enn det ble forutsatt i , slik at deposisjonen av sure komponenter i nedbøren i 21 derfor er lavere enn tålegrensen for samtlige innsjøer. Og videre frem til år 22 skal deposisjonen av S* gå ytterligere ned. I tiden fremover forventer vi derfor ikke lenger skader på ørretbestandene i Femundsmarka. Områdene i sørfylket For å vurdere forsuringssituasjonen ellers i fylket kan vi ta utgangspunkt i den nasjonale innsjøovervåkingen hvor det hvert år siden 1986 er blitt tatt vannprøver i et utvalg innsjøer. De fire innsjøene Holmsjøen, Skurvsjøen, Meitsjøen og Storbørja dekker mye av de sørøstlige delene av Hedmark. Disse innsjøene var tydelig belastet med sur nedbør på 198- tallet. Det var en klar nord- sør gradient med minst belastning i nord. Nå er innholdet av sulfat lavt i samtlige innsjøer, og sulfatkonsentrasjonen nærmer seg det som regnes som naturlig bakgrunnsnivå (Hindar 211). Det forventes ytterligere reduksjoner i svovel i nedbøren etter 21. Felles for de fire innsjøene er at de ikke er så godt bufret fra naturens side. Karakteristisk for innsjøene er også innholdet av organisk materiale som er høyt, noe som er nokså vanlig i våre innsjøer. Innholdet av TOC har økt i undersøkelsesperioden. Dette er et regionalt fenomen som tilskrives redusert sur nedbør. Dette fører til at ph holder seg nokså stabilt lav, og ph er derfor ikke noe godt mål for forsuring. ph i seg selv kan være så lav at det kan være et problem for forsuringsfølsomme organismer. Organisk stoff kan også binde opp kalsium som også er lavt. Slikt naturlig surt vann kan ha positiv effekt av kalking, selv om sur nedbør nå er på et naturlig nivå. Kalking viktig mottiltak Årlige bevilgninger til kalking har ligget på ca Mkr pr. år på landsbasis siden 1995 (DN 211). Kalkingen har ført til økt biologisk mangfold i forsuringsområdene. De fleste forsuringsfølsomme planter og dyr reetablerer seg etter kalking, og på landsbasis er minst 25 fiskebestander reddet. Det er registrerte få problemer forbundet med kalkingen. I Hedmark er 248 lokaliteter kalket årlig eller med års mellomrom siden Størst antall spredd mengde kalk var i 1995 med 4215 tonn. Det største antallet lokaliteter som ble kalket var 212 innsjøer i I perioden har Hedmark i gjennomsnitt brukt ca 3 Mkr pr. år på kalking og effektkontroll.

6 Antall lokaliteter Antall tonn kalk ant tonn antall Figur 6. Oversikt over kalkingen i Hedmark med antall lokaliteter kalket og antall tonn kalk brukt i perioden Kalkingen har hatt god effekt, særlig i ørretbestander i fjellområdene. I Hedmark har det vært spesiell fokus på bestander av edelkreps og elvemusling som begge står på Norsk Rødliste og er omfattet av Bernkonvensjonen. Gjennom den svensk- norske kalkingskomitéen har det vært et omfattende samarbeid med Länsstyrelsen i Värmland for å sikre god vannkvalitet i grensevassdragene. Også Østfold og Oslo og Akershus har deltatt i dette samarbeidet. Friskmelding av Hedmark I Hedmark begynte vi allerede i 22 med å avslutte en del kalkingsprosjekter vi mente var sikret gjennom den verste perioden med forsuring. Kalking i det store Røgdenvassdraget ble avsluttet, og en del av de innsparte midlene ble benyttet for å studere en eventuell reforsuring (Rognerud et al. 26; Rognerud og Løvik 211). Selv om det ble registrert en reforsuring, var situasjonen fremdeles god i 21 med ANC- verdier godt over kritisk grense (1-13 µekv/l) (Rognerud og Løvik 211). Det var et betydelig innslag av forsuringsfølsomme zooplanktonarter i 21, og totalbiomassen av zooplankton var uendret siden kalkingen opphørte (Rognerud og Løvik 211). På oppdrag fra DN har NIVA gjennomgått kalkingen i de ulike fylkene. Høsten 211 ble det innhentet vannprøver fra i alt 158 kalkingslokaliteter i Hedmark. Grenseverdiene er satt i henhold til kriteriene i Vannforskriften. I NIVA s vurdering er grensen mellom god og moderat tilstand benyttet. Dette er grensen som avgjør om tiltak må settes inn. NIVA s modeller viste at kalkingen i 95 av innsjøene «med sikkerhet» kunne avsluttes umiddelbart, mens det var «usikkert» for de resterende 63 innsjøene (Garmo og Austnes 212). Det var ingen innsjøer hvor det med sikkerhet kunne sies at kalkingen måtte fortsette. Resultatene viste altså at kalkingen kunne avsluttes i 6 % av innsjøene, noe som samsvarer godt med den observerte nedgangen i sur nedbør på Østlandet de siste tiårene, og viser også den samme trenden som ble registrert i Buskerud og Oslo og Akershus fylker. Kalkingen i de 95 sikre innsjøene ble avsluttet i 213, men de ble fulgt opp med vannprøver. En overvåking av utviklingen i vannkvalitet over tid anbefales av NIVA, og blir lagt inn i Fylkesmannens overvåkingsopplegg. Enkelte lokaliteter vil også bli fulgt opp med biologisk prøvetaking.

7 NIVA mener også det er forsvarlig å avslutte kalkingen i lokaliteter med usikker status. Fordi situasjonen sure komponenter i nedbøren nå er kommet ned mot det naturlige bakgrunnsnivået og liten endring forventes i årene fremover, har Fylkesmannen i Hedmark i samråd med Miljødirektoratet besluttet å friskmelde alle innsjøene i Hedmark fra og med i år. Det legges betydelig vekt på å kunne gjenoppta kalkingen i lokaliteter som viser en ugunstig utvikling etter kalkslutt. Det tas høyde for hyppig overvåking av vannkvaliteten (årlige prøver). I disse lokalitetene vil det dessuten være større behov for et biologisk prøvetakingsprogram. En vellykket miljøsatsing Forsuring av vann og vassdrag har vært blant våre største miljøproblemer. Det var i Norge problemet først ble aktualisert med fisketomme vann i sørlandsheiene allerede i 188- årene (Qvenild et al. 29). Når problemet med fisketomme vann akselererte på slutten av 196- tallet, ble det tatt tak med store forskningsprogrammer og mekanismene bak fiskedøden ble klarlagt av norske forskere. Når det gjaldt mottiltak med kalking av sure vassdrag var imidlertid Sverige først ute, men fra 1983 var også Norge i gang. Og det tok heller ikke lang tid før de første internasjonale avtalene om utslippsreduksjoner ble satt i gang. Det er gledelig å kunne konstatere at utslippene faktisk har blitt redusert raskere enn forutsatt i avtalene. Dette, sammen med en massiv kalkingsinnsats, har derfor gitt svært gode resultater i dette vårt største bevaringsbiologiske prosjekt noensinne. Litteratur Direktoratet for naturforvaltning Plan for kalking av vassdrag i Norge DN- rapport s. Garmo ØA, Austnes K vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalked innsjøer i Hedmark. NIVA- rapport LNR s. Hesthagen T, Østborg G. 28. Endringer i areal med forsuringsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 199 til 26. NINA Rapport s. Hindar A Reetablering av Vänerlaksen i Trysilvassdraget forsuringssituasjonen og behovet for kalking. NIVA- rapport LNR s. Qvenild T, Kleiven E, Hesthagen T. 29. Forsuringens tidligste fase en ukjent historie. ph- status nr. 1-29, 3-5. Qvenild T Kalkingsplan for Hedmark Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr Qvenild, T. 21. Fiske i Hedmark. TUN Forlag, Oslo. 4 s. Rognerud S, Løvik JE, Lydersen E. 26. Røgden og Møkeren. Vannkjemi og biologisk status. NIVA Rapport LNR s. Rognerud S, Løvik JE Røgden 21. Vannkjemi og biologisk status. NIVA Rapport LNR s. Skjelkvåle BL, Wright RF, Tjomsland T Vannkjemi, forsuringsstatus og tålegrenser i nasjonalparker; Femundsmarka og Rondane. NIVA Rapport 3646, Oslo, Wright RF Forsuringssituasjonen i Femundsmarka. NIVA. Notat 18. juni s.

8 Aas W, Solberg S, Manø S, Yttri KE Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel i 21. KLIF- rapport TA- 2812/211. NILU- rapport OR29/ s.

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 7. Forsuring - kalking 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 72 7. Forsuring - kalking Forsuring og fiskedød Forsuring førte trolig allerede på slutten av 1800-tallet til fiskedød i Frafjordelva

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Forsuring Når fisken døde, ble den en engel

Forsuring Når fisken døde, ble den en engel Forsuring Når fisken døde, ble den en engel 09.05 Forsuringsproblematikk i fremtiden 09.15 Bunndyr og kalkingsbehov 09.30 Siste nytt fra kalkingsfronten v/birgit Solberg Sjøørretseminarer Sjøørret-seminar,

Detaljer

Notat 2009-2. Kalking i. laksevassdrag. Effektkontroll i 2008

Notat 2009-2. Kalking i. laksevassdrag. Effektkontroll i 2008 Notat 2009-2 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2008 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2008 Notat 2009-2 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: Desember 2009 Antall sider: 449 Ekstrakt:

Detaljer

KALKING AV SURT VATN. DN-notat Kalking i laksevassdrag

KALKING AV SURT VATN. DN-notat Kalking i laksevassdrag KALKING AV SURT VATN DN-notat 5-2010 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2009 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2009 Notat 5-2010 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: Oktober 2010

Detaljer

Kalking i Agder dagens status, og veien videre. Vannseminar FNF-Agder

Kalking i Agder dagens status, og veien videre. Vannseminar FNF-Agder Kalking i Agder dagens status, og veien videre Vannseminar FNF-Agder 18.01.2017 Kalking en solskinnshistorie! Sterk nedgang i utslipp som gir sur nedbør Årlig fangst i kalka elver tilsvarer 45-50 tonn.

Detaljer

Kalkingsplanen: Klarer vi å følge den opp hvordan ligger vi an? Hanne Hegseth, Kristiansand

Kalkingsplanen: Klarer vi å følge den opp hvordan ligger vi an? Hanne Hegseth, Kristiansand Kalkingsplanen: Klarer vi å følge den opp hvordan ligger vi an? Hanne Hegseth, Kristiansand 11.3.2013 Status kalkingsomfang Ca. 2500 lokaliteter kalkes gjennom lokale kalkingsprosjekter (hovedsakelig innsjø-

Detaljer

Forsuringssituasjonen i Agder, Norge og verden. Øyvind Garmo NIVA

Forsuringssituasjonen i Agder, Norge og verden. Øyvind Garmo NIVA Forsuringssituasjonen i Agder, Norge og verden NIVA 11.3.213 Innhold Nytt om utslipp Tålegrenser, avsetning og overskridelser Vannkjemiske trender, Agder og Norge Bedring av økologisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Er løst, naturlig organisk materiale (humus) et forurensningsproblem?

Er løst, naturlig organisk materiale (humus) et forurensningsproblem? Er løst, naturlig organisk materiale (humus) et forurensningsproblem? Rolf D. Vogt & Egil Gjessing Gruppen for Miljøkjemi, UiO Helge Liltved (NIVA) har i stor grad bidratt med materiale til foredraget

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Av Susanne Schneider, Anders Hobæk og Richard Wright

Av Susanne Schneider, Anders Hobæk og Richard Wright Vann nr. 2/2009 komplett 23.06.09 08:40 Side 12 Ny indeks basert på begroingsalger som kan brukes for å overvåke forsuring og kalking i norske elver. Et eksempel fra Yndesdalsvassdraget i Hordaland og

Detaljer

Ivaretakelse av fiskens leveområder. Hanne Hegseth og Jarl Koksvik Fagsamling innlandsfisk

Ivaretakelse av fiskens leveområder. Hanne Hegseth og Jarl Koksvik Fagsamling innlandsfisk Ivaretakelse av fiskens leveområder Hanne Hegseth og Jarl Koksvik Fagsamling innlandsfisk 6.12.2011 Vannmiljøseksjonen DN 13 ansatte Viktigste arbeidsoppgaver: Implementering av EUs vanndirektiv (vannforskriften)

Detaljer

RAPPORT L.NR Reetablering av Vänerlaksen i Trysilvassdraget - forsuringssituasjonen og behovet for kalking

RAPPORT L.NR Reetablering av Vänerlaksen i Trysilvassdraget - forsuringssituasjonen og behovet for kalking RAPPORT L.NR. 6269-2011 Reetablering av Vänerlaksen i Trysilvassdraget - forsuringssituasjonen og behovet for kalking Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Bjørn Mejdell Larsen Elvemuslingseminar, Stjørdal 4. februar 15 Handlingsplan Mål: 1. Livskraftige populasjoner i hele Norge 2. Alle naturlige

Detaljer

NOTAT 12. november 2013

NOTAT 12. november 2013 Labilt Al, µg/l NOTAT 12. november 2013 Til: Fra: Kopi: Miljødirektoratet v/h. Hegseth NIVA v/a. Hindar Sak: Avsyring av Modalsvassdraget, Hordaland Bakgrunn NIVA lagde i 2012 en kalkingsplan for Modalselva.

Detaljer

FAKTA. Fiskebestander og andre ferskvannsorganismer. 22 vann undersøkt

FAKTA. Fiskebestander og andre ferskvannsorganismer. 22 vann undersøkt 9/95 13-06-95 08:54 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 210 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT - EFFEKTER 2007. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør

ÅRSRAPPORT - EFFEKTER 2007. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør ÅRSRAPPORT - EFFEKTER 27 Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør 2439 28 Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 27 (TA-2439/28) Statlig program

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

Vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Hedmark

Vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Hedmark RAPPORT L.NR. 634-212 Foto: Innsjøen Røgden, Jarl Eivind Løvik, NIVA Vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Hedmark Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Forslag til plan for kalking av vassdrag i Norge høringssvar

Forslag til plan for kalking av vassdrag i Norge høringssvar Miljødirektoratet post@miljodir.no Vår ref: Deres ref: 2015/5383 Hvalstad, den: 01.10.2015 Forslag til plan for kalking av vassdrag i Norge 2016-2021 - høringssvar Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

Detaljer

Kalkingsplan for Fitjar kommune 1995

Kalkingsplan for Fitjar kommune 1995 Kalkingsplan for Fitjar kommune 1995 Steinar Kålås Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen Rapport nr. 192, april 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Fitjar kommune, 1995. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

Innsjøens bassengform morfometriske og hydrologiske forhold

Innsjøens bassengform morfometriske og hydrologiske forhold Røgden Av: Jarl Eivind Løvik, NIVA Beskrivelsene er vesentlig hentet fra rapporter og publikasjoner referert i litteraturlista nedenfor. For mer detaljerte informasjoner henvises til disse. Naturgrunnlaget

Detaljer

Atmosfærisk tilførsel av næringsstoffer til norske skogområder

Atmosfærisk tilførsel av næringsstoffer til norske skogområder Atmosfærisk tilførsel av næringsstoffer til norske skogområder Wenche Aas 1, David Simpson 2, Nicholas Clarke 3, Kjell Andreassen 3, Leiming Zhang 4 1 NILU-Norwegian Institute for Air research 2 Norwegian

Detaljer

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøringen 22. november 2012 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert forvaltning

Detaljer

F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G D E S E M B E R. Til tross for en betydelig nedgang

F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G D E S E M B E R. Til tross for en betydelig nedgang 4 2 0 0 8 Årgang 14 F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G D E S E M B E R Av innholdet: Forsuringsstatus Etter flere års klare forbedringer, har utviklingen de siste årene flatet ut. side

Detaljer

Presentasjon av Krafttak for laks

Presentasjon av Krafttak for laks Presentasjon av Krafttak for laks Ørnulf Haraldstad miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder Ny laks på Sørlandet! Miljøverndepartementet 2011: Miljøvern nytter laksen er tilbake på Sørlandet! Dette

Detaljer

Kalkingsplan for Askøy kommune 1995

Kalkingsplan for Askøy kommune 1995 Kalkingsplan for Askøy kommune 1995 Annie Elisabeth Bjørklund Geir Helge Johnsen & Steinar Kålås Rapport nr. 185, april 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Askøy kommune, 1995. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

Kalkingsplan for Kvam herad 1995

Kalkingsplan for Kvam herad 1995 Kalkingsplan for Kvam herad 1995 Geir Helge Johnsen Steinar Kålås & Annie Elisabeth Bjørklund Rapport nr. 200, mai 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Kvam herad, 1995. FORFATTERE: Dr.philos. Geir

Detaljer

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354 Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2354 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland

Detaljer

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING 2 2014 Mai 2014 Årgang 20 ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING Av innholdet: Redaktørens spalte side 2 Kalkingsplan for Modalselva - sammendrag side 3 Laksen reetableres i den forsurede Modalselva

Detaljer

Miljøgifter i mose. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 10

Miljøgifter i mose. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 10 Miljøgifter i mose Innholdsfortegnelse 1) Arsen i mose, animasjon 2) Bly i mose, animasjon 3) Kadmium i mose, animasjon 4) Kobber i mose, animasjon 5) Krom i mose, animasjon 6) Kvikksølv i mose, animasjon

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Fjaler kommune, 1997. FORFATTERE: Bjart Are Hellen Annie Elisabeth Bjørklund Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fjaler kommune, ved Knut David

Detaljer

Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring?

Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring? Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring? Heleen de Wit Norsk Institutt for Vannforskning 1 Hvorfor bry seg om brunere vann? Brunfargen forårsakes av humus, altså omdannede planterester

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Gaular kommune, 1997. FORFATTERE: Bjart Are Hellen Annie Elisabeth Bjørklund Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Gaular kommune, ved miljøvernleiar

Detaljer

Kalkingsplan for Voss kommune 1995

Kalkingsplan for Voss kommune 1995 Kalkingsplan for Voss kommune 1995 Geir Helge Johnsen Steinar Kålås & Annie Elisabeth Bjørklund Rapport nr. 177, juni 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Voss kommune, 1995. FORFATTERE: Dr.philos.

Detaljer

Annie Elisabeth Bjørklund Steinar Kålås Bjart Are Hellen. Førde kommune, ved miljøvernleder Vigdis Lobenz, postboks 338, 6801 Førde

Annie Elisabeth Bjørklund Steinar Kålås Bjart Are Hellen. Førde kommune, ved miljøvernleder Vigdis Lobenz, postboks 338, 6801 Førde RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Førde kommune, 1997. FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund Steinar Kålås Bjart Are Hellen OPPDRAGSGIVER: Førde kommune, ved miljøvernleder Vigdis Lobenz, postboks 338,

Detaljer

Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 347

Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 347 R Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane A P P O R T Rådgivende Biologer AS 347 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Forsuring og fisk i Sogn og Fjordane FORFATTERE: Cand. scient. Annie E. Bjørklund

Detaljer

RAPPORT L.NR Modalselva i Hordaland; vannkjemisk overvåking i 2012 og 2013

RAPPORT L.NR Modalselva i Hordaland; vannkjemisk overvåking i 2012 og 2013 RAPPORT L.NR.6555-213 Modalselva i Hordaland; vannkjemisk overvåking i 212 og 213 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 6 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 1.2.214 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

Kalkingsplan for Høyanger kommune, A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 308

Kalkingsplan for Høyanger kommune, A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 308 R Kalkingsplan for Høyanger kommune, 1997. A P P O R T Rådgivende Biologer AS 308 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Høyanger kommune, 1997. FORFATTERE: Bjart Are Hellen & Annie

Detaljer

Hvordan få helhetlige kunnskapsbaserte beslutninger? Sammenhengen mellom fosforkilder/fraksjoner/tiltak og algevekst?

Hvordan få helhetlige kunnskapsbaserte beslutninger? Sammenhengen mellom fosforkilder/fraksjoner/tiltak og algevekst? Hvordan få helhetlige kunnskapsbaserte beslutninger? Sammenhengen mellom fosforkilder/fraksjoner/tiltak og algevekst? Uønsket algevekst i Svinna 2003 Giftige blågrønnalger i vestre Vansjø 2005 Uferdig

Detaljer

PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015

PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015 PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015 Hotell Scandic, Hamar, 4.-5. november 2015 Onsdag 4. november Ordstyrere: Jørn G. Berg, Fylkesmannen i Hedmark og Atle Hindar, NIVA 9.30 Registrering

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Naturressurskartlegging i Ølen kommune, Hordaland: Miljøkvalitet i vassdrag.

Naturressurskartlegging i Ølen kommune, Hordaland: Miljøkvalitet i vassdrag. Naturressurskartlegging i Ølen kommune, Hordaland: Miljøkvalitet i vassdrag. Annie Elisabeth Bjørklund Rapport nr. 219, mars 1996. RAPPORTENS TITTEL: Naturressurskartlegging i Ølen kommune, Hordaland:

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RB-RAPPORT NR: ANTALL SIDER: ISBN NR: 249 64 ISBN 82-7658-160-9 OPPDRAGET GITT: ARBEIDET UTFØRT: RAPPORT DATO: Desember 1995 Sept. 1996 - mai 1997 10.september 1997 FORORD Fylkesmannens

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE KISTEFOSSDAMMEN, SUPPLERENDE INFORMASJON

MILJØUNDERSØKELSE KISTEFOSSDAMMEN, SUPPLERENDE INFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: 537341-01 Heggedal Torg og park DETALJPROSJEKT Dato: 3.3.2016 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Rolf Egil Martinussen MILJØUNDERSØKELSE KISTEFOSSDAMMEN, SUPPLERENDE

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Kalkingsplan for Vik kommune 1997 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 349

Kalkingsplan for Vik kommune 1997 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 349 R Kalkingsplan for Vik kommune 1997 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 349 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Vik kommune, 1997. FORFATTERE: Bjart Are Hellen & Annie Elisabeth Bjørklund

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 212

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 212 R A Enkel beskrivelse av Espelandsvatnet, resipienten til Åfjorddal smoltoppdrett as. Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane P P O R T Rådgivende Biologer AS 212 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL:

Detaljer

Av: Jarl Eivind Løvik og Atle Hindar Utarbeidet i desember 2009

Av: Jarl Eivind Løvik og Atle Hindar Utarbeidet i desember 2009 Flagstadelva Av: Jarl Eivind Løvik og Atle Hindar Utarbeidet i desember 29 Flagstadelva ved Tørbustilen, august 29. Foto: Jarl Eivind Løvik Beskrivelsen bygger i hovedsak på tidligere utgitte rapporter

Detaljer

Kalkingsplan for Radøy kommune 1995

Kalkingsplan for Radøy kommune 1995 Kalkingsplan for Radøy kommune 1995 Geir Helge Johnsen Steinar Kålås & Annie Elisabeth Bjørklund Rapport nr. 190, mai 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Radøy kommune, 1995. FORFATTERE: Dr.philos.

Detaljer

Forslag Plan for kalking av vassdrag i Norge 2004-2010

Forslag Plan for kalking av vassdrag i Norge 2004-2010 Forslag Plan for kalking av vassdrag i Norge 2004-2010 Forord Miljøverndepartementet har i tildelingsbrevet for 2003 bedt Direktoratet for naturforvaltning (DN) om eit dokument med plan for kalking av

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Norsk institutt for vannforskning Sørlandsavdelingen

Norsk institutt for vannforskning Sørlandsavdelingen Norsk institutt for vannforskning Sørlandsavdelingen O-93184 FORSURINGSSITUASJONEN I ARENDALSVASSDRAGET 1993-1994. FORSLAG TIL KALKINGSSTRATEGI BASERT PÅ TÅLEGRENSEOVERSKRIDELSER FRAM MOT ÅR 2010. Grimstad

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget versjon 1 30.05.2012 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra Vannområde Enningdalselva 1. Oppsummering - hovedutfordringer Sammenlignet

Detaljer

Livet i ferskvann. Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder

Livet i ferskvann. Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Livet i ferskvann Biologi tiltak Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Vassdraget en fremmed verden Isolert fra verden omkring men avhengig av verden omkring Ingen fluktvei for innbyggerne Reetablering

Detaljer

Utviklingsland møter Europas tidligere miljøproblemer

Utviklingsland møter Europas tidligere miljøproblemer Utviklingsland møter Europas tidligere miljøproblemer Vil Kina klare utfordringene? Hans M. Seip & Rolf D. Vogt Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo Anslåtte årlige kostnader i Kina pga forurensninger.

Detaljer

Effekten av redusert forsuring er oppnådd kun mindre forbedringer i vente nå. Av innholdet:

Effekten av redusert forsuring er oppnådd kun mindre forbedringer i vente nå. Av innholdet: 4 2 0 1 0 Årgang 16 F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G D E S E M B E R Av innholdet: Vannkjemisk og biologisk gjenhenting I Saudlandsvann i Vest-Agder har utviklingen vært god. side 3

Detaljer

Historikk og forvaltningsansvar

Historikk og forvaltningsansvar Miljøvernavdeligen Historikk og forvaltningsansvar Kort om historikk utsetting i Oslo og Akershus Bakgrunn for gjeldene fiskekultiveringsplan 1996 Gjeldene regler fiskeutsett Ansvarsfordeling mellom Fylkesmannen

Detaljer

RAPPORT L.NR Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 9-12 første årene etter avsluttet kalking

RAPPORT L.NR Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 9-12 første årene etter avsluttet kalking RAPPORT L.NR. 6874-215 Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 9-12 første årene etter avsluttet kalking Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region

Detaljer

UTPRØVING AV SYSTEM FOR BASISOVERVÅKING I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN. Sigrid Haande, NIVA Ann Kristin Schartau, NINA

UTPRØVING AV SYSTEM FOR BASISOVERVÅKING I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN. Sigrid Haande, NIVA Ann Kristin Schartau, NINA UTPRØVING AV SYSTEM FOR BASISOVERVÅKING I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN Sigrid Haande, NIVA Ann Kristin Schartau, NINA 1 Basisovervåking innsjøer - 2009 Ann Kristin Schartau, NINA Sigrid Haande, NIVA Birger

Detaljer

Kalkingsplan for Etne kommune 1995

Kalkingsplan for Etne kommune 1995 Kalkingsplan for Etne kommune 1995 Geir Helge Johnsen Steinar Kålås & Annie Elisabeth Bjørklund Rapport nr. 176, mai 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Etne kommune, 1995. FORFATTERE: Dr.philos.

Detaljer

Modifisering av ANC- og tålegrenseberegninger ved å inkludere sterke organiske syrer

Modifisering av ANC- og tålegrenseberegninger ved å inkludere sterke organiske syrer RAPPORT LNR 53-25 Miljøverndepartementet Fagrapport Nr.119 Modifisering av ANC- og tålegrenseberegninger ved å inkludere sterke organiske syrer Naturens Tålegrenser Programmet Naturens Tålegrenser ble

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2043

Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2043 Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til nedre deler av Ekso i 2014 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2043 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i 4 sideelver til

Detaljer

Ålen på Sørlandet. Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen

Ålen på Sørlandet. Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen Ålen på Sørlandet Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen 1 Ålens livssyklus Driver med havstrømmene fra Sargassohavet til Europa En andel går opp i elvene,

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Rådgivende Biologer AS Kalkingsplan for Balestrand kommune, 1997. FORFATTERE: Annie Bjørklund Steinar Kålås Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Balestrand kommune, ved jordbruk- og miljøvernkonsulent

Detaljer

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1.

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1. Hovedkontor Gaustadalléen 21 0349 Oslo Telefon: 22 18 51 00 Telefax: 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942 www.niva.no niva@niva.no Strømsnes Akvakultur AS 5307 Ask

Detaljer

Kalkingsplan for Bergen kommune 1995

Kalkingsplan for Bergen kommune 1995 Kalkingsplan for Bergen kommune 1995 Annie Elisabeth Bjørklund, Geir Helge Johnsen & Steinar Kålås Rapport nr. 170, april 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Bergen kommune, 1995. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn 2013-2015 Bakgrunn Nedbørfeltene til Prestelva og Botn i Rissa har vært med i en prøveordning innenfor regionalt miljøprogram.

Detaljer

Karakterisering og klassifisering + noko attåt

Karakterisering og klassifisering + noko attåt Karakterisering og klassifisering + noko attåt Jon Lasse Bratli, Klima- og forurensningsdirektoratet Vannressurskonferanse Norges Bondelag 9. oktober 2012 Økosystembasert - Helhetlig - Kunnskapsbasert

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 00 FORFATTERE: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Stolt Sea Farm AS, ved Endre Jenssen, Welhavensgt. 1/17, Bergen

Detaljer

Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden. Stein Fredriksen Universitetet i Oslo

Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden. Stein Fredriksen Universitetet i Oslo Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden Stein Fredriksen Universitetet i Oslo Ekspertgruppen Kjersti Sjøtun (Universitetet i Bergen) Hartvig

Detaljer

PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015

PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015 PROGRAM Norsk-svensk forsurings- og kalkingskonferanse 2015 Hotell Scandic, Hamar, 4.-5. november 2015 Onsdag 4. november Ordstyrere: Jørn G. Berg, Fylkesmannen i Hedmark og Atle Hindar, NIVA 9.30 Registrering

Detaljer

Kalkingsplan for Meland kommune 1995

Kalkingsplan for Meland kommune 1995 Kalkingsplan for Meland kommune 1995 Annie Elisabeth Bjørklund Geir Helge Johnsen & Steinar Kålås Rapport nr. 188, april 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Meland kommune, 1995. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013

BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013 BIOLOGISK OVERVÅKNING AV HALDENVASSDRAGET BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013 Ingvar Spikkeland Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum Ørje Rapport 1/2013 1 Forord I forbindelse med Vanndirektivet/vannforskriften

Detaljer

Historikk og erfaringer Sulfidproblematikk i og omkring Lillesand kommune

Historikk og erfaringer Sulfidproblematikk i og omkring Lillesand kommune Historikk og erfaringer Sulfidproblematikk i og omkring Lillesand kommune Hva er risikoområdene i regionen? Rapport utarbeidet av Fridtjof Frigstad i 2009 Basert på berggrunnsgeologiske kart Store deler

Detaljer

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012.

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Boks 8111 Dep 0032 Oslo Att: Simon Haraldsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1316

Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1316 Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1316 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Bergen

Detaljer

Vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Vestfold

Vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Vestfold RAPPORT L.NR. 6493-2013 Vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Vestfold Foto: Vatnebrynnvatnet, Birger Skjelbred (NIVA) Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Varsel om endring av utsetting av ørret i regulerte vatn på Blefjell i Rollag og Flesberg kommuner

Varsel om endring av utsetting av ørret i regulerte vatn på Blefjell i Rollag og Flesberg kommuner Vår dato: 10.09.2013 Vår referanse: 2013/6001 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Adressater i følge liste Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Varsel om endring av utsetting av ørret i regulerte

Detaljer

Kalkingsplan for Lindås kommune 1995

Kalkingsplan for Lindås kommune 1995 Kalkingsplan for Lindås kommune 1995 Steinar Kålås Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen Rapport nr. 189, mars 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Lindås kommune, 1995. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Til stede: Ole Kristian Egge (repr. for grunneier, MEV), Åse Marit Skjølås (Østre Toten kommune, Sverre Dysthe (Østre Toten kommune), Stig Nordli (Hurdal

Detaljer

NOTAT 1, 2005 Fiskesamfunna i Vestre og Austre Grimevatn, 2004

NOTAT 1, 2005 Fiskesamfunna i Vestre og Austre Grimevatn, 2004 NOTT 1, Fiskesamfunna i Vestre og ustre Grimevatn, Reidar orgstrøm Institutt for naturforvaltning, Universitetet for Miljø og iovitenskap Innledning Fiskesamfunnet i Vestre Grimevatn har en i norsk sammenheng

Detaljer

Kalkingsplan for Solund kommune 1997 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 309

Kalkingsplan for Solund kommune 1997 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 309 R Kalkingsplan for Solund kommune 1997 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 309 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Solund kommune, 1997. FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Bjart

Detaljer

Jørpelandsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk

Jørpelandsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk Jørpelandsvassdraget Koordinator: Ø. Kaste, NIVA 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse 1. Kalkingsstrategi og kalkforbruk Vassdragsnr, fylke: 03.Z., Rogaland Kartreferanse, utløp: 3303-6558, kartblad 113

Detaljer

Lysevassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA. Figur 1.1. Lysevassdraget med nedbørfelt.

Lysevassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA. Figur 1.1. Lysevassdraget med nedbørfelt. Lysevassdraget Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi Vassdragsnr, fylke: Kartreferanse, utløp: Areal, nedbørfelt: 031, Rogaland Spesifikk avrenning: 74

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Kalkingsplan for Austrheim kommune 1995

Kalkingsplan for Austrheim kommune 1995 Kalkingsplan for Austrheim kommune 1995 Steinar Kålås Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen Rapport nr. 163, juni 1995. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Austrheim kommune, 1995. FORFATTERE:

Detaljer

Vannkvalitet i marin yngelproduksjon

Vannkvalitet i marin yngelproduksjon Vannkvalitet i marin yngelproduksjon Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest) Prosjektperiode : 2011-2013 Ole-Kristian

Detaljer

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Vannforskriften Fokus på kunnskapsbehov i sjøområdene Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Foto 1,2,4 og 5 Kari H. Bachke Andresen Kari H. Bachke Andresen og Hege

Detaljer

Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 833

Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 833 R Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T Rådgivende Biologer AS 833 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet

Detaljer

Kalkingsplan for Stord kommune 1995

Kalkingsplan for Stord kommune 1995 Kalkingsplan for Stord kommune 1995 Geir Helge Johnsen Steinar Kålås & Annie Elisabeth Bjørklund Rapport nr. 187, mai 1996. RAPPORTENS TITTEL: Kalkingsplan for Stord kommune, 1995. FORFATTERE: Dr.philos.

Detaljer