NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3"

Transkript

1 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn I forbindelse med utbygging av nye Søren Vannverk er det allerede etablert to løsmassebrønner ved Follstadsbekkens utløp i Gaula. Siden disse brønnene ble etablert har vannverkets vannforbruk økt, og for å sikre nok vann har kommunen i samråd med Asplan Viak besluttet å etablere en brønn nr. 3. Målet er at to brønner til en hver tid skal kunne levere en vannmengde tilsvarende maksimalt framtidig døgnforbruk som er satt til ca. l/s. Kapasiteten på eksisterende brønner er ved prøvepumping dokumentert til å være over l/s, men vannforsyning fra kun 2 brønner gir etter vår vurdering for dårlig leveringssikkerhet. Hydrogeologiske forundersøkelser mars ble det gjennomført nye grunnvannsundersøkelser i form av sonderboringer og nedsetting av en undersøkelsesbrønn for nivåvis testpumping og prøvetaking av løsmasser og grunnvann. Det ble utført 3 sonderboringer som vist på kartet i figur 1. Resultatet av sonderboringene er vist i tabell 1. Tabell 1 Resultater av sonderboringer Sonderboring nr N O P Koordinater (S 33) , , , Dyp -1 m Jord Jord Jord 1-2 m Grusig sand + stein Finsand/sand Finsand/sand 2-3 m Grus og stein Grus og stein Grus og stein 3-4 m Grus og stein Grus og stein Grus og stein, løst 4-5 m Grus og stein Grus og stein Grusig sand + stein 5-6 m Grus og stein Grus og stein Grusig sand + stein 6-7 m Grus og stein, Grus og stein Grusig sand + stein finsand/silt fra 6,6 m 7-8 m Silt/leire Grus og stein, fjell fra 7,3 m Grusig sand + stein, sand fra 7,8 m 8-9 m Silt/leire Sand, leirig fra 8,5 m 9- m Silt/leire Silt/leire, fast -11 m Silt/leire Asplan Viak AS - asplanviak.no

2 B2 B1 B3 N P O Figur 1 Kart som viser etablerte produksjonsbrønner (B1 og B2), nye boringer (N, O og P) og forslag til plassering av ny produksjonsbrønn (B3). Løsmassene består av 1,5-2,5 m torv og sand/finsand over sand, grus og stein ned til 6,6-8,5 m. Under disse grove løsmassene er det i borehull N og P påvist finkornige løsmasser av finsand/silt/leire, mens det i borehull O ble påvist fjell på 7,3 meters dyp. Tykkelsen av vannmettet sand og grus øker mot fjellsiden. På grunnlag av sonderboringene ble det satt ned en undersøkelsesbrønn i borehull P. Denne ble testpumpet i nivåene 3-5 m, 4,5-6,5 m og 6-8 m. Det ble påvist god vanngjennomgang i alle tre nivåer idet testpumping av sandspissen ga mellom 3,5 og 1,7 l/s (se tabell 2). Kornfordelingskurvene for oppspylte masseprøver fra undersøkelsesbrønn P er vist i vedlegg 1. Ut fra kornfordelingen har løsmassene en hydraulisk konduktivitet på 2.-2,7 x -3 m/s. Med 7,5 m vannførende sand og grus gir dette en transmissivitet på ca. 1,6 x -2 m 2 /s. En produksjonsbrønn i slike løsmasser vil med en tillatt senkning av grunnvannsnivået på 3,5 m, gi en kapasitet på 25- l/s. Dette er litt mindre enn tilsvarende beregnet kapasitet for brønn 1 og 2, men kapasiteten vil være mer enn tilstrekkelig ut fra forutsetningene om at to brønner til sammen skal kunne gi minst l/s. Etablering av brønn nr. 3 2

3 Tabell 2 Resultater fra undersøkelsesbrønn P Sted: Støren Borehull nr: P Dato: Koordinater: Sone: 33 Ø-V: N-S: Brønntype: Ø32 mm rør med 2, m sandspiss med slisset filter Grunnvannsnivå: ca,75 m under terreng Merknad: 9,5 m rør står igjen Dyp Løsmassetype Slamfarge Kapasitet (m) (l/s) -1,5 Jord og sand 1,5-3, Sand og grus 3,-5, Grus og sand Brun 3,5 VP + SP Prøver Temp. ( C) Ledningsevne (ms/m) Merknad 3,5 14,5 God vanngjennomgang 4,5-6,5 Grus og sand Brun 3, SP 4,4 16,3 God vanngjennomgang 6,-8, Grus og sand Brun 1,7 VP + SP 4,5 17, God vanngjennomgang SP : Spylt masseprøve, PP: Opp-pumpet masseprøve, VP: Vannprøve Vannkvalitet Grunnvannstemperaturen øker fra 3,5 C i nivå 3-5 m til 4,5 C i nivå 6-8 m, mens temperaturen på bekkevannet ble målt til,1 C. Dette viser at det ikke er kortslutning mellom bekkevann og grunnvann. Grunnvannet har meget god kjemisk kvalitet (se vedlegg 2). Alle målte kjemiske parametre tilfredsstiller kravene til drikkevann. Vannkvaliteten er omtrent den samme som i brønn 2. Brønndimensjonering På grunn av relativt liten mektighet av grunnvannsmagasinet anbefales det at også at brønn 3 etableres som en skråbrønn. Tabell 3 viser anbefalt brønndimensjonering, mens kartet i figur 1 viser anbefalt plassering. Filteret til brønn 3 vil bli liggende ca. 6 m fra brønn 2. Ut fra prøvepumpingsdataene kan man anta at senkningen i brønn 3 som følge av et uttak i brønn 2 vil være omtrent,3 m. Det er dermed liten fare for at brønn 2 og 3 vil influere såpass mye på hverandre at det vil ha særlig betydning for uttaksmengden. Etablering av brønn nr. 3 3

4 Tabell 3 Dimensjonering av produksjonsbrønn 3 UTM-koordinater (sone 33) , 699, Dimensjon brønnrør og filter Grunnvannsnivå ved brønntopp (under bakkenivå) Brønnvinkel (fra horisontal) Brønnlengde Brønndyp (under bakkenivå) Filterdyp (under bakkenivå) Filterlengde Filteråpning Ø mm Ca 2,2 m 24 grader Ca 25 m hvorav 2 m over bakkenivå 9,4 m 7,4-9,4 m 5 m 1, mm Brønnboring Eksisterende brønner ble boret av Båsum Boring Trøndelag. I følge kontrakt har Båsum Boring opsjon på boring av en eventuell brønn nr. 3. Det vil derfor bli sendt ut en brønnspesifikasjon med tilbudsforespørsel til Båsum Boring. Hvis tilbudet aksepteres vil brønnen kunne bores i løpet av mai/juni. Testing av brønn Det vil ikke være nødvendig med en lang prøvepumpingsperiode for testing av den nye brønnen, men det må gjennomføres en 2-3 ukers testpumping for bestemmelse av maksimal kapasitet og vannkvalitet (både fysisk-kjemisk og mikrobiologisk). Denne testpumpingen vil også gi grunnlag for å vurdere om uttak fra den nye brønnen krever endringer i sonegrensene. Etablering av brønn nr. 3 4

5 VEKT-% FINERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% FINERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% FINERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% GROVERE ENN D (SIKTEREST) VEKT-% GROVERE ENN D (SIKTEREST) VEKT-% GROVERE ENN D (SIKTEREST) NOTAT Vedlegg 1 Kornfordelingskurver Miljøgeologi as LOKALITET : Støren Dato : PRØVEPUNKT : Ub III DYP : 3-5 m mm mm 6 LEIRE SILT FIN MIDDELS GROV FIN SAND GRUS MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN LOKALITET : Støren DATO : PRØVEPUNKT : Ub III DYP : 4,5-6,5 m mm mm 6 LEIRE SILT FIN MIDDELS GROV FIN SAND GRUS MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN LOKALITET : Støren DATO :.63 PRØVEPUNKT : Ub III DYP : 6-8 m mm mm 6 LEIRE SILT FIN MIDDELS GROV FIN SAND GRUS MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV STEIN Etablering av brønn nr. 3 5

6 Vedlegg 2 Kjemiske analyser, ICP 7491 TRONDHEIM Tlf.: 73 Telefaks: TRONDHEIM Tlf.: 73 Telefaks: Prøve ID Si Al Fe Ti Mg Ca Na K Mn P Cu [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] 1) Støren Ub-O, 3-5 m ,57 <.2,461 <.1 2,32 18,6 3, 1,94, <.5 <.5 2) Støren Ub-O, 6-8 m ,88 <.2,762 <.1 2,82 22,4 3,87 2,33,2,64 <.5 Krav <,2 <,2 < <,5 1,1 <,1 Prøve ID Zn Pb Ni Co V Mo Cd Cr Ba Sr Zr [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] 1) Støren Ub-O, 3-5 m 11.3.,63 <.5 <.5 <.1 <.5 <.5 <.5 <.2,822,76 <.2 2) Støren Ub-O, 6-8 m 12.3.,82 <.5 <.5 <.1 <.5 <.5 <.5 <.2,845,873 <.2 Krav <,3 <,1 <,2 <,5 <,2 Prøve ID Ag B Be Li Sc Ce La Y As Sb [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] [mg/l ] 1) Støren Ub-O, 3-5 m <.5 <.2 <.1 <.5 <.1 <.2 <.5 <.1 <.1 <.5 2) Støren Ub-O, 6-8 m <.5 <.2 <.1 <.5 <.1 <.2 <.5 <.1 <.1 <.5 NB! Vannprøvene er ennå ikke analysert for ph, alkalitet, turbiditet, fargetall og anioner. Etablering av brønn nr. 3 6

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Halstein Gård. Simulering av vannforsyningssystemet. Asplan Viak AS

Halstein Gård. Simulering av vannforsyningssystemet. Asplan Viak AS Halstein Gård Simulering av vannforsyningssystemet Asplan Viak AS Teknisk notat Februar 2015 Denne rapport er utarbeidet under DHIs ledelsessystem, som er sertifisert av DNV for overensstemmelse med ISO

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395 Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 395 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn bunndyr og fisk gjenana 2008 RAPPORT L.NR.5756-2009 StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit Overvåking av vann- og sedimentkjemi, vannvegetasjon, bunndyr og fisk gjenanalyser 2008 Melkøya, Hammerfest.

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning

Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning (Et eksempel fra Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke) Per Ryghaug, Norges geologiske undersøkelse, Postboks 3006, LADE,

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

`'''' ''"': : : i; - :-. :::(m.r! --

`'''' ''': : : i; - :-. :::(m.r! -- "... vesen Prm Beqveenet: : 6222 Marnt:%:frEK:. Gron2. Gruber AS 2~4:1k-: >., le-dningsevne, SP- og magnefiske malinger ved. remstfjell, Grong,'Nord - trønd I g...: Jan Steinar Rønning Grong Gruber AJS

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner RAPPORT L.NR. 668- Spredning av olivin på HFK-sletta.9.3 Foto: Forsvarsbygg Hjerkinn skytefelt -3. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Sandflukt gjennom de siste 10.000 år ved Vister-området, Tune

Sandflukt gjennom de siste 10.000 år ved Vister-området, Tune MASTEROPPGAVER I GEOLOGI - A. KVARTÆRE MILJØENDRINGER: Sandflukt gjennom de siste 10.000 år ved Vister-området, Tune Mastergradsoppgave, 30 ev. 60 studiepoeng. Veileder: Mona Henriksen Medveiledere: Jon

Detaljer