Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik"

Transkript

1 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Utgave: 1 Dato:

2 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 2

3 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene for grunnvannsforsyning i området Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik. Cato Lind Eriksen har vært s kontaktperson for oppdraget. Bernt Olav Hilmo har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Rolf Forbord og Mari Vestland har også deltatt i oppdraget. Trondheim Bernt Olav Hilmo Oppdragsleder Mari Vestland Kvalitetssikrer

4 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Formål Resultater i fase Områdebeskrivelse Eksisterende vannforsyning Topografi og arealbruk Geologi og hydrologi Resultatet av grunnvannsundersøkelser Feltbefaring Eksisterende fjellbrønner Vurdering av grunnvann til vannforsyning Anbefalinger Kartlegge behov for utbygging av grunnvann Brønnboring Prøvepumping Klausuleringsplan Sammendrag...15

5 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn På oppdrag for gjennomfører Asplan Viak en kartlegging av grunnvannsressurser i prioriterte forsyningsområder i kommunen. Det er tidligere gjennomført en fase 1 der det er gjort en vurdering av grunnvannspotensialet ut fra eksisterende data, samt beskrevet en metodikk for bestemmelse av soneinndeling rundt grunnvannsanlegg basert på fjellbrønner og oppkommer. I fase 2 skal det i henhold til tilbudsforespørselen fra kommunen gjennomføres en feltbefaring for nærmere vurdering av grunnvannspotensialet. Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik er et av de prioriterte områdene for feltbefaring. 1.2 Formål Formålet med denne rapporten er å gi en mest mulig sikker vurdering av grunnvannspotensialet for Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik på grunnlag av tilgjengelige data og utførte undersøkelser. Hvis det påvises aktuelle grunnvannsforekomster skal det også gis en beskrivelse av videre undersøkelser (brønnetablering, prøvepumping, prøvetaking etc). Resultatene vil ha stor betydning for hvordan vannforsyningen i området Kvaløyvågen- Tronjord-Risvik skal utvikles videre. Eventuelle lokale løsninger med økt uttak av grunnvann vil bli sammenholdt med løsninger basert på tilknytning til Tromsø vannverk via sjøledning. 1.3 Resultater i fase 1 På grunnlag av studier av kart, flybilder og andre tilgjengelige data ble det i fase 1 gitt følgende konklusjon: Konklusjon grunnvann i løsmasser: Lite potensial Konklusjon grunnvann i fjell: Stort potensial. 2 OMRÅDEBESKRIVELSE 2.1 Eksisterende vannforsyning Dette forsyningsområdet ligger på Kvaløya på sørvestsiden av Kvalsundet, og omfatter bebyggelsen i Kvaløyvågen, Trondjord, Risvik og Rakkfjorden (se figur 2). Det finnes to kommunale vannverk innenfor området, Kvaløyvåg distriktsvannverk og Trondjord distriktsvannverk, samt et mindre privat vannverk ved Kjosvoll. Alle tre vannverka forsynes fra fjellbrønner. Oppgitt vannforbruk er ca. 2 m 3 /døgn for Kvaløyvåg vannverk og drøyt 8 m 3 /døgn for Trondjord vannverk. Vannkvaliteten i fjellbrønnene som forsyner disse vannverkene er god, men det finnes enkeltmålinger med for høyt innhold av jern og mangan.

6 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 6 På grunnlag av antatt innbyggere og type abonnenter kan maksimalt døgnforbruk for hele forsyningsområdet stipuleres til 1,3 l/s. Figur 1 Oversiktskart som viser beliggenheten til Kvaløyvågen. 2.2 Topografi og arealbruk Området ut mot Kvalsundet består av mange bergknauser med myr i mellom. Særlig i områdene mellom Risvik og Rakkfjorden er det mye myr. Terrenget rundt selve Kvaløyvågen er dominert av fjellsider helt ned mot fjorden. All bebyggelse, veier, dyrket mark og andre potensielle forurensningskilder er konsentrert langs fjorden. I området lenger fra fjorden hvor det kan være aktuelt med brønnetablering, er det med unntak av beitedyr og alminnelig ferdsel ingen potensielle forurensningskilder. 2.3 Geologi og hydrologi Løsmassene i dette området består hovedsakelig av morene, finkornige marine sedimenter, marine strandavsetninger og myr. På sørsiden av Vågen er det kartlagt en liten breelvavsetning, men denne synes lite egnet til grunnvannsuttak da den ligger drenert og neppe står i hydraulisk kontakt med ferskvann.

7 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 7 Kvaløyvågen vv. Kjosvoll vv. Trondjord vv. Figur 2: Løsmassekart over forsyningsområde Kvaløyvåg og Trondjord med inntegning av eksisterende fjellbrønner og vannverk. Berggrunnen består av prekambrisk granitt og granodioritt. Flybildetolkning viser tre hovedsprekkeretninger: NV-SØ, N-S og VNV-ØNØ. Nedbørsfeltet er ikke en begrensende faktor for uttak av grunnvann, men for å unngå saltholdig grunnvann bør man unngå å plassere brønner for nær fjorden. 3 RESULTATET AV GRUNNVANNSUNDERSØKELSER 3.1 Feltbefaring Feltbefaringen ble gjennomført for å kunne gi en nærmere vurdering av grunnvannspotensialet, samt for å planlegge videre undersøkelser. I dette området hvor grunnvann fra fjell er mest aktuelt ble det lagt vekt på å peke ut aktuelle områder for brønnboring ut fra geologi, hydrologi, arealbruk, potensielle forurensningskilder, bosetningsmønster og praktiske hensyn som avstand til eksisterende ledningsnett/vannbehandlingsanlegg og strøm, samt framkommelighet med utstyr/borerigg.

8 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 8 Feltbefaringen bekreftet inntrykket fra forstudiene i fase 1. Mulighetene for grunnvannsuttak er først og fremst knyttet til grunnvannsuttak fra fjellbrønner. 3.2 Eksisterende fjellbrønner I NGUs hydrogeologiske database er det registrert 5 fjellbrønner innenfor forsyningsområdet. For tre av disse er det oppgitt en kapasitet på hhv. 400, 970 og 1600 l/t. De to sistnevnte er boret for Kvaløyvåg distriktsvannverk, men det er kun brønnen med oppgitt kapasitet på 970 l/t som er i bruk. Tabell 1 Fjellbrønner innen forsyningsområdet Sted Forsyning Koordinater (34 V) Dyp Kapasitet I bruk Vanninnslag X-koord. y-koord. (m) (l/t) (m) Kvaløyvågen Kvaløyvågen vv Ja 58, 83 Kvaløyvågen Kvaløyvågen vv Nei 7, 38 og 80 Kjosvoll Kjosvoll vv ? Ja? Tronjord Tronjord vv * Ja? Rakkfjorden Privathus Ja? 33-37, 48 *Kapasiteten for brønnen til Tronjord vv. er målt av SWECO i Vi ser at den samlede kapasiteten til brønnene er over 2 l/s. Dette er klart større enn vannbehovet for hele forsyningsområdet (1,3 l/s). Ut fra dette kan man konkludere med at grunnvann fra fjellbrønner er en aktuell vannkilde. På grunn av spredt bosetning kan det være aktuelt med flere brønner. Data over grunnvannskvaliteten for Kvaløyvågen vv. og Tronjord vv. er mottatt fra Tromsø kommune. Tabell 2 viser en oppsummering av resultatene. Resultatene bygger på vannprøver tatt i tidsrommet Den fysisk-kjemiske vannkvaliteten er god i begge vannverkene. Det er påvist sporadisk for høye konsentrasjoner av mangan i begge vannverkene, men dette er neppe et særlig stort problem. De påviste Mn-konsentrasjonene har ingen negativ helsemessig effekt. En vannprøve fra Kvaløyvågen vannverk har for høyt jerninnhold, men høy turbiditet i samme prøve tyder på at dette skyldes partikler i vannet. Konduktiviteten som er et mål på det totale ioneinnholdet, indikerer at vannet fra begge vannverkene har en passende hardhet/alkalinitet, og det er neppe problemer med hardt vann. Også den mikrobiologiske kvaliteten er god ved begge vannverkene. Det er ikke påvist E.Coli og innholdet av koliforme bakterier i råvannet er også lavt. For Kvaløyvågen vv. er det påvist 1 koliform bakterie i 3 av 43 vannprøver, mens for Tronjord vv. viser kun 2 vannprøver 1 koliform bakterie. Det kan dermed konkluderes med at grunnvann i fjell synes å ha en god kvalitet innen området, men dette kan selvsagt variere fra brønn til brønn.

9 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 9 Tabell 2 Oppsummering av vannkvalitet Parameter Kvaløyvågen Tronjord vv Merknad vv. Fargetall < 5 < 5 Turbiditet 0-1,7 0,1-2,1 Konduktivitet (ms/m) 16,1-21,1 14,2-18,1 Jern (mg/l) 0-0,25* 0-0,05 *En vannprøve er over kravet Mangan (mg/l) 0-0,09 0-0, % av prøvene er over kravet på 0,05 mg/l for begge vannverkene Kimtall (/ml) 0- > E-Coli (/100 ml) 0 0 Koliforme bakterier (/100ml) Det er påvist en koliform bakt. i 4-7 % av vannprøvene for begge vv. 3.3 Vurdering av grunnvann til vannforsyning På grunnlag av kapasitet og vannkvalitet i borede fjellbrønner, områdets vannbehov og bosetningsmønsteret er det klart at grunnvann i fjell er en aktuell vannkilde i hele forsyningsområdet. En utbedring av dagens vannforsyning kan foregå ved en kombinasjon av utvidelse av eksisterende vannverk og boring av flere fjellbrønner. Ved plassering av fjellbrønnene er det lagt vekt på: - Geologiske forhold. Brønnene er plassert og rettet slik at de skal krysse flest mulig sprekkesoner. Store forkastningssoner er unngått da disse erfaringsmessig er tette. - Hydrologiske forhold. For at fjellbrønnene skal gi en mest mulig stabil vannmengde må nedbørsfeltet være tilstrekkelig stort til å gi nok nydannelse av grunnvann. - Dagens arealbruk og potensielle forurensingskilder. Brønnene er plassert ovenfor bebyggelse, vei og dyrket mark. Eneste potensielle forurensningskilde er avføring fra dyr. - Avstand til eksisterende vannledning, høydebasseng og strøm. - Avstand til vei. Drift og ettersyn av brønner krever enkel adkomst. - Framkommelighet med maskinelt utstyr. Borerigger er gjerne beltegående, men hvis brønnene skal trykkes, bør de ikke være mer enn ca. 200 m fra vei. Følgende tiltak er aktuelle ved videre utbygging av grunnvann Utvidelse av Kvaløyvågen vannverk Det bør vurderes å legge vannledning på nordsiden av Vågen for tilkobling av flere abonnenter mot selve Kvaløyvågen. Før eventuelle større utvidelser som gir en vesentlig økning i uttaket, må kapasiteten på eksisterende fjellbrønner måles. Brønnen som ikke er i bruk er oppgitt med en kapasitet på 1600 l/time. Hvis det blir aktuelt å benytte denne brønnen bør den fores med 5 plastrør til 12 meters dyp. Det bør så installeres en brønnpumpe og brønnen bør prøvepumpes for sikker dokumentasjon på kapasitet og

10 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 10 vannkvalitet. Hvis begge brønnene kan benyttes og oppgitte vannmengder er riktig, har vannverket en kapasitet på ca. 60 m 3 /døgn, som bør være tilstrekkelig til å forsyne husstander med vann. Boring av flere brønner må vurderes på grunnlag av framtidig vannbehov og resultatet av utbedringen og prøvepumpingen av den andre brønnen. Beitedyr og alminnelig ferdsel/turgåing er eneste potensielle forurensningskilder i brønnenes tilsigsområde. Vannverket mangler klausuleringsplan. En klausulering av brønnenes tilsigsområde vil ikke kreve særlige endringer i dagens arealbruk Utvidelse av Tronjord vannverk Med en kapasitet på fjellbrønnen på drøyt 100 m 3 /døgn er det klart at flere abonnenter kan tilknyttes vannverket. Det bør utredes en utvidelse mot Risvik. Forholdene ligger også godt til rette for boring av flere fjellbrønner i samme område. Aktuelle lokaliteter for nye brønner er vist på kartet i figur 3, og en nærmere beskrivelse av brønnene er vist under. Brønnlokalitet 1, nærmest eksisterende brønn Boredyp (meter) m Boreretning Mot sør-sørøst (165 ) Helning på boringen (grader fra horisontalen) 65 Høyde på borelokalitet 35 moh Minimum hulldiameter 135 mm Avstand fra hovedvannledning Ca. 15 m Lengde fra bilvei Ca 15 m Adkomst og framkommelighet God Løsmasseoverdekning Mindre enn 5 m med myr og morene Brønnlokalitet 2, nærmest høydebasseng Boredyp m Boreretning Mot sørvest (225 ) Helning på boringen (grader fra horisontalen) 65 Høyde på borelokalitet Ca. 40 moh Avstand fra hovedvannledning Ca. 25 m Minimum hulldiameter 135 mm Avstand fra bilvei Ca. 25 m Adkomst og framkommelighet God Løsmasseoverdekning Mindre enn 5 m med myr og morene

11 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 11 Tilsigsområdet til eksisterende og eventuelle nye brønner består av utmark, der beitedyr og alminnelig ferdsel/turgåing er eneste potensielle forurensningskilder. Vannverket mangler klausuleringsplan. En klausulering av grunnvannsanlegget vil ikke kreve særlige endringer i dagens arealbruk. Høydebasseng Nye fjellbrønner 2 1 Eksisterende brønn Figur 3: Flybilde som viser eksisterende fjellbrønn og høydebasseng ved Tronjord vv., samt kartlagte sprekkesoner og forslag til plassering av flere brønner Bore fjellbrønner i andre områder Selv om Tronjord vv. og Kvaløyvågen vv. til sammen har kapasitet til å forsyne hele området, er det ikke sikkert at tilknytning til noen av disse vannverkene er økonomisk gunstigste løsning for alle husstander. Bebyggelsen på nordsiden av Vågen og i mindre grender østover mot Rakkfjorden ligger forholdsvis langt fra noen av de to kommunale vannverkene. Vi har ikke oversikt over om det finnes private vannverk i disse områdene, men uansett kan boring av fjellbrønner være en aktuell løsning. Fjellbrønner bør fortrinnsvis bores i området ovenfor bebyggelsen i trygg avstand fra fjorden. Man bør i tillegg unngå dyrket mark og de store myrområdene ved Rakkfjordvatnet og Geitlauvvatnet. I figur 4 er det gitt forslag til aktuelle lokaliteter for brønnboring.

12 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik Figur 4 Flybilde som viser kartlagte sprekkesoner og forslag til plassering av fjellbrønner ved Kvaløyvågen. Aktuelle lokaliteter for nye brønner er vist på kartet i figur 4, og en nærmere beskrivelse av brønnene er vist under. Brønnlokalitet 3, ved høydebasseng Boredyp m Boreretning Mot nordøst (45 ) Helning på boringen (grader fra horisontalen) 65 Høyde på borelokalitet 32 moh Avstand fra vannledning Mindre enn 20 m fra høydebasseng Minimum hulldiameter 135 mm Avstand fra bilvei Ca. 200 m fra hovedvei Adkomst og framkommelighet God, traktorvei helt fram Løsmasseoverdekning Mindre enn 5 m med myr og morene

13 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 13 Brønnlokalitet 4 Boredyp m Boreretning Mot nordøst (35 ) Helning på boringen (grader fra horisontalen) 65 Høyde på borelokalitet 28 moh Minimum hulldiameter 135 mm Avstand fra hovedvannledning? Lengde fra bilvei Ca. 100 m Adkomst og framkommelighet God, nær traktorvei Løsmasseoverdekning Mindre enn 5 m med morene Brønnlokalitet 3 ligger like nedenfor et basseng som trolig benyttes som høydebasseng til vannforsyning. Flybilde viser at det ledes en bekk inn i bassenget. Dette er trolig vannkilden. Begge borelokalitetene ligger ovenfor potensielle forurensningskilder som avløp fra bebyggelse og avrenning fra vei. Lokalitet 4 har noe nærliggende dyrket mark, men dette utgjør neppe en alvorlig forurensingstrussel. Bebyggelsen utover mot Rakkfjorden består av noen få fastboende og resten fritidsbebyggelse. Det er en privat fjellbrønn ved Rakkfjorden med en oppgitt kapasitet på 400 l/time. En utbedring av vannforsyningen i området kan skje ved boring av flere fjellbrønner. Aktuelt område for brønnboring er ovenfor hyttefeltet ved Rakknes. Dette området ble ikke befart og det er derfor ikke tatt ut lokaliteter for fjellboring. På grunnlag av hyttefeltets størrelse kan det antas at 1-2 fjellbrønner vil dekke vannbehovet Grunnvannsuttak fra løsmasser Ut fra løsmassekartet finnes det ikke egnede løsmasser for grunnvannsuttak. Feltbefaringen bekreftet dette inntrykket. Vi vil likevel poengtere at gravde brønner i morenemasser kan være en egnet løsning for små vannuttak/enkeltanlegg. 4 ANBEFALINGER 4.1 Kartlegge behov for utbygging av grunnvann På grunnlag av vannbehov, spredt bosetning, samt kapasitet og vannkvalitet i eksisterende fjellbrønner er grunnvann i fjell et godt alternativ som vannkilde ved videre utbygging av vannforsyningen i området. Før det velges strategi for utbygging må grunnvannsalternativet sammenlignes med andre alternative vannkilder. I denne prosessen er det viktig å få oversikt over eksisterende privat vannforsyning og hvor det er behov for bedre vannforsyning. Det må også tas stilling til fremtidig eierstruktur.

14 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 14 En videre utbygging av grunnvann som vannkilde bør gjøres ved en utvidelse av eksisterende vannverk basert på grunnvann, samt vurdering av grunnvann som vannkilde til nye vannverk og eksisterende vannverk basert på overflatevann. Både Kvaløyvågen vv. og særlig Tronjord vv. har tilstrekkelig kapasitet til utvidelse. I tillegg er det ved begge disse vannverkene gode muligheter for økt vannuttak. 4.2 Brønnboring Boring av nye fjellbrønner utføres av et godkjent brønnboringsfirma på grunnlag av tilbudskonkurranse. Det er en fordel å benytte et firma som har utstyr for hydraulisk trykking eller som har avtale med andre entreprenører om trykking. I brønner hvor kapasiteten ut fra boring anslås til mindre enn 10 m 3 /døgn, bør det utføres hydraulisk trykking. Trykking av brønner har hatt gunstig effekt på flere brønner i lignende type bergart. 4.3 Prøvepumping For sikker dokumentasjon av kapasitet og grunnvannskvalitet må brønnene prøvepumpes. I første omgang kan brønnene testpumpes i ca. 4-6 timer. Kapasiteten måles eller beregnes på grunnlag av vannstandssenkning under uttak. I slutten av pumpingen tas det en vannprøve som analyseres for fysisk-kjemiske parametere. Brønner som virker lovende med hensyn til både kapasitet og vannkvalitet bør så prøvepumpes over lengre tid (3-6 måneder). Hensikten med prøvepumpingen er å: - Finne nøyaktige brønnkapasiteter. - Ta vannprøver for analyser av både bakteriologiske og fysisk-kjemiske parametre for vurdering av vannkvalitet og behov for eventuell vannbehandling. - Vurdere om brønnenes kapasitet og vannkvalitet endres over tid. - Gi grunnlag for å foreslå klausulering rundt brønnene. Asplan Viak kan utarbeide en plan for prøvepumpingen, sammenstille resultatene fra prøvepumpingen og bistå vannverket med plangodkjenning av utbygging. Overvåking og prøvetaking utføres av vannverkseier. Prøvepumpingen vil gi endelig svar på om grunnvann kan benyttes som ny vannkilde til vannverket. Hvis prøvepumpingen viser at kapasiteten er for lav i forhold til vannbehovet, må det bores flere brønner eller utredes andre vannkilder. 4.4 Klausuleringsplan Ved sikring av området rundt grunnvannsbrønner benyttes en soneinndeling med strengere restriksjoner på arealbruk jo nærmere man kommer brønnene. For små grunnvannsanlegg basert på fjellbrønner benyttes vanligvis 2-3 soner. I og med at grunnvann i fjell strømmer i sprekker er det som regel vanskelig å vurdere grunnvannets oppholdstid og grunnvannets strømning inn mot brønner. Det blir derfor også vanskelig å bestemme utbredelsen av de forskjellige klausuleringssonene, kun ut fra hydrogeologiske forhold. Ut fra en samlet vurdering av topografi, geologi, forventet grunnvannsstrømning, grunnvannskvalitet, brønnloggene, samt områdets arealbruk, vil det bli gitt et forslag på

15 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 15 inndeling av klausuleringssoner, samt forslag til restriksjoner. Dette arbeidet utføres i henhold til foreslått metodikk rapportert i del 1 i oppdraget. 5 SAMMENDRAG Grunnvannsuttak fra borede fjellbrønner er en aktuell vannkilde innen hele området. Eksisterende fjellbrønner i området har gjennomgående god vannkvalitet og høy kapasitet. Før en eventuell utbygging basert på grunnvann settes igang må det lages en plan som viser: - Hvor det er behov for bedre vannforsyning og hvem som ønsker bedre vannforsyning. - Ut fra dette lages det en skisse til utbygging som inkluderer brønner/grunnvannsanlegg, vannbehandlingsanlegg, ledningsanlegg, pumpestasjoner og høydebasseng. - Kostnader for utbyggingen og sammenligning med andre alternativer basert på tilknytning til Tromsø vv. via sjøledning og utbygging av lokale overflatevannskilder. - Eierstruktur. Kommunal utbygging eller en kombinasjon av kommunal og privat utbygging. Økt vannforsyning fra grunnvann kan skje ved: - Utvidelse av eksisterende vannverk (Kvaløyvågen, Tronjord og Kjosvoll). - Erstatte overflatevannskilder til andre private vannverk med grunnvann. - Etablere nye vannverk basert på grunnvann. Rapporten gir forslag til lokalisering av flere fjellbrønner. Brønnene bør bores av godkjent brønnboringsfirma på grunnlag av tilbudskonkurranse. Borede brønner må prøvepumpes for sikker dokumentasjon av kapasitet og vannkvalitet. Dette gir grunnlag for å bestemme hvilke brønner som kan benyttes til vannforsyning, behov for vannbehandling og utarbeidelse av klausuleringsplan. Alle godkjenningspliktige grunnvannsanlegg må ha en klausuleringsplan med soneinndeling og arealrestriksjoner innenfor hver sone.

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato:

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk Utgave: 1 Dato: 2011-09-22 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 2 Grunnvannsundersøkelser

Detaljer

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato:

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune Utgave: 1 Dato: 2012-06-22 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 1 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 2 FORORD Asplan Viak er

Detaljer

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken Utgave: 1 Dato: 2011-02-02 Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken 2 Grunnvannsundersøkelser i områdene

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave: 1 Dato: 2011-12-05 Grunnvannsundersøkelser i Buktelia 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave/dato: 1 / 2011-12-05

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave/dato:

Detaljer

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen.

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.109 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Frosta kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting...

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting... Oppdragsgiver: VÆRØY KOMMUNE Oppdrag: 534943 Utbedring av Værøy vannverk Dato: 2014-06-24 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Bente Møller TILBUDSFORESPØRSEL BRØNNBORING VÆRØY INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT. Vikna kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Vikna kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.093 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vikna kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave: 1 Dato: 2010-12-20 Grunnvannsundersøkelser i Oldervik 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave/dato: 1 / 2010-12-20

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune NGU Rapport 91.113 Grunnvann i Orkdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.113 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

RAPPORT. Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.074 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nome kommune Forfatter: Klempe H., Ragnhildstveit

Detaljer

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk.

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.108 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Grostad Vannverk Forfatter: Sylvi Gaut

Detaljer

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Sigdal kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.099 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stjørdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nore og Uvdal kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Solund kommune

NGU Rapport Grunnvann i Solund kommune NGU Rapport 91.086 Grunnvann i Solund kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.086 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.098 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Verdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.164 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rollag kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

RAPPORT Kongsvik: Mulig

RAPPORT Kongsvik: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.028 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tjeldsund kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steigen kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.194 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Meråker kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog)

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog) Drikkevannskvalitet Sylvi Gaut (hydrogeolog) Fagdager privat v/a 23.-24. februar 2012 Innhold Drikkevannskvalitet vannkvalitet brønnkvalitet Brønnrehabilitering Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA)

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster -metodikk

Karakterisering av grunnvannsforekomster -metodikk Karakterisering av grunnvannsforekomster -metodikk NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Definisjoner Grunnvannsforekomst: En avgrenset mengde grunnvann innenfor en eller flere akviferer.

Detaljer

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.075 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Notodden kommune Forfatter: Klempe H.,

Detaljer

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune Grunnvann i Aurskog-Høland kommune NGU Rapport 92.083 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Alternativ vannforsyning på Seines og Gillesvåg/Koddvåg

Alternativ vannforsyning på Seines og Gillesvåg/Koddvåg Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2017 1622/2017 2016/99 M10 Saksnummer Utvalg Møtedato Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.04.2017 Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Alternativ

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.073 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Førde kommune Forfatter: Henriksen H.,

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Grunnvann i Ullensvang kommune

Grunnvann i Ullensvang kommune Grunnvann i Ullensvang kommune NGU Rapport 92.121 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART

STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART 02.02.2007 Registrering av brønner og borehull i Bu og Vallavik før anleggsstart DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS

Detaljer

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune NGU Rapport 91.092 Grunnvann i Luster kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.092 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stor-Elvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Dønna kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

Søknad om konsesjon i henhold til

Søknad om konsesjon i henhold til Mai 2015. Tranøy kommune 'J Søknad om konsesjon i henhold til vannressursloven Uttak av grunnvann til Lekandsund vannverk Innhold Tiltakshaver..... 2 Beskrivelse av tiltaket..... 2 3 Arealbruk...... 3

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud.

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.013 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Eidskog kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK 07.07.2004 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser i Tromvik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser i Tromvik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Tromvik Utgave: 1 Dato: 2010-12-03 Grunnvannsundersøkelser i Tromvik 2 Grunnvannsundersøkelser i Tromvik 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

Grunnvann i Austevoll kommune

Grunnvann i Austevoll kommune Grunnvann i Austevoll kommune NGU Rapport 92.131 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.033 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rendalen kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune NGU Rapport 91.091 Grunnvann i Askvoll kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.091 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.035 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Elverum kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Grunnvann i Osterøy kommune

Grunnvann i Osterøy kommune Grunnvann i Osterøy kommune NGU Rapport 92.125 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune NGU Rapport 91.110 Grunnvann i Hemne kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.110 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

RAPPORT. Finnvolldalen: Mulig

RAPPORT. Finnvolldalen: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.198 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Namsskogan kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Grunnvann i Risør kommune

Grunnvann i Risør kommune Grunnvann i Risør kommune NGU Rapport 92.059 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Områdebeskyttelse og desinfeksjon av grunnvann i Norge før og nå.

Områdebeskyttelse og desinfeksjon av grunnvann i Norge før og nå. Områdebeskyttelse og desinfeksjon av grunnvann i Norge før og nå. Bernt Olav Hilmo og Rolf Forbord, Asplan Viak. Fagtreff om grunnvann i Norsk Vannforening 21. november 2016 Innhold - Krav i dagens Drikkevannsforskrift

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tolga kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell Sylvi Gaut, NGU NGU, 2. februar 2010 Innhold Metode for å vurdere om en grunnvannskilde i fjell er godt nok beskyttet til å fungere som en hygienisk

Detaljer

Kommune: Værøy. Sidetall: 45 Pris: 135,- Kartbilag: 5 Prosjektnr.:

Kommune: Værøy. Sidetall: 45 Pris: 135,- Kartbilag: 5 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.052 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Beskyttelse av vannverk, Værøy kommune Forfatter:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsforsyning til Vasstulan-Nørstebøseter, Nore og Uvdal kommune

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsforsyning til Vasstulan-Nørstebøseter, Nore og Uvdal kommune Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 NGU RAPPORT Rapport nr.: 2002.065 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsforsyning til Vasstulan-Nørstebøseter, Nore

Detaljer

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato:

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato: UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID Utgave: 1 Dato: 2007-10-09 Undersøkelsesboringer ved Tjorputten Oppsummering av resultater og forslag til videre

Detaljer

RAPPORT. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf Telefaks

RAPPORT. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf Telefaks Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.072 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av mulige grunnvannsforekomster i fjell

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rødøy kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Kviteseid kommune

NGU Rapport Grunnvann i Kviteseid kommune NGU Rapport 91.083 Grunnvann i Kviteseid kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.083 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Grue kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 535146 Sunndal vannverk - Bernt Olav Hilmo og Mari Helen Riise Skriv inn GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG INNHOLD Innledning...1

Detaljer

RAPPORT. Nærøy kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Nærøy kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.094 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nærøy kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL Oppdragsgiver: Nofima Marin AS Oppdrag: 525739 Grunnvannsundersøkelser for Nofima Marin i Sunndal kommune Del: 1 Dato: 2010-12-16 Skrevet av: Mari Vestland Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNVANNSUNDERSØKELSER

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune NGU Rapport 91.127 Grunnvann i Selbu kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.127 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Lesja kommune Lesjaverk vannverk, geologisk beskrivelse. Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Lesja kommune Lesjaverk vannverk, geologisk beskrivelse. Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse. Utgave: 1 Dato: Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse Utgave: 1 Dato: 2009-11-06 Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse Utgave/dato:

Detaljer

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vefsn kommune Forfatter: Morland G., Grønlie

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune NGU Rapport 91.084 Grunnvann i Sauherad kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.084 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT. Verran kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Verran kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.130 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Verran kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole NOTAT Prosjektnavn: Vannforsyning til Drageid leirskole Prosjektnr.: 510252 Sak: Utredning av grunnvannsforekomster til vannforsyning Til: Drageid leirskole v/ Ingolf Dørum Kopi: Fra: Asplan Viak avd.

Detaljer

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato:

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato: GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK Utgave: 1 Dato: 2007-09-26 Grunnvannsundersøkelse for Mortsund/Sandsund vannverk og Petvik/Ramsvik vannverk II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer