Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato:"

Transkript

1 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk Utgave: 1 Dato:

2 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 2

3 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Midtre Gauldal kommune S for å undersøke mulighetene for grunnvannsforsyning til Rognes vannverk. Bernt Olav Hilmo har vært oppdragsleder for Asplan Viak, mens Mari Vestland har bidratt med rapportering av resultat fra undersøkelsboring og med vurdering av vannkilder. Sted, dato Trondheim, Mari Vestland Oppdragsmedarbeider Bernt Olav Hilmo Kvalitetssikrer

4 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Formål Problembeskrivelse Områdebeskrivelse Topografi og arealbruk Geologiske og hydro(geo)logiske forhold Resultater Eksisterende feltdata (2009) Grunnvannsundersøkelser (2011) Alternativsvurdering Oppgradering av eksisterende kilde Etablering av fjellbrønner Anbefalinger til videre arbeid Brønnboring Prøvepumping Klausuleringsplan...15

5 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Midtre Gauldal kommune har engasjert Asplan Viak for en vurdering av eksisterende vannforsyning ved Rognes vannverk. Dette inkluderer hydrogeologiske undersøkelser for å finne egnet lokalitet for brønnetablering. Oppdraget er utført som en del av rammeavtalen med kommunen. Asplan Viak gjorde i 2009 feltmålinger av temperatur og elektrisk ledningsevne i forbindelse med en befaring til vannverket og kildens tilsigsområde. Det ble med utgangspunkt i befaringen gjort en vurdering av mulige utbedringer av vannverket, som resulterte i at man foreslo en rekke tiltak. Midtre Gauldal kommune ble anbefalt å etablere et nytt høydebasseng minst 20 meter høyere enn dagens basseng, kontrollere og eventuelt skifte ut vannledninger, samt vurdere mulighetene for ny løsmassebrønn som vannkilde. I tråd med forslagene til tiltak for utbedring av vannverket, har Asplan Viak vurdert mulighetene for en ny brønn basert på eksisterende informasjon og resultat fra grunnvannsundersøkelser i form av undersøkelsesboringer. 1.2 Formål Hovedformålet med dette oppdraget er å kartlegge mulighetene for å forsyne vannverket med grunnvann fra ytterlige en brønn i løsmasser, i tråd med anbefalinger fra tidligere undersøkelser. Dersom det viser seg at det ikke er tilrådelig å etablere en løsmassebrønn, vil andre forslag bli presentert med anbefalinger til videre arbeid. Et fokus vil ligge på å finne en vannkilde som tilfredsstiller kravene til vannkvalitet og kapasitet.

6 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 6 2 PROBLEMBESKRIVELSE Rognes kommunale vannverk i Midtre Gauldal forsyner åtte abonnenter inkludert et par gårdsbruk. Mattilsynet har i vannverksregisteret (VREG) registrert et vannuttak på m 3 /år eller 4-5 m 3 /døgn. Fra eksisterende brønn ledes vannet til et betongstøpt basseng og videre ut på nettet uten pumping eller vannbehandling. Vannverket har problem med for høye bakterietall, og i tillegg er det dårlig kapasitet og vanntrykk på nettet. I) Kapasitet Vannverkets kapasitetsproblemer kan knyttes til en eller flere forhold: for lavtliggende høydebasseng og dermed lavt vanntrykk for dårlige/underdimensjonerte vannledninger for dårlig kapasitet på vannkilden i tørre perioder I) Vannkvalitet Den bakteriologiske kvaliteten er ikke god, da det i to av tre prøver er påvist intestinale enterokokker og i en av tre prøver er påvist koliforme bakterier (Asplan Viak-notat, datert ). I vannprøver hvor det er påvist bakterier er det også meget høye kimtall. Fargetall og turbiditet ligger godt innenfor kravene til drikkevann. Innlekking av overflatevann og/eller for kort oppholdstid på grunnvannet er forklaringer på tidvis dårlig vannkvalitet.

7 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 7 3 OMRÅDEBESKRIVELSE 3.1 Topografi og arealbruk Vannverket ligger på ei elveslette (ca. kote ) på østsiden av Gaula. Elva Rogga drenerer en NØ-SV-orientert V-dal nord for eksisterende brønn før samløpet med Gaula. Dalsiden faller relativt bratt ned mot elvesletta og eksisterende brønn. Med hensyn på arealbruk og aktiviteter er brønnen plassert i et område med relativt lite belastninger i dalsida ca. 200 meter øst for Gaula (se figur 1). Eksisterende brønn ligger oppstrøms all bebyggelse. Det er noe dyrket mark ved Litlvollen, som kan ha avrenning mot brønnområdet. En annen mulig forurensningskilde er beitedyr (både husdyr og vilt). 3.2 Geologiske og hydro(geo)logiske forhold Elveavsetninger dominerer på slettene, mens det i dalsiden mot øst er kartlagt i forvitringsmateriale og morene. Det er kartlagt en breelvavsetning i dalsiden ovenfor Rognes (NGU), men kontakten med elva Rogga er begrenset og avsetningen antas i stor grad å ligge drenert med hensyn på topografien. Elveavsetninger er ofte godt egnet for grunnvannsuttak, der de står i kontakt med vassdrag og dersom mektigheten og vanngiverevnen på vannførende lag er stor nok. Undersøkelsene er utført i løsmasser kartlagt som elveavsetninger. Berggrunnen utgjør en del av Trondheimsdekket og består hovedsakelig av to bergartstyper: kvartsitt og hornblende-biotitt skifer. Bergartenes strøk er NØ-SV, og de faller 40 mot sørøst (NGU). Generelt gjelder det at de mest kompetente bergarter, som kvartsitten, er de mest vannførende med hensyn på et grunnvannsuttak i fjell. Skiferen kan regnes som en middels vanngiver. Brønnen til Rognes vannverk er satt ned ved et kildeutslag i løsmasser. Det finnes flere kildeutslag som sammen utgjør en kildehorisont som stammer fra en og samme grunnvannsstrøm. Grunnvannet slår trolig ut der sand/grus møter tettere bunnmorene og/eller fjell. Matingen til kilden skjer i hovedsak ved infiltrasjon av nedbør (smeltevann og regn) i overliggende løsmasser. Størrelsen på nedslagsfeltet er ikke en begrensende faktor for grunnvannsuttak for nye brønner.

8 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 8 4 RESULTATER Figur 1 gir en oversikt over aktuelt område, eksisterende brønn ved vannverket, opprinnelig undersøkelsesområde og området som ble undersøkt under feltarbeid i juli 2011: Aktuelt område for grunnvannsundersøkelser Undersøkt område (juli 2011) Brønn, Rognes vannverk Figur 1: Oversikt over undersøkelsesområder og eksisterende brønn ved Rognes vannverk.

9 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk Eksisterende feltdata (2009) Under befaring ved Bonesplassan vannverk i 2009, ble det også gjort feltmålinger av temperatur og elektrisk ledningsevne i brønnen ved Rognes vannverk, i kildeutslag ved siden av brønnen og i en bekk som renner forbi brønnen. Resultatene er vist i tabell 1: Tabell 1: Målinger av temperatur og konduktivitet ved Rognes vannverks brønn (data fra Asplan Viaknotat, 2009) Vannkilde Brønn Kildeutslag Bekk Temperatur ( C) 5,0 5,8 6,2 Konduktivitet (µs/cm) Det er i Asplan Viak-notat, datert , dokumentert at det er relativt liten forskjell i feltmålinger av temperatur og konduktivitet mellom de tre vannkildene. Dette ble begrunnet med at enten så har grunnvannet i brønnen og i oppkommet såpass kort oppholdstid at det ikke rekker å få særlig økning i konduktivitet, eller så stammer også vannet i bekken fra grunnvann. 4.2 Grunnvannsundersøkelser (2011) Undersøkelsesboringer ble gjort med håndholdt boreutstyr (Pionjar) og 4- kantspiss påmontert 1 meter lange stålstenger. Se figur 2 for plassering av borepunkt: Bh 1 Bh 2 Figur 2: Borehull 1 og 2 (Bh-1 og Bh-2) ligger inntil elva i overgangen mellom skog og dyrket mark.

10 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 10 Det ble slått ned borstenger til 1, 7 og 9 meter i hhv. Bh-1a, Bh-1b og Bh-2. Bh-1a ble avsluttet etter kun 1 meter som følge av stor stein. Borehullet ble flyttet til Bh-1 b. Profilet viser et topplag med ca. 1 meter jord og stein, og deretter gode masser mellom 1-2 meter. Finstoff i fraksjonen leir og silt dominerer fra 2 meter og massene er ikke egnet for grunnvannsuttak. Bh-2 har et topplag av grovere masser med ca. 1,5 meters tykkelse bestående av grus og stein. Finsand dominerer til boringen ble avsluttet på ca. 9 meters dyp. Tabell 2 viser de tre profilene: Tabell 2: Borehullsprofil - sonderboring Dyp under terreng (meter) Bh-1 a Bh-1 b Bh-2 Jord og stein (stopp ved stor stein) Jord og stein Grus og stein til 1,8 m, deretter finsand fra 1,8 m Grus og stein 2-3 Silt Finsand 3-4 Silt Finsand 4-5 Silt/leir Finsand 5-6 Silt/leir Finsand 6-7 Silt/leir Finsand 7-8 Finsand 8-9 Finsand Totalt: 1 m 7 m 9 m Finsand fra ca.1,5 m

11 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 11 5 ALTERNATIVSVURDERING Basert på resultatene fra sonderboringene anser vi mulighetene for etablering av grunnvannsbrønn i løsmasser som uaktuelt, da mengden finstoff er for høyt. NGU har riktignok dokumentert gode forhold for grunnvannsuttak i undersøkelsesbrønn 500 m SØ for Rognes skole, men man har valgt å gå bort i fra dette alternativet som følge av høye utbyggingskostnader (Asplan Viak-notat, datert ). Med hensyn på å utbedre problemene som vannverket erfarer i dag, anbefaler vi at vannverket går videre med følgende tiltak: Gjennomføre oppgraderende tiltak for eksisterende kilde Etablere 2-3 fjellbrønner i nærheten av eksisterende vannverk 5.1 Oppgradering av eksisterende kilde Det bør foretas en sikring av selve brønnen og brønnområdet. Brønnen må sikres mot innrenning av overflatevann, slik at den hygieniske sikkerheten skjerpes. Brønnområdet sikres gjennom en klausuleringsplan/områdebeskyttelse (del 6.3). I tillegg vil kommunen installere ei pumpe ut fra bassenget for å øke trykket på nettet. Før høydebassenget bør vannet fra eksisterende og nye kilder behandles med UV for å sikre et hygienisk godt vann. 5.2 Etablering av fjellbrønner Generelt For å kunne tilby en sikker vannforsyning med stabil kapasitet bør en ny vannkilde tilknyttes vannverket. Etablering av fjellbrønner anses som et gunstig tiltak, og forhold ved dette alternativet presenteres: Berggrunnen består som nevnt tidligere i hovedsak av hornblende-biotittskifer (kalksilikatgneis) i Guladekket. NGUs hydrogeologiske database GRANADA har registrert to fjellbrønner i området. Det foreligger ikke data på kapasitet eller vannkvalitet i noen av disse, men det er oppgitt at den sørligste brønnen er 120 meter dyp. Løsmassemektigheten var her ca. 26 meter. Brønner i skifre og gneiser i området har stort sett kapasiteter mellom l/time, og regnes derfor som en middels-gode vanngivere. Resultatene fra prøvepumping av brønnene vil imidlertid avgjøre behovet for mer enn 2 fjellbrønner (del 6.2). Boring av fjellbrønner vil kunne øke kapasiteten og gi en sikrere drift/økt leveringssikkerhet ved vannverket. Man vil også kunne oppnå økt oppholdstid på grunnvannet. Fra fjellbrønnene kan det pumpes direkte til høydebassenget. Brønnene vil ligge nær eksisterende vei/gårdsvei, som gir enkel adkomst med rigg og kort avstand til eksisterende ledningsnett. Dette vil også bidra til å begrense utbyggingskostnadene ved påkobling til dagens anlegg.

12 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk Plassering og brønndimensjoner Aktuelle brønnområder er vist med rød skravur i figuren nedenfor (figur 3). En av brønnene vil plasseres nedenfor eksisterende anlegg (F1). Endelig brønnplassering og orientering vil betinges av forhold knyttet til geologi og eksisterende infrastruktur, og vil bestemmes av hydrogeolog som skal være til stede ved oppstart av brønnboringen. Sprekkesett 1 Brønn, Rognes vannverk 40 Aktuelle brønnområder Figur 3: Avgrensning av aktuelle brønnområder for etablering av 2 stk Ø 135 fjellbrønner med inntegning av skiferens strøk/fall og sprekkesett 1 ved elvedalen i nord. Fjellbrønnenes plassering i brønnområdet gjøres på følgende grunnlag: i) Geologiske forhold: Brønnene plasseres og rettes slik at de skal krysse flest mulig sprekkesoner. Store forkastninger unngås, da disse erfaringsmessig er tette. ii) iii) iv) Hydrologiske forhold: For at fjellbrønnene skal gi en mest mulig stabil vannmengde må nedbørsfeltet være tilstrekkelig stort til å gi nok nydannelse av grunnvann. Dagens arealbruk og potensielle forurensningskilder: Brønnene plasseres ovenfor dyrket mark, bebyggelse og vei. Avstand til eksisterende vannledning og strøm

13 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 13 v) Avstand til vei. Drift og ettersyn av brønner krever enkel adkomst. vi) Framkommelighet med maskinelt utstyr. Borerigger er gjerne beltegående, men dersom det er nødvendig med trykking bør det ikke være mer enn ca. 200 meter fra vei. Tabellene nedenfor viser forslag til brønndimensjonering for to fjellbrønner (F1-F2): Brønnlokalitet F1 - nedenfor eksisterende anlegg Boredyp (meter) Ca. 120 Boreretning * Helning på boringen (grader fra * horisontalen) Høyde på borelokalitet Ca. 110 moh Minimum hulldiameter 135 mm Avstand fra hovedvannledning Ca m Lengde fra bilvei < 30 m Adkomst og framkommelighet Adkomst fra gårdsvei Løsmasseoverdekning Morene/marine avsetninger Brønnlokalitet F2: Boredyp (meter) Ca. 120 Boreretning * Helning på boringen (grader fra * horisontalen) Høyde på borelokalitet Ca. 110 moh Minimum hulldiameter 135 mm Avstand fra hovedvannledning * Lengde fra bilvei * Adkomst og framkommelighet God adkomst fra gårdsvei Løsmasseoverdekning Morene/marine avsetninger *Avgjøres i felt.

14 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk Kostnader etablering av 2 stk fjellbrønner Det er ikke mulig å sette opp nøyaktige kostnader for brønnene nå, men i tabellen nedenfor er det gitt et grovt kostnadsoverslag: Type kostnad Antall Pris (kr) Innhenting av tilbud på brønnboring og evaluering av tilbud Oppfølging brønnboring Brønnboring 2 stk Trykking/sprengning* 2 stk Prøvepumping og analyser inkl. rapportering RS Brønnpumper 2 stk Vannbehandling (lufting, UV) RS Utbygging (brønntopper, vannledninger etc) RS Delsum: % prosjekteringskostnader og uforutsette kostnader SUM *Utføres bare ved behov, dvs. at brønner gir for lite vann etter boring.

15 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 15 6 ANBEFALINGER TIL VIDERE ARBEID Basert på resultatene fra sonderboringene vil vi ikke anbefale etablering av brønn i løsmasser. Det anbefales i første omgang boring av 2 fjellbrønner i nærheten til eksisterende vannverk. 6.1 Brønnboring Boring av nye fjellbrønner utføres av et godkjent brønnboringsfirma på grunnlag av tilbudskonkurranse. Det er en fordel å benytte et firma som har utstyr for hydraulisk trykking eller som har avtale med andre entreprenører om trykking. Dersom kapasiteten på fjellbrønn(ene) viser seg å være for lav, kan de trykkes for å øke tilstrømningen til brønnene. 6.2 Prøvepumping For sikker dokumentasjon av kapasitet og grunnvannskvalitet må brønnene prøvepumpes. I første omgang kan brønnene testpumpes i ca. 4-6 timer. Kapasiteten måles eller beregnes på grunnlag av vannstandssenkning under uttak. I slutten av pumpingen tas det en vannprøve som analyseres for fysisk-kjemiske parametere. Brønner som virker lovende med hensyn til både kapasitet og vannkvalitet bør så prøvepumpes over lengre tid (3-6 måneder). Hensikten med prøvepumpingen er å: - Finne nøyaktige brønnkapasiteter. - Ta vannprøver for analyser av både bakteriologiske og fysisk-kjemiske parametere for vurdering av vannkvalitet og behov for eventuell vannbehandling. - Vurdere om brønnenes kapasitet og vannkvalitet endres over tid. - Gi grunnlag for å foreslå klausulering rundt brønnene. Asplan Viak kan utarbeide en plan for prøvepumpingen, sammenstille resultatene fra prøvepumpingen og bistå vannverket med plangodkjenning av utbygging. Overvåking og prøvetaking utføres av vannverkseier. Hvis prøvepumpingen viser at kapasiteten er for lav i forhold til vannbehovet, må det bores flere brønner eller utredes andre vannkilder. 6.3 Klausuleringsplan Området rundt brønnene og tilsigsområdet må sikres gjennom klausulering. Klausuleringsplanen må inkludere eksisterende vannkilde og eventuelle nye fjellbrønner. Ved sikring av området rundt grunnvannsbrønner benyttes en soneinndeling med strengere restriksjoner på arealbruk jo nærmere man kommer brønnene. For små grunnvannsanlegg i løsmasser og for anlegg basert på fjellbrønner, benyttes vanligvis 3 soner. I og med at

16 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 16 grunnvann i fjell strømmer i sprekker er det som regel vanskelig å vurdere grunnvannets oppholdstid og grunnvannets strømning inn mot brønner. Det er derfor vanskelig å bestemme utbredelsen av de forskjellige klausuleringssonene, kun ut fra hydrogeologiske forhold. En samlet vurdering av topografi, geologi, forventet grunnvannsstrømning, grunnvannskvalitet, brønnloggene, samt områdets arealbruk, vil gi grunnlag for et forslag på inndeling av klausuleringssoner, samt forslag til restriksjoner.

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 2 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 3 FORORD

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato:

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune Utgave: 1 Dato: 2012-06-22 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 1 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 2 FORORD Asplan Viak er

Detaljer

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave: 1 Dato: 2011-12-05 Grunnvannsundersøkelser i Buktelia 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave/dato: 1 / 2011-12-05

Detaljer

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting...

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting... Oppdragsgiver: VÆRØY KOMMUNE Oppdrag: 534943 Utbedring av Værøy vannverk Dato: 2014-06-24 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Bente Møller TILBUDSFORESPØRSEL BRØNNBORING VÆRØY INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken Utgave: 1 Dato: 2011-02-02 Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken 2 Grunnvannsundersøkelser i områdene

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL Oppdragsgiver: Nofima Marin AS Oppdrag: 525739 Grunnvannsundersøkelser for Nofima Marin i Sunndal kommune Del: 1 Dato: 2010-12-16 Skrevet av: Mari Vestland Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNVANNSUNDERSØKELSER

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Dønna kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave/dato:

Detaljer

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen.

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.109 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Frosta kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT Kongsvik: Mulig

RAPPORT Kongsvik: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.028 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tjeldsund kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Grunnvann i Ullensvang kommune

Grunnvann i Ullensvang kommune Grunnvann i Ullensvang kommune NGU Rapport 92.121 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole NOTAT Prosjektnavn: Vannforsyning til Drageid leirskole Prosjektnr.: 510252 Sak: Utredning av grunnvannsforekomster til vannforsyning Til: Drageid leirskole v/ Ingolf Dørum Kopi: Fra: Asplan Viak avd.

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steigen kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.194 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Meråker kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rødøy kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nore og Uvdal kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.099 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stjørdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.098 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Verdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave: 1 Dato: 2010-12-20 Grunnvannsundersøkelser i Oldervik 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave/dato: 1 / 2010-12-20

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK 07.07.2004 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vefsn kommune Forfatter: Morland G., Grønlie

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune NGU Rapport 91.128 Grunnvann i Malvik kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.128 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Grue kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tolga kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune NGU Rapport 91.127 Grunnvann i Selbu kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.127 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Sigdal kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Kviteseid kommune

NGU Rapport Grunnvann i Kviteseid kommune NGU Rapport 91.083 Grunnvann i Kviteseid kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.083 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud.

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.013 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Eidskog kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

RAPPORT. Finnvolldalen: Mulig

RAPPORT. Finnvolldalen: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.198 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Namsskogan kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT. Nærøy kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Nærøy kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.094 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nærøy kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog)

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog) Drikkevannskvalitet Sylvi Gaut (hydrogeolog) Fagdager privat v/a 23.-24. februar 2012 Innhold Drikkevannskvalitet vannkvalitet brønnkvalitet Brønnrehabilitering Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA)

Detaljer

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune Grunnvann i Aurskog-Høland kommune NGU Rapport 92.083 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Hurdal kommune

Grunnvann i Hurdal kommune Grunnvann i Hurdal kommune NGU Rapport 92.086 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Hamarøy. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Kommune: Hamarøy. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.026 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Hamarøy kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato:

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk Utgave: 2 Dato: 2012-04-13 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 1 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK MIDTRE GAULDAL KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK 14.04.2005 Grunnvann Støren vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks 6723

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell Sylvi Gaut, NGU NGU, 2. februar 2010 Innhold Metode for å vurdere om en grunnvannskilde i fjell er godt nok beskyttet til å fungere som en hygienisk

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Bodø kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

RAPPORT. Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.074 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nome kommune Forfatter: Klempe H., Ragnhildstveit

Detaljer

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk.

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.108 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Grostad Vannverk Forfatter: Sylvi Gaut

Detaljer

Kommune: Hemnes. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Kommune: Hemnes. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Hemnes kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Tiltak for økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk

Tiltak for økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk NOTAT Prosjektnavn: Oppgradering av Vennastranda vannverk Prosjektnr.: 510446 Sak: Økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk Til: Vennastranda vannverk v/ Jostein Selnes Kopi: Fra: Asplan Viak v/

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune NGU Rapport 91.084 Grunnvann i Sauherad kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.084 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.035 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Elverum kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune.

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 535146 Sunndal vannverk - Bernt Olav Hilmo og Mari Helen Riise Skriv inn GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG INNHOLD Innledning...1

Detaljer

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.073 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Førde kommune Forfatter: Henriksen H.,

Detaljer

RAPPORT. Vikna kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Vikna kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.093 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vikna kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Rolf Forbord og Bernt Olav Hilmo, Asplan Viak Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Asplan Viak er er engasjert av Nordkapp kommune for

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.021 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Saltdal kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.033 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rendalen kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.043 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øvre Eiker kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.164 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rollag kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.075 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Notodden kommune Forfatter: Klempe H.,

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune NGU Rapport 91.113 Grunnvann i Orkdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.113 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato:

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato: GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK Utgave: 1 Dato: 2007-09-26 Grunnvannsundersøkelse for Mortsund/Sandsund vannverk og Petvik/Ramsvik vannverk II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RAPPORT. Verran kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Verran kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.130 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Verran kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon?

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Hanne M. L. Kvitsand Asplan Viak AS/NTNU VA-dagene MN 29.10.14 Drikkevannsforskriften 14 Krav til vannkilde og vannbehandling for godkjennings- og meldepliktige

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

Grunnvann i Eidsvoll kommune

Grunnvann i Eidsvoll kommune Grunnvann i Eidsvoll kommune NGU Rapport 92.087 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.004 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Bindal kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

grunnvannsforsyninger?

grunnvannsforsyninger? Definisjon av hygieniske barrierer i grunnvannsforsyninger. Hva er status for vannkvaliteten i grunnvannsforsyninger? Av Carl Fredrik Nordheim Carl Fredrik Nordheim er senioringeniør i Folkehelseinstituttet

Detaljer

Grunnvann i Risør kommune

Grunnvann i Risør kommune Grunnvann i Risør kommune NGU Rapport 92.059 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stor-Elvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer