Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30"

Transkript

1 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave: 1 Dato:

2 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Grunnvannskartlegging i Tromsø kommune Oppdraget omfatter grunnvannsundersøkelser i 11 forskjellige områder i Tromsø kommune. Denne rapporten gir en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning til Skulsfjord Hilmo Bernt Olav VAR Vann; Vannverk; Grunnvann Forprosjekt; Registrering; Undersøkelse; Rapport Bernt Olav Hilmo Mari Vestland

3 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Tromsø kommune for å undersøke mulighetene for grunnvannsforsyning til Skulsfjord vannverk. Cato Lind Eriksen har vært Tromsø kommunes kontaktperson for oppdraget. Bernt Olav Hilmo har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Rolf Forbord og Mari Vestland har også deltatt i oppdraget. Trondheim Bernt Olav Hilmo Oppdragsleder Mari Vestland Kvalitetssikrer

4 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Formål Resultater i fase Områdebeskrivelse Eksisterende vannforsyning Arealbruk og forurensningskilder Geologi og hydrologi Beskrivelse av grunnvannsundersøkelser Feltbefaring Georadarmålinger Undersøkelsesboringer Resultatet av grunnvannsundersøkelser Feltbefaring Georadarmålinger Undersøkelsesboringer Grunnvann i fjell Oppsummering av grunnvannsundersøkelser Anbefalinger...14

5 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn På oppdrag for Tromsø kommune gjennomfører Asplan Viak en kartlegging av grunnvannsressurser i prioriterte forsyningsområder i kommunen. Det er tidligere gjennomført en fase 1 der det er gjort en vurdering av grunnvannspotensialet ut fra eksisterende data, samt beskrevet en metodikk for bestemmelse av soneinndeling rundt grunnvannsanlegg basert på fjellbrønner og oppkommer. I fase 2 skal det i henhold til tilbudsforespørselen fra kommunen gjennomføres en feltbefaring for nærmere vurdering av grunnvannspotensialet. I tilbudet fra Asplan Viak ble det tatt med georadarmålinger for kartlegging av aktuelle grunnvannsforekomster i løsmasser. Etter nærmere diskusjon med kommunen ble det avklart at det skal utføres georadarmålinger i 4-5 prioriterte forsyningsområder. I tillegg ble det bestemt at det skal gjennomføres undersøkelsesboringer i løsmasser i noen av de prioriterte områdene. Skulsfjord er et av områdene hvor kommunen ønsket videre undersøkelser i form av georadarmålinger og undersøkelsesboringer. 1.2 Formål Formålet med denne rapporten er å gi en mest mulig sikker vurdering av grunnvannspotensialet for Skulsfjord på grunnlag av utførte undersøkelser. Hvis det påvises aktuelle grunnvannsforekomster skal det også gis en beskrivelse av videre undersøkelser (brønnetablering, prøvepumping, prøvetaking etc). Resultatene vil ha stor betydning for hvordan Skulsfjord vannverk skal utbedres. 1.3 Resultater i fase 1 På grunnlag av studier av kart, flybilder og andre tilgjengelige data ble det i fase 1 gitt følgende konklusjoner: Konklusjon grunnvann i løsmasser: Stort potensial. Konklusjon grunnvann i fjell: Middels potensial. 2 OMRÅDEBESKRIVELSE 2.1 Eksisterende vannforsyning Skulsfjord ligger på Kvaløya, ca. 15 km nord for Tromsø by. Forsyningsområdet består av bebyggelsen i tettstedet Skulsfjord og området oppover Skulsfjorddalen (se figurene 1 og 2). Et kommunalt vannverk, Skulsfjord vannverk, forsyner 150 personer og har et oppgitt gjennomsnittelig vannforbruk på 0,14 l/s i 2008 og 0,36 l/s i En ny vannkilde bør dimensjoneres for et maksimalt døgnforbruk på minst 1,0 l/s.

6 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 6 Vannverk forsynes fra et bekkeinntak innerst i Skulsfjorddalen (se figur 2). Tilstanden til dette vannverket er ikke kjent. Figur 1: Oversiktskart som viser beliggenheten til Skulsfjord. 2.2 Arealbruk og forurensningskilder Det er noe dyrket mark i selve Skulsfjord og innover Skulsfjorddalen. Veier og bosetning med separate avløpsløsninger kan representere andre forurensningstrusler. Ellers finnes det et hestesenter som kan utgjøre en potensiell forurensningskilde for en nærliggende grunnvannsforekomst. Det må likevel poengteres at dagens arealbruk totalt sett representerer en beskjeden forurensningstrussel. 2.3 Geologi og hydrologi Løsmassene i området ut mot fjorden består av marine strandavsetninger og en elveavsetning der hovedelva munner ut i fjorden. Oppover i Skulfjorddalen domineres løsmassene av elve- og breelvavsetninger, samt noe morene innerst i dalen. Vest for Kjellhaugen er det en endemorene som representerer et mindre brefremstøt under isavsmeltingen. Berggrunnen består av prekambrisk granitt og granodioritt som er gjennomskåret av flere markerte sprekkesoner med retning N-S og NØ-SV. Nedbørsfeltet til dette forsyningsområdet er mer enn stort nok til å opprettholde en sikker nydannelse av grunnvann.

7 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 7 Dagens vanninntak Figur 2: Kart over forsyningsområde Skulsfjord (fiolett avgrensning) med inntegning av eksisterende vanninntak og aktuelle områder for grunnvannsundersøkelser (rød avgrensning). 3 BESKRIVELSE AV GRUNNVANNSUNDERSØKELSER 3.1 Feltbefaring Feltbefaringen ble gjennomført for å kunne gi en nærmere vurdering av grunnvannspotensialet, samt for å planlegge videre undersøkelser. Det legges vekt på geologisk kartlegging av aktuelle løsmasseavsetninger, vurdering av arealbruk og potensielle forurensningskilder, og praktiske hensyn som avstand til eksisterende ledningsnett/vannbehandlingsanlegg og strøm, samt framkommelighet med utstyr/borerigg. 3.2 Georadarmålinger Georadar er et geofysisk måleinstrument som sender elektromagnetiske bølger ned i bakken som reflekteres og mottas i en antenneenhet. Refleksjonene viser lagdeling og strukturer i grunnen, og metoden gir indikasjoner på løsmassetykkelse, løsmassetype og dyp til grunnvannsspeil. En sikrere tolkning av georadarmålingene krever boringer for å kunne relatere refleksjonsmønsteret på georadarprofilene til dokumenterte løsmasseprofil. Målingenes dybderekkevidde/penetrasjon er avhengig av flere faktorer: - Løsmassetype: Finkornige løsmasser gir dårligere penetrasjon enn grove sedimenter.

8 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 8 - Elektrisk ledningsevne i grunnvannet: Høy elektrisk ledningsevne som kan skyldes hardt grunnvann, høyt innhold av ioner/salter, marint påvirket grunnvann (saltvann) eller forurenset grunnvann gir dårligere penetrasjon. - Overflateforhold: Hardt pakkede løsmasser (vei), aurhellelag/jernutfelling, gjødsling av dyrket mark og veisalting er eksempler på overflateforhold som gir redusert penetrasjon. Georadarmålingene gir ikke sikker påvisning av grunnvann eller løsmassenes vanngivende egenskaper, men de gir et godt grunnlag for å velge ut områder for mer detaljerte undersøkelser i form av boringer og undersøkelsesbrønner. Metoden er spesielt egnet med hensyn til å finne de største mektigheter av permeable sedimenter (sand/grus) innenfor et område, noe som ofte kan medføre vesentlig mindre behov for prøveboringer. Det er benyttet 100 MHz signal, for å oppnå maksimalt penetrasjonsdyp. Alle målingene er filtrert for å forsterke signal - støy forholdet. Dybden som georadarmålingene viser, er et resultat av bølgehastigheten som benyttes. I det aktuelle området er det benyttet 90 m/µs (bølgehastighet i vannmettet sand). Denne hastigheten ga omtrent korrekt dyp til grunnvannsspeil og øvrige grenseflater påvist ved boring. Det er ikke foretatt høydekorreksjon av profilene. 3.3 Undersøkelsesboringer Sonderboringene ble plassert på grunnlag av georadarmålingene, og i områder hvor det kunne være aktuelt med brønnetablering. Boringene er utført med bærbart utstyr (motorhammer og 25 mm borstål med 40 mm 4-kantspiss). Tolkning av boringene baserer seg på synkehastighet, dreiemotstand, lyd ved dreiing og motstand/lyd under oppjekking. I punkt hvor sonderboringene indikerte gode forhold, er det drevet ned en 5/4 undersøkelsesbrønn påmontert 1,5 meter lang sandspiss. Undersøkelsesbrønnen er benyttet til å teste løsmassenes vanngiverevne i ulike nivå, samt til uttak av grunnvannsprøver. Det ble også foretatt feltmålinger av temperatur og ledningsevne av utpumpet grunnvann, samt tatt en grunnvannsprøve for analyse av fysisk-kjemiske parametere. På grunn av kort pumpetid har det ingen hensikt å analysere på bakteriologiske parametere. Det ble også tatt sedimentprøver av oppspylte masser fra undersøkelsesbrønnen. 4 RESULTATET AV GRUNNVANNSUNDERSØKELSER 4.1 Feltbefaring Feltbefaringen bekreftet inntrykket fra forstudiene i fase 1. Mulighetene for grunnvannsutak til å dekke Skulsfjord vannverks vannbehov (1 l/s) er først og fremst knyttet til løsmasser, men grunnvann i fjell kan vurderes hvis det ikke påvises egnede grunnvannsressurser i løsmasser.

9 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Georadarmålinger På grunnlag av løsmassekartet og flybildestudier er det kartlagt to områder som kan være aktuelle for grunnvannsundersøkelser i løsmasser (se figur 2). Det ble til sammen målt 10 georadarprofil med en samlet lengde på ca. 1,7 km (se figur 3 og 4). P3 P2 P1 P4 3 1 P6 P5 2 P7 P8 Sonderboring Sonderboring med undersøkelsesbrønn Georadarprofil Figur 3: Kart som viser georadarprofil og boringer i langs Storelva og Kvandalselva i Skulsfjorddalen. Profil 1, 2 og 3 viser 6-15 m med tydelige reflektorer. Et kaotisk refleksjonsmønster tolkes som grov morene. Dårligere refleksjon mot dypet skyldes fjell eller finkornig morene. Det kan være mulig med grunnvannsuttak fra topplaget til de grove morenemassene, men mye blokk og stein i topplaget gjorde det lite aktuelt med sonderboringer.

10 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 10 P9 Vannbehandlingsanlegg P10 Figur 4: Kart som viser georadarprofil i Skulsfjorddalen. I profil 4, 5 og 6 sees det stedvis tydelige skrålag ned til 5-8 meters dyp. Dette ble tolket som sand/grusmasser avsatt i strømmende vann. På større dyp blir lagene mer horisontale, noe som tolkes som en overgang mot mer finkornige marine sedimenter av finsand/silt. Sb 2 Sand/grusig sand Finsand/silt/leir Figur 5: Utsnitt av georadarprofil 5 og inntegning av sonderboring 2.

11 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 11 Sb 1 Figur 6: Utsnitt av georadarprofil 6 og inntegning av sonderboring 1. Sb 3 Figur 7: Utsnitt av georadarprofil 4 og inntegning av sonderboring 3. Profil 7, 8 og 9 som ble målt innover Skulsfjorddalen og på vestsiden av Storelva (figur 3), viser tydelig refleksjon ned til 5-10 meters dyp. Det er lite skrålag i dette området. Løsmassene tolkes som et par meter med elveavsatt sand og grus over marin finsand/silt og leire. Dårlig refleksjon mot dypet skyldes finkornige marine løsmasser eller fjell. Det siste georadarprofilet ble kjørt på østsiden av elva like ovenfor utløpet i fjorden (se figur 4). Profilet viser en tydelig fjelloverflate på mellom 4 og 12 meters dyp. Fra ca. 100 m sees tydelige skrålag ned til ca. 7 meters dyp. Disse lagene tolkes som en deltautbygging av sand/grusig sand. Mellom disse massene og fjellet er det mer horisontale lag som tolkes som marine sedimenter av leire/silt/finsand. Sand/grus Fjell Finsand/silt Figur 8: Utsnitt av georadarprofil 10.

12 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 12 Mulighetene for grunnvannsuttak er normalt størst der georadarprofilene viser skrålag under grunnvannsspeilet. Slike forhold kan ses i profil 4, 5, 6 og 10, men ingen av profilene viser skrålag dypere enn ca. 8 m. 4.3 Undersøkelsesboringer På grunnlag av georadarmålingene ble det utført en sonderboring på hver av profilene 4, 5 og 6. Resultatene av disse er vist i tabell 1. Sonderboringene viste stort sett 2-3 m steinholdig grus og sand over et lag med sand og grusig sand ned til 4-7 m. På større dyp ble det påvist finsand og silt. Sand- og grusmassene har størst mektighet oppover avsetningen. De beste forholdene for grunnvannsuttak ble påvist i sonderboring 2 og 3 og ned til 6 meters dyp. Tabell 1 Resultatet av sonderboringer i Skulsfjord Sonderboring Sb 1 Sb 2 Sb 3 Koordinater , , , Dyp (m) 0-1 Stein og grus Stein og grus Stein og grus 1-2 Stein og grus, 20 s Stein og grus Grusig sand + stein 2-3 Sand, 11 s Stein og grus, 24 s Sand + gruskorn, 17 s 3-4 Sand/finsand, 12s Sand fra 3,5m, 13 s Sand + gruskorn, 15 s 4-5 Finsand, 14 s Sand + gruskorn,20 s Grusig sand, 24 s 5-6 Finsand, 12 s Sand + gruskorn 13 s Grusig sand, 18 s 6-7 Sand, 12 s Sand/finsand, 9 s Finsand 13 s 7-8 Finsand, 12 s Finsand 10 s Silt/leire 25 s 8-9 Finsand, 11 s Finsand, 18 s 9-10 Finsand, 13 s Finsand, silt/leire fra 9,3 m Silt Silt/sand, 16 s Silt/leire I sonderboring 2 ble det satt ned en Ø32 mm undersøkelsesbrønn for testing av løsmassenes vanngjennomgang og for prøvetaking av grunnvann. Resultatene er vist i tabell 2. I nivået 1,5-3 m ble det registrert middels vanngjennomgang, mens i nivåene 3-4,5 m og 4,5-6 m var vanngjennomgangen dårlig. På større dyp var løsmassene helt tette. Testpumping av undersøkelsesbrønnen ga ca. 0,3 l/s i nivået 3-4,5 m, mens på større dyp fikk vi ikke pumpet opp grunnvann. På grunn av lav kapasitet og høyt slaminnhold i vannet ble det ikke tatt vannprøver. Feltanalyser av grunnvannet på nivå 3-4,5 m indikerer et oksygenholdig grunnvann med en viss oppholdstid i grunnen, og det forventes ikke spesielle problemer med grunnvannskvaliteten.

13 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 13 Tabell 2 Resultatet av testpumping av undersøkelsesbrønn 1 i sonderboring 2 Sted: Skulsfjord Sonderboring nr: 2 Dato: Koordinater: Sone: 33 Ø-V: N-S: Brønntype: Ø32 mm rør med 1,5 m sandspiss med slisset filter Grunnvannsnivå: Ca. 0,8 m Merknad: 7,5 meter rør står igjen Dyp Løsmassetype Slamfarge Kapasitet (m) (l/s) Prøver Temp. ( C) Ledningsevne (ms/m) Merknad 1,5-3,0 Grus og sand Brun Middels vanngjennomgang 3,0-4,5 Sand Brun 0,3 7,2 6,5 Dårlig vanngjennomgang 4,5-6,0 Finsand Brun, grå i bunn 6,0-7,5 Finsand + silt/leire 0,05 Dårlig vanngjennomgang Blågrå 0 Ingen vanngjennomgang På grunnlag av utførte undersøkelser er grunnvannsuttak fra rørbrønner lite aktuelt. Løsmassene i det kartlagte området blir for finkornig mot dypet til at dette er mulig. Vi vil likevel anbefale en videre utredning av grunnvannsuttak fra gravde brønner i løsmasser. Det mest aktuelle området er ved borehull 3 hvor løsmassene består av 3-6 m grus og grusig sand. Her kan gravd brønn i kombinasjon med avskjærende drensgrøft gi tilstrekkelig kapasitet. Sammenlignet med et direkteinntak i elva vil vannkvaliteten være mer stabil, og med et lavere fargetall og bedre mikrobiologisk kvalitet. 4.4 Grunnvann i fjell De kartlagte bergartene regnes som middels gode vanngivere. I NGUs hydrogeologiske database er det ikke registrert borebrønner innenfor forsyningsområdet. 7 fjellbrønner på Kvaløya i området Vågen og Lyfjord er oppgitt med kapasiteter mellom 120 og 1600 l/t og med en medianverdi på 800 l/t. Vannkvaliteten i disse brønnene er ikke kjent. Vannbehovet for Skulsfjord er såpass stort at man må regne med å bore flere brønner (3-5) for å dekke hele forsyningsområdet. I figur 9 er det foreslått to områder for boring av fjellbrønner, samt forslag til brønnlokaliteter. Brønnene anbefales boret med fall fra horisontallinjen. Områdene ligger nær eksisterende vannbehandlingsanlegg og strøm, og har enkel adkomst. Dyrket mark er eneste potensielle forurensningskilde, men hvis eventuelle brønner plasseres ovenfor dyrkamarka vil dette neppe bli særlig problem.

14 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 14 Figur 9: Områder egnet for boring av fjellbrønner, samt forslag til 2 brønnlokaliteter med angitt boreretning. 4.5 Oppsummering av grunnvannsundersøkelser Det er ikke påvist løsmasser egnet for etablering av rørbrønner innover Skulsfjorddalen. Løsmassene er enten for finkornige eller så er tykkelsen av vannførende sand- og grusmasser for liten. På Storelvas delta i Skulsfjorden indikerer en georadarmåling egnede løsmasser til maksimalt 7 meters dyp, men på grunn av mulig konflikt med andre brukerinteresser ble denne avsetningen ikke undersøkt med boringer. Grunnvann i fjell kan være en aktuell løsning, men ut fra vannverkets vannbehov må man regne med å måtte bore 3-5 brønner. Av den grunn anbefales videre utredning av grunnvannsuttak fra gravd brønn i løsmasser. 5 ANBEFALINGER Det anbefales videre utredning av mulighetene for å etablere en gravd brønn i elveavsatt sand og grus innerst i Skulsfjorddalen og like ved vannledningen fra eksisterende vannkilde. Dette gjøres ved å grave prøvegroper på 3-4 steder (se figur 10). Hver grop graves til ca. 6 meters dyp eller til man treffer finkornige masser. Fra hver grop foretas det en pumpetest med en sugepumpe, for kapasitetstesting og vannprøvetaking. Denne testen bør gjøres

15 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 15 minst ett døgn etter graving slik at vannet i gropene har klarnet. I gropa med best vanntilsig etableres det en gravd brønn (se vedlegg 1). I vedlegget er det også tatt med en kort beskrivelse av hvordan brønnen graves og hvilke materialer som trengs. Det må bemerkes at dybden til brønnen må avpasses til grunnforholdene. Brønnen bør graves så dypt som mulig slik at den samler opp mest mulig av grunnvannsstrømmen, men det har ingen hensikt å grave brønnen ned i finkornige masser. Hvis kapasiteten er knapp i forhold til maksimalt døgnbehov anbefales det å grave avskjærende drensgrøfter inn mot brønnen for oppsamling av mer grunnvann. Vi kan komme tilbake med mer detaljert opplegg for testing og prøvetaking av brønnen. X X 3 X 2 1 Figur 10: Forslag til plassering av prøvegroper (x) for utredning av gravd brønn. Hvis undersøkelsene for utredning av mulighetene for grunnvannsuttak fra gravde brønn gir negativt resultat, bør man vurdere grunnvannsuttak fra fjellbrønner. Man bør først bore 2-3 brønner i de anbefalte områdene. På grunnlag av kapasitet og vannkvalitet på disse brønnene bestemmes om man skal satse videre på dette alternativet, og eventuelt plassering og dimensjonering av nye brønner.

16 Vedlegg 1 Skisse av gravd brønn Eksisterende masser (myrjord) Påfylt jord 10 cm isolasjon Tilbakefylte tette masser (morene) Fiberduk 0 m Grunnvanns -nivå 1 m Vannledning til eks. ledning 2 m Filtersand Ø 1-8 mm Betongkum Ø 1,6 m Eksisterende masser (grus og sand) Pumpe 3 m 4 m Påfylt singel Ø 8-20 mm Finsand

17 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 17 Beskrivelse: 1. Det graves først ei grop ned til finsand/silt (4-5 meters dyp)) med min. 2,5 m diameter i bunnen. 2. Det fylles så et 0,2 m tykt lag med singel/fin pukk. 3. Så plasseres en Ø 1600 mm kumring (høyde 1 m) med åpen bunn og det fylles videre med singel/pukk med en total tykkelse på 0,6 m utenfor kumringen. Det vil være nødvendig å pumpe ut vann av brønngropa med en lensepumpe. 4. En ny kumring plasseres. Skjøten mellom de tre nederste ringene behøver ikke være tett. 5. Det fylles så filtersand opp til toppen av den andre ringen. 6. Ring nr. 3 og 4 plasseres, og det fylles videre med filtersand. De to øverste skjøtene må være tette. 7. Over filtersanden legges fiberduk. 8. I ring nr. 4 må det være boret hull for vannrøret ut fra brønnen. 9. Den øverste kumringen plasseres.. Det bør vurderes å isolere kummen over grunnvannsnivået. 10. Det fylles tette masser rundt kummen og i en kjegle rundt toppen av kummen. Toppen av kummen skal være minst 0,5 m over opprinnelig terreng. 11. Det legges et lag jord over disse massene. Masseberegninger: Ø 8-20 mm singel/pukk: Ca. 5 m 3 Ø 1-8 mm filtersand: Ca. 25 m 3 5 kumringer Ø 1,6 m med isolert og låsbart lokk. Ca. 20 m 2 fiberduk Tette fyllmasser (morene) og jord kan trolig finnes lokalt Kornstørrelsen på singel/pukk og filtersand kan gjerne avvike noe fra beskrivelsen. Det viktigste er at filtersanden har lavt finstoffinnhold og dermed god vanngjennomgang.

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave: 1 Dato: 2011-12-05 Grunnvannsundersøkelser i Buktelia 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave/dato: 1 / 2011-12-05

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK 07.07.2004 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 535146 Sunndal vannverk - Bernt Olav Hilmo og Mari Helen Riise Skriv inn GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG INNHOLD Innledning...1

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL Oppdragsgiver: Nofima Marin AS Oppdrag: 525739 Grunnvannsundersøkelser for Nofima Marin i Sunndal kommune Del: 1 Dato: 2010-12-16 Skrevet av: Mari Vestland Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNVANNSUNDERSØKELSER

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser i Tromvik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser i Tromvik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Tromvik Utgave: 1 Dato: 2010-12-03 Grunnvannsundersøkelser i Tromvik 2 Grunnvannsundersøkelser i Tromvik 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave: 1 Dato: 2010-12-20 Grunnvannsundersøkelser i Oldervik 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave/dato: 1 / 2010-12-20

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene.

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene. Oppdragsgiver: Oppdrag: 536689-07 Detaljprosjektering Monsetjåren Dato: 23.02.2016 Skrevet av: Mari Helen Riise Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNFORHOLD LANGS LEDNINGSTRASE INNHOLD Innledning...

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 2 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 3 FORORD

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato:

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune Utgave: 1 Dato: 2012-06-22 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 1 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 2 FORORD Asplan Viak er

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK MIDTRE GAULDAL KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK 14.04.2005 Grunnvann Støren vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks 6723

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune NGU Rapport 91.119 Grunnvatn i Rissa kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.119 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.021 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Saltdal kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.099 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stjørdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole NOTAT Prosjektnavn: Vannforsyning til Drageid leirskole Prosjektnr.: 510252 Sak: Utredning av grunnvannsforekomster til vannforsyning Til: Drageid leirskole v/ Ingolf Dørum Kopi: Fra: Asplan Viak avd.

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune NGU Rapport 91.113 Grunnvann i Orkdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.113 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Sigdal kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen.

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.109 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Frosta kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

NGU. Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET

NGU. Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.079 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune NGU Rapport 91.092 Grunnvann i Luster kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.092 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.098 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Verdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK

FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK 24.08.2007 Georadarmålinger i Øvre Espedal I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Forsand kommune Øvre

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

RAPPORT. Vikna kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Vikna kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.093 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vikna kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

1. INNLEDNING GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 537696 Grunnvannskartlegging på Nedre Langland Dato: 2015.05.12 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND INNHOLD 1.

Detaljer

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune.

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn

Detaljer

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Rolf Forbord og Bernt Olav Hilmo, Asplan Viak Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Asplan Viak er er engasjert av Nordkapp kommune for

Detaljer

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato:

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk Utgave: 2 Dato: 2012-04-13 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 1 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

RAPPORT. Finnvolldalen: Mulig

RAPPORT. Finnvolldalen: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.198 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Namsskogan kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune NGU Rapport 91.110 Grunnvann i Hemne kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.110 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5 Oppdragsgiver: Sel Kommune Oppdrag: 537122 VA-sanering Otta Sør Dato: 2015-02-25 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord VURDERING AV GRUNNVANN OG GRUNNFORHOLD INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato:

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato: GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK Utgave: 1 Dato: 2007-09-26 Grunnvannsundersøkelse for Mortsund/Sandsund vannverk og Petvik/Ramsvik vannverk II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Grunnvann i Osterøy kommune

Grunnvann i Osterøy kommune Grunnvann i Osterøy kommune NGU Rapport 92.125 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Ullensvang kommune

Grunnvann i Ullensvang kommune Grunnvann i Ullensvang kommune NGU Rapport 92.121 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.194 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Meråker kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.073 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Førde kommune Forfatter: Henriksen H.,

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nore og Uvdal kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune NGU Rapport 91.128 Grunnvann i Malvik kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.128 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Dønna kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

RAPPORT Kongsvik: Mulig

RAPPORT Kongsvik: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.028 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tjeldsund kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.164 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rollag kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune NGU Rapport 91.084 Grunnvann i Sauherad kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.084 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT. I alle de vurderte områdene er det nødvendig med oppfølgende hydrogeologisk undersøkelser før en eventuell utbygging av grunnvannsanlegg.

RAPPORT. I alle de vurderte områdene er det nødvendig med oppfølgende hydrogeologisk undersøkelser før en eventuell utbygging av grunnvannsanlegg. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.196 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Flatanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Kommune: Surnadal. Sidetall: 11 Pris: Kartbilag: 9. Prosjektnr.:

Kommune: Surnadal. Sidetall: 11 Pris: Kartbilag: 9. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.089 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Georadarmålinger ved Sæter, Vindøla, Bjøråa, Røssåa

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LØSMASSER

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LØSMASSER vedlegg 2.1 Sb1 SONDERBORING: X UNDERSØKELSESBRØNN: KARTBLAD (M711): SONE: 34 V Ø-V: 0393542 N-S: 7641685 Silt 1 1 1 1 1 1 Grus Grus Fjell på 11 m Vedlegg 2.2 Sb2/b1 SONDERBORING: X UNDERSØKELSESBRØNN:

Detaljer

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.043 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øvre Eiker kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Grunnvann i Eidsvoll kommune

Grunnvann i Eidsvoll kommune Grunnvann i Eidsvoll kommune NGU Rapport 92.087 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Grue kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune NGU Rapport 91.127 Grunnvann i Selbu kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.127 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

Grunnvann i Hurdal kommune

Grunnvann i Hurdal kommune Grunnvann i Hurdal kommune NGU Rapport 92.086 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune

NGU Rapport 2008.046. Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune NGU Rapport 2008.046 Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune Norges geologiske undersøkelse 491 TRONDHEIM Tlf. 3 90 40 00 Telefaks 3 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.046 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune NGU Rapport 91.091 Grunnvann i Askvoll kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.091 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Risør kommune

Grunnvann i Risør kommune Grunnvann i Risør kommune NGU Rapport 92.059 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Vurderinger av fundamenteringsforhold

Vurderinger av fundamenteringsforhold 1 Vurderinger av fundamenteringsforhold Utbygging av Møllendalsområdet krever en vurdering av fundamenteringsforholdene I forbindelse med den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det boret i løsmassene/avfallsmassene

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting...

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting... Oppdragsgiver: VÆRØY KOMMUNE Oppdrag: 534943 Utbedring av Værøy vannverk Dato: 2014-06-24 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Bente Møller TILBUDSFORESPØRSEL BRØNNBORING VÆRØY INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 2 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 2 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 2 Dato: 2011-12-19 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak er engasjert av Tromsø kommune for å gjøre nærmere

Detaljer

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune Grunnvann i Aurskog-Høland kommune NGU Rapport 92.083 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.035 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Elverum kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer