GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK"

Transkript

1 FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

2 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret Serviceboks Arendal Telefon: Telefaks: E-post: NO MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Grunnvann Napp vannverk Oppdrag nummer: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser for vurdering av ny vannkilde til Napp vannverk Versjon: Nøkkelord: Grunnvann, vannforsyning, vannkvalitet, vannverk, forundersøkelser Arkiv (filnavn): Oppdragsansvarlig: Oppdrags-medarbeidere: Egenkontroll: O:\Avs\BerntOlav_Hilmo\divoppdrag\Nappvv_03.doc Anne Sofie Nilsen Bernt Olav Hilmo og Rolf Forbord Bernt Olav Hilmo Dato, signatur: Sidemannskontroll: Rolf Forbord Dato, signatur: ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret Serviceboks Arendal Telefon: Telefaks: E-post: Foretaksregisteret : No MVA Øvrige kontorer: Kristiansand Tønsberg Molde Sandvika Risør Lyngdal Trondheim Stavanger Skien

3 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk II INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn og formål Tidligere vurderinger UTFØRTE UNDERSØKELSER Feltbefaring Georadarmålinger Sonderboringer og 5/4 undersøkelsesbrønner Testpumping av undersøkelsesbrønn RESULTATER Okstindmyran Grunnundersøkelser Storvatnet Grunnundersøkelser Testpumping ANBEFALINGER Brønnplassering Prøvepumping SAMMENDRAG Side VEDLEGG Nr Beskrivelse 1 Kart med inntegning og tolkning av georadarmålinger og plassering av boringer ved Okstindmyran og Storvatnet Borprofiler - undersøkelsesboringer Kornfordelingskurver 4 Fysisk-kjemiske vannanalyser 5 Resultater fra pumpetest

4 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål Asplan Viak har fått i oppdrag av å undersøke mulighetene for grunnvannsforsyning til Napp vannverk. Oppdraget er en videreføring av et forprosjekt der Asplan Viak utredet forskjellige alternativer for å bedre vannforsyning. Formålet med denne rapporten er på grunnlag av detaljerte grunnundersøkelser å vurdere potensialet for grunnvannsuttak i tidligere foreslåtte områder. Vurderingene skal baseres på både mulig uttaksmengder sammenlignet med vannverkets vannbehov og vannkvalitet sammenlignet med kvalitetskravene i Drikkevannsforskriften. Vannverket som i dag tar vann fra Mørkedalsvatnet, tilfredsstiller ikke kravet i Drikkevannsforskriften om to hygieniske barrierer. Eneste vannbehandling i dag er desinfeksjon ved bruk av UV-filter. På grunn av tidvis høyt fargetall og turbiditet, gir UVfiltreringen ikke optimal renseevne. På grunn av stort vannbehov i fiskeforedlingsbedrifter er vannbehovet sterk varierende over året. Under og i etterkant av Lofotfiske (februar-april) kan det gå opp i 8 /s, mens det ellers i året er 2-3 l/s. 1.2 Tidligere vurderinger I tidligere rapport fra forprosjektet ble det påpekt følgende muligheter for grunnvannsuttak: Grunnvann i løsmasser ved Okstindmyran. Grunnvann i løsmasser ved utløpet av Skarelva i Storvatnet. Grunnvann i fjell. På grunn av periodevis stort vannbehov ble dette alternativet ansett som minst realistisk, og det ble derfor bestemt å undersøke grunnvann i løsmasser før man går videre med dette alternativet.

5 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk 2 2 UTFØRTE UNDERSØKELSER 2.1 Feltbefaring Innledningsvis ble det foretatt en feltbefaring. Feltbefaringen hadde til hensikt å få en oversikt over hele området med hovedvekt på dagens vannforsyning, hydrologi, geologi og praktiske hensyn som har betydning for gjennomføringen av undersøkelsene og en eventuell senere utbygging (framkommelighet, avstand til ledningsnett og strøm etc.). I tillegg ble feltbefaringen brukt til å bestemme traseer for profilering med georadar. 2.2 Georadarmålinger Georadar er en geofysisk målemetode basert på refleksjon av elektromagnetiske bølger. Målinger med georadar gjør det mulig å kartlegge store områder på relativt kort tid. Såfremt gunstige forhold, gir målingene en rask oversikt over løsmassenes mektighet og lagdeling, samt grunnvannsnivå. Dette gir muligheter for en best mulig plassering av borepunkter i videreføringen av undersøkelsen. Figur 1 Georadarmålinger ved Okstindmyran Det ble til sammen kjørt 5 georadarprofil, 1 profil på Okstindmyran og 4 profil ved utløpet av Skarelva i Storvatnet (se vedlegg 1).

6 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk Sonderboringer og 5/4 undersøkelsesbrønner Det ble benyttet bærbart boreutstyr (motorhammer og sonderstenger) i undersøkelsene. Sonderboringene ble plassert på grunnlag av georadarmålingene, og i det aktuelle området for brønnetablering. Der hvor sonderboringene indikerte best muligheter ble det boret ned 5/4 undersøkelsesbrønner påmontert sandspiss. Undersøkelsesbrønnene ble benyttet til å teste løsmassenes vanngiverevne i ulike nivå, samt til uttak av vann- og sedimentprøver. Figur 2 Testpumping av undersøkelsesbrønn ved Storvatnet Sedimentprøvene er tørrsiktet, og kornfordelingen benyttes til beregning av hydrauliske parametere og til dimensjonering av brønnfilter. Det ble til sammen utført 5 sonderboringer og to profilundersøkelser med sandspiss. Plassering av sonderboringer og brønner fremgår av vedlegg 1. Det ble også foretatt feltmålinger av temperatur og ledningsevne av utpumpet grunnvann, samt tatt 5 grunnvannsprøver for analyse av fysisk-kjemiske parametere. På grunn av kort pumpetid har det ingen hensikt å analysere på bakteriologiske parametere. 2.4 Testpumping av undersøkelsesbrønn 2 For å vurdere magasinparametere og få indikasjon på grunnvannsmagasinets egenskaper ble det gjennomført en ca. 1 times lang testpumping av undersøkelsesbrønn 2, samtidig som grunnvannsnivået ble målt i testbrønn 1.

7 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk 4 3 RESULTATER 3.1 Okstindmyran Grunnundersøkelser Under feltbefaringen ble det observert mye grovt materiale i bekkeløpene og deler av overflaten er godt drenert. Det går en morenerygg i framkant av myrområdet. Det ble gått et georadarprofil fra østenden (like nedenfor alpinbakke) og tvers over hele Okstindmyra mot gammelt vanninntak nedenfor Mørkedalsvatnet (se profil 4, vedlegg 1). Dybderekkevidden av målingene er mindre enn 4 m i hele profilet. Profilet viser klart moreneryggen og opptil 3 m med myr på sidene av ryggen. Under myra er det vanskelig å gi en sikker tolkning, men løsmassene består mest sannsynlig av morene. Oppover mot det gamle vanninntaket avtar myrtykkelsen og løsmassene blir mer dominert av sand, grus og morene. Tykkelsen av masser med antatt vannledningsevne er imidlertid mindre enn 3 m. På bakgrunn av georadarmålingene og feltbefaringen kan følgende konkluderes: - Det er små muligheter for store uttak av grunnvann - Eventuelle grunnvannsforekomster i kontakt med myra vil trolig ha dårlig kvalitet grunnet oksygenfattig og myrpåvirket grunnvann ofte med lav ph og høyt innhold av jern og mangan. - Det kan være muligheter for små uttak av grunnvann (< 2 l/s) ved å etablere horisontale brønner i området nedenfor det gamle vanninntaket. Dette vil imidlertid gi et overflatenært grunnvann med kort oppholdstid og som derfor kan ha for dårlig hygienisk kvalitet. På grunnlag av disse vurderingene ble det besluttet å ikke utføre videre undersøkelser i dette området i denne omgang. 3.2 Storvatnet Grunnundersøkelser Dette området består av ei lita elvevifte som er bygd opp av Skarelva der den munner ut i Storvatnet. Feltbefaringen indikerte godt drenerte masser i overflaten, og i strandsonen ble det observert sand og grus. Plassering og tolkning av de viktigste georadarprofilene er vist i vedlegg 1, vedlegg viser resultatet av undersøkelsesboringene og vedlegg viser kornfordelingskurvene. Tolkningen av radargrammene er basert på resultatet av sonderboringene og profilundersøkelsene med sandspiss. De fire georadarprofilene indikerte mellom 2 og 11 m med løsmasser over en klar reflektor som ble antatt å være fjell. Det er størst løsmassetykkelse ytterst ute på deltaet der Skarelva munner ut i Storvatnet. En reflektor på 3-8 m dyp skyldes trolig et lag med høyere finstoffinnhold over grovere løsmasser. Sonderboring 1 som ble tatt lengst vest på bekkevifta viste et topplag av torv og grus over et ca 4 m tykt sandlag. Det nederste laget mot fjell på 6,4 m viste grus og grusig sand. Det ble ikke etablert undersøkelsesbrønn her.

8 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk 5 Sonderboring 2 og 3 ble foretatt ytterst på bekkevifta der georadarmålingene indikerte størst løsmassemektighet. Boringene viste henholdsvis 10,5 og 11,2 m løsmassetykkelse over fjell. Begge profilene er dominert av sand og grus avsatt i to forskjellige enheter. Den øverste delen består av elveavsatt middels - grov sand ned til 7 meters dyp hvor det ble observert et tynt leirlag. Under dette laget ble det påtruffet et lag finsand med organisk innhold før løsmassene ble dominert av en steinig, grusig sand til fjellet ble nådd. Det underste grove laget representerer trolig et breelvmateriale dannet av smeltevannstransport i forkant av israndavsetningen i Vareidskardet. Det ble satt ned undersøkelsesbrønner i både borehull 2 og 3. Brønnene ble testpumpet for hver 1,5 m fra hhv 3,0 m til hhv. 10,5 og 11,2 m. I de øverste sandmassene ned til ca. 7 m ble det oppnådd mellom 1,5 og 3,3 l/s ved testpumping. Dette indikerer masser med god vanngjennomgang. Fysisk-kjemiske analyser viser at grunnvannet i det øverste laget har litt høyt innhold av jern og mangan og litt lav ph, men er ellers av god kvalitet. I det nederste nivået mot fjell (9,0-11,2 m) ga testpumpingen mellom 3 og 4 l/s noe som indikerer masser med meget god vanngjennomgang. En prøve fra dette nivået i hver brønn viser at det dypeste grunnvannet er av god kvalitet. Av alle målte parametere er det bare phverdien (6,0 og 6,3) som ikke tilfredsstiller kravene til drikkevann. De to siste boringene (Sb 4 og Sb 5) ble foretatt for å avgrense grunnvannsmagasinet mot øst og nord, samt for å kunne gi en sikrere tolkning av geradarprofilene. Sonderboringene viste hhv. 5,2 og 3,5 m grus og sand over fjell. Ut fra kornfordelingskurvene er det i tabell 1 beregnet hydraulisk konduktivitet for løsmasseprøvene. Tabell 1. Beskrivelse av løsmassetype, sortering, hydraulisk ledningsevne og angivelse av %-andel grovere enn 1,0 mm Dyp i m under terreng Undersøkelsesbrønn 1 * d 10 * d 60 Sortering d 60/d 10 Hydraulisk ledningsevne (m/sek) %- grovere enn 1,0mm Løsmassetype 0,0-3,0 Steinig sand/grus 3,0-4,5 Middels-grov sand 0,2 0,7 3,5 4,63 x ,5-6,0 Middels-grov sand 0,31 1,5 4,8 11,2 x ,0-7,5 Fin-middels sand 0,125 0,8 6,4 1,82 x ,5-9,0 Fin-middels sand 0,11 0,8 7,2 1,40 x ,0-10,5 Steinig sand grus 0,2 0,8 4 4,63 x Dyp i m under terreng Undersøkelsesbrønn 2 * d 10 * d 60 Sortering d 60/d 10 Hydraulisk ledningsevne (m/sek) %- grovere enn 1,5mm Løsmassetype 0,0-3,0 Steinig sand/grus 3,0-4,5 Middels-grov sand 0,225 0,9 4 5,87 x ,5-6,0 Middels-grov sand 0,175 0,8 4,6 3,55 x ,0-7,5 Middels-grov sand 0,14 0,7 5 1,78 x ,5-9,0 Fin-middels sand 0,11 0,5 4,5 1,40 x ,0-10,5 Steinig sand/grus 0,2 0,85 4,25 4,63 x ,5-11,2 Steinig sand grus * d 60 betyr 60% finere enn og 40% grovere enn, jevnfør korngraderingskurvene i vedlegg

9 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk 6 Ytelsen til en løsmassebrønn er avhengig av løsmassenes hydrauliske ledningsevne (massenes evne til å transportere vann), tykkelsen av vannmettet materiale (m), hvor stor senkning som kan tillates og forholdene for nydannelse av grunnvann. I tabell 2 er hydraulisk ledningsevne (k) og transmissivitet (T) beregnet ut fra kornfordelingskurvene til masseprøvene og tykkelsen av vannførende masser etter følgende formler: 1) d 2 k f ( 60 ) ( d d ) 10 og T k m 10 d 60 og d 10 tas ut fra kornfordelingskurvene og representerer diameteren der henholdsvis 60 og 10 % av prøvemassen er mindre enn d 60 og d 10. k = hydraulisk ledningsevne er et uttrykk for massenes evne til å transportere vann, m = er mektighet av vannførende masser og T = transmissivitet er et mål for vannstrømningen. Følgende T-verdier kan beregnes: Tabell 2 beregning av transmissivitet Prøvested Mektighet (m) k-verdi (m/s) T (m 2 /s) Testbrønn 1 3-4,5 m 1,5 4,63 x 10-4 Testbrønn 1 4,5-6 m Testbrønn m 1,5 11,2 x ,82 x 10-4 Testbrønn 1, 3-7 m 4 2,56 x 10-3 Testbrønn 1, 9-10,5 m 1,5 4,63 x ,69 x 10-3 Testbrønn 2, 3-4,5 m 1,5 5,87 x 10-4 Testbrønn 2, 4,5-6 m 1,5 3,55 x 10-4 Testbrønn 2, 6-7 m 1 1,78 x 10-4 Testbrønn 2, 3-7 m 4 1,59 x 10-3 Testbrønn 2, 9-11,2 m 2,2 4,63 x ,02 x 10-3 Maksimalt uttak pr brønn kan beregnes på grunnlag av formelen: 2) Q maks s maks ln 2 T R0 r Parametrene i formelen er:

10 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk 7 s maks (maksimal senkning i brønnen) kan settes til 6,0 m. T = Transmissivitet R 0 er influensradius som settes til 100 m r er brønnens radius = 0,08 m Innsatt i formelen gir dette en Q maks på 3,6 l/s for en brønn med filter fra 9-10,5 m ved testbrønn 1 og 5,4 l/s for en brønn med filter fra 9,2-11,2 m ved testbrønn 2. Disse beregningene forutsetter et helt tett lag mellom den grunne og dype delen av grunnvannsmagasinet. Dette vil neppe være tilfellet, og en viss lekkasje gjennom det tette laget vil gi høyere verdier på maksimalt uttak pr. brønn. Ved å plassere ut to brønner i et begrenset område vil brønnene kunne influere på hverandre, slik at maks. uttak pr brønn kan bli noe lavere. Disse beregningene av maksimalt uttak pr. brønn har selvsagt store usikkerheter, men de viser at det er meget viktig å plassere brønnene i områder der man har størst mulig vannmettet tykkelse av sand og grus, samt å plassere filteret dypest mulig grunnvannsmagasinet Testpumping Testpumpingen ble utført ved å pumpe ca 4 l/s fra testbrønn 2 (ved Sb3) og så måle grunnvannsnivået i testbrønn 1 (ved Sb2). Resultatet av målingene er plottet i vedlegg 5. Transmissiviteten kan beregnes ut fra formelen: T = 0,183 x Q/s der s er senkning i løpet av log.-enhet (for eksempel fra 100 til 1000 sek) og Q er uttatt mengde i m 3 /sek. T = 0,183 x 0,004 m 3 /s/ 0,37 m = 2,0 x 10-3 m 2 /s Ved å benytte formelen for beregning av maksimalt uttak (formel 2) får man at en brønn som skissert i figur 3 vil få en maksimal kapasitet på drøyt 10 l/s. Dette er noe mer en beregnet ut fra kornfordelingskurvene. I slutten av testpumpingen ble det registrert en avtagende senkning av grunnvannsnivået noe som kan forklares med indusert grunnvann dannet fra Storvatnet og Skarelva. På grunnlag av kartlagte løsmasser er forholdene for nydannelse av grunnvann gode. Ved et kontinuerlig uttak av grunnvann vil nydannelsen av grunnvann skje fra infiltrert overflatevann fra Skarelva og fra Storvatnet på grunn av senkning av grunnvannsspeilet. Med de beregnede brønnkapasiteter vil brønnene dermed kunne produsere mer enn nok vann i forhold til vannverkets vannbehov.

11 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk 8 4 ANBEFALINGER 4.1 Brønnplassering Ut fra profilundersøkelsene med sandspiss anbefaler vi at det bores to produksjonsbrønner (Brønn A og B) ved hhv. Sb 2 og Sb 3 (vedlegg 1). Brønn A plasseres 1-2 m vest for Sb 2 og brønn B 1-2 m øst for Sb3. A Skarelva B Bentonitt Naturlig Grunnvannsnivå Ø 90 mm stigerør i plast Ø 168 mm brønnrør Ø 90 mm stigerør i plast Ø 168 mm brønnrør 9 m 10,5 m mmmm 11,2 m Brønnpumpe med kapasitet på min. 6 l/s Øi 160 mm brønnfilter (9,0-10,5 m) med 1 mm filteråpning Brønnpumpe med kapasitet på min 6 l/s Øi 160 mm brønnfilter (9,2-11,2 m) med 1 mm filteråpning Fig. 3 Skisse av produksjonsbrønner Ut fra beregninger i kap vil brønnenes maksimale kapasitet være på omkring 10 l/s. Kornfordelingskurvene gir sorteringstall over 3 i det nivået det er aktuelt å plassere brønnfilter. Man kan dermed benytte formasjonsfilter uten gruskasting. Filteråpningen kan settes til 1 mm for begge brønnene. Brønnene må bores av et brønnboringsfirma. I tillegg til de to produksjonsbrønnene må det etableres minst tre peilebrønner i tillegg til de som allerede er etablert. Hvis, mot formodning, brønnenes kapasitet blir for lav, kan det i ettertid etableres en Ø54 mm brønn ved testbrønn 1 med filter fra 4,5-6,5 m. Grunnvannet pumpes opp med en tørroppstilt

12 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk 9 elektrisk sugepumpe. Denne brønnen vil ha god hydraulisk kontakt med overflatevann og vil kunne levere en stabil kapasitet på minst 5 l/s. 4.2 Prøvepumping Etter at brønnene er etablert bør det foretas en testpumping av hver enkelt brønn for å utrede spesifikk kapasitet, dvs maks. kapasitet delt på senkning av grunnvannsnivå i brønnene. Spesifikk kapasitet benyttes til å bestemme den gunstigste uttaksmengde pr. brønn, samt til fremtidig overvåkning av brønnfiltrene. En reduksjon i spesifikk kapasitet over tid tyder på gjentetting av brønnfiltrene. Neste trinn blir å kjøre en fullskala parallell prøvepumping av begge brønnene med et samlet uttak tilsvarende maksimalt vannbehov på ca. 8 l/s. I denne perioden bør grunnvannsnivået måles i alle peilebrønner for å bestemme brønnenes totale influensområde. Dette er viktig for å utarbeide en beskyttelsesplan (klausulering) for brønnenes tilsigsområde. Det skal også tas vannprøver for dokumentasjon av vannkvalitet i henhold til drikkevannsforskriften og for å kunne vurdere nødvendig vannbehandling. Resultatet av prøvepumpingen vil bli brukt i en søknad til NVE om konsesjon for uttak av grunnvann i henhold til Vannressursloven, samt til søknader om godkjenning av vannverket (plangodkjenning før utbygging og en endelig godkjenning etter utbygging).

13 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk 10 5 SAMMENDRAG Asplan Viak har utført grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Napp vannvark. Vannverket har et maksimalt vannbehov på 8 l/s. Undersøkelsene har bestått av feltbefaring, georadarmålinger og undersøkelsesboringer i løsmasser. Det ble i et forprosjekt anbefalt grunnvannsundersøkelser på Okstindmyran og ved Skarelvas utløp i Storvatnet. I område ved Okstindmyran indikerer georadarmålingene tykke myravsetninger over morene. Det konkluderes med små muligheter for uttak av grunnvann tilsvarende vannverkets vannbehov. Ved Skarelvas utløp i Storvatnet er det bygd opp ei elvevifte. Georadarmålinger og sonderboringer viste opptil 11 m sand og grus, og med størst løsmassetykkelse lengst ute på vifta. Avsetningen består av elveavsatt sand og grus ned til 7 m hvor det ble påvist et tynt silt/ leirlag. Dette laget markerer overgangen til en breelvavsetning av sand og grus med best forhold for grunnvannsuttak ned mot fjelloverflata. Testpumpinger av undersøkelsesbrønner i ulike nivå viste god - meget god vanngjennomgang. Prøver av opp-pumpet grunnvann er stort sett av god kvalitet. Grunnvannet kan karakteriseres som svakt surt (ph 6,0-6,5) og relativt fattig på løste mineraler. Enkelte av prøvene fra den øverste laget (over 7 m) har noe for høyt innhold av jern og mangan, men ellers er den fysisk-kjemiske vannkvaliteten god sammenlignet med kravene i Drikkevannsforskriften. På grunnlag av resultatene anbefales det å etablere to filterbrønner ved hhv testbrønn 1 og 2 med filter i det dypeste gruslaget like over fjell. Brønnene bør først testpumpes hver for seg og etterpå pumpes parallelt med et samlet uttak tilsvarende vannverkets vannbehov. Resultatene fra prøvepumpingen vil denne grunnlag for å vurdere maksimalt uttak, nødvendig vannbehandling og foreslå klausuleringssoner rundt grunnvannsbrønnene.

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave/dato:

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave: 1 Dato: 2011-12-05 Grunnvannsundersøkelser i Buktelia 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave/dato: 1 / 2011-12-05

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL Oppdragsgiver: Nofima Marin AS Oppdrag: 525739 Grunnvannsundersøkelser for Nofima Marin i Sunndal kommune Del: 1 Dato: 2010-12-16 Skrevet av: Mari Vestland Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNVANNSUNDERSØKELSER

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK MIDTRE GAULDAL KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK 14.04.2005 Grunnvann Støren vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks 6723

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE PRØVEPUMPING AV GRUNNVANN TIL STØREN VANNVERK MED FORSLAG TIL BESKYTTELSESPLAN

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE PRØVEPUMPING AV GRUNNVANN TIL STØREN VANNVERK MED FORSLAG TIL BESKYTTELSESPLAN MIDTRE GAULDAL KOMMUNE PRØVEPUMPING AV GRUNNVANN TIL STØREN VANNVERK MED FORSLAG TIL BESKYTTELSESPLAN 010.05.2007 Prøvepumping av grunnvann til Støren vannverk med forslag til beskyttelsesplan I DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune.

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn

Detaljer

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Rolf Forbord og Bernt Olav Hilmo, Asplan Viak Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Asplan Viak er er engasjert av Nordkapp kommune for

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser i Tromvik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser i Tromvik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Tromvik Utgave: 1 Dato: 2010-12-03 Grunnvannsundersøkelser i Tromvik 2 Grunnvannsundersøkelser i Tromvik 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 535146 Sunndal vannverk - Bernt Olav Hilmo og Mari Helen Riise Skriv inn GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG INNHOLD Innledning...1

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato:

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato: UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID Utgave: 1 Dato: 2007-10-09 Undersøkelsesboringer ved Tjorputten Oppsummering av resultater og forslag til videre

Detaljer

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune NGU Rapport 91.119 Grunnvatn i Rissa kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.119 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole NOTAT Prosjektnavn: Vannforsyning til Drageid leirskole Prosjektnr.: 510252 Sak: Utredning av grunnvannsforekomster til vannforsyning Til: Drageid leirskole v/ Ingolf Dørum Kopi: Fra: Asplan Viak avd.

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato:

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune Utgave: 1 Dato: 2012-06-22 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 1 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 2 FORORD Asplan Viak er

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave: 1 Dato: 2010-12-20 Grunnvannsundersøkelser i Oldervik 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave/dato: 1 / 2010-12-20

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato:

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk Utgave: 2 Dato: 2012-04-13 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 1 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LØSMASSER

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LØSMASSER vedlegg 2.1 Sb1 SONDERBORING: X UNDERSØKELSESBRØNN: KARTBLAD (M711): SONE: 34 V Ø-V: 0393542 N-S: 7641685 Silt 1 1 1 1 1 1 Grus Grus Fjell på 11 m Vedlegg 2.2 Sb2/b1 SONDERBORING: X UNDERSØKELSESBRØNN:

Detaljer

NGU. Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET

NGU. Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse GEOLOGI FOR SAMFUNNET Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.079 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK

FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK 24.08.2007 Georadarmålinger i Øvre Espedal I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Forsand kommune Øvre

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 2 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 3 FORORD

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 2 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 2 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 2 Dato: 2011-12-19 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak er engasjert av Tromsø kommune for å gjøre nærmere

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Plassering og utforming av nye grunnvannsbrønner ved Elvemo og Melan, Åfjord kommune

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Plassering og utforming av nye grunnvannsbrønner ved Elvemo og Melan, Åfjord kommune Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf 73 90 40 11 RAPPORT Rapport nr.: 98.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering og utforming av nye grunnvannsbrønner ved Elvemo og Melan, Åfjord kommune

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Osterøy kommune

Grunnvann i Osterøy kommune Grunnvann i Osterøy kommune NGU Rapport 92.125 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Tiltak for økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk

Tiltak for økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk NOTAT Prosjektnavn: Oppgradering av Vennastranda vannverk Prosjektnr.: 510446 Sak: Økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk Til: Vennastranda vannverk v/ Jostein Selnes Kopi: Fra: Asplan Viak v/

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune NGU Rapport 91.113 Grunnvann i Orkdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.113 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene.

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene. Oppdragsgiver: Oppdrag: 536689-07 Detaljprosjektering Monsetjåren Dato: 23.02.2016 Skrevet av: Mari Helen Riise Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNFORHOLD LANGS LEDNINGSTRASE INNHOLD Innledning...

Detaljer

Drangedal kommune. Neslandsvatn vannverk Drangedal kommune. Forslag til reguleringsplan. Plandokument med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

Drangedal kommune. Neslandsvatn vannverk Drangedal kommune. Forslag til reguleringsplan. Plandokument med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Drangedal kommune Neslandsvatn vannverk Drangedal kommune. Forslag til reguleringsplan Plandokument med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5 Oppdragsgiver: Sel Kommune Oppdrag: 537122 VA-sanering Otta Sør Dato: 2015-02-25 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord VURDERING AV GRUNNVANN OG GRUNNFORHOLD INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato:

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato: GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK Utgave: 1 Dato: 2007-09-26 Grunnvannsundersøkelse for Mortsund/Sandsund vannverk og Petvik/Ramsvik vannverk II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.099 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stjørdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.194 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Meråker kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.:

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.005 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.021 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Saltdal kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.098 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Verdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune NGU Rapport 91.092 Grunnvann i Luster kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.092 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Grue kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL BUHØLEN VANNVERK

LINDESNES KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL BUHØLEN VANNVERK LINDESNES KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL BUHØLEN VANNVERK 6.6.7 Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Buhølen vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stor-Elvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

VOGNILD VANNVERK HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV GRUNNVANN TIL VOGNILD VANNVERK

VOGNILD VANNVERK HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV GRUNNVANN TIL VOGNILD VANNVERK VOGNILD VANNVERK HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV GRUNNVANN TIL VOGNILD VANNVERK 13.06.2005 Grunnvann I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks 6723 7031 Trondheim Telefon:

Detaljer

Grunnvannsforsyning fra løsmasser styrker og svakheter ved klimaendring

Grunnvannsforsyning fra løsmasser styrker og svakheter ved klimaendring Grunnvannsforsyning fra løsmasser styrker og svakheter ved klimaendring Hanne M. L. Kvitsand Hydrogeolog og stipendiat Asplan Viak AS / NTNU www.grunnvanninorge.no Vannforeningen 25.03.14 Grunnvannsforsyning

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune NGU Rapport 91.084 Grunnvann i Sauherad kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.084 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Sigdal kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Rendalen. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.033 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rendalen kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune NGU Rapport 91.127 Grunnvann i Selbu kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.127 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Kommune: Surnadal. Sidetall: 11 Pris: Kartbilag: 9. Prosjektnr.:

Kommune: Surnadal. Sidetall: 11 Pris: Kartbilag: 9. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.089 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Georadarmålinger ved Sæter, Vindøla, Bjøråa, Røssåa

Detaljer

Grunnvann i Ullensvang kommune

Grunnvann i Ullensvang kommune Grunnvann i Ullensvang kommune NGU Rapport 92.121 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud.

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.013 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Eidskog kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tolga kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato:

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk Utgave: 1 Dato: 2011-09-22 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 2 Grunnvannsundersøkelser

Detaljer

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.035 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Elverum kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Kommune: Åmot. Åmot kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Åmot. Åmot kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Åmot kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nore og Uvdal kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

EID OG KORSVEGEN VASSVERK GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL EID OG KORSVEGEN VASSVERK

EID OG KORSVEGEN VASSVERK GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL EID OG KORSVEGEN VASSVERK EID OG KORSVEGEN VASSVERK GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL EID OG KORSVEGEN VASSVERK 7.9.27 Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN

Detaljer

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.164 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rollag kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen.

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.109 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Frosta kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer