GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK"

Transkript

1 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK

2 Grunnvann Støren vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks Trondheim Telefon: Telefaks: NO MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Grunnvann til Støren vv. Oppdrag nummer: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser for plassering av produksjonsbrønner til Støren vannverk Versjon: Nøkkelord: Vannkilde, grunnvann, grunnvannskvalitet, georadar, sonderboringer, brønner Arkiv (filnavn): Oppdragsansvarlig: Oppdrags-medarbeidere: Egenkontroll: O:\Avs\705948\Rapporter_notater\ForundersRap.doc Bernt Olav Hilmo Rolf Forbord Bernt Olav Hilmo Dato, signatur: Sidemannskontroll: Dato, signatur: ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks Trondheim Telefon: Telefaks: E-post: Foretaksregisteret : No MVA Øvrige kontorer: Kristiansand Tønsberg Molde Sandvika Risør Lyngdal Arendal Stavanger Skien Tromsø

3 Grunnvann Støren vannverk II INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn Områdebeskrivelse UTFØRTE UNDERSØKELSER RESULTATER Georadarmålinger Undersøkelsesboringer (sonderboringer og profilundersøkelser) Grunnvannskvalitet PLASSERING OG DIMENSJONERING AV PRODUKSJONSBRØNNER VIDERE ARBEID Side VEDLEGG 1 Kornfordelingskurver til masseprøver 2 Fysisk-kjemiske vannanalyser av grunnvannsprøver

4 Grunnvann Støren vannverk 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn planlegger en oppgradering av vannforsyningen til Støren vv. Vannverket forsynes i dag fra Kvernvatnet. Ett alternativ for å oppnå godkjent vannkvalitet er å behandle dette vannet, mens et annet alternativ er utbygging av grunnvann som ny vannkilde. Støren vannverk har et dimensjonerende vannbehov på 30 l/s. For å få sikrere dokumentasjon på potensialet for grunnvannsuttak har Asplan Viak på oppdrag fra Midtre Gauldal kommune foretatt grunnvannsundersøkelser på elveslettene langs Gaula ved Støren. 1.2 Tidligere undersøkelser Undersøkelsene er en videreføring av grunnvannsundersøkelser foretatt av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i perioden Undersøkelsene av NGU påviste en grunnvannsforekomst ved Frøsetøra, og ved prøvepumping ble det dokumentert god vannkvalitet og et mulig uttak på ca. 15 l/s. For å forsøke å finne nok grunnvann til å dekke hele vannbehovet gjorde Asplan Viak høsten 2004 grunnvannsundersøkelser på ei øy i Gaula nord for Frøsetøra, men med negativt resultat. I tillegg ble det gjort undersøkelser med georadar ved Kvasshylla og ved utløpet av Sokna i Gaula, men også disse undersøkelsene var negative. I januar 2005 ble det så målt med georadar på en rekke elvesletter øst for Gaula mellom Folstadbrua og Folstad. Den beste grunnvannsforekomsten er påvist øst for Gaula på ei elveslette like sør for Folstadbrua, og med de beste forholdene for grunnvannsuttak inn mot fjellet mot Rørosbanen. Utførte undersøkelser er rapportert i notat datert og Denne rapporten oppsummerer resultatene av grunnvannsundersøkelser i dette området. 1.3 Områdebeskrivelse Det aktuelle området for grunnvannsuttak består av elvesletter mellom Gaula og Rørosbanen fra like sør for Folstadbrua og m sørover langs Kvennbekken. Elveslettene er skogbevokst med mange spor av gamle elveløp. Store deler av slettene vil oversvømmes ved storflom. Området ligger meget gunstig til i forhold til eksisterende ledningsnett og arealbruk. Den flomutsatte beliggenheten vil kreve omfattende sikring av brønntoppene ved brønnetablering. Løsmassene består av elveavsatt sand og grus over marine sedimenter av finsand, silt og leire. Den totale løsmassetykkelsen er over 100 m sentralt i dalen. De største mektigheter av sand og grus finnes i tilknytning til gjenfyllinger av gamle elveløp. Tidligere georadarmålinger og sonderboringer av NGU (1996) indikerte opptil 5 m vannmettet sand og grus i enkelte partier på jordet ved Mosøya og opp mot granittbruddet.

5 Grunnvann Støren vannverk 2 2 UTFØRTE UNDERSØKELSER I januar 2005 ble det utført georadarmålinger på elveslettene øst for Gaula fra Folstadbrua og helt opp til Folstadøya. På grunnlag av disse målingene, avstand til ledningsnett og dagens arealbruk ble det gjort undersøkelsesboringer med testpumping og prøvetaking på elveslettene like sør for Folstadbrua (se statusrapport datert ), og disse viste gode muligheter for grunnvannsuttak. For å kunne vurdere uttakspotensialet i hele området, og for å kunne plassere og dimensjonere grunnvannsbrønner, ble det gjennomført detaljerte grunnvannsundersøkelser i tidsrommet mars. Følgende undersøkelser ble da gjennomført: - Georadarmålinger (ca 450 m) for detaljert kartlegging av løsmassetype og dyp til fjell. Georadar er et geofysisk måleinstrument som sender elektromagnetiske bølger ned i bakken og som reflekteres og mottas i en antenneenhet. Metoden gir indikasjoner på løsmassetykkelse, løsmassetype og dyp til grunnvannsspeil. For å kunne gi en sikrere tolkning av georadarmålingene ble det foretatt enkelte sonderboringer med håndholdt utstyr. - Sonderboringer (6 stk) med pionär slagbormaskin for kontroll av georadarmålinger og bestemmelse av løsmassetype og dyp til fjell. - I borehull der det ble antatt gode forhold for grunnvannsuttak ble det satt ned Ø5/4 undersøkelsesbrønner påmontert 1,5 m lang sandspiss av slisset rør. Undersøkelsesbrønnene ble spylt for prøvetaking av løsmasser og prøvepumpet med sugepumpe for kapasitetsvurdering og prøvetaking av grunnvann og løsmasser i flere nivå ned til fjell/blokk/harde masser. Løsmasseprøvene er analysert på kornfordeling ved Miljøgeologi A/S, mens vannprøvene er analysert på fysisk-kjemiske parametere ved NGU-lab. Den benyttede undersøkelsesmetoden gir nøyaktig bestemmelse av løsmassetype, vanngiverevne, tykkelse på vannførende sand- og grusmasser og fysisk-kjemisk grunnvannskvalitet. Det ble utført 2 slike profilundersøkelser.

6 Grunnvann Støren vannverk 3 Fig. 1 Kart som viser plasseringen av utførte georadarmålinger og boringer i området nord for Folstadbrua.

7 Grunnvann Støren vannverk 4 3 RESULTATER 3.1 Georadarmålinger Tidligere georadarmålinger utført i januar 2005 indikerte opptil 7 m vannmettet sand og grus, og med de beste forhold for grunnvannsuttak inn mot fjellet mot Rørosbanen. Hovedhensikten med å foreta flere georadarmålinger var å kartlegge utbredelsen av egnet området for grunnvannsuttak. Plasseringen av de nye georadarprofilene (P1-P6) er vist i kartet i figur 1. Det er også tatt med de tidligere målte profilene (PI-PV). En tolkning av profilene er gitt i tabell 1. Tabell 1 Oppsummering av georadarmålinger Profil nr Lengde Resultat P1 140 m 7-8 m vannmettet sand og grus fra 0 til ca. 40 m. Deretter avtagende til 5-6 m ved kraftlinja og så økende til 7-8m mot slutten av profilet (ca 140 m). Det er vanskelig å se refleksjon fra fjelloverflaten. P2 42 m Ca 5 m vannmettet sand og grus i starten. Deretter avtagende til 3-4 m mot slutten profilet. P3 90 m Ca 4 m vannmettet sand/grus i starten, økende til minst 8 m etter ca 40 m og avtagende til ca 5 m ved slutten av profilet (90 m). Mulig fjellreflektor fra m på m dyp. Massene mellom sand/grus og fjell har dårligere penetrasjon og består sannsynligvis av finsand/slit/leire. P4 23 m 7-8 m vannmettet sand og grus i starten, avtagende til 4-5 m mot slutten. Fjellreflektor sees på knapt 8 m dyp i starten og stuper bratt ned til 12 m ved 13 m, dvs en helning på 1:3. P5 100 m 7-8 m vannmettet sand/grus i starten, økende til 8 m etter 15 m og avtagende til 6-7 m etter 65 m. I resten av profilet er det 6-7 m vannmettet sand/grus. Ingen tydelig fjellreflektor. P6 45 m Ca 7 m vannmettet sand/grus i starten og avtagende til 5-6 m mot slutten. Målingene bekrefter tidligere målinger som viste best forhold for grunnvannsuttak inn mot fjellet. I en m bred sone inn mot fjellet fra enden av P5 til enden av P3 indikerer målingene 5-8 m vannmettet sand og grus over fjell eller mer finkornige sedimenter med dårligere penetrasjon. 3.2 Undersøkelsesboringer (sonderboringer og profilundersøkelser) På grunnlag av resultatet av georadarmålingene, tidligere boringer og egnede steder for brønnetablering ble det lokalisert steder for sonderboringer. Tabell 2 og 3 viser resultatet av 7 sonderboringer utført i januar 2005, mens tabell 4 og 5 viser resultatet av de siste 6 sonderboringene. Borehull I, J, K og M ble satt litt for nærme fjellet og viste dermed liten løsmassetykkelse. Boringene gir likevel viktige resultater med tanke på plassering av produksjonsbrønner. Borehull H stoppet i antatt sand/finsand på 10 m dyp, mens borehull L ble avsluttet på 8 m grunnet for harde masser til lett boreutstyr.

8 Grunnvann Støren vannverk 5 Tabell 2 Resultater fra sonderboring A-D Dyp Borehull A Borehull B Borehull C Borehull D Koord , , , , m Torv/myr Steinig grus/sand Finsand Grusig sand 1-2 m Finsand og så grus Steinig grus/sand Steinig grus/sand Løs sand 2-3 m Grusig sand m/stein Sand Steinig grus/sand Løs sand til 2,5 m og så grusig sand 3-4 m Sand Sand, leirblandet Steinig grus/sand Grusig sand 4-5 m Sand, leirblandet? Sand/finsand, leirblandet Steinig grus/sand Grusig sand m/stein 5-6 m Sand, leirblandet? Finsand, leirblandet Steinig grus/sand Grusig sand m/stein 6-7 m Sand og grus, fjell/blokk på 6,6 m Grusig sand 7-8 m Grusig sand m/stein 8-9 m Fjell/blokk på 8,3 m Koordinater er oppgitt i UTM, sone 32, Ø-V koord., N-S koord. Tabell 3 Resultater fra sonderboring E-G Dyp Borehull E Borehull F Borehull G Koord , , , m Løs sand Steinig grus/sand Grusig sand, løst 1-2 m Grusig sand Steinig grus/sand Steinig grus/sand 2-3 m Grusig sand Sand (kilt i stein, vanskelig å tolke) Steinig grus/sand 3-4 m Steinig grusig sand Sand Grusig sand 4-5 m Steinig grusig sand Sand Sand 5-6 m Grusig sand (kilt i stein, vanskelig å tolke) Sand Sand, leirblandet? 6-7 m Grusig sand?? Sand, litt seigere Sand, leirblandet? 7-8 m [4 m sonderstenger står igjen] Sand, leirblandet?? Sand, leirblandet? 8-9 m Sand, leirblandet?? Sand med stein, leirblandet? 9-10 m Sand med stein, leirblandet? Koordinater er oppgitt i UTM, sone 32, Ø-V koord., N-S koord.

9 Grunnvann Støren vannverk 6 Tabell 4 Resultater fra sonderboring H-J Dyp Borehull H Borehull I Borehull J Koord , , , m Torv og finsand Torv ned til 0,7 m og deretter grus Finsand 1-2 m Torv og finsand Grus ned til 1,5 m og deretter finsand 2-3 m Torv og finsand til 2,5 og deretter grus/sand Steinig grus/sand Finsand Stein/grus/sand fra 2,2 m 3-4 m Stein/grus/sand, åpent Grusig sand Stein/grus/sand 4-5 m Stein/grus/sand, åpent Grusig sand Stein/grus/sand 5-6 m Grusig sand Grusig sand Stein/grus/sand 6-7 m Sand med gruskorn Fjell/blokk på 6,0 m Stopp på 6,0 m i blokk/fjell 7-8 m Sand med gruskorn 8-9 m Sand med gruskorn, seigere 9-10 Sand med gruskorn, seigere Koordinater er oppgitt i UTM, sone 32, Ø-V koord., N-S koord. Tabell 5 Resultater fra sonderboring K-M Dyp Borehull K Borehull L Borehull M Koord. 32, , , , , , m Finsand Grus og stein Grusig sand, løst 1-2 m Grusig sand Grus og stein Grus/sand 2-3 m Grusig sand med stein Grus og stein, fast, ikke dreid Grus/sand 3-4 m Grusig sand med stein Grus og stein, fast, ikke dreid Grus/sand 4-5 m Grusig sand med stein Grus og stein, fast, ikke dreid Grusig sand, mer sand mot slutten 5-6 m Grusig sand med stein Grus og stein, fast, ikke dreid Fjell/blokk på 5,2 m 6-7 m Fjell/blokk på 6,3 m Grus og stein, fast, ikke dreid 7-8 m Grus og stein, hardt 8-9 m 9-10 m Koordinater er oppgitt i UTM, sone 32, Ø-V koord., N-S koord. Det ble satt ned Ø5/4 undersøkelsesbrønner i borehull B, D, G, H og L. Resultatet av disse boringene er viset i tabell Vedlegg 1 viser kornfordelingskurver for masseprøver fra brønn D, H og L.

10 Grunnvann Støren vannverk 7 Tabell 6 Resultater fra undersøkelsesbrønner B Sted: Støren Borehull nr: B Dato: Koordinater Sone: 32 Ø-V: N-S: Brønntype: Ø32 mm rør med 1,5 m sandspiss med slisset filter Grunnvannsnivå: 0,3 m Merknad: 3 m rør står igjen Dyp (m) Løsmassetype Slamfarge Kapasitet (l/s) Prøver Temp. ( C) Ledningsevne (ms/m) Merknad 0-1,5 Grus Brun God vanngjennomgang 1,5-3,0 Grus og finsand Brun/grå Middels vanngjennomgang, overgang til finkornige masser Tabell 7 Resultater fra undersøkelsesbrønner D Sted: Støren Borehull nr: D Dato: Koordinater Sone: 32 Ø-V: N-S: Brønntype: Ø32 mm rør med 1,5 m sandspiss med slisset filter Grunnvannsnivå: 0,3 m Merknad: 9 m rør står igjen Dyp (m) Løsmassetype Slamfarge Kapasitet (l/s) 0-1,5 Prøver Temp. ( C) Ledningsevne (ms/m) Merknad 1,5-3,0 Grus og sand Brun Meget god vanngjennomgang 3,0-4,5 Grus og sand Brun 3,3 PP + VP 4,6 9,5 Spylevannet forsvinner, klart etter 3 min. 4,5-6,0 Grus og sand Brun 3,3 VP 6,2 16,2 Klart vann etter 2 min 6,0-7,5 Grusig sand Brun 3,3 PP + VP 6,4 16,5 Spylevannet forsvinner, klart vann etter 1 min 6,8-8,3 Grusig sand Brun 3,3 6,4 16,5 Spylevannet forsvinner, klart vann etter 15 sek. SP : Spylt masseprøve, PP: Opp-pumpet masseprøve, VP: Vannprøve

11 Grunnvann Støren vannverk 8 Tabell 8 Resultater fra undersøkelsesbrønner G Sted: Støren Borehull nr: G Dato: Koordinater Sone: 32 Ø-V: N-S: Brønntype: Ø32 mm rør med 1,5 m sandspiss med slisset filter Grunnvannsnivå: 0,5 m Merknad: 9 m rør står igjen Dyp (m) Løsmassetype Slamfarge Kapasitet (l/s) 0-1,5 Prøver Temp. ( C) Ledningsevne (ms/m) Merknad 1,5-3,0 Grus og sand Brun Meget god vanngjennomgang 3,0-4,5 Grus og sand og finsand 4,5-6,0 Grusig sand med leirlag 6,0-7,5 Sand med leirlag 7,5-9,0 Sand med leirlag Brun Grå Grå Grå God vanngjennomgang ned til 4,3 m Middels vanngjennomgang Dårlig vanngjennomgang Dårlig vanngjennomgang I undersøkelsesbrønn B og G er det for liten tykkelse med vannførende sand og grus til å etablere produksjonsbrønner. I undersøkelsesbrønn D ble det påvist 8 m med vannmettet sand og grus med meget god vanngjennomgang. Dette er tilstrekkelig til å etablere en produksjonsbrønn med en vanngiverevne på minst 20 l/s. I undersøkelsesbrønn H ble det påvist grove grusige masser mellom 2,5 og 5,5 m. Fra 5,5 m ned til 9,0 m er det påvist sand med god vanngjennomgang ned til 7,5 m og middels vanngjennomgang fra 7,5-9,0 m. Undersøkelsesbrønn L viste grove grusmasser med meget god vanngjennomgang fra 3,0 til 6,7 m. På grunn av mye stein var det umulig å drive rør til større dyp. Resultatet av boringene bekrefter dermed tolkningen av georadarmålingene. De beste forholdene for grunnvannsuttak er i en m bred sone inn mot fjellet/rørosbanen fra ca 100 m sør for Folstadbrua og drøyt 200 m sørøstover langs et flomløp i Gaula og Kvernbekken. Her varierer tykkelsen av vannmettet sand og grus mellom 5 og 10 m.

12 Grunnvann Støren vannverk 9 Tabell 9 Resultater fra undersøkelsesbrønner H Sted: Støren Borehull nr: H Dato: Koordinater Sone: 32 Ø-V: N-S: Brønntype: Ø32 mm rør med 1,5 m sandspiss med slisset filter Grunnvannsnivå: 0,3 m Merknad: 9 m rør står igjen Dyp (m) Løsmassetype Slamfarge Kapasitet (l/s) 0-3 m Prøver Temp. ( C) Ledningsevne (ms/m) Merknad 3,0-4,5 Grus og sand Mørk brun 3,3 SP + VP 3,7 15,0 Spylevannet forsvinner, klart etter 3 min. 4,5-6,0 Grus og sand Brun/grå 1,6 VP 4,6 16,2 Mye finsand fra 5,5 m, ikke klart vann 6,0-7,5 Sand Grå 1,6 PP 5,5 27,3 Spylevannet forsvinner, ikke klart vann 7,5-9,0 Sand Grå < 0,2 Middels vanngjennomgang, for mye sand til å suge opp vann Tabell 10 Resultater fra undersøkelsesbrønner L Sted: Støren Borehull nr: L Dato: Koordinater Sone:32 Ø-V: N-S: Brønntype: Ø32 mm rør med 1,5 m sandspiss med slisset filter Grunnvannsnivå: 0,7 m Merknad: 7,5 m rør står igjen Dyp (m) Løsmassetype Slamfarge Kapasitet (l/s) 0-3 Prøver Temp. ( C) Ledningsevne (ms/m) Merknad 3,0-4,5 Grus og sand Brun 2,5 PP + VP 2,5 12,8 Spylevannet forsvinner, klart etter 2 min. pumping 4,5-6,0 Grus og sand Brun 4,0 PP + VP 2,5 13,8 Spylevannet forsvinner, klart etter 1 min. pumping 5,2-6,7 Grus og sand Brun 2,5 2,8 13,6 Spylevannet forsvinner, klart etter 3 min pumping SP : Spylt masseprøve, PP: Opp-pumpet masseprøve, VP: Vannprøve

13 Grunnvann Støren vannverk 10 Figur 2 viser et løsmasseprofil (V-Ø) ved georadarprofil P3 og borehull H og K med skisse av produksjonsbrønn, mens figur 3 viser et løsmasseprofil SV-NØ ved georadarprofil P3 og borehull D, samt skisse av produksjonsbrønn. Brønnkum med flomsikring Borehull H Kvennbekken Borehull K 5 m 10 m Kvernbekken Fjell Finsand Grus Sand Målestokk 1 : 200. Fig. 2 Løsmasseprofil (V-Ø) ved borehull H, K og georadarprofil P3 med forslag til produksjonsbrønn. Lengde og helningsvinkel på produksjonsbrønn er ikke i korrekt målestokk. 3.3 Grunnvannskvalitet Det ble tatt tre vannprøver fra undersøkelsesbrønn D og to vannprøver fra hver av undersøkelsesbrønnene H og L for fysisk-kjemiske analyser. Analyseresultatene for disse sju prøvene er presentert i vedlegg 2. De tre vannprøvene fra brønn D er av meget god vannkvalitet i det alle målte parametere tilfredsstiller kravene til drikkevann. Vannet har typisk grunnvannspreg med middels til høyt innhold av løste mineraler. Vannet har en ph-verdi på 7,2-8,4 og er middels hardt med et kalsiuminnhold på mg/l. Det har lavt innhold av tungmetaller og innholdet av jern og aluminium er meget lavt. Manganinnholdet er 0,02-0,04 mg/l, mens kravet i drikkevannsforskriften er mindre enn 0,05 mg/l. Fargetallet og turbiditeten er også lave. Vannprøvene fra brønn H og L er også av god fysisk-kjemisk kvalitet, men de har noe lavere ph-verdi, litt lavere alkalitet og kalsiuminnhold og litt høyere fargetall enn i prøvene fra brønn D. Dette skyldes i hovedsak at grunnvannet fra brønn H og L har noe kortere oppholdstid i

14 Grunnvann Støren vannverk 11 grunnen. Dette forklarer også at målt vanntemperatur er noe lavere i brønn H og særlig i brønn L enn i brønn D. Vannprøven fra 4,5-6,0 m i brønn H har for høy turbiditet og litt for høyt manganinnhold i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Den samme prøven har også relativt høyt innhold av aluminium og jern. Dette skyldes leirpartikler i vannet, og disse verdiene vil reduseres ved lengre tids pumping. Uttak av store vannmengder vil skape større sirkulasjon i grunnvannsmagasinet og dette vil normalt gi et litt mer ionefattig grunnvann med noe lavere hardhet. Det må likevel bemerkes at en sikker vurdering av grunnvannskvaliteten krever fullskala prøvepumping over tid med analyser av både fysisk-kjemiske og bakteriologiske parametere. Brønnkum med flomsikring Produksjonsbrønn Flomløp Borehull D 5 m 10 m 10 m 15 m Fjell Kvernbekken Grus/sand Veksling Sand/leire Målestokk 1 : 200. Fig. 3 Løsmasseprofil SV-NØ ved borehull D og georadarprofil P4 med forslag til produksjonsbrønn. Lengde og helningsvinkel på produksjonsbrønn er ikke i korrekt målstokk.

15 Grunnvann Støren vannverk 12 4 PLASSERING OG DIMENSJONERING AV PRODUKSJONSBRØNNER Som tidligere nevnt er det best forhold for grunnvannsuttak i en m bred sone inn mot fjellet, langs Kvernbekken og videre ut i et flomløp til Gaula. Produksjonsbrønnene må plasseres med filter i de vannførende grusmassene i dette området. For å få best mulig naturlig beskyttelse bør brønnfiltrene legges på størst mulig dyp. Hele området med størst tykkelse av vannførende sand og grus er flomutsatt. For å forenkle flomsikringen vil det være en fordel å ha brønntoppene så høyt som mulig i terrenget. Disse to forskjellige kravene til brønnplassering løses best ved å anlegge skråbrønner. På grunnlag av resultatet av undersøkelsesboringer, grunnvannskvalitet og terrenghøyder, foreslås det i første omgang å etablere en produksjonsbrønn ved borehull D og en ved borehull H og K. Plasseringen og retningen av brønnene er vist i figur 4, mens figur 2 og 3 viser en skisse av brønnenes plassering i forhold til løsmassetype. Tabell 11 og 12 angir forslag til brønnspesifikasjoner. Avstanden mellom brønnene vil bli ca. 150 m. Dette vil gi liten/ingen gjensidig påvirkning av brønnene ved uttak. Det anbefales at disse brønnene bores først og prøvepumpes. En tredje brønn kan plasseres på grunnlag av prøvepumpingen av disse brønnene. Det må poengteres at nøyaktig plassering, boreretning og borevinkel vil bli bestemt ut fra innmålinger i brønnområdet. Tabell 11 Spesifikasjoner for produksjonsbrønn 1 Brønn nr 1 Brønndimensjon Total brønnlengde Helning fra horisontalen Total filterlengde Filterplassering Filteråpning Pumpeplassering Min. 200 mm 20 m 30 grader 6 m m og m m: 1,5 mm lysåpning, m: 0,5 mm lysåpning m Tabell 12 Spesifikasjoner for produksjonsbrønn 2 Brønn nr 2 Brønndimensjon Total brønnlengde Helning fra horisontalen Total filterlengde Filterplassering Filteråpning Pumpeplassering Min. 200 mm 30 m 20 grader 6 m m 1,5 mm lysåpning m

16 Grunnvann Støren vannverk 13 Figur 4 Forslag til plassering av produksjonsbrønner. M 1 : 1000

17 Grunnvann Støren vannverk 14 5 VIDERE ARBEID De utførte grunnvannsundersøkelser gir grunnlag for plassering og dimensjonering av produksjonsbrønner til Støren vannverk. Foreslåtte brønnlokaliteter må vurderes ut fra nødvendig flomforbygning og adkomst. Det er derfor behov for å befare området ved høy vannføring/flom i Gaula. Grunneieren vil også delta på en befaring sammen med kommunen før han gir en endelig godkjenning om utbygging. Når eksakt plassering og dimensjonering er foretatt vil neste trinn være boring av to produksjonsbrønner. Dette kan neppe gjøres før vårflommen, men det er viktig at innhenting av tilbud og utvelgelse av brønnborer gjøres så raskt som mulig, slik at borearbeidene kan settes i bestilling i løpet av begynnelsen av mai. På grunn av 4-5 ukers leveringstid på brønnfiltere er det da realistisk med brønnetablering i løpet av begynnelsen av juni eller så snart vannstanden i Gaula gjør det mulig. Etablerte brønner må så testpumpes (ca 1 dag) hver for seg og så prøvepumpes parallelt over min. 6 måneder (helst ett år). Hvis det kan dokumenteres god nok kapasitet og kvalitet er det ingen ting i veien for å starte utbyggingen av grunnvannsanlegget (ledningsnett og høydebasseng) før prøvepumpingen er avsluttet. Tabell 13 viser forslag til framdriftsplan for utbygging av grunnvannsanlegget. Tabell 13 Framdriftsplan Type arbeid Feltbefaring/innmåling for nøyaktig plassering av 2 stk produksjonsbrønner Tidsrom Uke Innhenting av tilbud på boring av produksjonsbrønner Uke 17 Evaluering av tilbud og utvelgelse av boreentreprenør Uke Søknad om plangodkjenning i henhold til Drikkevannsforskriften Uke Brønnetablering Uke Korttids testpumping av brønner Uke Langtids prøvepumping av brønner Uke Utbygging Uke 36??- Rapportering av prøvepumping med forslag til vannbehandling, plan for sikring og områdebeskyttelse, konsesjon for grunnvannsuttak i henhold til vannressursloven etc. Avtaler med grunneiere i forbindelse med klausulering av grunnvannsforekomsten og utbygging Søknad om godkjenning og oppstartstillatelse i henhold til Drikkevannsforskriften Uke 44/05-10/ /2007 Detaljerte kostnader vil bli gitt på bakgrunn av detaljerte brønnbeskrivelser, inngåtte avtaler om brønnboring og videre planlegging av utbyggingen av brønnområdet.

18 Grunnvann Støren vannverk 15 VEDLEGG

19 Grunnvann Støren vannverk 16 Kornfordelingskurver Vedlegg 1

20 Grunnvann Støren vannverk 17

21 Grunnvann Støren vannverk 18

22 Grunnvann Støren vannverk 1 VANNANALYSER FYLKE: Sør-Trøndelag KART (M711): KOMMUNE: Midtre Gauldal PRØVESTED: Folstadbrua, Støren VEDLEGG 2 OPPDRAGSNUMMER: og ANALYSERT VED: Norges geologiske undersøkelse Brønn-nr/sted Bh D Bh D Bh D Bh H Bh H Bh L Bh L Dato Brønntype u.brønn u.brønn u.brønn u.brønn u.brønn u.brønn u.brønn Prøvedyp m 3,0-4,5 4,5-6,0 6,0-7,5 3,0-4,5 4,5-6,0 3,0-4,5 4,5-6,0 Brønndimensjon mm X-koordinat Sone: 33 Y-koordinat Sone: 33 Fysisk/kjemisk Største tillatte konsentrasjon Surhetsgrad, felt/lab ph 7,15 8,12 8,40 6,73 6,93 6,89 6,97 6,5-9,5 Ledningsevne, felt/lab ms/m 9,5 18,0 16,2 24,3 16,5 25,4 15,0 14,3 16,2 16,4 12,8 12,5 13,8 13,2 250 ffffelt/lab Temperatur C 4,6 6,2 6,4 3,7 4,6 2,5 2,5 Alkalitet mmol/l 1,06 1,62 1,71 0,65 0,86 0,60 0,65 Fargetall mg Pt/l 4,3 4,4 2,4 6,4 14,1 15,4 12,1 20 Turbiditet F.T.U 0,27 0,36 0,49 0, ,4 1,4 4 Oppløst oksygen Fritt karbondioksid Redoks.potensial, Eh ANIONER mg O2/l mg CO2/l mv Fluorid mg F/l 0,16 0,28 0,21 < 0,05 0,07 0,05 0,06 1,5 Klorid mg Cl/l 7,32 8,51 9,63 7,60 7,41 6,10 6, Nitritt mg NO2/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,16 Bromid mg Br/l < 0,1 < 0,1 0,11 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Nitrat mg NO3/l 4,05 1,02 < 0,05 6,01 4,76 2,29 2,28 44 Fosfat mg PO4/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 Sulfat mg SO4/l 19,3 25,8 27,4 18,3 19,1 15,5 16,7 100 Sum anioner+alkalitet meq/l 1,74 2,43 2,56 1,34 1,55 1,13 1,21 2,43 KATIONER Silisium mg Si/l 3,32 4,71 4,94 2,74 3,15 2,06 2,11 Aluminium mg Al/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,127 < 0,02 < 0,02 0,2 Jern mg Fe/l 0,008 0,004 < 0,002 0,013 0,126 0,031 0,018 0,2 Magnesium mg Mg/l 4,03 7,04 6,91 2,69 3,19 2,05 2,17 Kalsium mg Ca/l 25,2 35,0 34,1 20,9 24,4 19,9 21,0 Natrium mg Na/l 5,65 9,45 10,3 4,41 4,67 4,25 4, Kalium mg K/l 3,27 4,62 4,24 2,66 3,01 1,83 1,99 Mangan mg Mn/l 0,0065 0,0395 0,0280 0,0091 0,062 0,0125 0,0060 0,05 Kobber mg Cu/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,1 Sink mg Zn/l 0,029 0,022 0,017 0,020 0,012 0,014 0,010 0,3 Bly mg Pb/l 0,008 0,009 0,006 0,009 0,007 0,006 0,006 0,01 Nikkel mg Ni/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 Kadmium mg Cd/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,005 Krom mg Cr/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,05 Fosfor mg P/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,06 0, Sum kationer 3 meq/l 1,92 2,85 2,83 1,52 1,76 1,39 1,47 Ionebalanseavvik 4 %

23 Grunnvann Støren vannverk 1

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole NOTAT Prosjektnavn: Vannforsyning til Drageid leirskole Prosjektnr.: 510252 Sak: Utredning av grunnvannsforekomster til vannforsyning Til: Drageid leirskole v/ Ingolf Dørum Kopi: Fra: Asplan Viak avd.

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave: 1 Dato: 2011-12-05 Grunnvannsundersøkelser i Buktelia 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave/dato: 1 / 2011-12-05

Detaljer

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Rolf Forbord og Bernt Olav Hilmo, Asplan Viak Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Asplan Viak er er engasjert av Nordkapp kommune for

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL Oppdragsgiver: Nofima Marin AS Oppdrag: 525739 Grunnvannsundersøkelser for Nofima Marin i Sunndal kommune Del: 1 Dato: 2010-12-16 Skrevet av: Mari Vestland Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNVANNSUNDERSØKELSER

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK 07.07.2004 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret

Detaljer

Tiltak for økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk

Tiltak for økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk NOTAT Prosjektnavn: Oppgradering av Vennastranda vannverk Prosjektnr.: 510446 Sak: Økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk Til: Vennastranda vannverk v/ Jostein Selnes Kopi: Fra: Asplan Viak v/

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL BUHØLEN VANNVERK

LINDESNES KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL BUHØLEN VANNVERK LINDESNES KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL BUHØLEN VANNVERK 6.6.7 Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Buhølen vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

EID OG KORSVEGEN VASSVERK GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL EID OG KORSVEGEN VASSVERK

EID OG KORSVEGEN VASSVERK GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL EID OG KORSVEGEN VASSVERK EID OG KORSVEGEN VASSVERK GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV NY VANNKILDE TIL EID OG KORSVEGEN VASSVERK 7.9.27 Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN

Detaljer

Hemne kommune. Nye brønner til Eide vannverk. Utgave: 1 Dato:

Hemne kommune. Nye brønner til Eide vannverk. Utgave: 1 Dato: Nye brønner til Eide vannverk Utgave: 1 Dato: 2011-06-01 Nye brønner til Eide vannverk 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nye brønner til Eide vannverk Utgave/dato: 1 / 2011-06-01 Arkivreferanse:

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

Kommune: Luster. Sidetall: 23 Pris: kr. 110,- Kartbilag: 4. Prosjektnr.: 2961.01

Kommune: Luster. Sidetall: 23 Pris: kr. 110,- Kartbilag: 4. Prosjektnr.: 2961.01 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvanns- og grunnvarmeundersøkelser ved Luster

Detaljer

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato:

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato: GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK Utgave: 1 Dato: 2007-09-26 Grunnvannsundersøkelse for Mortsund/Sandsund vannverk og Petvik/Ramsvik vannverk II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Sunndal kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Sunndalsøra vannverk. Utgave: 1 Dato:

Sunndal kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Sunndalsøra vannverk. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Sunndalsøra vannverk Utgave: 1 Dato: 2008-09-19 Grunnvannsundersøkelser ved Sunndalsøra vannverk II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser ved

Detaljer

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato:

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk Utgave: 2 Dato: 2012-04-13 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 1 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert

Detaljer

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato:

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato: UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID Utgave: 1 Dato: 2007-10-09 Undersøkelsesboringer ved Tjorputten Oppsummering av resultater og forslag til videre

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave/dato:

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser i Tromvik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser i Tromvik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Tromvik Utgave: 1 Dato: 2010-12-03 Grunnvannsundersøkelser i Tromvik 2 Grunnvannsundersøkelser i Tromvik 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

Glåmos Mineralvann AS. Supplerende grunnvannsundersøkelser for plassering og dimensjonering av produksjonsbrønn. Utgave: 2 Dato:

Glåmos Mineralvann AS. Supplerende grunnvannsundersøkelser for plassering og dimensjonering av produksjonsbrønn. Utgave: 2 Dato: Supplerende grunnvannsundersøkelser for plassering og dimensjonering av produksjonsbrønn Utgave: 2 Dato: 2008-07-03 Supplerende grunnvannsundersøkelser for plassering og dimensjonering av produksjonsbrønn

Detaljer

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsundersøkelser i Mostadmarka, Malvik kommune Forfatter:

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave: 1 Dato: 2010-12-20 Grunnvannsundersøkelser i Oldervik 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave/dato: 1 / 2010-12-20

Detaljer

VOGNILD VANNVERK HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV GRUNNVANN TIL VOGNILD VANNVERK

VOGNILD VANNVERK HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV GRUNNVANN TIL VOGNILD VANNVERK VOGNILD VANNVERK HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR UTREDNING AV GRUNNVANN TIL VOGNILD VANNVERK 13.06.2005 Grunnvann I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks 6723 7031 Trondheim Telefon:

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 2 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 2 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 2 Dato: 2011-12-19 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak er engasjert av Tromsø kommune for å gjøre nærmere

Detaljer

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato:

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune Utgave: 1 Dato: 2012-06-22 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 1 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 2 FORORD Asplan Viak er

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 535146 Sunndal vannverk - Bernt Olav Hilmo og Mari Helen Riise Skriv inn GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Plassering og utforming av nye grunnvannsbrønner ved Elvemo og Melan, Åfjord kommune

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Plassering og utforming av nye grunnvannsbrønner ved Elvemo og Melan, Åfjord kommune Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf 73 90 40 11 RAPPORT Rapport nr.: 98.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering og utforming av nye grunnvannsbrønner ved Elvemo og Melan, Åfjord kommune

Detaljer

Grunnvannsundersøkelser ved Tine meieri avd. Verdal

Grunnvannsundersøkelser ved Tine meieri avd. Verdal Grunnvannsundersøkelser ved Tine meieri avd. Verdal 1 Tine Midt-Norge avd. Verdal Grunnvannsundersøkelser ved Tine meieri avd. Verdal Utgave: [Revisjon] Dato: 2008-10-30 Grunnvannsundersøkelser ved Tine

Detaljer

FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK

FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK 24.08.2007 Georadarmålinger i Øvre Espedal I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Forsand kommune Øvre

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

NGU Rapport Grunnundersøkelser for etablering av ny produksjonsbrønn ved Granli vannverk, Kongsvinger kommune

NGU Rapport Grunnundersøkelser for etablering av ny produksjonsbrønn ved Granli vannverk, Kongsvinger kommune NGU Rapport 2009.018 Grunnundersøkelser for etablering av ny produksjonsbrønn ved Granli vannverk, Kongsvinger kommune NGU Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser på Gulløymoen for etablering av ny produksjonsbrønn ved Alvdal kommunale hovedvannverk.

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser på Gulløymoen for etablering av ny produksjonsbrønn ved Alvdal kommunale hovedvannverk. NGU Rapport 28.7 Grunnvannsundersøkelser på Gulløymoen for etablering av ny produksjonsbrønn ved Alvdal kommunale hovedvannverk. NNHOLDSFORTEGNELSE 1. NNLEDNNG... 4 2. RESULTATER... 4 2.1 Georadarprofiler...

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Sørheim på Hølonda, Melhus kommune.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Sørheim på Hølonda, Melhus kommune. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Sørheim

Detaljer

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato:

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk Utgave: 1 Dato: 2011-09-22 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 2 Grunnvannsundersøkelser

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

NGU Rapport 2009.065. Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk.

NGU Rapport 2009.065. Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk. NGU Rapport.065 Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. DOKUMENTASJON... 4 3. RESULTATER... 4 3.1 Kjemisk

Detaljer

Masfjorden kommune Matre Vassverk - Resultater etter langtidsprøvepumping og forslag til beskyttelse av grunnvannsforekomsten

Masfjorden kommune Matre Vassverk - Resultater etter langtidsprøvepumping og forslag til beskyttelse av grunnvannsforekomsten Matre Vassverk - Resultater etter langtidsprøvepumping og forslag til beskyttelse av grunnvannsforekomsten Utgave: 1 Dato: 2010-11-16 Matre Vassverk - Resultater etter langtidsprøvepumping og forslag til

Detaljer

Nordkapp Kommune. Hydrogeologiske forundersøkelser på Sarnes. Utgave: 1 Dato:

Nordkapp Kommune. Hydrogeologiske forundersøkelser på Sarnes. Utgave: 1 Dato: Hydrogeologiske forundersøkelser på Sarnes Utgave: 1 Dato: 2010-04-30 Hydrogeologiske forundersøkelser på Sarnes III SAMMENDRAG er engasjert av Nordkapp kommune for å vurdere grunnvann som ny vannkilde

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kvinnherad kommune Geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser ved Sandvoll

Kvinnherad kommune Geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser ved Sandvoll Geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser ved Sandvoll Utgave: 2 Dato: 2016-03-03 Geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser ved Sandvoll II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Geofysiske

Detaljer

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 1. INNLEDNING NGU har på oppdrag fra Porsanger kommune gjennomført grunnundersøkelser ved en nedlagt kommunalt avfallsdeponi ved Borsjohka 1,5 km sør for Lakselv sentrum (figur 1). Deponiet var i offisiell

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 2 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 3 FORORD

Detaljer

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene.

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene. Oppdragsgiver: Oppdrag: 536689-07 Detaljprosjektering Monsetjåren Dato: 23.02.2016 Skrevet av: Mari Helen Riise Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNFORHOLD LANGS LEDNINGSTRASE INNHOLD Innledning...

Detaljer

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Sigdal kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE PRØVEPUMPING AV GRUNNVANN TIL STØREN VANNVERK MED FORSLAG TIL BESKYTTELSESPLAN

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE PRØVEPUMPING AV GRUNNVANN TIL STØREN VANNVERK MED FORSLAG TIL BESKYTTELSESPLAN MIDTRE GAULDAL KOMMUNE PRØVEPUMPING AV GRUNNVANN TIL STØREN VANNVERK MED FORSLAG TIL BESKYTTELSESPLAN 010.05.2007 Prøvepumping av grunnvann til Støren vannverk med forslag til beskyttelsesplan I DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk.

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.108 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Grostad Vannverk Forfatter: Sylvi Gaut

Detaljer

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting...

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting... Oppdragsgiver: VÆRØY KOMMUNE Oppdrag: 534943 Utbedring av Værøy vannverk Dato: 2014-06-24 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Bente Møller TILBUDSFORESPØRSEL BRØNNBORING VÆRØY INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken Utgave: 1 Dato: 2011-02-02 Grunnvannsundersøkelser i områdene Sjursnes, Lakselvbukt og Olderbakken 2 Grunnvannsundersøkelser i områdene

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune NGU Rapport 91.113 Grunnvann i Orkdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.113 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune.

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune NGU Rapport 91.127 Grunnvann i Selbu kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.127 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Ringerike Kommune. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. Utgave: 2 Dato: 2012-11-20

Ringerike Kommune. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. Utgave: 2 Dato: 2012-11-20 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen Utgave: 2 Dato: 2012-11-20 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Klausuleringsplan for Ringerike

Detaljer

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.099 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stjørdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5.

1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5. INNHOLD 1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5. REFERANSE 10 VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Tabell som viser grunnvannsuttak,

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune NGU Rapport 91.084 Grunnvann i Sauherad kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.084 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nore og Uvdal kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog)

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog) Drikkevannskvalitet Sylvi Gaut (hydrogeolog) Fagdager privat v/a 23.-24. februar 2012 Innhold Drikkevannskvalitet vannkvalitet brønnkvalitet Brønnrehabilitering Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA)

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5 Oppdragsgiver: Sel Kommune Oppdrag: 537122 VA-sanering Otta Sør Dato: 2015-02-25 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord VURDERING AV GRUNNVANN OG GRUNNFORHOLD INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Områdebeskyttelse og desinfeksjon av grunnvann i Norge før og nå.

Områdebeskyttelse og desinfeksjon av grunnvann i Norge før og nå. Områdebeskyttelse og desinfeksjon av grunnvann i Norge før og nå. Bernt Olav Hilmo og Rolf Forbord, Asplan Viak. Fagtreff om grunnvann i Norsk Vannforening 21. november 2016 Innhold - Krav i dagens Drikkevannsforskrift

Detaljer

Grunnvann i Osterøy kommune

Grunnvann i Osterøy kommune Grunnvann i Osterøy kommune NGU Rapport 92.125 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.098 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Verdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

1. INNLEDNING GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 537696 Grunnvannskartlegging på Nedre Langland Dato: 2015.05.12 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND INNHOLD 1.

Detaljer

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK

RAPPORT For de prioriterte stedene er det funnet: Atnsjølia mulig Lauvåsen mulig Tjønnrae mulig Fåfengtjønna mulig BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stor-Elvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Grue kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

TABELLER: VEDLEGG: Vedlegg 1: Borelogger Vedlegg 2: Kornfordelingskurver

TABELLER: VEDLEGG: Vedlegg 1: Borelogger Vedlegg 2: Kornfordelingskurver INNHOLD: 1. Bakgrunn... 5 2. Tidligere hydrogeologiske undersøkelser i kommunen... 5 3. Alteidet... 5 3.1 Bakgrunn... 5 3.2 Geologiske forhold... 6 3.3 Georadarundersøkelser... 8 3.4 Grunnboringer... 8

Detaljer

Orkdal kommune. Supplerende grunnvannsundersøkelser på Doroøya. Utgave: 1 Dato:

Orkdal kommune. Supplerende grunnvannsundersøkelser på Doroøya. Utgave: 1 Dato: Orkdal kommune Supplerende grunnvannsundersøkelser på Doroøya Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Supplerende grunnvannsundersøkelser på Doroøya II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Orkdal kommune Rapportnavn:

Detaljer

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen.

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.109 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Frosta kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Grunnvann i Ullensvang kommune

Grunnvann i Ullensvang kommune Grunnvann i Ullensvang kommune NGU Rapport 92.121 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune

NGU Rapport Grunnvann i Malvik kommune NGU Rapport 91.128 Grunnvann i Malvik kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.128 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Aust-Telemark vassområde Tinn kommune- 160006 Att: Liv Rigmor Flå Postboks 14 3661 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 20.10.15 Tatt ut av: Liv Rigmor Flå Mottatt: 20.10.15 Analyseperiode:

Detaljer

Kommune: Surnadal. Sidetall: 11 Pris: Kartbilag: 9. Prosjektnr.:

Kommune: Surnadal. Sidetall: 11 Pris: Kartbilag: 9. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.089 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Georadarmålinger ved Sæter, Vindøla, Bjøråa, Røssåa

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Vassbotnen, Volda Kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Vassbotnen, Volda Kommune NGU Rapport 2007.062 Grunnvannsundersøkelser Vassbotnen, Volda Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 4 2. TIDLIGERE UTFØRTE UNDERSØKELSER... 4 3. UNDERSØKELSER UTFØRT I 2006 OG 2007... 4 3.1 Feltbefaring...

Detaljer

Oppdragsgiver: Ørland Kommune Rammeavtale, tverrfaglig Ørland Ørland kirkegård, skisseprosjekt D ato:

Oppdragsgiver: Ørland Kommune Rammeavtale, tverrfaglig Ørland Ørland kirkegård, skisseprosjekt D ato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532065-02 Rammeavtale, tverrfaglig Ørland Ørland kirkegård, skisseprosjekt D ato: 12.10.2015 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Mari Helen Riise SUPPLEREN DE GRUN N

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

RAPPORT. Finnvolldalen: Mulig

RAPPORT. Finnvolldalen: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.198 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Namsskogan kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART

STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART 02.02.2007 Registrering av brønner og borehull i Bu og Vallavik før anleggsstart DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS

Detaljer