STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART"

Transkript

1 STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART

2 Registrering av brønner og borehull i Bu og Vallavik før anleggsstart DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS NO MVA I Oppdragsgiver: Oppdrag: Staten vegvesen Registrering av brønner og borehull, Bu og Vallavik Oppdrag nummer: Rapportnavn: Registrering av brønner og borehull i Bu og Vallavik før anleggsstart Dato Versjon: 1 Nøkkelord: Brønner, overvåkning, grunnvannsnivå, brønnkapasitet, vannkvalitet, veibygging Arkiv (filnavn): Rapportansvarlig: O:\514357\04_Tilbud_avtaler\tb doc Bernt Olav Hilmo Rapportmedarbeidere: Egenkontroll: Bernt Olav Hilmo Dato, signatur: Sidemannskontroll: Rolf Forbord Dato, signatur: Arendal - Bergen - Karasjok - Kolbotn - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Leknes - Lillehammer - Lyngdal - Molde - Risør - Sandvika - Ski - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ål

3 Registrering av brønner og borehull 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING OMRÅDEBESKRIVELSE Bu Vallavik METODIKK Forstudier Feltundersøkelser RESULTATER Nedbør og grunnvannsnivå før og under prøvetaking Brønnregistreringer Bu i Ullensvang herad Borebrønn 5 i Vallavik i Ulvik herad (81/1)...28 Arendal - Bergen - Karasjok - Kolbotn - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Leknes - Lillehammer - Lyngdal - Molde - Risør - Sandvika - Ski - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ål

4 Registrering av brønner og borehull 2 1 INNLEDNING I forbindelse med bygging av Hardangerbrua med tilførselsveger, skal det foretas en registrering og kontroll av brønner og borehull for å påvise eventuelle endringer i vannkildenes kapasitet og/eller kvalitet som følge av tiltaket. Dette er en forutsetning ved vurdering av tiltak for å bøte på eventuelle endringer i vannkildene, og ved vurdering av eventuelle erstatninger. Asplan Viak har fått i oppdrag av å foreta registrering av 4 borehull og en vannkilde ved Bu i Ullensvang herad, samt et borehull i Vallavik i Ulvik herad (se figur 1). Registreringene omfatter følgende: - Vannkildenes kapasitet - Grunnvannstanden i brønnene - Vannkildenes kvalitet (turbiditet, farge, surhetsgrad, alkalitet og bakterieinnhold) Registrering av brønner og borehull før anleggsstart ble foretatt i perioden januar For hver vannkilde er det utarbeidet separate rapporter med dokumentasjon på brønndata, kart og foto. Figur 1 Kart i M 1 : som viser plasseringen av registrerte borehull (blå sirkel) og brønner grønn sirkel) i Bu og Vallavik Arendal - Bergen - Karasjok - Kolbotn - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Leknes - Lillehammer - Lyngdal - Molde - Risør - Sandvika - Ski - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ål

5 Registrering av brønner og borehull 2 2 OMRÅDEBESKRIVELSE 2.1 Bu Ytre Bu er ei grend beliggende på sørsiden av Hardangerfjorden i Ullensvang kommune. Bebyggelsen som består av en blanding av gårdsbruk, eneboliger og fritidsbebyggelse, liger på et platå mellom 100 og 120 moh (se figur 1). Store deler av platået består av myr som for en stor del er oppdyrket. Ellers består løsmassene av morene og leire. Løsmassetykkelsen er ikke kjent, men ut fra terrengformasjoner og er den stort sett mellom 0 og 5 m, men i myrområdene og i forsenkninger kan den være noe større. Berggrunnen består av granittisk gneis mot øst og granodioritt og granitt mot vest. Vannforsyningen i området består av enkeltanlegg basert på gravde brønner, bekker og borebrønner i fjell. På grunnlag av målinger i borebrønner tyder det på at grunnvannsnivået i området ligger mellom 20 og 50 m under overflaten. Det lave grunnvannsnivået skyldes områdets beliggenhet. Det er ingen store forurensningskilder som truer grunnvannskvaliteten, men følgende arealbruk kan lokalt påvirke vannkvaliteten: - Trafikken på riksvei 47 som går gjennom grenda. Forurensning kan både skje ved avrenning fra kjøretøy og last i forbindelse med ulykker og fra veisalting. - Avrenning fra dyrket mark - Avrenning fra septikktanker. All bebyggelsen har separate avløpsanlegg bestående av slamavskiller og avrenning til bekk, grøft, og lignende. 2.2 Vallavik Vallavik er ei lita grend beliggende på nordsiden av Hardangerfjorden i Ulvik kommune. Bebyggelsen som består av noe få bolighus, ligger i fjellsida ned mot fjorden mellom 0 og 40 moh (se figur 1). Utenom noe urmasser og tynt morenedekke er det sparsomt med løsmasser. Berggrunnen består av granodioritt og granitt. Bebyggelsen får dekket sin vannforsyning fra en fjellbrønn (se nærmere beskrivelse under kap. 4).

6 Registrering av brønner og borehull 3 3 METODIKK 3.1 Forstudier I konkurransegrunnlaget fra ble det gitt opplysninger om brønneier, brønntype, borebrønners dybde, samt kart i M 1 : 5000 som viser omtrentlig beliggenhet. I tillegg er det benyttet følgende bakgrunnsdata: NGUs hydrogeologiske database Granada (brønnboringsregisteret). Databasen innholder data på blant annet brønndyp, grunnvannsnivå, dyp på vanninnslag kapasitetsanslag. Kun en av de 6 brønnene i Bu og Vallavik er registrert i databasen. Topografiske kart fra Ulvik herad og Ullensvang herad sine internettsider (kartportalen nfonnakart.no). Berggrunnsgeologiske og kvartærgeologiske kart fra NGU. Nedbørsdata fra DNMIs internettsider Opplysninger om grunnvannsnivå fra Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) (NVE). 3.2 Feltundersøkelser Registreringene omfatter 4 borehull og en brønn basert på et oppkomme ved Bu i Ullensvang herad og en borebrønn ved Vallavik i Ulvik herad. For alle vannkilder er følgende målinger/registreringer gjort i felt: 1. Samtale med brønneier for å få mest mulig opplysninger om brønnen (bruksområde, maksimal kapasitet, gjennomsnittelig uttak, vannkvalitet etc). 2. Beskrivelse av brønnplassering og brønnsikring. Dette ble gjort for å vurdere hvorvidt brønnene kan være påvirket av eksisterende forurensningskilder for eksempel septiktanker, kloakkinfiltrasjon, gjødsellager, oljetanker) og hvor godt brønnene er sikret mot forurensning fra overflaten. Dette er dokumentert med foto. 3. Feltmålinger. Følgende registreringer ble utført: a) Måling av naturlig grunnvannsnivå etter en periode med lite eller intet uttak fra brønnen. Der det var mulig ble det benyttet peilebånd med lydsignal med målenøyaktighet på 1 cm. Der det var vanskelig å få ned peilebåndet ble det benyttet en Boomer (et slags ekkolodd for måling av grunnvannsnivå) med målenøyaktighet på 10 cm. b) Måling av brønnenes kapasitet. I brønner med middels til lav kapasitet (< 2000 l/t) ble kapasiteten målt ved stigetest etter at vannstanden i brønnen er senket etter en pumpeperiode med maksimal kapasitet. Kapasiteten beregnes ut fra hvor fort vannet stiger i borehullet etter at pumpa har stanset, dvs man måler oppfylt vannvolum pr tidsenhet. Dete krever at brønnens og pumpeslangens diameter er kjent. Stigningen like etter pumpestopp gir den sikreste kapasitetsmålingen. Sprekker og hulrom i fjellet i stigningsnivået vil gi for lav beregnet kapasitet fordi det da er volum utenfor selve brønnen som også skal oppfylles med vann. Den andre metoden for kapasitetsmåling er å pumpe ut vann med en kjent kapasitet, og så måle vannstanden i brønnen under uttak. Hvis brønnens kapasitet er større enn uttaket vil vannstanden i brønnen synke langsomt og til slutt flate ut mot et bestemt nivå, mens hvis uttaket er større enn brønnkapasiteten vil vannstanden synke med tilnærmet konstant hastighet. Utstyret som ble brukt var peilebånd, Boomer, stoppeklokke og målekar for å beregne utpumpet vannmengde. c) Målinger av elektrisk ledningsevne og temperatur. Dette ble gjort med et enkelt feltinstrument og gir grunnlag for en vurdering av grunnvanns karakter og oppholdstid. d) Vannprøvetaking. Vannprøver fra hver brønn ble tatt på egnet tappested så nær brønnen som mulig, og etter vanlige prosedyrer for vannprøvetaking gitt av analyselaboratoriet. For hver

7 Registrering av brønner og borehull 4 vannprøve ble det fylt tre prøveflasker levert av laboratoriet. I en brønn basert på oppkomme ble det ikke tatt vannprøve til bakteriologisk analyse, fordi brønnen kun brukes til vannpost til beitedyr. 4. Vannanalyser. Alle analysene med unntak av alkalitet er utført av Matlab. på Voss. Alkalitetsmålingene er utført av Sogn lab i Sogndal etter avtale med Matlab.

8 Registrering av brønner og borehull 5 4 RESULTATER 4.1 Nedbør og grunnvannsnivå før og under prøvetaking Grunnvannsnivået i brønner og borehull er avhengig av tilsiget som igjen er avhengig av nedbør og snøsmelting. Derfor vil også brønnenes kapasitet til en viss grad varierer med nedbør og snøsmelting. Dette gjelder særlig for brønner og borehull med grunt tilsig det vil si at de mates med grunnvann med kort oppholdstid i grunnen. For borehull hvor vannstanden står dypt og hvor grunnvannet bruker lang tid (flere måneder) fra overflaten og til brønnen, vil både grunnvannsnivået og kapasiteten variere relativt lite over året. Når det skal dokumenteres endringer i brønnenes grunnvannsnivå og kapasitet er det derfor viktig at målingene relateres til nedbørsforhold og generelt grunnvannsnivå i området på det tidspunktet målingene ble utført. Figur 1 visser nedbørsdata fra en målestasjon i Kinsarvik. I november og desember kom det til sammen 500 mm nedbør, noe som er over 250 % av normalen. Også i perioden var nedbørsmengden over 200 % av normalen. Så å si hele nedbørsmengden kom som regn. Figur 2 Nedbørsdata for 2006 fra stasjon Kinsarvik (data fra Det finnes ingen nærliggende målestasjoner for grunnvannsnivå. Nærmeste stasjon er Fana ved Bergen. Figur 3 viser grunnvannsstand for denne stasjonen i løpet av siste år. Normal grunnvannstand går ikke klart fram av figuren, men i januar 2007 ligger grunnvannsstanden ca. 0,5 m over normalen. Det må bemerkes at denne målestasjonen er en løsmassebrønn. Vannstanden i en boret fjellbrønn varierer normalt mer enn i en løsmassebrønn. På grunnlag av disse dataene på nedbør og grunnvannsnivå kan det antas at grunnvannsnivået i de aktuelle brønnene ved måletidspunktet i midten av januar jevnt over er noe høyere enn normal vannstand.

9 Registrering av brønner og borehull 6 Figur 3 Grunnvannsnivå for LGN-stasjon Fana, rør 2. Data fra NVE. 4.2 Brønnregistreringer Bu i Ullensvang herad I dette området ble det registrert 4 borehull og en gravd brønn. Alle resultatene er oppsummert i brønnskjemaene som følger på de neste sidene.

10 Registrering av brønner og borehull 7 Brønn 1 (129/3, 129/2 og 129/4) Brønneier Navn: Adresse: Nina D. og Onar Herland, Jørgen Røte og Per Frode Bu Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/3, 129/2 og 129/4 Telefon: / (Nina D. og Onar Herland) Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Ja (brønn nr ) Høyde over havet Brønnhus/brønnkum Brønnhodesikring 145 moh Brønnkum med tett tak Mangler tett lokk Etableringsår Boret i 2002, blir satt i drift i 2007 Brønnboringsfirma Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning Lengde foringsrør Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn Vanninnslag/vannførende sprekker Kapasitet (oppgitt av brønnborer) Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet Hallingdal bergboring 145 m 132 mm Lodd 3 m stålrør Ca 0,25 m Bart fjell, Brønnen står på en liten bergknaus med tynt morenedekke rundt meter etter boring 200 l/time etter boring, økt kap. etter trykking. Anslått til l/time på grunnlag av prøvepumping Virker bra. Klart vann med god smak.

11 Registrering av brønner og borehull 8 Figur 4 Kart i M 1: 3000 som viser plasseringen av borebrønn (rød ring) for eiendommene 129/2, 129/3 og 129/4 ved Bu.

12 Registrering av brønner og borehull 9 Teknisk utstyr Pumpetype 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca 1500 l/t Pumpeplassering Ca. 130 m Pumpeslange (diameter) 37 mm utvendig Trykktank Nei, men vannet pumpes direkte opp en tank/høydebasseng Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: God. Brønnen ligger i et støpt brønnkum med overbygd tett tak. Brønnen mangler tett brønnlokk. Høydebasseng/ta nk Brønnkum Figur 5 Brønnkum med overbygg og høydebasseng i bakgrunnen. Forurensningskilder i brønnområdet: Brønnen ligger ovenfor dyrket mark og bebyggelse. Området rundt brønnen brukes eller har vært brukt til beiting, ellers er det ingen potensielle forurensningskilder i brønnens nærområde. Merknader: Det er utført hydraulisk trykking i brønnene med plassering av pakningen på 30 meters dyp. Trykkingen var vellykket og kapasiteten økte betydelig. Brønnen vil bli satt i produksjon i 2007, og den vil da erstatte gamle gravde brønner/oppkommer delvis basert på tilsig fra bekker.

13 Registrering av brønner og borehull 10 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping Grunnvannsnivå etter utpumping Mengde utpumpet 19,8 m fra brønntopp 51,9 m Ca 800 l Stigetest Tid etter pumpestopp Vannstand i borehull 0 51,9 1 50,6 3 48,2 8 42, , , ,7 Beregnet kapasitet ut fra stigetest (0-8 min) 856 l/time Kapasitet beregnet ut fra mengde utpumpet vannmengde og senkning 742 l/time Vannkvalitet Temperatur ved pumpestart 6,8 C Ledningsevne ved pumpestart 7,0 ms/m Temperatur etter pumpestopp 6,9 C Ledningsevne ved pumpestopp 7,2 ms/m ph: 6,4 Koliforme bakterier (/100 ml): 0 Farge (mg/pt/l): < 2 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 0,8 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 0,43 Total antall bakterier 22 C (/ml) 11 Kommentar til vannkvalitet: Vannet har god bakteriologisk kvalitet og alle målte parametere med unntak av ph tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften (ph 6,5-9,5).

14 Registrering av brønner og borehull 11 Brønn 2 (129/1) Brønneier Navn: Adresse: Brynjulv Ove Kalland Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/1 og 129/10 Telefon: / Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Brønnkum/brønnhus Brønnhodesikring Nei 128 moh Brønnkum (støpte kumringer med lokk) Brønnen mangler tett lokk Etableringsår Boret i 1984 satt i drift i 1985 Brønnboringsfirma Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning Lengde foringsrør Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn Hallingdal Bergboring 117 m 134 mm Lodd 3 m stålrør Ca 0,30 m Ca 1,5 m morenedekke Vanninnslag/vannførende sprekker Kapasitet (oppgitt av brønnborer) Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet < 100 l/time etter boring, l/time etter sprengning. Rikelig Brønneier har sendt inn vannprøver hvert år i forbindelse med åpning av campingplass. OK kvalitet, god smak og ingen lukt.

15 Registrering av brønner og borehull 12 Figur 6 Kart i M 1 : 1500 som viser plasseringen av borebrønn på eiendommen 129/1 (rød ring)

16 Registrering av brønner og borehull 13 Teknisk utstyr Pumpetype 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca l/t Pumpeplassering m? Pumpeslange (diameter) 37 mm utvendig? Trykktank Nei, men vannet pumpes mot et lite høydebasseng (nedgravd kum) Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: Dårlig. Overflatevann renner inn mellom to kumringer. Brønnkummen har tett bunn og kummen fylles med vann som renner ned i brønnen. Mengden overflatevann som rant ned i brønnen ble anslått til 50 l/time. Denne mengden vil variere med nedbør og snøsmelting. Brønnen bør dreneres (drenering på oversiden av kum og/eller i bunn av kum) og brønntoppen må tettes. Figur 7 Foto tatt i brønnkum som viser innrenning av overflatevann i kummen og direkte ned i brønnen.

17 Registrering av brønner og borehull 14 Forurensningskilder i brønnområdet: Brønnen ligger ovenfor dyrket mark og bebyggelse. Området rundt brønnen brukes eller har vært brukt til beiting, ellers er det ingen potensielle forurensningskilder i brønnens nærområde. Figur 8 Brønnkum Merknader: Mye jernutfelling i brønnkummen. Dette skyldes at vannet som renner inn i kummen er jernholdig, men også brønnvannet bør sjekkes for jerninnhold. Temp. på vann i kum 2,9 C, ledningsevne: 3,8 ms/m. Brønnens kapasitet ble økt med sprengning i bunnen av brønnen. Brønnen brukes av to bolighus og en liten campingplass som kun har sommeråpent.

18 Registrering av brønner og borehull 15 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping 45,85 Grunnvannsnivå etter utpumping 85,5 Mengde utpumpet? Det ble tappet fra flere kraner i bolighus Stigetest Tid etter pumpestopp (min) Vannstand i borehull (m under brønnkum) Tid etter pumpestopp (min) Vannstand i borehull (m under brønnkum) 0 85, ,3 1 83, ,8 2 82, ,1 3 81, ,9 4 80, ,1 5 79, ,3 7 77, ,9 9 75, ,4 Beregnet kapasitet ut fra stigetest (0-9 min) 850 l/time (trekt fra 50 l/t i innlekking) Vannkvalitet Temperatur ved pumpestart Ledningsevne ved pumpestart 3,7 C (målt på kjøkken) 4,7 ms/m ph: 6,7 Koliforme bakterier (/100 ml): 41 Farge (mg/pt/l): 4 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 1,9 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 0,43 Total antall bakterier 22 C (/ml) 1050 Kommentar til vannkvalitet: Vannet har dårlig bakteriologisk kvalitet med høyt innhold av koliforme bakterier og høyt total antall bakterier. Dette skyldes trolig innlekking av overflatevann i brønnen. Andre målte parametere tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

19 Registrering av brønner og borehull 16 Brønn 3 (129/5) Brønneier Navn: Adresse: Jørund Røte Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/5 og 129/11 Telefon: / Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Brønnlokk/brønnhus Brønnhodesikring Nei 107 moh Betongkum med plastlokk og treplate Brønnen mangler tatt brønnlokk Etableringsår? Brønnboringsfirma Hallingdal Bergboring? Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning 78 m mm Lodd Lengde foringsrør 3-6 m? Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn 0,2 m over bunn av kum 2-4 m morene med noe myr i toppen Vanninnslag/vannførende sprekker? Kapasitet (oppgitt av brønnborer) Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet 7000 l/t Rikelig med vann, minst 3000 l/t Jernholdig grunnvann. Det er montert filter for fjerning av jern. I følge brønneier fungerer vannrensingen godt og vannkvaliteten oppleves som bra.

20 Registrering av brønner og borehull 17 Figur 9 Kart i M 1 : 1500 som viser beliggenheten til brønn (rød ring) på eiendom 129/5 ved Bu

21 Registrering av brønner og borehull 18 Teknisk utstyr Pumpetype 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca 3000 l/t Pumpeplassering Ca m Pumpeslange (diameter) 37 mm utvendig Trykktank X, trykktank i kjeller Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: Mangelfull. Brønnen er ikke tilstrekkelig beskyttet mot innrenning av overflatevann i kum. Brønnen mangler tett lokk/brønnhatt. Fare for kortslutning med innrenning av overflatevann direkte i brønn. Forurensningskilder i brønnområdet: Brønnen ligger på plena ca 20 m fra bolighus og ca 20 meter nedenfor riksveien. Området på andre siden av riksveien, ca 30 m fra brønnen er oppdyrket. Avløpet fra bolighusene går i egne septikktanker med avrenning mot nordvest dvs. vekk fra brønnen. Figur 10 Brønnkum på plen ved bolighus. Bildet er tatt fra riksveien. Merknader: Brønnen forsyner to husstander. Ved den ene husstanden er det noen campinghytter som benyttes i sommersesongen.

22 Registrering av brønner og borehull 19 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping 22,80 m fra brønntopp Grunnvannsnivå etter utpumping 28,85 m Mengde utpumpet Ca 1000 l (pumpet direkte fra brønn) Pumpetest Tid etter pumpestart Vannstand i borehull 0 22, , , , ,85 Beregnet kapasitet ut fra pumpetest Over 3000 l/t. Merknader: Vannet stiger relativt langsomt etter pumpestopp. Dette skyldes at det er mye hulrom og sprekker i fjellet mellom 23 og 28 m som fylles med vann. Det har derfor ingen hensikt å beregne kapasiteten på grunnlag av stigetest. Vannkvalitet Temperatur ved pumpestart 6,2 C Ledningsevne ved pumpestart 25,2 ms/m ph: 6,7 Koliforme bakterier (/100 ml): 0 Farge (mg/pt/l): 12 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 6,8 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 1,9 Total antall bakterier 22 C (/ml) 3 Kommentar til vannkvalitet: Vannet har meget god bakteriologisk kvalitet. Fargetall og turbiditet er litt høyt. Dette antas å skyldes utfelte jern-partikler. Vannprøven er tatt før vannbehandling (filtrering for fjerning av jern). Ledningsevne og alkalitet indikerer at vannet er litt hardt. Alle målte parametere med unntak av turbiditet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

23 Registrering av brønner og borehull 20 Brønn 4 (129/13) Brønneier Navn: Adresse: Marit Bu Oppedal Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/13 Telefon: Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Brønnkum/brønnhus Brønnhodesikring Nei 114 moh Brønnhus med trykktank og Fe-filter Brønnen mangler tett brønnlokk Etableringsår 1982? Brønnboringsfirma Hallingdal? Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning Lengde foringsrør Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn 95 m mm Lodd 3 m stålrør + innvendig plastrør ned i fjell 0,1 m over gulv i brønnhus Bart fjell Vanninnslag/vannførende sprekker? Kapasitet (oppgitt av brønnborer)? Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet (vurdert av brønneier) Rikelig med vann, er aldri pumpet tørr. Jernholdig grunnvann. Det er montert filter for fjerning av jern. I følge brønneier fungerer vannrensingen godt og vannkvaliteten oppleves som bra.

24 Registrering av brønner og borehull 21 Figur 11 Kart i M 1 : 1500 som viser beliggenheten av borebrønn ved eiendommen 129/13 ved Bu (rød ring)

25 Registrering av brønner og borehull 22 Teknisk utstyr Pumpetype Pumpeplassering Pumpeslange (diameter) Trykktank 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca 2000 l/t Ca. 90 m 37 mm utvendig X Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: God. Brønnen ligger i et nytt brønnhus (se figur 4), og det er i tillegg installert plastrør inni foringsrøret og godt ned i fast fjell. Brønnen mangler tett brønnlokk. Figur 12 Foto av brønntopp og trykktank inne i brønnhus. Måling av grunnvannsnivå ved bruk av Boomer. Forurensningskilder i brønnområdet: Ingen i brønnens nærområde. Brønnen ligger i utmarksterreng ca. 50 m fra bolighuset, ca 150 m fra riksveien og 60 m fra dyrket mark.

26 Registrering av brønner og borehull 23 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping Grunnvannsnivå etter utpumping Mengde utpumpet 37,0 m fra brønntopp 66,5 m Ca 400 l Stigetest Tid etter pumpestopp (min) Vannstand i borehull (m under brønntopp) 0 66,5 1 66,3 2 66,1 3 65,9 4 67,7 7 65,2 8 64, , , , , ,7 Beregnet kapasitet ut fra stigetest (0-10 min) 162 l/time Vannkvalitet Temperatur ved pumpestart 5,2 C Ledningsevne ved pumpestart 28,8 ms/m Temperatur etter pumpestopp 6,7 C Ledningsevne ved pumpestopp 28,2 ms/m ph: 7,5 Koliforme bakterier (/100 ml): 0 Farge (mg/pt/l): < 2 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 1,7 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 2,5 Total antall bakterier 22 C (/ml) 27 Kommentar til vannkvalitet: Vannet har god bakteriologisk kvalitet og alle målte parametere tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Målinger av alkalitet og elektrisk ledningsevne indikerer at vannet kan være noe hardt.

27 Registrering av brønner og borehull 24 Brønn 5 (129/4) Brønneier Navn: Adresse: Per Frode Bu Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/4 Telefon: / Brønndata Brønntype Oppkomme/gravd brønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Nei 97 moh Type brønntopp Betongkum med kumringer Etableringsår? Brønndyp Brønndiameter Løsmasseoverdekning ved brønn Vanninnslag/vannførende sprekker Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet Ca 2 m Ca 1,2 m Ca 2 m morene med leire Vanninnslag i bunn av kum Rikelig Ukjent, men vannet har god nok kvalitet til formålet (drikkevann til beitedyr)

28 Registrering av brønner og borehull 25 Figur 13 Kart i M 1 : 1500 som viser beliggenheten av gravd brønn på eiendommen 129/4 ved Bu (rød ring)

29 Registrering av brønner og borehull 26 Teknisk utstyr Pumpetype Sugepumpe som kun benyttes i beitesesongen Pumpeplassering Tørroppstilt Pumpeslange (diameter) - Trykktank Nei Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: Ingen. Det er heller ikke nødvendig ut fra bruksmåte. Forurensningskilder i brønnområdet: Dyrket mark/eng like ovenfor brønnen. Figur 14 Gravd brønn over oppkomme Merknader: Brønnen benyttes til vanningspost til beitedyr.

30 Registrering av brønner og borehull 27 Grunnvannsnivå, kapasitet og vannkvalitet Grunnvannsnivå Ca 0,4 m fra brønntopp Anslått kapasitet ut fra overløp l/t. Temperatur i brønn 5,5 C Ledningsevne i brønn 3,8 ms/m ph 5,2 Turbiditet (FNU) 1,8 Farge (mg Pt/l) 5 Alkalitet (mmol/l) 0,042 Temperatur i bekk nedenfor brønn 2,1 C Ledningsevne i bekk nedenfor brønn 4,0 ms/m Temperatur i bekk sørvest for brønn 2,1 C Ledningsevne i bekk sørvest for brønn 4,4 ms/m Merknader: Temperaturmålingene viser at vannet i brønnen består av grunnvann med relativt lang oppholdstid. Tilsiget til brønnen kommer trolig fra løsmasser ovenfor brønnen. Grunnvannet drenerer i grove løsmasser like over fjell, og slår ut i området ved brønnen.

31 Registrering av brønner og borehull Borebrønn 5 i Vallavik i Ulvik herad (81/1) Brønneier Navn: Adresse: Paul Vallavik 5734 Vallavik i Ulvik Ulvik herad Gnr/bnr: 81/1 Telefon: / Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Brønnkum/brønnhus Brønnhode sikring Nei 54 moh Brønnhus med trykktank og lagertank Tett brønnhatt Etableringsår? Brønnboringsfirma? Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning Min. 55 m mm Lodd Lengde foringsrør 3 m stålrør? Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn 0,5 m over gulv i brønnhus 1-2 m med morene/urmasser over fjell Vanninnslag/vannførende sprekker Kapasitet (oppgitt av brønnborer) Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet Over 2000 l/s Rikelig med vann, er aldri pumpet tørr. God smak og ingen lukt. Ingen problemer med vannkvaliteten

32 Registrering av brønner og borehull 29 Figur 15 Kart i M 1:3000 som viser beliggenheten av borehullet ved Vallavik(rød ring)

33 Registrering av brønner og borehull 30 Teknisk utstyr Pumpetype Pumpeplassering Pumpeslange (diameter) Trykktank 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca 2250 l/t Ca. 50 m 37 mm utvendig Trykktank og et lite basseng. Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: God. Brønnen ligger i et gammelt brønnhus. Brønnen har tett brønnhatt. Det er ingen fare for direkte innsiving av overflatevann. Figur 16 Foto av brønntopp inne i brønnhus Forurensningskilder i brønnområdet: Ingen i brønnens nærområde. Brønnen ligger mellom en liten frukthage og en bekk. Merknader: Brønnen forsyner 2-3 bolighus, samt 1-2 hus som benyttes til utleie i feriesesongen.

34 Registrering av brønner og borehull 31 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping Grunnvannsnivå etter utpumping Mengde utpumpet 28,52 m fra brønntopp 28,75 m Ca l400 l Pumpetest Tid etter pumpestart Vannstand i borehull (m) 0 28, , , , , , , ,75 Kapasitet ut fra pumpetest Langt over 2250 l/t, sannsynlig over 5000 l/t Merknader: Med såpass liten avsenkning har det ingen hensikt å utføre stigetest. Vannprøve ble tatt etter 38 min. pumping Vannkvalitet Temperatur etter 10 min. pumping 7,0 C Ledningsevne etter 10 min pumping 12,7 ms/m Temperatur etter 40 min pumping 7,2 C Ledningsevne etter 40 min pumping 14,0 ms/m ph: 7,5 Koliforme bakterier (/100 ml): 1 Farge (mg/pt/l): 5 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 0,1 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 1,1 Total antall bakterier 22 C (/ml) - Kommentar til vannkvalitet: Innholdet av koliforme bakterier på 1 pr 100 ml kan skyldes prøvetakingen, slik at det antas at vannet har god bakteriologisk kvalitet. Andre målte parametere tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

Kommune: Værøy. Sidetall: 45 Pris: 135,- Kartbilag: 5 Prosjektnr.:

Kommune: Værøy. Sidetall: 45 Pris: 135,- Kartbilag: 5 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.052 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Beskyttelse av vannverk, Værøy kommune Forfatter:

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell Sylvi Gaut, NGU NGU, 2. februar 2010 Innhold Metode for å vurdere om en grunnvannskilde i fjell er godt nok beskyttet til å fungere som en hygienisk

Detaljer

Grunnvann i Ullensvang kommune

Grunnvann i Ullensvang kommune Grunnvann i Ullensvang kommune NGU Rapport 92.121 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole NOTAT Prosjektnavn: Vannforsyning til Drageid leirskole Prosjektnr.: 510252 Sak: Utredning av grunnvannsforekomster til vannforsyning Til: Drageid leirskole v/ Ingolf Dørum Kopi: Fra: Asplan Viak avd.

Detaljer

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog)

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog) Drikkevannskvalitet Sylvi Gaut (hydrogeolog) Fagdager privat v/a 23.-24. februar 2012 Innhold Drikkevannskvalitet vannkvalitet brønnkvalitet Brønnrehabilitering Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA)

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Rolf Forbord og Bernt Olav Hilmo, Asplan Viak Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Asplan Viak er er engasjert av Nordkapp kommune for

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave/dato:

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK 07.07.2004 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret

Detaljer

VANNFORSYNING I GRÅSJØEN HYTTEFELT BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL BEDRING AV VANNFORSYNINGEN I FELTET

VANNFORSYNING I GRÅSJØEN HYTTEFELT BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL BEDRING AV VANNFORSYNINGEN I FELTET VANNFORSYNING I GRÅSJØEN HYTTEFELT BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL BEDRING AV VANNFORSYNINGEN I FELTET 1 INNLEDNING På årsmøtet i Gråsjøfeltets velforening ble vannforsyningen i hyttefeltet

Detaljer

Grunnvannsbrønner og tracerstasjoner i deponiet Vannprøvetaking Feltdatarapport

Grunnvannsbrønner og tracerstasjoner i deponiet Vannprøvetaking Feltdatarapport Rambøll Norge AS Grunnvannsbrønner og tracerstasjoner i deponiet Vannprøvetaking Feltdatarapport Trondheim havn Renere havnesedimenter i Trondheim Prosjekt nr 6070043 Rapport nr. 1 rev 02 2008-02-25 Innhold

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vefsn kommune Forfatter: Morland G., Grønlie

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steigen kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Kommune: Flakstad. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Kommune: Flakstad. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.032 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Flakstad kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK MIDTRE GAULDAL KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK 14.04.2005 Grunnvann Støren vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks 6723

Detaljer

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato:

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk Utgave: 1 Dato: 2011-09-22 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 2 Grunnvannsundersøkelser

Detaljer

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato:

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato: UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID Utgave: 1 Dato: 2007-10-09 Undersøkelsesboringer ved Tjorputten Oppsummering av resultater og forslag til videre

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes

Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Tromsø kommune Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes 2014-12-15 Oppdragsnr.: 5142966 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av

Detaljer

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.075 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Notodden kommune Forfatter: Klempe H.,

Detaljer

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.194 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Meråker kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune.

Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune. Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune. Grunnvarme er energi lagret i løsmasser, berggrunn og grunnvann. Energien utnyttes ved bruk av varmepumpe. Uttak av grunnvarme

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune.

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

1 Innledning... 2. 1.1 Bakgrunn... 2. 1.2 Formål... 2. 2 Bakgrunnsmateriale... 2. 3 Metodikk... 3. 4 Områdebeskrivelse... 4

1 Innledning... 2. 1.1 Bakgrunn... 2. 1.2 Formål... 2. 2 Bakgrunnsmateriale... 2. 3 Metodikk... 3. 4 Områdebeskrivelse... 4 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Trondheim kommune 534853 Grunnundersøkelse i Vikerauntjønna [Revisjonsdato] Bernt Olav Hilmo HYDROLOGISKE OG GEOLOGISKE UNDERSØKELSER AV VIKERAUNTJØNNA

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Bykle kommune

Grunnvann i Bykle kommune Grunnvann i Bykle kommune NGU Rapport 92.063 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

Søknad om konsesjon i henhold til

Søknad om konsesjon i henhold til Mai 2015. Tranøy kommune 'J Søknad om konsesjon i henhold til vannressursloven Uttak av grunnvann til Lekandsund vannverk Innhold Tiltakshaver..... 2 Beskrivelse av tiltaket..... 2 3 Arealbruk...... 3

Detaljer

Ringerike Kommune. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. Utgave: 2 Dato: 2012-11-20

Ringerike Kommune. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. Utgave: 2 Dato: 2012-11-20 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen Utgave: 2 Dato: 2012-11-20 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Klausuleringsplan for Ringerike

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Drikkevannsforskriftens krav til prøvetakingsfrekvens og parametere Prosedyre for uttak av prøver 13.01.2003 NMT i Ålesund, Asbjørn Vågsholm

Detaljer

Hemne kommune. Nye brønner til Eide vannverk. Utgave: 1 Dato:

Hemne kommune. Nye brønner til Eide vannverk. Utgave: 1 Dato: Nye brønner til Eide vannverk Utgave: 1 Dato: 2011-06-01 Nye brønner til Eide vannverk 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nye brønner til Eide vannverk Utgave/dato: 1 / 2011-06-01 Arkivreferanse:

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

1 Innledning... 2. 1.1 Utredningsbehov grunnvann og overflatevann... 2. 1.2 Tiltaket... 3. 1.3 Influensområdet... 3. 1.4 Registreringer...

1 Innledning... 2. 1.1 Utredningsbehov grunnvann og overflatevann... 2. 1.2 Tiltaket... 3. 1.3 Influensområdet... 3. 1.4 Registreringer... Rapport Oppdragsgiver: Lunner Pukkverk AS Oppdrag: 529643 Regulering Lunner pukkverk Dato: 2015-06-17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen, Petter Snilsberg, Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen GRUNNVANNSFORHOLD

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Bodø kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon?

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Hanne M. L. Kvitsand Asplan Viak AS/NTNU VA-dagene MN 29.10.14 Drikkevannsforskriften 14 Krav til vannkilde og vannbehandling for godkjennings- og meldepliktige

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE PRØVEPUMPING AV GRUNNVANN TIL STØREN VANNVERK MED FORSLAG TIL BESKYTTELSESPLAN

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE PRØVEPUMPING AV GRUNNVANN TIL STØREN VANNVERK MED FORSLAG TIL BESKYTTELSESPLAN MIDTRE GAULDAL KOMMUNE PRØVEPUMPING AV GRUNNVANN TIL STØREN VANNVERK MED FORSLAG TIL BESKYTTELSESPLAN 010.05.2007 Prøvepumping av grunnvann til Støren vannverk med forslag til beskyttelsesplan I DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Revidering av beskyttelsessoner og bestemmelser for Ringerike vannverk Kilemoen. Ringerike kommune

Revidering av beskyttelsessoner og bestemmelser for Ringerike vannverk Kilemoen. Ringerike kommune Revidering av beskyttelsessoner og bestemmelser for Ringerike vannverk Kilemoen Ringerike kommune 11.3.2014 Lovverk og veiledere Det er krav i Drikkevannsforskriften ( 14. Vannkilde og vannbehandling)

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi

NGU Rapport 2000.093. GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi NGU Rapport 2000.093 GRUNNVARME SOM ENERGIKILDE Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT. Skien. Skien. Skien kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Skien. Skien. Skien kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.077 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Skien kommune Forfatter: Klempe H., Ragnhildstveit

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk Praktiske erfaringer med UV anlegg Storoddan kommunale vannverk Storoddan kommunale vannverk Klausulering Sone 0: 2 grunnvannsbrønner. Området gjerdes inn og utgjør ca. 200 m 2. Sone 1: Ikke tillatt med

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster. Lier kommune i Buskerud. NVE / SFT mai 2007 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog

Karakterisering av grunnvannsforekomster. Lier kommune i Buskerud. NVE / SFT mai 2007 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog Karakterisering av grunnvannsforekomster Lier kommune i Buskerud NVE / SFT mai 7 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog Baseres på følgende kilder: NGU (Grunnvann, berggrunn, løsmasser, utførte oppdrag) Lier

Detaljer

Grunnvannsbaserte grunnvarmeanlegg

Grunnvannsbaserte grunnvarmeanlegg Grunnvannsbaserte grunnvarmeanlegg erfaringer fra mer enn 20 års drift Kirsti Midttømme og Randi K. Ramstad Typer grunnvarme /energilager Kilde: Olof Andersson, Sweco Grunnvarmebaserte varmepumper Land

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Kismul vannverk Mai 2010 E.Coli A 0 21 21 Intestinale enterokokker A 0 17 17 Koliforme bakterier B 0 21 21 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 13 3,9 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Øvre Eiker. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.043 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øvre Eiker kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg September 2012 E.Coli A 0 12 12 Intestinale enterokokker A 0 12 12 Koliforme bakterier B 0 12 12 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 4,7 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,05

Detaljer

KILDESIKRING I PRAKSIS

KILDESIKRING I PRAKSIS KILDESIKRING I PRAKSIS Vannforeningen 2007 05.11.2007 TORE FORSETH Mattilsynet - Distriktskontoret for Gauldal KILDESIKRING I PRAKSIS - DISPOSISJON Hva er små vannforsyningssystem? Utfordringer Grunnvann

Detaljer

Meråker Kommune FORPROSJEKT

Meråker Kommune FORPROSJEKT Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN 09.10.12 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 4 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER... 4 5. UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG...

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Grunnvannsforsyning fra løsmasser styrker og svakheter ved klimaendring

Grunnvannsforsyning fra løsmasser styrker og svakheter ved klimaendring Grunnvannsforsyning fra løsmasser styrker og svakheter ved klimaendring Hanne M. L. Kvitsand Hydrogeolog og stipendiat Asplan Viak AS / NTNU www.grunnvanninorge.no Vannforeningen 25.03.14 Grunnvannsforsyning

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Fyresdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Fyresdal kommune NGU Rapport 91.134 Grunnvann i Fyresdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.134 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK

RAPPORT 63.2521.18 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Ringsaker kommune Forfatter: Rohr-Torp

Detaljer

EUs vannrammedirektiv grunnvann forslag til metodikk for karakterisering. Per Alve Glad og Lars Egil Haugen Seksjon for vannbalanse

EUs vannrammedirektiv grunnvann forslag til metodikk for karakterisering. Per Alve Glad og Lars Egil Haugen Seksjon for vannbalanse EUs vannrammedirektiv grunnvann forslag til metodikk for karakterisering Per Alve Glad og Lars Egil Haugen Seksjon for vannbalanse Innhold Bakgrunn/Introduksjon Metode og databeskrivelse Resultater Arbeidet

Detaljer

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune

NGU Rapport 91.085. Grunnvann i Tinn kommune NGU Rapport 91.085 Grunnvann i Tinn kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.085 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.021 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Saltdal kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

RAPPORT 2712.00. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT 2712.00. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.096 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologiske vurderinger med sikte på å utarbeide

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

Kommune: Hurum. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Hurum. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.163 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Hurum kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Okvatnet og Vedalsvatnet

Okvatnet og Vedalsvatnet Okvatnet og Vedalsvatnet Olexkart og volumberegninger Undersøkelsen av Okvatnet Vedalsvatnet ble utført av Hydra AS sommeren 2007. Deltagere var Mona Gilstad, Jarle Ulriksen og Ole Robert Hestvik. Teknisk

Detaljer

RAPPORT. Snillfjord. Snillfjord

RAPPORT. Snillfjord. Snillfjord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.062 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Vurdering av muligheter for uttak av grunnvann innen

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune

NGU Rapport Grunnvann i Askvoll kommune NGU Rapport 91.091 Grunnvann i Askvoll kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.091 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften.

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. HEVA 15. og 16. okt. 2014 Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør / teknisk ansvarlig avløp Dagens tema Labora Analyselaboratorium og fiskehelse

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Smedasundet 66, NO-5528 Haugesund Pb. 458, NO-5501 Haugesund Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Smedasundet 66, NO-5528 Haugesund Pb. 458, NO-5501 Haugesund Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Norconsult AS v/raymond Tuv Fra: Norconsult AS v/gunvar Mjølhus Dato: 2012-04-24 Supplerende grunnundersøkelser (grunnvann) Innledning Stavanger kommune skal bygge ny svømmehall på Hundvåg ved Austbø.

Detaljer

Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing

Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing Gunvald Johansen Bygg Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing november 2009 Rapportnr.: 5001663.hg_r1 Side: 3 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Registrer innrapportering

Registrer innrapportering Registrer innrapportering 1. Velg Kontaktperson innrapportering for Vannforsyningssystem: Hans Sæter Du kan legge til en person i listen ved å trykke på lenken "Rediger aktører på virksomheten". Staurset

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune NGU Rapport 91.110 Grunnvann i Hemne kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.110 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune NGU Rapport 91.092 Grunnvann i Luster kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.092 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer