STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART"

Transkript

1 STATENS VEGVESEN REGISTRERING AV BRØNNER OG BOREHULL I BU OG VALLAVIK FØR ANLEGGSSTART

2 Registrering av brønner og borehull i Bu og Vallavik før anleggsstart DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS NO MVA I Oppdragsgiver: Oppdrag: Staten vegvesen Registrering av brønner og borehull, Bu og Vallavik Oppdrag nummer: Rapportnavn: Registrering av brønner og borehull i Bu og Vallavik før anleggsstart Dato Versjon: 1 Nøkkelord: Brønner, overvåkning, grunnvannsnivå, brønnkapasitet, vannkvalitet, veibygging Arkiv (filnavn): Rapportansvarlig: O:\514357\04_Tilbud_avtaler\tb doc Bernt Olav Hilmo Rapportmedarbeidere: Egenkontroll: Bernt Olav Hilmo Dato, signatur: Sidemannskontroll: Rolf Forbord Dato, signatur: Arendal - Bergen - Karasjok - Kolbotn - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Leknes - Lillehammer - Lyngdal - Molde - Risør - Sandvika - Ski - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ål

3 Registrering av brønner og borehull 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING OMRÅDEBESKRIVELSE Bu Vallavik METODIKK Forstudier Feltundersøkelser RESULTATER Nedbør og grunnvannsnivå før og under prøvetaking Brønnregistreringer Bu i Ullensvang herad Borebrønn 5 i Vallavik i Ulvik herad (81/1)...28 Arendal - Bergen - Karasjok - Kolbotn - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Leknes - Lillehammer - Lyngdal - Molde - Risør - Sandvika - Ski - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ål

4 Registrering av brønner og borehull 2 1 INNLEDNING I forbindelse med bygging av Hardangerbrua med tilførselsveger, skal det foretas en registrering og kontroll av brønner og borehull for å påvise eventuelle endringer i vannkildenes kapasitet og/eller kvalitet som følge av tiltaket. Dette er en forutsetning ved vurdering av tiltak for å bøte på eventuelle endringer i vannkildene, og ved vurdering av eventuelle erstatninger. Asplan Viak har fått i oppdrag av å foreta registrering av 4 borehull og en vannkilde ved Bu i Ullensvang herad, samt et borehull i Vallavik i Ulvik herad (se figur 1). Registreringene omfatter følgende: - Vannkildenes kapasitet - Grunnvannstanden i brønnene - Vannkildenes kvalitet (turbiditet, farge, surhetsgrad, alkalitet og bakterieinnhold) Registrering av brønner og borehull før anleggsstart ble foretatt i perioden januar For hver vannkilde er det utarbeidet separate rapporter med dokumentasjon på brønndata, kart og foto. Figur 1 Kart i M 1 : som viser plasseringen av registrerte borehull (blå sirkel) og brønner grønn sirkel) i Bu og Vallavik Arendal - Bergen - Karasjok - Kolbotn - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Leknes - Lillehammer - Lyngdal - Molde - Risør - Sandvika - Ski - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ål

5 Registrering av brønner og borehull 2 2 OMRÅDEBESKRIVELSE 2.1 Bu Ytre Bu er ei grend beliggende på sørsiden av Hardangerfjorden i Ullensvang kommune. Bebyggelsen som består av en blanding av gårdsbruk, eneboliger og fritidsbebyggelse, liger på et platå mellom 100 og 120 moh (se figur 1). Store deler av platået består av myr som for en stor del er oppdyrket. Ellers består løsmassene av morene og leire. Løsmassetykkelsen er ikke kjent, men ut fra terrengformasjoner og er den stort sett mellom 0 og 5 m, men i myrområdene og i forsenkninger kan den være noe større. Berggrunnen består av granittisk gneis mot øst og granodioritt og granitt mot vest. Vannforsyningen i området består av enkeltanlegg basert på gravde brønner, bekker og borebrønner i fjell. På grunnlag av målinger i borebrønner tyder det på at grunnvannsnivået i området ligger mellom 20 og 50 m under overflaten. Det lave grunnvannsnivået skyldes områdets beliggenhet. Det er ingen store forurensningskilder som truer grunnvannskvaliteten, men følgende arealbruk kan lokalt påvirke vannkvaliteten: - Trafikken på riksvei 47 som går gjennom grenda. Forurensning kan både skje ved avrenning fra kjøretøy og last i forbindelse med ulykker og fra veisalting. - Avrenning fra dyrket mark - Avrenning fra septikktanker. All bebyggelsen har separate avløpsanlegg bestående av slamavskiller og avrenning til bekk, grøft, og lignende. 2.2 Vallavik Vallavik er ei lita grend beliggende på nordsiden av Hardangerfjorden i Ulvik kommune. Bebyggelsen som består av noe få bolighus, ligger i fjellsida ned mot fjorden mellom 0 og 40 moh (se figur 1). Utenom noe urmasser og tynt morenedekke er det sparsomt med løsmasser. Berggrunnen består av granodioritt og granitt. Bebyggelsen får dekket sin vannforsyning fra en fjellbrønn (se nærmere beskrivelse under kap. 4).

6 Registrering av brønner og borehull 3 3 METODIKK 3.1 Forstudier I konkurransegrunnlaget fra ble det gitt opplysninger om brønneier, brønntype, borebrønners dybde, samt kart i M 1 : 5000 som viser omtrentlig beliggenhet. I tillegg er det benyttet følgende bakgrunnsdata: NGUs hydrogeologiske database Granada (brønnboringsregisteret). Databasen innholder data på blant annet brønndyp, grunnvannsnivå, dyp på vanninnslag kapasitetsanslag. Kun en av de 6 brønnene i Bu og Vallavik er registrert i databasen. Topografiske kart fra Ulvik herad og Ullensvang herad sine internettsider (kartportalen nfonnakart.no). Berggrunnsgeologiske og kvartærgeologiske kart fra NGU. Nedbørsdata fra DNMIs internettsider Opplysninger om grunnvannsnivå fra Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) (NVE). 3.2 Feltundersøkelser Registreringene omfatter 4 borehull og en brønn basert på et oppkomme ved Bu i Ullensvang herad og en borebrønn ved Vallavik i Ulvik herad. For alle vannkilder er følgende målinger/registreringer gjort i felt: 1. Samtale med brønneier for å få mest mulig opplysninger om brønnen (bruksområde, maksimal kapasitet, gjennomsnittelig uttak, vannkvalitet etc). 2. Beskrivelse av brønnplassering og brønnsikring. Dette ble gjort for å vurdere hvorvidt brønnene kan være påvirket av eksisterende forurensningskilder for eksempel septiktanker, kloakkinfiltrasjon, gjødsellager, oljetanker) og hvor godt brønnene er sikret mot forurensning fra overflaten. Dette er dokumentert med foto. 3. Feltmålinger. Følgende registreringer ble utført: a) Måling av naturlig grunnvannsnivå etter en periode med lite eller intet uttak fra brønnen. Der det var mulig ble det benyttet peilebånd med lydsignal med målenøyaktighet på 1 cm. Der det var vanskelig å få ned peilebåndet ble det benyttet en Boomer (et slags ekkolodd for måling av grunnvannsnivå) med målenøyaktighet på 10 cm. b) Måling av brønnenes kapasitet. I brønner med middels til lav kapasitet (< 2000 l/t) ble kapasiteten målt ved stigetest etter at vannstanden i brønnen er senket etter en pumpeperiode med maksimal kapasitet. Kapasiteten beregnes ut fra hvor fort vannet stiger i borehullet etter at pumpa har stanset, dvs man måler oppfylt vannvolum pr tidsenhet. Dete krever at brønnens og pumpeslangens diameter er kjent. Stigningen like etter pumpestopp gir den sikreste kapasitetsmålingen. Sprekker og hulrom i fjellet i stigningsnivået vil gi for lav beregnet kapasitet fordi det da er volum utenfor selve brønnen som også skal oppfylles med vann. Den andre metoden for kapasitetsmåling er å pumpe ut vann med en kjent kapasitet, og så måle vannstanden i brønnen under uttak. Hvis brønnens kapasitet er større enn uttaket vil vannstanden i brønnen synke langsomt og til slutt flate ut mot et bestemt nivå, mens hvis uttaket er større enn brønnkapasiteten vil vannstanden synke med tilnærmet konstant hastighet. Utstyret som ble brukt var peilebånd, Boomer, stoppeklokke og målekar for å beregne utpumpet vannmengde. c) Målinger av elektrisk ledningsevne og temperatur. Dette ble gjort med et enkelt feltinstrument og gir grunnlag for en vurdering av grunnvanns karakter og oppholdstid. d) Vannprøvetaking. Vannprøver fra hver brønn ble tatt på egnet tappested så nær brønnen som mulig, og etter vanlige prosedyrer for vannprøvetaking gitt av analyselaboratoriet. For hver

7 Registrering av brønner og borehull 4 vannprøve ble det fylt tre prøveflasker levert av laboratoriet. I en brønn basert på oppkomme ble det ikke tatt vannprøve til bakteriologisk analyse, fordi brønnen kun brukes til vannpost til beitedyr. 4. Vannanalyser. Alle analysene med unntak av alkalitet er utført av Matlab. på Voss. Alkalitetsmålingene er utført av Sogn lab i Sogndal etter avtale med Matlab.

8 Registrering av brønner og borehull 5 4 RESULTATER 4.1 Nedbør og grunnvannsnivå før og under prøvetaking Grunnvannsnivået i brønner og borehull er avhengig av tilsiget som igjen er avhengig av nedbør og snøsmelting. Derfor vil også brønnenes kapasitet til en viss grad varierer med nedbør og snøsmelting. Dette gjelder særlig for brønner og borehull med grunt tilsig det vil si at de mates med grunnvann med kort oppholdstid i grunnen. For borehull hvor vannstanden står dypt og hvor grunnvannet bruker lang tid (flere måneder) fra overflaten og til brønnen, vil både grunnvannsnivået og kapasiteten variere relativt lite over året. Når det skal dokumenteres endringer i brønnenes grunnvannsnivå og kapasitet er det derfor viktig at målingene relateres til nedbørsforhold og generelt grunnvannsnivå i området på det tidspunktet målingene ble utført. Figur 1 visser nedbørsdata fra en målestasjon i Kinsarvik. I november og desember kom det til sammen 500 mm nedbør, noe som er over 250 % av normalen. Også i perioden var nedbørsmengden over 200 % av normalen. Så å si hele nedbørsmengden kom som regn. Figur 2 Nedbørsdata for 2006 fra stasjon Kinsarvik (data fra Det finnes ingen nærliggende målestasjoner for grunnvannsnivå. Nærmeste stasjon er Fana ved Bergen. Figur 3 viser grunnvannsstand for denne stasjonen i løpet av siste år. Normal grunnvannstand går ikke klart fram av figuren, men i januar 2007 ligger grunnvannsstanden ca. 0,5 m over normalen. Det må bemerkes at denne målestasjonen er en løsmassebrønn. Vannstanden i en boret fjellbrønn varierer normalt mer enn i en løsmassebrønn. På grunnlag av disse dataene på nedbør og grunnvannsnivå kan det antas at grunnvannsnivået i de aktuelle brønnene ved måletidspunktet i midten av januar jevnt over er noe høyere enn normal vannstand.

9 Registrering av brønner og borehull 6 Figur 3 Grunnvannsnivå for LGN-stasjon Fana, rør 2. Data fra NVE. 4.2 Brønnregistreringer Bu i Ullensvang herad I dette området ble det registrert 4 borehull og en gravd brønn. Alle resultatene er oppsummert i brønnskjemaene som følger på de neste sidene.

10 Registrering av brønner og borehull 7 Brønn 1 (129/3, 129/2 og 129/4) Brønneier Navn: Adresse: Nina D. og Onar Herland, Jørgen Røte og Per Frode Bu Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/3, 129/2 og 129/4 Telefon: / (Nina D. og Onar Herland) Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Ja (brønn nr ) Høyde over havet Brønnhus/brønnkum Brønnhodesikring 145 moh Brønnkum med tett tak Mangler tett lokk Etableringsår Boret i 2002, blir satt i drift i 2007 Brønnboringsfirma Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning Lengde foringsrør Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn Vanninnslag/vannførende sprekker Kapasitet (oppgitt av brønnborer) Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet Hallingdal bergboring 145 m 132 mm Lodd 3 m stålrør Ca 0,25 m Bart fjell, Brønnen står på en liten bergknaus med tynt morenedekke rundt meter etter boring 200 l/time etter boring, økt kap. etter trykking. Anslått til l/time på grunnlag av prøvepumping Virker bra. Klart vann med god smak.

11 Registrering av brønner og borehull 8 Figur 4 Kart i M 1: 3000 som viser plasseringen av borebrønn (rød ring) for eiendommene 129/2, 129/3 og 129/4 ved Bu.

12 Registrering av brønner og borehull 9 Teknisk utstyr Pumpetype 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca 1500 l/t Pumpeplassering Ca. 130 m Pumpeslange (diameter) 37 mm utvendig Trykktank Nei, men vannet pumpes direkte opp en tank/høydebasseng Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: God. Brønnen ligger i et støpt brønnkum med overbygd tett tak. Brønnen mangler tett brønnlokk. Høydebasseng/ta nk Brønnkum Figur 5 Brønnkum med overbygg og høydebasseng i bakgrunnen. Forurensningskilder i brønnområdet: Brønnen ligger ovenfor dyrket mark og bebyggelse. Området rundt brønnen brukes eller har vært brukt til beiting, ellers er det ingen potensielle forurensningskilder i brønnens nærområde. Merknader: Det er utført hydraulisk trykking i brønnene med plassering av pakningen på 30 meters dyp. Trykkingen var vellykket og kapasiteten økte betydelig. Brønnen vil bli satt i produksjon i 2007, og den vil da erstatte gamle gravde brønner/oppkommer delvis basert på tilsig fra bekker.

13 Registrering av brønner og borehull 10 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping Grunnvannsnivå etter utpumping Mengde utpumpet 19,8 m fra brønntopp 51,9 m Ca 800 l Stigetest Tid etter pumpestopp Vannstand i borehull 0 51,9 1 50,6 3 48,2 8 42, , , ,7 Beregnet kapasitet ut fra stigetest (0-8 min) 856 l/time Kapasitet beregnet ut fra mengde utpumpet vannmengde og senkning 742 l/time Vannkvalitet Temperatur ved pumpestart 6,8 C Ledningsevne ved pumpestart 7,0 ms/m Temperatur etter pumpestopp 6,9 C Ledningsevne ved pumpestopp 7,2 ms/m ph: 6,4 Koliforme bakterier (/100 ml): 0 Farge (mg/pt/l): < 2 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 0,8 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 0,43 Total antall bakterier 22 C (/ml) 11 Kommentar til vannkvalitet: Vannet har god bakteriologisk kvalitet og alle målte parametere med unntak av ph tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften (ph 6,5-9,5).

14 Registrering av brønner og borehull 11 Brønn 2 (129/1) Brønneier Navn: Adresse: Brynjulv Ove Kalland Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/1 og 129/10 Telefon: / Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Brønnkum/brønnhus Brønnhodesikring Nei 128 moh Brønnkum (støpte kumringer med lokk) Brønnen mangler tett lokk Etableringsår Boret i 1984 satt i drift i 1985 Brønnboringsfirma Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning Lengde foringsrør Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn Hallingdal Bergboring 117 m 134 mm Lodd 3 m stålrør Ca 0,30 m Ca 1,5 m morenedekke Vanninnslag/vannførende sprekker Kapasitet (oppgitt av brønnborer) Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet < 100 l/time etter boring, l/time etter sprengning. Rikelig Brønneier har sendt inn vannprøver hvert år i forbindelse med åpning av campingplass. OK kvalitet, god smak og ingen lukt.

15 Registrering av brønner og borehull 12 Figur 6 Kart i M 1 : 1500 som viser plasseringen av borebrønn på eiendommen 129/1 (rød ring)

16 Registrering av brønner og borehull 13 Teknisk utstyr Pumpetype 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca l/t Pumpeplassering m? Pumpeslange (diameter) 37 mm utvendig? Trykktank Nei, men vannet pumpes mot et lite høydebasseng (nedgravd kum) Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: Dårlig. Overflatevann renner inn mellom to kumringer. Brønnkummen har tett bunn og kummen fylles med vann som renner ned i brønnen. Mengden overflatevann som rant ned i brønnen ble anslått til 50 l/time. Denne mengden vil variere med nedbør og snøsmelting. Brønnen bør dreneres (drenering på oversiden av kum og/eller i bunn av kum) og brønntoppen må tettes. Figur 7 Foto tatt i brønnkum som viser innrenning av overflatevann i kummen og direkte ned i brønnen.

17 Registrering av brønner og borehull 14 Forurensningskilder i brønnområdet: Brønnen ligger ovenfor dyrket mark og bebyggelse. Området rundt brønnen brukes eller har vært brukt til beiting, ellers er det ingen potensielle forurensningskilder i brønnens nærområde. Figur 8 Brønnkum Merknader: Mye jernutfelling i brønnkummen. Dette skyldes at vannet som renner inn i kummen er jernholdig, men også brønnvannet bør sjekkes for jerninnhold. Temp. på vann i kum 2,9 C, ledningsevne: 3,8 ms/m. Brønnens kapasitet ble økt med sprengning i bunnen av brønnen. Brønnen brukes av to bolighus og en liten campingplass som kun har sommeråpent.

18 Registrering av brønner og borehull 15 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping 45,85 Grunnvannsnivå etter utpumping 85,5 Mengde utpumpet? Det ble tappet fra flere kraner i bolighus Stigetest Tid etter pumpestopp (min) Vannstand i borehull (m under brønnkum) Tid etter pumpestopp (min) Vannstand i borehull (m under brønnkum) 0 85, ,3 1 83, ,8 2 82, ,1 3 81, ,9 4 80, ,1 5 79, ,3 7 77, ,9 9 75, ,4 Beregnet kapasitet ut fra stigetest (0-9 min) 850 l/time (trekt fra 50 l/t i innlekking) Vannkvalitet Temperatur ved pumpestart Ledningsevne ved pumpestart 3,7 C (målt på kjøkken) 4,7 ms/m ph: 6,7 Koliforme bakterier (/100 ml): 41 Farge (mg/pt/l): 4 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 1,9 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 0,43 Total antall bakterier 22 C (/ml) 1050 Kommentar til vannkvalitet: Vannet har dårlig bakteriologisk kvalitet med høyt innhold av koliforme bakterier og høyt total antall bakterier. Dette skyldes trolig innlekking av overflatevann i brønnen. Andre målte parametere tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

19 Registrering av brønner og borehull 16 Brønn 3 (129/5) Brønneier Navn: Adresse: Jørund Røte Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/5 og 129/11 Telefon: / Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Brønnlokk/brønnhus Brønnhodesikring Nei 107 moh Betongkum med plastlokk og treplate Brønnen mangler tatt brønnlokk Etableringsår? Brønnboringsfirma Hallingdal Bergboring? Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning 78 m mm Lodd Lengde foringsrør 3-6 m? Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn 0,2 m over bunn av kum 2-4 m morene med noe myr i toppen Vanninnslag/vannførende sprekker? Kapasitet (oppgitt av brønnborer) Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet 7000 l/t Rikelig med vann, minst 3000 l/t Jernholdig grunnvann. Det er montert filter for fjerning av jern. I følge brønneier fungerer vannrensingen godt og vannkvaliteten oppleves som bra.

20 Registrering av brønner og borehull 17 Figur 9 Kart i M 1 : 1500 som viser beliggenheten til brønn (rød ring) på eiendom 129/5 ved Bu

21 Registrering av brønner og borehull 18 Teknisk utstyr Pumpetype 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca 3000 l/t Pumpeplassering Ca m Pumpeslange (diameter) 37 mm utvendig Trykktank X, trykktank i kjeller Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: Mangelfull. Brønnen er ikke tilstrekkelig beskyttet mot innrenning av overflatevann i kum. Brønnen mangler tett lokk/brønnhatt. Fare for kortslutning med innrenning av overflatevann direkte i brønn. Forurensningskilder i brønnområdet: Brønnen ligger på plena ca 20 m fra bolighus og ca 20 meter nedenfor riksveien. Området på andre siden av riksveien, ca 30 m fra brønnen er oppdyrket. Avløpet fra bolighusene går i egne septikktanker med avrenning mot nordvest dvs. vekk fra brønnen. Figur 10 Brønnkum på plen ved bolighus. Bildet er tatt fra riksveien. Merknader: Brønnen forsyner to husstander. Ved den ene husstanden er det noen campinghytter som benyttes i sommersesongen.

22 Registrering av brønner og borehull 19 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping 22,80 m fra brønntopp Grunnvannsnivå etter utpumping 28,85 m Mengde utpumpet Ca 1000 l (pumpet direkte fra brønn) Pumpetest Tid etter pumpestart Vannstand i borehull 0 22, , , , ,85 Beregnet kapasitet ut fra pumpetest Over 3000 l/t. Merknader: Vannet stiger relativt langsomt etter pumpestopp. Dette skyldes at det er mye hulrom og sprekker i fjellet mellom 23 og 28 m som fylles med vann. Det har derfor ingen hensikt å beregne kapasiteten på grunnlag av stigetest. Vannkvalitet Temperatur ved pumpestart 6,2 C Ledningsevne ved pumpestart 25,2 ms/m ph: 6,7 Koliforme bakterier (/100 ml): 0 Farge (mg/pt/l): 12 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 6,8 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 1,9 Total antall bakterier 22 C (/ml) 3 Kommentar til vannkvalitet: Vannet har meget god bakteriologisk kvalitet. Fargetall og turbiditet er litt høyt. Dette antas å skyldes utfelte jern-partikler. Vannprøven er tatt før vannbehandling (filtrering for fjerning av jern). Ledningsevne og alkalitet indikerer at vannet er litt hardt. Alle målte parametere med unntak av turbiditet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

23 Registrering av brønner og borehull 20 Brønn 4 (129/13) Brønneier Navn: Adresse: Marit Bu Oppedal Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/13 Telefon: Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Brønnkum/brønnhus Brønnhodesikring Nei 114 moh Brønnhus med trykktank og Fe-filter Brønnen mangler tett brønnlokk Etableringsår 1982? Brønnboringsfirma Hallingdal? Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning Lengde foringsrør Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn 95 m mm Lodd 3 m stålrør + innvendig plastrør ned i fjell 0,1 m over gulv i brønnhus Bart fjell Vanninnslag/vannførende sprekker? Kapasitet (oppgitt av brønnborer)? Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet (vurdert av brønneier) Rikelig med vann, er aldri pumpet tørr. Jernholdig grunnvann. Det er montert filter for fjerning av jern. I følge brønneier fungerer vannrensingen godt og vannkvaliteten oppleves som bra.

24 Registrering av brønner og borehull 21 Figur 11 Kart i M 1 : 1500 som viser beliggenheten av borebrønn ved eiendommen 129/13 ved Bu (rød ring)

25 Registrering av brønner og borehull 22 Teknisk utstyr Pumpetype Pumpeplassering Pumpeslange (diameter) Trykktank 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca 2000 l/t Ca. 90 m 37 mm utvendig X Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: God. Brønnen ligger i et nytt brønnhus (se figur 4), og det er i tillegg installert plastrør inni foringsrøret og godt ned i fast fjell. Brønnen mangler tett brønnlokk. Figur 12 Foto av brønntopp og trykktank inne i brønnhus. Måling av grunnvannsnivå ved bruk av Boomer. Forurensningskilder i brønnområdet: Ingen i brønnens nærområde. Brønnen ligger i utmarksterreng ca. 50 m fra bolighuset, ca 150 m fra riksveien og 60 m fra dyrket mark.

26 Registrering av brønner og borehull 23 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping Grunnvannsnivå etter utpumping Mengde utpumpet 37,0 m fra brønntopp 66,5 m Ca 400 l Stigetest Tid etter pumpestopp (min) Vannstand i borehull (m under brønntopp) 0 66,5 1 66,3 2 66,1 3 65,9 4 67,7 7 65,2 8 64, , , , , ,7 Beregnet kapasitet ut fra stigetest (0-10 min) 162 l/time Vannkvalitet Temperatur ved pumpestart 5,2 C Ledningsevne ved pumpestart 28,8 ms/m Temperatur etter pumpestopp 6,7 C Ledningsevne ved pumpestopp 28,2 ms/m ph: 7,5 Koliforme bakterier (/100 ml): 0 Farge (mg/pt/l): < 2 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 1,7 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 2,5 Total antall bakterier 22 C (/ml) 27 Kommentar til vannkvalitet: Vannet har god bakteriologisk kvalitet og alle målte parametere tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Målinger av alkalitet og elektrisk ledningsevne indikerer at vannet kan være noe hardt.

27 Registrering av brønner og borehull 24 Brønn 5 (129/4) Brønneier Navn: Adresse: Per Frode Bu Bu, 5780 Kinsarvik Gnr/bnr: 129/4 Telefon: / Brønndata Brønntype Oppkomme/gravd brønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Nei 97 moh Type brønntopp Betongkum med kumringer Etableringsår? Brønndyp Brønndiameter Løsmasseoverdekning ved brønn Vanninnslag/vannførende sprekker Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet Ca 2 m Ca 1,2 m Ca 2 m morene med leire Vanninnslag i bunn av kum Rikelig Ukjent, men vannet har god nok kvalitet til formålet (drikkevann til beitedyr)

28 Registrering av brønner og borehull 25 Figur 13 Kart i M 1 : 1500 som viser beliggenheten av gravd brønn på eiendommen 129/4 ved Bu (rød ring)

29 Registrering av brønner og borehull 26 Teknisk utstyr Pumpetype Sugepumpe som kun benyttes i beitesesongen Pumpeplassering Tørroppstilt Pumpeslange (diameter) - Trykktank Nei Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: Ingen. Det er heller ikke nødvendig ut fra bruksmåte. Forurensningskilder i brønnområdet: Dyrket mark/eng like ovenfor brønnen. Figur 14 Gravd brønn over oppkomme Merknader: Brønnen benyttes til vanningspost til beitedyr.

30 Registrering av brønner og borehull 27 Grunnvannsnivå, kapasitet og vannkvalitet Grunnvannsnivå Ca 0,4 m fra brønntopp Anslått kapasitet ut fra overløp l/t. Temperatur i brønn 5,5 C Ledningsevne i brønn 3,8 ms/m ph 5,2 Turbiditet (FNU) 1,8 Farge (mg Pt/l) 5 Alkalitet (mmol/l) 0,042 Temperatur i bekk nedenfor brønn 2,1 C Ledningsevne i bekk nedenfor brønn 4,0 ms/m Temperatur i bekk sørvest for brønn 2,1 C Ledningsevne i bekk sørvest for brønn 4,4 ms/m Merknader: Temperaturmålingene viser at vannet i brønnen består av grunnvann med relativt lang oppholdstid. Tilsiget til brønnen kommer trolig fra løsmasser ovenfor brønnen. Grunnvannet drenerer i grove løsmasser like over fjell, og slår ut i området ved brønnen.

31 Registrering av brønner og borehull Borebrønn 5 i Vallavik i Ulvik herad (81/1) Brønneier Navn: Adresse: Paul Vallavik 5734 Vallavik i Ulvik Ulvik herad Gnr/bnr: 81/1 Telefon: / Brønndata Brønntype Fjellbrønn Koordinater: (sone 32 V) , Registrert i NGUs database Granada Høyde over havet Brønnkum/brønnhus Brønnhode sikring Nei 54 moh Brønnhus med trykktank og lagertank Tett brønnhatt Etableringsår? Brønnboringsfirma? Brønndyp Brønndiameter Boreretning/helning Min. 55 m mm Lodd Lengde foringsrør 3 m stålrør? Lengde foringsrør over bunn av brønnkum Løsmasseoverdekning ved brønn 0,5 m over gulv i brønnhus 1-2 m med morene/urmasser over fjell Vanninnslag/vannførende sprekker Kapasitet (oppgitt av brønnborer) Kapasitet (målt/vurdert av brønneier) Vannkvalitet Over 2000 l/s Rikelig med vann, er aldri pumpet tørr. God smak og ingen lukt. Ingen problemer med vannkvaliteten

32 Registrering av brønner og borehull 29 Figur 15 Kart i M 1:3000 som viser beliggenheten av borehullet ved Vallavik(rød ring)

33 Registrering av brønner og borehull 30 Teknisk utstyr Pumpetype Pumpeplassering Pumpeslange (diameter) Trykktank 4 dykkpumpe med maks. kapasitet på ca 2250 l/t Ca. 50 m 37 mm utvendig Trykktank og et lite basseng. Sikring/forurensning Brønnbeskyttelse: God. Brønnen ligger i et gammelt brønnhus. Brønnen har tett brønnhatt. Det er ingen fare for direkte innsiving av overflatevann. Figur 16 Foto av brønntopp inne i brønnhus Forurensningskilder i brønnområdet: Ingen i brønnens nærområde. Brønnen ligger mellom en liten frukthage og en bekk. Merknader: Brønnen forsyner 2-3 bolighus, samt 1-2 hus som benyttes til utleie i feriesesongen.

34 Registrering av brønner og borehull 31 Grunnvannsnivå og kapasitet Grunnvannsnivå før ut-pumping Grunnvannsnivå etter utpumping Mengde utpumpet 28,52 m fra brønntopp 28,75 m Ca l400 l Pumpetest Tid etter pumpestart Vannstand i borehull (m) 0 28, , , , , , , ,75 Kapasitet ut fra pumpetest Langt over 2250 l/t, sannsynlig over 5000 l/t Merknader: Med såpass liten avsenkning har det ingen hensikt å utføre stigetest. Vannprøve ble tatt etter 38 min. pumping Vannkvalitet Temperatur etter 10 min. pumping 7,0 C Ledningsevne etter 10 min pumping 12,7 ms/m Temperatur etter 40 min pumping 7,2 C Ledningsevne etter 40 min pumping 14,0 ms/m ph: 7,5 Koliforme bakterier (/100 ml): 1 Farge (mg/pt/l): 5 E. coli (/100 ml) 0 Turbiditet (FNU): 0,1 Clostridium perfringens (/100 ml) 0 Alkalitet (mmol/l): 1,1 Total antall bakterier 22 C (/ml) - Kommentar til vannkvalitet: Innholdet av koliforme bakterier på 1 pr 100 ml kan skyldes prøvetakingen, slik at det antas at vannet har god bakteriologisk kvalitet. Andre målte parametere tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25

Tromsø kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes. Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes Utgave: 1 Dato: 2011-01-25 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 2 Grunnvannsundersøkelser ved Vågnes 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å undersøke mulighetene

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell Sylvi Gaut, NGU NGU, 2. februar 2010 Innhold Metode for å vurdere om en grunnvannskilde i fjell er godt nok beskyttet til å fungere som en hygienisk

Detaljer

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik

Tromsø kommune Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord- Risvik Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 2 Grunnvannsundersøkelser i Kvaløyvågen-Tronjord-Risvik 3 FORORD

Detaljer

Kommune: Værøy. Sidetall: 45 Pris: 135,- Kartbilag: 5 Prosjektnr.:

Kommune: Værøy. Sidetall: 45 Pris: 135,- Kartbilag: 5 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.052 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Beskyttelse av vannverk, Værøy kommune Forfatter:

Detaljer

Grunnvann i Ullensvang kommune

Grunnvann i Ullensvang kommune Grunnvann i Ullensvang kommune NGU Rapport 92.121 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting...

1 Innledning Nærmere beskrivelse av oppdraget Marka Breivika Gjennomføring av brønnboring Prissetting... Oppdragsgiver: VÆRØY KOMMUNE Oppdrag: 534943 Utbedring av Værøy vannverk Dato: 2014-06-24 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Bente Møller TILBUDSFORESPØRSEL BRØNNBORING VÆRØY INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU. Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.123 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk Forfatter:

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5 Oppdragsgiver: Sel Kommune Oppdrag: 537122 VA-sanering Otta Sør Dato: 2015-02-25 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord VURDERING AV GRUNNVANN OG GRUNNFORHOLD INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog)

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog) Drikkevannskvalitet Sylvi Gaut (hydrogeolog) Fagdager privat v/a 23.-24. februar 2012 Innhold Drikkevannskvalitet vannkvalitet brønnkvalitet Brønnrehabilitering Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA)

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole

Grunnvannsundersøkelser for utredning av ny vannkilde til Drageid leirskole NOTAT Prosjektnavn: Vannforsyning til Drageid leirskole Prosjektnr.: 510252 Sak: Utredning av grunnvannsforekomster til vannforsyning Til: Drageid leirskole v/ Ingolf Dørum Kopi: Fra: Asplan Viak avd.

Detaljer

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune

Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Rolf Forbord og Bernt Olav Hilmo, Asplan Viak Grunnvann i løsmasser på Magerøya i Nordkapp kommune Asplan Viak er er engasjert av Nordkapp kommune for

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave/dato:

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave: 1 Dato: 2011-12-05 Grunnvannsundersøkelser i Buktelia 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave/dato: 1 / 2011-12-05

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato:

Vestvågøy kommune GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK. Utgave: 1 Dato: GRUNNVANNSUNDERSØKELSE FOR MORTSUND/SANDSUND VANNVERK OG PETVIK/RAMSVIK VANNVERK Utgave: 1 Dato: 2007-09-26 Grunnvannsundersøkelse for Mortsund/Sandsund vannverk og Petvik/Ramsvik vannverk II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

VANNFORSYNING I GRÅSJØEN HYTTEFELT BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL BEDRING AV VANNFORSYNINGEN I FELTET

VANNFORSYNING I GRÅSJØEN HYTTEFELT BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL BEDRING AV VANNFORSYNINGEN I FELTET VANNFORSYNING I GRÅSJØEN HYTTEFELT BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL BEDRING AV VANNFORSYNINGEN I FELTET 1 INNLEDNING På årsmøtet i Gråsjøfeltets velforening ble vannforsyningen i hyttefeltet

Detaljer

Grunnvannsbrønner og tracerstasjoner i deponiet Vannprøvetaking Feltdatarapport

Grunnvannsbrønner og tracerstasjoner i deponiet Vannprøvetaking Feltdatarapport Rambøll Norge AS Grunnvannsbrønner og tracerstasjoner i deponiet Vannprøvetaking Feltdatarapport Trondheim havn Renere havnesedimenter i Trondheim Prosjekt nr 6070043 Rapport nr. 1 rev 02 2008-02-25 Innhold

Detaljer

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen.

Kommune: Frosta. Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.109 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Frosta kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK 07.07.2004 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret

Detaljer

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk.

Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefax 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 95.108 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Boring av fjellbrønner, Grostad Vannverk Forfatter: Sylvi Gaut

Detaljer

RAPPORT Kongsvik: Mulig

RAPPORT Kongsvik: Mulig Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.028 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tjeldsund kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

RAPPORT. Vefsn kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.011 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vefsn kommune Forfatter: Morland G., Grønlie

Detaljer

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato:

Midtre Gauldal Kommune S Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk Utgave: 1 Dato: 2011-09-22 Grunnvannsundersøkelser og anbefalinger til brønnetablering ved Rognes vannverk 2 Grunnvannsundersøkelser

Detaljer

1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5.

1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5. INNHOLD 1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5. REFERANSE 10 VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Tabell som viser grunnvannsuttak,

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nore og Uvdal kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Grunnvann i Risør kommune

Grunnvann i Risør kommune Grunnvann i Risør kommune NGU Rapport 92.059 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Muligheter for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningssted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steigen kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Kommune: Flakstad. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Kommune: Flakstad. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.032 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Flakstad kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL Oppdragsgiver: Nofima Marin AS Oppdrag: 525739 Grunnvannsundersøkelser for Nofima Marin i Sunndal kommune Del: 1 Dato: 2010-12-16 Skrevet av: Mari Vestland Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNVANNSUNDERSØKELSER

Detaljer

Grunnvann. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6. 1) Overvåking av grunnvann

Grunnvann. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6. 1) Overvåking av grunnvann Grunnvann Innholdsfortegnelse 1) Overvåking av grunnvann http://test.miljostatus.no/tema/ferskvann/grunnvann/ Side 1 / 6 Grunnvann Publisert 07.11.2014 av Miljødirektoratet ja Grunnvann har stor økologisk

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Oldervik. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave: 1 Dato: 2010-12-20 Grunnvannsundersøkelser i Oldervik 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Oldervik Utgave/dato: 1 / 2010-12-20

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK MIDTRE GAULDAL KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK 14.04.2005 Grunnvann Støren vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks 6723

Detaljer

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato:

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato: UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID Utgave: 1 Dato: 2007-10-09 Undersøkelsesboringer ved Tjorputten Oppsummering av resultater og forslag til videre

Detaljer

RAPPORT. Vikna kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Vikna kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.093 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vikna kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Stjørdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.099 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Stjørdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Kommune: Vang. Prosjektnr.:

Kommune: Vang. Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.037 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Vang kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster -metodikk

Karakterisering av grunnvannsforekomster -metodikk Karakterisering av grunnvannsforekomster -metodikk NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Definisjoner Grunnvannsforekomst: En avgrenset mengde grunnvann innenfor en eller flere akviferer.

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rødøy kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.014 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Dønna kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Tiltak for økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk

Tiltak for økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk NOTAT Prosjektnavn: Oppgradering av Vennastranda vannverk Prosjektnr.: 510446 Sak: Økt uttak av grunnvann til Vennastranda vannverk Til: Vennastranda vannverk v/ Jostein Selnes Kopi: Fra: Asplan Viak v/

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsforsyning til Vasstulan-Nørstebøseter, Nore og Uvdal kommune

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsforsyning til Vasstulan-Nørstebøseter, Nore og Uvdal kommune Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 NGU RAPPORT Rapport nr.: 2002.065 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvannsforsyning til Vasstulan-Nørstebøseter, Nore

Detaljer

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud.

Kommune: Eidskog. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen-Olsrud, Vestmarka og Finnsrud. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.013 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Eidskog kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.075 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Notodden kommune Forfatter: Klempe H.,

Detaljer

Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes

Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes Tromsø kommune Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av reindrift, Vågnes 2014-12-15 Oppdragsnr.: 5142966 Risikovurdering av drikkevannskilder i forbindelse med omlegging av

Detaljer

NGU Rapport Hydrogeologiske undersøkelser Grimstad vannverk, Gildeskål kommune

NGU Rapport Hydrogeologiske undersøkelser Grimstad vannverk, Gildeskål kommune NGU Rapport 2006.066 Hydrogeologiske undersøkelser Grimstad vannverk, Gildeskål kommune INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Feltbefaring og hydrogeologiske observasjoner... 4 3. Områdehygieniske vurderinger...

Detaljer

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Sigdal kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune

NGU Rapport 91.116. Grunnvann i Snillfjord kommune NGU Rapport 91.116 Grunnvann i Snillfjord kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.116 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Rollag. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.164 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Rollag kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato:

Marnardal Kommune. Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk. Utgave: 2 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk Utgave: 2 Dato: 2012-04-13 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 1 Grunnvannsundersøkelser ved Bjelland vannverk 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert

Detaljer

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Verdal kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.098 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Verdal kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Grunnvann i Osterøy kommune

Grunnvann i Osterøy kommune Grunnvann i Osterøy kommune NGU Rapport 92.125 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Rissa kommune, Tekniske tjenester v/ Ivar Asbjørn Fallmyr Etablering av ny produksjonsbrønn ved Råkvåg vannverk Del: Dato:

Rissa kommune, Tekniske tjenester v/ Ivar Asbjørn Fallmyr Etablering av ny produksjonsbrønn ved Råkvåg vannverk Del: Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: Rissa kommune, Tekniske tjenester v/ Ivar Asbjørn Fallmyr Etablering av ny produksjonsbrønn ved Råkvåg vannverk Del: Dato: 03.09.2007 NOTAT Skrevet av: Rolf E. Forbord Arkiv: o:\705428\notat

Detaljer

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune.

Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn

Detaljer

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT BEMERK. Forurensning Løsmasse Berggrunn. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.194 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Meråker kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Lesja kommune Lesjaverk vannverk, geologisk beskrivelse. Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Lesja kommune Lesjaverk vannverk, geologisk beskrivelse. Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse. Utgave: 1 Dato: Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse Utgave: 1 Dato: 2009-11-06 Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse Utgave/dato:

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Kviteseid kommune

NGU Rapport Grunnvann i Kviteseid kommune NGU Rapport 91.083 Grunnvann i Kviteseid kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.083 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune.

Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune. Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune. Grunnvarme er energi lagret i løsmasser, berggrunn og grunnvann. Energien utnyttes ved bruk av varmepumpe. Uttak av grunnvarme

Detaljer

Grunnvann i Austevoll kommune

Grunnvann i Austevoll kommune Grunnvann i Austevoll kommune NGU Rapport 92.131 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Orkdal kommune NGU Rapport 91.113 Grunnvann i Orkdal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.113 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

RAPPORT. Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet.

RAPPORT. Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.074 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nome kommune Forfatter: Klempe H., Ragnhildstveit

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland VA- konferanse, HEVA, 25-26. april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland -Krav til vannprøveparametere -Hva skal vannverkene gjøre hvis prøveresultatene ligger utenfor grenseverdiene ihht

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune

NGU Rapport Grunnvann i Sauherad kommune NGU Rapport 91.084 Grunnvann i Sauherad kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.084 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Lillesand kommune

Grunnvann i Lillesand kommune Grunnvann i Lillesand kommune NGU Rapport 92.052 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Kommune: Hamarøy. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Kommune: Hamarøy. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.026 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Hamarøy kommune Forfatter: Morland G.,

Detaljer

Grunnvann i Bykle kommune

Grunnvann i Bykle kommune Grunnvann i Bykle kommune NGU Rapport 92.063 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Søknad om konsesjon i henhold til

Søknad om konsesjon i henhold til Mai 2015. Tranøy kommune 'J Søknad om konsesjon i henhold til vannressursloven Uttak av grunnvann til Lekandsund vannverk Innhold Tiltakshaver..... 2 Beskrivelse av tiltaket..... 2 3 Arealbruk...... 3

Detaljer

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning

Mulighet for grunnvann som vannforsyning Oppgitt Grunnvann i Grunnvann som Forsyningsted vannbehov løsmasser fjell vannforsyning Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.031 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alvdal kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Grunnvann i Birkenes kommune

Grunnvann i Birkenes kommune Grunnvann i Birkenes kommune NGU Rapport 92.057 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

RAPPORT. Nærøy kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Nærøy kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.094 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nærøy kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Elverum. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.035 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Elverum kommune Forfatter: Rohr-Torp E.

Detaljer

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard)

Selv i relativt jomfruelige områder kan bekkevann være forurenset av smittestoffer fra små og store pattedyr (Foto: Bjørn Løfsgaard) Generelt om vannkilder og vannkvalitet Man bør prøve å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet som er lite utsatt for forurensninger. En grunnvannskilde med god vannkvalitet, spesielt i løsmasser,

Detaljer

Teknisk notat

Teknisk notat 10.04.2014 Teknisk notat Oppdragsgiver Ingeniør Harald Benestad AS Prosjekt/Nr. Gamle Drammensvei 152-156/140401 Rev. Kopi Tittel: Innledende geoteknisk vurdering og befaring av Gamle Drammensvei 152-156

Detaljer

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer)

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer) Veiviser for vannprøver. For små vannverk (Mindre enn 500 personer) Innledning Tilsyn gjennomført i 2007 og 2008 viste at det var behov for en enkel veileder rundt det med vannprøvetaking, prøvefrekvens,

Detaljer

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato:

Reinertsen As, Divisjon Engineering. Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune Utgave: 1 Dato: 2012-06-22 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 1 Grunnvannsundersøkelser ved Jule i Lierne kommune 2 FORORD Asplan Viak er

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

JULE VANNVERK FORPROSJEKT

JULE VANNVERK FORPROSJEKT Lierne kommune JULE VANNVERK 22.09.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 3 3 EKSISTERENDE ABONNENTER OG VANNFORBRUK... 3 4 EKSISTERENDE ANLEGG... 4

Detaljer

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune

Grunnvann i Aurskog-Høland kommune Grunnvann i Aurskog-Høland kommune NGU Rapport 92.083 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Drikkevannsforskriftens krav til prøvetakingsfrekvens og parametere Prosedyre for uttak av prøver 13.01.2003 NMT i Ålesund, Asbjørn Vågsholm

Detaljer