Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser. Sjøørreten i Odalsbekken Frogn kommune Oslo og Akershus 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser. Sjøørreten i Odalsbekken Frogn kommune Oslo og Akershus 2013"

Transkript

1 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Sjøørreten i Odalsbekken Frogn kommune Oslo og Akershus 2013

2 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre Solåsen 9 N-1450 Nesoddtangen Mobil Telefon E-post: Tittel: Sjøørreten i Odalsbekken. Frogn kommune, Oslo og Akershus Forfatter(e): Kjell Sandaas, Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud, Fisk og miljøundersøkelser Dato: Antall sider: 11. Rapport nr.: Forsidebilder: Øistein Giertsen og Ole- Håkon Heier Baksidebilde: Øistein Giertsen Sammendrag: Denne undersøkelsen av ungfisk og gytefisk i Odalsbekken er utført på oppdrag fra Frognmarkas Venner. Kontaktperson har vært Øistein Giertsen. Hensikten har vært å fremskaffe en oppdatert status for fiskebestanden i bekken, samt å vurdere trusler og tiltak. Odalsbekken ble sist undersøkt av Enerud og Lund i 1996 (1999). Bekken har sitt utløp fra dammen i Trolldalen 3,5 km fra sjøen og renner gjennom et skog og jordbrukslandskap før den munner ut på stranda i Skiphellebukta. I dag er kun en liten del av bekken, ca 500 m, opp til renseanlegget, anadrom. For å undersøke forekomst og tetthet av ungfisk til ørreten, ble et selektivt (1 omgang) elektrisk fiske (elektrisk fiskeapparat modell Paulsen) foretatt og undersøkelse av gytefisk Det ble funnet svært gode tettheter av ørretunger på samtlige 3 stasjoner. 45 gytefisk ble undersøkt på de 3 stasjonen, og andre strekninger i tillegg. Estimert antall gytefisk i Odalsbekken den dagen er fisk. Registrerte fiskearter var ørret, laks og skrubbeflyndre. Vi anbefaler at vandringshindre fjernes slik at sjøørreten igjen kan utnytte hele den naturlige delen av bekken. Vannkvaliteten er trolig tidvis et problem da elva er kraftig belastet med tilførsler fra omkringliggende urbane områder og landbruk med bl.a. ridesenter. Emneord: Sjøørret, Odalsbekken, Frogn kommune, Akershus. Referanse: Sandaas, K. og Enerud, J Sjøørreten i Odalsbekken. Frogn kommune, Oslo og Akershus sider. 1

3 Forord Kartleggingen er utført på oppdrag fra foreningen Frognmarkas Venner og Øistein Giertsen har vært vår kontaktperson. Leif Nilsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, takkes for feltinnstas. Øistein Giertsen takkes for god innsats i felt og lån av foto fra feltarbeidet. Lokalavisa Akershus Amtstidende for fine reportasjer og video. Ole-Håkon Heier, Norges Jeger- og Fiskerforbund (tidl. Frogn kommune) takkes for lån av bilder av kulverten. Odalsbekken ble undersøkt i 1995, men status i dag var usikker. Undersøkelsen vil danne grunnlag for vurdering av mulig tiltak for å sikre og eventuelt øke bestanden av anadrom og stasjonær ørret i bekken. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har støttet arbeidet økonomisk. Solåsen, Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Innhold 1 Innledning 3 2 Metoder og materiale 5 3 Resultater og diskusjon 5 4 Oppsummering og anbefalinger 8 5 Litteratur 10 2

4 1 Innledning Kartleggingen er utført på oppdrag fra foreningen Frognmarkas Venner og Øistein Giertsen har vært vår kontaktperson. Odalsbekken ble undersøkt i 1995, men status i dag var usikker. Undersøkelsen vil danne grunnlag for vurdering av mulig tiltak for å sikre og eventuelt øke bestanden av anadrom og stasjonær ørret i bekken. Enerud og Lund (1999) skriver at Odalsbekken har sitt utspring fra en dam (Trolldammen) ved Hauger gård og renner ca 3,5 km før utløp i Oslofjorden ved Skiphelle badestrand sør for Drøbak. Nedbørfeltet er på 4100 da og består av 25 % innmark, 32 % utmark og 43 % bebygde arealer. Sjøørreten kan i dag vandre opp til kulverten ved renseanlegget, en strekning på ca 500 m. Fallet på strekningen er 21 m. Før renseanlegget ble bygget i 1980 kunne anadrom fisk vandre 2,5 km opp til Trolldalen. Her ble det tatt både sjøørret og laks på tallet (Skappel 1995 a,b). Vannføringen er variabel, og i tørre somre kan deler av bekken ligge tørrlagt i lengre perioder. Den anadrome strekningen er stort sett hurtigrennende med småstryk og mindre kulper. De nederste m er roligflytende og saltvannpåvirket (brakt). Bunnsubstratet er varierende med stein, grus, sand og noe silt. Bekken er vanligvis 2-5 m bred og cm dyp. Under Skiphelleveien er bekken lagt i rør. Nedsiden av røret ligger ca 65 cm over vannivået i kulpen og det kan være vanskelig for oppvandrende fisk å passere her. Langs bekken er det stort sett løvskog med noe gran. Sommeren 1996 ble flere trær felt langs vassdraget, noe som medførte oppstuving i bekken. Gyte- og oppvekstforholdene for ørreten er meget gode på mesteparten av den anadrome strekningen. Denne beskrivelsen far 1999 er stort sett dekkende for situasjonen i Figur 1. Odalsbekken krysses av mange veier som kan medføre et absolutt eller delvis vandringshinder for anadrom fisk på vei opp til gode gyteplasser. Foto oppe til venstre viser røret under Vestbyveien og til høyre røret under Skiphelleveien inn til Drøbak Fjordhotell. Nede til venstre ses åpningen på kulverten forbi renseanlegget som er et effektivt vandringshinder i dag. Foto: Kjell Sandaas

5 Trolldammen Renseanlegget Figur 2. Oversiktskart som viser Odalsbekken (3,5 km) fra Trolldalsdammen til sjøen. Stasjonene for ungfisk og vannprøver er merket med røde bokser. Blå rektangler viser hvor gytefisk ble samlet inn. 4

6 2 Metoder og materiale Undersøkelse av ungfisk ble gjennomført under meget gode observasjons- og arbeidsforhold og undersøkelse av gytefisk Det ble opprettet 3 prøvestasjoner, jf. figur 2 og tabell 1. Stasjonene er nummerert fra utløpet og motstrøms og har betegnelser som angir om de er vannprøvestasjoner (V) eller fiskestasjoner (F). Tabell 1. Stasjoner for undersøkelse av ungfisk opprettet i Odalsbekken i 2013 med angivelse av stasjonsnummer og stedsnavn. Stasjoner Stedsnavn Koordinater UTM 32 Nr Nord Øst 1 Utløpet Skiphelleveien Vestbyveien For å undersøke tetthet av ungfisk ble et selektivt (1 omgang) elektrisk fiske (elektrisk fiskeapparat modell Paulsen) foretatt. Fisken ble lengdemålt, artsbestemt og sluppet ut umiddelbart. Gytefisk ble samlet inn, lengdemål, veid og visuelt undersøkt for skader og parasitter Figur 3. Detaljkart over de 3 stasjonene for tetthetsberegning av ungfisk og innsamling av gytefisk i Fra venstre stasjon 1 utløpet, stasjon 2 oppstrøms Skiphelleveien og stasjon 3 nedstrøms Vestbyveien. 3 Resultater og diskusjon 3.1 Vannkvalitet Under marin grense er eutrofiering med gjengroing av elveløpet og tilslamming av gyte- og oppvekstsubstratet en generell trussel. Dessuten fører tilførsel av uorganiske partikler (silt og sand) til at tomrommene mellom stein og grus i substratet/elvebunnen fyller igjen. Laksefiskens plommesekkstadium er helt avhengig av slike hulrom for å vokse opp. Substratet på strekninger med hurtigrennende vann virket imidlertid normalt rent og egnet som gytesubstrat og oppvekstområde for ørretunger. Vannkvaliteten ble undersøkt på tre punkter; Trolldalsdammen (stasjon 1), Vestbyveien (stasjon 2) og Utløpet (stasjon 3). Analysen av vannprøvene er presentert i tabell 2. Tilførslene av nitrogen, med svært 5

7 høy andel nitrat kan indikere stadige ferske tilførsler, og er uheldige for livet i vann. En forbedret vannkvalitet kan medvirke til høyere produksjon av fisk og næringsdyr i bekken. Bekken er et godt stykke unna naturtilstanden. Tabell 2. Vannkvaliteten i Odalsbekken på stasjonene 1 utløpet, 2 Vestbyveien og 3 Trolldammen vist som turbiditet (turb, FTU), fargetall (Farge, mg Pt/l), sulfat (SO4), klorid (Cl), ph, magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), total organisk karbon (TOC), alkalitet til ph 4,5 (mmol/l), kalsium (Ca, ), nitrat (NO 3, µg/l), total fosfor (Tot-P, µg/l), total nitrogen (Tot-N) og syrenøytraliserende kapasitet (ANC). Stasjon FNU Turb mg Pt/l Farge SO4 Cl ph Mg Na K TOC mmol/l Alk ph 4,5 Ca µg/l NO3 µg/l Tot- P µg/l Tot- N µekv/l ANC 1 0, ,6 4,4 16 4,2 5,4 1, , ,5 3,8 19 4,0 6,2 1, , ,3 4,0 21 5,9 9,0 1,2 23 < Fisk Ungfisk ble samlet inn på 3 stasjoner, jf. tabell 3 og 4. Enerud og Lund (1999) har tidligere (1996) samlet inn ungfisk her og fra de 2 nederste av våre 3 stasjoner. Vår øverste stasjon ligger oppstrøms vandringshinderet og viser rekruttering hos stasjonær ørret i bekken. Resultatene fra et selektivt (1 omgang) el-fiske viser at tettheten av vertsfisk var lavere enn i 2013 enn i 1996 på stasjon 1 utløpet, men høyere på stasjon 2 Skiphelleveien. Registrerte fiskearter i 2013 var ørret, laks og skrubbeflyndre. Laks ble ikke registrert i Tabell 3. Forslag til klassifisering av fisk etter vannfriskriften viser følgende inndeling av klasser. Anadrom bestand Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig Habitat ikke beskrevet > < 18 Habitatklasse 2 > < 12 Habitatklasse 3 > < 20 Stasjon 1, habitatklasse 3 92 Stasjon 2, habitatklasse Stasjon 3, habitatklasse Tabell 4. Viser fangstene for 1996 og 2013 på de ulike stasjonene. Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon3 År Antall Habitat Antall Habitat Antall Habitat Endring nedgang - oppgang Resultatene for begge år er basert på begrensede undersøkelser, men mer omfattende i september 2013 med 3 fiskestasjoner enn i oktober 1996 med 2 fiskestasjoner. I 1996 var vannføringen en del større. Vannføring har stor betydning for fiskens fangbarhet og fordeling i habitatet/bekken. En vurdering av endringer og status må følgelig ha disse fakta i mente. Konklusjonen blir uansett at det er en god bestand av anadrom ørret (sjøørret) i Odalsbekken, og at bekken er viktig for sjøørretbestanden i Indre Oslofjord. 6

8 Lengdefordeling av ørretunger fra 3 stasjoner i Odalsbekken 2013 (N=147) Ørretunger i Odalsbekken, stasjon 1, 1996 (N=86) og 2013 (N=46) Ørretunger i Odalsbekken i 1996 (N=86) og 2013 (N=147) Figur 4. Resultatene fra elektrisk fiske i 1996 og 2013 vist som lengdeklasser. 7

9 Da renseanlegget ble bygget rundt 1980 ble anadrom fisk hindret fra å gå forbi anlegget. Kulverten som ble lagt ned den gang (oppgitt som vandringshinder i 1995 Enerud) er stadig et vandringshinder. Bestanden oppstrøms har vært avskåret fra anadrom gytefisk i 30 år, men utvalget av ungfisk viser at når fisken her når smoltstørrelse forsvinner de fra området. De nedvandrer trolig og blir anadrome. Under gytefiskundersøkelsen fanget vi en laks 1+ i nedre del. Enerud og Lund (2001) viste til at lokale folk (Skappel 1995 a,b) opplyste om fangster av laks på tallet Gytefisk i Odalsbekken 1996 (N=16) og 2013 (N=43) Figur 5. Lengdefordeling (cm) av gytefisk fra Odalsbekken 1996 (N=16) og 2013 (N=43) vist som prosent. Enerud og Lund fanget i 1996 (1999) 16 gytefisk og observerte 7 på hele den anadrome strekningen fra utløpet opp til renseanlegget, totalt ca 500 m. I 2013 ble ca 200 m av samme strekning undersøkt med samme metode. Da ble 35 gytefisk fanget og ytterligere 10 observert, totalt 45 fisk. Basert på tettheten av gytefisk på undersøkte partiene, sto gytefisk på bekken den dagen vi gjorde undersøkelsen. Selv under hensyn til at forholdene kan variere betydelig mellom år synes gytefiskbestanden å være betydelig større i dag. Fjernes vandringshindret ved renseanlegget, og utbedres rørgjennomgangene under Skiphelleveien og Vestbyveien, vil potensiell anadrom strekning (gytestrekning) mangedobles. Anadrom fisk kan da utnytte hele den opprinnelige strekningen. Fisk i den minste lengdeklassen, cm, ble ikke registrert under el-fiske etter ungfisk i 2013 og antas å være anadrom gytefisk heller en stasjonær gytefisk. De er derfor inkludert i figur 5. Denne lengdeklassen var ikke representert i Oppsummering og anbefalinger Vannprøver tatt viser at Osdalsbekken mottar store mengder næringssalter, og spesielt nitrogen. Selv om produksjonen av fiskeunger er god og antall gytefisk er høyt, antar vi at den vil øke i en renere bekk. Elva må få mer oppmerksomhet og skånes mot ytterligere inngrep og forurensningstilførsler. Kommunen overvåker selv vannkvaliteten og har målsetting om god vannkvalitet i forhold til vannforskriftens krav. Våre undersøkelser viser at det er et stykke igjen, og peker på aktuelle forhold. Da renseanlegget ble bygget rundt 1980 ble anadrom fisk hindret fra å gå forbi anlegget. Kulverten som ble lagt ned den gang (oppgitt som vandringshinder i 1995 Enerud) er stadig et vandringshinder. Både denne kulverten og de 3 andre krysningene mellom bekken og veier bør tilpasses oppvandring av fisk slik at hele den naturlige, anadrome gytestrekningen igjen kan tas i bruk av fisken. Odalsbekken er en viktig gyte- og oppvekst bekken for sjøørreten i indre Oslofjord. 8

10 Figur 6. Fra el-fiske i Odalsbekken i september 2013 på stasjon 2. Bekken var svært liten på tidspunktet. Foto: Kjell Sandaas Figur 7. Utløpet av kulverten forbi renseanlegget. Her foregår innsamling av gytefisk i 2013.Gytefisk ble ikke registrert dirkete oppstrøms kulverten og heller ikke på stasjon Vestbyveien. Kulvertens utforming og våre undersøkelser gir grunnlag for å konkludere med at svært få om noen gytefisk tar seg gjennom og videre oppover i bekken. Foto: Øistein Giertsen

11 5 Litteratur Enerud, J. og Lund, K Registrering av sjøørretvassdrag. Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Rapport nr sider. Sandlund, O.T. (red) Vannforskriften og fisk forslag til klassifiseringssystem. Miljødirektoratet. Rapport M sider. Skappel, P. 1995a. Biotopforbedrende tiltak for sjøørreten i Solbergbekken i Frogn, Vestby og Ås kommuner. Akershus fylke. Privat utgivelse. Skappel, P. 1995b. Biotopforbedrende tiltak for fisken i Odalsbekken i Frogn kommune. Akershus fylke. Privat utgivelse. 10

12 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre Solåsen Nesoddtangen Mobil E-post: 11

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal Kjell Sandaas Naturfaglige

Detaljer

Miljø- og næringsmiddeletaten Telefon: 22 82 13 00 Avdeling for miljørettet helsevern Telefax: 22 82 13 50 Vestbyveien 13-2D 0976 OSLO

Miljø- og næringsmiddeletaten Telefon: 22 82 13 00 Avdeling for miljørettet helsevern Telefax: 22 82 13 50 Vestbyveien 13-2D 0976 OSLO Miljø- og næringsmiddeletaten Telefon: 22 82 13 00 Avdeling for miljørettet helsevern Telefax: 22 82 13 50 Vestbyveien 13-2D 0976 OSLO Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Sørkedalselva, Oslo

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009 Rapport 2-2 Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 29 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2-2 Antall sider: 35 Tittel : Forfatter : Oppdragsgiver : Kartlegging

Detaljer

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg . Rapport 2014-04 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i lakseførende del av Stjørdalselva Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Rapport nr. 2014-04

Detaljer

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn bunndyr og fisk gjenana 2008 RAPPORT L.NR.5756-2009 StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit Overvåking av vann- og sedimentkjemi, vannvegetasjon, bunndyr og fisk gjenanalyser 2008 Melkøya, Hammerfest.

Detaljer

Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen

Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet Jon Museth Stein I. Johnsen Jo Vegar Arnekleiv Gaute Kjærstad Jan Teigen Morten

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Del 2: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak Forord Dette er Del 2 av Tiltaksplan for Stjørdalselva og inneholder en oppsummering av ulike habitatjusterende

Detaljer

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395 Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 395 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva

Detaljer

MARGARITIFERA MARGARJTJFERA

MARGARITIFERA MARGARJTJFERA REGSTRERNG AV ELVEMUSLNG MARGARTFERA MARGARJTJFERA FNSRUDELVA, BRÅTAAA, FLØYTA OG BØRJÅA EDSKOG KOMMUNE, HEDMARK FYLKE 2000 FORORD forbindel se med at Eidskog kommune ønsket å foreta en kartlegging av

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014 RAPPORT L.NR. 6783-15 Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 14 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21 Jon Lilletuns

Detaljer

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner RAPPORT L.NR. 668- Spredning av olivin på HFK-sletta.9.3 Foto: Forsvarsbygg Hjerkinn skytefelt -3. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk 1147 Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014 Gunnbjørn Bremset Ola Diserud Laila Saksgård Odd Terje Sandlund NINAs publikasjoner

Detaljer

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3 NINANorsk institutt for naturforskning Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3 Martin-A. Svenning Morten Johansen Audun Rikardsen NINA oppdragsmelding 699 NINA NIKU

Detaljer

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver - informasjon fra prosjektet Reetablering av laks på Sørlandet Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv FORSIDEFOTO: ØRNULF HARALDSTAD

Detaljer

Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen

Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue Stein Ivar Johnsen Morten Kraabøl Jostein Skurdal John Gunnar Dokk NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Rapport 1-2009 Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Oppsummering av resultater fra fiskeundersøkelser i perioden 2003-2008 Skien 16. mars 2009 Side 2 av 131 Forord Prosjektet FISKERESSURSER I

Detaljer

Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften

Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften M-195/2014 RAPPORT Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften Resultater for utvalgte innsjøer Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften -195/201 M-195/2014 Utgiver:

Detaljer

Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 2013 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks

Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 2013 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks . Rapport 21-1 Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 21 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks Øyvind Kanstad-Hanssen Vidar Bentsen Øyvind Kanstad-Hanssen Farstadvassdraget

Detaljer

Habitatforbedrende tiltak for fisk i gytebekkene til Hengsvann

Habitatforbedrende tiltak for fisk i gytebekkene til Hengsvann Habitatforbedrende tiltak for fisk i gytebekkene til Hengsvann Tiltaksplan Av Finn Gregersen Historikk Ved FOB (Forsvarsbyggs overvåkningssystem for biomangfold) befaring på Hengsvann SØF, Kongsberg, høsten

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune Annie Bjørklund Rapport nr. 130, september 1994. RAPPORTENS TITTEL: En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag NINA Temahefte 52 Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører: Torbjørn Forseth og Atle Harby fornybar energi på lag med naturen Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Redaktører:

Detaljer

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Målsettinger og suksesskriterier Brian Glover, Multiconsult Åge Brabrand, Universitetet i Oslo John Brittain, Universitetet i Oslo Finn Gregersen, Multiconsult Johannes

Detaljer

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013)

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013) RAPPORT RAPPORT L.NR. 6652-2014 (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget RAPPORT L.NR. 6652-2014 RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer