Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester. Undersøkelse av 3 dammer Kommunedelplan Jessheim sørøst Ullensaker kommune - Akershus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester. Undersøkelse av 3 dammer Kommunedelplan Jessheim sørøst Ullensaker kommune - Akershus 2013"

Transkript

1 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Undersøkelse av 3 dammer Kommunedelplan Jessheim sørøst Ullensaker kommune - Akershus 2013

2 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre Solåsen 9 N-1450 Nesoddtangen Mobil Telefon E-post: Tittel: Undersøkelse av 3 dammer. Kommunedelplan Jessheim sørøst. Ullensaker kommune, Akershus Forfatter(e): Kjell Sandaas, Naturfaglige konsulenttjenester Dato: Antall sider: 7. Rapport nr.: Forsidebilder: Kjell Sandaas Baksidebilder: Kjell Sandaas Sammendrag: Denne begrensede undersøkelsen av 3 dammer er utført på oppdrag fra Ullensaker kommune ved Elisabeth Frøyland og inngår i vurderingen av hensyn som må tas til naturmiljø i kommunedelplanen for Jessheim sørøst. Området ligger sørøst for Jessheim sentrum. Alle våre amfibier med unntak for damfrosken har mange forekomster i Ullensaker og ellers på Romerike. Alle norske amfibier er fredet etter lov om viltet av 29. mai norske amfibiearter (stor salamander, liten salamander, spissnutet frosk og damfrosk) står på den internasjonale naturvernunionens (IUCN) Røde liste over truede arter og er fredet etter Bern-konvensjonens liste II som legger vekt på å verne om truede arter i alle land som er tilsluttet Europarådet. Amfibiene er i global sammenheng blant de mest vanskeligstilte av alle virveldyrene (STUART ET AL 2004). Tap av leveområder, miljøgifter og innføring av fremmede arter, herunder utsetting av fisk, er blant de største truslene mot amfibiene i dag (KÅLÅS M. FL.2010). Nedbygging, gjenfylling av dammer og gjengroing medfører ødeleggelse av leveområder og ynglebiotoper. I tillegg fører ofte nedbygging til tap eller sterkt reduserte områder for overvintring i dammens nærhet, samt farefulle kryssinger av veier som medfører betydelig dødelighet. Feltarbeidet ble gjennomført av Kjell Sandaas under gode observasjons- og arbeidsforhold Dammene ble undersøkt med standard bunndyrhåv (25 x 25 cm), og/eller ved observasjoner. Fangsten ble bestemt på stedet og satt tilbake i dammen umiddelbart. Spesielle arter ble ikke funnet, men dammene bør inngå i en ny grønnstruktur når områdene bygges ut. Et visst liv er knyttet til slike dammer, og disse tre inngår i et nettverk med flere dammer (innbakt i ny grønnstruktur) lenger nord i kommunedelplanområdet. Emneord: Amfibier, Jessheim, Ullensaker kommune, Akershus. Referanse: Sandaas, K Undersøkelse av 3 dammer. Kommunedelplan Jessheim sørøst. Ullensaker kommune, Akershus sider. 1

3 Forord Denne begrensede undersøkelsen av 3 dammer er utført på oppdrag fra Ullensaker kommune ved Elisabeth Frøyland og inngår i vurderingen av hensyn som må tas til naturmiljø i kommunedelplanen for Jessheim sørøst. Solåsen, Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Innhold 1 Innledning 3 2 Områdebeskrivelse 4 3 Resultater og diskusjon 5 4 Oppsummering og anbefalinger 6 5 Litteratur 6 2

4 1 Innledning Amfibier er virveldyr, dvs. at de har et indre beinskjellett som bærer dyrets kropp. De har levd på jorda i mer enn 50 millioner år og har endret seg lite til i dag. I Norge har vi seks arter. Amfibiene lever livet sitt både i vann og på land. Parring, gyting og første del av oppveksten, frem til de kryper på land, må skje i vann. Store deler av livet lever de på land, og de går i vinterdvale. 1.1 Forvaltningsmessig status Art Kritisk truet Sårbar Nær turet Stor salamander Triturus cristatus x Liten salamander Triturus vulgaris x Spissnutefrosk Rana arvalis x Buttsnutefrosk Rana temporaria Damfrosk Rana lessone x Padde Bufo bufo * Kålås m.fl Tabellen ovenfor viser status for norske amfibier pr Alle norske amfibier er fredet etter lov om viltet av 29. mai norske amfibiearter (stor salamander, liten salamander, spissnutet frosk og damfrosk) står på den internasjonale naturvernunionens (IUCN) Røde liste over truede arter og er fredet etter Bernkonvensjonens liste II som legger vekt på å verne om truede arter i alle land som er tilsluttet Europarådet. Medlemslandene forplikter seg til å frede artene og til å sikre deres leveområder. Amfibier i Norge er fremdeles mangelfullt kartlagt, vi begynner å få et bilde av situasjonen i landet som helhet. Innen Oppegård kommune finnes 5 av de 6 amfibieartene som i dag forekommer naturlig i Norge. Disse er stor salamander, liten salamander, spissnutefrosk, buttsnutefrosk og padde. Damfrosk forekommer kun i noen tjern i Agder. I 2008 ferdigstilte Direktoratet for naturforvaltning (DN) handlingsplan for stor salamander og den er til vurdering som en prioritert art etter Naturmangfoldloven Trusler Amfibiene er i global sammenheng blant de mest vanskeligstilte av alle virveldyrene (STUART ET AL 2004). Tap av leveområder, miljøgifter og innføring av fremmede arter, herunder utsetting av fisk, er blant de største truslene mot amfibiene i dag (KÅLÅS M. FL.2010). Nedbygging, gjenfylling av dammer og gjengroing medfører ødeleggelse av leveområder og ynglebiotoper. I tillegg fører ofte nedbygging til tap eller sterkt reduserte områder for overvintring i dammens nærhet, samt farefulle kryssinger av veier som medfører betydelig dødelighet. 1.3 Feltarbeidet Feltarbeidet ble gjennomført av Kjell Sandaas under gode observasjons- og arbeidsforhold Dammene ble undersøkt med standard bunndyrhåv (25 x 25 cm), og/eller ved observasjoner. Fangsten ble bestemt på stedet og satt tilbake i dammen umiddelbart. 3

5 2 Områdebeskrivelse Området ligger sørøst for Jessheim sentrum, jf. figur 1. Alle våre amfibier med unntak for damfrosken har mange forekomster i Ullensaker og ellers på Romerike. Figur 1. Kartet viser den vestligste delen av kommuneplanområdet og de tre undersøkte dammene markert med røde sirkler. 4

6 3 Resultater og diskusjon Dam 1, i sydvest Ø /N , 415 m2. Skyggefull, kald og dyp. Gjennomstrømning pga bekker. Svært fattig dyreliv i vann. Larver av øyenstikkere (Aeshna arter) og vannkalver (Dytiscus). Fåtallig rumpetroll, trolig buttsnutefrosk. Ingen spesielle arter funnet, men dammen bør tas vare på i ny grønnstruktur. Damkronen har store hull og lekker. Bekker inn og bekk ut. Dam 2, i syd Ø /N , 215 m2. Åpen beliggenhet, men helt gjengrodd. I dag svært begrenset dyreliv i dammen. Ikke mulig å undersøke med håv. Gjennomstrømning pga bekker inn og bekk ut. Ingen spesielle arter, men dammen kan mudres og bli en viktig lokalitet for typisk damliv. Dammen bør tas vare på i ny grønnstruktur. Dam 3, i sydøst Ø /N , 40 m2. Åpen beliggenhet, men helt gjengrodd med mose. Ikke mulig å undersøke med håv. Svært begrenset dyreliv i dammen i dag. Er del av et myrdrag. Ingen spesielle arter funnet. Bør inngå i en eventuell ny grønnstruktur. 5

7 4 Oppsummering og anbefalinger Spesielle arter ble ikke funnet, men dammene bør inngå i en ny grønnstruktur når områdene bygges ut. Et visst liv er knyttet til slike dammer, og disse tre inngår i et nettverk med flere dammer (innbakt i ny grønnstruktur) lenger nord i kommunedelplanområdet. 5 Litteratur Direktoratet for naturforvalning Handlingsplan for stor salamander. Triturus cristatus. Rapport Dolmen, D Norske amfibier og reptiler (Feltherpetologisk guide) Bli med ut! 9: Tapir akademisk forlag, Trondheim. Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjeseth, S. (red) Norsk rødliste for arter Artdatabanken, Norge. Stuart, S. et al Status and Trends of Amphibian Declines and Extinctions Worldwide. Science, Vol. 306, Issue 5695, p. 391, 15 October

8 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre Solåsen Nesoddtangen Mobil E-post: 7

Amfibier i Nesodden kommune 2007. Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak. Kjell Sandaas

Amfibier i Nesodden kommune 2007. Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak. Kjell Sandaas Amfibier i Nesodden kommune 2007 Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Kjell Sandaas Firma: Kjell Sandaas Org. nr. 890 651

Detaljer

Amfibier i Ås kommune 2011. Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak. Kjell Sandaas

Amfibier i Ås kommune 2011. Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak. Kjell Sandaas Amfibier i Ås kommune 011 Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Kjell Sandaas Firma: Kjell Sandaas Org. nr. 890 651 06 MVA

Detaljer

Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune

Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune Notat til Modum kommune Leif Åge Strand Adele Stornes

Detaljer

Vurdering av fuktområde med hensyn til mulig forekomst av amfibier Ullensaker kommune gnr. 5/167 Akershus 2017

Vurdering av fuktområde med hensyn til mulig forekomst av amfibier Ullensaker kommune gnr. 5/167 Akershus 2017 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Vurdering av fuktområde med hensyn til mulig forekomst av amfibier Ullensaker kommune gnr. 5/167 Akershus 2017 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester

Detaljer

Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013

Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester

Detaljer

Stintevja. Kjell Sandaas. en dam i Fet kommune Akershus 2008. Stintevja fra Rovenveien. Blodrød høstlibelle. Eggklase av spissnutefrosk.

Stintevja. Kjell Sandaas. en dam i Fet kommune Akershus 2008. Stintevja fra Rovenveien. Blodrød høstlibelle. Eggklase av spissnutefrosk. Stintevja en dam i Fet kommune Akershus 2008 Stintevja fra Rovenveien. Blodrød høstlibelle. Eggklase av spissnutefrosk. Kjell Sandaas Forord Her kan kommunen skrive inn hva de måtte ønske. Innhold Innledning

Detaljer

VURDERING AV EFFEKT AV RESTAURERINGSTILTAK I 5 DAMMER OG UNDERSØKELSE AV NYANLAGTE DAMMER I OSLOS BYGGESONE

VURDERING AV EFFEKT AV RESTAURERINGSTILTAK I 5 DAMMER OG UNDERSØKELSE AV NYANLAGTE DAMMER I OSLOS BYGGESONE O S L O K O M M U N E Friluftsetaten VURDERING AV EFFEKT AV RESTAURERINGSTILTAK I 5 DAMMER OG UNDERSØKELSE AV NYANLAGTE DAMMER I OSLOS BYGGESONE Leif Åge Strand November 2006 2 INNHOLD 1 BAKGRUNN...3 2

Detaljer

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre

Detaljer

Ny gang- og sykkelvei til Losby Grinderud skogsdam Hensyn til amfibier Lørenskog kommune - Akershus 2014

Ny gang- og sykkelvei til Losby Grinderud skogsdam Hensyn til amfibier Lørenskog kommune - Akershus 2014 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjeneste Ny gang- og sykkelvei til Losby Grinderud skogsdam Hensyn til amfibier Lørenskog kommune - Akershus 2014 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre

Detaljer

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjeneste. Regulering Skoglundkollen Hensyn til amfibier Vestby kommune - Akershus 2015

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjeneste. Regulering Skoglundkollen Hensyn til amfibier Vestby kommune - Akershus 2015 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjeneste Regulering Skoglundkollen Hensyn til amfibier Vestby kommune - Akershus 2015 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre Solåsen 9 N-1450 Nesoddtangen

Detaljer

NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL , Hellestoveten. uac. 0 s 96. k'wefleland 0 - ' - Ci 0 (/.

NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL , Hellestoveten. uac. 0 s 96. k'wefleland 0 - ' - Ci 0 (/. r\jvvll V C_ 20V NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL 2014-- : It/t.>" Innledning Ecofact ble i begynnelsen av april 2011 engasjert av Kvithei Utbyggingsselskap KS for å gjøre undersøkelser

Detaljer

Kartlegging av amfibienes vår- og høstvandringer i 2015 ved Kjølstad (Holstadskogen), Ås i forbindelse med plassering av massedeponier ved ny E18

Kartlegging av amfibienes vår- og høstvandringer i 2015 ved Kjølstad (Holstadskogen), Ås i forbindelse med plassering av massedeponier ved ny E18 AsplanViak Kartlegging av amfibienes vår- og høstvandringer i 2015 ved Kjølstad (Holstadskogen), Ås i forbindelse med plassering av massedeponier ved ny E18 Leif Åge Strand & Adele Stornes Oktober 2015

Detaljer

Ås kommune 2009. Frosk. Sum. Totalt. 1 Fjøser 32594811 6614756 2400 jordbruk 2009 1 1 1 2 3. Andre Merknader. Utilgjengelig. Opplysninger grunneier

Ås kommune 2009. Frosk. Sum. Totalt. 1 Fjøser 32594811 6614756 2400 jordbruk 2009 1 1 1 2 3. Andre Merknader. Utilgjengelig. Opplysninger grunneier Amfibielokaliteter i Ås kommune Oppdatert pr: 20.10.2009 (KJELL SANDAAS). Arbeidet har vært innrettet mot å konstatere forekomst av viktige arter raskt. Begge froskeartene og padde er klart underregistrert.

Detaljer

Storsalamander. og andre amfibier. Arter fra urtiden i din dam

Storsalamander. og andre amfibier. Arter fra urtiden i din dam Storsalamander og andre amfibier Arter fra urtiden i din dam Den spennende dammen Amfibiedammer beriker området Kolbutjønnmyra i Melhus kommune i Sør-Trøndelag har en typisk myrdam. Foto: Eva Tilseth.

Detaljer

Regulering Ødegården Lørenskog kommune 2012 Miljøfaglig evaluering og hensyn til dammer med amfibier

Regulering Ødegården Lørenskog kommune 2012 Miljøfaglig evaluering og hensyn til dammer med amfibier Regulering Ødegården Lørenskog kommune 2012 Miljøfaglig evaluering og hensyn til dammer med amfibier Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord Et nytt boligfelt, Ødegården (del av gn/br 106/196),

Detaljer

Bergerås - ny adkomst fra syd Nesodden kommune 2012 Miljøfaglig utredning og avbøtende tiltak

Bergerås - ny adkomst fra syd Nesodden kommune 2012 Miljøfaglig utredning og avbøtende tiltak Bergerås - ny adkomst fra syd Nesodden kommune 2012 Miljøfaglig utredning og avbøtende tiltak Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord Et nytt boligfelt, Bergerås (gn/br 1/264), er under planlegging

Detaljer

Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling

Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling Tryvann vinterpark Oslo kommune 2010 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord Oppdraget er utført for Tryvann skisenter AS

Detaljer

Forvaltning av lokaliteter for stor salamander i Nesodden kommune 2010

Forvaltning av lokaliteter for stor salamander i Nesodden kommune 2010 Forvaltning av lokaliteter for stor salamander i Nesodden kommune 2010 To larver av stor salamander og en larve av liten salamander. Foto: Kjell Sandaas. Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord

Detaljer

RAPPORT SKJØTSEL AV SALAMANDERDAMMER ØDEMØRKDAMMEN OG ØVRE LINNESTAD. Vibeke Arnesen og Stein Andersen

RAPPORT SKJØTSEL AV SALAMANDERDAMMER ØDEMØRKDAMMEN OG ØVRE LINNESTAD. Vibeke Arnesen og Stein Andersen RAPPORT SKJØTSEL AV SALAMANDERDAMMER ØDEMØRKDAMMEN OG ØVRE LINNESTAD Vibeke Arnesen og Stein Andersen Vestby kommune 2011 Vestby, desember 2011 Vibeke Arnesen og Stein Andersen Alle bildene i denne rapporten

Detaljer

AMFIBIER I TINN. Leif Åge Strand

AMFIBIER I TINN. Leif Åge Strand FYLKESMANNEN I TELEMARK MILJØVERNAVDELINGA TINN KOMMUNE AMFIBIER I TINN Leif Åge Strand Oktober 2007 2 INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 RØDLISTESTATUS OG UTBREDELSE FOR DE NORSKE AMFIBIENE...4 3 METODIKK...5

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Stein Halvorsen Arkitekter AS v/ Merete Haukedal Sagveien 21a 0459 Oslo Oslo, 25. oktober 2016 Angående forhold knyttet til amfibier i forbindelse med utbygging av Eplehagen barnehage på Fjellstrand, Nesodden

Detaljer

AMFIBIEREGISTRERINGER I OPPLAND 2002 Del II Gran kommune

AMFIBIEREGISTRERINGER I OPPLAND 2002 Del II Gran kommune G R A N K O M M U N E F Y L K E S M A N N E N I O P P L A N D M I L J Ø V E R N A V D E L I N G A AMFIBIEREGISTRERINGER I OPPLAND 2002 Del II Gran kommune Leif Åge Strand November 2002 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kartlegging av storsalamanderlokaliteter i Sør-Trøndelag - rapport for 2013

Kartlegging av storsalamanderlokaliteter i Sør-Trøndelag - rapport for 2013 2013 Kartlegging av storsalamanderlokaliteter i Sør-Trøndelag - rapport for 2013 Eva Tilseth Jon Kristian Skei 1 Forsidebilde/layout: Eva Tilseth. Tjønn øst for Steintjønna, Trondheim.. 2 Forord På oppdrag

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014 I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014 SAMMENDRAG Dette er tolvte året Naturplan foretar undersøkelser av ørret på oppdrag fra Sandefjord

Detaljer

REGISTRERING AV AMFIBIER I OSLO I 2008

REGISTRERING AV AMFIBIER I OSLO I 2008 Norsk Naturarv REGISTRERING AV AMFIBIER I OSLO I 2008 Leif Åge Strand Oktober 2008 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 METODE... 4 2.1 Registrering av dyr... 4 2.2 Vannkjemiske målinger... 4 2.3 Andre biotopkarakteristikker...

Detaljer

Tema fremmede arter i ferskvann Friluftsliv, fiskeforvaltning og vannforvaltning 30. oktober 1. november 2012

Tema fremmede arter i ferskvann Friluftsliv, fiskeforvaltning og vannforvaltning 30. oktober 1. november 2012 Tema fremmede arter i ferskvann Friluftsliv, fiskeforvaltning og vannforvaltning 30. oktober 1. november 2012 Jarle Steinkjer Direktoratet for naturforvaltning Antall fremmede arter dokumentert i Norden

Detaljer

Undersøker av amfibier i tilknytning til Statnetts transformatorstasjon i Sylling i Lier kommune

Undersøker av amfibier i tilknytning til Statnetts transformatorstasjon i Sylling i Lier kommune Undersøker av amfibier i tilknytning til Statnetts transformatorstasjon i Sylling i Lier kommune September 2016 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 25052001-1 25052001 03.10.2016 Kunde: Statnett Undersøkelse

Detaljer

JELLESTADVEIEN 37 - NATURUNDERSØKELSER VURDERING AV OMRÅDETS EGNETHET FOR STOR SALAMANDER

JELLESTADVEIEN 37 - NATURUNDERSØKELSER VURDERING AV OMRÅDETS EGNETHET FOR STOR SALAMANDER JELLESTADVEIEN 37 - NATURUNDERSØKELSER VURDERING AV OMRÅDETS EGNETHET FOR STOR SALAMANDER WKN notat 2010:5 25. OKTOBER 2010 Notat 2010:5 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

UTREDNING AV NATURMANGFOLD

UTREDNING AV NATURMANGFOLD MARS 2015 LØRENSKOG KOMMUNE UTREDNING AV NATURMANGFOLD FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2015 LØRENSKOG KOMMUNE UTREDNING AV NATURMANGFOLD

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Forvaltningsplan for vernede amfibiedammer i Hurum og Røyken

Forvaltningsplan for vernede amfibiedammer i Hurum og Røyken Forvaltningsplan for vernede amfibiedammer i Hurum og Røyken Fylkesmannen i Buskerud Forvaltningsplan for vernede amfibiedammer i Hurum og Røyken 2 Fylkesmannen i Buskerud Forvaltningsplan for vernede

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

AMFIBIEREGISTRERINGER I HORDALAND 2005 Del 12 Fjell

AMFIBIEREGISTRERINGER I HORDALAND 2005 Del 12 Fjell F J E L L K O M M U N E AMFIBIEREGISTRERINGER I HORDALAND 2005 Del 12 Fjell Leif Åge Strand September 2005 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AMFIBIENE: UTBREDELSE OG STATUS I NORGE... 4 3 METODIKK... 5 3.1

Detaljer

Undersøkelse av 6 dammer med amfibier på Oustøya Bærum kommune - Akershus fylke, 2010

Undersøkelse av 6 dammer med amfibier på Oustøya Bærum kommune - Akershus fylke, 2010 Undersøkelse av 6 dammer med amfibier på Oustøya Bærum kommune - Akershus fylke, 2010 RAPPORT NR. 5/2011 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Postboks 8111, Dep. 0032 OSLO Telefon 22 00

Detaljer

Storsalamanderens funksjonsområde overvintring, yngledam, sommerhabitat og vandringskorridorer. Børre K. Dervo NINA

Storsalamanderens funksjonsområde overvintring, yngledam, sommerhabitat og vandringskorridorer. Børre K. Dervo NINA Storsalamanderens funksjonsområde overvintring, yngledam, sommerhabitat og vandringskorridorer Børre K. Dervo NINA Ski 22.11.2016 Dammsystem vs enkeltlokaliteter Hvor viktig er nabolokaliteter for storsalamanderens

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I OPPEGÅRD (NiO)

NATURVERNFORBUNDET I OPPEGÅRD (NiO) NATURVERNFORBUNDET I OPPEGÅRD (NiO) Postboks 291, 1411 Kolbotn Oppegård kommune Seksjon for samfunnsutvikling Kolbotn 14.november2006 Kommentarer til høringsutkastet for Kommuneplan 2007-2019 Naturvernforbundet

Detaljer

Ås kommune Akershus 2010

Ås kommune Akershus 2010 Forekomst av øyenstikkeren bred blålibelle Libellula depressa Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Ås kommune Akershus 2010 Med tillegg om Nesodden, Frogn, Enebakk og Oppegård kommuner Forekomst

Detaljer

Frøyfrosk-prosjektet. Utbredelse og spredning av vanlig frosk Rana temporaria etter utsetting på Frøya, Sør-Trøndelag (2010-2014)

Frøyfrosk-prosjektet. Utbredelse og spredning av vanlig frosk Rana temporaria etter utsetting på Frøya, Sør-Trøndelag (2010-2014) SABIMA kartleggingsnotat 20-2014 Frøyfrosk-prosjektet. Utbredelse og spredning av vanlig frosk Rana temporaria etter utsetting på Frøya, Sør-Trøndelag (2010-2014) Av Jan Seland Side 1 av 7 Kartleggingsnotat

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-23 Ekstrakt Et mindre areal ble undersøkt for mulig

Detaljer

Undersøkelse av mulig salamanderlokalitet i Kollenveien 22 i Skien kommune 2015

Undersøkelse av mulig salamanderlokalitet i Kollenveien 22 i Skien kommune 2015 Rapport NP 4-2015 Undersøkelse av mulig salamanderlokalitet i Kollenveien 22 i Skien kommune 2015 Skien, 09.06.2015 Lars Tormodsgard Side 2 av 15 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Livssyklus stor og liten salamander...

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Amfibieregistreringer ved Solberg, Hobøl - med vurderinger i forhold til planlagt boligprosjekt

Amfibieregistreringer ved Solberg, Hobøl - med vurderinger i forhold til planlagt boligprosjekt Amfibieregistreringer ved Solberg, Hobøl - med vurderinger i forhold til planlagt boligprosjekt Notat til Hobøl kommune Morten Hage TRITURUS NATURINFORMASJON Forord I forbindelse med et planlagt boligprosjekt

Detaljer

Fem års oppfølging av erstatningsdammer for amfibier i Akershus.

Fem års oppfølging av erstatningsdammer for amfibier i Akershus. Fem års oppfølging av erstatningsdammer for amfibier i Akershus. Rapport nr. 1/2010 Rapport nr.: 1 / 2010 Fylkesmannen i Oslo og Akershus MILJØVERNAVDELINGEN Dato: April 2010 Tittel: Fem års oppfølging

Detaljer

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander,

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ØRVIKDAMMEN Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ved å fjerne ulovlig utsatt karpe 01.09.2013 KJELL-HENRIK SEMB Restaurering

Detaljer

damfrosk Rana lessonae

damfrosk Rana lessonae Handlingsplan for damfrosk Rana lessonae Rapport 2006-2 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: August 2006 Antall sider: 24 Emneord: Damfrosk, handlingsplan, tiltak, trusler, overvåking Keywords:

Detaljer

Vedlegg II. Forslag til forskrifter for forslag til prioriterte arter. Forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art

Vedlegg II. Forslag til forskrifter for forslag til prioriterte arter. Forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art Vedlegg II. Forslag til forskrifter for forslag til prioriterte arter. Forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 23, 24,

Detaljer

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Espen Lund Naturkompetanse Notat 2006-5 Forord For å oppdatere sin kunnskap om elvemusling i Leiravassdraget i Gran og Lunner, ga Fylkesmannen i Oppland,

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SMÅTJERN OG VANN I DRANGEDAL MED HOVEDVEKT PÅ AMFIBIER, FISK OG VANNKVALITET

UNDERSØKELSE AV SMÅTJERN OG VANN I DRANGEDAL MED HOVEDVEKT PÅ AMFIBIER, FISK OG VANNKVALITET D R A N G E D A L K O M M U N E F Y L K E S M A N N E N I T E L E M A R K M I L J Ø V E R N A V D E L I N G A UNDERSØKELSE AV SMÅTJERN OG VANN I DRANGEDAL MED HOVEDVEKT PÅ AMFIBIER, FISK OG VANNKVALITET

Detaljer

KARTLEGGING AV SALAMANDER I SAUHERAD OG NOME I 2010

KARTLEGGING AV SALAMANDER I SAUHERAD OG NOME I 2010 SAUHERAD OG NOME KOMMUNER F Y L K E S M A N N E N I T E L E M A R K M I L J Ø V E R N A V D E L I N G A KARTLEGGING AV SALAMANDER I SAUHERAD OG NOME I 2010 Leif Åge Strand November 2010 Forside: Myrdammer

Detaljer

SALAMANDER I SØRØSTRE SKIEN

SALAMANDER I SØRØSTRE SKIEN S K I E N K O M M U N E F Y L K E S M A N N E N I T E L E M A R K M I L J Ø V E R N A V D E L I N G A SALAMANDER I SØRØSTRE SKIEN Leif Åge Strand Oktober 2011 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AMFIBIENE: EN

Detaljer

Klasse 9f ski ungdomsskole. Juni august 2005.

Klasse 9f ski ungdomsskole. Juni august 2005. Klasse 9f ski ungdomsskole. Juni august 2005. Innholdsfortegnelse. Læringsmål....s 1 Forord... s 2 Hovedproblemstilling...s 3 Hypoteser..s 3 Planteliv.s 4 Dyreliv..s 5-6 Fakta om myrer.s 7-8 Historikk

Detaljer

Triturus vulgaris i Oppdal

Triturus vulgaris i Oppdal Kartlegging av småsalamander Triturus vulgaris i Oppdal med biologisk status for Elgtjønna Irvin Kilde Mastergradstudent økologi/systematikk NTNU Vitenskapsmuseet Seksjon for naturhistorie 7491 Trondheim

Detaljer

Tiltak for storsalamander Triturus cristatus i Malvik kommune 2012

Tiltak for storsalamander Triturus cristatus i Malvik kommune 2012 2012 Tiltak for storsalamander Triturus cristatus i Malvik kommune 2012 Jon Kristian Skei Eva Tilseth Dag Dolmen Forside: Lårtjernholoa vestre dam. Foto: Eva Tilseth. 2 Forord Rapporten omhandler oppfølging

Detaljer

KARTLEGGING AV YNGLEBIOTOPER FOR STORSALAMANDER I OMRÅDET ASK FUGLABERGSÅSEN TUFTEMARKA, KVINNHERAD

KARTLEGGING AV YNGLEBIOTOPER FOR STORSALAMANDER I OMRÅDET ASK FUGLABERGSÅSEN TUFTEMARKA, KVINNHERAD Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga KARTLEGGING AV YNGLEBIOTOPER FOR STORSALAMANDER I OMRÅDET ASK FUGLABERGSÅSEN TUFTEMARKA, KVINNHERAD Leif Åge Strand og Adele Stornes Oktober 2010 2 INNHOLD 1

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Handlingsplan for storsalamander

Handlingsplan for storsalamander Handlingsplan for storsalamander Status og utfordringer Foto: Jeroen van der Kooij Liv Dervo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Arts- og naturtypeseminar, 16. 17. februar 2010 Handlingsplan for stor salamander

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Skjøtselsplan for Snarøytjernet

Skjøtselsplan for Snarøytjernet Skjøtselsplan for Snarøytjernet Forord 14 i reguleringsplanen for Ropern fastsetter at Natur og idrettsseksjonen i Bærum kommune skal utarbeide en skjøtselsplan for Snarøytjernet. All skjøtsel skal skje

Detaljer

Kartlegging av Lestes dryas (sørlig metallvannymfe) i Hallingdal, 2014. Av Sondre Dahle

Kartlegging av Lestes dryas (sørlig metallvannymfe) i Hallingdal, 2014. Av Sondre Dahle SABIMA kartleggingsnotat 16-2014 Kartlegging av Lestes dryas (sørlig metallvannymfe) i Hallingdal, 2014. Av Sondre Dahle Lestes dryas hann fotografert på Kvarteig, Nesbyen Side 1 av 8 Kartleggingsnotat

Detaljer

Overvåkning av kreps med forsøksbur i Akershus, Hedmark og Østfold 2006

Overvåkning av kreps med forsøksbur i Akershus, Hedmark og Østfold 2006 Overvåkning av kreps med forsøksbur i Akershus, Hedmark og Østfold 2006 Delrapport Interreg Astacus Rapport nr: 6-2006 Dato: 2006.10.23 Forfatter : Øystein Toverud Oppdragsgiver: Mattilsynet (Mattilsynet

Detaljer

Rotenonbehandling av «Lille Mortetjern» Varsling og publisitet, samt biologisk for- og etterarbeid

Rotenonbehandling av «Lille Mortetjern» Varsling og publisitet, samt biologisk for- og etterarbeid Rotenonbehandling av «Lille Mortetjern» Varsling og publisitet, samt biologisk for- og etterarbeid Jeroen van der Kooij Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Nittedal kommune Alle foto er tatt av

Detaljer

Dammer i Sandefjord Sandefjord kommune. Registrering og vurdering

Dammer i Sandefjord Sandefjord kommune. Registrering og vurdering Dammer i Sandefjord Sandefjord kommune Registrering og vurdering Kultur- og fritidsetaten Parkvesenet 1999 Forord Denne rapporten er utarbeidet etter initiativ fra Miljøvernsjef Lars Guren i Sandefjord

Detaljer

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk- og miljøundersøkelser Forord I juli 2010 ble 7 elver i Hedmark

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1. Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.11-2012 Samrådsgruppe miljøvernområdet Hovedansvaret for forvaltningen av

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

Bekjempelse av mink i Agder. Jon Erling Skåtan, SNO

Bekjempelse av mink i Agder. Jon Erling Skåtan, SNO Bekjempelse av mink i Agder. Jon Erling Skåtan, SNO Seminar om skjøtsel og bekjempelse av fremmede arter, 26.-27. januar 2011 Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim Prosjektet Tittel: Minkbekjempelse

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift for prioriterte arter

Høringsuttalelse til forslag til forskrift for prioriterte arter Direktoratet for naturforvaltning Artsforvaltningsavdelingen v/terje Klokk Terje.Klokk@dirnat.no 23. juni 2010 Høringsuttalelse til forslag til forskrift for prioriterte arter SABIMA ser med glede på at

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

Kvalitetssikring av observasjoner til spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo

Kvalitetssikring av observasjoner til spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo Stiftelsen Norske Naturveiledere Kvalitetssikring av observasjoner til spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo Kartlegging våren 2008 av Leif Gjerde Naturveiledernes Oppdragsrapport 2 ISBN

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Grønne&lunger&på&Nordstrand&!

Grønne&lunger&på&Nordstrand&! GrønnelungerpåNordstrand NordstrandVelharigangsattetprosjektderallefriområdenepå Nordstrand(betyrhergamlebydelNordstrand)registreres. Forsnart20årsidenvarvimedpååregistrerealle mykeveier gangveier/stier/smett(seegetpunkt).

Detaljer

KARTLEGGING AV SALAMANDERE I VESTBY KOMMUNE. Stein Andersen

KARTLEGGING AV SALAMANDERE I VESTBY KOMMUNE. Stein Andersen KARTLEGGING AV SALAMANDERE I VESTBY KOMMUNE Stein Andersen Vestby 2011 Forord Denne undersøkelsen er en videreføring av Norges Naturvernforbunds lokallag i Vestbys (NiV) undersøkelser av dammer i kommunen

Detaljer

Regulering Bruerveien 41 Vestby kommune 2012 Hensyn til dam og forslag til løsning

Regulering Bruerveien 41 Vestby kommune 2012 Hensyn til dam og forslag til løsning Regulering Bruerveien 41 Vestby kommune 2012 Hensyn til dam og forslag til løsning Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord Et nytt boligfelt er planlagt på eiendommen Bruerveien 41 (Gnr/bnr

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

For å kunne stanse tap av naturmangfold, må vi ha en kunnskapsbasert forvaltning.

For å kunne stanse tap av naturmangfold, må vi ha en kunnskapsbasert forvaltning. 1 For å kunne stanse tap av naturmangfold, må vi ha en kunnskapsbasert forvaltning. Det forutsetter også at negativ utvikling for det biologiske mangfoldet må få konsekvenser for forvaltningen og medføre

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Elvemusling Margaritifera margaritifera Flytting til sidebekker i Nitelva Nittedal kommune Akershus 2015

Elvemusling Margaritifera margaritifera Flytting til sidebekker i Nitelva Nittedal kommune Akershus 2015 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelse Elvemusling Margaritifera margaritifera Flytting til sidebekker i Nitelva Nittedal kommune Akershus 2015 Kjell Sandaas

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

newton-kviss 600 spørsmål for den nysgjerrige ingrid wold

newton-kviss 600 spørsmål for den nysgjerrige ingrid wold newton-kviss 600 spørsmål for den nysgjerrige ingrid wold innhold Kviss om amfibier 9 Kviss om isbreer 13 Kviss om steiner 17 Kviss om piggsvinet 21 Enten-eller i havet 25 Kviss om det grønne 27 Ti kjappe

Detaljer

YTRE MILJØ. E39 Gartnerløkka Breimyrkrysset RIGEKRYSSET BREIMYRKRYSSET. Kristiansand kommune REGULERINGSPLAN. Ytre Miljø TYPE PLAN

YTRE MILJØ. E39 Gartnerløkka Breimyrkrysset RIGEKRYSSET BREIMYRKRYSSET. Kristiansand kommune REGULERINGSPLAN. Ytre Miljø TYPE PLAN TYPE PLAN REGULERINGSPLAN Ytre Miljø YTRE MILJØ Foto: Leif Åge Strand 2009 E39 Gartnerløkka Breimyrkrysset RIGEKRYSSET BREIMYRKRYSSET Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted 15.08.2014

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Vedlegg 1. miljødepartementet.

Vedlegg 1. miljødepartementet. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mars 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder... 1 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområde... 2 Temakart Barnetråkk... 3 Temakart

Detaljer

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT WKN notat 2006:2 27. APRIL 2006 Notat 2006: 2 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland

Detaljer

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk- og miljøundersøkelser Forord I perioden 10. til 15. august

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

6 2 P PD f?"\cgji fi\

6 2 P PD f?\cgji fi\ 6 2 P PD f?"\cgji fi\ Overvåking av amfibier i Norge Forslag til overvåkingsmetodikk overvåkingsornråder og deltakere i en atlasundersøkelse Karstein Hårsaker Bjørn Mejdell Larsen Børre Kind Dervo NINA

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer