(Margaritifera margaritifera)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Margaritifera margaritifera)"

Transkript

1 Rapport Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland

2 Rapport nr Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver : Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord- Trøndelag 2011 Lisbeth Jørgensen og Morten Halvorsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Sammendrag: Sommeren 2011 ble 4 vassdrag i Nord-Trøndelag undersøkt for evt forekomster av elvemuslinger. Dette gjelder Hendelva i Salvassdraget, Bognavassdraget, samt Austerelva og Ferja i Årgårdsvassdraget. Det ble funnet muslinger i samtlige av vassdragene. Bognavassdraget hadde svært gode tettheter av muslinger i nedre del (6-7 km), mens øvre deler var nærmest tørrlagte og hadde derfor ikke forhold for muslinger. Hendelva og Austerelva hadde middels tettheter av muslinger, mens det i Ferja kun ble funnet få individer nederst i elva. Kommune Vassdrag Tetthet Bestandsstørrelse Rekruttering Fosnes 1.Hendelva/Salvassdr. 285 Middels God Namsos 2.Bogna/Bognavassdr Meget stor God Namdalseid 3.Austerelv/Årgårdsvassdr 468 Middels God Namdalseid 4.Ferja/Årgårdsvassdraget 6 Liten/trua - Anadrome laksefisk Tettheter av elvemusling i 4 vassdrag i Nord Trøndelag Geografisk plassering av undersøkte vassdrag/elver med elvemusling i Nord - Trøndelag. Numrene følger tabellen ovenfor. Side 2

3 Forord Sesongen 2011 ble 4 vassdrag i Nord- Trøndelag, hvor det var kjent at det sannsynligvis var elvemusling, kartlagt med hensyn til utbredelse og forekomst. Undersøkelsene ble gjort i perioden Resultatene er presentert i denne rapporten. Innhold Sammendrag.2 Metoder..4 Resultater..4 Hendelva/Salvassdraget, Fosnes 4 Bogna/Bognavassdraget, Namsos..7 Austerelv/Årgårdsvassdraget, Namdalseid..10 Ferja/Årgårdsvassdraget, Namdalseid..13 Referanser 15 Forsidebilde: Øvre deler av Bogna Nordnorske ferskvannsbiologer Eidsfjordveien Sortland Tlf / / E-post: Side 3

4 Metoder Formålet med undersøkelsen var å fastsette muslingenes utbredelse i hver enkelt elv, samt å si noe om mengdene (tetthetene), og rekrutteringen (dvs størrelsesfordelingen) i bestanden. Metodikken følger metodeheftet til Mejdell Larsen & Hartvigsen (1999). Utbredelsen ble kartlagt ved bruk av vannkikkert under gode forhold (liten vannføring); en går i elva der det er mulig, ellers må en observere fra bredden. Øvre og nedre grense blir oppgitt med UTM-verdier. Til å beregne tettheten har en benyttet 15 min. telling. Når tetthetene forandret seg mye i ei elv, tok vi flere tellinger. For å få et inntrykk av rekrutteringen har vi plukket ca skjell og målt største lengde med skyvelær. Resultater 1.Hendelva i Salvassdraget, Fosnes Salvassdraget har et nedslagsfelt på ca 432 km². Vassdraget består av Skrøyvstadvatnet og Salsvatnet med innløpselver, samt utløpselva fra Salsvatnet, Moelva som etter ca 1.2 km munner ut i Foldafjorden ved Salsnes. Hendelva er ei sørlig innløpselv til Salsvatnet. Fra utløpet i Salsvatnet til Litlelvvatnet er det ca 200 m elv. Fra Litlelvvatnet opp til Storengvatnet er det ca. 4 km elvestrekning, med flere fossestryk. Vi undersøkte elva på seks ulike lokaliteter; derav en nedenfor Litlevannet, og 5 på strekningen Litlevan-net - Storengvatnet (tab. 1a, fig. 1a). Tabell 1a. Tettheten av muslinger (antall/15 min) i Hendelva. Lokalitetene er avmerket på kartet. Lok. Tett- UTM het 1.Utløpselv fra Litlevannet - 32WPS WPS Ovenfor Litlevatnet WPS WPS Ovenfor første foss 18 32WPS WPS Ovenfor neste foss 63 32WPS WPS Nedenfor fossen WPS før Storengvatnet 6. Ved innløp Storengvatn 32WPS WPS WPS Side 4

5 Resultater Muslinger Det ble funnet muslinger: * På hele strekningen fra Litlevannet til fossen nedenfor ved Storengvatnet. Konklusjon Hendelva har noe varierende tettheter av muslinger, med et gjennomsnitt på 129 pr 15 minutters telling. Bestanden vurderes som middels og med god rekruttering. Tettheten var lav til middels. Best tetthet fant vi øverst i elva (tab 1a) I Hendelva ble 58 muslinger lengdemålt, og disse hadde lengder fra mm, med et gjennomsnitt på 109 ± 31 mm (fig.1ab). 15 N=58 10 ANTALL LENGDE (MM) Figur 1a..Lengdefordeling av muslinger fra Hendelva, Salvassdraget Figur 1a. Kart over Hendelva, Fosnes. Svarte streker viser grense for utbredelse av muslinger. Lokaliteter i elva som ble undersøkt er avmerket (1-6). Side 5

6 Første del av strekningen ovenfor brua Elvestrekningen videre oppover Side 6

7 2. Bognavassdraget, Namsos Bogna munner ut i Namsenfjorden ved Bangsund sør for Namsos.. Bogna er ca 45 km lang fra utløpet til Bangsjøen (307 moh). Øvre del av vassdraget er regulert til kraftformål. Den lakseførende delen av elva er på ca 18 km. Elvestrekningen fra munningen i havet til ca. 6 km nedstrøms Bangsjøen ble undersøkt på 13 lokaliteter. Vi avsluttet kartleggingen før Bangsjøen, fordi elveløpet var nærmest tørrlagt der og videre oppstrøms. Tabell 2 a. Tettheten av muslinger (antall/15 min) i Bogna. Lokalitetene er avmerket på kartet. Lok. Tetthet UTM PS PS PS PS PS PS Vanskelig å telle 32PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS Resultater Det ble funnet muslinger: * på lokalitetene 2, 3, 4 og 5. Nedstrøms lokalitet 1 er elva flopåvirket, og ved lok. 1 var det en dyp, storsteinet utposning i elva, med rolig vann, hvor det ikke ble funnet muslinger. Elva fortsatte på noenlunde samme måte oppstrøms til lok. 2. Her ble det funnet meget gode tettheter av muslinger. Det er vanskelig å si sikkert hvor langt nedstrøms fra lok. 2 muslingene står, så vi har satt utbredelsen midt imellom de to lokalitetene. I Bogna ble 66 muslinger lengdemålt, og disse hadde lengder fra mm, med et gjennomsnitt på 104 ± 26 mm (fig.2a). ANTALL N= LENGDE (MM) Figur 2 a..lengdefordeling av muslinger fra Bogna Konklusjon Bogna har meget gode tettheter av muslinger på de nederste 6-7 km av elva. Elva ble undersøkt på mange områder videre oppstrøms mot Bangsjøen, men det ble ikke funnet musling. De øvre deler av elva hadde til dels meget liten vannføring. Rekrutteringen av muslinger så ut til å være bra. Side 7

8 Kart over Bogna med lokaliteter (1-13) som ble undersøkt mhp musling. Side 8

9 Lok. 1 (kulp) uten musling i nedre del Godt muslingområde Grusområde i nedre del (ingen musling) Ingen musling De øvre deler av Bogna var nærmest tørrlagte Side 9

10 3. Austerelva, Årgårdsvassdraget, Namsos Årgårdsvassdraget er sammensatt av Øyensåa, Austerelva og Ferja, tre omtrent jevnstore elver som løper sammen til Årgårdselva ca 6 km før utløpet i Lyngenfjorden. Lyngenfjorden er en fjordarm til Namsenfjorden nærmest Namsos. Austerelva har et nedslagsfelt på 119 km 2. Laksen går opp til Svefossen 19 km oppstrøms. Elva ble kartlagt mhp musling på 10 lokaliteter fra utløpet opp til Sagåsen, omtrent der hvor elva begynner å stige opp mot Sveafossen. Tettheten var lavest nederst, og økte oppstrøms, for så å avta igjen mot Kaldmoen. I Austerelva ble 65 muslinger lengdemålt, og disse hadde lengder fra mm, med et gjennomsnitt på 94 ± 15 mm (fig.3a). ANTALL N=65 Resultater LENGDE (MM) Muslinger Det ble funnet muslinger: * Fra utløpet i Årgardselva til Kaldmoen ca. 12 km oppstrøms i elva. Tabell 3a. Tettheten av muslinger (antall/15 min) i Austerelva. Lokalitetene er avmerket på kartet. Lok. Tetthet UTM WPS WPS WPS WPS WPS WPS WPS WPS WPS WPS Ikke telt 32WPS WPS WPS WPS WPS WPS WPS WPS WPS WPS Figur 3a. Lengdefordeling av muslinger fra Austerelva, Årgårdsvassdraget Konklusjon Austerelva har middels tettheter av muslinger. Muslingene er lokalisert til nedre halvdel av elva. Rekrutteringen av muslinger så ut til å være bra. Side 10

11 Kart over Austerelva med lokaliteter (1-10) som ble undersøkt mhp musling. Gode områder med elvemuslinger Side 11

12 Mye slam ved Kaldmoen Side 12

13 4. Ferja, Årgårdsvassdraget, Namsos 5 4 N=6 Ferja tilhører samme vassdraget som Øyensåa og Austerelva, som er beskrevet tidligere i denne rapporten. Ferja har et nedslagsfelt på 123 km 2, og er lakse-førende opp til Dølfossen som ligger 18 km opp i elva. Ferja ble undersøkt fra nederste bru ved Brumoen gård og ca 7 km oppstrøms. ANTALL LENGDE (MM) Resultater Muslinger Det ble funnet muslinger: *I nærheten av Brumoen gård Tettheten av muslinger var svært lav Tabell 4a. Tettheten av muslinger (antall/15 min) i Ferja. Lokalitetene er avmerket på kartet. Figur 4a. Lengdefordeling av muslinger fra Ferja, Årgårdsvassdraget Konklusjon Ferja har svært lave mengder av elvemuslinger. Det var vanskelig å si noe om rekrutteringen pga det lave antallet muslinger vi greide å finne. Lok. Tetthet UTM WPS WPS WPS WPS WPS W2PS WPS WPS WPS WPS I Ferja ble 6 muslinger lengdemålt, og disse hadde lengder fra mm, med et gjennomsnitt på 128 ±11 mm (fig.3a). Det var lite muslinger å finne i Ferja Side 13

14 Kart over Ferja med lokaliteter som ble undersøkt mhp musling avmerket (Lok. 1-5) Side 14

15 Referanser Dolmen, D. & Kleiven, E. 1997a. Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 2. Zoologisk notat , NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 28 s. Dolmen, D. & Kleiven, E. 1997b. Elvemuslingen Margaritifera margaritifera i Norge 1. Rapport zoologisk serie: NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 28 s. Mejdell Larsen, B Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.). Litteraturstudie med oppsummering av nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus. NINA- Fagrapport 28: Mejdell Larsen, B. & Hartvigsen, R Metodikk for feltundersøkelser og kategorisering av elvemusling Margaritifera margaritifera. NINA-Fagrapport 037: Side 15

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009 Rapport 2-2 Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 29 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2-2 Antall sider: 35 Tittel : Forfatter : Oppdragsgiver : Kartlegging

Detaljer

Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 2013 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks

Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 2013 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks . Rapport 21-1 Oppvandring av anadrom laksefisk i 11 vassdrag i Nordland i 21 - en vurdering av innslag av rømt oppdrettslaks Øyvind Kanstad-Hanssen Vidar Bentsen Øyvind Kanstad-Hanssen Farstadvassdraget

Detaljer

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3 NINANorsk institutt for naturforskning Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark - del 3 Martin-A. Svenning Morten Johansen Audun Rikardsen NINA oppdragsmelding 699 NINA NIKU

Detaljer

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg . Rapport 2014-04 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i lakseførende del av Stjørdalselva Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Rapport nr. 2014-04

Detaljer

Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen

Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue Stein Ivar Johnsen Morten Kraabøl Jostein Skurdal John Gunnar Dokk NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA

TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: 1993-5 TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA STATUS FOR PROSJEKTARBEIDET 1992 Morten Kraabøl Jo Vegar Amekleiv UNIVERSITETET I TRONDHEIM VITENSKAPSMUSEET

Detaljer

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk 1147 Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014 Gunnbjørn Bremset Ola Diserud Laila Saksgård Odd Terje Sandlund NINAs publikasjoner

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

UTBRED.E:LSE AV STORE FERSKV ANNSMUSLINGER I EIDSKOG KOMM.UNE, HEDMARK

UTBRED.E:LSE AV STORE FERSKV ANNSMUSLINGER I EIDSKOG KOMM.UNE, HEDMARK UTBRED.E:LSE AV STORE FERSKV ANNSMUSLINGER I EIDSKOG KOMM.UNE, HEDMARK EN FORELØPIG OVERSIKT ET NOTAT UTARBEIDET FOR EIDSKOG KOMMUNE Av Vegard Meland Eidskog Skogeierlag 5. november 1999 FORORD Prosjektet

Detaljer

Intro i hvordan bruke Vann-Nett

Intro i hvordan bruke Vann-Nett Intro i hvordan bruke Vann-Nett Vannforvaltningen i Norge samler miljødata om vann i databasen Vann-Nett. Alle registrerte data er tilgjengelige for allmennheten dvs at det er mulig å gå inn og se på den

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene

Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? Torbjørn Danielsen, Fylkesmannen i Vest-Agder Edgar Vegge, Fylkesmannen i Vest-Agder Per Øyvind Grimsby, Sira-Kvina kraftselskap 3 2012 RAPPORT

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden D O K U M E N T. senorge.no

Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden D O K U M E N T. senorge.no Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden 4 21 senorge.no D O K U M E N T Evaluering av senorge data versjon 1.1 Norges vassdrags- og energidirektorat 21 1 Dokument nr 4/21 Evaluering

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15 ISBN-nr : 82-7072-383-5. Bildearkiv. Utskriftsversjon (PDF) DN Håndbok 15

Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15 ISBN-nr : 82-7072-383-5. Bildearkiv. Utskriftsversjon (PDF) DN Håndbok 15 DN Håndbok 15 Kartlegging av ferskvannslokaliteter DN-håndbok 15 ISBN-nr : 82-7072-383-5 Bildearkiv Utskriftsversjon (PDF) http://localhost/dn15/ [11.06.2001 14:07:15] Forord Forord Det er en politisk

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

i norske Rita Strand Per Fauchald

i norske Rita Strand Per Fauchald Oppvandring og innslag av rømt oppdrettslaks i norske lakseelver; basert på videoovervåking, fangstfeller og drivtelling Martin-A. Svenning Øyvind Kanstad-Hanssen Anders Lamberg Rita Strand Brian Dempson

Detaljer

Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007 0 Stiftelsen Norske Naturveiledere Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007 Undersøkelse av tidligere kjente ynglelokaliteter av Leif Gjerde Naturveiledernes Oppdragsrapport

Detaljer