Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg:"

Transkript

1 Nygårdsviken Vel Minner med dette m W. Giertsens utbyggingsplan fr Nygårdsviken 1 g Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Merknadsfristen er 20. august 2013! Det har gjennm smmeren blitt lagt ned et strt arbeid i å gjennmgå planfrslaget g knsekvenser av dette. Det er mye å gripe fatt i, g vi har funnet svært mange feil g mangler i planfrslaget. Det er viktig at det skrives en persnlig merknad basert på hvrdan planfrslaget påvirker hver enkelt. Arbeidsgruppen har satt pp punkter vi ser sm viktige, g du kan gjerne bruke disse sm grunnlag i din persnlige merknad. Plukk det du mener er viktigst fr deg, g legg gjerne til egne innspill. Å sende inn merknaden trenger ikke ta mer enn 10 minutter, g kan gjøres elektrnisk. Din merknad kan utgjøre den stre frskjellen fr sakens utvikling. Merknaden trenger ikke være lang, g den trenger ikke være prfesjnell. De fleste av ss har ikke gjrt dette før. Det er svært viktig at det kmmer flest mulig merknader. Skriv gjerne i spørsmålsfrm, sm frslagstiller senere må besvare. Det ppfrdres til at søknaden sendes elektrnisk. Merknader kan sendes til Bergen kmmune fra denne siden: Her er allerede kmmunalt saksnummer laget klart, slik at merknaden kmmer riktig frem. Her kan vedlegg sendes med. Merknadene kan gså sendes sm brev til kmmunen, eller leveres til Etat fr byggesak g private planer i Allehelgensgate vis à vis Plitihuset. De sm ønsker hjelp til å utfrme g sende sin merknad, inviteres hjem til Ida Hjerthlm i Alfred Offerdalsvei 1 (i krysset med Nygårdsvikveien) førstkmmende mandag 12. august fra kl Ellers er du velkmmen til å ta kntakt med ss i arbeidsgruppen, kntaktinf finner du under: Kyrre Tvedt, , Lyrenesveien 3 Marit Sigurdsn, , Nygårdsvikveien 13 CharltteJhannessen, , Alfred Offerdalsvei 4 Erlend Rudjrd, , Furukllen 11 Ida Hjerthlm, , Alfred Offerdalsvei 1 Kjetil Myre, , Nygårdsvikveien 27 Arun Bhargava, , Nygårdsvikveien 10 Link til Nygårdsviken Vel på Facebk: https://www.facebk.cm/nygardsviken.velfrening?fref=ts Link til Nygårdsviken Vel sin hjemmeside :

2 Stikkrd til merknader: (Bruk de punktene sm passer deg best, skriv gjerne m til spørsmål) GENERELT: Planfrslaget avklarer ikke hvr str del av mrådet sm skal være regulert til industri, kntr, lager g havn. Uten at dette er redegjrt fr, er det umulig å vite hvr mange arbeidsplasser det blir lagt pp til, mengden biltrafikk ut g inn av mrådet, hvr mange parkeringsplasser det faktisk er behv fr, hvr str aktivitet det vil bli på mrådet, hvilken aktivitet det vil bli, g hvr mye tungtrafikk utvidelsen vil generere. Dette er en av flere stre mangler i planfrslaget. Dette er en plan sm tar mye g gir lite tilbake. Fr at industrimråde g bligmråde skal kunne sameksistere så må utbygger ta hensyn til innbyggerne sitt bmiljø. Denne planen frringer Nygårdsviken med tanke på estetikk, støy, trafikksikkerhet, miljø g frurensning. Det er ikke lagt inn nen tiltak sm virker avbøtende på de knsekvensene planen faktisk har fr innbyggerne i mrådet. Planen får knsekvenser fr minimum 160 bliger. Indre Laksevåg pplever en mrådesatsing fr å heve levekår g bkvalitet, g Bergen Grup flytter sin virksmhet til Askøy. Nen hundre meter unna, i et veletablert villastrøk med svært gde kvaliteter, skjer det mtsatte: næring/industri/havnevirksmhet bygges ut g frringer levekår g bkvalitet. Hvrfr? Hvr er den helhetlige plitikken i dette? I Simnsviken blir det gså planlagt en strstilt industri/havneutvidelse. Det er OPUS sm har ppdraget med å utfrme gså denne planen. De t mrådene ligger like ved hverandre, men utbyggingen sees ikke i sammenheng. Sammen vil de t industriutbyggingene føre med seg stre knsekvenser fr bligmrådet. Hvrfr stilles det ikke krav m en helhetlig planlegging? Det blir freslått parkering på tak, ne sm vil ytterligere ødelegge utsikten fr mange bliger - g fr turgåere på Lyreneset. Vi er i 2013; det må være mulig å bygge parkeringen inn g anlegge gress/ parklignende areal på taket i stedet fr en bilpark. Lyreneset er nettpp blitt regulert til friluftsmråde. Denne utbyggingen er ikke i samsvar med intensjnen m en tilrettelagt grønn lunge i bydelen. STØY Omregulering av Nygårdsviken næringsmråde fra industri med kai til havn g havnefrmål i sjø. Dette innebærer at lvlige støygrenser blir langt høyere, g det blir tillatt med mer støyende virksmhet g støy i helligdager g helg. Støyrapprt fra Swec er basert på utbyggers veitellinger, med alt fr lav trafikkmengde (600 færre biler enn kmmunal telling i 2011, g Statens vegvesens telling i 2013). Det er ikke utført støymåling, kun beregninger. Antallet rapprterte båtanløp er gså fr lavt. T liggeperider på til sammen 29 døgn i 2011 er ikke tatt med i støyberegningene - hvrfr ikke? Tallet på liggedøgn per år er derfr feil. Støyapprten er derfr basert på fr lave tall, g knklusjnene er derfr ikke krrekte.

3 Det er beregnet at fremtidig støy fra industrimrådet vil være den samme sm i dag. Med økt aktivitet på mrådet vil nødvendigvis støyen gså øke. Hvrfr er ikke det tatt hensyn til økt aktivitet i støyrapprten? Endringer på mer enn 3dB er vurdert sm vesentlige etter T-1442, g krever derfr tiltak fra utbygger. Støyrapprten hevder at økningen i støy vil være ca 3 db -g utbygger trenger derfr ikke gjennmføre tiltak. Men: siden støyrapprten er basert på feile trafikktall, ikke har tatt hensyn til økt aktivitet på kai/industrimrådet g heller ikke har tatt cntaineraktivitet med i støyberegningene, så mener vi at den reelle støyøkningen vil kmme til å bli høyere enn 3 db. Siste støymåling er fra 2001, g denne ble ikke utført etter SFT (Statens frurensningstilsyn) sine retningslinjer. Mangler en ppdatert støymåling sm er utført når det faktisk ligger båter / er aktivitet i viken. Utbygging av større kaier, både i Nygårdsviken g Simnsviken. Åpner fr større båter med enda mer støy g økt aktivitet året rundt. Båtene ligger fte i flere døgn g mtrer står på hele døgnet. Landstrøm blir ikke benyttet sm pålagt i havneinstruksen, g dermed støyer strømaggregater hele døgnet. Planfrslaget legger pp til større kai g mer båttrafikk, dette øker støyprblemene. Mye støy fra tungtrafikk fr de fleste av beberne langs veien ned mt vikene. Tungtrafikken vil øke sm følge av utbyggingen. Den bratte g smale veien pp fra industrimrådet, gjør at tungtransprt støyer mer g lengre enn m det var flat vei. Dette tas ikke med i støyberegninger. Våt asfalt skaper vesentlig mer trafikkstøy g er heller ikke tatt med i beregningen. Det er lvpålagt å ta hensyn til metrlgiske frhld i støyrapprter. FORURENSING Utvidelse av kai med duc d'albe (frtøyningsstøtte/landgang) utver langs Lyreneset, tillater større båter å ligge til kai. Båtskrsteiner ligger på høyde med Lyreneset, g frurenser g lukter mye. Dett er ikke frenelig med satsingen på Lyreneset sm friluftsmråde g bydelspark. Se bilde av frtøyningsstøtte under: Klikk her

4 Båter sm ligger med mtren/aggregater på hele døgnet. Båter benytter ikke landstrøm, slik de er pålagt i havneinstruksen. Lysfrurensning fra W. Giertsens reklameskilt på taket g båter med stre lyskastere på hele døgnet. TRAFIKK Utbyggingen vil føre til minimum 500 flere biler i døgnet, altså 2700 biler på en veg sm er dimensjnert fr max 1500 biler. Ca 131 av disse vil være trailere/tungtransprt! Trafikkmengde basert på utbyggers egne tellinger 1500 årsdøgntrafikk (ÅDT), sm er LANGT lavere enn fra Statens Vegvesen 2238 årsdøgntrafikk (ÅDT). Bergen Kmmune har en måling på 2200 årsdøgntrafikk fra Mye tungtrafikk sm skaper farlige situasjner g støy. Dette på bakgrunn av underdimensjnert vei i frhld til tungtrafikk. Stre frskjeller på trafikanter; fra stre semitrailere til små barnehagebarn. Mange av kjøretøyene kjører alt fr frt, det er 30-sne. Måling fra Statens Vegvesen viser at ca 68 hadde mistet førerkrtet hver dag pga fartsvertredelser. Smal g svingete enfelts veg, sm ikke er egnet fr tungtransprt. I planfrslaget står det at Nygårdsvikveien er 8 meter: 6 meter veg + 2 meter frtau. Dette er feil. Vegbredden er 5 meter på det smaleste, med 1,1 meter frtau. Gjennmsnittlig vegbredde er 5,4 meter, g 1,7 meter frtau. De nærmeste husene ligger bare 2,1 meter fra vegen. Det er derfr få muligheter til å utvide vegen. Frtau er i dag bare på en side av vegen. Stedvis er frtau smalt. Frtauet er ikke gjennmgående gjennm hele Nygårdsveien. Det er krav m at det skal planlegges fr universell utfrming (= framkmmelighet fr alle, sm rullestlbrukere sv.). Dette er ikke tatt hensyn til i planfrslaget. Eldre g funksjnshemmede med rullestler ferdes mye i mrådet. Barnetråkk, sklevei. Mange barn pplever veien sm farlig. Se bilder på vår hjemmeside. Banehagen utvides med ca 100 plasser, disse barna vil ferdes i planmrådet g bruker Lyreneset frimråde til turmråde. De nye plassene vil gså generere mer trafikk i mrådet. Nygårdsvikveien har en str andel utkjørsler direkte ut i vei, sm gir mange uversiktlige møter fr kjøretøy g myke trafikanter. Frslagsstiller legger pp til at Nygårdsvegen skal bli tfelts veg. Det vil da bli ulvlig å parkere i gaten. Det er ingen ffentlige parkeringsplasser i mrådet. UTBYGGING BYGG /HØYDE/PARKERING Byggehøyde er maks 18 meter. Utbygger vil ha parkeringsplass lagt på taket på t bygg. I tillegg til 18 meter bygg kmmer biler g gjerde på minimum 1,2 m (pålagt å ha dette gjerdet). Bilheisen vil være minst 3 meter høy. Det blir derfr en ttal byggehøyde på minst 21 meter. Hvrfr vises ikke dette i planfrslaget? Er det meningen å søke m dispensasjn fr de ekstra 3 meterne?

5 MILJØ 21 meter vil være langt høyere enn Lyrenesveien. Fr de mange nabene sm ser ned på mrådet vil pplevelsen tilsvare utsikten fra Fjellsiden ned på Bygarasjen. Frskjellen er at nabene her vil kmme mye tettere på dette parkeringsanlegget, g det vil derfr bli enda mer visuelt dminerende enn Bygarasjen. Området er gså adkmstvei Adkmst, heis g tekniske rm på taket g takgarasjen er ikke illustrert. Vil ikke disse arealene telle sm Brutt areal på bygget? Om ja, så er bygget ver m2 Byggevlum på ttalt m2, ikke inkludert parkering. Regelverket sier at det skal knsekvensutredes på planer ver m2. Prblematisk å finne ut hvilke eiendmmer sm mister utsikten. Men det vil påvirke mange. I eksisterende bygningsmasse er det ppstikk pp til 19m. Dette er det ikke tatt høyde fr i nytt planfrslag. Skal disse rives? Nytt strt g høyt industribygg i strandsnen g innseilingen til Bergen. Er det dette vi vil ha? Rødlistefugler: Lmvi (kritisk truet, CR), Krykkje (sterkt truet) Hettemåke g flere Grøntareal/mikrfauna mellm påtenkt nybygg g Lyrenesveien vil ttalt frsvinne slik det er per i dag. Dette får stre knsekvenser fr dyr g planteliv, g ikke minst fr bebere g turgåere sm mister sjøutsikt g det grønne beltet mellm industri g eiendm. Se snitt: AABB EIENDOM Hvis utbygging finner sted, vil mange nærliggende eiendmmer frringes i verdi. Flere eiendmmer langs veien vil miste råderett ver eiendm g beplantning vil ødelegges (erstattes). Flere eiendmmer vil miste sjøutsikt g grønn skjerming. Mange eiendmmer vil se ned på stre grå parkeringsarealer, industri g biler vil stjele hele utsikten. Fare fr skade på hus g eiendm under sprengningsarbeid g utbyggingen generelt.

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer