PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat)

2 1 Bakgrunn Systembygg Kirkenes AS har etter vedtak i frmannskapet i Sør-Varanger kmmune, datert fått psjn på å mregulere mrådet Sklehaugen i Bjørnevatn til feltutbygging. Med bakgrunn i dette har Systembygg nå fått utarbeidet et frslag til reguleringsplan fr det aktuelle mrådet. Reguleringsplanen er utarbeidet av SWECO Nrge AS. Frmålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge fr en ne høyere utnyttelse av planmrådet enn den pprinnelige planen legger pp til ved å tilrettelegge fr flermannsbliger i stedet fr enebliger. Innkmne merknader i frbindelse med varsling av påbegynt planarbeid er ppsummert g kmmentert i kapittel 7 i planbeskrivelsen. 2 Planmrådet 2.1 Lkalisering g mkringliggende arealbruk Planmrådet er lkalisert rett sør fr Bjørnevatn barne- g ungdmsskle sm avgrenser planmrådet mt nrd. Mt sør avgrenses planmrådet av Fjellveien, mens Chr. Ankersvei avgrenser planmrådet mt øst. Mt vest avgrenses planmrådet av regulert frimråde i gjeldende reguleringsplan fr Sklehaugen. Planen mfatter et samlet areal på ca 12,7 dekar. Området ligger i en utbygd g etablert del av kmmunen med tanke på blant annet teknisk infrastruktur sm vei, strøm, tele, vann g avløp. Fr utenm sklen ligger gså t enebliger langs Chr. Ankers vei rett nrd fr planmrådet. På mtsatt side av Chr. Ankers vei ligger flere enebliger samt enkelte flermannsbliger. 2.2 Eiendmsfrhld Planmrådet inngår hvedsakelig i eiendmmen Gnr. 23 Bnr. 2 sm eies av Sør-Varanger kmmune. Et areal på 415 m 2 av eiendmmen Gnr. 23 Bnr. 2 Fnr. 154 sm festes av barneg ungdmsklen, inngår gså i planmrådet. 2.3 Eksisterende bebyggelse Av bebyggelse innenfr planmrådet finnes kun en enkelt transfrmatrstasjn sm ligger sentralt i mrådet. Ellers er mrådet ubebygd. 2.4 Naturfrhld Planmrådet fremstår sm relativt flatt. Den østre delen av mrådet (på nedsiden av planlagt atkmstvei) faller mt Chr. Ankers vei med et stigningstall på ca 1:10. Vestre delen av bligmrådet (ver planlagt atkmstvei) ligger på en høyderygg med øverste del i sør g sm flater ut mt nrd. Lenger vest fr bligmrådet faller terrenget mt vest. Laveste del av planmrådet ligger lengst nrdøst g har en ktehøyde på ca 73. Høyeste punkt ligger mt sørvest, rett nrd fr Fjellveien, g har en ktehøyde på 82. Stre deler av mrådet har åpent fjell i dagen. I mrådet ned mt Chr. Ankers vei g rundt den eksisterende transfrmatrstasjnen dekker sand- g grusløsmasser fjellet under. 2

3 3 Gjeldende planstatus Gjeldende arealplan fr planmrådet er reguleringsplan fr Sklehaugen Bjørnevatn i Sør- Varanger kmmune, vedtatt Området er hvedsakelig regulert til enbligmråde. 4 Arealbrukskategrier Planmrådet er regulert til følgende arealbruksfrmål, jfr. PBL 12-5: Bebyggelse g anlegg (PBL nr.1) Bligbebyggelse (B1a-b g B2a,b) Innenfr mrådet legges det til rette fr t firemannsbliger med garasje i underetasje, samt t tmannsbliger med garasjer/carprt. Undervisning (Skle) Deler av skletmta til Bjørnevatn skle er innlemmet i reguleringsplan. Øvrige kmmunaltekniske anlegg (K) Området mfatter eksisterende transfrmatrstasjn. Annen særskilt angitt bebyggelse g anlegg (S) Innenfr mrådet merket S tilrettelegges det fr felles søppelhåndteringsplass fr alle bligene. Utepphldsareal (UOa,b) Firemannsbligenes nærliggende utearealer (UOa,b) er regulert til felles private utepphldsarealer. Her tillates ppføring av lekeplasser, stier g felles samleplasser sm fr eksempel grillplass med mer. Samferdselanlegg g teknisk infrastruktur (PBL nr. 2) Veg (V1-2, VF) V1 mfatter deler av Chr. Ankers vei g Fjellveien med nytt kryss mellm disse. V2 mfatter ny ffentlig atkmstveg til B1 a-c. VF mfatter felles privat avkjørsel fra B2a g B2b. Annen veggrunn Arealene mfatter grøfte-/sidearealer til ffentlig veg. VA-trase kmbinert med frimråde (VA/F) Det er satt av areal sm skal sikre nabeiendm mulighet til å kble til vann g avløpsledninger under Chr. Ankers vei. Landbruks-, natur g friluftsmråder samt reindrift (PBL 12-5 nr. 5) Friluftsfrmål (F1-2) Området mfatter ffentlig friluftsmråde. 3

4 5 Planfrslag med aktuelle knsekvenser Planfrslaget består av plankart, bestemmelser g planbeskrivelse, alle datert Frslaget gir en samlet beskrivelse av tiltakshavers ønsker fr bruken av planmrådet. Tiltaket sm her planlegges er vurdert pp mt gjeldende frskrift m knsekvensutredninger (gjeldende fra ) g det er knkludert med at tiltaket ikke medfører krav til knsekvensutredning. Dette siden mrådet allerede er regulert til bligfrmål g de freslåtte endringer ikke vurderes sm mfattende nk fr å kunne medføre krav m knsekvensutredning jf. frskriftens 3 bkstav d). 5.1 Planlagt bebyggelse Planfrslaget legger pp til i alt 12 nye benheter frdelt på t tmannsbliger g t firemannsbliger. Tmannsbligene er vertikaldelte ver én etasje. Det er valgt å bygge i kun én etasje fr å unngå at byggene blir fr dminerende i landskapet. Bligene ligger vendt mt vest med hvedinngang på østsiden mt atkmstveien. Størrelsen på hver enkelt blig vil være ca 75 m 2 BRA pluss terrasse. I tilknytning til tmannsbligene tillates det ppført garasjer/carprter med plass til én bil per blig. I tillegg er det mulig å anlegge ekstra ppstillingsplasser innenfr bligeiendmmene. Det vil være behv fr ne sprengningsarbeid fr å få plassert tmannsbligene i terrenget. Dette gjelder hvedsakelig mrådet mt Fjellveien sm må tilpasses ne fr ikke å la tmannsbligene kmme fr høyt i terrenget. Firemannsbligene ppføres med t fulle etasjer pluss en underetasje fr garasje i bygg. Bligene ligger vendt mt sørvest med hvedatkmst på nrdøstsiden. Bligene vil gså få inngang på sørsiden. Parkering vil skje i garasje med innkjøring fra gårdsplass g eventuelt på selve gårdsplassen på nrdøstsiden av bygningene. Underetasjen vil utfrmes sm skkeletasje sm graves ut fr å plassere bygningene lavest mulig i terrenget. 5.2Uteareal/lekeareal Planfrslaget legger pp til t ulike type benheter. Tmannsbligene vil ha felles atkmstareal g mulighet fr garasje/carprt, hvr hver enkelt benhet gså har egne utepphldsarealer. Størrelsen på utepphldsarealene tilknyttet hver enkelt benhet varierer ne. Benhetene i firemannsbligene har egne balknger sm vender mt sydvest. Utearealene på bakkeplan er fellesarealer sm vil driftes/vedlikehldes i fellesskap av samtlige eiere i de respektive firemannsbligene. 5.3 Atkmstfrhld/trafikkfrhld Bligene vil ha atkmst fra Fjellveien hvr det etableres ny felles atkmstveg (V2) inn til bligene. Atkmstveien er regulert med en bredde på 4 meter med en snuplass dimensjnert fr lastebiler i enden. Atkmst til B2 a g b er gså 4 meter bred. Gjesteparkering løses på den enkelte tmt. B2b vil ha minst plass til parkering. Her vil kan det pparbeides plass til m lag 6 bilppstillingsplasser på gårdsplassen pluss garasjeplasser med ytterligere fire plasser. 4

5 5.4 Generelt m fellesarealer Fellesarealer frdeler seg sm følger: Fellesmråde: Benheter sm har tilknyttet eierskap i fellesareal: Privat veg (VF) B2a g B2b Utepphldsareal - UOa B2a Utepphldsareal - UOb B2b Søppelhåndteringsareal - S B2a g B2b Fr leiligheter i firemannsbligene legges det pp til felles utearealer g gårdsplass. Leilighetene i tmannsbligene vil kunne ha egne utearealer mt vest g en delvis felles gårdsplass med mulighet fr egne arealer i tillegg. Det bør utarbeides bindende avtale blant de respektive bebere i B2a g B2b vedrørende vedlikehld g drift av de respektive fellesarealene herunder felles avkjørsel VF, parkering, utepphldsarealer g søppelhåndteringsareal, samt øvrige innendørs g utendørs fellesarealer. 5.5 Strømnett g trafstasjn Bligene vil kunne kbles til strømnett ved eksisterende trafstasjn inne på planmrådet. Interne lavspente kabler vil legges i bakken under atkmstvegen. Varanger Kraft har eksisterende høyspennings g lavspenningskabler i bakken fra transfrmatrstasjnen mt Fjellveien g Chr. Ankers vei, samt linjer langs Chr. Ankers vei g Fjellveien. Disse må legges m fr å kunne etablere nytt kryss mellm vennevnte veier, samt få plass til den nye firemannsbligen nærmest krysset. 5.6 Vann g avløp Bebyggelsen vil knytte seg på vann g avløpsledning sm går under Chr. Ankersvei. Intern VA-trase vil i hvedsak legges under den private atkmstveien V2. Avløpsledning vil legges med selvfall ned til eksisterende ledningsnett. VA-trase fra nabeiendm i sør med gnr. 23 bnr. 228 (ver frimrådet frem til privat atkmstvei V2) er tatt med i planen etter avtale med kmmunen. Traseen sikrer mulighet fr videreføring av VA-ledninger under privat atkmstveg g tilkbling til VA-ledningene tilknyttet de nye bligene. 6 ROS-analyse Det er i frbindelse med reguleringsarbeidet utarbeidet en ROS-analyse. Analysen er fretatt etter Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap (DSB`s) manualer g veiledere. Analysen tar kun utgangspunkt i ting sm man frventer kan skje i fredstid. ROS-analysen bidrar til planlegging g tiltak fr å skape et trygt g gdt miljø g har beredskap fr effektivt å møte kriser. Dette frutsetter blant annet kjennskap til risikfaktrer fr liv, miljø g materielle verdier. Det frutsetter videre kjennskap til egne sterke g svake sider knyttet til evne g mulighet fr å frebygge at uønskede hendelser inntreffer g evne til å redusere skadevirkningene av de uønskede hendelser sm faktisk skjer. 5

6 I selve analysen benyttes en del sannsynlighetsbegreper. I tabellen nedenfr er disse begrepene frklart nærmere (jf. nrm fr sannsynlighet g knsekvens, Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap): Begrep Usannsynlig Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Svært sannsynlig Frklaring Ikke aktuelt i denne sammenhengen Sjeldnere enn én hendelse pr 10 år Én gang pr 10 år eller ftere Én gang pr 5 år eller ftere Én gang i året eller ftere Ti ganger i året eller ftere Det brukes gså en del knsekvensbegreper i analysen. I tabellen nedenfr er gså disse begrepene frklart nærmere (jf. nrm fr sannsynlighet g knsekvent, Direktratet fr sivilt beredskap): Begrep Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrfalt Menneskelig liv g helse Ingen persnskade. Ikke sykefravær Skade sm fører til krtere sykefravær En alvrlig persnskade eller fraværskade på flere Kan resultere i død fr én persn Kan resultere i mange døde Det er fretatt en risikvurdering tilknyttet frskjellige prblemstillinger sm kan tenkes å være aktuelle i tilknytning til reguleringsplanen. I denne analysen er følgende vurdert; - hvilke uønskede hendelser sm kan ppstå - hvr sannsynlige de er - knsekvensen av slike hendelser - hvilke tiltak sm kan mtvirke risik g skademfang Mulige uønskede hendelser: Ptensielle risikmråder Sannsynlighet Knsekvensvurdering a) Trafikkstøy Lite sannsynlig Ufarlig b) Trafikkstøv Usannsynlig Ufarlig c) Større trafikkulykker Usannsynlig Farlig d) Snøras Usannsynlig - e) Jrd-/leirras (geteknikk) Usannsynlig - f) Flm Usannsynlig - g) Radn Lite sannsynlig Kritisk h) Strm/rkan Mindre sannsynlig En viss fare i) Ulykker i tilknytning til byggeg anleggsarbeider Lite sannsynlig Farlig/kritisk Fr hvert risikmråde beskrives/ vurderes: - planmrådet i frhld til det gitte risikmrådet - knsekvensvurderingen i frhld til sannsynligheten - evt. skadebegrensende tiltak (g m disse kan ivaretas gjennm planen) - evt. behv fr ytterligere analysering. 6

7 a) Trafikkstøy Vurderes sm lite sannsynlig ettersm trafikkmengden på begge de kmmunale veiene Chr. Ankers Vei g Fjellveien anses å være relativt liten. Det er ikke kjennskap til trafikkmålinger sm gir eksakte data ver trafikkmengden på Chr. Ankers Vei eller Fjellveien. ÅDT fr Grubeveien, sm er samleveien til hele Bjørnevatn, er målt til 1560 på siste strekning frbi Chr. Ankers vei. Det er rimelig å anta at tallet fr Chr. Ankers vei g Fjellveien er betydelig lavere. b) Trafikkstøv Vurderes sm usannsynlig av samme grunn sm punkt ver, samt at veiene har fast dekke. c) Større trafikkulykker Vurderes sm usannsynlig. Trafikkmengden anses sm liten g fartsgrensen er 30 km/t både på Chr. Ankers Vei g Fjellveien. Trafikksikkerhetstiltak vedrørende frtau, ny ftgjengervergang g frtau langs Grubeveien er vedtatt i gjeldende reguleringsplan, g vil frtsatt være gjeldende. Ny kryssløsning mellm Fjellveien Chr. Ankers vei vil pparbeides før ny privat atkmstveg ferdigstilles iht. gjeldende plan. d) Snøras Vurderes sm ikke aktuelt i denne sammenheng. e) Jrd-/leirras (geteknikk) Vurderes sm ikke aktuelt i denne sammenheng. f) Flm Vurderes sm ikke aktuelt i denne sammenheng. g) Radn Det er blitt stadig mer fkusert på radnprblematikken etter hvert sm kunnskapsnivået har økt de senere årene. Det er ikke kjennskap radnmålinger innenfr planmrådet eller i nærmrådet. I følge NGU s kartdata består berggrunn i planmrådet av hvedsakelig Kvartsitt sm Statens strålevern ikke er blant de bergartene med størst sannsynlighet med høye radnknsentrasjner. Sannsynligheten fr kritisk radnstråling vurderes med bakgrunn i dette sm lite sannsynlig. h) Strm/rkan Området antas å ligge ne utsatt til med tanke på vind. Skader sm frårsakes av uvær vurderes her sm mindre sannsynlig. Videre ventes ikke uvær sm måtte ppstå g kunne medføre mer enn mderate skader på løse gjenstander g evt. bygninger. Særskilte tiltak med tanke på vind vurderes sm unødvendig. i) Ulykker i tilknytning til bygge- g anleggsarbeider Dette ivaretas av den enkelte entreprenør i byggefasen, g kmmer inn under HMSsystemet til disse. 7

8 7 Planprsess/ høringsuttalelser Oppstart av planarbeidet ble varslet i Sør-Varanger Avis g Finnmarken Avis den Berørte parter ble tilskrevet direkte iht. PBL I frbindelse med varslingen har det kmmet inn i alt 6 uttalelser fra hhv. Sametinget, Varanger kraft, Reindriftsfrvaltningen i Øst- Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark ved miljøvernavdelingen, Finnmark fylkeskmmune, samt Gunn g Frank Stunes (berørt nab). Sametinget ( ): Kjenner ikke til at det er registrert autmatisk freda kulturminner i det aktuelle mrådet, g har fr øvrig ingen merknader til planarbeidet. Frslagsstillers kmmentar: Ingen kmmentar Varanger Kraft ( ): Varanger Kraft påpeker at de har nettstasjn med tilhørende høyspentkabler g lavspentkabler/linjer i planmrådet, g viser til vedlagt kart ver kabler g linjer i mrådet. Det bes m at det tas hensyn til dette slik at frskriftenes krav blir ivaretatt. Frslagsstillers kmmentar: Frslagstiller har hatt dialg med Varanger Kraft vedrørende behv fr mlegging av linjer/kabler, samt mulighet fr tilkbling til eksisterende transfrmatrstasjn. Merknadene vurderes sm ivaretatt. Reindriftsfrvaltningen i Øst-Finnmark ( ): Har ingen innvendinger til reguleringsplan fr Sklehaugen da dette ligger i eksisterende bligmråde g er regulert til bligmråde i gjeldende plan. Frslagsstillers kmmentar: Ingen kmmentar Fylkesmannen i Finnmark ( ): Miljøvernavdelingen g beredskapsstaben kmmer med innspill vedrørende estetikk, barn g unge, universell utfrming g støy. Estetikk: - minner m ansvaret g viktigheten av å sikre at estetiske kvaliteter ivaretas i reguleringsplanen: Barn g unge: - Påpeker viktigheten av grøntmråder i nærmiljø - Minner riksplitiske retningslinjer fr å styrke barn g unges interesser i planleggingen. - Det anbefales blant annet at det etableres gang g sykkelsti til bligmrådet. Universell utfrming: - Minner m viktigheten av universell utfrming g freslår at det tas med en generell bestemmelse vedrørende universell utfrming. Støy: Minner m retningslinje fr behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 g freslår støykrav sm tas med i bestemmelsene. Videre minner Fylkesmannen m planmyndighetens ansvar fr avklaring av eventuelt behv fr knsekvensutredning, samt nye krav til blant annet risik g sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) i ny plan- g bygningslv. Fylkesmannen påpeker at det kan være aktuelt å fremme innsigelse til planen dersm ROS-analysen ikke er tilstrekkelig. 8

9 Frslagsstillers kmmentar: Merknadene vurderes sm ivaretatt, jf. nedenstående begrunnelse. Bestemmelser vedrørende estetikk g støy vurderes ivaretatt. ROS-analyse er utarbeidet iht. Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap (DSB) sine manualer g veiledere. Når det gjelder barn g unge vurderer frslagsstiller det sm unødvendig med gang g sykkelvei helt frem til bligmrådet. Årsaken til dette er at det her kun tilrettelegges fr 14 benheter sm i seg selv ikke vil medføre vesentlig økt trafikk på Fjellveien g Chr. Ankers vei. Bligmrådet ligger gså inntil Bjørnevatn barne- g ungdmskle g skleelever sm br i mrådet behøver derfr ikke å gå langs eller krysse ffentlig vei fr å gå til/fra sklen. Det er heller ikke nødvendig å gå langs eller krysse ffentlig vei fr å kmme til ballbane/lekeplass siden dette gså ligger inntil bligmrådet. Når det gjelder areal avsatt til ballbane/lekeplass i gjeldende plan vil dette ikke bli berørt av den planlagte bebyggelsen. Med bakgrunn i dette anser frslagsstiller planfrslaget sm tilfredsstillende med tanke på barn g unges interesser. Finnmark fylkeskmmune: Fylkeskmmunen minner m de skjerpede kravene i ny lv til innhld i reguleringsplan. Areal- g kulturvernavdelingen har ikke kjennskap til autmatisk freda kulturminner innenfr det aktuelle mrådet g har derfr ingen merknader til tiltaket. Ber likevel m at man tar med en generell bestemmelse vedrørende aktsmhetsplikten tas med i bestemmelsene. Frslagsstillers kmmentar: Bestemmelse vedr. aktsmhetsplikten er tatt med g merknadene vurderes sm ivaretatt. Gunn g Frank Stunes: Gunn g Frank Stunes er eier av eiendmmen Gnr 23/2/177 sm grenser til nrdlige del av planlagt bligmrådet. Følgende bes tatt i betraktning: 1) At garasjetmten vår ikke inngår i planmrådet. 2) At det i den pprinnelige reguleringsplanen fra Sør-Varanger kmmune var frutsatt at infrastrukturen skulle være på plass før byggestart. Dette innebærer sikker sklevei med frtau g fysisk skille mellm harde g myke trafikkanter i Chr Ankers vei. Begrunnelse: frmidabel trafikkøkning. Viser til løsning i Grubeveien. Går ut i fra at dette kravet ikke er frafalt. 3) At bebyggelsen ikke vil frringe livskvalitet fr naber det vil bant annet si at mønehøyde ikke tar sltimer. 4) Sm vi ser det bør Sklehaugen ikke bebygges i det hele tatt, da man dermed berøver et unikt frimråde sm benyttes både vinter g smmer av Bjørnevatn skle g bebere i Bjørnevatn. Frslagsstillers kmmentar: 1) Garasjetmten er ikke med i endelig frslag. Det var aldri hensikt å endre planstatus hva gjelder denne eiendmmen. 2) Frhld sm beskrives her er ikke helt krrekt. Gjeldende plan legger ikke pp til frtau langs Chr. Ankers vei. Opparbeidelse av nytt kryss mellm Chr. Ankers vei g Fjellveien er et krav i gjeldende plan g vil videreføres i dette planfrslaget. 3) Nærmeste planlagte bygg mt sør ligger ca 30 meter fra bligbygget til familien Stunes. Om smmeren (g verandasesngen) da slen står høyt på himmelen vil nye bygg verken medføre skyggevirkning på Stunes sin blig eller vesentlig skyggevirkning på eiendmmen Deres fr øvrig. Nye bygg vil dg kunne medføre ne skyggevirkninger i en tidsbegrenset peride m våren g høsten da slen står lavere. 4) Området er i dag regulert til enebligmråde. Ny plan vil ikke medføre ytterligere tap av frimråde ut ver hva gjeldende plan legger pp til. 9

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dat: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015 1838 Telefn: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byutviklingskmité Kmmunestyret

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune.

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dk. 201504859-29 Saksbehandler Anna Sfia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedat By- g miljøutvalget 23.03.2017 Bystyret 29.03.2017 Fv8 Vesterøya- frtau-

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT Arkivsak Arkivkode 2001109 Vedtatt Forslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Endring av reguleringsplan for. Vikenstranda AS

Endring av reguleringsplan for. Vikenstranda AS Endring av reguleringsplan fr Vikenstranda i Gjøvik kmmune PLANBESKRIVELSE 22.05.2015 Planlegger: Utbygger: Vikenstranda AS Feste Kapp AS side 0 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Planprsessen

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til reguleringsplan. Arnebekktunet 01.12.15. Forslag til bestemmelser er sist revidert

FORSLAG TIL. Bestemmelser til reguleringsplan. Arnebekktunet 01.12.15. Forslag til bestemmelser er sist revidert FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan, PlanID 0663 Arnebekktunet 01.12.15. Frslag til bestemmelser er sist revidert 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

DESEMBER 2013 AUSVIGA EIENDOM. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Ausviga, Søgne kommune

DESEMBER 2013 AUSVIGA EIENDOM. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Ausviga, Søgne kommune DESEMBER 2013 AUSVIGA EIENDOM Risik- g sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) fr Ausviga, Søgne kmmune ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cwi.n DESEMBER 2013 AUSVIGA EIENDOM AS

Detaljer

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10 Kmmentarer til nabmerknader vedr. tiltak Starefssbakken 10 I frbindelse med nabvarsling av tiltak i Starefssbakken 10, har vi mttatt nabmerknader sm vi vil kmmentere i det følgende. Innledningsvis ppsummerer

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS

Planbeskrivelse. Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS Planbeskrivelse Arkivsak: 06/3231 Arkivkode: PLNID 20060029 Sakstittel: REGULERINGPLAN - ALTA AUTOSENTER AS 1. BAKGRUNN Reguleringsplanen omfatter eiendommene gnr/bnr 27/249, 27/1054, 27/1055, 27/1056,

Detaljer

Forslag til Reguleringsendring. Reguleringsplan for Tjødnestøl. Sinnes, Sirdal. Del av gnr/bnr: 9/5. Plan ID 20100001

Forslag til Reguleringsendring. Reguleringsplan for Tjødnestøl. Sinnes, Sirdal. Del av gnr/bnr: 9/5. Plan ID 20100001 Sirdal Kmmune Frslag til Reguleringsendring Reguleringsplan fr Tjødnestøl Sinnes, Sirdal Del av gnr/bnr: 9/5 Plan ID 20100001 16.01.2012 Reguleringsplan fr Tjødnestøl, Sinnes Sirdal Kmmune 1. Bakgrunn

Detaljer

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt Beinesdalen, Sirdal kmmune Karttjenester as - 2014 Dat: 10.03.2015 PlanID: 2013010 Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt gnr. 10 bnr. 3, Beinesdalen, Sirdal kmmune Frrd

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Formingsveileder. Furåsen hyttefelt

Formingsveileder. Furåsen hyttefelt Frmingsveileder fr Furåsen hyttefelt Tjørhm, Sirdal kmmune Karttjenester as - 2014 Dat: 12.11.2014 PlanID: 2013011 Frrd På ppdrag fra grunneier Gunn Åse Pettersen / Per Pettersen har Karttjenester AS laget

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

FORSALG TIL PLANPROGRAM. Innhold. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato:

FORSALG TIL PLANPROGRAM. Innhold. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: FORSALG TIL PLANPROGRAM Utarbeidet av Nrcnsult AS Dat: 09.03.2017 Innhld P a g e 2 1. Dagens situasjn 3 2. Hensikten med planarbeidet g beskrivelse av tiltaket 4 3 Planstatus, rammer g føringer 5 3.1 Kmmuneplan

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Med utenomhusarealene menes her den ubebygde delen av tilhørende eiendom samt tilhørende uteoppholdsarealer for firemannsboligene.

Med utenomhusarealene menes her den ubebygde delen av tilhørende eiendom samt tilhørende uteoppholdsarealer for firemannsboligene. b) Maksimal tillatt utnyttelse for hver av de to firemannsboligene (B2 a og b) eksklusive parkeringsareal er BYA = 240 m 2. Lengden/bredden på veggfasader skal ikke overstige respektive 22 og 11meter.

Detaljer

sak 258/12 Endringsdokument vedtatt Gjeldende plansituasjon etter endring MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØYTANGEN

sak 258/12 Endringsdokument vedtatt Gjeldende plansituasjon etter endring MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØYTANGEN Endringsdkument vedtatt 10.10.2012 Gjeldende plansituasjn etter endring MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØYTANGEN Kmmunens saksnr.: sak 258/12 Kart ikke i målestkk ARENDAL KOMMUNE Planstaben

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 12/496-26 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 12/496-26 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 12/496-26 Klageadgang: Nei REGULERINGSPLAN CROSSBANE GBNR 064/002 LEIRA Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dat: Saksnummer: Deres ref.: 26.05.2016 16/01315-2 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedat: Vtering: Kmmunalstyret fr byutvikling 16.06.2016 Plan 2570 Ny atkmst fr

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Detaljplan gnr. 2, bnr. 1 og bnr. 48 for fritidsboliger, Bugøyfjord, Sør-Varanger.

Detaljplan gnr. 2, bnr. 1 og bnr. 48 for fritidsboliger, Bugøyfjord, Sør-Varanger. Detaljplan gnr. 2, bnr. 1 og bnr. 48 for fritidsboliger, Bugøyfjord, Sør-Varanger. Planbeskrivelse Dato; 15.12.10 PlanID: 2011002 Revidert; Vedtatt; 1. Bakgrunn Eierne av gnr. 2, bnr. 48 ønsker å legge

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

FORORD. Hva er en reguleringsplan

FORORD. Hva er en reguleringsplan FORORD Hva er en reguleringsplan Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser sm angir bruk, vern g utfrming av arealer g fysiske mgivelser. Frmålet er å fastsette mer i detalj hvrdan

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011 Høgevarde Vel Arbeidsplan 2011 Styrets frslag Innledning.... 2 Kjennskap til egne medlemmer... 3 Videre utbygging i Gulsvikfjellet... 4 Veier, stier g løyper.... 8 Beredskap... 10 Infrmasjn g kmmunikasjn...

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE. sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE. sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2012 REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes 22.11.2012 Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prsjektadministrasjn Navn på plan/tiltak: Gravdal Sikkerhetssenter

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

OMRÅDEPLAN BÅTSTØ, INNSpaL/FORSLAG FRA BRQUSGAARD (46/15) "SPESIELL DEL

OMRÅDEPLAN BÅTSTØ, INNSpaL/FORSLAG FRA BRQUSGAARD (46/15) SPESIELL DEL . Generelt Reidar Bruusgaard Høvikveien 11 3477 Båtstø Røyken kmmune Røyken rådhus 3440 Røyken Båtstø, 27 januar 2012 OMRÅDEPLAN BÅTSTØ, INNSpaL/FORSLAG FRA BRQUSGAARD (46/15) "SPESIELL DEL Det vises til

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak g bydeler/etat fr byggesak g private planer Fagntat Til: Byrådsavdeling fr byggesak g bydeler Fra: Etat fr byggesak g private planer Dat: 21.11.2007 Saksnr.: 200606506/28 Emnekde:

Detaljer

Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 96 - Vadlåsmyra boligfelt - 2. gangsbehandling

Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 96 - Vadlåsmyra boligfelt - 2. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 04.05.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-7/96 Arkivsaksnr.: 09/687 Journalpostløpenr.: 10/12126 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE 10.11.2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for MTA gitt i konsesjon , post 9.

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for MTA gitt i konsesjon , post 9. HAFSLUND NETT AS Pstbks 990 Skøyen 0247 OSLO Vår dat: Vår ref.: 201708666-5 Arkiv: 617 Deres dat: Deres ref.: Saksbehandler: Paul Barthel 22959164/pab@nve.n Hafslund Nett AS, Sarpsbrg, Rygge g Råde kmmuner,

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 2 Bakgrunn og formål... 2 Planområdet, eksisterende forhold... 2 Forhold til gjeldende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N H A N D E L S O M R Å D E

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N H A N D E L S O M R Å D E Planident: 201209 Datert: 01.02.13 Sist revidert: * Vedtatt i kommunestyret: * F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R K V A M M E N

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379.

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. RINGERIKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. Forslag pr 15.4.2015 Revidert Revidert 1.gangs behandling i Plan- og miljøstyret xxxx Offentlig høring xxxx 2.gangs behandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Foto: Reguleringsplanforslag for Glibåsen, Rykene

PLANBESKRIVELSE. Foto:  Reguleringsplanforslag for Glibåsen, Rykene PLANBESKRIVELSE Ft: www.atlas.n Reguleringsplanfrslag fr Glibåsen, Rykene Dat 09.05.2016 Innhldsfrtegnelse 1. Bakgrunn s. 3 2. Beskrivelse av dagens situasjn i planmrådet s. 3 3. Gjeldende planstatus g

Detaljer

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID:

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID: Planbeskrivelse (Planens navn) Planens ID: ArkivsakID: Varsel om oppstart: 1.gangs behandling: Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: 2.gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

Hogst/tynning på Halsstein

Hogst/tynning på Halsstein Hgst/tynning på Halsstein Levanger kmmune 1. Hvilke planer (tidsplan g mfang) fr uttak av skg har kmmunen i mrådet? Kmmunen har sm mål å gjøre dette i løpet av 2-3 års peride. Omfanget er å ta granskg

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

Formingsveileder. Hellestøl hyttefelt

Formingsveileder. Hellestøl hyttefelt Frmingsveileder fr Hellestøl hyttefelt Jsdal, Sirdal kmmune, del av gnr. / bnr. 48/31 m.fl Karttjenester as - 2011 Dat: 02.12.2011 Frmingsveileder fr Hellestøl hyttefelt del av gnr. 48 bnr. 31, Jsdal,

Detaljer

VEDLEGG 3 JUNI 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) sentrum, Bykle kommune

VEDLEGG 3 JUNI 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) sentrum, Bykle kommune VEDLEGG 3 JUNI 2015 Risik- g sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) fr Hvden sentrum, Bykle kmmune ADRESSE COWI AS Trdenskjlds gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cwi.n JUNI 2015 Risik- g sårbarhetsanalyse

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer