Endring av reguleringsplan for. Vikenstranda AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring av reguleringsplan for. Vikenstranda AS"

Transkript

1 Endring av reguleringsplan fr Vikenstranda i Gjøvik kmmune PLANBESKRIVELSE Planlegger: Utbygger: Vikenstranda AS Feste Kapp AS side 0

2 Innhld 1 INNLEDNING Bakgrunn Planprsessen frem til nå RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET Nasjnale, reginale g kmmunale føringer Eksisterende planer i mrådet BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet g planavgrensning Dagens arealbruk g tilstøtende arealbruk Tpgrafi, landskapstrekk g vegetasjn Eiendm g eierfrhld Eksisterende bebyggelse Trafikk/adkmst/parkering Vann- g avløpsnett Strøm, fjernvarmenett Kulturminner g kulturmiljø Naturverdier Rekreasjns- g friluftsmråder Gang- g sykkelstier Støyfrhld Luktfrurensing-Rambekk renseanlegg Grunnfrhld Radn Flmfare Bekker Barn- g unges interesser Nærhet til skle g barnehage...14 Feste Kapp AS side 1

3 3.21 Kllektivtrafikk Universell utfrming Skiltplan g vegnavn Landbruk Bilgisk mangfld Risik- g sårbarhet BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Endringer i frhld til planer i frbindelse med gjeldede reguleringsplan Bebyggelse g anlegg Samferdselsanlegg g teknisk infrastruktur Grønnstruktur Hensynssner Universell utfrming Arealppgave ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Sjekkliste fr risik g sårbarhet Vurdering av knsekvenser av planfrslaget Avbøtende tiltak VURDERING AV INKOMNE MERKNADER VED GJELDENDE PLAN FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER ORIENTERING OM HVA SOM ER ENDRET I PLANEN SIDEN FØRSTE OFFENTLIG ETTERSYN ORIENTERING OM HVA SOM ER ENDRET I PLANFORSLAGET SIDEN 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN ORIENTERING OM HVA FORSLAGET TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN INNEBÆRER I FORHOLD TIL GJELDENDE PLAN VURDERING AV INKOMNE MERKNADER VED PLANENDRINGEN VEDLEGG...40 Feste Kapp AS side 2

4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hensikten med reguleringsendringen er å lage en ppdatert reguleringsplan etter at det ble gjrt en del vesentlig endringer i frhld til vedtatt reguleringsplan tidlig i utbyggingsfasen sm krever en reguleringsendring. Det pprinnelige planarbeidet hadde til hensikt å mregulere et mråde ved Viken fra allmennyttige frmål til byggemråde fr småhusbebyggelse, knsentrert småhusbebyggelse g blkkbebyggelse. Ny adkmstveg inn til mrådet ble utredet g vedtatt i frrige planprsess. Det er planer m benheter på arealet sm var avsatt til allmennyttige frmål i den frrige kmmuneplanen. Området ligger sentrumsnært g det er ønskelig med en frhldsvis høy utnyttelse av arealet. Gnr/bnr 59/206 tilhørende Brødrene Grønnerud er innlemmet i planmrådet fr å legge til rette fr utvidelse av næringsarealet til bedriften. Denne planendringen mfatter gså bedriftens ønske m mindre justeringer mellm frmålet industri g annen veggrunn grøntareal. Planens samlede areal er på 84,5 daa g planavgrensningen er identisk med gjeldende reguleringsplan. Vikenstranda AS er frslagsstiller. Frslag til plannavn: Vikenstranda. 1.2 Planprsessen frem til nå Planknsulent er Feste Kapp AS. JAF arkitektkntr har arbeidet med skisser g bebyggelsesplan parallelt med at Feste Kapp har arbeidet med reguleringsplanen. Kravet til mregulering fra Gjøvik kmmune km sm en premiss i en innvilget dispensasjnssøknad datert Oppstart ble varslet i aviser g til fylkeskmmunale g statlige etater 31. mai Oppsummering av innspill ved ppstart ligger vedlagt. Følgende myndigheter g rettighetshavere har kmmet med innspill ved første planprsess: Offentlige myndigheter: Oppland fylkeskmmune Nrges vassdrag g energidirektratet Statens vegvesen Fylkesmannen i Oppland Naber: Ola g Berit Stenberg Svein Engen Feste Kapp AS side 3

5 Følgende myndigheter g rettighetshavere har kmmet med innspill i frbindelse med denne reguleringsendringen: Offentlige myndigheter: Oppland fylkeskmmune Statens vegvesen Fylkesmannen i Oppland Det har blitt hldt flere arbeidsmøter med flere etater i kmmunen g ppdragsgiver, hvr ulike temaer g premisser har blitt drøftet g avklart. Det har gjennm hele prsessen blitt ført en tett g gd dialg med kmmunen hvr både teknisk plan g teknisk drift g planavdelingen har vært deltagende. Utbyggingen på mrådet har startet g byggetrinn1 er ferdig. Det innebærer en blkk på BB2 g et rekkehus/lavblkk på BK1. Utbygger arbeider nå med byggetrinn 2 sm mfatter bygging av rekkehus/lavblkk til på BK1. 2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 2.1 Nasjnale, reginale g kmmunale føringer Følgende retningslinjer, planer g rundskriv ligger til grunn fr planarbeidet: Riksplitisk retningslinje T 4/93-Miljøverndepartementet, Samrdnet areal- g transprtutvikling. Riksplitiske retningslinjer fr universell utfrming. Riksplitiske retningslinjer fr barn g unge. Fylkesplanens (Mulighetenes Oppland) retningslinjer fr planlegging g utbygging i g langs vann g vassdrag. Kmmuneplanens arealdel Frslag til Kmmunedelplan fr Strandsna Kmmuneplanen Utsnittet er hentet fra den gjeldende kmmunedelplanen fr Gjøvik sentrum. Området er i gjeldende kmmuneplan avsatt til de samme frmålene sm gjeldende reguleringsplan innehlder. Gjeldende arealdel av kmmuneplanen ble sist revidert den Feste Kapp AS side 4

6 Kartet viser utsnitt av kmmuneplanen Kmmunedelplanen fr strandsna: Planen viser frslag til kmmunedelplanen fr strandsna i Gjøvik, datert Planen er per dags dat ikke vedtatt. 200 års flmsne er vist med rød skravur. Grønnstrukturen langs Mjøsa er regulert med frmålet frimråde. Kartet viser utsnitt av frslag til strandsneplan, datert Feste Kapp AS side 5

7 2.2 Eksisterende planer i mrådet Det eksisterer en reguleringsplan innenfr planmrådet, g den er listet pp i tabellen nedenfr. Denne mreguleringa vil erstatte gjeldende reguleringsplan fr Vikenstranda. Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdat Vikenstranda Vikenstranda Området er regulert til ulike utbyggingsfrmål, sammenhengende grønnstruktur g vegnett med frtau g gangveger. Se gjeldede plan fr detaljer. Etter at planen ble vedtatt g prsjekteringen km i gang vedtk kmmunen at pumpeledningen til Rambekkvika renseanlegg sm går gjennm deler av planmrådet skulle legges m. Dette medførte behv fr mlegging av Veg 4 i gjeldende plan, samt mindre justeringer av tilgrensende arealer g deler av Mjøsprmenaden. Det er ikke planer m å endre de øvrige frmålene eller arealdispneringen i særlig grad. Kartet viser den gjeldende reguleringsplanen fr Vikenstranda. Feste Kapp AS side 6

8 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Beliggenhet g planavgrensning Kartet viser planmrådet i sin kntekst. Planmrådet ligger sør fr Viken flkehøyskle, øst g nrd fr Smmerrvegen g grenser ned til Mjøsa i øst. 3.2 Dagens arealbruk g tilstøtende arealbruk Området består av en kmbinasjn av bliger, næring g industri. Området er sammensatt g fremstår sm lite sammenhengende både i frhld til funksjner, bygningsuttrykk g skala. Det er t større virksmheter sm er lkalisert innenfr planmrådet. Brødrene Grønnerud AS er et transprtfirma sm blant annet mfatter septikrenvasjn. Denne virksmheten er lkalisert sør i planmrådet langs Rensevegen. Gausdal landhandleri er et byggevarefirma. Det er flere enebliger g studentbliger i planmrådet g nen av disse planlegges revet fr å gi plass til ny bebyggelse. Grøntarealer langs strandsna samt en ballslette inngår i planmrådet. En større pparbeidet lekeplass ligger i tilknytting til studentbligene. Tilstøtende mråder består av en blanding av blig, næring g industri. Flere lagerhaller g frretningsbygg med ulike virksmheter ligger mellm prsjektmrådet Feste Kapp AS side 7

9 g Østre Ttenveg. En del stre bygningsvlum g åpne, udefinerte parkeringsflater gjør mrådet utflytende, lite sammenhengende g vanskelig å rientere seg i. Nrd fr prsjektmrådet ligger Viken flkehøyskle, et sammenhengende bygningsmiljø sm tilføyer kvaliteter til mrådet. I tillegg ligger musikkbarnehagen Viken her i dag. Grensen mt øst er veldefinert g utgjøres av grensen mellm grøntmråder langs strandsna g de bebygde mrådene. I frbindelse med utbyggingen sm er gjrt, er Mjøsprmenaden pparbeidet i henhld til gdkjente planer. 3.3 Tpgrafi, landskapstrekk g vegetasjn Planmrådet ligger i et svakt skrånende terreng med helling ned mt Mjøsa. Det skrånende terrenget har innslag av terrasseflater g skråninger sm gjør at det nen steder er fysisk g visuelt skille mellm mråder. Dette er et resultat av gamle elveavsetninger g er særlig fremtredende i et belte sør fr Gausdal landhandleri g ned til Mjøsa. En skråning, sm er særlig markant sør på planmrådet, utgjør grensen mellm de bebygde mrådene g grøntmrådene langs Mjøsa. Mjøsprmenaden ligger derfr lavere i terrenget enn bligene. Terrengfrmasjnene skaper et naturlig skille mellm ffentlige g private arealer. Fra prsjektmrådets ytre grenser i øst g i vest er terrengfrskjellen ca. 16 m. Vegetasjnen består av blandet løvskg med innslag av mye stre bjørketrær. Vegetasjnen mellm småbåthavna g Smmerrvegen var i frrige planprsess tett, gjengrdd g ganske mørk. Og det var mye krattskg sm hindret utsyn fra utbyggingsmrådene g Mjøsprmenaden til Mjøsa. I vinteren 2012 ble dette mrådet tynnet ut i samråd med parksjefen i kmmunen g mrådet framstår nå sm et mer åpent g brukervennlig mrådet. De mest egnede bjørke- g lønnetrærne ble bevart, sammen med ne laver vegetasjn i busksjiktet. Langs den åpne delen av Mjøsprmenaden samt flere steder innenfr prsjektmrådet er det innslag av flere slitære trær, spesielt stre bjørketrær. 3.4 Eiendm g eierfrhld Eiendmmer sm inngår i planmrådet: Planmrådet mfatter eiendmmene gnr/bnr 59/5, 60/6, 60/19, 60/18, 60/108, 60/87, 59/47, 59/223, 59/195, 59/166, 59/167, 59/199, 59/43, 59/ Eksisterende bebyggelse Prsjektmrådet er i dag sammensatt g rmmer både industri, næring g bligbebyggelse. Brødrene Grønnerud AS er lkalisert sør på planmrådet. Virksmheten er klart avgrenset med vegetasjnsbelter mkring. Gausdal landhandleris bebyggelse består av tre stre lagerbygninger, hvrav t av dem er midlertidige lagerhaller. En av bygningene sm inngår i driften er midlertidige lager sm delvis er plassert på leid grunn, mens et annet lager er flyttet i frbindelse med utbyggingen på Vikenstranda. Området ppleves sm utflytende g lite avgrenset. Den nrdlige delen av prsjektmrådet består av private enebliger g studentbliger. Studentbligene består av rekkehusbebyggelse i 2 etasjer. Det er generelt lite sammenheng i funksjner, skala g bygningsuttrykk innenfr planmrådet. Feste Kapp AS side 8

10 Bildet viser planmrådet sett mt øst før utbyggingen km i gang. 3.6 Trafikk/adkmst/parkering Adkmsten inn til mrådet er i dag via Østre Ttenveg i mrådet hvr gamle Østre Ttenveg kbles sammen med Rv 33. Dette vil frtsatt benyttes sm adkmstveg til mrådet, men utbedres med frtau. Adkmstvegen Smmerrvegen/ Østre Ttenveg er uhensiktsmessig, da innkjøringen ligger tett på Fv. 33 i tillegg til at begge vegene ligger i skrånende terreng. I planfrslaget freslås etablering av en ny adkmstveg, sm strt sett er i samsvar med gjeldende plan fr mrådet, slik at belastningen frdeles på t punkt. Dette utdypes under kapittel 4, beskrivelse av planfrslaget. Østre Ttenveg er kmmunal veg med fartsgrense 40 km/t g fungerer primært sm adkmstveg fr de nærliggende mrådene g ikke sm gjennmfartsveg, slik at trafikken på Østre Ttenveg er relativt begrenset. Østre Ttenveg har separat frtau, ne sm skaper gd tilgjengelighet fr syklister g gående inn til sentrum. Det meste av tungtrafikken fregår via Fv. 33. Tungtrafikk inn til planmrådet begrenser seg til Rensevegen, samt ne til Gausdal landhandleri. Langs Rambekkmen (tidl. Smmerrvegen), sør fr Gausdal landhandleri er det i kmmunedelplanen fr strandsna avsatt et mråde fr parkering sm skal sikre tilstrekkelig ffentlige parkeringsplasser fr rekreasjnsmrådet langs strandsna. Denne er i dag delvis pparbeidet g planlegges utvidet i tråd med plankartet. Lenger sør, langs Rensevegen, er det i kmmunedelplanen avsatt arealer til framtidig parkeringsplass sm i dag heller ikke er skikkelig pparbeidet. I planfrslaget freslås det alternativer til nen av de angitte plassene i kmmuneplanen. Dette utdypes under beskrivelse av planfrslaget, kapittel 4. Tall fra Statens vegvesen viser at trafikkbelastningen på Fv.33 nrd g sør fr krysset med Østre Ttenveg er sm følger: Nrd fr krysset: kjøretøy i gjennmsnitt i døgnet, hvrav 7 % er tunge kjøretøy. Sør fr krysset: 9544 kjøretøy i gjennmsnitt i døgnet, hvrav 7 % tunge kjøretøy. (Tallene er hentet fra gjeldede reg.plan). Trafikktellinger fr eksisterende adkmstveg er gjrt i frbindelse med frrige planprsess g ligger sm vedlegg 4. Krt ppsummert knkluderer rapprten med at kryssituasjnen ved Østre Tten veg-smmerrvegen ikke er tilfredsstillende da krysset ligger tett på krysset Rv.33- Østre Ttenveg. Til trss fr dette viser registreringen at kryssene ikke er verbelastet g at det er lite kødannelse i frbindelse med av- g påkjøring. Ut i fra trafikktellinger knkluderes det med at det er tilstrekkelig kapasitet fr økt trafikkmengde her. Men dette frutsetter at Veg 3 pparbeides. På den måten vil trafikken frdele seg på de t kryssene. I frbindelse Feste Kapp AS side 9

11 med utbyggingen på Vikenstranda er følgende veger g frtau pparbeidet ref. vedlagt plankart fr endring av reguleringsplan: Veg 3, 4, 5, frtau nr 2, 3. I tillegg er PP3 g 5 pparbeidet. 3.7 Vann- g avløpsnett Renseanlegget ved Rambekk medfører at sentrale deler av den kmmunale VAinfrastrukturen er etablert i bakken (g i Mjøsa) i deler av planmrådet. Eksisterende vannfrsyning g avløpsnett er vist på plankartet. Denne reguleringsendringen tar pp i seg mleggingen av hved pumpeledningen sm ble gjrt før utbyggingen startet på mrådet. Den gikk tidligere på skrått gjennm utbyggingsmrådet. Underveis ble det bestemt at denne måtte flyttes pga. dårlig tilstand. Følgelig ble deler av vegtraseen endret fr veg 4 fra løsningen sm er vist i gjeldende plankart til det sm er vist i frslaget til endring her. Dette trasevalget er gså etablert. Det er tilstrekkelig kapasitet fr vann g avløp slik at prsjektet kan kble seg på dagens nett. Kartet viser ledningstraseene i mrådet. Feste Kapp AS side 10

12 3.8 Strøm, fjernvarmenett Det er etablert en ny traf i tråd med plankartet sm betjener utbyggingsmrådet. Utbyggingsmrådet skal gså kble seg på fjernvarmenettet, men på nåværende tidspunkt er dette ikke gjrt g det benyttes derfr en midlertidig løsning i frm av elkjele. 3.9 Kulturminner g kulturmiljø Kart fra Riksantikvarens hjemmesider «Kulturminnesøk» viser at det ikke er påvist autmatisk fredede eller andre kulturminner innenfr mrådet. Heller ikke spesielle kulturmiljøer Naturverdier Den sørlige delen av planmrådet består av blandingsskg. Vegetasjnen ligger i sammenheng med vegetasjnsbelter mkring industrimrådet Brødrene Grønnerud AS g videre sørver mkring renseanlegget. Blandingsskgen i frimrådet innerst i Rambekkvika har høy egenverdi sm grønn lmme g sm en vegetasjnsskjerm mellm bebygd areal g Mjøsa. Grønnstrukturen langs Mjøsprmenaden er gså en viktig del av rekreasjnspplevelsen i strandsna. I tillegg vil vegetasjnen her g ellers langs Mjøsa kunne redusere avrenning g frurensing fra aktiviteter lenger ppe i terrenget. Det er innslag av større, enkeltstående trær langs Mjøsprmenaden Rekreasjns- g friluftsmråder Frimrådet langs Mjøsa utgjør en viktig sammenhengende grønnstruktur samtidig sm den representerer et viktige rekreasjns -g friluftslivsmråde. Deler av planmrådet inngår sm en del av et viktig turmråde langs Mjøsa. Mjøsprmenaden starter inne på prsjektmrådet ved den ffentlige parkeringen ved Rambekkmen (PP2) g strekker seg gså sørver til Rambekkvika småbåthavn. Mjøsprmenaden gjennm planmrådet beveger seg gjennm variert g naturskjønt terreng, fra skg i sør til åpne strandarealer i nrd. Mjøsprmenaden følger en trasé med lite stigning med unntak av terrenget øst fr der prmenaden krysser Veg 4. Der er stigningen er mer markant. Det er et mål i kmmuneplanen å unngå stigning brattere en 1:12 av hensyn til universell utfrming. Sørøst fr den uttynnede bjørkeskgen er småbåthavna lkalisert. Småbåthavna inngår ikke i planmrådet, men tilfører mrådet kvaliteter. Småbåthavna i Rambekkvika er den største i Gjøvik med plass til 330 småbåter. Rambekkvika er pparbeidet med badestrand, lekeplass, sandvlleyballbane g sitteplasser. Frimrådet benyttes mye både av lkalbeflkningen, elevene ved Viken flkehøyskle, turgående g besøkende. Det er i dag mangel på ffentlige taletter i frimrådet, g reguleringsplanen åpner fr muligheten fr å etablere slike. Rambekkvika Miljøskle er gså lkalisert innenfr planmrådet. Miljøsklen benyttes aktivt av skler g bidrar til at barn g unge får pplevelser g kunnskap m strandsna g Mjøsa. Det er fra kmmunens side ønske m å sikre g frbedre, evt. tilrettelegge fr nye tiltak, sm fremmer miljøsklens tilbud. Feste Kapp AS side 11

13 Bildet viser Mjøsprmenaden sett mt nrd. Traseen i planmrådet ligger både i åpen løvskg g åpent strandmråde Gang- g sykkelstier Gjøvik kmmune har fått status sm sykkelby g kmmunen har en egen plan fr hvednett fr sykkel i Gjøvik by fra 2002 sm er utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen. Flere av disse sykkelrutene ligger i nærhet til planmrådet, g dette underbygger målene i kmmuneplanen m å legge til rette fr gd flkehelse g universell utfrming. Strandsna er i str grad tilgjengelig fr syklende gjennm Mjøsprmenaden. Den nylig etablerte Mjøsprmenaden (Tv2-3) kbler gså den tidligere prmenaden sammen med frtauet langs Rambekkmen. Utsnitt fra plan fr hvednett fr sykkel, utarbeidet i Fra Bndelia til Gjøvik sentrum er det gang- g sykkelfelt. Gang- g sykkelfeltet følger Østre Ttenveg med nærhet til planmrådet g utgjør en naturlig ferdselsåre til g fra planmrådet. Inne på planmrådet var det ikke etablert egne gang- g sykkelfelt langs kjørevegene ved frrige planprsess. Men dette er blitt utført i frbindelse med byggetrinn 1. Feste Kapp AS side 12

14 Mjøsprmenaden binder sentrale frimråder g møteplasser sammen med sentrum g danner et gdt utgangspunkt fr turgåing langs Mjøsa g inn til Gjøvik sentrum. Den er nå tilrettelagt med nytt grusdekke g belysning slik at den fungerer gdt fr gående g syklende. Det er i dag ingen tilrettelagte plasser fr sykkelparkering i mrådet Støyfrhld FV 33 er den eneste vesentlige støykilden i planmrådets nærhet. Støysnekartet fra Statens vegvesen viser støyberegninger fr Fv. 33. Støysnekartet er verrdnet g viser hvilke i sner det stilles krav til detaljerte støyberegninger. Kartet viser at planmrådet ligger utenfr både gul g rød sne g støyberegning er dermed ikke fretatt. Da det øvrige vegnettet har begrenset bruk, vurderes støy fra veg sm ubetydelig. Kartet viser støysner fr Fv. 33 utarbeidet av Statens vegvesen Luktfrurensing-Rambekk renseanlegg Luktplager fra Rambekk renseanlegg sm ligger sør fr planmrådet har tidvis vært et prblem. Tiltak sm er gjrt de senere år fr å begrense plagene har derimt gitt gde resultater, g det vurderes sm lite sannsynlig at det vil frekmme luktplager her Grunnfrhld Berggrunnen i planmrådet består fr det meste av sandstein. Unntaket er i den nrdlige delen av mrådet, hvr det kmmer inn en åre av dirittisk til granittisk gneis. Når det gjelder løsmasser ligger en del av planmrådet på et tykt dekke av elveavsetninger. Dette gjelder fr den delen av mrådet sm ligger sør fr ei tenkt linje fra den nrdlige delen av Gausdal landhandleri g øst til Mjøsa, g nrd fr ei tenkt linje fra krysset Rambekkmen/Rensevegen ned til Mjøsa. Infiltrasjnsevnen i dette mrådet er gd. Resten av planmrådet ligger på tykk mrene, med middels infiltrasjnsevne. Kilde: Radn Deler av mrådet kan være utsatt fr radn. Det dette er utredet i ROS-analysen. Feste Kapp AS side 13

15 3.17 Flmfare Regulert flmgrense i Mjøsa er 127,43 m. Større bygningsknstruksjner skal ikke bygges under denne kte. Flmgrensen framkmmer fra NVE på følgende måte: 200-års flmvannstand: 126,43 meter. Bidrag fra bølger: 0,5 meter. Sikringssne: 0,5 meter. All eksisterende bebyggelse innenfr planmrådet ligger ver denne grense Bekker Gjennm deler av mrådet er det et bekkedrag sm i dag er lagt i rør. Lkaliseringen av denne er vist sm svart, stiplet linje på kartet under punkt 3.7. Dette utypes under kapittel 4, beskrivelse av planfrslaget Barn- g unges interesser Lkaliseringsfaktrer: Planmrådets bynære g sentrale plassering gir mange frdeler fr barn g unge. Det er krt veg til både skler, barnehager g fritidsaktiviteter. Trafikksikkerhet: Langs kjørevegene sm ligger i umiddelbar nærhet, samt langs Rambekkmen sm går gjennm mrådet er det frtau helt inn til sentrum mt nrd g Bndelia i sør. Ftgjengerundergang under Fv. 33 ligger i nærheten av innfartsvegen ved Smmerrvegen g er viktig fr trygg skleveg. Sklevegen til både Vindingstad g Steinersklen går langs frtauer langs veger hvr de fleste vegene har lav hastighet. Mjøsprmenaden utgjør en bilfri frbindelse inn til byen g gir barn g unge direkte tilgang til verdifulle aktivitetsmråder sm Fredvika. Kllektivtransprt: Det er gde bussmuligheter i umiddelbar nærhet med hyppige avganger inn til sentrum. Avstanden til nærmeste busstpp langs Østre Tten veg er m fra planmrådet. Rekreasjn- g aktivitet: Arealene langs Mjøsa en viktig aktivitetsarena fr barn g unge. De rekreative mrådene innenfr planmrådet innehlder i dag både skg, badeplass, lekeplass, vlleyballbane g miljøskle. Dette er viktige fasiliteter både sm nærmråde g sm utfartssted fr barnefamilier g ungdm. Mjøsprmenaden gir gd tilgang til stre deler av strandsnen. Planmrådets lkalisering gir meget gde muligheter fr utfldelse, aktivitet, lek g pplevelse i nærmrådene langs Mjøsa. Innenfr planmrådet finnes både nylig etablert ftballøkke g felles utepphldsmråder, samt en eldre lekeplass. Før utbygginga startet fantes en ftballslette sm var veldig begrenset brukt. Sm en del av utbyggingen ble det derfr etablert en ny ballslette i frbindelse med den kmmunale lekeplassen nrd i planmrådet (Lek 2) Nærhet til skle g barnehage Vikenstranda ligger meget sentralt i frhld til både skler g barnehager. Den naturlige sklevegen fra planmrådet til Vindingstad barneskle er illustrert med srt linje i skissen under. Busstpp fr ungdmsskleelever sm skal til Bjørnsveen ungdmsskle ligger langs Østre Ttenveg i nærhet til planmrådet. De aktuelle sklene til planmrådet er: Vindingstad barneskle, ca m Feste Kapp AS side 14

16 Steinersklen barne- g ungdmsskle, ca m Bjørnsveen ungdmsskle, frbindelse med buss De nærmeste barnehagene til mrådet er: Steinerbarnehagen, ca meter Tpr Bndelia barnehage, ca meter Viken musikkbarnehage, ca 50 meter Skissen viser planmrådets nærliggende skler, barnehager, samt sklevegen til Vindingstad barneskle Kllektivtrafikk Ringruta mellm Gjøvik sentrum g Østre Tten har t busshldeplasser langs Østre Ttenveg, Rambekkmen g Viken. Begge disse ligger i nærhet til planmrådet g kjører direkte inn til Gjøvik skysstasjn. Fra 2012 har det kmmet en ny bybuss, Øverbymarka-Bndelia, sm har sin rute langs Østre Ttenveg med avgang fra g til byen en gang i timen. De øvrige bybussene har ikke sine kjøreruter i umiddelbar nærhet til planmrådet. Det er ca. 10 min gangavstand til nærmeste busstpp, hvr bussmulighetene er gde med Feste Kapp AS side 15

17 passering av 4 ulike bussruter. Planmrådet ligger relativt sentralt i frhld til både skysstasjn g tgstasjn med en gangavstand på ca. 2 km, tilsvarende ca min gange. Kartet viser traseen fr bybussene i mrådet. En ny bybuss går langs Østre Ttenveg med busstpp tett på planmrådet. Ringruta Gjøvik-Tten vises ikke på kartet, men har sin trase langs Østre Ttenveg med busstpp i umiddelbar nærhet til planmrådet Universell utfrming Gjøvik kmmune er ressurskmmune fr universell utfrming. I frbindelse med frrige planprsess preget ikke dette frimrådene, men etter hvert sm utbyggingen går framver bedres dette i tråd med gjeldende regelverk. Eksempler på dette er utbedret Mjøsprmenaden balløkke g generelt utepphldsarealer 3.23 Skiltplan g vegnavn Østre Ttenveg har fartsgrense 40 km/t g Fv. 33 i nærheten av planmrådet har fartsgrense 50 km/t. Utarbeiding av skiltplan ble gjrt i frbindelse med utbygging av byggetrinn 1. Det er i dag mangel på infrmasjnsskilt i frbindelse med inngangen til Mjøsprmenaden eller grøntarealene langs strandsnen Landbruk Det finnes ikke landbruk i umiddelbar nærhet til planmrådet Bilgisk mangfld Innenfr selve planmrådet er det ikke registrert truede eller sårbare arter, verken av flra eller fauna. Skgsmrådet innerst i Rambekkvika vil likevel være viktig fr det bilgiske mangfldet, i egenskap av å fungere sm refugie fr dyr g fugler. Feste Kapp AS side 16

18 Vannarealet i Rambekkvika blir brukt av mange ulike sjøfuglarter, blant annet stkkand, kvinand, laksand, gråmåke, sildemåke g svartbak, både sm rastemråde vår g høst g sm vervintringsmråde. Av truede arter ble det senhøsten 2011 blant annet gjrt flere bservasjner av fiskemåke, Larus canus, sm har status nært truet på Nrsk rødliste fr arter Dette kan tyde på at fiskemåkene bruker Rambekkvika sm vervintringsmråde. I tillegg ble det gjrt en bservasjn av lmvi, Uria aalge, i september Lmvien er kritisk truet på den Nrske rødlista. Kilde: Risik- g sårbarhet I frbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan fr Vikenstranda er det utarbeidet en ROS-analyse. Det finnes en hendelse (radngass) hvr en må gjøre tiltak. I tillegg finnes det seks hendelser der en bør vurdere m det skal gjøres tiltak. Dette tas det hensyn til i det videre arbeidet med planen. Ut fra en ttal vurdering av sannsynlighet g knsekvens, virker det samlet sett å være liten sannsynlighet fr risik knyttet til de mtalte faktrer, g dermed liten knsekvens frbundet med tiltaket. Fr ytterligere pplysninger, se ROS analysen, vedlegg 1. 4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Endringer i frhld til planer i frbindelse med gjeldende reguleringsplan Endringene går i hvedtrekk ut på følgende: Frmålet allmennyttige frmål i eksisterende reguleringsplan endres til bligfrmål. Endringen er ukmplisert i den frstand at begge frmål er byggemråder. Å benytte mrådet til bligfrmål med høy arealutnyttelse er i samsvar med kmmuneplanens mål m sentrumsnær frtetting. Grøntmrådet langs strandsna er i gjeldende reguleringsplan regulert til naturvernmråde. Dette endres i den nye reguleringsplanen til frimråde. Dette vil gi mindre restriksjner fr små, ønskede tiltak sm kan bedre bruken av mrådet. Dette er i tråd med frslaget til kmmunedelplan fr Strandsna. Det er fra kmmunens side ønskelig å åpne fr tiltak sm etablering av sykkelparkering, belysning, infrmasjnsskilter, benker, fiskeplasser/fiskebrygger mm. I tillegg vil det være viktig å kunne tynne/skjøtte skgen nrd fr Rensevegen sm i dag ppleves sm tett g gjengrdd. Det legges til rette fr en utvidelse av arealet til Brødrene Grønnerud AS. Dette er i samsvar med Strandsneplanen sm har sm mål å sikre virksmhetens arealbehv gjennm stadfesting i reguleringsplanen. Sm utgangspunkt stiller kmmunen seg psitive til samlkaliseringen med Rambekk renseanlegg. Parkering sm i kmmuneplanen er freslått i mrådet ved Brødrene Grønnerud AS flyttes lenger nrd langs Rensevegen. Endringen er gjrt fr å legge til rette fr Brødrene Grønneruds behv fr utvidelse i frm av et garasjebygg fr lastebiler. Tiltak mkring freslått parkering utdypes under pkt 4.3. Området fr næringsbebyggelse/verksted i gjeldende reguleringsplan endres til blig/frretning. Det åpner fr en videreføring av næringsvirksmhet g Feste Kapp AS side 17

19 samtidig en utvikling av mrådet til bliger. Dette vil være til frdel fr mrådets helhet. Det gjøres et makeskifte innenfr planmrådet fr å ppnå en mer helhetlig arealutnyttelse samt et mer sammenhengende rekreasjnsmråde. Dette betyr en endring i frhld til gjeldende kmmuneplan. Et mråde øst fr Viken, beliggende tett på strandsna, reguleres fra allmennyttige frmål til ffentlig lekemråde. Området har en størrelse på 1283 m 2. Et tilsvarende areal legges til mråde BK1. Et innspill fra Gjøvik kmmune at arealet øst fr Viken, sm nå blir kmmunal grunn, reguleres g pparbeides til ball-løkke. Mjøsprmenadens trasé endres ne i frhld til dagens, slik at den best kan innpasses den nye bebyggelsen g få akseptable stigningsfrhld. Vegen nrd fr B1 i gjeldende plan (BF1 i dette planfrslaget) vil bli ne endret ved at det legges inn et frtau mellm vegen g privateiendmmene. 4.2 Bebyggelse g anlegg Knsentrert småhusbebyggelse: Områdene langs strandsna, BK 1-2 reguleres til knsentrert småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden er maksimal BYA = 40 %. Det tillates bruk av pulttak g flatt tak på nye bliger, men kun en takfrm tillates benyttet innenfr det hvert delmråde. BK1: Det planlegges her t-etasjes bliger i kjede med skkelleiligheter i tillegg sm bygget delvis inn i terrenget. Det legges pp til 33 bligenheter med størrelser mellm m² frdelt på 12 bygninger knyttet sammen i tre kjeder. Bebyggelsen følger terrenget g bygger seg delvis inn i terrenget. Kjedehusenes plassering følger terrengets naturlige skråning. Adkmst g parkering skjer vest fr bligene via Veg 4. Det legges pp til parkeringsdekning fr beberne i parkeringskjelleren under BB2, samt ne på bakkeplan vest fr bebyggelsen. Nærheten til de vegetasjnskledde mrådene g til Mjøsa har stre kvaliteter. Det planlegges tre-kledning på fasadene. BOLIGENS ANTALL BOLIGENHETER STØRRELSE Blig < 60 m² 2 Blig >/= 60 m² 28 Tabellen ver viser planlagt frdelingen av bligenes størrelse innenfr mråde BK1. BK2: BK2 består av et eksisterende bligkmpleks med tre leiligheter. Det freligger i dag ingen andre planer fr mrådet g bligene har nødvendig parkering på egen tmt. I følge gjeldende plan er disse benhetene sikret 1 p-plass hver i p-kjelleren på BB2. BK2 ligger i umiddelbar nærhet til et felles utepphldsareal. BK3: Det planlegges her en kjedehusbebyggelse med 5 enheter på t etasjer med mulighet fr parkeringsmuligheter inne på mrådet g evt i kmbinasjn med andre fellesparkeringsløsninger i nærheten. Bligenes størrelser er mellm 113 m² g 124 m². Utbyggingen av dette mrådet ligger ganske langt fram slik at planen fr dette mrådet kan således endres, men må frhlde seg til reguleringsbestemmelsene sm sikrer en høy utnyttelse g en tydelig helhet til resten av utbyggingsmrådet. Feste Kapp AS side 18

20 BOLIGENS ANTALL BOLIGENHETER STØRRELSE Blig< 60 m² 0 Blig>/= 60 m² 5 Tabellen ver viser planlagt frdelingen av bligenes størrelse innenfr mråde BK3. Frittliggende småhusbebyggelse: I gjeldende plan er det avsatt t mråder, BF 1- BF 2 reguleres til frittliggende bligbebyggelse. I denne reguleringsendringen er det ønskelig å mregulere BF 2 til knsentrert småhusbebyggelse (til BK4) med de samme bestemmelsene sm fr BK1 g 2. BF1: BF 1 består av eksisterende tmter med enebliger. Bligene kan ha maksimal t etasjer. Områdene skal ha en maksimal utnyttelsesgrad på 30 %. Parkering håndteres inne på hver enkelt eiendm. Gjeldende BF2, freslått BK4: Et eksisterende bligkmpleks med studentbliger samt en eneblig nrd på mrådet planlegges revet. Tidligere planer her innebar 4 frittliggende enebliger i 2 etasjer. Hver eneblig vil ha en størrelse på 200 m² g tmtestørrelsen varierer mellm ca m². Det har vist seg vanskelig å selge disse bligene. Derimt er det str etterspørsel etter re rekkehusene sm bygges på BK1. Derfr er det ønskelig å endre reguleringsbestemmelsene fr dette mrådet slik at det kan etableres tilsvarende rekkehusbebyggelse på mrådet. De freløpige planene viser til sammen 10 benheter frdelt på t rekkehus med henhldsvis 6 g 4 benheter. Terrengfrskjellen vil skape en naturlig grense mellm private g ffentlige arealer. Parkeringsdekningen fr mråde BK4 planlegges løst ved å etablere 4 gjesteplasser inne på mrådet, derav en HC-plass. Resterende parkeringsbehv dekkes på PP5 g i P-kjelleren på BB2 g i p-kjelleren på BB1 når denne blir realisert. Det vil være behv fr å finne nen midlertidig løsninger mens utbyggingen i mrådet pågår. Det vil bli nødvendig at utbygger kmmuniserer planer fr dette med kmmunen slik at man hele tiden har en tilfredsstillende parkeringsdekning i tråd med kmmuneplanen g bestemmelsene i denne reguleringsplanen. Endringen fra BF2 til BK4 vil føre til en høyere utnyttes av mrådet. Dette er i seg selv i tråd med riksplitiske retningslinjer g vil dessuten være helt i samsvar med markedet g den bfrmen kundene ønsker seg i dette mråde. Den sørlige delen av BK4 består av en eksisterende eneblig g parkering skjer her på egen tmt. Det planlegges ingen endringer på denne eiendmmen. BOLIGENS ANTALL BOLIGENHETER STØRRELSE Blig< 60 m² 0 Blig>/= 60 m² 10 Tabellen ver viser planlagt frdelingen av bligenes størrelse fr den planlagte utbyggingen på mråde BK4 (unntatt eiendmmen59/167). Feste Kapp AS side 19

21 Blkkbebyggelse: Det er avsatt t mråder BB1 g BB2 fr blkkbebyggelse. Begge mrådene planlegges med parkeringsdekke under terrenget. Utnyttelsesgraden er maksimalt 50 % BYA. På blkkbebyggelsen planlegges bruk av hvit murpuss på fasadene, fr å skape et helhetlig uttrykk i mrådet g spille på stedets identitet «den hvite by ved Mjøsa». Takflatene på blkkbebyggelsen skal være flate. Disse kan benyttes til takterrasser, både felles g private. BB1: Det planlegges her blkkbebyggelse i 3 etasjer med blig ver parkeringsetasjen frdelt på fire bligblkker lagt i en tun-frmasjn med felles utepphldsarealer/lekeareal i midten. Det planlegges 29 bligenheter med en varierende størrelse. BOLIGENS ANTALL BOLIGENHETER STØRRELSE Blig< 60 m² 4 Blig>/= 60 m² 24 Tabellen ver viser planlagt frdelingen av bligenes størrelse innenfr mråde BB1. BB2: Det planlegges her blkkbebyggelse med tre 5-etasjes blkker. Bebyggelsen vil rmme ca. 36 bligenheter med en varierende størrelse. Den nederste etasjen er bygget inn i terrenget, slik at bygningene i praksis har 4 etasjer ver terreng mt vest, g 5 etasjer mt øst. Bygningskrppene er plassert med langsiden beliggende i østvest gående retning. Dette er gjrt fr å unngå at bebyggelsen utgjør en visuell barriere fr mrådene bak, samt å gi mulighet fr utsiktsfrhld fr en eventuell bebyggelse i bakkant. Bebyggelsen lukker ikke fr utsikten til eksisterende eneblig nrd fr Gausdal landhandleri. BOLIGENS ANTALL BOLIGENHETER STØRRELSE Blig< 60 m² 1 Blig>/= 60 m² 35 Tabellen ver viser planlagt frdelingen av bligenes størrelse innenfr mråde BB2. Et samlet skjema fr antall bliger ver g under 60 m² er vist i en tabell under (med unntak av BF1, BK2). Tallene sammenlignes under med krav til parkeringsdekning i kmmuneplanen, samt parkeringsdekning i planen under pkt 4.3. BEBYGGELSESTYPE DELOMRÅDE ANTALL BOLIG < 60 m² Knsentrert småhusbebyggelse BK ANTALL BOLIG >/= 60 m² Knsentrert småhusbebyggelse Knsentrert småhusbebyggelse BK3 0 5 BK Blkkbebyggelse BB Feste Kapp AS side 20

22 Blkkbebyggelse BB SUM Fr nærmere detaljer mkring den planlagte bligbebyggelsen henvises til planbestemmelsene g illustrasjnene. Renvasjnsanlegg: Det legges pp til tre mråder fr felles renvasjnsanlegg i planen, RA1-3. Plassering av disse er lagt sentralt i frhld til kjøreveger g parkeringsanlegg. Renvasjnsanleggene plassering sikrer tilstrekkelig manøvreringsplass g gd tilgjengelighet. På RA1-2 legges det pp til nedgravde løsninger sm f.eks mlk. RA3 skal være avfalls bd fr enebliger. RA1 er felles fr alle bebere innenfr BB2 g BK1-2. RA2 er felles fr alle beberne innenfr BB1 g BK3. RA3 er felles fr beberne innenfr BK4. Lekeplass: LEK1:Det er avsatt et mråde på 400 m² til egen lekeplass vest fr tunbebyggelsen. Lekeplassen skal innehlde møteplass på minimum 25 m² med sitteplasser sm er universelt utfrmet g lekeplass med minimum 6 elementer sm stimulerer sansene, gir allsidig mtrisk utvikling g stimulerer til fysisk aktivitet g ssial utvikling. Lekeapparater skal ha støtdempende underlag. Det skal benyttes støtdempende materialer sm gjør det enkelt å trille fram g bruke apparatene. Ved valg av lekeapparater skal det legges vekt på at barn med nedsatt funksjnsevne skal kunne delta i leken, men gså at de kan gi utfrdringer fr alle. LEK2: Arealet langs strandsna sm er verført fra Viken til Gjøvik kmmune (makebyttet) er pparbeidet sm ny ball-løkke, men beplantning g benker. Denne ligger i tilknytning til de eksisterende pparbeidede arealene i strandsna (lekeplass g strandvlleyballbane) g vil dermed inngå i en sammenheng. Arealet er i verkant av 1,2 daa. Lek innenfr BB1 g BB2: Det stilles i tillegg krav til at det avsettes mråder fr felles lek innenfr BB1 g BB2. Dette er et gdt egnet mråde fr lek da de ligger i umiddelbar nærhet til mange bligenheter. I bestemmelsene stilles det krav til at minimum 50 m² av de ubebyggede arealene (utepphldsarealer) innenfr BB1 g BB2 skal pparbeides sm lekemråde. I tillegg skal det innenfr BB1 g BB2 pparbeides et areal på min 25 m² sm universelt utfrmende sittegrupper. Felles uteplass er etablert på BB2 i frbindelse med det første byggetrinnet. Denne innehlder en sitteplass med heller, en bcciabane, samt grussti, plen g buskbeplantning. Lek i nærmrådet: Mjøsprmenaden g fasiliteter i strandsnen sm lekeareal blir lett tilgjengelig gjennm etalering av gde g pplyste gangstier. Dette vil gså utgjøre et viktig mråde fr lek. Utepphldsareal: UA: Det legges til rette fr et felles utepphldsareal mellm BK1 g BK2. Dette mrådet er pparbeidet sm grønt mråde med benker g skjermende beplantning. Området er felles fr alle bebere innenfr planmrådet, men kan gså benyttes fritt av allmennheten. Feste Kapp AS side 21

23 UA innenfr BB1 g BB2: Det ubebygde arealet mkring BB1 er 2145 m² g BB2 er 3216 m² g dette kan benyttes sm felles utepphldsareal. Alt i alt vil tilgangen på utepphldsareal være gde. I tillegg til krav m felles utepphldsareal innenfr det enkelte delmråde, er det regulert inn et eget areal fr lek g et fr utepphld. Samtidig vil planmrådets umiddelbar nærhet til et strt g variert frimråde i strandsna være av str verdi fr beberne. Tabellen under viser ubebygget areal innenfr de ulike delmrådene knsentrert småhusbebyggelse g blkkbebyggelse. Fr disse frmålene stilles det krav m felles utepphldsareal. I tillegg til mrådene mkring bebyggelsen, er det avsatt et eget areal fr lek g et eget areal fr utepphldsareal, UA. DELOMRÅDE M² UBEBYGGET ANTALL BOLIGENHETER AREAL BK BK BK BK BB BB SUM Dividert med antall benheter gir dette i gjennmsnitt et ubebygget areal på 107,5 m² per benhet. Alle ubebygde arealer vil ikke være egnet sm UA, men tallene gir en pekepinn fr utearealenes størrelse. Det stilles krav m minimum 20 m² felles utepphldsareal per benhet i bestemmelsene fr delmrådene skissert i tabellen. Privat utepphldsareal løses primært ved etablering av balknger g takterrasser. Undervisning, flkehøgskle (OPT): Arealet OPT reguleres til ffentlig/privat tjenesteyting. Arealet ligger pp mt Viken flkehøyskle g skal benyttes av frmål sm er relatert til undervisning. Planen stadfester dagens arealbruk. Industri: Innenfr planmrådet har transprtfirmaet Brødrene Grønnerud AS sin virksmhet, g reguleringsplanen stadfester dagens arealbruk. Arealene mkring Grønnerud sikres g utvides der hvr det i dag er ffentlig parkering fr å legge til rette fr etablering av et nytt garasjeanlegg fr lastebiler. Innenfr mrådet tillates en maksimal BYA på 40 %. Blig/frretning: Tmta hvr Gausdal landhandleri ligger samt bligeiendmmen nrd fr mreguleres fra frretning/kntr/industri i den gamle reguleringsplanen til blig/frretning i den nye planen. Det freligger på nåværende tidspunkt ingen knkrete planer fr tmta Feste Kapp AS side 22

24 hvr Gausdal landhandleri er lkalisert. Innenfr mrådet tillates en maksimal BYA på 40 %. Ved større mbygging av tmta, vil det stilles krav m at deler av parkeringsdekningen legges under bakkenivå. 4.3 Samferdselsanlegg g teknisk infrastruktur Kjøreveg: Vegene er dimensjnert etter krav fra Gjøvik kmmune med en bredde sm gir frnuftige kjørefrhld samt ivaretar tilstrekkelig bredde fr bl.a renvasjnsbiler g brøytebiler. Egen skiltplan med kjøremønster g fartsgrenser er blitt utarbeidet i frbindelse med gdkjenning av vegplanen. Plan g lengdeprfiler av vegtraseene ligger sm vedlegg til planbeskrivelsen. Veg 1: Veg 1, Smmerrvegen, er ffentlig veg g er adkmstvegen inn til mrådet. Vegens asfalterte kjørebanebredde skal være 5 meter. Planen stadfester dagens arealbruk. Veg 2: Veg 2 er ffentlig veg, Rensevegen. Herfra er det adkmst til industrimrådet. Planen stadfester dagens arealbruk. Veg 3: Veg 3 er den eksisterende vegen gjennm mrådet i dag g heter Rambekkmen. Vegen skal ha en asfaltert bredde på 5 meter. Det er langs vegen regulert inn tre avkjørsler til Gausdal landhandleri. Veg 4: Veg 4 er ny intern veg inne på utbyggingsmrådet. Vikenstranda er vedtatt sm nytt vegnavn. Den asfalterte kjørebanebredden reguleres til 4 meter. Dette vil redusere hastigheten inne på mrådet. Det er regulert inn t avkjørsler til BB2 fra veg 4. Disse fører ned til p-kjelleren under bebyggelsen. Veg 5: Veg 5 er ny ffentlig adkmstveg til mrådet. Dette vil bedre kjørefrhldene g avlaste trafikkbelastningen til dagens adkmstveg. Denne er en frlengelse av Veg 3. Vegens asfalterte kjørebanebredde skal være 5 meter. Det kan med frdel plantes en trerekke av fr eksempel hengebjørk langs Veg 5 g frtauet mt Viken Flkehøgskle. Dette vil skape en fin skjermingseffekt g et ledende element i likhet med alleen sm går ned til sklen i dag. Eiendmmen 60/19 har i dag avkjørsel ut i Østre Ttenveg. Dette planfrslaget åpner fr at adkmsten kan flyttes slik at den går ut i Veg 5. Da vil grunneieren kunne sanere dagnes adkmst, redusere arealet sm brukes til bilkjøring g etablere hage eller lignende hvis ønskelig. Ny adkmst fra 60/19 til veg 5 frutsetter imidlertid at eksisterende avkjørsel saneres slik at det blir kun en avkjørsel. Veg 6: Veg 6 er felles veg fr BB1 g tilliggende p-plasser. Frtau: Nye frtau, FT1-4, dimensjneres med en asfaltert bredde på minimum 2,5 meter. I dag er det kun en krt strekning langs Østre Ttenveg sm er eksisterende frtau (FT1 på planen), g planen stadfester videre arealbruk. Alle de øvrige frtau på planen er freslått nye. Frtau langs begge innfallsveger samt langs veg 2 inne på mrådet sikrer trygge g gde gangfrhld. FT1 g 4 er eksisterende frtau langs Østre Ttenveg mellm krysset Fv. 33- Østre Ttenveg g Østre Ttenveg- Smmerrvegen. FT 2-3 er nye frtau sm er etablert i frbindelse med byggetrinn 1. Annen veggrunn- grøntareal: AVG skal benyttes til skjæring g fylling/murer samt annen terrengtilpassing langs vegene. Feste Kapp AS side 23

25 Parkeringsplass: Parkeringsdekning til bligene: Et sentralt tema i planen har vært parkeringsdekning. Hveddelen av parkeringen vil fregå i parkeringskjeller under blkkbebyggelsen. Den gjeldende reguleringsplanen tar utgangspunkt i den frrige kmmuneplanen. Men sm en del av denne reguleringsendringen vises det derfr her til gjeldende kmmuneplan sm har et ne redusert krav til parkering i frhld til den frrige kmmuneplanen. Tabellene under viser parkeringskravet i mråder utenfr sentrum. Blig< 60 m² Blig>/= 60 m² Bliger i gruppebebyggelse, tillegg fr gjester Min 1 plasser per benhet Min 1,5 -maks 2 plasser per benhet 1 plass per 10. benhet Tabellen under viser antall planlagte bliger innenfr hver størrelseskategri. Av tabellen kan man leses hvilket parkeringskrav dette gir i følge kmmuneplanen fr mråder utenfr sentrum, samt antall parkeringsplasser sm er freslått. Det er bliger innenfr frmålene knsentrert bligbebyggelse (med unntak av BK2) g blkkbebyggelse sm inngår i regnestykket da parkering fr BF1, BK2 løses inne på de aktuelle tmter. Bligstørrelse Antall bliger Kmmuneplanens minste parkeringskrav pr benhet Blig < 60 m² Blig >/= 60 m² 102 1,5 153 Tillegg fr gjester 1 pr hver10. benhet 11 Kmmuneplanens minste parkeringskrav i sum SUM Tabellen unders viser planens parkeringsfrdeling: Område Antall plasser P-kjeller på BB1 44 Overflateparkering på BB1 7 Overflateparkering på BK3 5 Overflateparkering på BK4 g PP4 4 P-kjeller på BB2 79 Feste Kapp AS side 24

26 Overflateparkering på PP3 (er pparbeidet) 19 Overflateparkering på PP5 (er pparbeidet) 13 SUM 171 I planen inngår 171 parkeringsplasser i tilknytting utbyggingen frdelt på p-kjeller g bakkeparkering. Dersm man tar med de tre plassene sm BK2 er sikret i p-kjeller på BB2 er det et underskudd på kun tre p-plasser. Men det er frtsatt usikkert hvrdan frdelingen mellm bliger ver g under 60 m 2 vil bli fr hele utbyggingsmrådet. Det er gså usikkert hvr mange bliger sm blir prsjektert g msøkt på de gjenstående byggetrinnene. Derfr kan det ttale parkingsregnskapet se annerledes ut når mrådet er ferdig utbygd. Men parkeringskravet på 1 plass pr bliger sm er under 60m 2 g 1,5 på bliger sm er større enn 60m 2 vil sammen med kravet til utepphldsarealer være de begrensende faktrene fr hvr mange bliger det kan etableres her. Frslag til parkeringsdekning er gjrt med utgangspunkt i at mrådet ligger sentrumsnært, med gd infrastruktur g innenfr et mråde hvr det fra kmmunens side er ønskelig med frtetting. En balansert vektlegging av parkering er gså viktig fr å ppfrdre til alternative transprtfrmer enn bruk av bil når kllektivtransprten er gdt utbygget g gang- g sykkelavstandene krte. Den gjennmsnittlige parkeringsdekningen i planfrslaget 1,4 p-plasser per benhet ut i fra det sm er bygget g planen fr det sm gjenstår. Parkeringen er i planfrslaget frdelt slik at p-kjelleren på BB1 g BB2 til sammen kan rmme 123 plasser g verflateparkering utgjør 43, mens det er freslått 5 carprt/garasjer på BK3. Dette gir en høy arealutnyttelse der man tar i bruk svært lite areal til bakkeparkering. Dette er viktig fr å hlde fast ved intensjnen m en «grønn plan» sm har fult planen helt fra idestadiet. Offentlig parkering: PP1: Langs Rensevegen, ved innkjøringen til Brødrene Grønnerud, er det i kmmunedelplanen avsatt en mulig parkeringsplass sm i dag ikke er pparbeidet. I planen freslås det at denne legges lengre mt nrd g på østsiden av vegen. Her freslås minimum 15 stk parkeringsplasser etablert skrått i frhld til vegen. På denne måten frigjøres mrådet ved Grønnerud fra ffentlig parkering. Samtidig er den nye freslåtte parkeringen sentralt plassert med nærhet til Mjøsprmenaden, tilhørende rekreasjnsmråder g småbåthavna. Ulike alternativer til parkering har blitt vurdert, blant annet kantparkering langs et lengre stykke av Rensevegen, men den freslåtte vurderes sm det beste alternativet av flere grunner. Fr det første ligger det en utfylling her fra før sm gjør at en parkeringsplass med få grep kan innpasses her. I tillegg vil denne løsningen gi et mindre inngrep enn en langstrakt kantparkering langs Rensevegen. Det har gså blitt vurdert m parkeringsplassene kan innlemmes i den andre ffentlige parkeringsplassen (PP2), men mrådet vurderes å ha begrensede utvidelsesmuligheter pga eksisterende terreng g mlegging av Mjøsprmenaden. Det er i tillegg et viktig peng å få en så gd sm mulig ffentlig parkeringsdekning i mrådet fr å tilrettelegge fr økt rekreativ bruk av mrådene langs Mjøsa. Dette er i samsvar med kmmuneplanen sm ønsker å sikre gd tilgjengelighet, bl.a. gjennm gde, ffentlige parkeringstilbud i nærheten av frimråder g turdrag. Feste Kapp AS side 25

27 Ut ver skråparkeringen skal all parkering langs Rensevegen være frbudt g dette skal markeres med skilting. PP2: Ved Rambekkmen er det i kmmunedelplanen fr Strandsna avsatt et mråde fr parkering sm skal sikre tilstrekkelig ffentlig parkeringskapasitet fr rekreasjnsmrådet langs strandsna. Det ligger innenfr mrådet allerede ne parkering i dag, men mrådet er ikke pparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplan eller frslag til strandsneplan. Det freslås, i tråd med frslag til strandsneplan, at PP2 benyttes til parkering. Lkaliseringen er gd med direkte adgang til Mjøsprmenaden. En full utnyttelse av arealet betyr at en del terrengfrming må til fr å etablere en tilstrekkelig str flate. Det skal sikres minimum 5 HC-plasser innenfr mrådet. PP6: Området reguleres til ffentlig parkeringsplass frbehldt handicappede. Dette er gjrt på bakgrunn av kmmunens ønsker g mål i kmmuneplanen m bedre universelt utfrmet tilgang til strandsna. Privat parkering: PP3: PP3 ligger langs Veg 4 (Vikenstranda) g vest fr kjedehusene på BK1. PP3 reguleres til privat parkeringsplass, g kan benyttes av besøkende g bebere på BK1 g BB2. Plassen er pparbeidet med 19 plasser, derav 1 HC-plass. PP4: Området reguleres til privat parkeringsplass fr BK4, med 1 HC-plass. PP5: Områdene reguleres til privat parkeringsplass. Plassene skal etableres etter gdkjent plan g benyttes av beberne/besøkende på BB1 g BK3. PP5 er pparbeidet med 13 plasser, derav 1 HC-plass. Inne på BB1 skal det etableres minimum 7 plasser på bakkeplan sm hvedsakelig skal fungere sm gjesteplasser, derav 1 HC-plass. 4.4 Grønnstruktur Grønnstruktur: En smal stripe langs Rambekkmen reguleres sm grøntmråde g utgjør en buffer mellm vegen g Gausdal landhandleri. Her vil det være mulig å plante en trerekke g dette ville utgjøre en fin grense g være et psitivt element i mrådet. Turveg: Mjøsprmenaden inngår under frmålet turveg. Mjøsprmenadens trasé gjennm den uttynnede bjørkeskgen er lagt ne m fr å få en bedre tilpassing i frhld til terrenget g den nye bebyggelsen. Turstien er pparbeidet med en bredde på minimum 2 meter g den ligger ikke lavere enn kte 124,19 mh, tilsvarende en 10- års flm i Mjøsa. Det er et mål i kmmuneplanen at Mjøsprmenaden skal ha belysning g være universelt utfrmet. Utbyggingsavtalen legger vekt på at turstien skal utbedres g at det skal etableres belysning langs den. I frbindelse med turvegen åpnes det i bestemmelsene fr tiltak sm bidrar til å frøke strekningens bruksverdi. Dette kan være tiltak sm sykkelparkering, skilting, infrmasjnsfelleskap, avfallsbehldere g belysning. Frimråde: Feste Kapp AS side 26

28 Grøntmrådet langs strandsna reguleres til frimråde. Frimrådet vil inngå sm et svært viktig nærmråde g har ibende kvaliteter sm lekeplass, pplevelse- g aktivitetsmråde samt tur- g rekreasjnsmråde. Deler av arealet er fra før pparbeidet med lekeplass, sandvlleyballbane g brd/benker. Denne tilgangen til et strt frimråde i umiddelbar nærhet er medvirkende til at beberne, til trss fr høy arealutnyttelse, vil ppleve rik tilgang på kvalitative utemråder. Det er behv fr vedlikehld g skjøtsel i grønnstrukturen. Videre er det aktuelt å etablere et talett i nærheten av Rambekkvika miljøskle, g det åpnes fr dette i bestemmelsene. Åpning av bekk: I planbeskrivelsen sm følger den gjeldene reguleringsplan står følgende: Innenfr frimrådet er det planer m å åpne bekken sm i dag ligger i rør gjennm deler av mrådet. Denne skal starte øst fr turvegen nedenfr PP2, følge Mjøsprmenadens løp g renne ut mellm miljøsklen i Rambekkvika g mlen. T mulige utløp har blitt vurdert, nrd g sør fr mlen. Et utløp sør fr denne vurderes sm mest hensiktsmessig da bekken kan føre med seg ne «grums» g det er ønskelig å hlde vannet ved badeplassen så rent sm mulig. I tillegg gjør mtstrøms frhld ved badeplassen nrd fr mlen at partiklene fra bekken vil ligge lenger i vannet her. Bekken vil bli et psitivt innslag i frimrådet, g samtidig ha en funksjnell verdi da mye av det lkale verflatevannet inne på mrådet kan føres ut i denne. Åpning av bekken kan i perider medføre risik fr peridevis flm i denne, ne sm vil kunne gi skade på Mjøsprmenaden. Risiken vurderes likevel sm liten. Det stilles krav til at bekken skal utfrmes vassdragsmessig tilfredsstillende utfrmet, slik at det ikke ppstår uønskede flm- g ersjnsskader. I prsessen med byggetrinn 1 g utbyggingsavtalen ble bekkeløsningen grundig drøftet av teknisk drift- g planavdeling, VA ingeniør, landskapsarkitekt g arkitekt hs utbyggers knsulent. Sm en følge av at Gjøvik kmmune bestemte at hvedpumpeledningen skulle flyttes ble den ptensielle bekkens lengde betydelig redusert pga tekniske begrensninger ved kryssing av pumpeledningen. Kravet til flm sikring var gså meget mfattende g bekkens steinsatte tverrsnitt ville ligge tørt stre deler av året pga str variasjn i vannføringa. Resultatet av en evt bygging av dette bekkeløpet ville bli en mye krtere bekk enn pprinnelig frutsett samtidig sm flmsikringstiltakene ville føre til et uheldig visuelt resultat sm ikke samsvarte med intensjnen ved prsjektet. Utbygger søkte derfr med dette sm bakgrunn m å dispensere fra dette kravet. Dette ble innvilget g det er avtalt med Gjøvik kmmune m å ikke etablere den åpne bekken. Vegetasjnsskjerm: Omkring industrimrådet er det i dag et vegetasjnsbelte sm fungerer sm en buffer mkring mrådet. Vegetasjnen inngår gså sm en del av et større sammenhengende grøntmråde langs strandsna. Reguleringsplanen sikrer at denne vegetasjnsskjermen, VS1-2, bevares. Illustrasjnene sm er vist er de samme sm lå ved gjeldede reg.plan. Det er nen små endringer sm er gjrt i byggetrinn 1, men dette er først g fremst mlegging av den søndre delen av Veg 4 slik at illustrasjnene frtsatt gir et gdt bilde av den planlagte utbyggingen. Feste Kapp AS side 27

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dat: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015 1838 Telefn: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byutviklingskmité Kmmunestyret

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til reguleringsplan. Arnebekktunet 01.12.15. Forslag til bestemmelser er sist revidert

FORSLAG TIL. Bestemmelser til reguleringsplan. Arnebekktunet 01.12.15. Forslag til bestemmelser er sist revidert FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan, PlanID 0663 Arnebekktunet 01.12.15. Frslag til bestemmelser er sist revidert 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Formingsveileder. Furåsen hyttefelt

Formingsveileder. Furåsen hyttefelt Frmingsveileder fr Furåsen hyttefelt Tjørhm, Sirdal kmmune Karttjenester as - 2014 Dat: 12.11.2014 PlanID: 2013011 Frrd På ppdrag fra grunneier Gunn Åse Pettersen / Per Pettersen har Karttjenester AS laget

Detaljer

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt Beinesdalen, Sirdal kmmune Karttjenester as - 2014 Dat: 10.03.2015 PlanID: 2013010 Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt gnr. 10 bnr. 3, Beinesdalen, Sirdal kmmune Frrd

Detaljer

Forslag til Reguleringsendring. Reguleringsplan for Tjødnestøl. Sinnes, Sirdal. Del av gnr/bnr: 9/5. Plan ID 20100001

Forslag til Reguleringsendring. Reguleringsplan for Tjødnestøl. Sinnes, Sirdal. Del av gnr/bnr: 9/5. Plan ID 20100001 Sirdal Kmmune Frslag til Reguleringsendring Reguleringsplan fr Tjødnestøl Sinnes, Sirdal Del av gnr/bnr: 9/5 Plan ID 20100001 16.01.2012 Reguleringsplan fr Tjødnestøl, Sinnes Sirdal Kmmune 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune.

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dk. 201504859-29 Saksbehandler Anna Sfia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedat By- g miljøutvalget 23.03.2017 Bystyret 29.03.2017 Fv8 Vesterøya- frtau-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011 Høgevarde Vel Arbeidsplan 2011 Styrets frslag Innledning.... 2 Kjennskap til egne medlemmer... 3 Videre utbygging i Gulsvikfjellet... 4 Veier, stier g løyper.... 8 Beredskap... 10 Infrmasjn g kmmunikasjn...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område?

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område? Gulskgen Nrd Hvrfr planarbeid fr et så strt mråde? Det er rettet en rekke frespørsler til Drammen kmmune m endret bruk av eiendmmer g eksisterende bygg innenfr freslått planmråde. En plan er påkrevet fr

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE. sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE. sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2012 REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes 22.11.2012 Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prsjektadministrasjn Navn på plan/tiltak: Gravdal Sikkerhetssenter

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Planutvalget 30.11.2010 051/10 TSM Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID- 201001, K2-L12 : Arkivsaknr.: 10/235 Reguleringsplan 201001

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE Kultur og næringsenheten OKH, OPERA- OG KULTURHUS I KRISTIANSUND FORSLAG TIL PLANPROGRAM

KRISTIANSUND KOMMUNE Kultur og næringsenheten OKH, OPERA- OG KULTURHUS I KRISTIANSUND FORSLAG TIL PLANPROGRAM KRISTIANSUND KOMMUNE Kultur g næringsenheten OKH, OPERA- OG KULTURHUS I KRISTIANSUND FORSLAG TIL PLANPROGRAM Frslag til planprgram 15.12.2012 Frslag til planprgram 15.12.2012 Kultur- g næringsenheten.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er innenfor planens begrensning.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er innenfor planens begrensning. Arkivsak: 09/1712 Arkivkode: PLAN NR. 340 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING - NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10 Kmmentarer til nabmerknader vedr. tiltak Starefssbakken 10 I frbindelse med nabvarsling av tiltak i Starefssbakken 10, har vi mttatt nabmerknader sm vi vil kmmentere i det følgende. Innledningsvis ppsummerer

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Formingsveileder. Hellestøl hyttefelt

Formingsveileder. Hellestøl hyttefelt Frmingsveileder fr Hellestøl hyttefelt Jsdal, Sirdal kmmune, del av gnr. / bnr. 48/31 m.fl Karttjenester as - 2011 Dat: 02.12.2011 Frmingsveileder fr Hellestøl hyttefelt del av gnr. 48 bnr. 31, Jsdal,

Detaljer

BESTEMMELSER STRANDVEGEN TERRASSE

BESTEMMELSER STRANDVEGEN TERRASSE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR STRANDVEGEN TERRASSE Plandato: 19.05.2014 Sist revidert: 28.10.2014 Godkjent: 27.11.2014 Planid: 05020356 1 PLANENS FORMÅL Hensikten med planarbeidet er å regulere området

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

sak 258/12 Endringsdokument vedtatt Gjeldende plansituasjon etter endring MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØYTANGEN

sak 258/12 Endringsdokument vedtatt Gjeldende plansituasjon etter endring MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØYTANGEN Endringsdkument vedtatt 10.10.2012 Gjeldende plansituasjn etter endring MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØYTANGEN Kmmunens saksnr.: sak 258/12 Kart ikke i målestkk ARENDAL KOMMUNE Planstaben

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder Hveddkument 2 Visualisering av planlagte vindkraftverk Veileder Nrges vassdrags- g energidirektrat 2007 3 Veileder nr. 5/2007 Visualisering av planlagte vindkraftverk Utgitt av: Redaktør: Frfatter: Nrges

Detaljer

OMRÅDEPLAN BÅTSTØ, INNSpaL/FORSLAG FRA BRQUSGAARD (46/15) "SPESIELL DEL

OMRÅDEPLAN BÅTSTØ, INNSpaL/FORSLAG FRA BRQUSGAARD (46/15) SPESIELL DEL . Generelt Reidar Bruusgaard Høvikveien 11 3477 Båtstø Røyken kmmune Røyken rådhus 3440 Røyken Båtstø, 27 januar 2012 OMRÅDEPLAN BÅTSTØ, INNSpaL/FORSLAG FRA BRQUSGAARD (46/15) "SPESIELL DEL Det vises til

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 Endret i henhold til HOTS-vedtak den 15.06.10. Dato for siste revisjon av plankartet : 27-05-10

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04. Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.2015 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dat: Saksnummer: Deres ref.: 26.05.2016 16/01315-2 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedat: Vtering: Kmmunalstyret fr byutvikling 16.06.2016 Plan 2570 Ny atkmst fr

Detaljer