Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg"

Transkript

1 Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009

2 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så vel som deres drømmer, holdninger, verdier samt forventninger til yrke og karriere DATO FOR GJENNOMFØRING METODE ANTALL INTERVJUER UTVALG VEKTING Telefonintervju 1000 Ungdom mellom år Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi FEILMARGINER Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,5 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større OPPDRAGSGIVERE KONTAKTPERSON OPINIONS KONSULENT Utdanning.no Mona C. Mathisen Nils Petter Strømmen 2

3 Bakgrunn og hensikt Utdanning.no er Kunnskapsdepartementets informasjonsportal som jobber for å formidle informasjon om utdanning og yrke. Det har det siste året vært jobbet med en prosess med redesign av portalen. Utdanning.no i ny drakt vil være klar til lansering i løpet av november. I forbindelse med lanseringen ønsker Utdanning.no å gjennomføre en spørreundersøkelse blant unge der temaet er yrkes- og utdanningsvalg. For ett år siden ble en lignende undersøkelse gjennomført av Opinion for Utdanning.no. Spørsmålene omhandlet ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så vel som deres drømmer, holdninger, verdier samt forventninger til yrke og karriere. 3

4 Yrke/karriere

5 Media/journalistikk og foto appellerer mest jordbruk/skogbruk minst Spørsmål: Hvilke yrker/karrierer kunne du tenke deg? Media/journalistikk/foto Ingeniør/arkitekt Ledelse/administrasjon Lege/psykolog/tannlege Økonomi Reiseliv/restaurant/hotell Kultur Lærer Forsker IT Markedsføring Barn Jurist/advokat Politi Annet Natur/dyr Sykepleier Frisør/stylist Håndverker/elektriker Jord-/skogbruk Er i et yrke allerede Vet ikke Menn kan i større grad enn kvinner tenke seg økonomi, ledelse/administrasjon, IT, markedsføring, ingeniør/arkitekt, forsker, politi, håndverker/elektriker, eller er allerede i et yrke Kvinner kan i større grad enn menn tenke seg reiseliv/restaurant/hotell, barn, lege/psykolog/tannlege, sykepleier, natur/dyr, frisør/stylist De mellom år kan i større grad enn de mellom år tenke seg jurist/advokat, IT, media/journalistikk/foto, lege/psykolog/tannlege, ingeniør/arkitekt, politi og frisør/stylist De mellom år kan i større grad enn de mellom år tenke seg jord og skogbruk eller er allerede i jobb % 5

6 Hvilke yrker/karrierer appellerer til de unge? Størrelsen på ordet indikerer den relative størrelsen på fagets popularitet

7 Hvilke yrker/karrierer appellerer mer til jenter enn gutter? Størrelsen på ordet indikerer den relative størrelsen på fagets popularitet

8 Hvilke yrker/karrierer appellerer mer til gutter enn jenter? Størrelsen på ordet indikerer den relative størrelsen på fagets popularitet

9 Mediefagene mest attraktive Mediefagene appellerer i størst grad til de unge og særlig til de mellom 15 og 19 år. Også ingeniør/arkitekt plasser seg blant de mest tydelige karrieredrømmene. Med andre ord er drømmen om en karriere innen media eller estetiske yrker en stadig godt befestet trend blant de unge. Disse preferansene kan sannsynligvis leses i lys av disse fagenes synlighet i mediene selv og offentligheten. Dette er fag de unge tidlig kan relatere seg til og finne forbilder innenfor. Selv om konkrete arbeidsoppgaver og krav til de ansatte i bransjene ikke nødvendigvis er så godt kjent, gjør synligheten som ligger i bransjenes natur det mulig å tegne helt konkrete karrieredrømmer og forventninger uten altfor mye research. Mediefagets popularitet understreker betydningen av utstrakt synlighet, og ikke minst rollemodeller som snakker til de unge på deres arena og premisser. Her har mange andre fagområder et stort forbedringspotensial, om ikke like gode forutsetninger, som mediebransjen. De tradisjonelle yrkesfagene og skog- og jordbruksfagene er de mest akterutseilte når det gjelder de unges karrieredrømmer. Færre enn 1 av 10 ønsker seg et yrket håndverker eller jobb innen jord-/skogbruk. 9

10 Tradisjonelle kjønnsroller lever i beste velgående Tradisjonelle kjønnsroller ser fortsatt ut til å leve i beste velgående i forbindelse med karriere- og yrkesvalg blant de unge. Mens jenter i større grad enn gutter kan tenke seg å jobbe med reiseliv, omsorg, barn og dyr, er guttene overrepresentert blant de som ønsker å bli ledere, økonomer, ingeniører/arkitekter eller få en IT-jobb I denne sammenhengen er det verdt å gjøre seg opp noen tanker om hvordan yrker/karriere med overrepresentasjon av ett kjønn kommuniseres i forsøket på å balansere skjevheten. Tradisjonelt har det vært vanlig å kommunisere unikheten ved at jenter eller gutter velger utradisjonelt. Siden kjønnsstereotypiene fortsatt er så godt forankret i ungdommens karriere- og yrkesdrømmer bør muligheten for å kommunisere feminine verdier i yrker der menn tradisjonelt har vært overrepresentert og vice versa vurderes. Denne undersøkelsen er ikke egnet for å trekke altfor mange og entydige konklusjoner på dette området, men funnene bekrefter flere myter og stereotypier knyttet til kjønn og yrkesvalg. Slik sett peker undersøkelsen på at det fortsatt er et stykke å gå med tanke på kjønnsbalanse i arbeidslivet og identifiserer et behov for tenke nytt når det gjelder rekrutteringsstrategier til yrker med store kjønnskjevheter. 10

11 Trivsel/arbeidsmiljø og at arbeidet passer mine interesser er viktigst ved valg av yrke/karriere Spørsmål: Hva er det viktigste for deg når du skal velge yrke/karriere? Trivsel/arbeidsmiljø At arbeidet passer mine interesser Høy lønn og utviklingsmuligheter er mer viktig for menn enn kvinner Så god lønn at jeg klarer meg Får brukt mine evner/min utdanning Å kunne hjelpe andre er mer viktig for kvinner enn menn Spennende Høy lønn Utfordringer Høy lønn, at arbeidet passer mine interesser og er spennende er mest viktig for de i aldersgruppen mellom år Trygghet/stabilitet Arbeidstiden Å få brukt mine evner/min utdanning er mest viktig for aldersgruppen Kunne hjelpe andre 15 Utviklingsmuligheter 14 Annet Vet ikke % 11

12 Yrker som passer personlige interesser er viktig, men likevel har mange ingen klar tanke om hva de vil bli Spørsmål: Vi har noen påstander som handler om valg knyttet til yrke og arbeidsliv. Hvor enig eller uenig er du i følgende? Det er viktig å finne et yrke som passer mine interesser og egenskaper Jeg synes det er vanskelig å finne ut hvilket yrke jeg passer til Jeg vet hvilket yrke jeg vil ha Jeg opplever at jeg har liten oversikt over alle de yrkesmulighetene som finnes Jeg har ingen klar tanke om hva jeg vil bli % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 12

13 Trivsel og en jobb som passer egne interesser er viktigst ved karrierevalg Det å trives på arbeidsplassen er det forholdet som aller flest trekker frem som viktig ved valg av karriere/yrke - halvparten svarer dette. Karrierevalgene er også i stor grad styrt av et ønske om selvrealisering. 4 av 10 mener det viktigste er at arbeidet passer egne interesser Påstandene vi har bedt de unge ta stilling til om karrierevalg bekrefter langt på vei funnene over 9 av 10 sier seg da enige i at det er viktig å finne et yrke som passer egenskaper og interesser Trygghet/stabilitet, arbeidstid og utviklingsmuligheter ser ut til å være er forhold som er av mindre betydning i karriereplanleggingen Også her ser vi at tradisjonelle myter om kjønn og karriere gjør seg gjeldende Gutter svarer i større grad enn jenter at lønn er viktig, mens jenter i større grad enn gutter svarer at det er viktig å kunne hjelpe andre i jobben. 13

14 Internett er informasjonskilde nummer én Spørsmål: Hvor finner du informasjon om yrke/karriere? Internett Venner Utdanningsmesser Menn finner i større grad enn kvinner informasjon i aviser Familie Rådgiver ved skolen Kataloger Infomøte på skolen Kvinner finner i større grad enn menn informasjon på infomøte på skolen, kataloger og rådgiver på skolen Aviser Blader og magasiner Annonser Fjernsyn Skolebesøk De mellom år finner i større grad enn de mellom år informasjon på utdanningsmesser, TV, kataloger, rådgiver ved skolen, skolebesøk og familie Epost Radio Annet Vet ikke De mellom år finner i større grad enn de mellom år informasjon i annonser og aviser % 14

15 Informasjon om mulighet for jobb og innhold i jobb er viktigst Spørsmål: Hvor viktig eller uviktig er følgende påstander for deg i forbindelse med yrkes-/karrierevalg? Informasjon om innholdet i jobben Informasjon om mulighet for jobb Informasjon om poengkrav/karakterkrav for å komme inn er viktigere for kvinner enn menn Informasjon om poeng/karakterkrav for å komme inn på utdannelsen Informasjon om mulighetene for videreutdanning er viktigere for kvinner enn menn Informasjon om lønn Informasjon om karrieremuligheter/avansement Informasjon om mulighet for å endre karriereløp underveis er mindre viktig for menn enn for kvinner Informasjon om mulighetene for videreutdanning Informasjon om mulighetene for å endre karriereløp underveis % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig 15

16 Bidrag og synlighet på arbeidsplassen står sentralt Spørsmål: Vi har noen påstander om forventninger til arbeidslivet. Hvor enig eller uenig i følgende? Jeg tror jeg vil være et viktig tilskudd til en arbeidsplass Jeg ønsker meg et yrke hvor mitt bidrag blir synlig Jeg tror jobben du har har mye å si for hvem du er Arbeid er en arena for selvrealisering. Jeg forventer å kunne realisere meg selv på jobb > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden -> Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden Jeg regner med å ha flere ulike typer yrkeskarrierer i løpet av livet > år er i større grad enn år enige i påstanden For meg er fritid viktigere enn arbeidsliv Jeg tror unge menneskers potensial og nytenkning er langt viktigere enn erfaring Jeg tror jeg kommer til å ha ett yrke hele livet > menn er i større grad enn kvinner enige i påstanden -> menn er i større grad enn kvinner uenig i påstanden Jeg er mer fokusert på hva som er til det beste for meg enn hva som er til det beste for arbeidsplassen Jeg tror jeg kommer til å bytte arbeidssted jevnlig % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 16

17 De unge forventer å realisere seg selv gjennom jobben Et flertall av de unge har tro på seg selv som arbeidstakere - 7 av 10 mener de vil bli et viktig tilskudd til arbeidslivet De unge ønsker seg dessuten i stor grad et yrke der innsatsen deres vil være synlig og mener jobben er identitetsskapende ( sier mye om hvem du er ) Selv om jobben i stor grad oppleves som en arena for selvrealisering, gir de unge i liten grad uttrykk for at de kommer til å fokusere på seg selv foran arbeidsplassen Det ser dessuten ut til at de unge har ambisjoner og være stabil arbeidskraft, i den forstand at de i liten grad forventer å skifte jobb ofte Fremtidens arbeidstakere uttrykker både ambisjoner og tro på seg selv, samtidig som de sannsynligvis vil stille store krav til egen arbeidssituasjon De unge ønsker seg en jobb der egen innsats er synlig og har stor tror på at de vil være et viktig tilskudd på egen arbeidsplass Forventninger om selvrealisering og meningsfulle jobber vil representere store utfordringer for arbeidsgivere og de som skal rekruttere til ulike yrkesretninger i fremtiden Det blir ikke bare viktig å synliggjøre tilbud og muligheter, men det må også i stor grad sannsynliggjøres og dokumenteres at kravene til fremtiden arbeidstakere vil innfris 17

18 Utdanning

19 8 av 10 tror de kommer til å studere videre eller har studert videre Spørsmål: Tror du at du kommer til å studere videre eller har du studert videre etter videregående skole? Ja jeg studerer/kommer til å studere videre 82 Det er flere kvinner enn menn som tror de kommer til å studere videre Nei 6 Vet ikke

20 De unge er ambisiøse og ønsker valgfrihet Begrunnelsene de unge oppgir for å ta høyere utdanning handler i stor grad om forhold som angår valgfrihet og valgmuligheter. Begrunnelsene støtter opp under andre funn i undersøkelsen som peker på de unges ambisjoner når det gjelder yrkes- og karrierevalg. De unge ønsker å sikre seg en plattform som gir trygghet i form av lønn og jobber de opplever som meningsfulle. Svært mange påpeker bare viktigheten av å ta høyere utdanning i dag, som om det er en selvsagt beslutning som ikke trenger noen nærmere utdyping. Nedenfor finner vi et lite utvalg av ungdommens begrunnelser for å ta høyere utdanning. Mer utdanning er veldig lønnsomt for jobbmuligheter, og ikke minst lønn. Du er mye mer attraktiv for arbeidsmarkedet hvis du er faglært innenfor et eller flere felt Jeg har høye ambisjoner og mål i livet, og ønsker å bruke min kunnskap til å hjelpe andre Fordi karriere er viktig for å komme seg steder i livet Jeg ønsker å gjøre meg attraktiv på jobbmarkedet Jeg ser på utdanning som et privilegium jeg må utnytte! Utdanning gir bredere marked for yrkesvalg(...) Jeg vil gjerne studere videre for å få bedre jobbmuligheter i livet Jeg vil ha en bra jobb! Fordi høy utdanning gir meg flere jobbmuligheter og større kulturell kapital Fordi jeg er en som søker kunnskap. Kommer fra arbeiderklassen, men ønsker å kunne tjene godt og kunne stifte familie der mine barn ikke skal gå rundt og ikke ha ting de vil ha (...) 20

21 Utdanning går foran yrke Spørsmål: Når du tenker på fremtiden og hva du skal bli, velger du eller har du valgt yrke eller utdanning først? Utdanning 38 Begge deler 27 Yrke 24 Vet ikke

22 Interesse for faget er viktigst Spørsmål: Hva er/var de viktigste kriteriene for deg ved valg av utdanning? Faget interesserer meg 61 Utdanningen fører til en jobb jeg ønsker meg Utdanningen gir meg gode arbeidsmuligheter En utdanning jeg tror jeg mestrer Utdanningen fører til en jobb jeg ønsker meg er viktigere for kvinner enn menn En god skole/gode lærere Geografisk plassering av skolen Godt miljø på skolen/trivsel Godt miljø på skolen/trivsel og en god skole/gode lærere er viktigere for åringene enn åringene Praktisk/yrkesrettet utdanning 17 Ikke så langvarig utdanning 6 Annet Vet ikke

23 Mange valgmuligheter kan gjøre det vanskelig å vite hva man skal velge Spørsmål: Vi har noen påstander om hva som motiverer deg. Hvor enig eller uenig i følgende? Jeg ønsker meg et yrke hvor mitt bidrag blir synlig Jeg opplever at jeg har mange ulike valg i forhold til hva jeg skal bli > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden Jeg opplever at det er vanskelig å velge riktig utdannelsesretning Jeg er mer opptatt av hvilken kompetanse jeg får enn hvor givende studiemiljø det er på studiestedet > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden åringer er i større grad enn åringer enige i påstanden Jeg synes det er vanskelig å forstå hvilke yrker ulike utdanningsretninger gir meg > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden Jeg tror jeg kommer til å prøve flere ulike utdanningsretninger Jeg er mer fokusert på hva som er til det beste for meg enn hva som er til det beste for arbeidsplassen Jeg er mer opptatt av å ha en givende studietid enn akkurat hvilken kompetanse det gir meg % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 23

24 Det er viktig å forstå sammenhengen mellom utdanning og yrke/karriere Svært viktig 27 Ganske viktig 38 Ganske uviktig 10 Svært uviktig Spørsmål: Hvor viktig eller uviktig er det for deg å forstå sammenhengen mellom hvilken utdanning du tar og hvilke yrker/karriere du kan få med denne utdanningen? 24

25 Å holde karrieremulighetene åpne er viktig Spørsmål: Hvor godt eller dårlig passer følgende beskrivelser for ditt forhold til yrke og utdanning? Jeg utdanner meg for å holde yrkes/karrieremulighetene åpne For meg er utdanning og yrke like viktig, og jeg vurderte/vil vurdere begge deler samtidig når jeg velger hva jeg vil gjøre > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden Jeg vet hva jeg vil og utdanner meg for å oppnå en bestemt karriere > åringer er i større grad enn åringer enige i påstanden Jeg studerer/vil studere noe jeg interesserer meg for uavhengig av hvilket yrke jeg ender opp med % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig 25

26 Internett er klart den viktigste informasjonskilden om mulige utdanningsretninger og studiesteder Spørsmål: Hvor finner du/har du funnet informasjon om mulige utdanningsretninger og studiesteder? Internett Utdanningsmesser Venner Rådgiver ved skolen Kataloger Kvinner finner i større grad enn menn informasjon om mulige utdanningsretninger og studiesteder på utdanningsmesser, blader/magasiner, kataloger og rådgiver ved skolen Familie Infomøte på skolen Skolebesøk Menn finner i større grad enn kvinner informasjon i aviser Blader og magasiner Aviser Annonser Fjernsyn De mellom år finner i større grad enn de mellom år informasjon på utdanningsmesser, TV, infomøte på skolen, rådgiver på skolen, skolebesøk og familien Epost 6 Radio 5 Annet 1 Vet ikke

27 Internett er klart den viktigste informasjonskanalen i forhold til utdanningsvalg Spørsmål: Hva vil du si er din viktigste informasjonskanal i forhold til utdanningsvalg? Internett Utdanningsmesser Rådgiver ved skolen Familie Kataloger Infomøte på skolen Venner Skolebesøk Aviser Blader og magasiner Annonser Fjernsyn Epost Radio Annet Vet ikke

28 Internett er veldig viktig i forhold til å finne informasjon om utdanningsretninger og utdanningsinstitusjoner Spørsmål: Hvor viktig er internett i forhold til å finne informasjon om utdanningsretninger og utdanningsinstitusjoner? Veldig viktig 51 Litt viktig 26 Internett er noe viktigere for kvinner enn menn i forhold til å finne informasjon om utdanningsretninger og institusjoner Verken eller 12 Litt uviktig 5 Veldig uviktig

29 De unge mangler oversikt og retning i karriereplanleggingen Vi finner klare indikasjoner på at de unge mangler oversikt og retning i forhold til yrkes- og karrierevalg 5 av 10 opplever at det er vanskelig å finne et yrke de passer til 4 av 10 svarer at det de mangler oversikt over hvilke yrkesmuligheter som finnes Når det gjelder informasjonsbehovet knyttet direkte til karrierevalg ser følgende hierarki ut til å gjøre seg gjeldende: Innholdet i jobben og karrieremuligheter Lønn, karrieremuligheter og poengkrav ved utdanningen Videreutdanning og muligheter for å endre karriereløp 29

30 Internett er av svært stor betydning og bør ha et komplett informasjonstilbud Informasjonsbehovet blant de unge er stort og informasjonsinnhentingen sammensatt når det kommer til karriere- og utdanningsvalg Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i at de ulike kanalene kompletterer hverandre og fyller ulike behov/har ulike funksjoner i beslutningsprosessen til de unge Det er likevel hevet over enhver tvil at den tradisjonelle katalogen er på vikende front sammenlignet med Internett Internett er definitivt den informasjonskanalen de unge i størst grad benytter og opplever som viktig i forbindelse med karriereplanlegging generelt og utdanningsvalg spesielt Ungdommens utstrakte bruk av, og preferanser for, Internett er av så stor betydning at behovet for et komplett informasjonstilbud på Internett er uomtvistelig I tillegg understreker betydningen Internett vil ha i denne sammenhengen behovet for brukeroptimale grensesnitt på nettsider- og portaler som omhandler karriere- og utdanningsvalg 30

31 Tilbudet av informasjon om utdanning på internett oppleves som bra Spørsmål: Vi har noen påstander om utdanning. Hvor enig eller uenig i følgende? Jeg opplever at det er bra tilbud av informasjon om utdanning og utdanningsmuligheter på internett Jeg opplever at jeg har mye informasjon om ulike utdanningsmuligheter Jeg opplever at det er enkelt å finne informasjon Jeg stoler mer på informasjon fra venner og bekjente enn på informasjon jeg får fra skolen > Menn er i større grad enn kvinner enige i påstanden 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 31

32 Rådgivere savnes Spørsmål: Vi har noen påstander om skole og utdanningsretning. Hvor godt eller dårlig passer påstanden med din oppfatning? Jeg opplever at jeg har få gode rådgivere rundt meg Jeg opplever at foreldre er utdaterte rådgivere Anbefalingen fra venner og bekjente er helt avgjørende for meg i forhold til valg av utdannelsessted Jeg opplever at venner er bedre rådgivere enn "rådgivningsapparatet" på skolen og universitetet Jeg opplever at jeg ikke behøver rådgivere > Menn er i større grad enn kvinner enige i påstanden 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig 32

33 Halvparten svarer at de er misfornøyd eller verken fornøyd eller misfornøyd med rådgiveren på skolen Spørsmål: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med rådgivningen du får på skolen om utdanning og karriere/yrke? Svært fornøyd Ganske fornøyd % Verken eller 23 Ganske misfornøyd 19 50% Svært misfornøyd 8 Vet ikke 6 Har ikke fått rådgivning % 33

34 Meg selv er den viktigste rådgiveren, etterfulgt av foreldre Spørsmål: Hvem vil du si er/var dine viktigste rådgivere i valg av studieretning? Meg sev 59 Foreldre 30 Studieveileder på skole/universitet 21 Mine venner 17 Venner/kjente i næringslivet 16 Lærer på videregående skole/universitet 15 Søsken 5 Arbeidskontoret 2 Andre % 34

35 Utdanning.no

36 Over 6 av 10 kjenner ikke til Utdanning.no Spørsmål: På nettsiden Utdanning.no er det en seksjon der man kan få informasjon om ulike yrker, samt råd om yrkesvalg. Kjenner du til denne tjenesten for yrkes/karriereinformasjon? Ja 36 Kvinner kjenner i større grad til enn menn Nei 55 Aldersgruppen år kjenner i større grad til enn år Vet ikke % 36

37 Blant de som kjenner til har 7 av 10 benyttet Utdanning.no Spørsmål: Har du benyttet Utdanning.no sin tjeneste for yrkes/karriereinformasjon? Ja 70 Kvinner har i større grad brukt enn menn Nei 26 Aldersgruppen år har i større grad brukt enn aldersgruppen år Vet ikke % 37 Base: n = 363

38 Over halvparten er fornøyd med siden, men det er også et tydelig forbedringspotensial Spørsmål: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Utdanning.no sin tjeneste for yrkes/karriereinformasjon? Svært fornøyd 8 54% Ganske fornøyd 46 Verken fornøyd eller misfornøyd 33 Ganske misfornøyd 12 46% Svært misfornøyd % 38 Base: n = 254

39 Hva ungdommen savner på Internett? Spørsmål: Hva slags funksjoner/tjenester knyttet til yrkes-/karrierevalg savner du på Internett i dag? En stor andel mener at informasjonstilfanget som finnes på Internett i dag er tilstrekkelig og sier de ikke savner noe Mange oppgir at de savner poengkrav til de ulike utdanningen Informasjon om videreutdanning er også noe som mange mener mangler Når det gjelder karriereinformasjon er informasjon om lønninger og jobbmulighet det som gjentas oftest I tillegg gis det også uttrykk for et behov for funksjoner eller tjenester som kan fungere som beslutningsstøtte i prosessen med å ta utdannings- og karrierevalg, for eksempel en test/spørreundersøkelse som kan indikere noe om hvilke retning man bør velge eller en spørsmål/svar-tjeneste Nedenfor finner vi et utvalg av utsagn som illustrer de flest gjentatte tilbakemeldingene på dette spørsmålene Trenger en tjeneste der studenter kan sende inn spørsmål til en håndfull, kvalifiserte personer Sammenligning mellom ulike utdanningsinstitusjoner Litt mer om lønn og videreutdanning Spørsmål og svar fra rådgivere med ekspertise på forskjellige fagfelt Online rådgivning gjennom chat - mulighet til å snakke med noen som har et yrke jeg vurderer Informasjon om hvilke fag som er viktig for de forskjellige yrkene Tester om hva man passer til Spørreskjema som kan hjelpe med å velge yrke/karriere 39

40 FAQ og spørsmål og forum etterspørres i en nettjeneste for informasjon om yrkes/karrierevalg Spørsmål: Hva slags funksjoner mener du at en nettjeneste for informasjon om yrkes/karrierevalg bør ha? Mulighet for å stille spørsmål i kommentarfelt tilknyttet siden jeg er på FAQ Forum Menn ønsker i større grad enn kvinner forum Kvinner ønsker i større grad enn menn e-post, FAQ, spørsmål i kommentarfelt Live chat med eksperter/rådgivere Sende inn og få svar på mobil/sms De mellom år ønsker i større grad enn de mellom år mobil/sms mulighet Live chat med andre brukere 13 Annet 3 Vet ikke % 40

41 En tjeneste på internett der du kan stille spørsmål om yrke og utdanning og få gratis svar fra eksperter/rådgivere appellerer Spørsmål: Dersom det fantes en tjeneste på internett der du kan stille spørsmål om yrke og utdanning og få gratis svar fra eksperter/rådgivere, hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du vil benytte deg av en slik tjeneste? Svært sannsynlig 28 En slik tjeneste appellerer i større grad til kvinner enn menn Ganske sannsynlig 40 Verken eller 16 Ganske usannsynlig 6 Svært usannsynlig 3 Vet ikke % 41

42 De unge etterlyser rådgivning, men er ikke rådville Utdanningsmesser ser også ut til å spille en viktig rolle når ungdommen planlegger karriere- og utdanning Familie og venner oppleves som viktige sparringspartnere av mange, men ser ut ut til å være viktigere sparringspartnere ved planlegging av yrkeskarriere enn ved valg av utdanningsretning Rådgivning fra skole blir også tillagt betydning, men oppleves som underordnet ungdommens egen informasjonsinnhenting på Internett Samtidig er det verdt å merke seg at mange gir uttrykk for at de har få gode rådgivere rundt seg med tanke på utdanningsvalg, samtidig som halvparten erkjenner at de trenger rådgivere Når det gjelder rådgivere ved valg av studieretning, utroper mer enn halvparten av de unge seg selv som den viktigste rådgiveren. Dette kan trolig også leses som om ungdommen på ingen måte er rådville, men i stor grad stoler på seg selv når det gjelder beslutningsprosessen knyttet til studievalg Foreldre oppleves dessuten som viktigere rådgivere enn studieveileder på skole/universitet. Dette kan si noe om at beslutningen oppleves som noe mye større og helhetlig enn utelukkende vurdering av faglige kvalifikasjoner. Dette støttes også langt på vei av funnene om at karriere- og yrkesvalg knyttes sterkt opp mot identitet og selvrealisering De unge tilkjennegir i svært liten grad preferanser til annonsering og redaksjonell omtale. Dette er imidlertid kanaler med andre kommunikasjonsmål- og egenskaper, som det er vanskelig å avdekke betydningen i denne undersøkelsen 42

43 Velger studieretning med hjertet først, deretter hodet Flere enn halvparten av åringene har ikke bestemt seg for hva de skal studere Det er med andre ord stor åpning for å påvirke valget av studieretning blant elevene i videregående skole. Det at 4 av 10 svarer at de velger utdanning før yrke, sier dessuten noe om at karriere- og utdanningsvalg er en modningsprosess der valgene i stor grad tas underveis i studiene Det ser også ut til at valg av studieretning i størst grad tas med hjertet først, deretter hodet 6 av 10 svarer at interesse for faget er blant de viktigste kriteriene ved valg av studieretning, mens 4 av 10 regner det at utdanningen gir gode jobbmuligheter blant de viktigste kriteriene De unge vektlegger i større grad karriere- og yrkesrelaterte kriterier ved valg av studieretning enn sosiale og geografiske forhold knyttet til skole/studiested 43

44 Nedbrytninger på aldersgrupper

45 Få endringer i opplevelsen av å ha oversikt over yrkesmuligheter fra fjoråret. Andelen som har svart verken eller har vokst kraftig Jeg opplever at jeg har liten oversikt over alle de yrkesmulighetene som finnes Topp : år % 2008: år % 2007: år % 2008: år % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 45

46 Sammenlignet med 2007 opplever de unge det som like vanskelig å finne ut hvilket yrke man passer til. Blant åringene opplever flere det som vanskelig. Jeg synes det er vanskelig å finne ut hvilket yrke jeg har passer til Topp : år % 2008: år % 2007: år % 2008: år % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 46

47 45 % av de unge har bestemt seg for hvilken utdanningsretning de skal ta Spørsmål: Har du bestemt deg for hvilken utdanningsretning du skal velge etter videregående skole? 2007: år : år % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke 47 Base: n = 394

48 Utdanning går foran yrke Spørsmål: Når du tenker på fremtiden og hva du skal bli, velger du eller har du valgt yrke eller utdanning først? 2007: år : år : år : år % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Yrke Utdanning Begge deler Vet ikke 48

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Kvinners politiske interesse og deltakelse

Kvinners politiske interesse og deltakelse Prosjektrapport nr. 5/2013 Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID RESULTATER FRA EN SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 1/2012 GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer