Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg"

Transkript

1 Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009

2 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så vel som deres drømmer, holdninger, verdier samt forventninger til yrke og karriere DATO FOR GJENNOMFØRING METODE ANTALL INTERVJUER UTVALG VEKTING Telefonintervju 1000 Ungdom mellom år Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi FEILMARGINER Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,5 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større OPPDRAGSGIVERE KONTAKTPERSON OPINIONS KONSULENT Utdanning.no Mona C. Mathisen Nils Petter Strømmen 2

3 Bakgrunn og hensikt Utdanning.no er Kunnskapsdepartementets informasjonsportal som jobber for å formidle informasjon om utdanning og yrke. Det har det siste året vært jobbet med en prosess med redesign av portalen. Utdanning.no i ny drakt vil være klar til lansering i løpet av november. I forbindelse med lanseringen ønsker Utdanning.no å gjennomføre en spørreundersøkelse blant unge der temaet er yrkes- og utdanningsvalg. For ett år siden ble en lignende undersøkelse gjennomført av Opinion for Utdanning.no. Spørsmålene omhandlet ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så vel som deres drømmer, holdninger, verdier samt forventninger til yrke og karriere. 3

4 Yrke/karriere

5 Media/journalistikk og foto appellerer mest jordbruk/skogbruk minst Spørsmål: Hvilke yrker/karrierer kunne du tenke deg? Media/journalistikk/foto Ingeniør/arkitekt Ledelse/administrasjon Lege/psykolog/tannlege Økonomi Reiseliv/restaurant/hotell Kultur Lærer Forsker IT Markedsføring Barn Jurist/advokat Politi Annet Natur/dyr Sykepleier Frisør/stylist Håndverker/elektriker Jord-/skogbruk Er i et yrke allerede Vet ikke Menn kan i større grad enn kvinner tenke seg økonomi, ledelse/administrasjon, IT, markedsføring, ingeniør/arkitekt, forsker, politi, håndverker/elektriker, eller er allerede i et yrke Kvinner kan i større grad enn menn tenke seg reiseliv/restaurant/hotell, barn, lege/psykolog/tannlege, sykepleier, natur/dyr, frisør/stylist De mellom år kan i større grad enn de mellom år tenke seg jurist/advokat, IT, media/journalistikk/foto, lege/psykolog/tannlege, ingeniør/arkitekt, politi og frisør/stylist De mellom år kan i større grad enn de mellom år tenke seg jord og skogbruk eller er allerede i jobb % 5

6 Hvilke yrker/karrierer appellerer til de unge? Størrelsen på ordet indikerer den relative størrelsen på fagets popularitet

7 Hvilke yrker/karrierer appellerer mer til jenter enn gutter? Størrelsen på ordet indikerer den relative størrelsen på fagets popularitet

8 Hvilke yrker/karrierer appellerer mer til gutter enn jenter? Størrelsen på ordet indikerer den relative størrelsen på fagets popularitet

9 Mediefagene mest attraktive Mediefagene appellerer i størst grad til de unge og særlig til de mellom 15 og 19 år. Også ingeniør/arkitekt plasser seg blant de mest tydelige karrieredrømmene. Med andre ord er drømmen om en karriere innen media eller estetiske yrker en stadig godt befestet trend blant de unge. Disse preferansene kan sannsynligvis leses i lys av disse fagenes synlighet i mediene selv og offentligheten. Dette er fag de unge tidlig kan relatere seg til og finne forbilder innenfor. Selv om konkrete arbeidsoppgaver og krav til de ansatte i bransjene ikke nødvendigvis er så godt kjent, gjør synligheten som ligger i bransjenes natur det mulig å tegne helt konkrete karrieredrømmer og forventninger uten altfor mye research. Mediefagets popularitet understreker betydningen av utstrakt synlighet, og ikke minst rollemodeller som snakker til de unge på deres arena og premisser. Her har mange andre fagområder et stort forbedringspotensial, om ikke like gode forutsetninger, som mediebransjen. De tradisjonelle yrkesfagene og skog- og jordbruksfagene er de mest akterutseilte når det gjelder de unges karrieredrømmer. Færre enn 1 av 10 ønsker seg et yrket håndverker eller jobb innen jord-/skogbruk. 9

10 Tradisjonelle kjønnsroller lever i beste velgående Tradisjonelle kjønnsroller ser fortsatt ut til å leve i beste velgående i forbindelse med karriere- og yrkesvalg blant de unge. Mens jenter i større grad enn gutter kan tenke seg å jobbe med reiseliv, omsorg, barn og dyr, er guttene overrepresentert blant de som ønsker å bli ledere, økonomer, ingeniører/arkitekter eller få en IT-jobb I denne sammenhengen er det verdt å gjøre seg opp noen tanker om hvordan yrker/karriere med overrepresentasjon av ett kjønn kommuniseres i forsøket på å balansere skjevheten. Tradisjonelt har det vært vanlig å kommunisere unikheten ved at jenter eller gutter velger utradisjonelt. Siden kjønnsstereotypiene fortsatt er så godt forankret i ungdommens karriere- og yrkesdrømmer bør muligheten for å kommunisere feminine verdier i yrker der menn tradisjonelt har vært overrepresentert og vice versa vurderes. Denne undersøkelsen er ikke egnet for å trekke altfor mange og entydige konklusjoner på dette området, men funnene bekrefter flere myter og stereotypier knyttet til kjønn og yrkesvalg. Slik sett peker undersøkelsen på at det fortsatt er et stykke å gå med tanke på kjønnsbalanse i arbeidslivet og identifiserer et behov for tenke nytt når det gjelder rekrutteringsstrategier til yrker med store kjønnskjevheter. 10

11 Trivsel/arbeidsmiljø og at arbeidet passer mine interesser er viktigst ved valg av yrke/karriere Spørsmål: Hva er det viktigste for deg når du skal velge yrke/karriere? Trivsel/arbeidsmiljø At arbeidet passer mine interesser Høy lønn og utviklingsmuligheter er mer viktig for menn enn kvinner Så god lønn at jeg klarer meg Får brukt mine evner/min utdanning Å kunne hjelpe andre er mer viktig for kvinner enn menn Spennende Høy lønn Utfordringer Høy lønn, at arbeidet passer mine interesser og er spennende er mest viktig for de i aldersgruppen mellom år Trygghet/stabilitet Arbeidstiden Å få brukt mine evner/min utdanning er mest viktig for aldersgruppen Kunne hjelpe andre 15 Utviklingsmuligheter 14 Annet Vet ikke % 11

12 Yrker som passer personlige interesser er viktig, men likevel har mange ingen klar tanke om hva de vil bli Spørsmål: Vi har noen påstander som handler om valg knyttet til yrke og arbeidsliv. Hvor enig eller uenig er du i følgende? Det er viktig å finne et yrke som passer mine interesser og egenskaper Jeg synes det er vanskelig å finne ut hvilket yrke jeg passer til Jeg vet hvilket yrke jeg vil ha Jeg opplever at jeg har liten oversikt over alle de yrkesmulighetene som finnes Jeg har ingen klar tanke om hva jeg vil bli % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 12

13 Trivsel og en jobb som passer egne interesser er viktigst ved karrierevalg Det å trives på arbeidsplassen er det forholdet som aller flest trekker frem som viktig ved valg av karriere/yrke - halvparten svarer dette. Karrierevalgene er også i stor grad styrt av et ønske om selvrealisering. 4 av 10 mener det viktigste er at arbeidet passer egne interesser Påstandene vi har bedt de unge ta stilling til om karrierevalg bekrefter langt på vei funnene over 9 av 10 sier seg da enige i at det er viktig å finne et yrke som passer egenskaper og interesser Trygghet/stabilitet, arbeidstid og utviklingsmuligheter ser ut til å være er forhold som er av mindre betydning i karriereplanleggingen Også her ser vi at tradisjonelle myter om kjønn og karriere gjør seg gjeldende Gutter svarer i større grad enn jenter at lønn er viktig, mens jenter i større grad enn gutter svarer at det er viktig å kunne hjelpe andre i jobben. 13

14 Internett er informasjonskilde nummer én Spørsmål: Hvor finner du informasjon om yrke/karriere? Internett Venner Utdanningsmesser Menn finner i større grad enn kvinner informasjon i aviser Familie Rådgiver ved skolen Kataloger Infomøte på skolen Kvinner finner i større grad enn menn informasjon på infomøte på skolen, kataloger og rådgiver på skolen Aviser Blader og magasiner Annonser Fjernsyn Skolebesøk De mellom år finner i større grad enn de mellom år informasjon på utdanningsmesser, TV, kataloger, rådgiver ved skolen, skolebesøk og familie Epost Radio Annet Vet ikke De mellom år finner i større grad enn de mellom år informasjon i annonser og aviser % 14

15 Informasjon om mulighet for jobb og innhold i jobb er viktigst Spørsmål: Hvor viktig eller uviktig er følgende påstander for deg i forbindelse med yrkes-/karrierevalg? Informasjon om innholdet i jobben Informasjon om mulighet for jobb Informasjon om poengkrav/karakterkrav for å komme inn er viktigere for kvinner enn menn Informasjon om poeng/karakterkrav for å komme inn på utdannelsen Informasjon om mulighetene for videreutdanning er viktigere for kvinner enn menn Informasjon om lønn Informasjon om karrieremuligheter/avansement Informasjon om mulighet for å endre karriereløp underveis er mindre viktig for menn enn for kvinner Informasjon om mulighetene for videreutdanning Informasjon om mulighetene for å endre karriereløp underveis % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig 15

16 Bidrag og synlighet på arbeidsplassen står sentralt Spørsmål: Vi har noen påstander om forventninger til arbeidslivet. Hvor enig eller uenig i følgende? Jeg tror jeg vil være et viktig tilskudd til en arbeidsplass Jeg ønsker meg et yrke hvor mitt bidrag blir synlig Jeg tror jobben du har har mye å si for hvem du er Arbeid er en arena for selvrealisering. Jeg forventer å kunne realisere meg selv på jobb > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden -> Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden Jeg regner med å ha flere ulike typer yrkeskarrierer i løpet av livet > år er i større grad enn år enige i påstanden For meg er fritid viktigere enn arbeidsliv Jeg tror unge menneskers potensial og nytenkning er langt viktigere enn erfaring Jeg tror jeg kommer til å ha ett yrke hele livet > menn er i større grad enn kvinner enige i påstanden -> menn er i større grad enn kvinner uenig i påstanden Jeg er mer fokusert på hva som er til det beste for meg enn hva som er til det beste for arbeidsplassen Jeg tror jeg kommer til å bytte arbeidssted jevnlig % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 16

17 De unge forventer å realisere seg selv gjennom jobben Et flertall av de unge har tro på seg selv som arbeidstakere - 7 av 10 mener de vil bli et viktig tilskudd til arbeidslivet De unge ønsker seg dessuten i stor grad et yrke der innsatsen deres vil være synlig og mener jobben er identitetsskapende ( sier mye om hvem du er ) Selv om jobben i stor grad oppleves som en arena for selvrealisering, gir de unge i liten grad uttrykk for at de kommer til å fokusere på seg selv foran arbeidsplassen Det ser dessuten ut til at de unge har ambisjoner og være stabil arbeidskraft, i den forstand at de i liten grad forventer å skifte jobb ofte Fremtidens arbeidstakere uttrykker både ambisjoner og tro på seg selv, samtidig som de sannsynligvis vil stille store krav til egen arbeidssituasjon De unge ønsker seg en jobb der egen innsats er synlig og har stor tror på at de vil være et viktig tilskudd på egen arbeidsplass Forventninger om selvrealisering og meningsfulle jobber vil representere store utfordringer for arbeidsgivere og de som skal rekruttere til ulike yrkesretninger i fremtiden Det blir ikke bare viktig å synliggjøre tilbud og muligheter, men det må også i stor grad sannsynliggjøres og dokumenteres at kravene til fremtiden arbeidstakere vil innfris 17

18 Utdanning

19 8 av 10 tror de kommer til å studere videre eller har studert videre Spørsmål: Tror du at du kommer til å studere videre eller har du studert videre etter videregående skole? Ja jeg studerer/kommer til å studere videre 82 Det er flere kvinner enn menn som tror de kommer til å studere videre Nei 6 Vet ikke

20 De unge er ambisiøse og ønsker valgfrihet Begrunnelsene de unge oppgir for å ta høyere utdanning handler i stor grad om forhold som angår valgfrihet og valgmuligheter. Begrunnelsene støtter opp under andre funn i undersøkelsen som peker på de unges ambisjoner når det gjelder yrkes- og karrierevalg. De unge ønsker å sikre seg en plattform som gir trygghet i form av lønn og jobber de opplever som meningsfulle. Svært mange påpeker bare viktigheten av å ta høyere utdanning i dag, som om det er en selvsagt beslutning som ikke trenger noen nærmere utdyping. Nedenfor finner vi et lite utvalg av ungdommens begrunnelser for å ta høyere utdanning. Mer utdanning er veldig lønnsomt for jobbmuligheter, og ikke minst lønn. Du er mye mer attraktiv for arbeidsmarkedet hvis du er faglært innenfor et eller flere felt Jeg har høye ambisjoner og mål i livet, og ønsker å bruke min kunnskap til å hjelpe andre Fordi karriere er viktig for å komme seg steder i livet Jeg ønsker å gjøre meg attraktiv på jobbmarkedet Jeg ser på utdanning som et privilegium jeg må utnytte! Utdanning gir bredere marked for yrkesvalg(...) Jeg vil gjerne studere videre for å få bedre jobbmuligheter i livet Jeg vil ha en bra jobb! Fordi høy utdanning gir meg flere jobbmuligheter og større kulturell kapital Fordi jeg er en som søker kunnskap. Kommer fra arbeiderklassen, men ønsker å kunne tjene godt og kunne stifte familie der mine barn ikke skal gå rundt og ikke ha ting de vil ha (...) 20

21 Utdanning går foran yrke Spørsmål: Når du tenker på fremtiden og hva du skal bli, velger du eller har du valgt yrke eller utdanning først? Utdanning 38 Begge deler 27 Yrke 24 Vet ikke

22 Interesse for faget er viktigst Spørsmål: Hva er/var de viktigste kriteriene for deg ved valg av utdanning? Faget interesserer meg 61 Utdanningen fører til en jobb jeg ønsker meg Utdanningen gir meg gode arbeidsmuligheter En utdanning jeg tror jeg mestrer Utdanningen fører til en jobb jeg ønsker meg er viktigere for kvinner enn menn En god skole/gode lærere Geografisk plassering av skolen Godt miljø på skolen/trivsel Godt miljø på skolen/trivsel og en god skole/gode lærere er viktigere for åringene enn åringene Praktisk/yrkesrettet utdanning 17 Ikke så langvarig utdanning 6 Annet Vet ikke

23 Mange valgmuligheter kan gjøre det vanskelig å vite hva man skal velge Spørsmål: Vi har noen påstander om hva som motiverer deg. Hvor enig eller uenig i følgende? Jeg ønsker meg et yrke hvor mitt bidrag blir synlig Jeg opplever at jeg har mange ulike valg i forhold til hva jeg skal bli > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden Jeg opplever at det er vanskelig å velge riktig utdannelsesretning Jeg er mer opptatt av hvilken kompetanse jeg får enn hvor givende studiemiljø det er på studiestedet > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden åringer er i større grad enn åringer enige i påstanden Jeg synes det er vanskelig å forstå hvilke yrker ulike utdanningsretninger gir meg > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden Jeg tror jeg kommer til å prøve flere ulike utdanningsretninger Jeg er mer fokusert på hva som er til det beste for meg enn hva som er til det beste for arbeidsplassen Jeg er mer opptatt av å ha en givende studietid enn akkurat hvilken kompetanse det gir meg % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 23

24 Det er viktig å forstå sammenhengen mellom utdanning og yrke/karriere Svært viktig 27 Ganske viktig 38 Ganske uviktig 10 Svært uviktig Spørsmål: Hvor viktig eller uviktig er det for deg å forstå sammenhengen mellom hvilken utdanning du tar og hvilke yrker/karriere du kan få med denne utdanningen? 24

25 Å holde karrieremulighetene åpne er viktig Spørsmål: Hvor godt eller dårlig passer følgende beskrivelser for ditt forhold til yrke og utdanning? Jeg utdanner meg for å holde yrkes/karrieremulighetene åpne For meg er utdanning og yrke like viktig, og jeg vurderte/vil vurdere begge deler samtidig når jeg velger hva jeg vil gjøre > Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden Jeg vet hva jeg vil og utdanner meg for å oppnå en bestemt karriere > åringer er i større grad enn åringer enige i påstanden Jeg studerer/vil studere noe jeg interesserer meg for uavhengig av hvilket yrke jeg ender opp med % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig 25

26 Internett er klart den viktigste informasjonskilden om mulige utdanningsretninger og studiesteder Spørsmål: Hvor finner du/har du funnet informasjon om mulige utdanningsretninger og studiesteder? Internett Utdanningsmesser Venner Rådgiver ved skolen Kataloger Kvinner finner i større grad enn menn informasjon om mulige utdanningsretninger og studiesteder på utdanningsmesser, blader/magasiner, kataloger og rådgiver ved skolen Familie Infomøte på skolen Skolebesøk Menn finner i større grad enn kvinner informasjon i aviser Blader og magasiner Aviser Annonser Fjernsyn De mellom år finner i større grad enn de mellom år informasjon på utdanningsmesser, TV, infomøte på skolen, rådgiver på skolen, skolebesøk og familien Epost 6 Radio 5 Annet 1 Vet ikke

27 Internett er klart den viktigste informasjonskanalen i forhold til utdanningsvalg Spørsmål: Hva vil du si er din viktigste informasjonskanal i forhold til utdanningsvalg? Internett Utdanningsmesser Rådgiver ved skolen Familie Kataloger Infomøte på skolen Venner Skolebesøk Aviser Blader og magasiner Annonser Fjernsyn Epost Radio Annet Vet ikke

28 Internett er veldig viktig i forhold til å finne informasjon om utdanningsretninger og utdanningsinstitusjoner Spørsmål: Hvor viktig er internett i forhold til å finne informasjon om utdanningsretninger og utdanningsinstitusjoner? Veldig viktig 51 Litt viktig 26 Internett er noe viktigere for kvinner enn menn i forhold til å finne informasjon om utdanningsretninger og institusjoner Verken eller 12 Litt uviktig 5 Veldig uviktig

29 De unge mangler oversikt og retning i karriereplanleggingen Vi finner klare indikasjoner på at de unge mangler oversikt og retning i forhold til yrkes- og karrierevalg 5 av 10 opplever at det er vanskelig å finne et yrke de passer til 4 av 10 svarer at det de mangler oversikt over hvilke yrkesmuligheter som finnes Når det gjelder informasjonsbehovet knyttet direkte til karrierevalg ser følgende hierarki ut til å gjøre seg gjeldende: Innholdet i jobben og karrieremuligheter Lønn, karrieremuligheter og poengkrav ved utdanningen Videreutdanning og muligheter for å endre karriereløp 29

30 Internett er av svært stor betydning og bør ha et komplett informasjonstilbud Informasjonsbehovet blant de unge er stort og informasjonsinnhentingen sammensatt når det kommer til karriere- og utdanningsvalg Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i at de ulike kanalene kompletterer hverandre og fyller ulike behov/har ulike funksjoner i beslutningsprosessen til de unge Det er likevel hevet over enhver tvil at den tradisjonelle katalogen er på vikende front sammenlignet med Internett Internett er definitivt den informasjonskanalen de unge i størst grad benytter og opplever som viktig i forbindelse med karriereplanlegging generelt og utdanningsvalg spesielt Ungdommens utstrakte bruk av, og preferanser for, Internett er av så stor betydning at behovet for et komplett informasjonstilbud på Internett er uomtvistelig I tillegg understreker betydningen Internett vil ha i denne sammenhengen behovet for brukeroptimale grensesnitt på nettsider- og portaler som omhandler karriere- og utdanningsvalg 30

31 Tilbudet av informasjon om utdanning på internett oppleves som bra Spørsmål: Vi har noen påstander om utdanning. Hvor enig eller uenig i følgende? Jeg opplever at det er bra tilbud av informasjon om utdanning og utdanningsmuligheter på internett Jeg opplever at jeg har mye informasjon om ulike utdanningsmuligheter Jeg opplever at det er enkelt å finne informasjon Jeg stoler mer på informasjon fra venner og bekjente enn på informasjon jeg får fra skolen > Menn er i større grad enn kvinner enige i påstanden 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 31

32 Rådgivere savnes Spørsmål: Vi har noen påstander om skole og utdanningsretning. Hvor godt eller dårlig passer påstanden med din oppfatning? Jeg opplever at jeg har få gode rådgivere rundt meg Jeg opplever at foreldre er utdaterte rådgivere Anbefalingen fra venner og bekjente er helt avgjørende for meg i forhold til valg av utdannelsessted Jeg opplever at venner er bedre rådgivere enn "rådgivningsapparatet" på skolen og universitetet Jeg opplever at jeg ikke behøver rådgivere > Menn er i større grad enn kvinner enige i påstanden 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært godt Ganske godt Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig 32

33 Halvparten svarer at de er misfornøyd eller verken fornøyd eller misfornøyd med rådgiveren på skolen Spørsmål: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med rådgivningen du får på skolen om utdanning og karriere/yrke? Svært fornøyd Ganske fornøyd % Verken eller 23 Ganske misfornøyd 19 50% Svært misfornøyd 8 Vet ikke 6 Har ikke fått rådgivning % 33

34 Meg selv er den viktigste rådgiveren, etterfulgt av foreldre Spørsmål: Hvem vil du si er/var dine viktigste rådgivere i valg av studieretning? Meg sev 59 Foreldre 30 Studieveileder på skole/universitet 21 Mine venner 17 Venner/kjente i næringslivet 16 Lærer på videregående skole/universitet 15 Søsken 5 Arbeidskontoret 2 Andre % 34

35 Utdanning.no

36 Over 6 av 10 kjenner ikke til Utdanning.no Spørsmål: På nettsiden Utdanning.no er det en seksjon der man kan få informasjon om ulike yrker, samt råd om yrkesvalg. Kjenner du til denne tjenesten for yrkes/karriereinformasjon? Ja 36 Kvinner kjenner i større grad til enn menn Nei 55 Aldersgruppen år kjenner i større grad til enn år Vet ikke % 36

37 Blant de som kjenner til har 7 av 10 benyttet Utdanning.no Spørsmål: Har du benyttet Utdanning.no sin tjeneste for yrkes/karriereinformasjon? Ja 70 Kvinner har i større grad brukt enn menn Nei 26 Aldersgruppen år har i større grad brukt enn aldersgruppen år Vet ikke % 37 Base: n = 363

38 Over halvparten er fornøyd med siden, men det er også et tydelig forbedringspotensial Spørsmål: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Utdanning.no sin tjeneste for yrkes/karriereinformasjon? Svært fornøyd 8 54% Ganske fornøyd 46 Verken fornøyd eller misfornøyd 33 Ganske misfornøyd 12 46% Svært misfornøyd % 38 Base: n = 254

39 Hva ungdommen savner på Internett? Spørsmål: Hva slags funksjoner/tjenester knyttet til yrkes-/karrierevalg savner du på Internett i dag? En stor andel mener at informasjonstilfanget som finnes på Internett i dag er tilstrekkelig og sier de ikke savner noe Mange oppgir at de savner poengkrav til de ulike utdanningen Informasjon om videreutdanning er også noe som mange mener mangler Når det gjelder karriereinformasjon er informasjon om lønninger og jobbmulighet det som gjentas oftest I tillegg gis det også uttrykk for et behov for funksjoner eller tjenester som kan fungere som beslutningsstøtte i prosessen med å ta utdannings- og karrierevalg, for eksempel en test/spørreundersøkelse som kan indikere noe om hvilke retning man bør velge eller en spørsmål/svar-tjeneste Nedenfor finner vi et utvalg av utsagn som illustrer de flest gjentatte tilbakemeldingene på dette spørsmålene Trenger en tjeneste der studenter kan sende inn spørsmål til en håndfull, kvalifiserte personer Sammenligning mellom ulike utdanningsinstitusjoner Litt mer om lønn og videreutdanning Spørsmål og svar fra rådgivere med ekspertise på forskjellige fagfelt Online rådgivning gjennom chat - mulighet til å snakke med noen som har et yrke jeg vurderer Informasjon om hvilke fag som er viktig for de forskjellige yrkene Tester om hva man passer til Spørreskjema som kan hjelpe med å velge yrke/karriere 39

40 FAQ og spørsmål og forum etterspørres i en nettjeneste for informasjon om yrkes/karrierevalg Spørsmål: Hva slags funksjoner mener du at en nettjeneste for informasjon om yrkes/karrierevalg bør ha? Mulighet for å stille spørsmål i kommentarfelt tilknyttet siden jeg er på FAQ Forum Menn ønsker i større grad enn kvinner forum Kvinner ønsker i større grad enn menn e-post, FAQ, spørsmål i kommentarfelt Live chat med eksperter/rådgivere Sende inn og få svar på mobil/sms De mellom år ønsker i større grad enn de mellom år mobil/sms mulighet Live chat med andre brukere 13 Annet 3 Vet ikke % 40

41 En tjeneste på internett der du kan stille spørsmål om yrke og utdanning og få gratis svar fra eksperter/rådgivere appellerer Spørsmål: Dersom det fantes en tjeneste på internett der du kan stille spørsmål om yrke og utdanning og få gratis svar fra eksperter/rådgivere, hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du vil benytte deg av en slik tjeneste? Svært sannsynlig 28 En slik tjeneste appellerer i større grad til kvinner enn menn Ganske sannsynlig 40 Verken eller 16 Ganske usannsynlig 6 Svært usannsynlig 3 Vet ikke % 41

42 De unge etterlyser rådgivning, men er ikke rådville Utdanningsmesser ser også ut til å spille en viktig rolle når ungdommen planlegger karriere- og utdanning Familie og venner oppleves som viktige sparringspartnere av mange, men ser ut ut til å være viktigere sparringspartnere ved planlegging av yrkeskarriere enn ved valg av utdanningsretning Rådgivning fra skole blir også tillagt betydning, men oppleves som underordnet ungdommens egen informasjonsinnhenting på Internett Samtidig er det verdt å merke seg at mange gir uttrykk for at de har få gode rådgivere rundt seg med tanke på utdanningsvalg, samtidig som halvparten erkjenner at de trenger rådgivere Når det gjelder rådgivere ved valg av studieretning, utroper mer enn halvparten av de unge seg selv som den viktigste rådgiveren. Dette kan trolig også leses som om ungdommen på ingen måte er rådville, men i stor grad stoler på seg selv når det gjelder beslutningsprosessen knyttet til studievalg Foreldre oppleves dessuten som viktigere rådgivere enn studieveileder på skole/universitet. Dette kan si noe om at beslutningen oppleves som noe mye større og helhetlig enn utelukkende vurdering av faglige kvalifikasjoner. Dette støttes også langt på vei av funnene om at karriere- og yrkesvalg knyttes sterkt opp mot identitet og selvrealisering De unge tilkjennegir i svært liten grad preferanser til annonsering og redaksjonell omtale. Dette er imidlertid kanaler med andre kommunikasjonsmål- og egenskaper, som det er vanskelig å avdekke betydningen i denne undersøkelsen 42

43 Velger studieretning med hjertet først, deretter hodet Flere enn halvparten av åringene har ikke bestemt seg for hva de skal studere Det er med andre ord stor åpning for å påvirke valget av studieretning blant elevene i videregående skole. Det at 4 av 10 svarer at de velger utdanning før yrke, sier dessuten noe om at karriere- og utdanningsvalg er en modningsprosess der valgene i stor grad tas underveis i studiene Det ser også ut til at valg av studieretning i størst grad tas med hjertet først, deretter hodet 6 av 10 svarer at interesse for faget er blant de viktigste kriteriene ved valg av studieretning, mens 4 av 10 regner det at utdanningen gir gode jobbmuligheter blant de viktigste kriteriene De unge vektlegger i større grad karriere- og yrkesrelaterte kriterier ved valg av studieretning enn sosiale og geografiske forhold knyttet til skole/studiested 43

44 Nedbrytninger på aldersgrupper

45 Få endringer i opplevelsen av å ha oversikt over yrkesmuligheter fra fjoråret. Andelen som har svart verken eller har vokst kraftig Jeg opplever at jeg har liten oversikt over alle de yrkesmulighetene som finnes Topp : år % 2008: år % 2007: år % 2008: år % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 45

46 Sammenlignet med 2007 opplever de unge det som like vanskelig å finne ut hvilket yrke man passer til. Blant åringene opplever flere det som vanskelig. Jeg synes det er vanskelig å finne ut hvilket yrke jeg har passer til Topp : år % 2008: år % 2007: år % 2008: år % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Svært uenig 46

47 45 % av de unge har bestemt seg for hvilken utdanningsretning de skal ta Spørsmål: Har du bestemt deg for hvilken utdanningsretning du skal velge etter videregående skole? 2007: år : år % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke 47 Base: n = 394

48 Utdanning går foran yrke Spørsmål: Når du tenker på fremtiden og hva du skal bli, velger du eller har du valgt yrke eller utdanning først? 2007: år : år : år : år % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Yrke Utdanning Begge deler Vet ikke 48

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år

Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Senter for IKT i utdanningen Kontaktperson Elisabeth H. Kolstad Hensikt Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg Metode Webundersøkelse Målgruppe Ungdom mellom

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kartlegging av 10. klassingers utdannings- og yrkesvalg Telefonundersøkelse gjennomført for Kommunenes sentralforbund uke 4 Oslo, november 00 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt KS

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003]

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Undersøkelse om svømmedyktighet 2003 Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Prosjektinformasjon Side 2 Formål: Kartlegging av svømmedyktighet blant 5. klassinger og lærernes

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer