Karriereveiledning i Norge 2011

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karriereveiledning i Norge 2011"

Transkript

1 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen

2 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen. Forfatter: Magnus Fodstad Larsen Vox 212 ISBN: Grafisk produksjon: Månelyst as

3 KARRIEREVEILEDNING I NORGE Innhold 1. Karriereveiledning i Norge Hovedfunn Hva er tallene basert på? Behov og interesse for karriereveiledning Karriereveiledning i overgangsfaser Når er karriereveiledning nyttig? Tilgjengelighet er viktig Kjennskap Hva ønskes det veiledning om? Bruk av karriereveiledning...12

4 4 KARRIEREVEILEDNING I NORGE 211 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen. Dette notatet presenterer resultatene av en spørreundersøkelse Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk gjennomførte høsten 211. Undersøkelsen handlet om erfaring med, og behov og interesse for karriereveiledning. Notatet er en oppfølging av rapportene Behov og interesse for karriereveiledning, som ble publisert i 21 og 211. Fokuset i notatet er på behov og interesse for karriereveiledning i ulike situasjoner og faser. I hvilken situasjon er de som ønsker karriereveiledning? 1.1 Hovedfunn Kapittel 1 viser hovedfunn og grunnlaget for tallene i notatet. Kapittel 2 omhandler behov og interesse for karriereveiledning. 22 prosent av den norske befolkningen oppgir å ha behov for karriereveiledning. 39 prosent er interessert i å motta karriereveiledning. Det er personer under utdanning som viser størst behov og interesse, og personer i arbeid som viser det minst. Personer i en overgangsfase viser større behov og interesse enn personer som ikke er i en overgangsfase. Uavhengig om de er i arbeid eller under utdanning, er behovet og interessen størst blant de som ønsker seg ny jobb eller ny utdanning. 71 prosent av de som ønsker å bytte jobb, er interessert i karriereveiledning. Deltakerne mener karriereveiledning ville vært mest nyttig i forbindelse med omskolering, eller hvis de skulle ha startet på en etter- og videreutdanning. Kapittel 3 ser på faktorer ved selve karriereveiledningen og karrieresentrene. For at deltakerne skal benytte seg av tjenestene ved et karrieresenter, er reiseavstand og senterets åpningstid viktig. Over 9 prosent av alle deltakerne foretrekker karriereveiledning ved frammøte hos en veileder, mens bare halvparten ville vært interessert i veiledning over e-post. Den tjenesten flest er interessert i, er å få generell veiledning om karrieremuligheter. Kapittel 4 omhandler bruken av karriereveiledning. 16 prosent av den voksne befolkningen oppgir å ha mottatt karriereveiledning, hvorav 38 prosent av karriereveiledningene ble gitt på arbeidsplassen. 1.2 Hva er tallene basert på? Notatet baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført av Sentio november 211 på oppdrag fra Vox. Undersøkelsen besto av 1 dataassisterte telefonintervju. Utvalget av respondenter er vektet i forhold til alder og kjønn for å få et representativt utvalg av den norske befolkningen. OECD (24) definerer karriereveiledning som de tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer i å ta valg om utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. Karriereveiledning ble i undersøkelsen definert som veiledning i forhold til utdanning, jobb og videre karriere fra en karriereveileder. Deltakerne i undersøkelsen ble stilt spørsmål om karriereveiledning generelt og karriereveiledning ved et karrieresenter. Karriereveiledning kan foregå på ulike arenaer, som for eksempel i ungdomsskoler og i videregående opplæring, ved universiteter og høyskoler, hos Nav, i attføring, ved karrieresentre, i arbeidslivet, hos private tilbydere og så videre. Karrieresentre tilbyr informasjon og gir veiledning om utdanning, jobbsøking og arbeidsliv fra profesjonelle karriereveiledere. I en del av fylkene i Norge er det opprettet offentlige karrieresentre med gratis tilbud til hele befolkningen (de fylkesvise karrieresentrene). Det finnes også andre typer karrieresentre, ved for eksempel universiteter og høyskoler, på videregående skoler eller i regi av private tilbydere. Deltakerne i undersøkelsen kan ha mottatt karriere-veiledning ved ulike typer sentre. Dette notatet fokuserer blant annet på interesse og behov for karriereveiledning. Å være interessert i karriereveiledning uttrykker en generell holdning til karriereveiledning og til det å motta karriereveiledning. Det å ha et behov for karriereveiledning uttrykker derimot et konkret opplevd ønske om å motta karriereveiledning.

5 KARRIEREVEILEDNING I NORGE Behov og interesse for karriereveiledning Undersøkelsen viser at totalt 39 prosent av den voksne befolkningen er interessert i å motta karriereveiledning, og at 22 prosent har et behov for karriereveiledning. Disse tallene har ikke endret seg de tre siste årene. Kvinner oppgir å ha større behov og interesse enn menn. 26 prosent av kvinnene oppgir å ha et behov, mot 17 prosent av mennene. 43 prosent av kvinnene oppgir å ha interesse, mot 35 prosent av mennene. Behov og interesse for karriereveiledning påvirkes av flere faktorer. Tabell 1 viser andelen med behov og interesse i forhold til alder, utdanning og hovedbeskjeftigelse. Hovedbeskjeftigelse viser om personene er under utdanning eller i arbeid. Her viser kategorien «annet» til personer som av ulike grunner hverken er på arbeidsmarkedet eller under utdanning. Det vil si arbeidsledige, uføre, sykmeldte, hjemmeværende og alderspensjonister. karriereveiledning. Til tross for at karriereveiledning tradisjonelt har blitt ansett som et tilbud til studenter og skoleelever, bør karriereveiledning være et tilbud til personer gjennom hele livet 1. I forhold til høyest fullførte utdanning er det de med videregående allmennfag som har størst behov og interesse for karriereveiledning. Over halvparten av de med videregående allmennfag er interessert. I motsatt ende av skalaen ser vi at personer med grunnskole har like lite behov og interesse som de med universitet/høyskole. De lave andelene hos de med grunnskole må ses i sammenheng med at aldersgjennomsnittet i denne gruppen er høyt. 59 prosent av de med kun grunnskole er over 5 år, og som tabellen viser, har personer over 5 år en mindre interesse og et mindre behov. Når det gjelder behovet og interessen blant universitetsutdannede, må vi ta i betraktning at 89 prosent av disse er i arbeid. Tabell 1 Behov og interesse for karriereveiledning. Antall Andel Totalt Interesse Behov Alder Under 3 år år år år Totalt Utdanning Grunnskole Videregående yrkesfag Videregående allmennfag Universitet/høyskole Totalt Hovedbeskjeftigelse I arbeid Under utdanning Annet Totalt Behov og interesse for karriereveiledning synker med økt alder. 61 prosent av personene under 3 år har en interesse for karriereveiledning, mens 25 prosent har en interesse blant de over 5 år. Selv om interessen synker med økt alder, er det positivt at så mange som 25 prosent av de over 5 år også har en interesse for Det er personer under utdanning som har størst behov og interesse for karriereveiledning. I denne gruppen er 64 prosent interessert, og 49 prosent har et behov. Personer i arbeid har den laveste interessen og det minste behovet (34 og 17 prosent). 1 OECD (24)

6 6 KARRIEREVEILEDNING I NORGE 211 I kategorien «annet», hvor 26 prosent har et behov og 45 prosent har interesse, trekker personene på arbeidsmarkedstiltak/arbeidsledige både interessen og behovet opp. Blant disse er interessen på 68 prosent, og behovet på 5 prosent. Enkelte av resultatene i tabell 1 varierer noe fra år til år. På tross av dette har det totale behovet og interessen vært stabil de siste årene. Både for 29, 21 og 211 var andelen interessert 39 prosent, og andelen med et behov 22 prosent. 2.1 Karriereveiledning i overgangsfaser Karriereveiledning er som nevnt tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer å ta valg om utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. Slike valg tas i en overgang fra en situasjon til en annen. Tallene i tabell 1 viste behov og interesse i forhold til alder, utdanning og tilknytning til arbeidsmarkedet, men ingenting om personene sto foran et valg eller i en overgangsfase. Tabell 2 viser behov og interesse for karriereveiledning blant de som er i en overgangsfase. Å være i en overgangsfase betyr her å ha byttet jobb eller startet på ny utdanning de to siste årene, eller å ha et ønske om å gjøre dette de to neste årene. De som har vært igjennom en overgangsfase, eller har et ønske om det, har en større interesse for karriereveiledning enn de som ikke har det. Naturlig nok er også interessen for karriereveiledning størst i gruppene som har et ønske om å bytte jobb, eller et ønske om å starte på en ny utdanning. Hele 71 prosent av de som har et ønske om å bytte jobb de neste to årene, er interessert i karriereveiledning. Blant de som vil starte på ny utdanning, er andelen 69 prosent. Den samme tendensen finner vi når det gjelder behov for karriereveiledning. Interesse og behov blir ikke bare påvirket av om man står foran et valg, men også av situasjonen man står i når man tar valget. Det er for eksempel forskjell på å ønske seg en ny utdanning som student og som arbeidstaker. Skiller vi mellom de som er i arbeid og de som er under utdanning, viser figur 1 at 67 prosent av de som er i arbeid og som ønsker å bytte jobb, er interessert i karriereveiledning. Blant de som er under utdanning og ønsker å bytte jobb, er interessen 73 prosent. For de som er i arbeid, men ønsker ny utdanning, er andelen interesserte 65 prosent. Blant de som allerede er under utdanning, men ønsker å starte på en ny utdanning, er hele 77 prosent interessert. Behovet og interessen for karriereveiledning er størst blant de som er under utdanning, og størst blant de som ønsker å bytte jobb eller utdanning. Tabell 2 Interesse og behov i overgangsperioder. Antall Andel Totalt Interesse Behov Har du begynt på en ny utdanning ila. de siste to årene? Ja Nei Har du et ønske om å begynne på ny utdanning ila. de neste to årene? Ja Nei Har du byttet jobb ila. de siste to årene? Ja Nei Har du et ønske om å bytte jobb ila. de neste to årene? Ja Nei

7 KARRIEREVEILEDNING I NORGE Figur 1 Interesse og behov fordelt på situasjon og overgangsperioder. Prosent Behov Interesse Ny utdanning (N=16) Ønske ny utdanning (N=146) Byttet jobb (N=23) Ønske bytte jobb (N=161) Ny utdanning (N=68) Ønske ny utdanning (N=43) Byttet jobb (N=52) Ønske bytte jobb (N=59) Arbeid (N=761) Under utdanning (N=118) 2.2 Når er karriereveiledning nyttig? En persons behov og interesse for karriereveiledning er avhengig av situasjonen personen er i, og det å motta karriereveiledning blir heller ikke sett på som nyttig i alle situasjoner. På spørsmål om i hvilke situasjoner det ville ha vært nyttig med karriereveiledning fra et karrieresenter, svarer 57 prosent at det ville ha vært nyttig i forbindelse med «Omskolering eller etter- og videreutdanning». Dette bekrefter at det er de som ønsker å bytte jobb eller ta ny utdanning, som har størst behov og interesse. 55 prosent svarer deretter at det ville vært nyttig med karriereveiledning i forbindelse med «At jeg ønsker å få meg jobb», og 52 prosent i en situasjon hvor de rammes av nedbemanning. Figur 2 viser at disse resultatene bare til en viss grad er avhengig av hovedbeskjeftigelse. De under utdanning mener det ville ha vært mest nyttig med karriereveiledning i forbindelse med jobbsøking. For de i arbeid ville det ha vært mest nyttig i forbindelse med «Omskolering eller etter- og videreutdanning». Personene i kategorien «annet», som består av personer utenfor arbeidsmarkedet, svarer ikke overraskende at det ville vært mest nyttig i forbindelse med «At jeg ønsker å få meg jobb». Gruppene ser liten nytte av karriereveiledning i forbindelse med «Endringer av oppgaver i min nåværende jobb». Figur 2 I hvilke situasjoner ville det ha vært nyttig med karriereveiledning? Prosent. (N=997) I arbeid (N=766) Under utdanning (121) Annet (N=11) Valg av utdanning Bytte av jobb Endring av oppgaver i nåværende jobb Omskolering eller etter- og videreutdanning At jeg rammes av nedbemanning At jeg ønsker å få meg jobb

8 8 KARRIEREVEILEDNING I NORGE Tilgjengelighet er viktig Notatet har hittil vist hvem som har interesse og behov for karriereveiledning, og i hvilken situasjon interessen og behovet er størst. Men hvis de skulle ha mottatt karriereveiledning ved et karrieresenter, hva ville da ha vært viktig ved selve tjenesten? Åpningstider og kort avstand til karrieresenteret er viktige faktorer ved et karrieresenter. 16 og 17 prosent av de spurte mener dette. Begge disse faktorene handler om at karrieresenteret og karrieretjenestene skal være enkelt tilgjengelig ved oppmøte. Tilgjengelighet ved oppmøte er viktigere enn god tilgjengelighet på e-post og telefon. For de som er i arbeid, er kort avstand til karrieresenteret viktigst. For de under utdanning er åpningstidene det viktigste. Personene i gruppen «annet» mener i større grad enn de andre gruppene at flere av faktorene er viktig, men i likhet med de under utdanning synes de at åpningstidene er det viktigste. Figur 3 Hva er viktige faktorer ved et karriereveiledningstilbud? Prosent. (N=1 ) Viktig Verken eller Uviktig Kort avstand til karrieresenteret At det er åpent utover ordinær arbeidstid At veiledningstilbudet er gratis At det er kort ventetid God tilgjengelighet på e-post og telefon At karriereveilederen har god kunnskap om de temaer som ville være aktuelle for deg Figur 4 Viktige faktorer ved et karriereveiledningstilbud fordelt på hovedbeskjeftigelse. Prosent At karriereveilederen har god kunnskap om de temaer som ville være aktuelle for deg God tilgjengelighet på e-post og telefon At det er kort ventetid At veiledningstilbudet er gratis At det er åpent utover ordinær arbeidstid Kort avstand til karrieresenteret I arbeid (N=767) Under utdanning (N=121) Annet (N=112)

9 KARRIEREVEILEDNING I NORGE At karriereveiledning ved oppmøte er den måten flest er interessert i å motta karriereveiledningen på, blir også bekreftet i figur 5. Her svarer hele 91 prosent at de ønsker at karriereveiledningen skal foregå ved frammøte hos veileder. Bare halvparten av de spurte var interessert i å motta veiledning per e-post, og 42 prosent var interessert i å få det over telefon. Det var minst interesse for karriereveiledningstjenester via chat 2. Personer i alle aldersgrupper foretrekker veiledning ved frammøte hos veileder, men når det gjelder interessen for å få veiledning over telefon, e-post, eller via chat, spiller alder inn. Sammenlikner man interessen mellom aldersgruppene 3 39 år med gruppen 5 år+, synker interessen for både telefon og e-post med 13 prosentpoeng. Den største forskjellen finner vi i interessen for veiledning gjennom chat. Her synker interessen med over 2 prosentpoeng (figur 6). Figur 5 Ønsket type tilgjengelighet. Prosent. (N=1 ) Ved frammøte hos veileder Over telefon Per e-post Via chat Vet ikke Nei Ja 3.1 Kjennskap Utover god tilgjengelighet er kjennskap til karriereveiledningstilbudet viktig for om man skal benytte seg av et tilbud. Ifølge vår undersøkelse vet 43 prosent av den voksne befolkningen hvor de skal henvende seg hvis de ønsker karriereveiledning, og 2 prosent kjenner til et karrieresenter i eget fylke. Figur 6 Ønsket type tilgjengelighet fordelt på aldersgrupper. Prosent Ved frammøte hos veileder Over telefon Per e-post Via chat Under 3 år (N=236) 3 39 år (N=17) 4 49 år (N=182) 5 år+ (N=412) 2 Chat er en direkte tekstsamtale på Internett, hvor to eller flere personer kan være involvert.

10 1 KARRIEREVEILEDNING I NORGE 211 Tabell 3 Kjennskap til karriereveiledning fordelt på alder, utdanning og hovedbeskjeftigelse. Totalt antall Andel som kjenner til et karrieresenter i eget fylke Andel som vet hvor de kan henvende seg hvis de ønsker karriereveiledning Alder Under 3 år år år år Totalt Utdanning Grunnskole Vgs yrkesfag Vgs allmennfag Universitet/høyskole Totalt Hovedbeskjeftigelse I arbeid Under utdanning Annet Totalt Personer med videregående skole allmennfag eller universitet/høyskole som høyeste fullførte utdanning kjenner i størst grad til karrieresentre i eget fylke, og vet i størst grad hvor de kan få karriereveiledning. De med kun grunnskole vet i minst grad hvor de kan henvende seg for å få veiledning, men i denne gruppen er det allikevel 32 prosent som vet hvor de kan henvende seg. Andelen som kjenner til et karrieresenter i eget fylke, er minst blant de med yrkesfag og grunnskole, og kjennskapen i disse gruppene ligger hele 1 prosentpoeng lavere enn blant de med allmennfag og høyere utdanning. De som nå er under utdanning, har større kjennskap enn de som er i arbeid. 25 prosent av de som er under utdanning, kjenner til et karrieresenter i eget fylke, og over 5 prosent vet hvor de kan henvende seg for å få karriereveiledning. Samtidig er det personer over 5 år som i størst grad vet hvor de kan henvende seg for veiledning, og som kjenner til karrieresentre i eget fylke (47 og 24 prosent). Lavest er det blant de mellom 3 og 39 år (36 og 16 prosent). Kjennskap er også avhengig av bostedsfylke. I Oslo, Akershus og Telemark vet over 5 prosent hvor de kan henvende seg hvis de ønsker karriereveiledning, mens i Østfold, Rogaland og Vestfold vet en tredjedel det samme. Til sammenlikning kjenner totalt kun 2 prosent av den voksne befolkningen til et karrieresenter i eget fylke. I Telemark og Buskerud kjenner over 3 prosent til et karrieresenter i eget fylke, mens i Østfold og Finnmark/Troms er andelen 9 prosent. Her må det imidlertid påpekes at befolkningen ikke har tilgang til karrieresentre i alle fylker i Norge. Sammenlikningen tyder på at deltakerne ikke nødvendigvis knytter karriereveiledning til et karrieresenter. Det bekreftes også av at hele 74 prosent av de som oppgir å ha mottatt karriereveiledning, ikke kjenner til karrieresentre i sitt eget fylke. Forskjellene mellom fylkene kan bare til en viss grad skyldes sammensetningen av personer i de ulike fylkene. For selv om det er personer under utdanning som i størst grad vet hvor de kan henvende seg for å få karriereveiledning, og som kjenner til karrieresentre i eget fylke, er det ikke fylkene med best kjennskap som har den største andelen personer under utdanning. Undersøkelsen viser også at det ikke er noen sammenheng mellom behov og interesse for karriereveiledning, og kjennskap til karriereveiledning. Andelen som kjenner til hvor de kan henvende seg for å få karriereveiledning, eller som kjenner til et karrieresenter i eget fylke, påvirkes ikke av om man har behov og interesse for karriereveiledning.

11 KARRIEREVEILEDNING I NORGE Hva ønskes det veiledning om? Tabell 1 viste at 39 prosent totalt var interessert i å motta karriereveiledning. Figur 7 viser hvilke tjenester disse er mest interessert i å motta fra et karrieresenter. Den tjenesten flest er interessert i å motta, er å få «veiledning om mine karrieremuligheter». 85 prosent er interessert i dette. Deretter er 76 prosent interessert i å få «Hjelp til å kartlegge min kompetanse». For hele 11 av de 13 tjenestene er det en interesse på 6 prosent eller mer. Bare tjenestene som gjelder godkjenning av og informasjon om utdanning i utlandet, er det mindre interesse for (36 og 35 prosent). Disse tjenestene er imidlertid kun interessante for de som enten har mottatt utdanning i utlandet, eller som har planer om å ta utdanning i utlandet. Sammenlikner man personer med interesse for karriereveiledning med alle, uavhengig av interesse, er det små forskjeller i hvilke tjenester de er interessert i å motta. Tidligere tabeller har vist at det er personer med videregående allmennfag som er mest interessert i karriereveiledning. Imidlertid er det liten forskjell på hvilke tjenester personer med ulik utdanning er interessert i. Det å få «veiledning om mine karrieremuligheter» er den tjenesten flest er interessert i både hos de med videregående allmennfag og yrkesfag, og blant de med universitet eller høyskoleutdanning. For de med grunnskole som høyeste fullførte utdanning er det «oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet» som er den mest interessante tjenesten. At dette er den mest interessante tjenesten for de med kun grunnskole, kan ha sammenheng med at 32 prosent av de med kun grunnskole også er i hovedbeskjeftigelseskategorien «annet», som inkluderer arbeidsledige, uføre og personer under arbeidsavklaring. I de andre utdanningsgruppene er cirka 9 prosent i denne kategorien. Interessen for de ulike tjenestene varierer enda mindre i forhold til hovedbeskjeftigelse. Selv om interessen for karriereveiledning totalt sett er større blant de under utdanning, og lavest blant de i arbeid, er det liten forskjell i hvilke tjenester de finner interessante. Figur 7 Interesse per tjeneste. Prosent. (N=388) Veiledning om mine karrieremuligheter 85 Hjelp til å kartlegge min kompetanse Oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet Informasjon om utdanningstilbud Informasjon om ulike yrker Veiledning i hvordan gjennomføre et jobbintervju Kartlegging av mine interesser Informasjon om regelverk og rettigheter knyttet til utdanning Hjelp til å gjennomføre en realkompetansevurdering Veiledning om valg av utdanning Veiledning i å skrive CV og jobbsøknad 59 Godkjenning av utdanning fra utlandet Informasjon om studier i utlandet

12 12 KARRIEREVEILEDNING I NORGE Bruk av karriereveiledning Men hva med de som allerede har mottatt karriereveiledning? Totalt har 16 prosent av den voksne befolkning mottatt karriereveiledning i løpet av de to siste årene. De fleste av disse veiledningene (38 prosent) ble gitt i tilknytning til arbeid. 33 prosent ble gitt i skolesammenheng, og 29 prosent ble gitt ved et karrieresenter 3. At flesteparten har fått karriereveiledning knyttet til arbeid/attføring, innebærer at personene har fått veiledning på sin arbeidsplass eller attføringsbedrift, eller gjennom NAV. 76 prosent av denne gruppen fikk veiledningen på arbeidsplassen. Totalt har 33 prosent av deltakerne fått veiledning i skolesammenheng, og av disse har 7 prosent fått veiledningen på en videregående skole. 29 prosent av deltakerne har fått veiledningen hos et karrieresenter. Halvparten av disse mottok dette på et karrieresenter ved et universitet eller en høyskole. Det er i denne sammenhengen usikkert hva slags karriereveiledning deltakerne har mottatt de ulike stedene. Det kan derfor være vanskelig å gjøre sammenlikninger. For eksempel vil veiledninger gitt ved et karrieresenter ikke umiddelbart kunne sammenliknes med jobbsamtaler om karriere. Tallene baserer seg på tjenester personene i undersøkelsen har mottatt, og som de selv mener er karriereveiledning. Figur 8 Hvor er karriereveiledningen mottatt. Prosent. (N=24) Skolesammenheng Karrieresenter Arbeid/attføring Figur 9 Mottatte veiledninger fordelt på utdanning. Prosent. (N=996) Andel mottatt Grunnskole (N=87) Vgs yrkesfag (N=218) Vgs allmenfag (N=157) Universitet/ høyskole (N=534) Det er personer med videregående skole allmennfag som i størst grad har mottatt karriereveiledning. 15 prosent av de med grunnskole har mottatt veiledning, mens det gjelder bare 11 prosent av de med universitets- og høyskoleutdanning. Til en viss grad gjenspeiler denne rangeringen andelen med interesse og behov innen de ulike utdanningsgruppene. En forskjell er differansen i andelen som har mottatt karriereveiledning blant de med grunnskole, og de med universitets- og høyskoleutdanning. Interessen og behovet i disse to gruppene er lik, men andelen som faktisk har mottatt veiledning, er lavere blant universitets- og høyskoleutdannede. Figur 1 viser hvor mange som synes karriereveiledningen de mottok var nyttig. Totalt mente 59 prosent av de som har mottatt karriereveiledning, at denne veiledningen var nyttig. Disse tallene varierer derimot noe når vi ser dem i forhold til hvor veiledningen ble mottatt. Av de som mottok veiledning i en skolesammenheng, mente 4 prosent at veiledningen var nyttig. Blant de som fikk veiledning i sammenheng med arbeid/attføring, mente 71 prosent at den var nyttig. 11 Andel mottatt 3 Kategorien arbeid/attføring inkluderer NAV, arbeidsplassen og attføringsbedrift. Karrieresenter inkluderer karrieresentre ved universitet/høyskole, offentlige og private karrieresenter. Skolesammenheng inkluderer ungdomsskole, videregående skole, oppfølgingstjenesten og voksenopplæringstjenesten. 4 Antall personer som har mottatt veiledning er 16, men antallet veiledninger er 24. Noen personer har fått veiledning flere ganger.

13 KARRIEREVEILEDNING I NORGE Figur 1 Nytte av karriereveiledningen, fordelt på hvor den er mottatt. Prosent. (N=24) Skolesammenheng Karrieresenter Arbeid/attføring 64 prosent av de som fikk veiledning ved et karrieresenter, synes dette var nyttig. Inkludert i denne gruppen er også personer som fikk veiledning ved et universitet eller høyskole, og blant disse var andelen 72 prosent. 2 Andel nyttig Figurliste Figur 1 Interesse og behov fordelt på situasjon og overgangsperioder. Prosent. 7 Figur 2 I hvilke situasjoner ville det ha vært nyttig med karriereveiledning? Prosent. (N=997) 7 Figur 3 Hva er viktige faktorer ved et karriereveiledningstilbud? (N=1 ) 8 Figur 4 Viktige faktorer ved et karriereveiledningstilbud fordelt på hovedbeskjeftigelse. 8 Figur 5 Ønsket type tilgjengelighet. Prosent. (N=1 ) 9 Figur 6 Ønsket type tilgjengelighet fordelt på aldersgrupper. Prosent. 9 Figur 7 Interesse per tjeneste. Prosent. (N=388) 11 Figur 8 Hvor er karriereveiledningen mottatt. Prosent. (N=24) 12 Figur 9 Mottatte veiledninger fordelt på utdanning. Prosent. (N=996) 12 Figur 1 Nytte av karriereveiledningen, fordelt på hvor den er mottatt. (N=24) 13 Tabelliste Tabell 1 Behov og interesse for karriereveiledning 5 Tabell 2 Interesse og behov i overgangsperioder 6 Tabell 3 Kjennskap til karriereveiledning fordelt på alder, utdanning og hovedbeskjeftigelse 1 Referanser Gravås, T.F. & Gaarder I. E. (211) Introduksjon: Hva er karriereveiledning? I Gravås, T.F. & Gaarder I. E. (Red.) Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget OECD (24). Career Guidance. A Handbook for Policy Markers. Paris: OECD. Vox (211). Behov og interesse for karriereveiledning 21. Oslo: Vox Vox (21). Behov og interesse for karriereveiledning 29. Oslo: Vox

14 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 13 Oslo vox.no

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013 Karriereveiledningsfeltet i Norge hvem gjør hva og for hvem? Gardermoen 4. mars 2013 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Agenda Hva er karriereveiledning? De nasjonale målene Offentlig karriereveiledningstjenester

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Spørsmålene står med fet skrift, svaralternativene med vanlig skrift

Spørsmålene står med fet skrift, svaralternativene med vanlig skrift Spørsmålene står med fet skrift, svaralternativene med vanlig skrift Oppgi kjønn Mann Kvinne Alder 18 år eller yngre 19-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 år eller eldre Hvilke av disse alternativene beskriver

Detaljer

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling Ingjerd Lorange Agenda Organisering nasjonalt - Nasjonal enhet for karriereveieledning Organisering lokalt

Detaljer

Vox-barometeret. Befolkningens ønsker om opplæring, utdanning og veiledning

Vox-barometeret. Befolkningens ønsker om opplæring, utdanning og veiledning Vox-barometeret Befolkningens ønsker om opplæring, utdanning og veiledning Vox-barometer befolkningen 2008 Befolkningens ønsker om opplæring, utdanning og veiledning Vox-barometer befolkningen 2008 Karl

Detaljer

Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt

Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt Karrieresenterkonferansen 14.01.15 Kristin Midttun og Marte Thomsen KO På karrieresenteret møtte jeg

Detaljer

CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

CMS hva er det og hvorfor er det relevant? CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Rådgiverkonferansen 2013 Oppland Tonje F. Gravås Seniorrådgiver Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox CMS? Hvorfor drive med karriereveiledning? Hva skal

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Befolkningenes holdninger til barnevernet. Gjennomført av Sentio Research Norge

Befolkningenes holdninger til barnevernet. Gjennomført av Sentio Research Norge Befolkningenes holdninger til barnevernet Gjennomført av Sentio Research Norge Innhold Om undersøkelsen... 2 Hovedfunn... 2 Beskrivelse av utvalget... 4 Bekymringsmelding ved omsorgssvikt... 5 Inntrykk

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox KD BLD ASD Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning Nasjonalt forum for karriereveiledning

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Karriereveiledningstjenestene. Samhandlingsmøte om kompetansestrategi for Trøndelag, 30. mai 2018 Seksjonsleder Ingjerd Espolin Gaarder

Karriereveiledningstjenestene. Samhandlingsmøte om kompetansestrategi for Trøndelag, 30. mai 2018 Seksjonsleder Ingjerd Espolin Gaarder Karriereveiledningstjenestene Samhandlingsmøte om kompetansestrategi for Trøndelag, 30. mai 2018 Seksjonsleder Ingjerd Espolin Gaarder Where your talents and the needs of society cross, there lies your

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen Karriereveiledning for voksne - den norske modellen København, 10. mai 2012 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling Arkivsak: 201302129-1 Arkivkode:---/A02 Opplæringsavdelinga Saksbehandler: Trond Fitje Saksgang Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for kompetanse 19.03.2013 3/13 (HUK) Yrkesopplæringsnemnda 12.03.2013 3/13 Etablering

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic Karrieresenter Østfold 7.November, Predrag Grozdanic Fakta Oppstart 2009, fast etablert 2012 Organisert som et partnerskap med eget styre 5,6 årsverk Vår visjon: «Vi lar mennesker finne muligheter» Verdier:

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Holdninger til alkohol

Holdninger til alkohol Delrapport IV: Holdninger til alkohol Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke helse- og livsstilsproblemer setter folket øverst på samfunnsagendaen Hvordan mener vi rusmisbrukere bør

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

Notat 12/2013. Arbeidsledige innvandrere og videregående utdanning for voksne

Notat 12/2013. Arbeidsledige innvandrere og videregående utdanning for voksne Notat 12/2013 Arbeidsledige innvandrere og videregående utdanning for voksne 2 Arbeidsledige innvandrere og videregående utdanning for voksne Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold, Sigrid Holm

Detaljer

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Husfrua, Inderøy 14. september 2016, Lisbeth Pedersen. Agenda 09.00-10.00 Kaffe og sveler 10.00-11.00 Nettverksarbeid fylkesnettverk og 5 lokale nettverk

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Vox-barometeret. Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen Resultater fra Vox-barometeret våren 2006

Vox-barometeret. Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen Resultater fra Vox-barometeret våren 2006 Vox-barometeret Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen Resultater fra Vox-barometeret våren 2006 Forord Vox-barometeret er en halvårlig kvantitativ undersøkelse som har som mål å ta

Detaljer

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn Rapport fra karriereveiledningsutvalget Avgitt til kunnskapsdepartementet 25. april 2016 INGA H. ANDREASSEN, HØGSKOLEN I BERGEN 01.11.2016

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning

Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning Deltakelse i etter- og videreutdanning har et stort omfang i Norge. Selv om deltakelsen generelt sett er høy, er det likevel store variasjoner mellom

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år

Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg. Webundersøkelse. Ungdom mellom 15 til 25 år Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Senter for IKT i utdanningen Kontaktperson Elisabeth H. Kolstad Hensikt Undersøkelse om ungdommers utdanning- og yrkesvalg Metode Webundersøkelse Målgruppe Ungdom mellom

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

2 + 2 = 5. «What children to together today, they can do alone tomorrow.» L. Vygotsky, 1934

2 + 2 = 5. «What children to together today, they can do alone tomorrow.» L. Vygotsky, 1934 2 + 2 = 5 «What children to together today, they can do alone tomorrow.» L. Vygotsky, 1934 Rådgiverståsted: Elevene ER der i mengder! Elevene har RETT til (individuell) veiledning Vi har en forskrift som

Detaljer

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Heidi Skaret Barsøe Namdalsbibliotekene 20. oktober 2016 Sted: Horisonten bibliotek og kultursenter, Overhalla www-karriere-nt.no Partnerskap mellom Hva gjør vi på karrieresenteret?

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 9 ansatte i avdelingen 20.10.2011 Side 2 Nasjonal enhet for karriereveiledning 4 jobber spesielt med

Detaljer

Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo ARBEIDSNOTAT 21/2006 Clara Åse Arnesen Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn Postmottak@kd.dep.no Bergen, 07.11.2016 Vår referanse Vår dato 15/01987-4 Deres referanse 01.11.2016 Deres dato 16/4797 22.07.2016 Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

GSI : Voksne i grunnskoleopplæring

GSI : Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2011-2012: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2011 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 15. desember 2011. Alle tall og beregninger

Detaljer

Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling

Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling Kunnskapsdepartementet Oslo Vår ref: 2016/501 Vår dato:10.10.16 Deres ref:16/4797 Deres dato: 22.07.2016 Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling Innledningsvis vil Nasjonalt fagskoleråd bemerke

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Kompetanse Norge Behandlingsansvarlig og xx Databehandler 1 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Karriereveiledningen i det store bildet Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Dagens tema Samfunnsutfordringer og kompetansepolitikk Karriereveiledning

Detaljer

Veivisere til utdanning og arbeidsliv

Veivisere til utdanning og arbeidsliv Velkommen! Sarpsborgnettverket Veivisere til utdanning og arbeidsliv Om organisering og samarbeid om karriereveiledning i Sarpsborg side 1 Den norske modellen Fra barnehage til arbeidsliv Barnehage Grunnskole

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Årsmelding for Karrieresenteret Vestfold 2018

Årsmelding for Karrieresenteret Vestfold 2018 Årsmelding for Karrieresenteret Vestfold 2018 Årsmelding for Karrieresenteret Vestfold 2018 Partnerskap for karriereveiledning Karrieresenteret i Vestfold ble etablert i 2009 og eies av NAV Vestfold og

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Holdning til innføring av bydelsstyrer i Bergen

Holdning til innføring av bydelsstyrer i Bergen Holdning til innføring av bydelsstyrer i Bergen Innbyggerundersøkelse i Bergen 7. 15. desember 2017 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge innbyggerne i Bergen sine holdninger til nærdemokrati og innføring

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer