Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013"

Transkript

1 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre

2 Innhld 1 Innledning Hensikt med eierskapsmeldinga Mtiver fr eierskap Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap Valg av rganisasjnsfrm Hvedprinsipp ved valg av rganisasjnsfrm Rller Eier Bystyret Eierrganer frmelle eiermøter Eiermøter Hvedprinsipper fr styring fra eier Styret Styrets ansvar Styresammensetning Habilitet Gdtgjørelse Hvedprinsipp vedrørende styret Daglig leder Hvedprinsipp vedrørende daglig leder Kmmunens administrasjn Hvedprinsipp vedrørende administrasjnen Kntrllutvalget Hvedprinsipp vedrørende kntrllutvalget Oppsummering av rller g styringsmuligheter Eierstrategi fr den enkelte fristilte virksmhet Fristilte virksmheter Oversikt ver Skien kmmunes eierskap i fristilte enheter Vedlegg Ulike selskaps- g samarbeidsfrmer Vedlegg Mal fr rapprtering til Bystyret Vedlegg Maler fr styrets egenevalueringer Vedlegg

3 Årsplan fr styrebehandlinger g styresaker Vedlegg Styreinstruks Styreinstruks AS (kan gså verføres med tilpasning til IKS g KF) jf. aksjelvens Vedlegg Aktuelle lver/linker Vedlegg 7 Definisjner Vedlegg 8 Vertskmmunesamarbeid Innledning I Skien kmmunes eierskapsmelding fremgår det at meldinga skal revideres årlig. Frmannskapet har nedsatt en gruppe bestående av Siv Brgen Dalen, leder, Erik Gudbrandsen, Terje Rasmussen, Signy Gjærum g Nils Olav Skilbred. Rlf Erling Andersen har fungert sm sekretær. Etter Terje Rasmussens brtgang har Heidi Hamadi tiltrådt gruppen. Frmålet med revideringa er å følge pp kmmunens eierskap g frbedre til enhver tid i tråd med endringer i samfunnet fr øvrig. Revideringa skal gså sørge fr at Skien kmmune pptrer aktivt g frutsigbart sm eier, g fører en bevisst g åpen eierskapsplitikk. Hvedvekta er lagt på styringsmulighetene ved anvendelse av ulike rganisasjnsfrmer fr å løse samfunnsppgaver knyttet til egne kjerneppgaver, styringslinjer g rlleavklaringer. Skien kmmune har str frihet til å rganisere sin virksmhet slik kmmunen finner det hensiktsmessig. Utenm den tradisjnelle rganisasjnen sm ledes gjennm rådmannen (kmmunelven kap ) kan kmmunen ved plitiske beslutninger etablere selvstendige rettssubjekt g fretak. Skien kmmune har flere heleide selskaper eller fretak, g en rekke eierpster i interkmmunale selskaper g aksjeselskaper, hvrav de største verdiene er knyttet til eierskapet i Skagerak Energi AS. Når Skien kmmune benytter utskilling av virksmhet i selvstendige rettssubjekter g fretak, innebærer det at den plitiske styringslinja endrer karakter. Den tradisjnelle frvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Eierstyring av fretak/selskaper utøves gjennm fretakenes/selskapenes eierrganer. Avhengig av fretaks- g selskapsfrm, vil eierrgan være generalfrsamling, representantskap eller Bystyret. Bystyret vil nrmalt være øverste myndighet (generalfrsamling/årsmøte) når det gjelder selskaper sm kmmunen eier alene. I selskaper hvr kmmunen ikke er eneeier vil det være selskapets vedtekter sm fastsetter øverste eierrgan. Bystyret er gså i slike selskaper øverste myndighet fr de andeler/aksjer kmmunen eier. Bystyret skal ivareta eierskapet på en måte sm gagner eier g selskap/fretak. 3

4 Bystyrets viktigste virkemidler sm eier er utnevning av styre, fastsetting av vedtekter, øknmiske- g andre rammebetingelser. Dette skal være rutiner sm gir mulighet fr aktiv g ryddig ppfølging av resultater, samt sikre at det er etablert gd dialg mellm eier/bystyre g selskap. 2 Hensikt med eierskapsmeldinga Gjennm eierskapsmeldinga bestemmer bystyret i Skien verrdnede plitiske føringer fr eierskapsutøvelse av all virksmhet kmmunen eier helt eller delvis g sm er rganisert utenfr den rdinære frvaltningen sm selvstendige rettssubjekter, f.eks. AS g IKS, eller kmmunale fretak (KF) sm er ansvarlig selskap underlagt Bystyret. Eierskapsmeldinga skal klargjøre fr alle flkevalgte kmmunens verrdnende styringssignaler til selskapsstyrene, m plitiske målsettinger. Dette kan være knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, vilkår fr de ansatte, etikk sv. Det er et mål å gjøre eierskapsmeldinga så krtfattet sm mulig, samtidig sm den skal være pplysende, g gi mest mulig kunnskap m kmmunens eierskap g eierskapsutøvelse. Rllefrståelse g ansvar mellm bystyret, administrasjn g de enkelte styrer g styremedlemmer skal være tydeliggjrt. Eierskapsmeldinga skal hvert år rulleres gjennm egen sak til Bystyret. Eierskapsmeldinga gir styringssignaler til selskapene g tydeliggjør styrerepresentanter g lkalplitikernes ansvar. Den skal bidra til å skaffe til veie en versikt ver kmmunens samlede virksmhet, g gi de flkevalgte kmpetanse på de juridiske, plitiske g øknmiske styringsmulighetene sm ligger i de ulike selskapsfrmene. Den skal bidra til mer åpenhet verfr mverdenen i frhld til den samlede kmmunale virksmhet. Skien Kmmunes årsmelding skal pplyse m alle frhld sm vedrører drift g eierskap. Årsmeldinga innehlder en del nøkkelpplysninger m eierskap, frmål, kapital, øknmiske verføringer g navn på styremedlemmer fr alle selskaper kmmunen eier eller er deleier i. Generalfrsamlingsdkumenter til hvert selskap vil være fullstendige, g disse skal behandles av Bystyret før generalfrsamlingene. Eierskapsmeldinga sammen med Skien Kmmunes årsmelding g generalfrsamlingsdkumentene skal gi et gdt grunnlag fr bystyret til å utøve et aktivt g gdt eierskap. 3 Mtiver fr eierskap Eierskap er et verktøy fr g nå mål g realisere strategier. En vurdering av kmmunens eierskap må derfr frankres i sentrale mål fr kmmunen. Målene er, ved siden av lvverket, retningsgivende fr hvilke ppgaver kmmunen påtar seg g hvilke rller kmmunen utøver på de ulike mrådene. Sm underlag fr vurdering av eierskap er det hensiktsmessig å skille mellm tre typer rller: Tjenesteleverandør 4

5 Utviklingsaktør Myndighet Utgangspunktet fr kmmunen når den velger å etablere et fretak eller selskap, eller gå inn sm medeier eller deltaker sammen med andre i et selskap, kan være ulike. Det kan være muligheter fr å gi bedre tjenestetilbud, mer frretningsmessig drift, utfrdrende knkurransefrhld, ønske m mer kstnadseffektiv tjenesteprduksjn g ppgaveløsning, endringer i rammebetingelser g/eller lvverk, g reginalplitiske hensyn. Ofte er begrunnelsene flere, men det handler m å ville ppnå ne. Mtivene fr eierskap kan gi rammer fr arbeidet med å utvikle eierstrategi fr det enkelte selskap g vil kunne påvirke de hensyn sm man tar ved sammensetning av styrene. Det er imidlertid ikke alltid like lett å freta denne inndelingen frdi de fleste selskaper har sammensatte mål. 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap Skien kmmune har sm utgangspunkt at kmmunens primærppgaver i hvedsak skal rganiseres inn i den rdinære kmmunale administrasjn. Skien kmmune kan i tillegg ha eierskap i virksmheter sm er i samsvar med kmmunens rlle sm tjenesteleverandør g utviklingsaktør. 4 Valg av rganisasjnsfrm I praksis finnes følgende aktuelle rganisasjnsfrmer fr fristilte enheter: Prsjekt Interkmmunalt samarbeid (IS) Kmmunalt fretak (KF) Interkmmunalt selskap (IKS) Aksjeselskap (AS) Stiftelse I tillegg kan det i unntakstilfeller være aktuelt å rganisere virksmheter etter særlver eller sm sameier. Disse rganisasjnsfrmene mtales ikke nærmere her. (Nærmere m de enkelte rganisasjnsfrmer i vedlegg 1.) Valg av rganisasjnsfrm fr fristilte enheter avhenger i første rekke av: Varighet Hvrvidt det ønskes å åpne fr andre eiere Hvr tett plitikere g administrasjn ønsker å styre enheten I hvilken grad enheten knkurrerer med private aktører Kstnadseffektivitet Knsekvenser fr ansatte Risik 5

6 Kriteriene er beskrevet i tabell 4.1 hvr de enkelte kriterienes betydning fr valg av rganisasjnsfrm ppsummert. Varighet Andre eiere Styring Knkurr. Kstn. eff. Risik Ansatte Prsjekt Avgr. Ingen eller andre, gså priv. eller stat Indirekte / direkte Avhengig av innretning / frm KF Uavgr. Ingen Direkte Liten Str enhet Høye lånekstn. IKS Uavgr. Andre f.k. eller kmm AS Uavgr. Ingen eller andre, gså priv. eller stat Indirekte Liten Str enhet Høye lånekstn. Indirekte Str Str enhet Lave lånekstn. Stiftelse Uavgr. Ingen Ingen Liten eller str Liten enhet Lav Kmm. lønns- g arb.vilkår Str enhet Lave lånekstn. Lav Lav Høy Høy kmm. lønns- g arb.vilkår Egne lønns- g arb.vilkår Egne lønns- g arb.vilkår Egne lønns- g arb.vilkår Tabell 4.2 Hensiktsmessighet av ulike frmer fr fristilt rganisering 6

7 Tabellen illustrerer fr eksempel at KF er en egnet rganisasjnsfrm fr virksmheter uten definert tidsavgrensning, uten andre eiere, med et visst behv fr direkte plitisk styring, liten knkurranse g lav øknmisk risik. Tilsvarende er AS egnet dersm det er aktuelt å trekke inn andre eiere, lite behv fr direkte styring, str knkurranse i markedet, høy risik g/eller ønske m lønns- g arbeidsvilkår utenfr kmmunens regulativer. AS frmen kan gså benyttes der det er et utstrakt ønske m å skille ut virksmhet g unngå «kryss subsidiering» med den rdinære kmmunale driften. Arbeidsmarkedsbedriftene er et gdt eksempel på slike behv. Stiftelser bør kun velges sm rganisasjnsfrm fr virksmheter der kmmunen ikke ønsker å styre eller ha ansvar, frdi stiftelser gir ingen mulighet fr eierstyring utver ppnevnelse av styremedlem(mer). Skien kmmune er eiere i svært få stiftelser. Fr virksmheter der stiftelse frtsatt betraktes sm en egnet rganisasjnsfrm, vurderes hvrvidt kmmunen frtsatt bør ppnevne representant(er) til styret. Også denne typen endringer må besluttes av stiftelsens styre. 4.1 Hvedprinsipp ved valg av rganisasjnsfrm Fr tidsavgrensede aktiviteter velges prsjekt, fr mer permanente aktiviteter velges en av de andre Fr aktiviteter uten samarbeidspartnere/medeiere g med behv fr direkte plitisk g administrativ styring, velges KF Dersm bare kmmuner eller andre kmmuner g fylkeskmmuner er aktuelle medeiere, velges IKS eller AS. 7

8 Fr aktiviteter der andre aktører ønskes sm deltakere/eiere, velges AS eller prsjekt. Fr aktiviteter med høy øknmisk risik g/eller strt innslag av knkurranse, velges AS Der det er ønske m å skille ut virksmhet g unngå kryssubsidiering velges AS Fr enheter med høye lånekstnader, velges KF eller IKS Ønske m å sikre kmmunale lønns- g arbeidsvilkår tilsier KF, frihet til å fastsette egne vilkår AS Organisasjnsfrmen stiftelser bør i størst mulig grad unngås. Tmmelfingerreglene viser hvrdan de enkelte kriteriene slår ut på valg av rganisasjnsfrm. I praksis kan ulike kriterier islert sett tilsi ulike rganisasjnsfrmer. I det enkelte tilfellet må det gjennmføres en samlet vurdering basert på alle kriteriene. 5 Rller Innenfr en rdinær kmmunal rganisering ivaretas de ulike elementene i styringa i sin helhet av Bystyret g øvrige plitiske rganer. Ved en rganisering utenfr administrasjnen invlveres flere aktører: Eierrganer (Bystyre, generalfrsamling, representantskap, årsmøte, fretaksmøte) Styret Daglig leder Administrasjnen Kntrllutvalget Hver av disse har rller å fylle i frhld til styringa av virksmheten. En frutsetning fr en vellykket styring er at rllefrdelingen mellm de ulike aktørene er tydelig g kjent. Fr hvert rgan må ansvar, myndighet g frhld til andre rganer defineres klart. Den definerte rllefrdelinga bør nedfelles skriftlig g kmmuniseres til de ulike aktørene. 5.1 Eier Kmmunens eierrlle utøves gjennm Bystyret g eierrganene (generalfrsamling i AS g representantskap i IKS). Eierens ansvar er å sørge fr at frmålet med virksmheten ivaretas, g at verdiene sm dispneres av virksmheten frvaltes i tråd med intensjnene. Eierrllen utøves gjennm en kmbinasjn av styrende dkumenter g vedtak i eierrganene. Klare styrende dkumenter reduserer behvet fr eierstyring via eierrganene, g gjør det lettere å hlde nødvendig distanse til den løpende styringen av selskapet. De viktigste styrende dkumentene er: Vedtekter med klare frmålsangivelser (selskapsavtale fr IKS) Aksjnæravtale (eventuelt) Eierstrategi/frretningsplan Stiftelsesdkument 8

9 Fr de fristilte enhetene der det er relevant anbefales det derfr at det utarbeides eierstrategier, med frmål, krav g rammer fr virksmheten. Eier innstiller på styremedlemmer fr virksmheten; KF, IKS, AS g stiftelser. Styret velges i eierrganene (generalfrsamling eller representantskap). Eier har gså ansvar fr fastsettelse av styrehnrar g fr ppfølging av kntrll av styret Bystyret Eierbeslutninger kan bare gjøres i et frmelt eiermøte i Bystyret (el. frmannskap etter delegasjn). Fr kmmunale fretak (KF) er Bystyret øverste rgan. Bystyret vedtar pprettelse av fretaket, fastsetter dets vedtekter g velger styre. Styret i et KF er direkte underlagt Bystyret. Sm ledd i behandlingen av kmmunens budsjett g øknmiplan vedtar Bystyret fretakets budsjett g øknmiplan. Bystyret har gså rett til når sm helst å instruere fretaket i hvilken sm helst sak. Intensjnene med utskilling av en enhet i et eget fretak tilsier imidlertid at Bystyret ikke bør fatte beslutninger sm griper inn i fretakets ledelse g drift. Overfr aksjeselskaper, interkmmunale selskaper g stiftelser har Bystyret ingen frmell rlle sm eierrgan. Bystyrets (evt. frmannskapets) hvedppgave verfr slike selskaper er å utpeke kmmunens representant(er) til eierrganene (generalfrsamling eller representantskap). Bystyret kan gså utstyre eierrepresentanten(e) med bundet mandat, fr å sikre at de stemmer i tråd med bystyrets flertall. Innkalling til generalfrsamling/representantskap skal settes pp sm sak til Bystyret i regi av rdføreren, før generalfrsamling/representantskap avhldes. Frmålsangivelsen i selskapsavtale/vedtekter bør evalueres med jevne mellmrm fr å se m driften er tilpasset eller m det er behv fr endringer. I slike saker vil debatten m kmmunens standpunkt fregå i Bystyret, mens kmmunens representant(er) vil tale med en stemme i eierrganet dersm ikke annet fremgår av egne avtaler (jf. aksjnæravtalen mellm Grenlandskmmunene vedrørende Skagerak Energi AS). Interkmmunale selskaper (IKS) er ansvarlige selskaper på linje med Kmmunale fretak (KF.) Det er kmmunen sm står ansvarlig verfr tredje persn dersm fretaket eller selskapet mislighlder sine frpliktelser. I mtsetning til AS, kan verken IKS, KF eller IS gå knkurs. Skien kmmune skal sm en del av flkevalgt pplæringen gjennmføre bligatriske kurs g/eller eierskapsseminar knyttet til eierstyring. 9

10 5.1.2 Eierrganer frmelle eiermøter Den frmelle utøvelsen av kmmunens eierskap fregår i eierrganet (generalfrsamling eller representantskap). Rutinemessig fatter hver rdinære generalfrsamling vedtak m: Valg av styre Hnrar til styrets medlemmer Valg av revisr ved valg av ny revisr Hnrar til revisr Årsregnskap Utbytte Når dette er aktuelt vedtar eierrganet: Eierstrategi Vedtektsendringer Kapitalendring Oppløsning/avvikling Når rammene er fastlagt gjennm eierstrategi g vedtekter, er eierrganets viktigste ppgaver å velge et styre g fastsette et utbyttenivå sm underbygger selskapets frmål g verrdnede strategi. Eierrganet bør være varsm med å fatte vedtak ut ver dette, selv m generalfrsamlingen g representantskapet frmelt sett har rett til å fatte vedtak i hvilken sm helst sak. Representantskapet i et IKS er tillagt flere ppgaver enn generalfrsamlingen i et AS. I første rekke gjelder dette budsjett, øknmiplan, salg/pantsetting av fast eiendm g større kapitalinvesteringer. Dette har sammenheng med deltakernes ubegrensede øknmiske ansvar. Ut ver dette bør representantskapet i et IKS sm hvedregel følge samme kjøreregler sm generalfrsamlingen i et AS. Lvverket åpner fr at Bystyret eller frmannskapet sm helhet utgjør generalfrsamlingen i et heleid AS. Dersm en slik løsning velges, må Bystyret/frmannskapet pptre sm eierrgan g følge aksjelvens spilleregler. Det anbefales at kmmunen stiller med en representant sm stemmer på vegne av Bystyrets/frmannskapets flertall. Sm tidligere nevnt innebærer dette at eventuelle debatter m kmmunens standpunkt fregår i Bystyret/ frmannskapet. Nrmalt vil rdfører representere flertallet i Bystyre. Sm hvedregel anbefales derfr at kmmunen er representert ved rdfører i generalfrsamling eller representantskap. Ordfører kan gjøre unntak i tilfeller der dette er praktisk g hensiktsmessig g det er trygghet fr at representanten stemmer i tråd med flertallet i Bystyret/frmannskapet. En slik fullmakt fra rdfører til å møte på vegne av kmmunen i eierrganet kan bare gis til et bystyremedlem g kun dersm vedkmmende har vært til stede under behandling av saken i bystyret/ frmannskapet. Dersm representanten stiller med bundet mandat fra Bystyret/frmannskap, har det fr øvrig liten praktisk betydning. 10

11 5.1.3 Eiermøter Eierne har nen ganger behv fr mer ufrmelle diskusjner m enhetens strategi, tjenestetilbud.l., uten å fatte frmelle vedtak. Slike diskusjner kan gjennmføres i frm av et eiermøte. Ved gjennmføring av slike møter bør det klargjøres at de bare er en arena fr å diskutere strategiske valg, uten frpliktelser g uten å gi signaler til styret. Eventuelle signaler til styret bør gis gjennm eierstrategien, vedtektene eller vedtak i eierrganet Hvedprinsipper fr styring fra eier Det skal gjennmføres bligatriske kurs g/eller eierskapsseminar fr flkevalgte. Fr de virksmheter der det er relevant utarbeides eierstrategier, med frmål, krav g rammer fr virksmheten Vedtekter (fr KF g AS) g selskapsavtaler (fr IKS) gjennmgås g søkes eventuelt revidert i tråd med eierstrategien, med særlig fkus på frmålsangivelsen Signaler til styret gis så langt sm mulig bare gjennm eierstrategi, vedtekter, vedtak i eierrganer g (der det er relevant) gjennm bestillerfunksjnen Ordfører møter sm hvedregel i eierrganet. Eierutøvelsen skal speile Bystyrets flertallsbeslutning. Ordfører eller annen utpekt fra Bystyret kan møter i ufrmelle møter. Det arrangeres regelmessige eiermøter med ufrmell diskusjn m bl.a. enhetens verrdnede strategi. Frekvens g innhld tilpasses den enkelte enhet. Det bør utarbeides en samlet versikt ver styrehnrar Utbytteplitikken tilpasses den enkelte virksmhets frmål, kapitalbehv g lønnsmhet. Vektlegging av ikke-øknmiske mål må mtsvares i lavere krav til utbytte Alt eierskap sm er selvstendige rettssubjekt med egne ansatte, bør være medlem av en arbeidsgiverrganisasjn g ha rutiner fr å ta imt lærlinger Hvedprinsipp er at bystyret skal ha behandlet generalfrsamlingsdkumenter før generalfrsamlinger avhldes. I spesielle situasjner kan rdfører innkalle til ekstrardinær generalfrsamling etter behandling i frmannskap. 5.2 Styret Styrets ansvar Styret har samlet ansvar fr frvaltning av selskapet, inkludert: Strategiutvikling, planer g budsjetter Organisering, ledelse g drift Øknmisk styring g kntrll Ansettelse g ppfølging av daglig leder Oppsigelse av daglig leder Representasjn av selskapet utad Vurdere styrefrsikring fr styrets medlemmer 11

12 Styret er underlagt eierrganet (Bystyret i et KF, representantskapet i et IKS g generalfrsamlingen i et AS). Styrets myndighet begrenses av de rammer eierrganet har satt gjennm eierstrategi, vedtekter g enkeltvedtak i eierrganet. Dersm styret savner styringssignaler fra eierne, bør de etterspørre dette. Strategiske beslutninger bør frankres i eierrganet. Igjen er stiftelser et unntak. Styret har ansvar fr virksmheten sm helhet, g representerer alle eierne. Dette gjelder gså det enkelte styremedlem. Et styremedlem skal derfr utøve sin styrerlle ut fra hensynet til selskapets beste, g ikke spesielt ivareta interessene til den eieren, det partiet, den interessegruppen eller andre sm har utpekt det. De enkelte styremedlemmene har persnlig ansvar. Ansvaret gjelder handlinger eller unnlatelse av handlinger, g frutsetter frsett eller uaktsmhet. Det persnlige ansvaret gjelder styremedlemmer utpekt av kmmunen på lik linje med andre styremedlemmer. Styreleder har samme frmelle ansvar sm de øvrige styremedlemmene. I det praktiske styrearbeidet har imidlertid styreleder en mer aktiv rlle enn andre styremedlemmer. Styreleder har ansvaret fr gjennmføring av styremøtene, løpende dialg med g praktisk arbeidsgiverfunksjn verfr daglig leder g eventuell representasjn av virksmheten i media. De viktigste dkumentene fr utøvelse av styrets ansvar er: Frretningsplan Strategi Budsjett Årsregnskap Perideregnskap/budsjettppfølging Ut ver dette er styrets viktigste verktøy vedtak i enkeltsaker i styremøtene. Vanligvis krever utøvelsen av styrerllen kntakt mellm styremøtene. Særlig gjelder dette kntakt mellm styreleder g daglig leder. I nen situasjner vil det gså være hensiktsmessig med samtaler mellm styremedlemmer. En frutsetning fr at slik kntakt utenm styremøtene ikke skal undergrave styrets rlle sm kllegium, er at det ikke fattes beslutninger eller gis viktige styringssignaler. Viktige vedtak g signaler til daglig leder bør frankres i styremøtet. Samtidig er det avgjørende at dialg utenm styremøtene er preget av åpenhet g fregår i frståelse med de andre styremedlemmene Styresammensetning Styret bør bestå av persner sm samlet sett bidrar til å fremme frmålet med selskapet. Knkret kan følgende kriterier legges til grunn: Kmpetanse Persnlig egnethet Kapasitet Mangfld Uavhengighet 12

13 Styret har ansvar fr alle sider ved virksmheten, g skal være støttespiller fr daglig leder. Styremedlemmenes kmpetanse bør reflektere dette. De viktigste kmpetansemrådene sm bør være representert / tilgjengelig i de fleste styrer der kmmunen deltar er: Øknmi Jus Sektr-/bransjekmpetanse Plitiske prsesser Bystyret har ansvar fr at styret sammensettes g gis de nødvendige styringsrammene fr å utøve sitt virke sm et velfungerende g kmpetent styre. Et gdt styre sm kllegium skal består av persner med egnede persnlige egenskaper sm utfyller hverandre kmpetansemessig i frhld til de ppgaver selskapet er gitt. Styreansvaret er hjemlet i aksjelven g lv m interkmmunale selskaper. Et styre skal ha generalist- g fagspesifikk kmpetanse. Frmålet fr kmmunens selskaper er ulikt, fra f.eks finansielt, plitisk eller mer samfunnsnyttig mtivert eierskap. Det innebærer at kmpetanse må sees i lys av selskapets frmål. Et gd sammensatt styre har kmpetanse sm er nødvendig fr å ppfylle eiers frventninger. Styret er gså et kllegialt rgan g kmpetanse skal gså sees i lys av hver enkelt medlems persnlige bidrag i frm av spesifikke egenskaper. Krav til kmpetanse bør vurderes i lys av: Kunnskap m aksjelven, kmmunelven med IKS g KF g andre relevante lver, frskrifter g avtaler sm har betydning fr selskapets drift Kunnskap m selskapets frmål, vedtekter, rganisasjn g histrie Kmpetanse m private g kmmunale regnskapsprinsipper, evne til å lese øknmiske utviklingstrekk g freta nødvendige grep når det anses nødvendig Kmpetanse på ffentlig frvaltning g de plitiske g samfunnsmessige utfrdringene til enhver tid Spesialistkmpetanse g erfaring på et eller flere mråder sm fr eks. juss, øknmi, markedsføring, frvaltning, kmmunalkunnskap, teknikk, HMS, ledelse, rganisasjn, media, Kunnskap m trender g utviklingstrekk innenfr bransjen Ha kunnskap m knkurrerende/andre virksmheter innen samme segment Egenskaper til styremedlemmer: Glede av, g vilje til å jbbe fr, å ppnå gde resultater Ha glede av å få tilført kntinuerlig kmpetanse Ha mt til å stille kritiske spørsmål til daglig leder g andre i styret Ha evne til å finne fram til løsninger sm styret samlet kan gå fr 13

14 Ha evne til å stille spørsmål uten å ha svaret Ha evne g vilje til å priritere tid til arbeidet i styret Høy integritet, herunder evnen til å tie m frretningsmessige transaksjner g strategiske beslutninger Ha evne til å akseptere at en ikke alltid tilhører flertallet g dersm ne går galt, frafalle behvet fr å påpeke Hva var det jeg sa Ha evne til å gi selskapet et gdt mdømme. Ha evne til å tilegne seg spesiell kmpetanse m selskapet Akseptere at styreleder er styrets talsmann utad Utøvelse av styrefunksjnen krever engasjement g innsats. Styremedlemmene må derfr ha kapasitet til å sette av tilstrekkelig med tid g krefter til styrevervet. Omfanget av andre stillinger g verv vil derfr være et mment ved vurdering av aktuelle kandidater. Dette gjelder alle styremedlemmer, men i særlig grad styreleder. Kapasitetshensynet bør ikke ivaretas gjennm stre styrer. Styrer med mange medlemmer fungerer sjelden gdt sm diskusjns- g beslutningskllegier. Nrmalt vil 3-5 medlemmer være tilstrekkelig. Styret har ansvar fr brede saksmråder sm bør belyses fra ulike synsvinkler. Dette gjøres best av et styre sammensatt av medlemmer med en mangfldig erfaringsbakgrunn. I tillegg til kmpetanse vil det, avhengig av type virksmhet, være psitivt at styret ttalt sett er balansert sammensatt med hensyn til kjønn, gegrafi g alder. Uavhengighet mellm utøverne av ulike rller henger tett sammen med behvet fr å unngå habilitetsknflikter. Et Bystyremedlem sm er styremedlem i en virksmhet vil havne i habilitetsknflikt mellm rllen sm eier g rllen sm styremedlem. Ved representasjn g valg til styrer g råd skal utvelgelsen avgjøres på en slik måte at kl. 36 m frhldsvalg etterleves. De enkelte partier/grupperinger avgjør selv sine valg av representanter, dg slik at den største grupperingen avgjør kjønnssammensettingen etter lven, siden denne grupperingen vil få første representant. Fr å følge pp punkt m kmpetanse, bør rdfører sammenkalle gruppelederne fr å vurdere den samlede kmpetanse til de styremedlemmer sm ønskes valgt inn i de enkelte styrer. Dette kan anses sm en frberedende valgkmité. Valg av styremedlemmer fregår i de enkelte partigrupperinger. Det står fritt til enhver sm har rett til å utpeke styremedlemmer å velge persner sm ikke er flkevalgt. Det bør vurderes særskilt fr hvert enkelt styre m representasjn gså skal hentes utenfr det plitiske eierskap. Valg til rganer sm skal etableres sammen med andre kmmuner/eiere bør fregå på en slik måte at eierne/rdførerne, der ikke annet er bestemt i vedtekter, i frkant drøfter Krav til kmpetanse. 14

15 Sm hvedregel bør derfr styremedlemmene være uavhengige av Knkurrenter Leverandører Bestiller av selskapets tjenester Daglig leder Eierrganer Kntrllrganer Habilitet Uavhengighet mellm utøverne av ulike rller henger tett sammen med behvet fr å unngå habilitetsknflikter. En Bystyrerepresentant sm er styremedlem i en virksmhet (IKS g AS) vil havne i habilitetsknflikt mellm rllen sm eier g rllen sm styremedlem når selskapet er «part» i saken, jf. frvaltningslven 6 første ledd. Dette gjelder ikke styremedlemmer i vertskmmunesamarbeid (kl. 28), interkmmunalt samarbeid (IS -kl. 27) eller kmmunale fretak (FK kl. kap. 11) frdi disse virksmhetene anses sm en del av kmmunen. Inhabilitet vil ikke inntre ved behandling av verrdnede saker sm årsbudsjett, øknmiplan, kmmuneplan g fylkesplan frdi ingen er ansett fr å være «part». I slike verrdnede saker vil det sm utgangspunkt ikke være den enkelte virksmhet/selskap sm er adressat. I tillegg til direkte inhabilitet kan det ppstå avledet inhabilitet etter frvl. 6 annet ledd når det er andre særegne frhld sm er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Dersm det er en klar, håndfast g ikke uvesentlig partslignende interesse psitiv eller negativ i saksutfallet utver det sm regnes sm alminnelig distrikts-, yrkes- eller næringsinteresse, kan dette lede til inhabilitet. Her kreves en knkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Bystyremedlemmet bør avklare habilitetsspørsmålet i frkant ved hjelp av en juridisk vurdering fra administrasjnen. Ved inhabilitet vil ikke representanten kunne fylle sin rlle i et eierrgan verrdnet styret. Dette kan løses ved at representanten fratrer Bystyret eller i eierrganet i saker sm vedrører virksmheten. Utstrakt bruk av slik fratreden bidrar imidlertid til å svekke Bystyrets rlle i saker sm vedrører selskapet. Særlig gjelder dette Ordfører g Varardfører. Bystyrerepresentanter kan fte kmme i en slik situasjn, g bystyret skal derfr vurdere hvem de innstiller til styremedlemmer på bakgrunn av selskapenes frmål g medlemmenes kmpetanse, g hva sm tjener Bystyrets autritet g eierskap. Bystyrerepresentanten bør ha et bevisst frhld til når inhabilitet kan ppstå i frhld til ulike styrerller. Rådmannen g andre ansatte i administrasjnen bør ikke sitte i styret fr virksmheter sm er hel- eller deleiet av kmmunen. Rådmannen har ansvar fr å bistå rdfører i saksfrberedelse fr eierrganer, g vil møte samme typen rlleknflikter sm Bystyrerepresentantene. 15

16 Nærmere redegjørelse m habilitet fremgår av veileder fra Kmmunal- g reginaldepartementet. Se link: ner.pdf Gdtgjørelse I alle selskaper der kmmunen har flertall skal Bystyret, i frbindelse med behandling av generalfrsamlingsdkumenter gså gdkjenne gdtgjøringer g hnrarer. Gdtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kmpetanse, tidsbruk g virksmhetens kmpleksitet. Dette innebærer at selskaper sm pererer i et marked g hvr det er betydelig risik, bør reflektere ansvaret. Generelt skal styreleder gdtgjøres særskilt i frhld til styremedlemmene. Etter hvert sm generalfrsamlinger, årsmøter g representantskapsmøter gjennmføres skal det føres versikt ver styregdtgjørelsene sm legges inn sm vedlegg til eierskapsmeldinga. På alle nivåer skal lønn g gdtgjøringer i ansvarlige selskaper (KF, IKS) frhlde seg til andre sammenlignbare stillinger i kmmunen. Lønn g gdgjøringer i selskaper med begrenset ansvar (AS) skal frhldes til sammenlignbare selskaper, ffentlige g private. Alle sm påtar seg styreverv fr kmmunale selskaper skal registrere vervene på På samme måte skal alle sm er valgt til plitiske verv i kmmunen, g sm har styreverv i andre fretak, private eller ffentlige, registrere seg i registeret Hvedprinsipp vedrørende styret Styrene søkes sammensatt ut fra behv fr kmpetanse, kapasitet, mangfld g uavhengighet Kjønnskvteringsregelen skal følges Styret skal sørge fr jevnlig ekstern styrepplæring m styrets ansvar g ppgaver Styret skal freta en egenevaluering hvert år både når det gjelder kmpetanse g arbeid internt i styret (vedlegg: eks. på evalueringsskjema) Styret sammensettes slik at risiken fr rlleknflikter minimaliseres. Rådmannen g saksbehandlere fr eierrganene skal ikke sitte i styrer fr virksmheter der kmmunen er hel- eller deleier Styrets pririteringer nedfelles sm hvedregel i frretningsplaner g/eller strategiske planer, sm frankres i eierrganene(vedlegg: eks på styringshjul) Styret skal gi en samlet redegjørelse fr selskapets styring g ledelse i årsrapprten Det utarbeides instrukser fr styret g daglig leder (vedlegg: eks på styreinstruks) 16

17 5.3 Daglig leder Daglig leders ansvar er hjemlet i både kmmunelven 71, lv m interkmmunale selskaper 14 g aksjelven 6-2, med nkså likelydende rdlyd. Daglig leder har ansvar fr den daglige ledelse g skal følge retningslinjer g pålegg fra styret. Sm daglig ledelse regnes ikke saker sm etter selskapets frhld er av uvanlig art eller av str betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe fr selskapets virksmhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes m saken. Daglig leder ansettes av g er underlagt styret. I styringssammenheng frhlder daglig leder seg til styret g ikke direkte til eier. På alle nivåer skal lønn g gdtgjøringer i ansvarlige selskaper (KF, IKS) frhlde seg til andre sammenlignbare stillinger i kmmunen. Lønn g gdgjøringer i selskaper med begrenset ansvar (AS) skal frhldes til sammenlignbare selskaper, ffentlige g private Hvedprinsipp vedrørende daglig leder Daglig leder mttar kun styringssignaler fra styret. Eventuelle signaler direkte fra plitikere eller administrasjn skal kanaliseres via styret. Det utarbeides instruks fr daglig leder i alle virksmheter utenfr administrasjnen Lønnsnivået fastsettes i samsvar med tilsvarende stillinger 5.4 Kmmunens administrasjn Administrasjnen har ingen direkte styringsfunksjn i frhld til virksmheter utenfr administrasjnen. Daglig leder i den fristilte enheten er bare underlagt styret, g styret er underlagt eierrganet (generalfrsamlingen, representantskapet eller Bystyret). Administrasjnen har følgelig ingen muligheter fr å instruere daglig leder eller styret i en virksmhet utenfr administrasjnen. I samspillet med fristilte enheter kan rdfører bruke administrasjnen til å frberede g gi underlagsinfrmasjn fr bystyrets g eierrganenes utøvelse av eierrllen. Dette gjelder fr alle variantene av virksmheter utenfr administrasjnen, gså kmmunale fretak (KF). Overfr KF har imidlertid rådmannen adgang til å instruere fretakets leder m å utsette iverksettelsen av et tiltak til det er behandlet i Bystyret. I saker sm angår KF g sm skal behandles i Bystyret har rådmannen (eller dens stedfrtreder) rett til å møte g uttale seg i styremøte før vedtak fattes av styret. Styret i fretaket har imidlertid ingen frmell plikt til å vektlegge rådmannens uttalelse. Ordfører kan bruke rådmannen sm rådgiver g kntrller fr rdfører i selskaper med begrenset ansvar (AS) før saker legges fram fr Bystyret. 17

18 Også i det løpende arbeidet skal rådmannen g hans administrasjn stå til rådighet fr rdfører der det ansees nødvendig. Særlig når kmmunens øknmiske bidrag eller frventninger må endres utenm de årlige budsjettbehandlingene skal rådmannen være med å kvalitetssikre de øknmiske frhld. I kmmunens daglige drift har rådmannen ansvar fr å tilrettelegge fr plitiske beslutninger g iverksette g følge pp det sm er vedtatt, inkludert betjene g infrmere de flkevalgte på best mulig faglig grunnlag. Dette generelle ansvaret reiser imidlertid nen særskilte utfrdringer knyttet til eierskapshåndtering, i g med at de selskapene kmmunen helt eller delvis eier er underlagt selskapslvgivningen sm setter grenser fr eiers direkte styring, g f.eks. gså tilgang til selskapsinterne dkumenter. Kmmunelven 23 angir de rammer rådmannen (adm.sjefen) skal arbeide etter: 23. Administrasjnssjefens ppgaver g myndighet 1. Administrasjnssjefen er den øverste leder fr den samlede kmmunale eller fylkeskmmunale administrasjn, med de unntak sm følger av lv, g innenfr de rammer kmmunestyret eller fylkestinget fastsetter. 2. Administrasjnssjefen skal påse at de saker sm legges fram fr flkevalgte rganer, er frsvarlig utredet, g at vedtak blir iverksatt. Administrasjnssjefen skal sørge fr at administrasjnen drives i samsvar med lver, frskrifter g verrdnede instrukser, g at den er gjenstand fr betryggende kntrll. 3. Administrasjnssjefen har møte- g talerett, persnlig eller ved en av sine underrdnede, i alle kmmunale eller fylkeskmmunale flkevalgte rganer med unntak av kntrllutvalget. 4. Kmmunalt g fylkeskmmunalt flkevalgt rgan kan gi administrasjnssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker sm ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kmmunestyret eller fylkestinget har bestemt ne annet. Endret ved lv 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915). På samme vis vil frvaltningslvens intensjner g retningslinjer være førende, ikke minst fvl 17 m frvaltningsrganets utrednings- g infrmasjnsplikt. Overfr enheter sm selger tjenester til kmmunen, har administrasjnen en bestillerrlle verfr den fristilte virksmhet. I slike situasjner er det viktig at arbeidet med saksfrberedelser til Bystyret sm eier er rganisatrisk klar atskilt fra administrasjnens bestillerfunksjn. Administrasjnen utfører gså i nen tilfeller tjenester, fr eksempel i frm av saksfrberedelser g administrativ bistand, til fristilte virksmheter. Også dette arbeidet bør skilles rganisatrisk fra arbeidet med saksfrberedelser fr eier Hvedprinsipp vedrørende administrasjnen Administrasjnen kanaliserer signaler til styret gjennm eierrganene Før rdfører legger saker fra fristilte virksmheter frem fr bystyret kan administrasjnen brukes av rdfører sm kntrller g rådgiver til å : Sikre et hldbart kunnskapsgrunnlag g utrede aktuelle saksfrhld på en frsvarlig måte Rådgi g tilrettelegge fr beslutninger knyttet til valg av selskapsfrm g mdell ved pprettelse av nye selskaper Sørge fr rettidig behandling av saker sm de respektive styrer har fremmet til behandling i eierrganene (generalfrsamling eller representantskap) 18

19 Bidra til aktivt eierskap ved å fange pp g presentere fr flkevalgt behandling saker vedrørende eierskapet sm kmmunen bør fremme selv, uavhengig av initiativ fra selskapets rganer (endringer i eierstruktur, kjøp/salg av selskaper eller deler av disse, vedtektsendringer, frslag til eierstrategi, frslag til aksjnæravtale etc.) Tilrettelegge fr behandling av kmmunens direkte frpliktelser gjennm eierskapet (berører IKS g KF) Dersm kmmunen kjøper tjenester fra eller er myndighetsrgan fr virksmheten, etableres et rganisatrisk skille mellm rllen sm kjøper/myndighet g rllen sm saksfrbereder fr eierrganer Kjøp g salg av tjenester til g fra fristilte virksmheter frankres i leveranseavtaler 5.5 Kntrllutvalget Kntrllutvalget skal påse at kmmunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kntrllutvalget skal videre påse at det føres kntrll med at den øknmiske frvaltning fregår i samsvar med gjeldende bestemmelser g vedtak, g at det blir gjennmført systematiske vurderinger av øknmi, prduktivitet, målppnåelse g virkninger ut fra Bystyrets vedtak g frutsetninger (frvaltningsrevisjn). Dette gjelder autmatisk gså KF, sm juridisk er en del av kmmunen. Gjennm bestemmelsene m selskapskntrll i kmmunelven 80 har kntrllutvalget gså, i IKS eller AS der kmmunen alene eller sammen med andre kmmuner eller fylkeskmmuner eier alle aksjer (inkl. deres datterselskaper), rett til å kreve de pplysninger sm finnes påkrevd fr deres kntrll. Kntrllutvalget g kmmunens revisr kan etter egen vurdering selv freta undersøkelser i selskapet. Bystyret kan fastsette regler m kntrllutvalgets g revisrs kntrll med frvaltningen av kmmunens interesser i selskapet g herunder fastsette hvilke dkumenter mv. sm skal sendes kmmunens eller fylkeskmmunens kntrllutvalg g revisr. Det anbefaler at slike regler utarbeides. I tillegg anbefales det en gang hvert annet år utarbeidet en plan fr gjennmføring av selskapskntrll. Planen gdkjennes i Bystyret. Kntrllutvalget g kmmunens revisr skal varsles g har rett til å være tilstede på generalfrsamling i heleide AS eller representantskap i et IKS. I tillegg til tradisjnelle kntrllppgaver skal kntrllutvalget påse at det føres kntrll med frvaltningen av kmmunens eierinteresser. I dette ligger en vurdering m hvrvidt eierinteressene utøves i samsvar med Bystyrets vedtak g frutsetninger. Denne frvaltningskntrllen bør utnyttes til å sikre at kmmunens eierinteresse er langsiktig g helhetlig i henhld til kmmunens ttale tjenesteprduksjn. Kntrllutvalget har ingen rlle i frhld til stiftelser. Kntrllen med stiftelser utøves av stiftelsestilsynet. Nærmere regler m kntrllutvalgets arbeid fremgår av kmmunelven 77 jf. frskrift m kntrllutvalg i kmmune g fylkeskmmune (F nr 905) Hvedprinsipp vedrørende kntrllutvalget Det utarbeides retningslinjer fr kntrllutvalgets g revisrs kntrll med selskaper der kmmunen har eierinteresser Hvert annet år utarbeides en plan fr selskapskntrll. Planen gdkjennes i Bystyret 19

20 5.6 Oppsummering av rller g styringsmuligheter Ansvar, arenaer g styringsverktøy fr de ulike rllene ved styring av fristilte virksmheter er ppsummert i tabell Rlle Ansvar Arenaer Styringsverktøy Eier Frvaltning av frmål g verdier Signaler til styret Velge styre Generalfrsamling (AS) Representantskap (IKS) Eiermøte Eierstrategi Vedtekter Selskapsavtale Aksjnæravtale Stiftelsesmøter Vedtak i generalfrsamling Valg av styremedlemmer Bundet mandat til Styret Daglig leder Administrasjn. Kntrllutvalget Frvaltning av selskapet Følge pp signaler fra eierrganer Strategi Øknmisk styring g kntrll Ansette daglig leder Daglig ledelse Følge pp signaler g vedtak fra styret Saksfrberedelse Gjennmføring Infrmasjn Representasjn Underlag fr innspill til eierrganer Evt. kjøp av tjenester fra enheten Påse revisjn av regnskaper Påse at det føres kntrll med øknmisk frvaltning g at målppnåelse, virkninger m.v. vurderes Styremøte Styreseminar Generalfrsamling Interne møter Eksterne møter Bystyret representant i eierrgan Frretningsplan Strategi Budsjett Regnskap Ansettelse g ppfølging av daglig leder Vedtak i styremøtene Frankring i eierrgan Strategi Budsjett Regnskap Ansettelse g ppfølging av ansatte Vedtak i interne møter Frankring i styremøter Saksdkumenter til Bystyret Leveranseavtaler Revisjn Frvaltningsrevisjn Selskapskntrll 20

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Ringerike kmmune MØTEPROTOKOLL NR 2 Plitisk utvalg - gdtgjøringsreglementet Møtested: Leseværelset Møtedat: 27.03.2015 Tid: 08:00 12.00 Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Kjell Børre Hansen Medlem

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt

Programmandat. Program: Digital samhandling regionalt og nasjonalt Dat: 1 / 17 Digital samhandling reginalt g nasjnalt Prgrammandat Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgram: Digital samhandling reginalt g nasjnalt Srt tekst = felles tekst fra mal

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer