LEGEMIDLER OG HELSEVESEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEGEMIDLER OG HELSEVESEN"

Transkript

1 LEGEMIDLER OG HELSEVESEN DRUGS AND HEALTH CARE Tall og fakta 1999 Figures and Facts

2 Utgiver / Publisher Legemiddelindustriforeningen Besøksadresse / Visiting address Grev Wedels plass 9, N-0151 Oslo Postadresse / Postal address Postboks Sentrum, N-0105 Oslo Internett: Telefon / Phone (+47) Telefaks / Fax (+47) Trykk / Print Lobo Grafisk AS Utgitt / Published Oslo, mars 1999 Gjengivelse tillatt ved kildehenvisning Reproduction permitted with indication of source

3 F O R O R D T I L L E G E M I D L E R O G H E L S E V E S E N Legemidlenes betydning «Legemidler er et av de viktigste virkemidlene vi har til behandling av sykdom. Ofte er legemidler eneste behandlingsalternativ. Medikamentell behandling har dessuten fått en stadig mer sentral plass i det forebyggende arbeid, for eksempel innen store terapiområder som hjerte- og karsykdommer og osteoporose (benskjørhet). Det er viktig at legens beslutning om å bruke legemidler bygger på best mulig dokumentert og nøytral kunnskap og en helhetlig vurdering av pasientens ønsker og behov». 1) «Viktige samfunnsmessige gevinster knyttet til bruken av legemidler kan være lavere behandlingskostnader sammenlignet med annen behandling. Bruk av legemidler kan også føre til færre sykehusinnleggelser og redusert sykefravær i arbeidslivet. Riktig legemiddelbruk vil ofte kunne ha positive virkninger på andre personer enn pasienten, såkalt eksterne (indirekte) virkninger i forbruk av legemidler». 2) I dette hefte omtales bare noen av de målbare sidene ved produksjon, salg og bruk av legemidler. Riktig bruk av legemidler har mange egenskaper som er vanskelig å tallfeste. Riktig bruk av legemidler betyr økt livskvalitet, og for mange også et lengre liv. Selv om det er et mål for legemiddelindustrien å fortsette å utvikle legemidler for å fremme folkehelsen, vil det alltid være den enkelte pasients helse og livskvalitet som står i sentrum. 1 Ot. prp nr. 29 ( ): «Ny apoteklov som ledd i en samlet gjennomgang av legemiddelpolitikken». 2 NOU 1997:6 «Rammevilkår for omsetning av legemidler». 3

4 I N T R O D U C T I O N T O D R U G S A N D H E A LT H C A R E THE IMPORTANCE OF DRUGS Drugs are one of the most important methods for treating disease. In many cases drugs are the only treatment alternative. Besides, treatment by means of medicines plays an increasingly important role in preventive medicine, for instance within major therapeutic fields such as cardiovascular diseases and osteoporosis. It is essential that a doctor s decision to apply certain drugs is based on the best possible documented and neutral knowledge and on a holistic assessment of the needs and wishes of the patient. 1) Some of the important social gains following from the use of drugs may be reduced costs as compared to other forms of treatment. The use of drugs may also result in fewer hospitalisations and reduced absence from work due to illness. In many cases the appropriate use of drugs may also have positive effects on other persons than the patient, so-called external or indirect effects of the use of drugs. 2) In this booklet only a few of the measurable aspects related to the manufacture, sale and use of drugs are mentioned. Many features connected with the appropriate use of drugs are difficult to quantify. The correct use of drugs means increased quality of life, and for many it means living longer. Even though the objective of the Pharmaceutical Industry is to continue to develop medicinal products to promote public health, the health and quality of life of the individual patient will always be at the heart of our efforts. 1 Proposition to the Odelsting no 29 ( ): «New Pharmacy Act as part of a complete review of the policy on medicinal products». 2 NOU 1997:6 «Framework conditions for the sale of medicinal products». 4

5 Innhold 7 LEGEMIDDELMARKEDET I NORGE 8 Antall markedsførte legemidler produsert i Norge og i utlandet 26 PRISER PÅ LEGEMIDLER; MARGINER OG ENDRINGER 27 Strukturendringer i omsetningen 8 Totalt antall markedsførte legemidler 27 Pris på legemidler - fordeling på omsetningsleddene 9 De 20 største legemiddelfirmaene på det norske markedet 28 Prisstigning på legemidler og generell prisvekst De 25 største legemidlene i Norge etter omsetning De 10 mest solgte legemidlene i Norge, antall pakninger Salg av legemidler fordelt på terapeutiske grupper (ATC) Antall solgte legemiddelpakninger, fordelt på reseptfrie og reseptpliktige legemidler Reseptpliktige legemidler - andel refusjonsberettigede Private apoteks totale omsetning, fordeling på varegrupper Omsetning av legemidler i Norge i løpende og faste priser 29 INTERNASJONALE SAMMENLIGNINGER Ledende farmasøytiske selskap på verdensmarkedet Ledende produkter på verdensmarkedet Prisnivået på legemidler i noen europeiske land Legemiddelforbruket per innbygger i Europa Helseutgifter i OECD-land Offentlige legemiddelutgifter i prosent av offentlige helseutgifter 14 LEGEMIDDELUTGIFTER, UTVIKLING OG FORDELING Fordeling av legemiddelsalget Offentlige utgifter - helsevesen og legemidler Sammensetningen av forbrukerpriser på legemidler i Europa Kjøpekraftsnivå internasjonalt Merverdiavgift på legemidler og andre varer og tjenester i Europa Økning i RTVs utgifter til legemidler i prosent Legemiddelutgifter i privat og offentlig sektor Offentlige utgifter til legemidler Økning i offentlige utgifter til legemidler, ekskl. mva Innovative legemidlers andel av totalt legemiddelsalg Innovative legemiddelgruppers omsetning Offentlige helseutgifter, kroner pr. innbygger Forbrukerens utgifter til legemidler i forhold til andre utgifter 39 HELSE OG HELSEVESENET 39 De mest vanlige dødsårsakene 39 Uførepensjonister etter diagnose 40 Folketrygdens utgifter 41 Driftsutgifter ved Norges største sykehus 41 Reseptstatistikk 42 Nøkkeltall for sykehusinnleggelser 43 Innbyggere per lege og per tannlege 20 LEGEMIDDELINDUSTRIEN I NORGE, IMPORT OG EKSPORT Norges import og eksport av farmasøytiske produkter Import fordelt på leverandørland 43 Innbyggere per apotek 44 Andel av befolkningen over 65 år internasjonalt 45 LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN I NORGE 47 LMIs medlemsbedrifter Eksport fordelt på eksportland Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling i Norge Investeringer i FoU i prosent av omsetningen Antall ansatte i legemiddelindustrien i Norge Omsetningen av parallellimporterte legemidler i Norge 5

6 Table of contents 7 THE NORWEGIAN DRUG MARKET Number of marketed drugs, produced in Norway and abroad Number of marketed drugs The top 20 pharmaceutical companies on the Norwegian market 26 MEDICINAL PRICES, MARGINS AND CHANGES Structural effects in sales Prices on drugs - divided on the distributors Price changes on drugs and general inflation The top 25 drugs in Norway, by value The top 10 drugs in Norway, by units Sales of drugs distributed on therapeutic groups (ATC) Number of units of drugs sold distributed on prescription and non-prescription drugs 30 INTERNATIONAL COMPARISONS 31 Leading Corporate Groups, Global Performance 31 Leading products world-wide 32 Price level on drugs in some European countries 12 Prescription drugs - percentage reimbursable 33 Pharmaceutical consumption per capita in Europe 13 Private pharmacies composition of sales 34 Health expenditure in OECD-countries 13 Sales of drugs 35 Public drug expenditure in percent of public healthcare expenses 14 NATIONAL DRUG EXPENDITURE DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION 15 Distribution of the total drug sales Composition of consumer prices of medicine in Europe Per capita volume indices for GDP VAT on drugs and other products and services in Europe Public health care and drug expenditure National Insurance drug expenditure Drug expenditure in private and public sector Public drug expenditure, percent increase Public drug expenditure, excl. VAT The share of innovative drugs of the total sales The sales of innovative drugs Public health care expenditures Consumer expenditure on pharmaceuticals compared to oher expenses 39 HEALTH AND HEALTH CARE 39 The most common causes of death 39 Disablement pensions according to diagnoses 40 Expenditures of the National Insurance 41 Prescription statistics 41 Operating costs at the largest hospital in Norway 42 Key figures for hospital admissions 43 Inhabitants per physician and per dentist 21 THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN NORWAY, IMPORT AND EXPORT Inhabitans per pharmacy Share of total population over 65 years, internationally Norway s import and export of pharmaceutical products Import distributed on countries of origin Export distributed on export countries The pharmaceutical industrys investments in research and development in Norway nvestments in R & D in percent of drug sales Employees in pharmaceutical industry in Norway Parallel imported drug sales in Norway 46 THE NORWEGIAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS 47 LMIs member companies 6

7 LEGEMIDDELMARKEDET I NORGE Fakta i 1998 Omsetningen av legemidler var på 9,6 milliarder kroner i Økningen i omsetningen på 8,2% fra 1997 til 1998 skyldes i hovedsak overgang til ny legemiddelteknologi, dvs. legemidler med bedre effekt og færre bivirkninger. Det er særlig nye legemidler innenfor behandling av kreft, revmatiske lidelser og hjerte/karlidelser som står for økningen. Flere pasienter får nå effektiv medisinsk behandling. En økende andel eldre i befolkningen og en generell befolkningsvekst er medvirkende årsaker til økningen i forbruket. Prisene på legemidler viste en svak nedgang i Den gjennomsnittlige prisnedgang på reseptpliktige legemidler fra apotek (AUP) var på 1,6 %. Det kom totalt 40 nye legemidler (nye substanser) på markedet i THE NORWEGIAN DRUG MARKET Facts 1998 Sales of pharmaceuticals in Norway was NOK 9.6 billion in This represents an increase of 8.2% from 1997 to 1998, and is mainly due to a change to new drug technology, utilizing medicines with improved efficacy and fewer side effects. Medicines for treatment of cancer, rheumatic diseases and cardiovascular diseases count for a large part of the increase in drug consumption. Effective medical treatment is now available for more people. An increasing elderly population, as well as a general population increase, also contribute to a rise in drug consumption. Prices on pharmaceuticals showed a slight decrease in The average price reduction, based on pharmacy retail prices on prescription only medicines, was 1.6%. A total of 40 new medicines (new substances) were marketed in

8 LE G E M I D D E L M A R K E D E T I NO R G E / TH E NO RW E G I A N DR U G MA R K E T Totalt antall markedsførte legemidler Number of marketed drugs ÅR AN TA L LP R E P. (I N K L. S T Y R K E R AN TA L LN Y EP R E PA R AT E R AN TA L LP R E PA R AT E RU T G Å T T NY EV I R K E S T O F F AN TA L LV I R K E S T O F F O GD O S E R I N G S F O R M E R) F R AM A R K E D E T AK K U M U L E RT YE A R NO. O FD R U G SO NT H EM A R K E T NO. O FD R U G SA P P R O V E D NO. O FD R U G SW I T H D R AW N NE WC H E M I C A LE N T I T I E S CH E M I C A LE N T I T I E SA C C U M U L AT E D KI L D E/ SO U R C E: Statens legemiddelkontroll / The Norwegian Medicines Control Authority Antall markedsførte legemidler produsert i Norge og i utlandet (preparatnavn ekskl. styrker og doseringsformer prosentvis fordelt) Number of marketed drugs manufactured in Norway and abroad (product names, excluding strengths and dosage forms and their percentage distribution) PR O D U S E RT I NO R G E 1992 MA N U FA C T U R E D I N NO RWAY % PR O D U S E RT I NO R G E 1 5 % MA N U FA C T U R E D I N NO RWAY PR O D U S E RT I U T L A N D E T 7 9 % MA N U FA C T U R E D A B R O A D PR O D U S E RT I U T L A N D E T 8 5 % MA N U FA C T U R E D A B R O A D AN TA L LP R E PA R AT N AV N, E K S K L U S I V E S T Y R K E RO GD O S E R I N G S F O R M E RP R : NU M B E R O FP R O D U C T N A M E S, E X C L U D I N G S T R E N G H T SA N D D O S A G EF O R M S P E R : 1,269 KI L D E/ SO U R C E: Statens legemiddelkontroll / The Norwegian Medicines Control Authority 8

9 LE G E M I D D E L M A R K E D E T I NO R G E / TH E NO RW E G I A N DR U G MA R K E T De 20 største legemiddelfirmaene på det norske markedet, 1998 Omsetning ekskl. veterinærpreparater The top 20 pharmaceutical companies on the Norwegian market, 1998 Sales, veterinary products excluded FI R M A CO M PA N Y OM S E T N I N G 1998, AIP TO TA L S A L E S 1998, P H A R M A C Y P U R C H A S EP R I C E M I L L N O K 01 MSD (NO R G E) A/S GL A X O WE L L C O M E A S AS T R A NO R G E A S PH A R M A C I A & UP J O H N A S NY C O M E D A S PF I Z E R A / S NO V O NO R D I S K PH A R M A A S PA R A N O VA A / S NO VA RT I S NO R G E A / S ZE N E C A A S WE I FA A S AL P H A R M A A S JA N S S E N- CI L A G A S BR I S T O L- MY E R S SQ U I B B NO RWAY LT D EL I LI L LY NO R G E A. S RH O N E- PO U L E N C RO R E R A S H. LU N D B E C K A/S RO C H E NO R G E A / S SE A R L E SC A N D I N AV I A, D I V. O FM O N S A N T O N O RWAY A/S OR G A N O N A / S 84 DE 20 S T Ø R S T EF I R M A E N ES T Å RF O R M I L L NOK, T I L S VA R E N D EC A. 80% AV D E NT O TA L E A I P O M S E T N I N G E N TH E 20 L A R G E S T C O M PA N I E SR E P R E S E N T 4,826 M I L L NOK, C O R R E S P O N D I N GT OA P P R O X I M AT E L Y 80% O FT H ET O TA LS A L E SO NP H A R M A C Y P U R C H A S EL E V E L KI L D E/ SO U R C E: FA R M A S TAT 9

10 LE G E M I D D E L M A R K E D E T I NO R G E / TH E NO RW E G I A N DR U G MA R K E T De 25 største legemidlene i Norge etter omsetning, 1998 The top 25 drugs in Norway, by value, 1998 PR E P A R A T HO V E D I N D I K A S J O N OM S E T N I N G 1998, AIP DE F I N E RT E D Ø G N D O S E R (DDD) PRODUCT MAIN INDICATION TO TA LS A L E S 1998, P H A R M A C YP U R C H A S EP R I C E P R I N N B Y G G E R E P R. D Ø G N M I L L N O K DE F I N E DD A I LY D O S E S (DDD) P E R I N H A B I TA N T SP E RD AY. 1 ZO C O R HØ Y TK O L E S T E R O L / HI G H C H O L E S T E R O L , 5 2 LO S E C MA G E S Å R / GA S T R I C UL C E R , 9 3 NO RVA S C HØ Y TB L O D T RY K K / HI G H B L O O D P R E S S U R E , 8 4 PU L M I C O RT AS T M A / AS T H M A , 2 5 RE N I T E C HØ Y TB L O D T RY K K / HI G H B L O O D P R E S S U R E , 3 6 IM I G R A N MI G R E N E / MI G R A I N E , 8 7 FL U T I D E AS T M A / AS T H M A 9 7 7, 1 8 SE R O X AT DE P R E S J O N / DE P R E S S I O N 9 7 8, 2 9 CI P R A M I L DE P R E S J O N / DE P R E S S I O N 8 9 7, SE R E V E N T AS T M A / AS T H M A 8 0 6, LI P I T O R HØ Y TK O L E S T E R O L / HI G H C H O L E S T E R O L 7 9 8, INSULIN INSULATARD SUKKERSYKE / DIABETES 7 6 6, SE L O- ZO K HØ Y TB L O D T RY K K / HI G H B L O O DP R E S S U R E 7 3 9, SA N D I M M U N NE O R A L NE D S AT TI M M U N F O R S VA R / IM M U N E S U P P R E S S I O N 7 2 0, CA R D U R A N HØ Y TB L O D T RY K K / HI G H B L O O D P R E S S U R E 6 9 8, VE N T O L I N E AS T M A / AS T H M A , PA R A C E T SM E RT E R / PA I N , ZY RT E C AL L E R G I / AL L E R G Y , CO Z A A R HØ Y TB L O D T RY K K / HI G H B L O O D P R E S S U R E 5 5 5, ZE S T R I L HØ Y TB L O D T RY K K / HI G H B L O O D P R E S S U R E 5 2 9, ZY P R E X A SC H I Z O F R E N I / SC H I Z O P H R E N I A 5 0 0, ZO L A D E X KR E F T / CA N C E R 4 5 0, ZO L O F T DE P R E S J O N / DE P R E S S I O N 4 4 3, PA R A L G I N F O RT E SM E RT E R / PA I N 4 2 9, LA N Z O MA G E S Å R / GA S T R I CU L C E R 4 1 2, 0 DE 25 S T Ø R S T EL E G E M I D L E N EU T G J Ø R M I L L NOK, T I L S VA R E N D EC A. 35% AV D E NT O TA L E AIP O M S E T N I N G E N TH ET O P 25 D R U G SR E P R E S E N T 2,175 M I L L NOK, C O R R E S P O N D I N GT OA P P R O X I M AT E LY 35% O FT H ET O TA LS A L E SO NP H A R M A C YP U R C H A S EL E V E L KI L D E/ SO U R C E: FA R M A S TAT 10

11 LE G E M I D D E L M A R K E D E T I NO R G E / TH E NO RW E G I A N DR U G MA R K E T De 10 mest solgte legemidlene i Norge. Antall pakninger The top 10 drugs in Norway, by units, PR E P A R A T AN TA L LE N H E T E R S O L G T PR O D U C T NU M B E RO FU N I T S S O L D (X ) 1 PA R A C E T IB U X OT R I V I N PA R A L G I NF O RT E RH I N O X PI N E X AL B Y L- E PA N O D I L PA M O L ZY M E L I N MA N G E AV P R O D U K T E N E P ÅD E N N EL I S T E NE RS M E RT E S T I L L E N D E P R E PA R AT E R. AL B Y L-E I L AV ED O S E RB R U K E SS O M B L O D F O RT Y N N E N D E M I D D E L. OT R I V I N, RH I N O XO GZ Y M E L I N E RP R E PA R AT E RM O TT E T TN E S EV E D F O R K J Ø L E L S E SE V E R A LP R O D U C T S O N T H I S L I S TA R E P A I N K I L L E R S. AL B Y L-E I S I NA D D I T I O N T O B E I N G A P A I N K I L L E R A L S OU S E DA S A NA N T I C O A G U L A N T I N L O WD O S E S. OT R I V I N, RH I N O X A N DZ Y M E L I N A R E N A S A LD E C O N G E S T A N T S, I NC O L D. KI L D E/ SO U R C E: FA R M A S TAT Salg av legemidler fordelt på terapeutiske grupper (ATC), 1996 og 1997 Sales of drugs distributed on therapeutic groups (ATC), 1996 and 1997 A U P -TA L L, M I L L NOK / FI G U R E S I NP H A R M A C Y R E TA I L P R I C E S, M I L L N O K C ATC G R U P P E R SA L G 1996 EN D R I N G SA L G 1997 AN D E L 1997 / SH A R E 1997 ATC G R O U P S SA L E S 1996 CH A N G E SA L E S % HJ E RT EO GK R E T S L Ø P CA R D I O V A S C U L A R S Y S T E M , 9 % ,2% N SE N T R A L N E RV E S Y S T E M E T , 1 % CE N T R A LN E R V O U S S Y S T E M R RE S P I R A S J O N S O R G A N E N E , 4 % RE S P I R A T O R YS Y S T E M A J B FO R D Ø Y E L S E S O R G A N E RO GS T O F F S K I F T E AL I M E N T A R Y A N DM E T A B O L I S M SY T E M I S K EA N T I-I N F E K T I VA SY S T E M I CA N T I I N F E C T I V E S BL O DO GB L O D D A N N E N D E O R G A N E R BL O O D A N DB L O O D F O R M I N GO R G A N S , 8 % , 0 % , 1 % G UR O G E N I TA L S Y S T E M E TO GK J Ø N N S H O R M O N E R , 2 % UR O G E N I T A L S A N DS E X H O R M O N E S M MU S K L E R O GS K J E L E T T , 9 % MU S C U L O-S K E L E T A LS Y S T E M L AN T I N E O P L A S T I S K EO GI M M U N M O D U L E R E N D EM I D L E R AN T I N E O P L A S T I C SA N D I M M U N O S U P P R E S S I V E S , 2 % D DE R M AT O L O G I S K EM I D L E R , 8 % DE R M A T O L O G I C A L S S SA N S E O R G A N E R (Ø Y E- O GØ R E M I D L E R) SE N S O R Y O R G A N S , 9 % H HO R M O N E R T I L S Y S T E M I S KB R U K, E K S K L. K J Ø N N S H O R M O N E R , 9 % SY S T E M I CH O R M O N E S E X C L. S E XH O R M O N E S VA R I A (K O N T R A S T M I D L E R, A L L E R G E N E K S T R. E T C. ) V 141 8, 7 % 153 VA R I O U S Q VE T E R I N Æ R P R E PA R AT E R VE T E R I N A R YP R O D U C T S 116 6, 0 % 123 P AN T I PA R A S I T Æ R EM I D L E R AN T I P A R A S I T I CP R O D U C T S 2 2 1, 5 % 2 2 TO T A L T / TO TA L , 6 % KI L D E/ SO U R C E: Norsk Medisinaldepot / Norwegian Medicinal Depot 6,2% 5,0% 4,4% 4,1% 4,0% 3,1% 2,7% 2,5% 1,8% 1,4% 0,2% 11,9% 13,5% 19,0% 11

12 LE G E M I D D E L M A R K E D E T I NO R G E / TH E NO RW E G I A N DR U G MA R K E T Antall solgte legemiddelpakninger, fordelt på reseptfrie og reseptpliktige legemidler, 1998 Number of units of drugs sold distributed on non-prescription and prescription drugs, 1998 TO TA LT A N TA L L PA K N I N G E R - F O R D E L I N G DI S T R I B U T I O N, T O TA L N U M E R O FU N I T S RE S E P T P L I K T I G E 5 5 % PR E S C R I P T I O N RE S E P T F R I E 4 5 % NO N-P R E S C R I P T I O N Reseptpliktige legemidler - andel refusjonsberettigede, 1997 Prescription drugs - percentage reimbursable, 1997 RE S E P T P L I K T I G E PA K N I N G E R - F O R D E L I N G DI S T R I B U T I O N, U N I T S O FP R E S C R I P T I O N D R U G S RE F U S J O N S B E R E T T I G E D E 5 5 % RE I M B U R S A B L E IK K ER E F U S J O N S B E R E T T I G E D E 4 5 % NO N-R E I M B U R S A B L E HV I T-R E S E P T E R NO N-R E I M B U R S A B L E P R E S C R I P T I O N S (W H I T E) 5 3 % FO R D E L I N G, A N TA L L R E S E P T E R DI S T R I B U T I O N, N U M B E RO F P R E S C R I P T I O N S BL Å-R E S E P T E R RE I M B U R S A B L E P R E S C R I P T I O N S (B L U E) 4 7 % DE TB L ES O L G T 65,5 M I L L I O N E RL E G E M I D D E L PA K N I N G E R I AV D I S S E VA R 55% R E S E P T P L I K T I G EL E G E M I D L E R, O G 45% R E S E P T F R I E L E G E M I D L E R. 47% AV A L L E R E S E P T E R I A P O T E KE RB L Å -R E S E P T E R. DE TF O R S K R I V E S I S N I T TF L E R E P R E PA R AT E RP R. B L Å-R E S E P T I F O R H O L D T I L H V I T-R E S E P T E R, D A 55% AV A L L ER E S E P T P L I K T I G E PA K N I N G E R S O L G T E RR E F U S J O N S B E R E T T I G E D E M I L L I O N U N I T S O FD R U G S W E R ES O L D I N % O FT H E S E W E R E P R E S C R I P T I O ND R U G SA N D 45% W E R E N O N-P R E S C R I P T I O ND R U G S. 47% O F A L L P R E S C R I P T I O N S H A N D L E D I NT H EP H A R M A C I E S A R E R E I M B U R S A B L E P R E S C R I P T I O N S (B L U E-P R E S C R I P T I O N S). TH E R E A R E I N AV E R A G E M O R EU N I T S P R E S C R I B E D P E RB L U EP R E S C R I P T I O N I NC O M PA R I S O NW I T HW H I T E P R E S C R I P T I O N S (N O N-R E I M B U R S A B L E) - 55% O F A L L U N I T SO FP R E S C R I P T I O ND R U G S S O L D A R E R E I M B U R S A B L E. KI L D E/ SO U R C E: N o rges Apotekerf o rening, FA R M A S TAT, The Norwegian Association of Proprietor Pharmacists, FARMASTAT 12

13 LE G E M I D D E L M A R K E D E T I NO R G E / TH E NO RW E G I A N DR U G MA R K E T Private apoteks totale omsetning fordeling på varegrupper, 1997 Private pharmacies composition of sales, 1997 IK K ER E S E P T P L I K T I G EL E G E M I D L E R NO N-P R E S C R I P T I O N D R U G S ( O T C ) 11, 9 % AN D R E VA R E R OT H E RG O O D S 3, 4 % HA N D E L S VA R E R NO N-P H A R M A C E U T I C A L S 1 3, 5% PR I VAT EA P O T E K ST O TA L O M S E T N I N G, L E G E M I D L E R O GA N D R E VA R E R, AUP (E K S K L. MVA) 1997: KR , RE S E P T P L I K T I G E L E G E M I D L E R 7 1, 2 % PR E S C R I P T I O ND R U G S TO T A L S A L E S, R E T A I L P H A R M A C I E S, D R U G SA N D O T H E RG O O D S, P H A R M A C Y R E T A I L P R I C E S (E X C L. VAT), 1997: NOK ,- KI L D E/ SO U R C E: N o rges Apotekerf o re n i n g The Norwegian Association of Proprietor Pharmacists Omsetningen av legemidler i Norge i løpende og faste priser, Sales of drugs in Norway, fixed and variable prices, AUP-TALL / FIGURES IN PHARMACY RETAIL PRICES ÅR YE A R LE G E M I D D E L S A L G LE G E M I D D E L S A L G LE G E M I D D E L S A L G LE G E M I D D E L S A L G P R. I N N B Y G G E R ( K R O N E R) PR. I N N B Y G G E R ( K R O N E R) PH A R M A C YD R U G PH A R M A C YD R U G PH A R M A C YD R U G PH A R M A C YD R U G S A L E S S A L E SP E RC A P I T A S A L E S SA L E SP E RC A P I T A ( C U R R E N C Y) ( C U R R E N C Y) MI L L N O K N O K MI L L. N O K N O K KI L D E/ SO U R C E: Statens helsetilsyn og Statistisk sentralbyrå Norwegian Board of Health and Statistics Norway 13

14 LEGEMIDDELUTGIFTER, UTVIKLING OG FORDELING Offentlig sektor Den største delen av forbruket finansieres av staten ved at Folketrygden dekker utgifter til legemidler forskrevet på blå resept. Utgiftene finansieres over statsbudsjettet og ordningen administreres av Rikstrygdeverket. Hovedregelen for å få legemidler på blå resept er at sykdommen er gått inn i en langvarig fase, og at det er behov for langvarig medikamentell behandling. Det vil si minst tre måneder i løpet av ett år, enten sammenhengende eller i form av gjentatte, kortere kurer for den samme sykdommen. De offentlige sykehusene finansierer legemiddelbruk gjennom tildeling av midler fra fylkeskommunene eller staten i form av rammebudsjetter. Siden 1993 (for aldershjem siden 1995) har legemiddelutgiftene ved kommunale syke- og aldershjem vært dekket av kommunen, istedenfor av Folketrygden. Offentlige utgifter til legemidler utgjorde 68,9 % av de totale legemiddelutgiftene i Privat sektor Den private andel omfatter pasientens utgifter til reseptfrie legemidler, reseptpliktige legemidler på hvit resept, egenandeler av legemidler på blå resept og veterinærpreparater. Fra 1. januar 1999 er egenandelen på 36%, men den skal ikke overstige 330 kroner pr. resept for tre måneders forbruk. Egenandelstaket, det vil si de totale utgiftene til medisiner på blå resept i løpet av et kalenderår, er 1320 kroner. Barn under 7 år betaler ingen egenandel. Den private andel av de totale legemiddelutgiftene i 1997 var på 31,1 % NATIONAL DRUG EXPEDITURE, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION Public sector The major part of the pharmaceutical consumption in Norway is public financed, whereas reimbursable medicines are paid for by the National Insurance System. The expeditures are financed through the fiscal budget, and is run by the National Insurance Administration. For the time being, reimbursement for a product may be obtained if the illness is chronic, and drug treatment is needed for at least 3 months per year. The hospitals drug expenditure is financed by the countries or the Natonal government in lump sum allocations. Since 1993 (for Nursing Homes since 1995) drug expenditures in Nursing and Convalescent Homes have been financed by the local authorities and not the State. Public drug expenditure comprised 68,9 % of total drug expenditure in Private sector Private sector s drug expenditures comprise non-prescription medicines, non-reimbursable prescritption medicines, the patients copayment of reimbursable drugs ( blue prescriptions) and veterinary products. From January 1, 1999, the patient s co-payment is 36% of the reimbursable cost. The patient s cost is not to exceed NOK 330 per prescription (3 months` supply).the maximum co-payment per calendar year is NOK 14

15 LE G E M I D D E L U T G I F T E R, UT V I K L I N G O G FO R D E L I N G / NAT I O N A L DR U G EX P E N D I T U R E, DE V E L O P M E N T A N D DI S T R I B U T I O N Fordeling av legemiddelsalget, 1997 (AUP-omsetning) Distribution of the total drug sales. (Pharmacy retail level) RE S E P T P L I K T I G, H V I T-R E S E P T E R NO N-R E I M B U R S A B L E 1 1, 5 % P R E S C R I P T I O N D R U G S RE S E P T F R I E L E G E M I D L E R O T C 1 2 % VE T.P R E P. VE T E R I N A R Y P R O D U C T S 1, 5 % PA S I E N T E G E N A N D E L 6,0% PA T I E N T C O-P A Y M E N T SY K E H U S/HO S P I T A L S 15 % RT V NA T I O N A L IN S U R A N C E 54 % 31,1% AV D E NT O TA L E L E G E M I D D E L R E G N I N G E NB E TA L E S AV F O R B R U K E R N E. DE N N EA N D E L E N E RF O R D E LT P ÅH V I T-R E S E P T E R, R E S E P T F R I EL E G E M I D L E R, V E- T E R I N Æ R P R E PA R AT E RO GE G E N A N D E L E N F O RB L Å R E S E P T E R. 31.1% O FT H ET O T A L D R U G B I L LI SC O V E R E D B YT H EC O N S U M E R S. TH E P A T I E N T S C O N T R I B U T I O N I SD I S T R I B U T E D O N N O N-R E I M B U R S A B L ED R U G S, N O N-P R E S C R I P T I O ND R U G S, V E T E R I N A R Y P R O D U C T S A N D C O-P A Y M E N T F O RR E I M- B U R S A B L E D R U G S. FR E M S T I L L I N G E NE RB E R E G N E TV E D Å S T I L L ES A M M E ND ATA F R AE NR E K K E U L I K EK I L D E RO GM Å D E R F O RB R U K E SM E DF O R B E H O L D TH E D I A G R A M I SM A D E B YU S I N G D A T A F R O MV A R I O U S S O U R C E SA N DS H O U L D O N L Y B EU S E DW I T HT H A T I NM I N D KI L D E/ SO U R C E: L M I Offentlige utgifter helsevesen og legemidler, Public health care and drug expenditure, OF F E N T L I G EU T G I F T E RT I L OF F E N T L I G E U T G I F T E RT I L OF F E N T L I G EU T G I F T E RT I L B N P ÅR H E L S E V E S E N E T L E G E M I D L E R 1 ) L E G E M I D L E R 1 ) P R. I N N B Y G G E R PU B L I CH E A LT HC A R E G D P PU B L I CD R U GE X P E N D I T U R E 1 ) PU B L I CD R U GE X P E N D I T U R E 1 ) E X P E N D I T U R E P E RC A P I TA YE A R M I L L N O K M I L L N O K % AV B N P % O F G D P M I L L N O K % 2 ) N O K , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) RTV O GS Y K E H U S / NAT I O N A L IN S U R A N C EA N D H O S P I TA L S 2 ) % AV O F F E N T L I G EU T G I F T E RT I LH E L S E V E S E N E T / % O FP U B L I C H E A LT HC A R EE X P E N D I T U R E KI L D E/ SO U R C E: Statistisk sentralbyrå og Statens helsetilsyn / Statistics Norway and The Norwegian Board of Health 15

16 LE G E M I D D E L U T G I F T E R, UT V I K L I N G O G FO R D E L I N G / NAT I O N A L DR U G EX P E N D I T U R E, DE V E L O P M E N T A N D DI S T R I B U T I O N Økning i RTVs utgifter til legemidler i prosent, National Insurance Administration drug expenditure, percent increase, ,2 14,9 11,8 8,9 7,8 12,5 10,7 11,2 12,5 KI L D E/ SO U R C E: Rikstrygdeverket (RT V ) National Insurance Administration Legemiddelutgifter i privat og offentlig sektor, Drug expenditure in private and public sector, SA L G P Å A U P -N I V Å / SA L E SO N P H A R M A C YR E TA I LL E V E L TO TA LT SY K E H U S RT V PR I VAT A N D E L ÅR TO TA L HO S P I TA L NAT I O N A LI N S U R A N C E PR I VAT ES H A R E YE A R M I L L N O K M I L L N O K % M I L L N O K % 2 ) M I L L N O K % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1 KI L D E/ SO U R C E: Statens helsetilsyn / The Norwegian Board of Health 45,6 46,0 47,9 50,3 49,8 51,3 51,3 53,9 52,6 SY K E H U S HO S P I T A L S 35, 35,8 34,7 32,3 33,4 33,3 31,9 33,2 31,1 RT V-R E F U S J O N AV L E- G E M I D L E R NA T I O N A LI N S U R A N C E, R E I M B U R S E M E N TO F D R U G S 18,9 18,2 17,4 17,4 16,8 16,9 15,4 14,2 15,0 PR I VAT A N D E L PR I V A T E S H A R E KI L D E/ SO R C E: Statens helsetilsyn The Norwegian Board of Health 16

17 LE G E M I D D E L U T G I F T E R, UT V I K L I N G O G FO R D E L I N G / NAT I O N A L DR U G EX P E N D I T U R E, DE V E L O P M E N T A N D DI S T R I B U T I O N Offentlige utgifter til legemidler* (1997-kroner) Public drug expenditure* (1997-currency) OF F E N T L I G EU T G I F T E RT I L L E G E M I D L E RE K S K L. MVA PU B L I CD R U GE X P E N D I T U R E E X C L. VAT ME RV E R D I AV G I F T V A T * RT V-R E F U S J O N E RO GS Y K E H U S / NAT I O N A LI N S U R A N C E A N DH O S P I TA L S TA L L E N E E R I K R O N E R (K O R R I G E RT M E DK O N S U M P R I S I N D E K S E N) / TH E F I G U R E SA R E I N C U R R E N C Y (C O R R E C T E DB Y T H E C O N S U M E RP R I C E I N D E X) ME RV E R D I AV G I F T I NO R G E VA R F R A MT I L P Å 20% S T E G D E NT I L 22% O G T I L 2 3 %. VAT I N NO RWAY WA S 20% U N T I L IT WA S I N C R E A S E DT O 22% O N A N DT O 23% O N KI L D E/ SO U R C E: Statens helsetilsyn / The Norwegian Board of Health Økning i offentlige utgifter til legemidler i prosent, ekskl mva, (1997-kroner) Public drug expenditure, percent increase, excl. VAT, (1997-currency) 8,5 7,8 9,2 6,7 5,7 6,6 4,0 DE O F F E N T L I G EU T G I F T E N ET I LL E G E M I D L E RE R RT V-R E F U S J O N E RO GS A L G T I LS Y K E H U S. UT G I F T S Ø K N I N G E NE R Å R L I GR E A LV E K S T I O F F E N T L I G EL E G E M I D D E L U T G I F T E R (K O R R I G E RT M E DK O N S U M P R I S I N D E K S E N) PU B L I CD R U GE X P E N D I T U R E : NAT I O N A L IN S U R A N C EA N D H O S P I TA L. TH E I N C R E A S E I NE X P E N D I T U R EI S C A L C U L AT E DI N C U R R E N C Y (C O R R E C T E D B YT H EC O N S U M E R P R I C EI N D E X) KI L D E/ SO U R C E: Statens helsetilsyn / The Norwegian Board of Health 17

18 LE G E M I D D E L U T G I F T E R, UT V I K L I N G O G FO R D E L I N G / NAT I O N A L DR U G EX P E N D I T U R E, DE V E L O P M E N T A N D DI S T R I B U T I O N Innovative legemidlers andel av totalt legemiddelsalg, The share of innovative drugs of the total sales, OM S E T N I N G I M I L L K R O N E R, P Å A I P -N I V Å / SA L E SI N M I L L NOK, 1998-C U R R E N C Y, O N P H A R M A C YP U R C H A S EL E V E L IN N O VAT I V EL E G E M I D L E R IN N O V A T I V E D R U G S ØV R I G EL E G E M I D L E R NO N-I N N O V A T I V E D R U G S Innovative legemiddelgruppers omsetning, The sales of innovative drugs, OM S E T N I N G I M I L L K R O N E R, P Å A I P -N I V Å / SA L E SI N M I L L NOK, 1998-C U R R E N C Y, O N P H A R M A C YP U R C H A S E L E V E L LE G E M I D L E R T I L B E H A N D L I N G AV F Ø L G E N D E S Y K D O M M E R: DR U G SF O R T R E AT M E N T O F T H E F O L L O W I N G D I S E A S E S: OS T E O P O R O S E OS T E O P O R O S I S KR E F T CA N C E R MA G E S Å R GA S T R I C U L C E R MI G R E N E MI G R A I N E DE P R E S J O N DE P R E S S I O N ØV R I G E P S Y K I S K E L I D E L S E R OT H E R P S Y C H. D I S E A S E S HØ Y T K O L E S T E R O L HI G H CH O L E S T E R O L ØV R I G E HJ E RT E/K A R OT H E R C A R D I O VA S C U L A R D I S E A S E S AS T M A/A L L E R G I AS T H M A/A L L E R G Y AN D R E OT H E R S IN N O VAT I V EL E G E M I D L E R E RD E F I N E RT S O MN Y ES U B S TA N S E RI N T R O D U S E R T P ÅM A R K E D E TE T T E R 1. J A N U A R IN N O V A T I V E P R O D U C T SA R E D E F I N E D A S N E WS U B S T A N C E S I N T R O D U C E DO NT H E M A R K E T A F T E RJ A N U A R Y 1, 1989 KI L D E/ SO U R C E: L M I 18

19 LE G E M I D D E L U T G I F T E R, UT V I K L I N G O G FO R D E L I N G / NAT I O N A L DR U G EX P E N D I T U R E, DE V E L O P M E N T A N D DI S T R I B U T I O N Offentlig helseutgifter, kroner pr. innbygger, 1997 Public health care expenditures, NOK per capita, Totalt Total Helseinstitusjoner Institutions Utenfor institusjoner og andre helseformål Others Medisiner og medisinsk hjelpeutstyr Pharmaceuticales, devices, equipment etc. KI L D E/ SO U R C E: Statistisk sentralbyrå / Statistics Norway Forbrukerens utgifter til legemidler i forhold til andre utgifter (kroner pr. innbygger), 1997 Consumer expenditure on pharmaceuticals compared to other expenses NOK per capita, KI L D E/ SO U R C E: Statistisk sentralbyrå og Statens helsetilsyn / Statistics Norway and Norwegian Board of Health

20 LEGEMIDDELINDUSTRIEN I NORGE, IMPORT OG EKSPORT Produksjon Legemiddelindustriforeningen (LMI) har pr. februar bedrifter som medlemmer. Selskaper som produserer legemidler i Norge er Nycomed AS, Alpharma AS, Weifa AS, Pronova a.s og Fresensius Kabi Halden ANS. Foreningens medlemmer hadde ca. 92 % av legemiddelomsetningen i Norge i Legemiddelindustriforeningens medlemmer har ansatte i Norge. Forskning og utvikling Legemiddelindustrien bidrar i betydelig grad til forskning innen medisin og helse. I Norge investeres ca. 11 % av legemiddelindustriens omsetning til forskning og utvikling av nye produkter. I 1998 brukte legemiddelindustrien 600 millioner kroner til klinisk og pre-klinisk forskning i Norge. Legemiddelindustrien sysselsetter 560 personer i Norge innenfor forskning og og utvikling av nye produkter. Det forskes innenfor utvikling av vaksiner og innenfor de fleste sykdomsområder, som for eksempel astma og andre lungesykdommer, infeksjoner, kreft, diabetes, hudsykdommer, hjerte/kar-lidelser, nevrologiske lidelser, psykiske lidelser, mage- og tarmsykdommer og HIV/AIDS. Forskning og utvikling av et nytt legemiddel er en lang og kostbar prosess. Det tar i gjennomsnitt fra 10 til 12 år å utvikle en substans til et legemiddel. Beregninger foretatt av firmaet Lehman og Brothers viser at det i gjennomsnitt koster 600 millioner amerikanske dollar å utvikle et legemiddel hvis forskningsarbeidet starter i dag. Parallellimport Den 1. januar 1994 ble det tillatt med parallellimport av legemidler til Norge, og for legemidler med gyldig patent fra 1. januar Parallellimport av legemidler til Norge innebærer at et preparat som allerede har norsk markedsføringstillatelse importeres fra et land med lavere kjøpekraft. I 1998 sto parallellimporterte legemidler for 7 % av omsetningen. Parallellimportørene eies av investorer uten noen tilknytning til de andre aktørene på det norske legemiddelmarkedet. 20

21 THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN NORWAY, IMPORT AND EXPORT Production The Norwegian Association of Pharmaceutical Manufacturers (LMI) comprises 44 member companies as of February The following companies produce pharmaceuticals in Norway: Nycomed AS, Alpharma AS, Weifa AS, Pronova a.s. and Fresenius Kabi Halden ANS., The member companies represented approximately 92% of pharmaceutical sales in Norway in LMI's members has a total of 4130 employees in Norway. Research and development The Norwegian pharmaceutical industry contributes heavily to research in drugs and health. In Norway approximately 11 % of the pharmaceutical sales are reinvested in research and development of new medicines. In 1997 the Norwegian pharmaceutical industry spent nearly NOK 600 million on clinical and preclinical trials in Norway. The pharmaceutical manufacturers employed 560 persons in research and development of new medicines. Research is carried out within vaccine development and in almost all therapeutic areas, for example asthma and other lung diseases, infections, cancer, diabetes, skin diseases, mental disorders, gastrointestinal diseases, cardiovascular diseases, neurological diseases and HIV/AIDS. Pharmaceutical research and development represents a long and costly process. A development period of 10 to 12 years is required before a substance can be finally approved and marketed as a medicinal product. The consulting company Lehman and Brothers has estimated the average total cost of launching a new pharmaceutical product from scratch to be USD 600 million if the research and development starts today. Parallel imports Parallel import of medicines in Norway was allowed from 1 January 1994, and for drugs still on patent from 1 January Parallel import occurs when a drug, which already has Norwegian marketing authorisation, is imported from a country with lower purchasing power. The sales value of parallel imported drugs accounted for 7 % of domestic drug consumption in Parallel importers are owned by investors who have no business relationships with the other companies on the Norwegian pharmaceutical market. 21

22 LE G E M I D D E L I N D U S T R I E N I NO R G E, IM P O RT O G EK S P O RT / TH E PH A R M A C E U T I C A L IN D U S T RY I N NO RWAY, IM P O RT A N D EX P O RT Norges import og eksport av farmasøytiske produkter, Norway s import and export of pharmaceutical products, IM P O RT EX P O RT TA L L I M I L L N O K / FI G U R E SI NM I L L N O K ÅR EK S P O RT IM P O RT RE L AT I V TF O R H O L DE K S P O R T/I M P O RT YE A R EX P O RT IM P O RT RAT I OE X P O R T/I M P O RT : 3, : 2, : 2, : 3, : 2, : 2, : 2, : 2, : 2, : 2, 8 KI L D E/ SO U R C E: Statistisk sentralbyrå, basert på OECD Standard International Trade Classification (SITC) kapittel 54 Statistics Norway, based on OECD Standard International Trade Classification (SITC) division 54 22

23 LE G E M I D D E L I N D U S T R I E N I NO R G E, IM P O RT O G EK S P O RT / TH E PH A R M A C E U T I C A L IN D U S T RY I N NO RWAY, IM P O RT A N D EX P O RT Import fordelt på leverandørland, 1997 Import distributed on countries of origin, 1997 U S A /USA 3, 8 % FR A N K R I K E/FR A N C E 4, 6 % BE L G I A/BE L G I U M 5, 7 % SV E I T S SW I T Z E R L A N D 7, 1 % ST O R B R. /UK 8, 6 % DA N M A R K DE N M A R K 10, 6 % AN D R E/OT H E R S 11, 0 % TY S K L A N D GE R M A N Y 11, 4 % SV E R I G E SW E D E N 20, 0 % NE D E R L A N D NE T H E R L A N D S 17, 2 % TO TA L I M P O RT 1997: M I L L N O K TO TA L I M P O RT 1997: M I L L N O K KI L D E/ SO U R C E: Statistisk sentralbyrå, basert på OECD Standard International Trade Classification (SITC) kapittel 54 Statistics Norway, based on OECD Standard International Trade Classification (SITC) division 54 Eksport fordelt på eksportland, 1997 Export distributed on export countries, 1997 ST O R B R. /UK 4, 0 % J APA N 4, 0 % 5, 2 % U S A /USA 8, 2 % 8, 6 % FI N L A N D/FI N L A N D IR L A N D/IR E L A N D ØS T E R R I K E AU S T R I A 9, 0 % ITA L I A/ ITA LY 3, 8 % DA N M A R K DE N M A R K 8, 5 % AN D R E/OT H E R S 31, 5 % SV E R I G E/SW E D E N 17, 2 % TO TA LE K S P O RT 1997: M I L L N O K TO TA L E X P O RT 1997: M I L L N O K KI L D E/ SO U R C E: Statistisk sentralbyrå, basert på OECD Standard International Tr a d e Classification (SITC) kapittel 54 Statistics Norway, based on OECD Standard International Tr a d e Classification (SITC) division 54 23

24 LE G E M I D D E L I N D U S T R I E N I NO R G E, IM P O RT O G EK S P O RT / TH E PH A R M A C E U T I C A L IN D U S T RY I N NO RWAY, IM P O RT A N D EX P O RT Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling (FoU) i Norge, millioner kroner, The Pharmaceutical Industry s investments in research and development (R & D) in Norway, NOK million, KI L D E/ SO U R C E: L M I Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling (FoU) i prosent av omsetningen av legemidler (AIP) i Norge, The Pharmaceutical Industry s investments in research and development (R & D) in percent of drug sales in Norway (pharmacy purchase price), KI L D E/ SO U R C E: L M I 24

25 LE G E M I D D E L I N D U S T R I E N I NO R G E, IM P O RT O G EK S P O RT / TH E PH A R M A C E U T I C A L IN D U S T RY I N NO RWAY, IM P O RT A N D EX P O RT Antall ansatte i legemiddelindustrien i Norge, 1998 Employees in the Pharmaceutical Industry in Norway, 1998 TO TA LT A N TA L LA N S AT T E / TO TA L E M P L O Y E E S H V O R AV / W H E R E A S: FO R S K N I N GO GU T V I K L I N G ( FOU) / RE S E A R C HA N D D E V E L O P M E N T ( R&D ) KI L D E/ SO U R C E: L M I Antall ansatte i farmasøytiske produksjonsbedrifter i Norge, 1998 Employees in pharmaceutical production plants in Norway, 1998 A l p h a rma AS 552 Nycomed AS Weifa AS 157 P ronova A.S 5 F resenius Kabi Halden ANS 265 To t a l / To t a l KI L D E/ SO U R C E: L M I Omsetningen av parallellimporterte legemidler i Norge, (AIP i millioner kroner) Parallel imported drug sales in Norway, (pharmacy purchase price in NOK million) 421,3 191,6 69,8 9,1 KI L D E/ SO U R C E: FA R M A S TAT Andel av legemiddelomsetningen/ Percentage of drug sales 0,2% 1,4% 3,4% 6,9% 25

26 PRISER PÅ LEGEMIDLER, MARGINER OG ENDRINGER Prisbegrepet regulering av innkjøps- og utsalgspriser på legemidler Alle vesteuropeiske land har i en eller annen form regulering av legemiddelpriser og offentlig refusjon av legemiddelutgifter. I Norge er det offentlig prisfastsettelse på reseptpliktige legemidler og fri prisfastsettelse på reseptfrie legemidler. De ulike prisbegreper som benyttes i Norge er: GIP: AIP: AUP: Grossist innkjøpspris (pris til grossist) Apotek innkjøpspris (pris til apotek) Apotek utsalgspris (pris til forbruker) Maksimal AIP-pris for reseptpliktige legemidler fastsettes av Statens legemiddelkontroll (SLK). Statens helsetilsyn fastsetter apotekenes maksimale avanse ved omsetning av reseptpliktige legemidler. Fra 1. februar 1999 er apotekenes maksimalavanser på reseptpliktige legemidler 9 % for de første kr. 200,- av innkjøpsprisen (AIP), 7 % av de neste kr. 200,- og 5 % for det overskytende. I tillegg kommer kronetillegg (kr. 14,-), reseptgebyr (kr. 10,-) og A- og B-tillegg (kr. 10,- ). MEDICINAL PRICES, MARGINS AND CHANGES Price definition purchase and sale price regulation on drugs All West-European countries have government controlled prices and public reimbursement of drug expenditures in one way or another. In Norway there is price control on prescription drugs and free pricing on nonprescription medicines (OTC). Price definitions in Norway are: GIP: Ex-factory price (price to the wholesaler) AIP: Pharmacy purchase price (price to the pharmacy) AUP: Pharmacy retail price (price to the consumer) The Norwegian Medicines Control Authority is responsible for the approval of prices on prescription medicines. The Norwegian Board of Health approves maximum gross profit for pharmacies on prescription medicines. The pharmacies` maximum margins on prescription medicines are from 1 February % of the first NOK 200,-, 7 % of the following NOK 200,- of the purchase price and 5 % for that part of the purchase price exceeding NOK 400,-. In addition there is a fixed sum of up to NOK 34 per pack (general dispensing fee and duty levelled on hypnotics, sedatives and strong analgetics). Norway has 23% VAT on all drugs. 26

27 PR I S E R P Å L E G E M I D L E R, M A R G I N E R O G E N D R I N G E R / M E D I C I N A L P R I C E S, M A R G I N S A N D C H A N G E S Strukturendringer i omsetningen (AIP), Structural effects in sales, (pharmacy purchase price), ,9 7,9 2,0-1,0 12,7 6,7 3,7 2,3 13,4 6,6 5,2 1,6 10,6 5,5 2,7 2,4 9,9 5,8 5,3-1,2 7,5 6,1 3,8-2,4 12,1 6,4 5,0 0,7 9,5 8,2 7,5 5,3 4,1 0,8 0,1-0,1 10,3 5,9 5,3-0,9 TO TA LO M S E T N I N G S- Ø K N I N G TO TA L I N C R E A S E I N S A L E S PR I S E N D R I N G CH A N G E I NP R I C E S VO L U M E N D R I N G CH A N G E I NV O L U M E IN T R O D U K S J O N N Y EL E G E M I D L E R CH A N G E D U ET O N E WD R U G S OM S E T N I N G E N Ø K T EM E D 10,3% I (A P O T E K I N N K J Ø P S P R I S). ØK N I N G E N S K Y L D E SE NP R I S N E D G A N GP Å -0,9%, E NØ K N I N G I A N TA L LD O S E R (V O L U M E N D R I N G) P Å 5,9% O GE NO V E R G A N G T I LN Y EL E G E M I D L E R P Å 5, 3 %. TO TA L S A L E SI N C R E A S E D B Y 10.3% I N 1998 (P H A R M A C YP U R C H A S EP R I C E ). TH EI N C R E A S E I SC A U S E D B Y A P R I C ER E D U C T I O N O F -0.9%, A N I N C R E A S E I NN U M B E R O FD O S E S (C H A N G EI N Q U A N T I T Y) O F 5.9% A N DC H A N G E D U ET ON E WD R U G S O F 5. 3 %. KI L D E/ SO U R C E: Norsk Medisinaldepot/Norwegian Medicinal Depot Pris på legemidler - fordeling på omsetningsleddene, 1996 Prices on drugs - divided on the distributors, 1996 M VA VAT 1 8,7% PR O D U S E N T 5 8, 7 % MA N U FA C T U R E R AP O T E K PH A R M A C Y 18, 1 % OM FAT T E RB Å D ER E S E P T P L I K T I G EO GR E S E P T F R I EL E G E M I D L E R. PR E S C R I P T I O NA N D N O N-P R E S C R I P T I O N D R U G S. GR O S S I S T 4, 5 % WH O L E S A L E R KI L D E/ SO U R C E: KO N K U R R A N S E T I L S Y N E T/ NO RW E G I A N CO M P E T I T I O N AU T H O R I T Y 27

28 LE G E M I D D E L I N D U S T R I E N I NO R G E, IM P O RT O G EK S P O RT / TH E PH A R M A C E U T I C A L IN D U S T RY I N NO RWAY, IM P O RT A N D EX P O RT Prisstigning på legemidler (AIP) og generell prosent prisvekst, økning pr. år, Price changes on drugs (pharmacy purchase price) and general inflation, annual percent increase, , 6 % KO N S U M P R I S I N D E K S/ CO N S U M E RP R I C EI N D E X 3, 5 % MAT VA R E R/ FO O D 2, 4 % 2, 6 % 2, 3 % LE G E M I D L E R/ DR U G S 1, 4 % 1, 5 % 1, 6 % 1, 3 % 1, 6 % 0, 7 % 0, 1 % - 0, 1 % - 0, 9 % - 2, 4 % KI L D E/ SO U R C E: Statistisk sentralbyrå / Statistics Norway, Norsk Medisinaldepot / Norwegian Medicinal Depot 28

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Tall og fakta 2000 Figures and Facts 2000

Tall og fakta 2000 Figures and Facts 2000 Tall og fakta 2000 Figures and Facts 2000 Legemidler og helsevesen Drugs and Health Care LMI Ansvarlig utgiver: Legemiddelindustriforeningen Postboks 734 - Sentrum, N-0105 Oslo Telefon: 23 16 15 00 Telefax:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold Innhold side 3-4 Sammendrag side 7-8 Forkortelser og begrepsforklaringer side 11

Innhold Innhold side 3-4 Sammendrag side 7-8 Forkortelser og begrepsforklaringer side 11 Innhold Innhold side 3-4 Sammendrag side 7-8 Forkortelser og begrepsforklaringer side 11 Kapittel 1: Legemiddelmarkedet i Norge side 12-13 1.01 Antall markedsførte legemidler i Norge side 14 1.02 Nye preparater

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen Tall og fakta 2002. Content. Content page 5-6 Abbreviations page 7 Summary and comments page 10-11

Legemiddelindustriforeningen Tall og fakta 2002. Content. Content page 5-6 Abbreviations page 7 Summary and comments page 10-11 Legemiddelindustriforeningen Tall og fakta 2002 Content Content page 5-6 Abbreviations page 7 Summary and comments page 10-11 Chapter 1: The medicine market in Norway page 12-13 1.01 The number of active

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

Dødsårsaker i Norge SSB

Dødsårsaker i Norge SSB Dødsårsaker i Norge SSB Kreft er nr. 2 som dødsårsak i Norge og nr. 1 i aldersgruppen 40-74 år Dødelighet av kreft og hjerte- og karsykdommer SSB Cancer prognosis development in Norway over the last decades

Detaljer

Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI. Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006

Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI. Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006 Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006 Ofte gjentatte påstander om legemiddelbruk 1. Legemiddelutgiftene i Norge er

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Er legemidler fortsatt billige i Norge?

Er legemidler fortsatt billige i Norge? Er legemidler fortsatt billige i Norge? Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume Legemiddeldagen, 6. mai 2010, Oslo www.nhh.no Introduksjon Oppdrag fra Apotekforeningen (oppfølging av tidligere

Detaljer

Prisregulering og parallellimport av legemidler

Prisregulering og parallellimport av legemidler Prisregulering og parallellimport av legemidler Kurt R. Brekke (NHH), Tor Helge Holmås (UNI), Odd Rune Straume (Minho) Helseøkonomikonferansen Solstrand, 13. 14. mai, 2013 Oversikt Motivasjon og problemstilling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Nycomed - et Takeda-selskap

Nycomed - et Takeda-selskap Nycomed - et Takeda-selskap DET NYE SELSKAPET I TALL Nr >70 Markeder i verden i #1 12 Japans 30% Nycomeds hvor salg av største årlige Takeda er operative reseptbelagte legemidler farmasøytiske selskap

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 005 apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår apotek og legemidler 2 0 0 5 Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår i nnhold 006 012 020 026 032

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen

Legemiddelindustriforeningen Legemiddelindustriforeningen T all og fakta 25 Kortversjon Legemidler og helsetjenesten Tall og fakta 25 kortversjon Omsetningen av legemidler Omsetningen av legemidler fra legemiddelgrossister til apotek

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold.

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold. Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold http://www.advancedmedicalsupport.com Senior start-up Etablert 2015, kun 5 personer ansatt 150 års erfaring

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Application for marketing authorisation for parallel imported medicinal product

Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Application for marketing authorisation for parallel imported medicinal product Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Application for marketing authorisation for parallel imported medicinal product Preparatet skal markedsføres i Norge med følgende navn/name

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

GE Healthcare. A GE Growth Engine

GE Healthcare. A GE Growth Engine GE Healthcare GE Healthcare A GE Growth Engine $14B* global business unit of GE GE Healthcare Technologies GE Healthcare Bio-Sciences $1B in R&D 42,500 employees worldwide Headquartered in Chalfont St.

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015

STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015 STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015 Interessekonflikter Leder for LMI sitt utvalg for pasienttilgang Ansvarlig for markedstilgang for Novartis

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22246 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B41J 2/0 (06.01) B41J 2/17 (06.01) B41J 29/38 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

Nye kreftlegemidler - trenger vi de? Steinar Aamdal Professor Seksjon for klinisk kreftforskning Avd. for kreftbehandling

Nye kreftlegemidler - trenger vi de? Steinar Aamdal Professor Seksjon for klinisk kreftforskning Avd. for kreftbehandling Nye kreftlegemidler - trenger vi de? Steinar Aamdal Professor Seksjon for klinisk kreftforskning Avd. for kreftbehandling Kreft er nr. 2 som dødsårsak i Norge og nr. 1 i aldersgruppen 40-74 år Dødelighet

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2825369 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B29C 65/34 (2006.01) B29C 65/82 (2006.01) F16L 47/03 (2006.01) G01M 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 211264 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 209/08 (2006.01) A61K 31/63 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01) C07D 213/71 (2006.01) C07D 231/6 (2006.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2614824 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 31/4196 (06.01) A61K 31/424 (06.01) A61P 21/00 (06.01) A61P 2/04 (06.01) C07D 249/08 (06.01) C07D

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen

Legemiddelindustriforeningen T all og fakta 2004 Facts and figures Legemidler og helsevesen Medicines and health care ISSN 1503-352X (LMI) gir årlig ut heftet Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer