Legemiddelindustriforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemiddelindustriforeningen"

Transkript

1 Legemiddelindustriforeningen T all og fakta 25 Kortversjon Legemidler og helsetjenesten

2 Tall og fakta 25 kortversjon Omsetningen av legemidler Omsetningen av legemidler fra legemiddelgrossister til apotek og sykehus økte i 24 reelt med 6,4 prosent, og var på totalt 1,2 milliarder kroner AIP (apotekenes innkjøpspris). Veksten er høyere enn året før, men lavere enn veksten i årene frem til og med 22. Beregnet omsetning fra apotek til forbruker AUP (apotekenes utsalgspris) var på anslagsvis 15,6 milliarder kroner inklusiv merverdiavgift i 24, mot 14,7 milliarder kroner reelt året før. Legemidler mot lidelser i sentralnervesystemet det vil blant annet si ulike psykiske lidelser, demens og migrene - representerer nær en femtedel av den totale legemiddelomsetningen i Norge. Legemidler mot hjerte- og karlidelser har nesten like stor omsetning. Gruppen av lege midler som bla inkluderer legemidler mot revmatisme og kreft økte sin omsetning kraftig i 24. Omsetning av legemidler målt i definerte døgndoser (DDD) har økt med 5, prosent i 24. Fra 1999 og frem til i dag har omsetningsveksten i DDD variert mellom 3,4 og 8 prosent hvert år. De mest brukte legemidlene i Norge er legemidler mot karies og legemidler som forebygger blodpropp. Legemiddelforbruk i Norden I et nordisk perspektiv har Norge lav legemiddelomsetning. Ulikhetene i legemiddelomsetning og forbruk mellom landene kan påvirkes av ulike terapitradisjoner, omfang og innretning av offentlige reguleringer og finansieringsordninger, samt kulturelle og demografiske trekk Omsetningsvekst DDD per 1 innbyggere per døgn 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Omsetningen av legemidler i Norge Legemiddelomsetning AUP mill. 24-kroner 6,4 % 8, % 1999 Omsetningsvekst 3,3 % 6,2 % 2 8,1 % 7,3 % 21 Omsetningsvekst 24-kr AUP Legemiddelomsetning AUP per innbygger i 24-kroner ,4 % 22 7,7 %,4 % Vekst i DDD 3,4 % ,4 % 24 Legemiddelomsetning (DDD) i Norden Nordisk gjennomsnitt Sverige Finland Norge Danmark 5, %

3 Sammendrag og kommentarer Prisendring % Markedsandel 4 % 3 % 2 % 1 % % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % Nye innovative legemidlers andel av totalmarkedet 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 2,3 1, ,2 22,8 % 19,1 % 19,2 % 15,6 % 77,2 % 8,9 % 8,8 % 84,4 % Nye innovative legemidler 3,1 3, 1, ,9 Legemidler Matvarer Konsumprisindeksen 1,3 22 -,7-1, Øvrige legemidler Prisendring på legemidler og generell prisvekst -2,3-2, 3,4 2,5 23-5,3 De 15 største legemiddelfirmaene på det norske markedet Omsetn. 24 AIP, mill. kr 1,2,4,2 24 Andel av totalmarkedet Plass. 24 Firma 1 Pfizer A/S 1 357,3 13,3 % 2 AstraZeneca AS 773,2 7,6 % 3 GlaxoSmithKline AS 766,5 7,5 % 4 MSD (Norge) A/S 668,6 6,5 % 5 Novartis Norge A/S 414,5 4, % 6 Nycomed Pharma AS 394,4 3,9 % 7 Wyeth Lederle AS 383,3 3,7 % 8 Schering-Plough A/S 318,1 3,1 % 9 Farmagon AS* 316, 3,1 % 1 Bristol-Myers Squibb Norway Ltd. 288,6 2,8 % 11 Alpharma AS 282,5 2,8 % 12 Roche Norge A/S 273,6 2,7 % 13 Aventis Pharma AS 265,2 2,6 % 14 Eli Lilly Norge AS 255,7 2,5 % 15 Novo Nordisk Scandinavia AS 231,2 2,3 % Sum omsetning 25 største legemiddelfirmaer 8 611,8 84,1 % Sum omsetning alle legemiddelfirmaer 1 236,2 1, % * Parallellimportør Nye innovative legemidler Med nye innovative legemidler menes her lege midler med nye virkestoffer som er introdusert på markedet i de siste fem år. Siden 21 har nye innovative legemidler redusert sin andel av legemiddelsalget i Norge. Utviklingen av legemiddelpriser Det er myndighetene som fastsetter prisene på reseptpliktige legemidler i Norge. Myndighetene fastsetter også apotekenes maksimale avanse. Prisene på reseptfrie legemidler er blitt bestemt av markedet siden I perioden 1999 til 23 er legemidlene blitt rimeligere i pris. Prisene på legemidler inn til apotek viste en synkende tendens i perioden, med en særlig sterk nedgang i 23. Fra 23 til 24 har prisene på legemidler vært stabile. Den siste seksårsperioden har legemiddelprisene i gjennomsnitt årlig sunket med 1,7 prosent, mens konsumprisindeksen har hatt en gjennomsnittlig årlig økning på 2,1 prosent. Dette indikerer en gjennomsnittlig årlig realprisreduksjon på legemidler på 3,8 prosent. En internasjonal bransje Legemiddelbransjen er en internasjonal bransje som blant annet kjennetegnes av fusjoner og oppkjøp på tvers av landegrensene. Fusjonene til tross, legemiddelmarkedet er preget av sterk konkurranse med mange aktører. De 25 største legemiddelfirmaene på det norske markedet, står for 84 prosent av omsetningen.

4 Tall og fakta 25 kortversjon Det offentlige betaler nesten 7 prosent av legemidlene I Norge refunderer folketrygden det meste av utgiftene til legemidler for pasienter med langvarig eller kronisk sykdom. Målsetningen med denne refusjonsordningen (blåreseptordningen) er å sikre befolkningen lik tilgang til effektive og sikre legemidler uavhengig av inntekt og bosted. Det offentlige refunderte i 24 legemidler via denne ordningen for anslagsvis 9,2 milliarder kroner. Nesten 7 prosent av de totale legemiddelkostnadene er finansiert ved at det offentlige dekker utgifter til legemidler forskrevet på blå resept og legemidler brukt ved sykehus og sykehjem. Mill. kr Offentlige utgifter til legemidler på blå resept 1 % 9 % * Tall i mill. 24-kroner Offentlige legemiddelutgifter i prosent av offentlige helseutgifter 7, % 7,8 % 8,4 % 8,1 % 8,6 % 8,3 % Legemiddelutgiftenes andel av helseutgiftene Selv om kronebeløpet det offentlige bruker til legemidler har økt betydelig det siste tiåret, har utgiftene til legemidler som andel av brutto nasjonalprodukt vært relativt konstant. Det offentliges utgifter til legemidler utgjør en relativt liten andel av utgiftene til forebygging og behandling av sykdom. Andel 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 93, % 92,2 % 91,6 % 91,9 % Offentlige legemiddelutgifter 91,4 % 91,7 % Andre helseutgifter I 23 utgjorde de offentlige legemiddelutgiftene 8,3 prosent av de offentlige helseutgiftene i Norge. Sammenlignet med de fleste land i Europa og med OECD-landene, er legemiddelkostnadene i Norge generelt lavere enn gjennomsnittet. Videre bruker Norge i underkant av 1 prosent av de samlede offentlige og private helseutgiftene til legemidler. Dette er lavest av alle OECDlandene. GR Legemiddelutgifter som andel av helseutgifter i OECD 27,9 % ES FR 23,2 % 21,7 % FIa 19,6 % UK IT DE SE US NL DK NO 17,1 % 16,5 % 15,9 % 13,1 % 12,8 % 12,1 % 11,6 % 9,7 % % 5 % 1 % 15 % 2 % 25 % 3 % Prosent Tall fra 22

5 Sammendrag og kommentarer Finansiering av legemiddelforbruket Rikstrygdeverket (blå resept) 56,5 % Reseptfrie legemidler 11,5 % Pasientegenandel 6,5 % Annet offentlig bidrag til hvit-resept 1,6 % Sykehus Hospitals 11,2 % Reseptpliktig (hvit-resept) 12,9 % Tall fra 23 Forbrukerens utgifter til legemidler i forhold til andre utgifter Matvarer Kjøp av bil Klær Restauranttjenester Feriereiser, pakketurer Personlig pleie Teletjenester Alkoholholdige drikkevarer Tobakk Spill og lotteri Mineralvann, leskedrikker og juice Legemidler Kjæledyr Kroner per innbygger Gjennomsnittlige årlige tall Daglige kostnader for bruk av legemidler Kostnader pr pasient Hovedindikasjon pr dag (kr) Høyt kolesterol 2-13 Høyt blodtrykk 1-11 Forebygging av blodpropp <1 Astma 3-16 Allergi 2-4 Depresjon 3-9 Leddgikt/slitasjegikt 2-1 Diabetes (insulin) 7-15 Magesår og reflukssykdom 8-11 Lavt stoffskifte <1 Anslag fra januar 25 Pasientenes utgifter til legemidler Folketrygden, sykehusene og pasienten selv finansierer legemidlene. I underkant av en tredjedel av legemiddelutgiftene blir betalt av pasientene. Dette dreier seg om reseptfrie legemidler, legemidler på resept som ikke refunderes av folketrygden og egenandeler på blåreseptmedisiner. Egenandelstaket, det vil si pasientenes maksimale utgifter til legebesøk og medisiner på blå resept i løpet av et kalenderår, var 155 kroner i 24. Egenbetalingen på refunderbare legemidler er lavere i Norge enn i Norden for øvrig. Den norske andelen er også under gjennomsnittet i Europa. I årene brukte norske forbrukere i gjennomsnitt 1 84 kroner på legemidler hvert år. En gjennomsnittsnordmanns personlige utgifter er mer enn halvannen gang så høye på tobakk, og over dobbelt så høye på alkohol, som på legemidler. Daglige kostnader for mange behandlinger Hvor mye koster det å behandle en pasient for vanlige lidelser og tilstander med legemidler? Som tabellen viser, varierer tallene for hver enkelte sykdom fordi det avhenger av hvilken terapi som velges for den enkelte pasient. Kostnadsanslagene baserer seg på normal bruk av de mest benyttede legemidlene innenfor hver sykdomsgruppe.

6 Tall og fakta 25 kortversjon Mindre enn fire prosent av folketrygdens utgifter går til legemidler Legemidler er en av flere innsatsfaktorer i helsetjenester, og gratis eller subsidierte legemidler er en av mange velferdsordninger. Refusjon av legemidler utgjør en liten andel av folketrygdens samlede utgifter. I 23 representerte legemidler 3,7 prosent av de samlede utgifter. Folketrygdens utgifter til ulike formål Mill. kr Tall fra 23 % angir andel av totale utgifter 258 -,1 % ,2 % 511-2,3 % ,7 % ,4 % ,7 % , % ,7 % , % ,6 % ,2 % Alderspensjon Utbetalt av andre etater (dagpenger) Andre utbetalinger Administrasjon Medisinsk rehabilitering Ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon Helsevern ekskl. legemidler Sykepenger og fødselspenger mm. Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler Uførestønad Merverdiavgift på legemidler I 24 hadde Norge 24 pst merverdiavgift (mva) på legemidler, og var ett av tre europeiske land som fortsatt krever full merverdiavgift på legemidler. I det øvrige Europa har legemidler som refunderes av det offentlige gjennomgående lavere merverdiavgift enn matvarer og andre varer. Gjennomsnittlig standard merverdiavgift i Europa er rundt 19 prosent, mens merverdiavgiften på legemidler i gjennomsnitt er mellom 7 og 8 prosent. Fra 1. januar 25 øker mva-avgiften ytterligere i Norge til 25 prosent. Mva på mat blir fra samme tidspunkt redusert til 11 prosent. Legemidler Mva på legemidler og andre varer og tjenester i Europa Land Standard MVA % MVA på legemidler % Reseptpliktige Reseptfrie MVA på matvarer % Danmark 25, 25, 25, 25, Norge 24, 24, 24, 12, Tyskland 16, 16, 16, 7, Italia 2, 1, 1, 4,-1, Finland 22, 8, 8, 17, Nederland 19, 6, 6, 6, Spania 16, 4, 4, 4,-7, Frankrike* 19,6 2,1-5,5 2,1-5,5 5,5 Sverige 25,, 25, 12, Storbritannia** 17,5, 17,5,-17,5 Data pr 24 * Blåresept 2,1%, hvitresept 5,5% **17,5% mva. på legemidler kjøpt av sykehus Legemidler på sykehus og sykehjem Utgiftsandelen til legemidler i helseinstitusjoner er gjennomgående lav, og har holdt seg stabil de siste årene. I 23 brukte helseinstitusjonene 2,6 prosent av sitt samlede budsjett på legemidler. Legemiddelutgifter som andel av samlede driftsutgifter i helseinstitusjoner i Norge Prosentvis utgiftsandel legemidler 4, % 3,5 % 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 % 3,5 % 3, % 2,8 % 2,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 %, %

7 Sammendrag og kommentarer Markedsandel Markedsandel 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet (AIP) i omsetning 1,7 % 1,2 % 9,8 % 9,1 % 8,8 % 8,4 % 8, % 8, % 7,8 % Tall inkl. salg fra apotek og andre utsalg Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet (DDD) 25,1 % Tyskland Storbritannia Denmark Nederland Østerrike Frankrike 23,1 % 22,3 % 21,7 % 21,2 % 2,6 % 19,8 % 19,6 % 19,8 % Sverige Norge Irland Spania Belgia Sveits 24 Tall inkl. salg fra apotek og andre utsalg Generikas andel av totalmarkedet 11,4 % 1,9 % 6,9 % 6,1 % 4,2 % 3,9 % 3,1 % 2,8 % 2, % 18,3 % 17,9 % 27,1 % % 5 % 1 % 15 % 2 % 25 % 3 % Markedsandel Data fra 22 Reseptfrie legemidler 24 var det første året det var tillatt å selge flere typer reseptfrie legemidler utenom apotek, som for eksempel i dagligvarebutikker og på bensinstasjoner. Reseptfrie legemidler representerer 7,8 prosent av den totale legemiddelomsetningen i AIP (pris inn til apotek/detaljist), men står for 11,2 prosent ut til forbruker i 24. Veksten i omsetningen av reseptfrie legemidler var 3,4 prosent i 24. Fra 1995 har det vært fri prissetting på reseptfrie legemidler i Norge. De mest omsatte legemidlene er midler mot smerte og feber, mens allergimedisiner viste størst vekst i prosent reseptfritt De reseptfrie legemidlenes andel av totalmarkedet målt i definerte døgndoser (DDD) viste en svakt nedadgående tendens frem til 22. Deretter har andelen vært stabil, og utgjorde 19,8 prosent i 24. Bruk av generika Etter at et originalpreparat er gått av patent, er det åpent for andre produsenter å fremstille kopipreparater (generika) som inneholder samme virkestoff som original preparatet. Fra 1. mars 21 ble det åpnet for generisk bytte i apotek. I løpet av de to siste årene har omsetningen av generiske legemidler målt i DDD økt noe. Av de skandinaviske landene hadde Norge den laveste markedsandelen for generika målt i verdi, med 1,9 prosent som andel av totalt legemiddelsalg. Kopipreparatenes andel av det generiske byttbare markedet i Norge var i 24 på 31 prosent, målt i verdi og 48 prosent målt i DDD. Parallellimport Parallellimporten utgjorde 6,2 prosent av omsetningen i 24.

8 Tall og fakta 25 kortversjon 1376 forskjellige virke stoffer i Norge På det norske markedet finnes det i dag 1376 virkestoffer. Det kom 34 nye virkestoffer på markedet i 24. Et virkestoff er definert som den kjemiske eller biologiske forbindelsen som gir den medisinske effekten i et ferdigfremstilt legemiddel. Flere virkestoffer gir dermed flere muligheter i behandling av pasienter. Antall virkestoffer på det norske markedet Virkestoffer Kostnader ved å få frem nye legemidler Bare 1 av 1 legemidler under utvikling kommer på markedet. Det kostet i 21 i gjennomsnitt over 8 millioner US dollar å forske frem, utvikle og få godkjent et nytt legemiddel. Denne prosessen tar i gjennomsnitt 13 år av en patenttid på 2 år. Det er først og fremst kliniske utprøvingen som er årsak til kostnadsøkningen. Gjennomsnittlig 4 pasienter deltar nå i utviklingsprogrammet for et legemiddel en betydelig økning som følge av strengere krav fra legemiddelmyndighetene Forskning og utviklingskostnader for et nytt legemiddel Mill. US$ Internasjonal prisindeks for legemidler Internasjonal prisindeks for legemidler Figuren viser at legemiddelprisene i Norge er lave i europeisk sammenheng. Av de 16 europeiske landene som er med i denne undersøkelsen, er det bare Hellas som har lavere priser på medisiner enn Norge. Prisundersøkelsen, gjennomført av LMI i samarbeid med medlemsbedriftene, er basert på 3 av de mestselgende enkeltlegemidlene i Norge. Disse representerer i underkant av 4 prosent av omsetningen. Indeks, Norge= Greece Norway Spain Italy Belgium France Sweden Austria Portugal Germany Denmark Finland Netherlands UK Ireland Switzerland Tall fra mars 24

9 Sammendrag og kommentarer Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling Mill. kr , 76, 6 592,5 62, 621,5 571, ,6 827,5 13, Investeringer i forskning og utvikling i prosent av omsetningen Legemiddelindustrien investerer 1 milliard til forskning i Norge Legemiddelindustriens egne investeringer i forskning og utvikling i 23 var på 12 millioner kroner, og industrien er en vesentlig bidragsyter til medisinsk forskning og utvikling her i landet. Norge ligger likevel langt etter våre naboland Sverige, Finland og Danmark i samlet offentlig og privat bidrag til medisinsk forskning. Norge ligger også under gjennomsnittet for OECD-land i totale forskningsmidler sett i forhold til antall innbyggere. Legemiddelindustrien i Norge har de siste årene investert cirka ti prosent av omsetningen i forskning og utvikling (FoU). I 23 steg investeringen i FoU til 11,2 prosent. 14 % Andel omsetning 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 11,1 % 11,6 % 11,1 % 9, % 9,6 % 9,5 % 11,2 % 14 5 pasienter med i legemiddelstudier Ved utgangen av 23 pågikk 175 kliniske studier i Norge, initiert av industrien pasienter deltok, og 1215 utprøversteder var involvert. 2 % % Europa 22,7 % FoU-investeringer bioteknologi fordelt på regioner Canada 2,5 % 23 Asia & Oceania,9 % Mesteparten av forskningen foregår i USA I både Europa og USA har man gjennom det siste tiåret sett en betydelig vekst i legemiddelindustriens FoU-investeringer. Imidlertid skjer nå en stadig større andel av forskning og utvikling av nye legemidler i USA, særlig innenfor bioteknologi. 22-tall USA 73,9 %

10 Tall og fakta 25 kortversjon Nesten 46 ansatte i legemiddelfirmaer i Norge Legemiddelindustrien i Norge sysselsetter i underkant av 46 personer. De ansatte arbeider innenfor områder som medisinsk forskning, produksjon, registrering, markedsføring og bivirkningsovervåkning. De fleste legemiddelfirmaene som er etablert i Norge er utenlandske. De importerer, leverer og følger opp sine legemidler i Norge. Ca 66 av alle sysselsatte i industrien arbeider med forskning og utvikling av legemidler. Av disse er nesten halvparten engasjert i klinisk legemiddelutprøving. Ansatte Antall ansatte i legemiddelindustrien i Norge Antall mottakerland av norskproduserte legemidler Seks firmaer produserer legemidler i Norge Det er i dag seks bedrifter som har lagt legemiddelproduksjon til Norge. Mer enn 6 prosent av alle ansatte i legemiddelindustrien i Norge arbeider i et selskap med produksjon her i landet. Antall land Amersham Health Fresenius Kabi Weifa Nycomed Pharma Alpharma Pronova Importen langt større enn eksporten Norge importerer langt mer legemidler enn vi eksporterer, men produksjonen i Norge har likevel økt de siste årene. De seks firmaene som produserer i Norge eksporterer legemidler til en rekke land Millioner kr Data fra 24 Norges eksport og import av legemidler

11 Sammendrag og kommentarer Legemiddelindustriforeningen Legemiddelindustriforeningen (LMI) er en bransjeforening for legemiddelindustrien i Norge, og har 43 medlemsbedrifter. LMIs medlemmer står for 83,1 prosent av omsetningen på det norske markedet. LMI arbeider med myndighetskontakt, generell profilering av industrien, bransjeservice og kursvirksomhet, utrednings arbeid og produksjon av statistikk. Mer statistikk Denne brosjyren er en kortversjon av en større statistisk publikasjon som LMI utgir hvert år. Den komplette versjonen av Tall og fakta 25 inneholder 132 tabeller eller figurer, og inneholder også tall for veterinærmedisinske legemidler samt detaljerte fylkesoversikter. Publikasjonen har både norsk og engelsk tekst. Ta kontakt med LMI på hvis du ønsker denne tilsendt. Kilder Av plasshensyn har vi ikke oppgitt kilder under hver enkelt figur i denne boken. Vi har benyttet tall fra Statistisk sentralbyrå, Farmastat, Statens legemiddelverk, Rikstrygdeverket, OECD Health Data og andre internasjonale statistikk-kilder. I den utvidede utgaven av Tall og fakta 25 vil du finne kildene til hver enkelt tabell. Tilgjengelig på internett Alle tall, figurer og tabeller i den komplette utgaven av Tall og fakta 25 finnes også på LMIs nettsted, Du kan laste ned tabellene i flere formater, blant annet PDF og Powerpoint. Samfoto / Bjørn Rørslett Hvis du vil vite mer om de enkelte legemidlene, kan du gå inn på eller pasientutgave Opplysninger om veterinærmedisinske legemidler finnes på

12 Mer legemiddelstatistikk finner du på Informasjon om de enkelte legemidlene finner du i eller i Forsidefoto: Samfoto / Jan Rabben Ansvarlig utgiver: Legemiddelindustriforeningen Postboks 734 Sentrum, N-15 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: ISSN X

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 26 Liten vekst i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på 16, 1 milliarder kroner i AUP (apotekenes utsalgspris) i 25. Fra 24 til

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 27 Reell reduksjon i legemiddelomsetningen Omsetningen av legemidler var på 16,4 milliarder kroner i 26 målt i AUP (apotekenes utsalgspris). Fra

Detaljer

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustriforeningen. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustriforeningen Legemidler og helsetjeneste 2008 Beskjeden vekst i legemiddelsalget Omsetningen av legemidler var på ca 16,9 milliarder kroner i målt i apotekenes utsalgspris (AUP). Justert

Detaljer

Legemiddelindustrien. Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste

Legemiddelindustrien. Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustrien Tall og fakta 2010 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2010 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette

Detaljer

Gjengivelse av tekst og tabeller er tillatt ved kildehenvisning.

Gjengivelse av tekst og tabeller er tillatt ved kildehenvisning. Tall og Fakta 2006 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet. Alle figurer og tabeller er lagt ut på LMIs hjemmside, www.lmi.no.

Detaljer

legemiddelmarkedet en kort innføring

legemiddelmarkedet en kort innføring l e g e m i d d e l m a r k e d e t en kort innføring 4 Legemiddelmarkedet INNHOLD 1 INNLEDNING 4 1.1 GENERELT OM LEGEMIDLER 4 Hva er et legemiddel? 4 Hvorfor innvilges nye legemidler patent? 5 Hva skjer

Detaljer

Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X

Tall og fakta. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n Tall og fakta 2 0 0 8 Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X Tall og Fakta 2008 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste

Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Tall og Fakta 2009 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2013 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2013 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske.

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Kortversjon Tall og fakta 2013 Legemidler og helsetjeneste For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Tall og fakta

Detaljer

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007

Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Resultater fra LMIs årlige forsknings og utviklingsundersøkelse 2007 Innledning Legemiddelindustriforeningen, LMI, sender hvert år ut en forespørsel til sine medlemsfirmaer om deres investeringer i forskning

Detaljer

Tall og fakta. Kor t versjon. Legemidler og helsetjeneste

Tall og fakta. Kor t versjon. Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Tall og fakta 2011 Kor t versjon Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2011 Kortversjon Legemiddelindustrien (LMI) i Norge Medisinske fremskritt for bedre helse

Detaljer

LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 2010. Basert på 2009-tall

LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 2010. Basert på 2009-tall LMIs forsknings- og utviklingsundersøkelse 21 Basert på 29-tall Innholdsfortegnelse OM LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) I NORGE...4 INNLEDNING...5 ANTALL ANSATTE I NORGE...6 FOU-INVESTERINGEN TIL LMIs MEDLEMSBEDRIFTER...7

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 214 For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

Tall og fakta. L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X

Tall og fakta. L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n. Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X L e g e m i d d e l i n d u s t r i f o r e n i n g e n Tall og fakta 2 0 0 7 Legemidler og helsetjeneste ISSN 1503-352X Tall og Fakta 2007 (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

Er legemidler fortsatt billige i Norge?

Er legemidler fortsatt billige i Norge? Er legemidler fortsatt billige i Norge? Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume Legemiddeldagen, 6. mai 2010, Oslo www.nhh.no Introduksjon Oppdrag fra Apotekforeningen (oppfølging av tidligere

Detaljer

Nycomed - et Takeda-selskap

Nycomed - et Takeda-selskap Nycomed - et Takeda-selskap DET NYE SELSKAPET I TALL Nr >70 Markeder i verden i #1 12 Japans 30% Nycomeds hvor salg av største årlige Takeda er operative reseptbelagte legemidler farmasøytiske selskap

Detaljer

TALL OG FAKTA 2014 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2014 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2014 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2014 Bedre informasjon = bedre medisinbruk Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

TALL OG FAKTA 2015 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2015 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2015 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2015 Bedre informasjon gir bedre medisinbruk Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling

Detaljer

TALL OG FAKTA 2016 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2016 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2016 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2016 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Legemidlers andel av helseutgiftene i OECD Legemiddelforbruket (DDD) i Norden Legemiddelforbruket i Norge Offentlige

Detaljer

TALL OG FAKTA 2012 Legemidler og helsetjeneste

TALL OG FAKTA 2012 Legemidler og helsetjeneste TALL OG FAKTA 2012 Legemidler og helsetjeneste Tall og fakta 2012 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 216 For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

Legemidler hvilke effekter gir konkurranse?

Legemidler hvilke effekter gir konkurranse? Legemidler hvilke effekter gir konkurranse? AV: TERJE MELHUUS LINE SAMMENDRAG I Norge blir konkurranse i legemiddelmarkedet regulert gjennom den såkalte trinnprismodellen. Trinnprismodellen ble innført

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 005 apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår apotek og legemidler 2 0 0 5 Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår i nnhold 006 012 020 026 032

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske.

Legemidler og helsetjeneste. For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Kortversjon all og fakta 2014 egemidler og helsetjeneste For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. all og fakta 2014

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste

Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Tall og fakta 2011 Legemidler og helsetjeneste 1 Tall og fakta 2011 Tall og fakta - Legemidler og helsetjeneste Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Utkast til forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til

Detaljer

Legemidler og helsetjeneste

Legemidler og helsetjeneste L e g e m i d d e l i n d u s t r i e n Legemidler og helsetjeneste 2010 Legemiddelindustrien (LMI) Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge, og har 43 medlemsbedrifter.

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter

Detaljer

Refusjon og generisk bytte

Refusjon og generisk bytte Refusjon og generisk bytte Steinar Madsen Legemiddelverket Del 1: Legemiddelkostnader Legemiddelkostnader i Norge Milliarder NOK 30,0 25,0 Nye legemidler, nye behandlingsmuligheter 25,3 mrd (+8,9%). 20,0

Detaljer

LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI

LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI LEGEMIDDELINDUSTRIENS SYN PÅ HELSEØKONOMI Petter Foss, Leder av helseøkonomiske utvalg i LMI og Head of Market Access Oncology, Norvatis Oslo, 3 mai 2016 Interesse(konflikter) & Disclaimer Leder for LMI

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI. Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006

Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI. Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006 Riktig bruk av legemidler en rapport fra LMI Adm.direktør Pål Christian Roland, LMI NAFs legemiddeldag, torsdag 11. mai 2006 Ofte gjentatte påstander om legemiddelbruk 1. Legemiddelutgiftene i Norge er

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 2013 For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Nesten samtlige nye medisiner

Detaljer

Innst. S. nr. 227. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2008 2009)

Innst. S. nr. 227. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Innst. S. nr. 227 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen)

Høringsnotat. Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen) 1 Høringsnotat Forslag til endringer i legemiddelforskriften (redusert trinnpris for virkestoffet atorvastatin og heving av bagatellgrensen) Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2014 2 Innhold 1. Høringsnotatets

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 211 Innledning Den internasjonale konkurransen innen medisinsk forskning blir stadig tøffere. I kombinasjon med økte kostnader og mindre tid avsatt til forskning

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren.

er en annen enn den som bestemmer legemiddelbruken (legen), som igjen er en annen enn brukeren. 30 Apotek og legemidler 2008 Apotek og legemidler 2008 31 2 PrisfasT settelse Som de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen

Detaljer

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE?

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten Erland Skogli 20. APRIL 2017 INNLEDNING Immunterapi

Detaljer

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin

Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin Høringsnotat Endring av trinnpris for virkestoffet simvastatin 1 Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Innledning... 3 3. Mål om lavest mulig pris... 4 4. Prisregulering for byttbare

Detaljer

Legemidler som innsatsfaktor i helsetjenesten. Karianne Johansen Dr.scient, Cand.Pharm, MM DM Arena seminar 24. oktober 2012

Legemidler som innsatsfaktor i helsetjenesten. Karianne Johansen Dr.scient, Cand.Pharm, MM DM Arena seminar 24. oktober 2012 Legemidler som innsatsfaktor i helsetjenesten Karianne Johansen Dr.scient, Cand.Pharm, MM DM Arena seminar 24. oktober 2012 Interessekonflikter Arbeider i bransjeforeningen, LMI Styremedlem i Farmastat

Detaljer

apotek og legemi dler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemi dler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 007 apotek og legemi dler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår apotek og legemi dler 2007 Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår i n n h o l d 006 Tallenes tale

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

FoU. undersøkelsen 2017

FoU. undersøkelsen 2017 FoU undersøkelsen 2017 Legemiddelindustrien (LMI) i Norge Hvert år gjennomfører LMI en undersøkelse om forskning og utvikling (FoU) som resulterer i FoU-rapporten. Årets rapport inneholder tall fra 2016,

Detaljer

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene.

I dette kapitlet beskrives hvordan prisene på legemidler i Norge blir fastsatt, avhengig av karakteristika for de ulike legemidlene. 3PRISFASTSETTELSE 3. Prisfastsettelse 3 Som i de aller fleste vestlige land regulerer også norske myndigheter prisene på reseptpliktige legemidler. Den viktigste begrunnelsen for dette er å skjerme samfunnet

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk

1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk Erik Fjærli og Aud Walseth 1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk I dette kapittelet gir vi en framstilling av hovedtrekkene ved skatter og overføringer i Norge, sett i internasjonalt

Detaljer

Besteforeldrerolle og velferdsstat Katharina Herlofson og Gunhild O. Hagestad, NOVA

Besteforeldrerolle og velferdsstat Katharina Herlofson og Gunhild O. Hagestad, NOVA Besteforeldrerolle og velferdsstat Katharina Herlofson og Gunhild O. Hagestad, NOVA As times goes by Aldring, generasjon og velferd V. Norske kongress i aldersforskning Voksenåsen, 1.-2. desember 2011

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Aktørene i legemiddelmarkedet

Aktørene i legemiddelmarkedet Aktørene i legemiddelmarkedet Produsentene og grossistene FRM 2310 - jan06 Tonje Krogstad 1 Aktørene i distribusjonskjeden Produsentene Grossistene Apotekkjedene/apotekene Legemiddelbrukeren FRM 2310 -

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Prisregulering og parallellimport av legemidler

Prisregulering og parallellimport av legemidler Prisregulering og parallellimport av legemidler Kurt R. Brekke (NHH), Tor Helge Holmås (UNI), Odd Rune Straume (Minho) Helseøkonomikonferansen Solstrand, 13. 14. mai, 2013 Oversikt Motivasjon og problemstilling

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

TALL OG FAKTA Legemidler og helsevesen 2017

TALL OG FAKTA Legemidler og helsevesen 2017 TALL OG FAKTA Legemidler og helsevesen 2017 Tall og fakta 2017 Legemiddelindustrien (LMI) gir årlig ut publikasjonen Tall og fakta. Dette er en statistikksamling over legemidler, helse og legemiddelmarkedet.

Detaljer

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet Status, ambisjoner og rammebetingelser Lanseringsseminar for Indikatorrapporten Norges Forskningsråd, 15. Oktober 2014 Bør det norske næringslivet forske

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler Dokument nr. 3:7 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien

Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien Forskning og utvikling i Legemiddelindustrien 212 Last ned denne rapporten i pdf-format Tall og fakta om legemiddelindustrien Du kan laste ned QR-kodeleser gratis i App Store og Android Market Nær 1 %

Detaljer

Plassering av den norske helsesektoren i tid og rom

Plassering av den norske helsesektoren i tid og rom 1 Plassering av den norske helsesektoren i tid og rom Erling Holmøy Statistisk sentralbyrå Helseøkonomikonferansen, Sundvolden 19. mai 2014 Norge i 2013 bruker 56 747 kr til HO per innbygger (288 mrd totalt).

Detaljer

STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015

STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015 STRATEGI FOR LEGEMIDDELUTVIKLING. HVORFOR ER NYE LEGEMIDLER SÅ DYRE? Petter Foss Oslo, 21 mai 2015 Interessekonflikter Leder for LMI sitt utvalg for pasienttilgang Ansvarlig for markedstilgang for Novartis

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Legemiddelmarkedet etter apotekreformen: Regulering, markedsstruktur og konkurranse Dag Morten Dalen Handelshøyskolen BI og Frischsenteret Skriftserie

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen Apoteket i helsetjenesten mot 2020 Legemiddeldagen 6. mai 2010 Det var en gang... Legemiddeldagen 2010 (2) Legemiddeldagen 2010 (3) fantes en farmasøyt som trillet piller dagen lang Legemiddeldagen 2010

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler

Høringsnotat. Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler Høringsnotat Forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler Helse- og omsorgsdepartementet September 2013 Innhold 1. Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten

BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten 1 8. J A N U A R 2 0 1 7 BRUKER VI FOR MYE PÅ HELSE? En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten - «At vi ligger omtrent der

Detaljer

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt

4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt Apotek og legemidler 2006 031 d e l i i l e g e m i d d e l p r i s e r 4.legemiddelpriser i norge og internasjonalt l e g e m i d d e l p r i s e r i n o r g e Felles for de fleste land det er naturlig

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/184

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/184 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for nærmere angitte legemidler som skal kjøpes av pasienter på ethvert apotek, men refunderes av Rikstrygdeverket gjennom

Detaljer

Prioriteringer i norsk helsetjeneste. Bjørn-Inge Larsen

Prioriteringer i norsk helsetjeneste. Bjørn-Inge Larsen Prioriteringer i norsk helsetjeneste Bjørn-Inge Larsen Helse i utvikling 2011 Bjørn-Inge Larsen 2 Helsetjenestens ansvar: Alle pasienter og Pasienter som står fram på avisenes førstesider Alle pasienter

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017 Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 17. januar 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2014 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert Nasjonalregnskapet - Formål Overordnet oversikt

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

LEGEMIDDELMARKEDET ETTER APOTEKREFORMEN: REGULERING, MARKEDSSTRUKTUR OG KONKURRANSE

LEGEMIDDELMARKEDET ETTER APOTEKREFORMEN: REGULERING, MARKEDSSTRUKTUR OG KONKURRANSE LEGEMIDDELMARKEDET ETTER APOTEKREFORMEN: REGULERING, MARKEDSSTRUKTUR OG KONKURRANSE AV DAG MORTEN DALEN HANDELSHØYSKOLEN BI OG FRISCHSENTERET FORORD Rapporten beskriver utviklingen i legemiddelmarkedet

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015

Apotek og legemidler. En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler En oversikt over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015 Apotek og legemidler Apotekforeningen Februar 2016 Trykk: Konsis Det kan siteres fra heftet, dersom kilden oppgis www.apotekstatistikk.no

Detaljer

Offentlig finansiering av legemidler i Norge. Kristin Svanqvist Enhetsleder Metodevurdering og refusjon

Offentlig finansiering av legemidler i Norge. Kristin Svanqvist Enhetsleder Metodevurdering og refusjon Offentlig finansiering av legemidler i Norge Kristin Svanqvist Enhetsleder Metodevurdering og refusjon Godkjenning av legemidler hva er hva? Markedsføringstillatelse Europeisk tillatelse for å markedsføre

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

hos barn og unge, voksne og eldre

hos barn og unge, voksne og eldre 86 Apotek og legemidler 28 Apotek og legemidler 28 87 5 Analyser av utviklingen i legemiddelmarkedet Barn og unge Med barn og unge menes de i aldersgruppen til og med 17 år. Det ble omsatt legemidler på

Detaljer

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001 Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 21 Disposisjon Utsiktene for norsk økonomi Innretningen av den økonomiske politikken Sentrale

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

Makspris på leveår: bør det settes en grense for hvor mye samfunnet skal være villig til å betale for helseforbedringer?

Makspris på leveår: bør det settes en grense for hvor mye samfunnet skal være villig til å betale for helseforbedringer? Makspris på leveår: bør det settes en grense for hvor mye samfunnet skal være villig til å betale for helseforbedringer? Oslo 6. mars 2008 Ivar Sønbø Kristiansen (ivarsk@c2i.net) Institutt for helseledelse

Detaljer

Bruk av helsetjenester i Norge

Bruk av helsetjenester i Norge Ivar Sønbø Kristiansen Bruk av helsetjenester i Norge Michael 2006; 3:Suppl 3: 90 6. Sammendrag Norge har oppgradert sitt helsevesen fra turist- til forretningsklasse. Den sterke veksten i norsk nasjonaløkonomi

Detaljer

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten

De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske modellene og de som står utenfor Grenser for solidaritet? Fafos jubileumskonferanse, 15-16 februar 2007 Tone Fløtten De nordiske landene 1930-2007: en suksessreise fra nød og fattigdom til

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Farmakoøkonomi: Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Tiltak for å minske legemiddelpriser Maksimalpris for legemidler på resept Likeverdig

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Xeni Kristine Dimakos, avdelingdirektør Analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 deltakerland Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Storbritannia,

Detaljer

Apotekstatistikk 2007

Apotekstatistikk 2007 Apotekstatistikk 2007 30. januar 2009 Apotekstatistikk 2007 Innhold 1. Innledning...2 2. Konklusjoner 2007...3 3. Regnskapsstatistikk 2007 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste...3 4. Omsetning

Detaljer

Nordisk Råd konferanse 24. januar 2012 : Fremtidens Velferd i Norden. Felles utfordringer og muligheter. www.hero.uio.no

Nordisk Råd konferanse 24. januar 2012 : Fremtidens Velferd i Norden. Felles utfordringer og muligheter. www.hero.uio.no Nordisk Råd konferanse 24. januar 2012 : Fremtidens Velferd i Norden. Felles utfordringer og muligheter www.hero.uio.no Vägval i vården - En ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden http://www.eso.expertgrupp.se/uploads/documents/eso_rapport%20

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 23. august 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2016 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000

Detaljer