ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

2 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg har vi en barnehager under bygging. Visjonen vår er Verdier for generasjoner og verdiene våre er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen. Alle våre barnehager bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Strategien vår er å ivareta barndommens egenverdi og legge grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. Akasia har valgt å benytte seg av muligheten til å fastsette særlige bestemmelser for livssynsformål og legger følgende til grunn for virksomheten i våre menighetsbarnehager: Barnehagen bidrar til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Akasia er en omformulering av ordet akasie som stammer fra akasietreet. Et tre og treverk er noe Akasias arbeidere innen bygg og anlegg har et godt forhold til. Også i barnehagene våre er dette et symbol som passer godt inn det handler om å gi barna et godt rotfeste i kristne verdier, samtidig som vi gir dem mot til å utfolde seg og strekke seg lenger. Logoen inneholder enda mer symbolikk. Den grønne streken representerer fortid, nåtid og fremtid. Det er en sentral oppgave for alle deler av Akasia å ta vare på arven fra tidligere generasjoner, tilføre arven verdier fra vår tid og videreføre denne arven til kommende generasjoner. Samspillmetoden Dialog Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foresatte og barnehagens personale. Akasia har derfor valgt samspillmetoden Dialog som et sentralt pedagogisk arbeidsredskap for sine barnehager. Samspillsmetoden dialog tar utgangspunkt i 7 prinsipper for å utvikle bedre samspill. 1. Vis at du bryr deg 2. Juster deg til barnet 3. Snakk hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt av 4. Gi ros og anerkjennelse 5. Felles fokus 6. Gi mening til barnas opplevelser 7. Sett positive grenser Arbeidet med metoden bevisstgjør oss på våre holdninger og daglige kommunikasjon i alle våre relasjoner i barnehagen. Vi jobber for å tilby innføring i denne metoden til foreldre/foresatte. Interesse kan formidles til enhetsleder. 2

3 Innhold Samspillmetoden Dialog 3 Forord 4 Årsplanens funksjon 5 Hovedmålene våre 6 Omsorg 7 Lek 7 Læring 8 Danning 9 Barns medvirkning 9 Inkluderende fellesskap 10 Overgangen barnehage skole 10 Samarbeid barnehage hjem 11 Samarbeid barnehage kirken 11 Årshjul Rammeplanens fagområder 13 Kommunikasjon, språk og tekst 13 Kropp, bevegelse og helse 13 Kunst, kultur og kreativitet 13 Natur, miljø og teknikk 13 Etikk, religion og filosofi 14 Nærmiljø og samfunn 14 Antall, rom og form 14 Avdelingene våre 15 Årshjul Kvitveisen 17 Årshjul Blåklokka 19 Vurdering 21 Ulike dager/aktiviteter å merke seg for

4 Forord Årsplanen har et tidsperspektiv på ett år. Den er et arbeidsdokument og arbeidsredskap for den pedagogiske virksomheten i Akasia Arna kyrkelyd sin barnehage med mål for arbeidet vårt i 2014/2015. I forbindelse med utforming av planen har foreldre/foresatte fått anledning til å påvirke årsplanens innhold blant annet gjennom samarbeidsutvalget som også godkjenner årsplanen. Årsplanen gir i tillegg viktig informasjon til eier, politikere, barnehagen sine samarbeidspartnere, andre interessenter og Bergen kommune som har tilsynsmyndighet for barnehagen. Årsplanen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og i vår egen langtidsplan gjeldende for Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder barnets evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape) 4

5 Årsplanens funksjon Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager legger føringer for årsplanens funksjon, og understreker foreldrenes rett til medvirkning i utforming av barnehagens planer. Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i barnehagen og gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Planen danner grunnlag for kommunens tilsyn med barnehager. Årsplanen gir spesiell informasjon om årets satsingsområder og hovedlinjene for det pedagogiske arbeidet dette året. I langtidsplanen for Arna Kyrkjelyd kan dere lese mer om satsningsområdene våre for perioden frem til Barnehageloven sier: Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet Barnehagen jobber for å ivareta det enkelte barnet i fellesskapet, der barnet får omsorg, trygghet og utfordringer å strekke seg etter. Vi legger vekt på at barn og familie opplever at deres egenart blir respektert og ivaretatt i barnehagen, innenfor fellesskapets muligheter. Forståelse og gjensidig respekt er viktige stikkord her. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage Akasia Arna Kyrkjelyd sin barnehage startet i Barnehagen var eid og drevet av Arna Kyrkjelyd v/ soknerådet fram til juli 2008, da Bergen Kirkelige Fellesråd overtok eieransvaret. Vi hører fortsatt til i Arna Kyrkjelyd, og det er soknerådet som velger eierrepersentanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Barnehagen har to avdelinger Kvitveisen og Blåklokka, og har barn i alderen 1-6 år. Vi holder til i leide lokaler i Indre Arna bedehus, og har en stor og allsidig utelekeplass. Akasia Arna Kyrkjelyd sin barnehage har følgende særlige bestemmelser for livssynsformål: Barnehagen bidrar til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Som menighetsbarnehage synger vi sanger med kristent innhold, vi leser bibelske fortellinger og kristne barnebøker - i tillegg til annen litteratur, for å formidle grunnverdier og etiske tema. Vi tar også opp ulike temaer gjennom kirkeåret (se forøvrig årshjul for samlinger). Kunst, kultur, musikk og drama preger vårt pedagogiske arbeid sammen med barna. Dette er en tradisjon i vår barnehage som vi ønsker å ta vare på og utvikle videre. Vi har utarbeidet årshjul for Blåklokka og Kvitveisen. Årshjulet gir informasjon om ulike aktiviteter og arrangementer som er spesielt for dette barnehageåret. Vi velger å ha 5

6 lengre perioder med samme tema, slik at vi får gå i dybden sammen med barna. Selv om avdelingene jobber med tema på ulike måter vil vi ha et tett samarbeid på tvers av avdelingene i forbindelse med utelek, turer, fellessamlinger, arrangementer og felles lek i kjelleren. I år har vi valgt å ha ett gjennomgangstema for hele året. «Storelven året rund med toner av Vivaldi» Vi følger elvens liv både over og under vann gjennom året. Vi benytter musikken «De fire årstidene» av Vivaldi som virkemiddel for å belyse endringer som foregår i elv, sjø og vann i løpet av et år. Siden vi er en Fiskesprell-barnehage, så har vi fokus på å gjøre sjømat til en naturlig del av et balansert kosthold i barnehagen. Vi legger vekt på matglede og det å skape positive holdninger hos både voksne og barn. En dag i uken serverer vi kun fiskemat som pålegg. I tillegg har vi to varme fiskemåltid i måneden. Hovedmålene våre - Barna blir sett, hørt og verdsatt. - Barna stimuleres på alle sine utviklingsområder. - Barna opplever glede, trivsel og trygghet i barnehagen. - Barna opplever positive forventinger og tilbakemeldinger for å kunne utvikle et godt bilde av seg selv. 6

7 Omsorg Mål: Barnet opplever å få og gi omsorg. Vi jobber for at omsorg i barnehagen er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg preger alle situasjoner i barnehagen og kommer til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Personalet gir barna omsorg i de ulike situasjonene i barnehagehverdagen. Vi er nærværende og engasjert i det enkelte barns trivsel og utvikling. Vi legger vekt på at vi oppleves som trygge voksenpersoner både for barna og foreldre. Lek Mål: Barnet opplever at det har mulighet for læring, undring og utforsking gjennom lek. Leken er til enhver tid tilstede i barnehagehverdagen. Vi deler barna inn i ulike lekegrupper etter alder og modenhet. Vi jobber mye med å dele, vente på tur og hvordan vi kommuniserer sammen i leken. Leken har en egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv, og gir form til tanker og følelser. Med tanke på at læring er utvikling er det mye læring som skjer her på barnets premisser. Personalet stimulerer og oppmuntrer barna i leken til enhver tid. Vi hjelper og veileder barna i deres lek. Vi voksne deltar også aktivt i leken sammen med barna. 7

8 Læring Mål: Barna får mulighet for læring i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Gjennom lek og allsidig aktivitet får barna ulike opplevelser og erfaringer som bidrar til læring. Barna lærer i sitt samspill med andre mennesker og miljøet. Barn er nysgjerrige og vitebegjærlige og går på med stor lærelyst. I år blir barnegruppen inndelt i mindre grupper hver dag. Innholdet i gruppene varierer - noe av det vi prioriterer i år er: Lekegrupper Lesegrupper Spillgrupper Foto/data Språk/tall Sang og drama Faste turdager Deltakelse i hverdagsaktiviteter som matlaging, vasking, rydding og kosting ute osv. Personalet stimulerer og legger til rette for at barna lærer i de ulike hverdagssituasjonene i barnehagen. Vi legger vekt på at vi voksne er inspirerende og aktive sammen med barna. Vi viser omsorg og interesse for hvert enkelt barn. Gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering sikrer vi kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. 8

9 Danning Mål: Barna får mulighet til å reflektere over egne handlinger og væremåter ovenfor andre barn og voksne. Gjennom dannelsesprosessen legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Ved å vise respekt for hverandre vil danning synliggjøres i vårt daglige arbeid. I møte med hverandre i hverdagen, legger vi særlig vekt på følgende: Vi sier hei når vi kommer i barnehagen. Vi sier takk for i dag når vi går. Vi sier kan jeg... kan du... Vi sier nei takk, ja takk Vi synger for maten. Vi sier Takk for maten Vi setter ord på følelser sammen med barna. Vi løser konflikter på en god måte sammen med barna. Vi jobber sammen med barna om regler i barnehagen og i samfunnet ellers. I tillegg til kontinuerlig arbeid med disse punktene i hverdagen, benyttes samtaler med barna enkeltvis og i grupper for å gå dypere inn i hva punktene betyr for hver enkelt av oss i møte med andre mennesker. Barns medvirkning Mål: Barna får mulighet til medvirkning i egen hverdag Barn har rett til medvirkning i eget liv. Dette betyr at de får uttrykke sine meninger, ønsker og behov, og bidra ved å delta aktivt sammen med andre barn og voksne i barnehagen. Barna medvirker til livet i barnehagen i kraft av hvem de er. Barns medvirkning er noe annet enn medbestemmelse. I arbeidet med barns medvirkning, legger vi særlig vekt på følgende: Vi samtaler med barna enkeltvis og i fellesskap, for eksempel i samlingsstund. Barna får mulighet til å reflektere over egne valg Barna får mulighet til å være med å utforme regler som gjelder i barnehagen. Personalet tar på alvor det som blir sagt av barna. Vi jobber etter samspillmetoden Dialog. ersonalet er lyttende og anerkjennende. Vi voksne er rollemodeller som gjennom vår væremåte fremmer motivasjon og inspirasjon. 9

10 Inkluderende fellesskap Mål: Barna blir sett og hørt hver eneste dag Vi møter hvert barn ut fra den enkeltes ståsted. Vårt grunnsyn er at alle individer er like mye verdt, og at andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som ens egen. Vi legger vekt på at hvert barn får oppleve at det er unikt og at det opplever å bli respektert for den det er. Ulikheter og det at vi alle er forskjellige trekkes frem som noe naturlig og positivt. Temaet belyses gjennom ulike aktiviteter og gjennom samtaler med enkeltbarn og i større grupper, og i hverdagsaktiviteter. Overgang barnehage - skole Barnehagen følger Bergen Kommune sine retningslinjer for overføring av informasjon mellom barnehage og skole. Barnehagen har egen Førskolegruppe som går på Kvitveisen, den heter Maxi. I år er de 4 jenter og 6 gutter. Vi jobber for å gi førskolebarna en minnerik og god avslutning på deres tid i barnehagen. Vel så viktig er det at de får en fin overgang og en god start på skoleåret. I førskolegruppen: - jobber vi systematisk med språksprell/tallsprell et par ganger i uken. Dette er et arbeidsverktøy for personalet og er beregnet for barn i førskolealder - har vi egne turer med vekt på mye fysisk aktivitet - gjennomfører vi skolebesøk til skolen barna skal begynne på - deltar barna som hjelpere i hverdagsaktiviteter - har vi ulike fremføringer som sang/teater på arrangementer 10

11 Samarbeid barnehage - hjem Mål: Barnehagen legger til rette for et gjensidig samarbeid der foreldre og personalet gir hverandre råd, hjelp og støtte til barnets beste. Vi legger vekt på å sikre barna mulighet for utvikling og trivsel gjennom barnehagehverdagen. Barnehagen er imøtekommende, støtter, hjelper og veileder foreldre/foresatte ved ønsker og behov. Kontakten med foreldre/foresatte foregår gjennom: Daglige samtaler ved henting og bringing Foreldremøte for alle nye foreldre før sommeren Foreldresamtaler Vi tilbyr minimum 2 samtaler i året. Foreldrerådet der alle foreldre er medlemmer Samarbeidsutvalget foreldrerådets talerør Brukerundersøkelser 1 gang i året 1-2 foreldremøter i året Samarbeid barnehagen - kirken Vi har et tett samarbeid med kirken i løpet av året. Vi besøker kirken ved Jul og Påske. Barnehagen og foreldre/foresatte inviteres til å delta på barnegudstjeneste 2. søndag i advent. To til tre ganger i året synger vi for de eldre i Kyrkjelydshuset. Prest/Kateket kommer i barnehagen 2-3 ganger i året. De synger og spiller sammen med oss, og forteller en bibelsk fortelling for barna. Presten deltar også på den årlige julefesten i januar, hvor han har en liten samlingsstund for barna. Vi har samlinger på begge avdelingene to ganger i mnd. hvor vi synger ulike sanger med kristent innhold, leser bibelfortellinger og tar opp ulike tema som handler om verdier og normer. Vi legger vekt på å gi barna rom for undring og spørsmål. (Se årshjul) 11

12 Årshjul for samlinger Måned Tema Bøker Sanger August Vennskap Den barmhjertige samaritan Jeg har en engel Du er du og du duger September Skapelsen Adam og Eva Noahs Ark Hvem har skapt Vil du vite hvordan det låt Oktober Sos-dagen Besøk av kateket Forteller om fadderbarnet vårt Jorda vi bor på Vi kan dele Sos-sangen Jorda vi bor på November Tilgivelse Josef og brødrene Gud er så glad i meg Jeg har en engel Jeg er trygg hos deg Desember Advent Kirkejubileet Julevandring i kirken Lucia vandring i Kyrkjelydshuset Juleevangeliet Et barn er født i Betlehem Maria, Maria Jeg er så glad hver julekveld Januar Jesus som barn Jesus i tempelet Når det stormer Besøk av kateket Februar Diverse bibelfortellinger Jesus stiller stormen Jeg er trygg hos deg Jeg har en engel Mars Sakkeus Sakkeus Sakkeus sangen April Påske Påskevandring i kirken Påskesvalene Lysbilder /powerpoint På Golgata Dine hender er fulle av blomster Mai Pinse Kirkens bursdag Måne og sol Opptre i Kyrkjelydshuset Juni Pinse Kirkens bursdag Jesus metter 5000 Måne og sol 12

13 Rammeplanens fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst bidrar barnehagen til at barna bruker sitt språk for å utrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Vi benytter rim, regler, dikt, sang og bøker som virkemidler i arbeidet med kommunikasjon. Vi legger til rette for gode samtaler i større og mindre grupper. Samspillmetoden «Dialog» danner en viktig ramme i arbeidet med samspill og relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Kropp, bevegelse og helse Gjennom arbeid med kropp bevegelse og helse bidrar barnehagen til at barna utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle mennesker er forskjellige. Barna får mulighet til å bli trygg i fellesskapet og til å oppleve mestring. Dette oppnår vi blant annet gjennom turer i skog og mark, dans og sansemotorisk trening. Barna er ute hver dag. Vi er en fiskesprell barnehage, noe som medfører at vi har et spesielt fokus på at at barna får i seg sunn mat. Kunst, kultur og kreativitet Ved å være sammen om kulturelle opplevelser og ved å gjøre eller skape noe i fellesskap bidrar vi til å øke samhørigheten i barnehagen. Bøker er viktige for barnas kulturutvikling og vi har derfor et stort bibliotek i barnehagen som barna har tilgang til bøker. Natur, miljø og teknikk Dette fagområdet bidrar til at barna får mulighet til å bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær, samt forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesker og naturen. Vi legger vekt på at barna er involvert i arbeidet med å ivareta våre Nærområder. 13

14 Barnehagen har egen fuglekasse med kamera, slik at barna får følge med på hva som skjer frem mot klekking av fugleeggene. Når vi er på turer plukker vi blant annet rognebær som vi lager rognebærgele av. Dette selges på «SOS-dagen». Arbeid med teknikk er en naturlig del av barnehagehverdagen. Barna bygger blant annet med Lego og klosser, noe som bidrar til utvikling av kreativitet og evner til å finne løsninger på utfordringer. Vi har også høvelbenk hvor barna får mulighet til å snekre og sage. Barnehagen har fått interaktiv tavle (Activboard) som brukes daglig i det pedagogiske arbeidet. Sammen med aktiviteter knyttet til foto og data, legger dette arbeidet grunnlag for utvikling av barnas tekniske forståelse. Etikk, religion og filosofi Vi legger til rette for at barna får mulighet til å utvikle toleranse, respekt og interesse for andre menneskers bakgrunn. Både med tanke på kulturelt, religiøst og livssynsmessig ståsted. Som menighetsbarnehage bidrar vi til «å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon». Sanger, fortellinger og bøker med kristent innhold er en naturlig del av vår hverdag. Vi legger også til rette for at barna får kjennskap til andre kulturer. Vi utvikler vår bevissthet om ulikheter gjennom tid til undring og spørsmål. Nærmiljø og samfunn Barnehagen bidrar til at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Samtidig jobber vi for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Vi benytter aktivt mulighetene i områdene rundt barnehagen for å gi barna mulighet til økt kunnskap om lokalmiljøet. Vi besøker blant annet Ådnatun bygdemuseum (keramikkverkstedet), vi tar turer i nærmiljøet, besøker barnas bosted, besøker andre barnehager, tar turer med veterantoget og reiser til byen med tog. Vi har eget tema om Samefolket, noe som er med på å øke bevisstheten om minoriteter. Vår årlige SOS-innsamling gir oss mulighet til å jobbe med betydningen av sosialt engasjement og hvordan hver enkelt kan bidra til at andre mennesker får det bedre. Antall, rom og form Barna får mulighet til å oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. Vi voksne resonerer og undrer oss sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall. Vi benytter pedagogisk materiell, som for eksempel «Tallsprell» for å gi mulighet for økt 14

15 forståelse av abstrakte begreper. Videre benytter vi ulike formingsmateriell for å gi barna erfaring med forming av figuer, proporsjoner og farger. Barna deltar på kjøkkenet og får her erfaring med å lese oppskrifter, måle og veie. De deltar i matlaging, dekker bord, rydder og vasker. Gjennom deltakelse i disse aktivitetene får barna bruke sin rom- og tallforståelse på en praktisk måte. Avdelingene våre Kvitveisen: 3-6 år - Blåklokka: 1-3 år Barnegruppene på Kvitveisen og Blåklokka deles hver dag i ulike grupper. Dette ser vi er hensiktsmessig for både barn og voksne. Barnegruppene blir roligere og er mer mottagelig for læring. Marihøngruppen : 1-2 år Hovedtema er omsorg og trygghet. Vi legger til rette for at barna får oppleve gode relasjoner til de voksne og inkludering i fellesskapet. Det å etablere vennskap er et viktig fokusområde her. Barna blir kjent med rutiner på avdelingen gjennom gjentagelser av aktiviteter som samlingsstunder, sang, musikk, utelek og innelek. Med Marihønene legger vi også til rette for formingsaktiviteter og utforsking av de nære omgivelsene. Bamsegruppen 2-4 år: Hovedtema er språk, eventyr og drama. Vi bruker historier og fortellinger som grunnlag for gjenfortelling, formingsaktivitet og dramatisering. I bamsegruppen fokuserer vi på sansemotorisk aktivitet og benytter musikk og sanger med bevegelser. I tillegg er vi mye på turer i nærmiljøet. 15

16 Pingvingruppen 4-5 år: Vi starter på høsten med å snakke om pingviner, lærer litt om hvor de bor, hva de spiser og hvordan de deler ansvar for egg og senere unger. Vi har en egen pingvin sang og tar en tur til akvariet for å studere de på nært hold. Gjennom hele året vil vi bruke mattekassen ett opplegg som gir barna muligheter til å bli kjent med matematikk på en spennende, lekbetont og pedagogisk måte. Pingvingruppen vil også jobbe med forskjellige formingsmaterialer knyttet opp mot temaene. Maxi 5-6 år: Denne gjengen er de eldste i barnehagen. Vi (vil) tar turer til skolene i nærområdet for at de skal bli litt kjent med omgivelsene og når våren nærmer seg har vi ett tettere samarbeid med skolene - vi blir invitert på besøk og barna får treffe barna som gikk i barnehagen året før. Gjennom hele året bruker vi permen tall- og språksprell. Permen inneholder øvelser og aktiviteter for å trene grunnleggende matematiske begreper og språklig bevissthet. Rom og posisjon, former, antall og telling, mønster og likhe, mål og vekt, oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling, ordanalyse, ord- og setningsbevissthet og morfembevissthet. Alle gruppene har i tillegg et eget opplegg som foreldre får informasjon om underveis via månedsplanen som leveres ut i ca. den 1. i hver mnd. 16

17 Årshjul Kvitveisen I lek, samlinger, samtaler og kreative aktiviteter får barna mulighet til å utvikle gode sosiale ferdigheter, lekekompetanse og språk. Vårt mål er at alle barna inkluderer andre, opplever å ha lekekamerater og at leken går på tvers av kjønn og alder. Vi jobber for at barna får oppleve seg selv som verdifulle og føler seg trygge sammen med omsorgsfulle voksne som ser dem og er lydhøre for deres meninger. Vi lar fantasien utvikle seg i lek, gjennom historier vi lager sammen og i formelle og uformelle situasjoner. Gjennom turer i naturen eller lek på uteområdet får barna oppleve variert fysisk aktivitet som er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Måned/Tema Hva Hvordan August Oppstart Barna blir kjent med og trygg på hverandre, de voksne og på regler og rutiner i barnehagen. Følelser Karsten og Petra bøker Navnesanger Bøker om følelser Prate om ulike følelser September Storelva året rundt med toner av Vivaldi Oktober Storelva året rundt med toner av Vivaldi Barna får begynnende kjennskap til Storelva. Hvor kommer elva fra? Hva lever i elva? Vi hører på Høst av Vivaldi Stemning? Assosiasjoner? Vennskap Bli mer kjent med Storelva Lære litt om Vivaldi SOS kafe Lakseline Turer til Storelva Formingsaktiviteter Vi lytter til musikk av Vivaldi VENNSKAPSFEST! Besøk av fiskarlaget Turer til Storelva Formingsaktiviteter Bøker, internett Lytte til musikk av Vivaldi November Storelva året rundt med toner av Vivaldi Desember Advent Januar Storelva året rundt med toner av Vivaldi Tur til akvariet Lage akvarium Lytte til Vivaldi Prins og prinsessefest Eget opplegg leveres ut før advent Julesanger CD DVD Formingsaktiviteter Bøker Juleevangeliet Fiskefestival Vinter av Vivaldi Stemning? Assosiasjoner? Ulik/lik Høst? Utstilling Utforske laks\fisk på nært hold Formingsaktiviteter Turer til Storelva Musikk Polognese Bake kaker Juleverksted Adventssamlinger Kirkebesøk Julevandring Turer til Storelva Luddes fiskesuppe Dramatisering Fiskesanger Fiskedam Turer til Storelva 17

18 Februar Storelva året rundt med toner av Vivaldi Mars Storelva året rundt med toner av Vivaldi April Påske Mai Storelva året rundt med toner av Vivaldi Juni Storelva året rundt med toner av Vivaldi Karneval Fastelavn Laksen vender hjem Lakseutforskning Vår av Vivaldi Stemning? - Assosiasjoner? Eget opplegg deles ut før påske DVD CD Bibelfortellinger Bøker Powerpoint Formingsaktiviteter Fiskesprell dramatisering Sommer av Vivaldi Stemning? Assosiasjoner? Forberedelser til 17.mai Lytte til Vivaldi Avslutning av tema Turer til Storelva Utkledning\kostyme Dramatisering Bjørkeris Bake boller Film om laks og laksetrapper Sløye laks, hvordan ser den ut inni? Turer til Storelva Følge påskedramaet med vekt på oppstandelsen Fortelling om oppstandelsen Påskevandring Påskeverksted Turer til Storelva Lytte til musikk av Vivaldi Drama Forming Turer til Storelva Musikk Drama Forming Utstilling 18

19 Årshjul Blåklokka Vi starter opp på Blåklokka i høst med noen nye og en del «gamle» barn. Vi jobber for at barna får mulighet til å bli trygge på hverandre, de voksne og barnehagen. Dette barnehage året jobber vi med vann, fiske og livet i havet, parallelt med musikk av Antonio Vivaldi, «de fire årstidene». Vi legger til rette for at barna får oppleve to så ulike elementer i kunsten, som vann og musikk. Vi vektlegger å gi rom for at barna selv skal komme med innspill og ideer til arbeidet. Vi ser for oss utflukter, formingsaktiviteter, dramatisering av Vivaldis musikk, kultur, teater og dans. Måned/tema Hva Hvordan August Oppstart. Nye barn blir kjent med barn, voksne og rutiner på Blåklokka Nye barn får hver sin primærvoksen. Dele barna i mindre grupper Barna skal møte ro, tid og trygghet den første tiden, gjennom kos, stell, lek og felles opplegg. September Tema presentasjon: Storelva, vann og musikk! Antonio Vivaldi! Med fokus på musikk og kreaktivitet gjennom farger og former Musikk, bli kjent med Antonio Vivaldis «fire årstider Turer i nærområdet Formings aktiviteter Vivaldi i bilder og lyd Sanger Dramatisering av årstidene. 19

20 Oktober Storelva, vann og musikk! Antonio Vivaldi! November Storelva, vann og musikk! Antonio Vivaldi! Desember Januar Hav og sjøliv! Februar Hav og sjøliv! Mars Hav og sjøliv! Påske April. Hav og sjøliv! Mai Natur og bevegelse Juni Natur og bevegelse Med fokus på musikk og kreativitet gjennom farger og former Musikk, bli kjent med Antonio Vivaldis «fire årstider Med fokus på musikk og kreaktivitet gjennom farger og former Musikk, bli kjent med Antonio Vivaldis «fire årstider Advent. Med fokus på hav og sjøliv. Med fokus på hav og sjøliv. Med fokus på hav og sjøliv. Påske verksted! Påskevandring i Kyrkja. Felles Påske samlinger. Avslutning av tema sist i måneden. Vi er så mye vi kan ute på tur i skog og mark Studere hva som skjer i naturen om våren Vi er så mye vi kan ute på tur. Ute i barnehagen. Sommerfest Turer i nærområdet. Formings aktiviteter Vivaldi i bilder og lyd Sanger Dramatisering av årstidene. Turer i nærområdet. Formings aktiviteter Vivaldi i bilder og lyd Sanger Dramatisering av årstidene. Vi har daglig adventsamlinger og fortellinger fra Juleevangeliet Juleverksted! Nissefest! Presentasjon av tema. Bli kjent med livet i havet Bøker, bilder, formingsprosjekt, mat fra havet Sanger. Utflukter for Bamsene. Besøke Akvariet i Bergen! Bli kjent med livet i havet Bøker, bilder, formingsprosjekt, mat fra havet. Sanger Utflukter for Bamsene Bli kjent med livet i havet Bøker, bilder, formingsprosjekt, mat fra havet. Sanger Eget opplegg kommer. Månedsplan Utstilling fra temaene vi har jobbet med. Turer i nærområdet Studere livet i naturen, insekter m.m. Turer til byen 20

21 Vurdering I år har vi valgt «TUR» som et utvidet vurderingsområde. Det vi observerer og vurderer er: - Hvorfor tur? - Hvem har ansvar? - Planlegger vi turene godt nok? - Får vi formidlet det vi vil når vi er på tur? - Barns medvirkning og deltakelse av planlegging og evaluering av turene. o o o Personale barn (visa versa) Personale Foreldre (visa versa) Foreldre barn (visa versa) Vi bruker følgende dokumentasjonsmetoder som grunnlag for vurdering: - Barneintervju - Turskjema - Turkart Bakgrunnen for valg av vurderingsområde er vårt fokus på å gi barna opplevelsen av en god og trygg barnehagehverdag. Vi har valgt tur i år da vi har Storelven som tema. Foreldre/foresatte og personalet deltar i vurderingen. Foreldresamtaler høst og vår, personalmøter og brukerundersøkelsen er viktige arenaer/verktøy for å belyse vurderingsområdet. Utover dette foregår det fortløpende vurdering og kommunikasjon mellom aktørene i arbeidet. Ønsker dere å lese mer om vurdering henviser vi til langtidsplanen. Planen kan fås hos enhetsleder. 21

22 Ulike dager/aktiviteter å merke seg for i August September Oktober November Desember Oppstartssamtaler for nye foreldre Vennefest Foreldremøtedato kommer senere Planleggingsdag 15.sept. Uke 8. Internasjonal uke 24. okt. SOS kafe Planleggingsdag10. okt. Foreldre samtaler Planleggingsdag 7. nov. Prins og prinsessefest 13. des. Lucia frokost Januar Februar Mars April Mai Juni Planleggingsdag flyttes til mai Julefest 15. jan Fiskefestival Karneval Fastelaven 6. februar Samefolkets dag! 12. mars Besteforeldrekaffe kl Foreldre Samtaler 26. mars Påskefrokost mai Ansvar: SU Planleggingsdag 15. mai Kunstutstilling 12. juni Sommerfest Godkjenne Årsplan 22

23 Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape) 23

24 Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage Indre Arnaveien 115 Boks 106, Indre Arna 5888 Bergen Tlf.: E-post: 24

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia

Detaljer

ÅRSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2013/2014

ÅRSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2013/2014 ÅRSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2013/2014 Fra 2013 skilte BKF ut forvaltningsområdet i organisasjonen til en egen enhet. Forvaltningsområde har i den forbindelse fått nytt navn og ny logo. Akasia

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2016/2017

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2016/2017 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2016/2017 Akasia Barnehage AS er eid av Akasia AS. Akasia Barnehage AS eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser.

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Akasia Neshaugane barnehage

HALVÅRSPLAN. Akasia Neshaugane barnehage HALVÅRSPLAN Akasia Neshaugane barnehage 2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg har vi

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Solahagen barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Solahagen barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Solahagen barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer