ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

2 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg har vi en barnehager under bygging. Visjonen vår er Verdier for generasjoner og verdiene våre er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen. Alle våre barnehager bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Strategien vår er å ivareta barndommens egenverdi og legge grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. Akasia har valgt å benytte seg av muligheten til å fastsette særlige bestemmelser for livssynsformål og legger følgende til grunn for virksomheten i våre menighetsbarnehager: Barnehagen bidrar til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Akasia er en omformulering av ordet akasie som stammer fra akasietreet. Et tre og treverk er noe Akasias arbeidere innen bygg og anlegg har et godt forhold til. Også i barnehagene våre er dette et symbol som passer godt inn det handler om å gi barna et godt rotfeste i kristne verdier, samtidig som vi gir dem mot til å utfolde seg og strekke seg lenger. Logoen inneholder enda mer symbolikk. Den grønne streken representerer fortid, nåtid og fremtid. Det er en sentral oppgave for alle deler av Akasia å ta vare på arven fra tidligere generasjoner, tilføre arven verdier fra vår tid og videreføre denne arven til kommende generasjoner. Samspillmetoden Dialog Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foresatte og barnehagens personale. Akasia har derfor valgt samspillmetoden Dialog som et sentralt pedagogisk arbeidsredskap for sine barnehager. Samspillsmetoden dialog tar utgangspunkt i 7 prinsipper for å utvikle bedre samspill. 1. Vis at du bryr deg 2. Juster deg til barnet 3. Snakk hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt av 4. Gi ros og anerkjennelse 5. Felles fokus 6. Gi mening til barnas opplevelser 7. Sett positive grenser Arbeidet med metoden bevisstgjør oss på våre holdninger og daglige kommunikasjon i alle våre relasjoner i barnehagen. Vi jobber for å tilby innføring i denne metoden til foreldre/foresatte. Interesse kan formidles til enhetsleder. 2

3 Innhold Samspillmetoden Dialog 3 Forord 4 Årsplanens funksjon 5 Hovedmålene våre 6 Omsorg 7 Lek 7 Læring 8 Danning 9 Barns medvirkning 9 Inkluderende fellesskap 10 Overgangen barnehage skole 10 Samarbeid barnehage hjem 11 Samarbeid barnehage kirken 11 Årshjul Rammeplanens fagområder 13 Kommunikasjon, språk og tekst 13 Kropp, bevegelse og helse 13 Kunst, kultur og kreativitet 13 Natur, miljø og teknikk 13 Etikk, religion og filosofi 14 Nærmiljø og samfunn 14 Antall, rom og form 14 Avdelingene våre 15 Årshjul Kvitveisen 17 Årshjul Blåklokka 19 Vurdering 21 Ulike dager/aktiviteter å merke seg for

4 Forord Årsplanen har et tidsperspektiv på ett år. Den er et arbeidsdokument og arbeidsredskap for den pedagogiske virksomheten i Akasia Arna kyrkelyd sin barnehage med mål for arbeidet vårt i 2014/2015. I forbindelse med utforming av planen har foreldre/foresatte fått anledning til å påvirke årsplanens innhold blant annet gjennom samarbeidsutvalget som også godkjenner årsplanen. Årsplanen gir i tillegg viktig informasjon til eier, politikere, barnehagen sine samarbeidspartnere, andre interessenter og Bergen kommune som har tilsynsmyndighet for barnehagen. Årsplanen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og i vår egen langtidsplan gjeldende for Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder barnets evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape) 4

5 Årsplanens funksjon Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager legger føringer for årsplanens funksjon, og understreker foreldrenes rett til medvirkning i utforming av barnehagens planer. Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i barnehagen og gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Planen danner grunnlag for kommunens tilsyn med barnehager. Årsplanen gir spesiell informasjon om årets satsingsområder og hovedlinjene for det pedagogiske arbeidet dette året. I langtidsplanen for Arna Kyrkjelyd kan dere lese mer om satsningsområdene våre for perioden frem til Barnehageloven sier: Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet Barnehagen jobber for å ivareta det enkelte barnet i fellesskapet, der barnet får omsorg, trygghet og utfordringer å strekke seg etter. Vi legger vekt på at barn og familie opplever at deres egenart blir respektert og ivaretatt i barnehagen, innenfor fellesskapets muligheter. Forståelse og gjensidig respekt er viktige stikkord her. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage Akasia Arna Kyrkjelyd sin barnehage startet i Barnehagen var eid og drevet av Arna Kyrkjelyd v/ soknerådet fram til juli 2008, da Bergen Kirkelige Fellesråd overtok eieransvaret. Vi hører fortsatt til i Arna Kyrkjelyd, og det er soknerådet som velger eierrepersentanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Barnehagen har to avdelinger Kvitveisen og Blåklokka, og har barn i alderen 1-6 år. Vi holder til i leide lokaler i Indre Arna bedehus, og har en stor og allsidig utelekeplass. Akasia Arna Kyrkjelyd sin barnehage har følgende særlige bestemmelser for livssynsformål: Barnehagen bidrar til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Som menighetsbarnehage synger vi sanger med kristent innhold, vi leser bibelske fortellinger og kristne barnebøker - i tillegg til annen litteratur, for å formidle grunnverdier og etiske tema. Vi tar også opp ulike temaer gjennom kirkeåret (se forøvrig årshjul for samlinger). Kunst, kultur, musikk og drama preger vårt pedagogiske arbeid sammen med barna. Dette er en tradisjon i vår barnehage som vi ønsker å ta vare på og utvikle videre. Vi har utarbeidet årshjul for Blåklokka og Kvitveisen. Årshjulet gir informasjon om ulike aktiviteter og arrangementer som er spesielt for dette barnehageåret. Vi velger å ha 5

6 lengre perioder med samme tema, slik at vi får gå i dybden sammen med barna. Selv om avdelingene jobber med tema på ulike måter vil vi ha et tett samarbeid på tvers av avdelingene i forbindelse med utelek, turer, fellessamlinger, arrangementer og felles lek i kjelleren. I år har vi valgt å ha ett gjennomgangstema for hele året. «Storelven året rund med toner av Vivaldi» Vi følger elvens liv både over og under vann gjennom året. Vi benytter musikken «De fire årstidene» av Vivaldi som virkemiddel for å belyse endringer som foregår i elv, sjø og vann i løpet av et år. Siden vi er en Fiskesprell-barnehage, så har vi fokus på å gjøre sjømat til en naturlig del av et balansert kosthold i barnehagen. Vi legger vekt på matglede og det å skape positive holdninger hos både voksne og barn. En dag i uken serverer vi kun fiskemat som pålegg. I tillegg har vi to varme fiskemåltid i måneden. Hovedmålene våre - Barna blir sett, hørt og verdsatt. - Barna stimuleres på alle sine utviklingsområder. - Barna opplever glede, trivsel og trygghet i barnehagen. - Barna opplever positive forventinger og tilbakemeldinger for å kunne utvikle et godt bilde av seg selv. 6

7 Omsorg Mål: Barnet opplever å få og gi omsorg. Vi jobber for at omsorg i barnehagen er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg preger alle situasjoner i barnehagen og kommer til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Personalet gir barna omsorg i de ulike situasjonene i barnehagehverdagen. Vi er nærværende og engasjert i det enkelte barns trivsel og utvikling. Vi legger vekt på at vi oppleves som trygge voksenpersoner både for barna og foreldre. Lek Mål: Barnet opplever at det har mulighet for læring, undring og utforsking gjennom lek. Leken er til enhver tid tilstede i barnehagehverdagen. Vi deler barna inn i ulike lekegrupper etter alder og modenhet. Vi jobber mye med å dele, vente på tur og hvordan vi kommuniserer sammen i leken. Leken har en egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv, og gir form til tanker og følelser. Med tanke på at læring er utvikling er det mye læring som skjer her på barnets premisser. Personalet stimulerer og oppmuntrer barna i leken til enhver tid. Vi hjelper og veileder barna i deres lek. Vi voksne deltar også aktivt i leken sammen med barna. 7

8 Læring Mål: Barna får mulighet for læring i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Gjennom lek og allsidig aktivitet får barna ulike opplevelser og erfaringer som bidrar til læring. Barna lærer i sitt samspill med andre mennesker og miljøet. Barn er nysgjerrige og vitebegjærlige og går på med stor lærelyst. I år blir barnegruppen inndelt i mindre grupper hver dag. Innholdet i gruppene varierer - noe av det vi prioriterer i år er: Lekegrupper Lesegrupper Spillgrupper Foto/data Språk/tall Sang og drama Faste turdager Deltakelse i hverdagsaktiviteter som matlaging, vasking, rydding og kosting ute osv. Personalet stimulerer og legger til rette for at barna lærer i de ulike hverdagssituasjonene i barnehagen. Vi legger vekt på at vi voksne er inspirerende og aktive sammen med barna. Vi viser omsorg og interesse for hvert enkelt barn. Gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering sikrer vi kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. 8

9 Danning Mål: Barna får mulighet til å reflektere over egne handlinger og væremåter ovenfor andre barn og voksne. Gjennom dannelsesprosessen legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Ved å vise respekt for hverandre vil danning synliggjøres i vårt daglige arbeid. I møte med hverandre i hverdagen, legger vi særlig vekt på følgende: Vi sier hei når vi kommer i barnehagen. Vi sier takk for i dag når vi går. Vi sier kan jeg... kan du... Vi sier nei takk, ja takk Vi synger for maten. Vi sier Takk for maten Vi setter ord på følelser sammen med barna. Vi løser konflikter på en god måte sammen med barna. Vi jobber sammen med barna om regler i barnehagen og i samfunnet ellers. I tillegg til kontinuerlig arbeid med disse punktene i hverdagen, benyttes samtaler med barna enkeltvis og i grupper for å gå dypere inn i hva punktene betyr for hver enkelt av oss i møte med andre mennesker. Barns medvirkning Mål: Barna får mulighet til medvirkning i egen hverdag Barn har rett til medvirkning i eget liv. Dette betyr at de får uttrykke sine meninger, ønsker og behov, og bidra ved å delta aktivt sammen med andre barn og voksne i barnehagen. Barna medvirker til livet i barnehagen i kraft av hvem de er. Barns medvirkning er noe annet enn medbestemmelse. I arbeidet med barns medvirkning, legger vi særlig vekt på følgende: Vi samtaler med barna enkeltvis og i fellesskap, for eksempel i samlingsstund. Barna får mulighet til å reflektere over egne valg Barna får mulighet til å være med å utforme regler som gjelder i barnehagen. Personalet tar på alvor det som blir sagt av barna. Vi jobber etter samspillmetoden Dialog. ersonalet er lyttende og anerkjennende. Vi voksne er rollemodeller som gjennom vår væremåte fremmer motivasjon og inspirasjon. 9

10 Inkluderende fellesskap Mål: Barna blir sett og hørt hver eneste dag Vi møter hvert barn ut fra den enkeltes ståsted. Vårt grunnsyn er at alle individer er like mye verdt, og at andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som ens egen. Vi legger vekt på at hvert barn får oppleve at det er unikt og at det opplever å bli respektert for den det er. Ulikheter og det at vi alle er forskjellige trekkes frem som noe naturlig og positivt. Temaet belyses gjennom ulike aktiviteter og gjennom samtaler med enkeltbarn og i større grupper, og i hverdagsaktiviteter. Overgang barnehage - skole Barnehagen følger Bergen Kommune sine retningslinjer for overføring av informasjon mellom barnehage og skole. Barnehagen har egen Førskolegruppe som går på Kvitveisen, den heter Maxi. I år er de 4 jenter og 6 gutter. Vi jobber for å gi førskolebarna en minnerik og god avslutning på deres tid i barnehagen. Vel så viktig er det at de får en fin overgang og en god start på skoleåret. I førskolegruppen: - jobber vi systematisk med språksprell/tallsprell et par ganger i uken. Dette er et arbeidsverktøy for personalet og er beregnet for barn i førskolealder - har vi egne turer med vekt på mye fysisk aktivitet - gjennomfører vi skolebesøk til skolen barna skal begynne på - deltar barna som hjelpere i hverdagsaktiviteter - har vi ulike fremføringer som sang/teater på arrangementer 10

11 Samarbeid barnehage - hjem Mål: Barnehagen legger til rette for et gjensidig samarbeid der foreldre og personalet gir hverandre råd, hjelp og støtte til barnets beste. Vi legger vekt på å sikre barna mulighet for utvikling og trivsel gjennom barnehagehverdagen. Barnehagen er imøtekommende, støtter, hjelper og veileder foreldre/foresatte ved ønsker og behov. Kontakten med foreldre/foresatte foregår gjennom: Daglige samtaler ved henting og bringing Foreldremøte for alle nye foreldre før sommeren Foreldresamtaler Vi tilbyr minimum 2 samtaler i året. Foreldrerådet der alle foreldre er medlemmer Samarbeidsutvalget foreldrerådets talerør Brukerundersøkelser 1 gang i året 1-2 foreldremøter i året Samarbeid barnehagen - kirken Vi har et tett samarbeid med kirken i løpet av året. Vi besøker kirken ved Jul og Påske. Barnehagen og foreldre/foresatte inviteres til å delta på barnegudstjeneste 2. søndag i advent. To til tre ganger i året synger vi for de eldre i Kyrkjelydshuset. Prest/Kateket kommer i barnehagen 2-3 ganger i året. De synger og spiller sammen med oss, og forteller en bibelsk fortelling for barna. Presten deltar også på den årlige julefesten i januar, hvor han har en liten samlingsstund for barna. Vi har samlinger på begge avdelingene to ganger i mnd. hvor vi synger ulike sanger med kristent innhold, leser bibelfortellinger og tar opp ulike tema som handler om verdier og normer. Vi legger vekt på å gi barna rom for undring og spørsmål. (Se årshjul) 11

12 Årshjul for samlinger Måned Tema Bøker Sanger August Vennskap Den barmhjertige samaritan Jeg har en engel Du er du og du duger September Skapelsen Adam og Eva Noahs Ark Hvem har skapt Vil du vite hvordan det låt Oktober Sos-dagen Besøk av kateket Forteller om fadderbarnet vårt Jorda vi bor på Vi kan dele Sos-sangen Jorda vi bor på November Tilgivelse Josef og brødrene Gud er så glad i meg Jeg har en engel Jeg er trygg hos deg Desember Advent Kirkejubileet Julevandring i kirken Lucia vandring i Kyrkjelydshuset Juleevangeliet Et barn er født i Betlehem Maria, Maria Jeg er så glad hver julekveld Januar Jesus som barn Jesus i tempelet Når det stormer Besøk av kateket Februar Diverse bibelfortellinger Jesus stiller stormen Jeg er trygg hos deg Jeg har en engel Mars Sakkeus Sakkeus Sakkeus sangen April Påske Påskevandring i kirken Påskesvalene Lysbilder /powerpoint På Golgata Dine hender er fulle av blomster Mai Pinse Kirkens bursdag Måne og sol Opptre i Kyrkjelydshuset Juni Pinse Kirkens bursdag Jesus metter 5000 Måne og sol 12

13 Rammeplanens fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst bidrar barnehagen til at barna bruker sitt språk for å utrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Vi benytter rim, regler, dikt, sang og bøker som virkemidler i arbeidet med kommunikasjon. Vi legger til rette for gode samtaler i større og mindre grupper. Samspillmetoden «Dialog» danner en viktig ramme i arbeidet med samspill og relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Kropp, bevegelse og helse Gjennom arbeid med kropp bevegelse og helse bidrar barnehagen til at barna utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle mennesker er forskjellige. Barna får mulighet til å bli trygg i fellesskapet og til å oppleve mestring. Dette oppnår vi blant annet gjennom turer i skog og mark, dans og sansemotorisk trening. Barna er ute hver dag. Vi er en fiskesprell barnehage, noe som medfører at vi har et spesielt fokus på at at barna får i seg sunn mat. Kunst, kultur og kreativitet Ved å være sammen om kulturelle opplevelser og ved å gjøre eller skape noe i fellesskap bidrar vi til å øke samhørigheten i barnehagen. Bøker er viktige for barnas kulturutvikling og vi har derfor et stort bibliotek i barnehagen som barna har tilgang til bøker. Natur, miljø og teknikk Dette fagområdet bidrar til at barna får mulighet til å bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær, samt forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesker og naturen. Vi legger vekt på at barna er involvert i arbeidet med å ivareta våre Nærområder. 13

14 Barnehagen har egen fuglekasse med kamera, slik at barna får følge med på hva som skjer frem mot klekking av fugleeggene. Når vi er på turer plukker vi blant annet rognebær som vi lager rognebærgele av. Dette selges på «SOS-dagen». Arbeid med teknikk er en naturlig del av barnehagehverdagen. Barna bygger blant annet med Lego og klosser, noe som bidrar til utvikling av kreativitet og evner til å finne løsninger på utfordringer. Vi har også høvelbenk hvor barna får mulighet til å snekre og sage. Barnehagen har fått interaktiv tavle (Activboard) som brukes daglig i det pedagogiske arbeidet. Sammen med aktiviteter knyttet til foto og data, legger dette arbeidet grunnlag for utvikling av barnas tekniske forståelse. Etikk, religion og filosofi Vi legger til rette for at barna får mulighet til å utvikle toleranse, respekt og interesse for andre menneskers bakgrunn. Både med tanke på kulturelt, religiøst og livssynsmessig ståsted. Som menighetsbarnehage bidrar vi til «å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon». Sanger, fortellinger og bøker med kristent innhold er en naturlig del av vår hverdag. Vi legger også til rette for at barna får kjennskap til andre kulturer. Vi utvikler vår bevissthet om ulikheter gjennom tid til undring og spørsmål. Nærmiljø og samfunn Barnehagen bidrar til at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Samtidig jobber vi for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Vi benytter aktivt mulighetene i områdene rundt barnehagen for å gi barna mulighet til økt kunnskap om lokalmiljøet. Vi besøker blant annet Ådnatun bygdemuseum (keramikkverkstedet), vi tar turer i nærmiljøet, besøker barnas bosted, besøker andre barnehager, tar turer med veterantoget og reiser til byen med tog. Vi har eget tema om Samefolket, noe som er med på å øke bevisstheten om minoriteter. Vår årlige SOS-innsamling gir oss mulighet til å jobbe med betydningen av sosialt engasjement og hvordan hver enkelt kan bidra til at andre mennesker får det bedre. Antall, rom og form Barna får mulighet til å oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. Vi voksne resonerer og undrer oss sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall. Vi benytter pedagogisk materiell, som for eksempel «Tallsprell» for å gi mulighet for økt 14

15 forståelse av abstrakte begreper. Videre benytter vi ulike formingsmateriell for å gi barna erfaring med forming av figuer, proporsjoner og farger. Barna deltar på kjøkkenet og får her erfaring med å lese oppskrifter, måle og veie. De deltar i matlaging, dekker bord, rydder og vasker. Gjennom deltakelse i disse aktivitetene får barna bruke sin rom- og tallforståelse på en praktisk måte. Avdelingene våre Kvitveisen: 3-6 år - Blåklokka: 1-3 år Barnegruppene på Kvitveisen og Blåklokka deles hver dag i ulike grupper. Dette ser vi er hensiktsmessig for både barn og voksne. Barnegruppene blir roligere og er mer mottagelig for læring. Marihøngruppen : 1-2 år Hovedtema er omsorg og trygghet. Vi legger til rette for at barna får oppleve gode relasjoner til de voksne og inkludering i fellesskapet. Det å etablere vennskap er et viktig fokusområde her. Barna blir kjent med rutiner på avdelingen gjennom gjentagelser av aktiviteter som samlingsstunder, sang, musikk, utelek og innelek. Med Marihønene legger vi også til rette for formingsaktiviteter og utforsking av de nære omgivelsene. Bamsegruppen 2-4 år: Hovedtema er språk, eventyr og drama. Vi bruker historier og fortellinger som grunnlag for gjenfortelling, formingsaktivitet og dramatisering. I bamsegruppen fokuserer vi på sansemotorisk aktivitet og benytter musikk og sanger med bevegelser. I tillegg er vi mye på turer i nærmiljøet. 15

16 Pingvingruppen 4-5 år: Vi starter på høsten med å snakke om pingviner, lærer litt om hvor de bor, hva de spiser og hvordan de deler ansvar for egg og senere unger. Vi har en egen pingvin sang og tar en tur til akvariet for å studere de på nært hold. Gjennom hele året vil vi bruke mattekassen ett opplegg som gir barna muligheter til å bli kjent med matematikk på en spennende, lekbetont og pedagogisk måte. Pingvingruppen vil også jobbe med forskjellige formingsmaterialer knyttet opp mot temaene. Maxi 5-6 år: Denne gjengen er de eldste i barnehagen. Vi (vil) tar turer til skolene i nærområdet for at de skal bli litt kjent med omgivelsene og når våren nærmer seg har vi ett tettere samarbeid med skolene - vi blir invitert på besøk og barna får treffe barna som gikk i barnehagen året før. Gjennom hele året bruker vi permen tall- og språksprell. Permen inneholder øvelser og aktiviteter for å trene grunnleggende matematiske begreper og språklig bevissthet. Rom og posisjon, former, antall og telling, mønster og likhe, mål og vekt, oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling, ordanalyse, ord- og setningsbevissthet og morfembevissthet. Alle gruppene har i tillegg et eget opplegg som foreldre får informasjon om underveis via månedsplanen som leveres ut i ca. den 1. i hver mnd. 16

17 Årshjul Kvitveisen I lek, samlinger, samtaler og kreative aktiviteter får barna mulighet til å utvikle gode sosiale ferdigheter, lekekompetanse og språk. Vårt mål er at alle barna inkluderer andre, opplever å ha lekekamerater og at leken går på tvers av kjønn og alder. Vi jobber for at barna får oppleve seg selv som verdifulle og føler seg trygge sammen med omsorgsfulle voksne som ser dem og er lydhøre for deres meninger. Vi lar fantasien utvikle seg i lek, gjennom historier vi lager sammen og i formelle og uformelle situasjoner. Gjennom turer i naturen eller lek på uteområdet får barna oppleve variert fysisk aktivitet som er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Måned/Tema Hva Hvordan August Oppstart Barna blir kjent med og trygg på hverandre, de voksne og på regler og rutiner i barnehagen. Følelser Karsten og Petra bøker Navnesanger Bøker om følelser Prate om ulike følelser September Storelva året rundt med toner av Vivaldi Oktober Storelva året rundt med toner av Vivaldi Barna får begynnende kjennskap til Storelva. Hvor kommer elva fra? Hva lever i elva? Vi hører på Høst av Vivaldi Stemning? Assosiasjoner? Vennskap Bli mer kjent med Storelva Lære litt om Vivaldi SOS kafe Lakseline Turer til Storelva Formingsaktiviteter Vi lytter til musikk av Vivaldi VENNSKAPSFEST! Besøk av fiskarlaget Turer til Storelva Formingsaktiviteter Bøker, internett Lytte til musikk av Vivaldi November Storelva året rundt med toner av Vivaldi Desember Advent Januar Storelva året rundt med toner av Vivaldi Tur til akvariet Lage akvarium Lytte til Vivaldi Prins og prinsessefest Eget opplegg leveres ut før advent Julesanger CD DVD Formingsaktiviteter Bøker Juleevangeliet Fiskefestival Vinter av Vivaldi Stemning? Assosiasjoner? Ulik/lik Høst? Utstilling Utforske laks\fisk på nært hold Formingsaktiviteter Turer til Storelva Musikk Polognese Bake kaker Juleverksted Adventssamlinger Kirkebesøk Julevandring Turer til Storelva Luddes fiskesuppe Dramatisering Fiskesanger Fiskedam Turer til Storelva 17

18 Februar Storelva året rundt med toner av Vivaldi Mars Storelva året rundt med toner av Vivaldi April Påske Mai Storelva året rundt med toner av Vivaldi Juni Storelva året rundt med toner av Vivaldi Karneval Fastelavn Laksen vender hjem Lakseutforskning Vår av Vivaldi Stemning? - Assosiasjoner? Eget opplegg deles ut før påske DVD CD Bibelfortellinger Bøker Powerpoint Formingsaktiviteter Fiskesprell dramatisering Sommer av Vivaldi Stemning? Assosiasjoner? Forberedelser til 17.mai Lytte til Vivaldi Avslutning av tema Turer til Storelva Utkledning\kostyme Dramatisering Bjørkeris Bake boller Film om laks og laksetrapper Sløye laks, hvordan ser den ut inni? Turer til Storelva Følge påskedramaet med vekt på oppstandelsen Fortelling om oppstandelsen Påskevandring Påskeverksted Turer til Storelva Lytte til musikk av Vivaldi Drama Forming Turer til Storelva Musikk Drama Forming Utstilling 18

19 Årshjul Blåklokka Vi starter opp på Blåklokka i høst med noen nye og en del «gamle» barn. Vi jobber for at barna får mulighet til å bli trygge på hverandre, de voksne og barnehagen. Dette barnehage året jobber vi med vann, fiske og livet i havet, parallelt med musikk av Antonio Vivaldi, «de fire årstidene». Vi legger til rette for at barna får oppleve to så ulike elementer i kunsten, som vann og musikk. Vi vektlegger å gi rom for at barna selv skal komme med innspill og ideer til arbeidet. Vi ser for oss utflukter, formingsaktiviteter, dramatisering av Vivaldis musikk, kultur, teater og dans. Måned/tema Hva Hvordan August Oppstart. Nye barn blir kjent med barn, voksne og rutiner på Blåklokka Nye barn får hver sin primærvoksen. Dele barna i mindre grupper Barna skal møte ro, tid og trygghet den første tiden, gjennom kos, stell, lek og felles opplegg. September Tema presentasjon: Storelva, vann og musikk! Antonio Vivaldi! Med fokus på musikk og kreaktivitet gjennom farger og former Musikk, bli kjent med Antonio Vivaldis «fire årstider Turer i nærområdet Formings aktiviteter Vivaldi i bilder og lyd Sanger Dramatisering av årstidene. 19

20 Oktober Storelva, vann og musikk! Antonio Vivaldi! November Storelva, vann og musikk! Antonio Vivaldi! Desember Januar Hav og sjøliv! Februar Hav og sjøliv! Mars Hav og sjøliv! Påske April. Hav og sjøliv! Mai Natur og bevegelse Juni Natur og bevegelse Med fokus på musikk og kreativitet gjennom farger og former Musikk, bli kjent med Antonio Vivaldis «fire årstider Med fokus på musikk og kreaktivitet gjennom farger og former Musikk, bli kjent med Antonio Vivaldis «fire årstider Advent. Med fokus på hav og sjøliv. Med fokus på hav og sjøliv. Med fokus på hav og sjøliv. Påske verksted! Påskevandring i Kyrkja. Felles Påske samlinger. Avslutning av tema sist i måneden. Vi er så mye vi kan ute på tur i skog og mark Studere hva som skjer i naturen om våren Vi er så mye vi kan ute på tur. Ute i barnehagen. Sommerfest Turer i nærområdet. Formings aktiviteter Vivaldi i bilder og lyd Sanger Dramatisering av årstidene. Turer i nærområdet. Formings aktiviteter Vivaldi i bilder og lyd Sanger Dramatisering av årstidene. Vi har daglig adventsamlinger og fortellinger fra Juleevangeliet Juleverksted! Nissefest! Presentasjon av tema. Bli kjent med livet i havet Bøker, bilder, formingsprosjekt, mat fra havet Sanger. Utflukter for Bamsene. Besøke Akvariet i Bergen! Bli kjent med livet i havet Bøker, bilder, formingsprosjekt, mat fra havet. Sanger Utflukter for Bamsene Bli kjent med livet i havet Bøker, bilder, formingsprosjekt, mat fra havet. Sanger Eget opplegg kommer. Månedsplan Utstilling fra temaene vi har jobbet med. Turer i nærområdet Studere livet i naturen, insekter m.m. Turer til byen 20

21 Vurdering I år har vi valgt «TUR» som et utvidet vurderingsområde. Det vi observerer og vurderer er: - Hvorfor tur? - Hvem har ansvar? - Planlegger vi turene godt nok? - Får vi formidlet det vi vil når vi er på tur? - Barns medvirkning og deltakelse av planlegging og evaluering av turene. o o o Personale barn (visa versa) Personale Foreldre (visa versa) Foreldre barn (visa versa) Vi bruker følgende dokumentasjonsmetoder som grunnlag for vurdering: - Barneintervju - Turskjema - Turkart Bakgrunnen for valg av vurderingsområde er vårt fokus på å gi barna opplevelsen av en god og trygg barnehagehverdag. Vi har valgt tur i år da vi har Storelven som tema. Foreldre/foresatte og personalet deltar i vurderingen. Foreldresamtaler høst og vår, personalmøter og brukerundersøkelsen er viktige arenaer/verktøy for å belyse vurderingsområdet. Utover dette foregår det fortløpende vurdering og kommunikasjon mellom aktørene i arbeidet. Ønsker dere å lese mer om vurdering henviser vi til langtidsplanen. Planen kan fås hos enhetsleder. 21

22 Ulike dager/aktiviteter å merke seg for i August September Oktober November Desember Oppstartssamtaler for nye foreldre Vennefest Foreldremøtedato kommer senere Planleggingsdag 15.sept. Uke 8. Internasjonal uke 24. okt. SOS kafe Planleggingsdag10. okt. Foreldre samtaler Planleggingsdag 7. nov. Prins og prinsessefest 13. des. Lucia frokost Januar Februar Mars April Mai Juni Planleggingsdag flyttes til mai Julefest 15. jan Fiskefestival Karneval Fastelaven 6. februar Samefolkets dag! 12. mars Besteforeldrekaffe kl Foreldre Samtaler 26. mars Påskefrokost mai Ansvar: SU Planleggingsdag 15. mai Kunstutstilling 12. juni Sommerfest Godkjenne Årsplan 22

23 Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape) 23

24 Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage Indre Arnaveien 115 Boks 106, Indre Arna 5888 Bergen Tlf.: E-post: 24

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer