Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke IX."

Transkript

1

2 Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Mylnr g kvernar i Nreg. Etter uppteljingar i.. blken. (Mulins en Nrvége. D'après recensements dans les années. II.). Sundhetstilstanden g medisinalfrhldene. (Rapprt sur l'elat sanitaire et medical.). Nrges jernbaner. (Chemins de ler nrvégiens.) 0. Sklevesenets tilstand. (Instructin publique.). Nrges kmmunale finanser. (Finances des cmmunes.). Telegrafverket. ( Télégraphes et Uléphnes de l'étal.). Flkemengdens bevegelse. (Muvement de la ppulatin.). kriminalstatistikk g. (Statistique de la criminalité pur les unne el.). Sjmannstrygden. Fiskertrygden. (Assurances de l'état cntre les accidents des marins. Assurances de l État cntre les accidents des marins pécheurs.). Nrges handel. (Cmmerce.). Fagskle:.:t atistikk /0/ g //. ( Écles prfessinnelles.). Nrges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.). Nrges pstverk. (Statistique pstale.) 0. lndustriarbeidertrygden. (Assurances de l'état cntre les accidents du travail.). Fengselsstyrets iirbk 0. (Annuaire de l'administratin générale des prisns.). Det civile veterinærvesen. (Service vétérinaire civil.). Nrges private aktiebanker g sparebanker. (Statistique des banques privies par actins el des caisses d'épargne pur l'année.). Flkemengdens bevegelse. (Muvement de la ppulatin.). Nrges bergverksdrift. (Mines el usines.). Landbruksareal g husdyrhld. Representativ telling. (Superficies agricles et élevage du bétail de l'année. Recensement représentatil.). Rekruttering g. (Recrutement.). Meieribruket Nrge. (L'industrie laitière de la Nrvège.). Nrges kmmunale finanser. ( Finances des cmmunes.) 00. Frsikringsselskaper. (Sciétés d'assurances.) 0. Sundhetstilstanden g inedisinalfrhldene. ( Rapprt sur Fetal sanitaire el médical.) 0. Syketrygden. (Assurancemaladie de l'étal.) Trykt. Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksmhet. ( Statistique des hspices d'aliénés.) 0. Nrges jernbaner. (Chemins de ler nrvégiens.) 0. Nrges industri. (Statistique industrielle de la Nrvège.). Sklevesenets tilstand. ( Instructin publique.) 0. Strtingsvalget. Électins en pur le.strtings.) 0. Nrges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) 0. Telegrafverket. (Télégraphes el téléphnes de l'état.) 0. Beitetellingen. ( Pdturage en Nrvège.). De spedalske i Nrge. ( Rapprt sur les lépreux en Nrvège.). Sjinannstrygden. Fiskertrygden. (Assurances de l'état cntre les accidents des marins. Assurances de l'état cntre les accidents des marins pécheurs.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. REKRUTTERING FOR HÆREN Statistique du recrutement de l'armée pur l'année UTG ITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

4 Fr årene se Nrges Offisielle Statistikk, rekke III. Fr årene 000 se Nrges Offisielle Statistikk, rekke IV, senest nr.. Fr årene 0 se Nrges Offisielle Statistikk, rekke V, senest nr.. Fr årene se Nrges Offisielle Statistikk, rekke VI, senest nr.. Fr årene 0 se Nrges Offisielle Statistikk, rekke VII, nr.,, g. Fr året se Nrges Offisielle Statistikk, rekke VII, nr. 0. Fr årene se Nrges Offisielle Statistikk, rekke VIII, nr.. Fr året se Nrges Offisielle Statistikk, rekke VIII, nr.. Fr året se Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr.. Fr året se Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr.. Fr årene 0 g se Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr.. Fr årene g se Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr.. Fr årene g se Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr.. NATIONALTRYKKERIET OSLO

5 Innhld. Innledning. I. Undersøkelser av mannskaper av årsklassen. Tjenstdyktigheten ved første undersøkelse. Tjenstdyktigheten ved ny undersøkelse. Sykdmmer, feil g mangler påvist ved første undersøkelse. Sykdmmer, feil g mangler påvist ved ny undersøkelse 0. Høidemålinger 0 II. Sykdmmer under våbenøvelsene i Side Tabeller. Tabell. Antall vernepliktige efter resultatene av utskrivningsmøtene i...». Resultatet av første undersøkelse av mannskaper av årsklassen møtt på sesjner, fr faste lægenevnder g fr rekrutthegenevnder s. Frandringer av den første kjennelse g det endelige resultat av undersøkelsene». Sykdmmer, feil g mangler hs mannskaper sm ved første undersøkelse er kjent udyktige». Sykdmmer, feil g mangler hs mannskaper sm ved første undersøkelse er kjent hjelpedyktige 0». Sykdmmer, feil g mangler hs tidligere undersøkte mannskaper sm ved ny undersøkelse er kjent udyktige». Resultatet av høidemålingene Tilleggstabell. Sykdmmer under våbenøvelsene i». Sykdmsårsaker til hjemsendelse g kassasjn under våbenøvelsene i

6 Table des matières. Texte. Pages I. Résultat de l'examen médical des cnscrits en. Aptitude de service des cnscrits au premier examen. Aptitude de service des cnscrits au secnd examen. Vices de frmatin et maladies des cnscrits cnstatés au premier examen. Vices de frmatin et maladies des cnscrits cnstatés au secnd examen 0. Taille des cnscrits 0 II. Maladies parmi les cnscrits pendant le service actif Tableaux. Tableau n.. Nmbre de cnscrits présentés devant les cmmissins médicales militaires en». Répartitin des cnscrits présentés devant les cmmissins médicales militaires et les cnseils de révisin. Resultat du secnd examen. Les cnscrits exemptés définitivement du service militaire répartis par causes de l'exemptin. Les cnscrits déclarés aptes au service auxiliaire répartis par causes de maladie 0». Causes des mdificatins apprtées aux relatins de service des cnscrits». Taille des cnscrits Tableau supplémentaire n.. Maladies des cnscrits pendant le service actif». Maladies des cnscrits pendant le service actif en qui nt entraîné inaptitude cmplète u tempraire au service militaire

7 Frrd. I de tre siste utgavene av «Rekruttering fr hæren» er t g t år slått sammen. Statistikken fr årene g blev utgitt i februar iår. Arbeidet ligger nå ikke lenger så langt tilbake, g Byrået har derfr besluttet å utgi statistikken fr sm egen publikasjn. Innledningen er marbeidet. Dessuten er tabell tatt inn sm en ny tabell tabellavdelingen. Statistikken er ellers utarbeidet på samme måte sm tidligere. Opgavene i tabell ver antallet av vernepliktige efter resultatene av utskrivningsmtene i, er sm før mttatt fra Generalkrigskmmissæren, g pgavene i tilleggstabellene ver sykdmmer under våbenøvelsene fra Sanitetschefen. De andre tabellene er utarbeidet i Byrået på grunnlag av utskrivningslistene fr g visitasjnsprtkllene g de faste lægenevnders prtkller fr. Sanitetskaptein Ivar ø sti har hjulpet Byrået med klassifikasjnen av de frskjellige sykdmmer, feil g mangler hs de undersøkte mannskaper sm har frt til hel eller delvis udyktighet. Det Statistiske Centralbyrå, Osl,. desember. Gunnar Jahn. Julie E. Backer.

8

9 I. Undersøkelser av mannskaper av årsklassen.. Tjenstdyktigheten ved første undersøkelse. I tabell ' har Generalkrigskmmissæren på grunnlag av mttatte lister fra de frskjellige distrikter utarbeidet en versikt ver resultatene av de utskrivningsmøter (sesjner) sm blev hldt i. I denne finnes blandt annet pgayer ver de utskrevne mannskapers frdeling på de frskjellige våben. I tabell er meddelt resultatet av førstegangs legeundersøkelse på sesjnene, ved de faste hegenevnder g ved rekruttlægenevndene. Ethvert mannskap er tellet med i det utskrivningsdistrikt hvr han hører hjemme, selv m vedkmmende har møtt til legeundersøkelse i et annet distrikt. I antallet av undersøkte er gså tatt med de mannskaper sm ikke har møtt persnlig, men sm er bedømt på grunnlag av innsendt lægeattest. Ialt blev 0 mann bedømt fr første gang. Av disse blev pct. bedømt på sesjnene, pct. av de faste lægenevnder g pct. av rekruttlxgenevndene. Av alle undersøkte mannskaper blev. pct. kjent stridende. De resterende. pct. blev erklært helt eller delvis uskikket til militærtjeneste. Av disse siste blev pct. kjent udyktige. I årene har prcenten av stridende, udyktige, hjelpedyktige g midlertidig udyktige stillet sig slik: Pr. 00 undersøkte mannskaper Årsklasse Stridende Hjelpedyktige Midlertidig udyktige Udyktige Tilsammen Alle laagenevnder tilsammen »» »» s s» #» #»» »» »»» » >»» Stigningen i prcenten av stridende fra 0 av blev i avbrutt av et fall sm frtsatte i. I var prcenten ubetydelig højere enn i. Sm i tidligere år var udyktighetsprcenten i adskillig høiere blandt mannskaper sm har møtt til førstegangs undersøkelse fr en fast lægenevnd, enn blandt de andre. Dette henger fr en str del sammen med at syke g åndelig g legemlig defekte persner sm er plagt udyktige, ikke møter på sesjn, men blir bedømt av de faste lvegenevnder, sm ftest på grunnlag av attest.

10 Pr. 00 undersøkte mannskaper Hjelpedyktige Midlertidig udyktige Udyktige Tilsammen Sesj ner Faste kegenevnder Rekruttlnenevnder Oversikten nedenfr viser bevegelsen i udyktighets g hjelpedyktighetsprcenten siden. Fr å få sammenlignbare tall har man her brukt Generalkrigskmmissærens pgaver ver antall lægeundersøkte på sesjnene g av de faste Icegenevnder. Man må were pmerksm på at udyktighetsprcenten vil være påvirket av de krav sm til enhver tid stilles til tjenstdyktigheten. Efter andre pgayer ver beflkningens sundhetstilstand å dømme, skulde man anta at stigningen i udyktighetsprcenten i de siste år vesentlig skyldes en skjerping av disse krav, g ikke nedgang i mannskapenes kvalitet i disse årene. Årsklasse Lægeundersøkte Antall Udyktige Pr. 00 unders. Antall Hjelpedyktige Pr. 00 unders Oversikten på neste side viser antallet av udyktige g hjelpedyktige g antallet av syke i alt (medregnet midlertidig udyktige) i de frskjellige fylker pr. 00 undersøkte ved førstegangs undersøkelse. I gjennemsnitt fr årsklassene var både udyktighetsprcenten g det relative antall syke i alt lavest i Østfld, Akershus g NrdTrøndelag g højest i Hrdaland, Bergen g Finnmark. Ellers viser tabellen frhldsvis lave tall fr Opland, Agderfylkene, Møre g Rmsdal g SørTrøndelag g frhldsvis høie tall fr Hedmark, Telemark, Rgaland g Sgn g Fjrdane. Tallene fr årsklassene g viser at frhldet mellem antallet av

11 Pr. 00 undersøkte mannskaper Fylker Udykt. Hjelpedyktige Syke i alt' Udykt. Hjelpedyktige Syke i alt' Udykt. Hjelpedyktige Syke i alt' Østfld Akershus Osl Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland... Hrdaland Bergen Sgn g Fjrdane Mre g Rmsdal. SørTrøndelag NrdTrøndelag. Nrdland Trms Finnmark Tilsammen I... I... Midlertidig udyktige regnet med. erklærte udyktige g erklærte hjelpedyktige varierer sterkt fra år til år g fra fylke til fylke. I Finnmark blev f. eks. av årsklassen. pct. erklært udyktige g. pct. hjelpedyklige, mens av årsklassen hele. pct. blev erklært udyktige g bare. pct. hjelpedyktige. Samtidig var f. eks. udyktighetsprcenten blandt mannskapene fra SørTrøndelag. g hjelpedyktighetsprcenten.. Disse stre variasjner skyldes vesentlig den frskjellige klassifisering av mannskaper sm har dårlige tenner. Dette frhld skal man kmme tilbake til under avsnitt. Legger man prcenten av <syke» i alt til grunn fr en sammenligning mel Divisjner Antall unders. mannskaper Pr. 00 unders. mannskaper Udyktige Hjelpedyktige Syke i. divisjn.».».».».» Upgitt hjemsted I alt Hele Osl er tatt med under. divisjn. Midlertidig udyktige regnet med.

12 lem fylkene, finner man fr årsklassen de laveste tall fr Akershus, Hedmark, Opland g Osl g de højeste fr Finnmark, Bergen, Hrdaland, Trms g Nrdland. Tallene fr de enkelte divisjner i tabellen på fregående side viser at frhldene i siste dr efter lægebedømmelsen var dårligst i. g. divisjn g best i. g. divisjn.. Tjenstdyktigheten ved ny undersøkelse. Sm tidligere nevnt mfattet den første undersøkelse 0 mann. Av disse blev mann undersøkt fr første gang av rekruttivegenevndene da de møtte til våbenøvelsene. De er derfr ikke blitt undersøkt mer enn én gang. Av de mann sm blev undersøkt fr første gang pd sesjnene eller av de faste lvegenevnder, møtte mann til ny undersøkelse ved de faste begenevnder eller ved rekruttivegenevndene. Resultatene av disse nye undersøkelser vil ses av tabellen nedenfr: Kjennelse ved første gangs undersøkelse Stridende Hjelpedyktige Midlertidig udyktige Udyktige Tilsammen Mannskaper bedømt første gang på sesjn eller ved fast lægenevnd. Herav møtt til ny undersøkelse ved fast lægenevnd eller rekruttlxgenevnd i 0 Ny kjennelse : Stridende Hjelpedyktige Midlertidig udyktige Udyktige Ifølge rekruttlxgenevndenes pgaver møtte i alt mann til våbenøvelsene i, nemlig 0 av dem sm blev utskrevet i g 0 sm var utskrevet før (eldre mannskaper). Av årets mannskaper var sm tidligere nevnt mann ikke tidligere undersøkt. Av dem sm møtte til ny undersøkelse ved en av de faste lægenevnder, møtte mann ikke til våbenøvelsene. Resultatene av rekrutthegenevndenes undersøkelser var: Tidligere undersøkte Årets mannskaper Tidligere ikke undersøkte Tilsammen Eldre mannskaper I alt Stridende Hjelpedyktige Midlert. udyktige 0 Udyktige 0 Tilsammen. 0 0

13 De pgaver sm her er gitt mfatter alle divisjner. Tilsvarende pgaver fr hver enkelt divisjn finnes i tabell i tabellavdelingen. På grunnlag av disse pgaver har man beregnet udyktighetsprcenten ved annengangs undersøkelse ved de frskjellige divisjner. Dessuten har man beregnet en ttal udyktighetsprcent ved å gå ut fra at frhldsvis like mange vilde blitt erklært udyktige ved annengangs undersøkelse, m alle sm ikke blev erklært udyktige ved førstegangs undersøkelse, var blitt undersøkt pd nytt. De tall man derved kmmer til må antagelig betraktes sm minimumstall frdi det sm tabellen viser, er frhldsvis langt færre av de hjelpedyktige g midlertidig udyktige enn av de stridende, sm møter til ny undersøkelse. Av de hjelpedyktige er det bare enkelte fagarbeidere sm innkalles. Divisjner Udyktighetsprsent ved. under. undersøkelse søkelse Ttal udyktighetspet.. divisjn » I alt Sykdmmer, feil g mangler påvist ved første undersøkelse. I tabell g er meddelt pgave ver de sykdmstilfelle g mangler sm blev påvist ved førstegangs undersøkelse på sesjnene, av de faste lægenevnder g av rekrutthegenevndene, g sm er pgitt sm grunn til at mannskapene blev kjent udyktige eller hjelpedyktige. I tabellen på neste side er det gitt en versikt ver hyppigheten av de frskjellige sykdmmer g feil pr. 00 førstegangs undersøkte mannskaper. Sm påvist i frrige utgave av «Rekruttering fr hæren» er stadig flere blitt kassert eller erklært hjelpedyktige på grunn av manglende eller defekte tenner. I siste år steg tallene i denne gruppe ytterligere slik at det blev erklært flere udyktige av denne årsak enn av nen annen. De viktigste årsaker til udyktighet var ellers sm i tidligere år, sykdmmer i sanserganene g sykdmmer g skader i ben g ledd. Blandt rsakene til hjelpedyktighet var mangler ved sanserganene den viktigste. Særlig blev mange erklært hjelpedyktige på grunn av nedsatt syn. De hyppigste årsaker var dernæst sykdmmer g skader i ben g ledd, dårlige tenner g dannelses g utviklingsfeil.

14 Pr. 00 undersøkte mannskaper I alt I alt Udyktige Hjelpedyktige Udyktige Hjelpedyktige Udyktige Hjelpedyktige I alt Dannelses g utviklingsfeil Infeksjnssykdmmer Herav: Tuberkulse. Bld g ernæringssykd. Sinnssykdmmer.. Nervesystemets sykd.. Sykd. i sanserganene. Sykd. i cirkulasjnsrg. Herav: Hjertefeil... Sykd. i åndedrettsrg. Herav: Plevritt.... Sykd. i frdielsesrg. Herav: Manglende eller defekte tenner Sykd. i uring kjnsrg Sykd. g skader i ben g ledd.0..0 Sykd. i hud g bindevev Svulster Upgitt årsak I alt , 0.. Sm nevnt under avsnitt, har klassifiseringen av mannskaper med dårlige tenner wrt meget frskjellig. Flgende utdrag av tabell g viser dette tydelig: Divisjner Mannskaper med manglende eller defekte tenner Udyktige Hjelpedyktige Udyktige Hjelpedyktige. divisjn.» Både tuberkulse g plevritt var mer utbredt blandt mannskapene av årsklassen enn blandt årsklassen. alt var det eller. pct. av de undersøkte sm hadde hatt tuberkulse eller viste tegn på tuberkuløs sykdm g 00 eller. pct. av de undersøkte sm fr krtere eller lengere tid siden hadde gjennemgått plevritt. Utbredelsen av tuberkulse g plevritt blandt mannskapene pd de frskjellige steder i landet fremgår av følgende pgayer ver mrbiditeten i de frskjellige divisjner g fylker:

15 Divisjner Antall undersøkte mannskaper Herav med Pr. 00 undersøkte Tuberkulse Plevritt Tuberkulsel Plevritt. divisjn.». #.».». # Upgitt hjemsted I alt Suspekt tuberkulse er tatt med. Fylker / Tuberkulse i.0 Østfld.0. Akershus Osl... Hedmark Opland Buskerud Vestfld... Telemark.. 0. AustAgder... VestAgder... Rgaland... Hrdaland... Bergen... Sgn g Fjrdane.... Mre g Rmsdal.... SørTrøndelag..... NrdTrøndelag.... Nrdland... Trms.0.. Finnmark... I alt... Suspekt tuberkulse er tatt med. Pr. 00 undersøkte mannskaper Plevritt Tilsammen / / Efter tallene å dmme har plevrittmrbiditeten i flere fylker beveget sig i mtsatt retning av tuberkulsemrbiditeten. Dette br man ikke legge fr str vekt på, da lægenes pfatning av plevritten kan were frskjellig. Det vil derfr være riktigst å slå tuberkulse g plevritt sammen g sammenligne fylkene ved hjelp av de tall man da får. I årene var tallene hiest i Mre g Rmsdal, Nrdland g Trms. Også i var disse fylker blandt de dårligst stillede. Dessuten var tallene fr SørTrøndelag g Finnmark meget hie.

16 0. Sykdmmer, feil g mangler påvist ved ny undersøkelse. I tabell er det gitt en versikt ver de sykdmmer, feil g mangler sm er påvist ved senere undersøkelser av de faste lægenevnder g av rekrutthegenevndene, g sm har betinget hel udyktighet til militærtjeneste. De hyppigste kassasjnsårsaker var sykdmmer i frd øielsesrganene, infeksjnssykdmmer g sykdmmer g skader i bensystem g ledd. Tuberkulse eller tegn på tuberkuls sykdm blev pgitt i 0 tilfelle, hvrav blandt eldre mannskaper, g plevritt i tilfelle, hvrav blandt eldre mannskaper. Kassasjnsprcenten av tuberkulse g plevritt tilsammen var blandt årets mannskaper. mt. i g. i. Den ttale tuberkulse g plevrittmrbiditet beregnet på tilsvarende måte sm den ttale udyktighetsprcent (se side ) blir da. mt.0 i g. i. De spesielle lungeundersøkelser sm fretas ved siden av rekruttlægenevndenes undersøkelser blev i strt sett utført efter de samme direktiver sm i. Man vil finne en redegjørelse fr undersøkelsene i en artikkel av kaptein Sten Flrelius (Nrsk Tidsskrift fr Militærmedicin», net hefte. Tallene i tabellen nedenfr er hentet fra denne artikkel: Spesielle lungeundersøkelser i. Avdeling A. Fremmat ved B. Herav lungeundersøkt rekrutthegenevnd Pirquet psitiv Ant all I pct. av Kassert fr tuberkulse tilstander Ant all I pct. av A. divisjn.». 0...» Utenfr div. frband. Garden Sykevkt. rekruttskle. Skler Ttalsum Hidemalincier. I tabell er det gitt en versikt ver resultatene av høidemålingene. Av de 0 førstegangs undersøkte er eller pct. blitt målt. Middelhøiden var. cm. mt. i det fregående år. Følgende versikt viser hvrledes middelhøiden har steget i årene siden 00:

17 Middelhiden i årene 00 til. År Middelhlde cm. Middelhide År cm. Middelhide cm. År Sm i tidligere år var middelhøiden større i byene enn i landdistriktene i byene var den. cm. g i landdistriktene. cm. Størst var middelhiden i byene i Hedmark, hvr den var. cm., men dette tall er beregnet på grunnlag av bare målinger. Ellers var middelhøiden ver cm. i byene i VestAgder (.0 cm.) g Østfld (.0 cm.) g i landdistriktene i Aust Agder (. cm.) g VestAgder (. cm.). Minst var middelhiden i Finnmarks bygder (. cm.). Tabellen nedenfr viser frdelingen av de målte mannskaper på de frskjellige størrelsesgrupper: Høj de i cm. Antall mann Pct Under g ver u. Sykdmmer under våbenvelsene i. I tilleggstabellene g er det gitt en versikt ver de sykdmstilfelle sm frekm under våbenøvelsene i efter sykerapprtene fra avdelingene til Sanitetschefen. Ifølge disse rapprter blev mann hjemsendt sm syke g mann kassert. Pd grunn av manifest eller suspekt tuberkulse blev det hjemsendt mann g kassert, g på grunn av plevritt henhldsvis g. Veneriske sykdmmer var årsak til at mann blev hjemsendt g kassert. Det blev fra alle avdelinger tilsammen meldt sykdmstilfelle. På sykehusene blev behandlet tilfelle. Det inntraff dødsfall. Dødsårsakene var: phlegmne manus, sepsis, pneumnia crupsa, meningitis epidemica g influenza pneumnia. De dødsfallene av pneumnia crupsa inntraff på Evjemen under en meslingepidemi. Ellers henvises til tabellene.

18

19 a). N ew t., ;.., ''... ics ki) tci.....,,. c.,,..,.., +.,,r ck ),,,. < v)e..., VIqj?, 00IPISPSPIs auvru urns quiamqn pan paw qm ',. 00 p c:.00 0., cc.,. 00 CO C) QD 0,. CI ,t, r, Cq r. c.s r, v.,. 00 r. 00 C) CO V. 'f, T. T., cn CO CO.,, CO c r.,t,,v QD V,t.0 00 r. V/ r.,f r, c0 c.c.), QD N CO 00 Lci er) C") Sw I ;.. a) ' w Z cl) cl.) "'; be a/... 0,, C),.. Z 0 r.. P. aillesprilsuarq,e,, annspadiafti aiqmspspqs kn r kn c0 00 CO r. 00 c.c cg QD r Cl 00 r. v. CO v. 00 r. CO CO CO QD CO V Cl CD CD C Cg,f 00 CD CO r.,f,t,,f c,f ri.,,f,v QD 0 Cg 0 Cg Cg 0 00 r. CO 00,f QD 00.0 CO 00 r. 00 CO 00 V cg 00 r. V 00 CO QD 00 r. 0 Cl Cl Cg Cg 0/ CO r. r.,i.,,,,. Cg r. r. 00 r. CO Cg 00,V,f. r CO 00 cg 00 Cr,, cg CO 0,t c.0 QD CO V V CO CO u CO 'II.0 r. 00 QD r. Cg,t 0 cq cq,f,, c CO CO V csd r. V V/,t r.,. r. in, Tt 0q. 00 QD u QD r. C.T. V,f CO Cl,t CO r. c cq 0 JO punguaf)xi..suj pp,li '..., cn Cg CO 00 QD V c.0 00 e. p C.0 r. QD r. CO 00 0 C/,.). CC cki CC t,, 0 cl).,...) prig C) P e0 '0 0) P. f.. as P CD c..,,.) PC r. cn 'CS a.) E 0 in... :.,..., in.,, 0 namaqn 000.0j qqvqiij IUA V.,,c, alltutualj asiaqqasqn qiappatu c, pp astatuaxpaqam ualn apispn qiuquadv c r qaiplwatl 0 apliacilumnisqnsligal SIP qautue paw qm tiamq i truirqs.mq Him I PV uul IIIIAPJ qaaanisqn agile AAq uautimu gq.., cn CO 00 CO CO CO '. Cg r. CO v, CO e0 00 CO cr.'). Cg 00 Tt u.' Tt c..0 cc) r, Tt Tt ir) QD,t 'I, Cg Cg.,,V.0 T. cn r. CȮ., I i 0 I. QD CO., t. r. u I.,,i c) 0 M *'. c T. cq C% CD r, r. 00 0') V/ V.. r. Cl QD Cg CD 00 CD u 0, 00 u0 QD 00 CD CD r. C) c p 00 Tt Tt p Tt CO C V. CO CO CO u0.0 cq CO 00 r. U, CO r. cq cq Cg r. r. r. Cg r. r. v. r. r. v. r. r. 00 Cq C:, irj Cq rt. rt. r u0 00 u D.0 00 V QD T. CO CO.0 r QD Cr, CO m r, cg c c cq r. T. r.,t 00 Cg T. QD,t 00 u,f 00. r. r.,t,t r. r. cg r, r, N Cl. T. 0/.. r. CO,t 00 Cq.. C0. u0 T. r.. Cl Cl. I c L CO T.,,h,N. 0. CO QD Cl 00,V,f 'SD V Cg V r. Cl 00 CO r. r. Ln in r. Cl r. Cg r r. r. Cl In r. 0 r. r. u) 00 r. D. CO,t 00 c.0 r. CZ) v, Cl r. O i,t. I. CO CO k v. I. Cl r. t.i,i u Cl Cg r. CO CO Cl CO e..cd.0,f. c.0 00 CO CO r. 00 h, cr) r. CO `'' `,F IC/ cc r. 0 NI. CO CO,r,, Clr r. r. c.r, 0 r.,h, CO N c. r,, CO Cg CD T. Cl CO 00 QD Cl CO CO VD CO N c QD c 0 r. uastisuiu A.TiNs in I iadmisuumu muv.,;.w. ;.. C/ cn...).. z TS a)...,,l.,.., E "=... a.) p. = Z.s. g.ż 0 v.,f CO CO c.0 r.,f Cl r.,t.0 CO It. CO 00 r. CO CO r. CO 00 r. r. CO Cg 00,t V/ V Cl CO CO V C CO,f,f '.0 Cl,t CO' rg CO r.,v,f r. r. Cl 00 CO CO Cg 00 r. cq Cl N.,.. Cl Cl Cl N Cl T..,, cq,r r CO 00 Ti to 0.. ta cd 0 cz ccl cl) ct ai lz. '0 tl). rcs Pcl'. Pcst. px c. 0 ctts z cu. = cs).. ;. r.0,z Oalg,,;...,.,_, a.) TS m,,, c..vi cl. r:. E".0L..,.'.',. E " P.i 0 ''' " ifi '0 a) E.' s Z `., 0 c) at '''') Ti c)t $.,.., '"' ;., p.,,. ;. al,,,. <0 vx cn a.) t 0 0. 'm e 0 a 0,.., ) c, CD CD E...,t CD <t Z r.. Z Z E. ;. E 0 C/

20 (L ) PJJ J RI scli uyiawacivn suaaaeg rt uaqvaansij suaiam F, psdilautussi ' asclilfaxtjaqa 0 uus uaimarupuaqui?r, qagaluvjui qatigivaux uagrudualpapsjinfll 0IgIII.fl?sS gainve suaiam, pucivnijuaui cq c:, CONC.D CON V T, LC 0 C) LO 00 CD 00 r. C% 00 C. Ç I v T. T, I r. QD,t CO Ct 00 as C CD Cl) t 0 C C C) CD crs scli miarqp. SUOJWII,, I i,. uaqvnanxij suavall psdasuiussi asclialpazugva laaprus `c`, ualuvrupum 0TiUVjuj PIIatuiveyi uaitrudtunsjinfh _ TialliJusSN paup.re STIOJX]l qaucivniquaui scl.l LLavqvii suaiwg uaqvnnsij suaixil qassztasuplifs.lg In V) r. r. Cg C,,t C% QD CT, N P C 'CI cl r, it t r, C% r,c) U0 CD,f 00 CI C, C) Cn cq 00 cq r. cn cq r. r. 00 CD CD C, ed 00 CD 00 QD cd L CD,f L v Cg N u CI C Cg C:D t 00 in (, Cg Cg 0 t C C, 00 0 N N OC NNNN Cg N, r. r. cc I 00 cm Ct 00 u'd CD 00 Cq r.c t C) ClCn r. r, in 00 00,t cn, r. r. OD I r, 0% U, QD,V 00 v v vn cq,f cq r Cl ICg Cq ClCY) r, C, v CO Cg r. C c.. N CO r, ci C% v tš. t r t r t t r. r. 00 CD Cg 00 CD Cq C%, QD qapawvjui 00 C%0 Ci N, t CC 0 C,t+ c 00Ö N u0 00 CO Cn 0 Cg 0 N Cg Cn 00 in kn,c0 C, C.0 00 C.0 h,n CO N in in in CO 00 CO CO 00 Cl) t =P. ci. cn C,,, r r,t 00 qapaivaux Cl r. cq rv 0 C.) in r,f () cn cn cn,. in in (). a traftrud0.0sjillfh ClCg Cg N Cg,, CO in,, N ',V Cq CO ri Mlle CO CO C% u'd QD r. 0. CA C% CD. q0figlinivsax ClCg Cg C) Cn r. cq r. 00 Cn Cq 0). Cq,tQD r. CD,, QD C, CD 00 QD r. u0 %D CD CD Ci Tinnzu suaiwg Cl00 CD Gq r.,. 00 r. c cs) It It CO CO C% Cg CS) QD C, qauctwuequatti cm <, 0),f r. t I r. r.,f 00,t 00 r. r. In L. (),f u0 00Cq CO r OD,E Z c,.. Ti ) ct I....,,.. cl) cd... r':$ z t0 P.PtI ZZ Q C, I A. ;. cz cl czg Gt,. c cn,.,.... sz. al, d as E, t g,., '" :. 0 t "', :$ Pci c., E. pci,i. pcs ',..),, cl) a),. t '',cf., Pci,.. t 0 0 $..0 0 pi ;.. 0 ;. s.. p. 0 cp +. crs,.,,, as, 0 0 ;,, ti) pcj C) C) E. < 0 r' 't Ç ;;E cn Z DO Z E, <

21 Tabell. Resultatet av frste undersøkelse av mannskaper av årsklassen møtt på sesjner, fr faste laagenevnder g fr rekruttlægenevnder. Undersøkte mannskaper Fylker g divisjner Sesjn Fast lægenevnd Rekruttlægene vad I alt. Herav: Str. Hj. M. IT. Riket 0 0 Bygder g ladesteder. 0 f Kjøpstmder 00! I Bygder g ladesteder. Østfld 0, 0 Akershus Hedmark 00 0 Opland Buskerud 0 0 Vestfld 0 * Telemark AustAgder VestAgder 0 Rgaland 0 0 Hrdaland 0 Sgn g Fjrdane ' 0 Møre g Rmsdal SørTrøndelag ' NrdTrøndelag 0, Nrdland 0 0 Trms Finnmark 0 0 ' Kjøpstceder. Østfld, Akershus Osl 0 Hedmark Opland, 0 Buskerud Vestfld 0 Telemark 0 ' 0 0 AustAgder 0 VestAgder 0 Rgaland 0 0 Bergen 0 0 Møre g Rmsdal SørTrøndelag 0 NrdTrøndelag Nrdland 00 0, 0 Trms t 0 Finnmark ' Divisjner. divisjn,»» 0 0 s ' A n m.: Str. betyr stridende, Hj. hjelpedyktige, M. midlertidig udyktige, U. udyktige.

22 t,l) ci, fil n '+.,c :$ ''' ci, c, tr r F.. r,cs g l) t g Z c) R. ',,.... Tabell. Frandringer av den frste kjennelse Frandringer av den første kjennelse fr mannskaper møtt til ny bedømmelse ved fast lægenevnd eller rekruttlægenevnd Tidligere kjennelse Ny kjennelse'. Divisjn. ss Stridende 0 M 0 U _ Hjelpedyktige Ills M, U Resultatene av rekruttlægenevndens bedømmelse Tidligere undersøkte Årets mannskaper Tidligere 'like undersøkte I alt 00 S Midlertidig udyktige H m 0 0 U Udyktige 0 Tilsammen,.. 0 0»..._.. 0. Divisjn. s 0 HH 0 Stridende M U S Hjelpedyktige H /m _ U 0 S Midlertidig udyktige. H /m _ U Udyktige 0 Tilsammen,.. 0»... Divisjn. S Stridende 0 M H Hjelpedyktige.... Midlertidig udyktige. U 0 S H M _ 0 U S. ILI _ U Udyktige 0 Tilsammen'.. 0».. Med midlertidig udyktige g udyktige. Uten midlertidig udyktige g udyktige,

23 g det endelige resultat av undersøkelsene...) 0.) x E c s),,,., c, rt:. x Cl) Pcj,.. c) c) x x ts tx 0) cl) c, P c `%.0 e,.,,, Frandringer av den første kjennelse fr mannskaper møtt til ny bedømmelse ved fast lægenevnd eller rekruttlægenevnd Tidligere kjennelse Ny kjennelse. Divisjn. S Stridende 00 0 H M U Resultatene av rekruttlægenevndens bedømmelse Tidligere undersøkte Årets mannskaper Tidligere ikke undersøkte alt S Hjelpedyktige.... /m H _ U Is Midlertidig udyktige. _ M ' : Udyktige Tilsammen'.. 00 <,.... Divisjn. S 0 Stridende 00 H M 0 U Hjelpedyktige S H ivr lij 0 S H _ Midlertidig udyktige. /m ; U Udyktige 0 0 Tilsammen'.. 0».... Divisjn. S 0 Stridende 0 H M 0 U 0 0 S Hjelpedyktige.... H /m _ U S Midlertidig udyktige H M U Udyktige 0 Tilsammen, » S betyr stridende, H hjelpedyktige, M midlertidig udyktige g U udyktige.

24 Tabell. Sykdmmer, feil g mangler hs Dannelses g I utviklingsfeil Infeksjnssykdmmer. I Sinnssyk dmmer Fylker g divisjner E E tq t Riket 0 Bygder g ladesteder 0 Kjøpstwder 00 Bygder g ladesteder Østfld Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Møre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag i Nrdland 0 Trms Finnmark Kjøpstæder. Østfld Akershus Osl Hedmark Opland 0 Buskerud Vestfld Telemark 0 AustAgder VestAgder Rgaland 0 Bergen Møre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland 0 Trms Finnmark Divisjner.. divisjn. i i0, ' ', l i 0 ; ',, il 0 f, : ' ' 0 ; j 0 0

25 F mannskaper sm ved første undersøkelse er kjent udyktige. Nervesystemets sykd. :..I P E g t p,, g, a;,,) PS, k,' ' (t i I Sykdmmer i sanserganene ed Sykd. i Andedr. rganene,,,, ci.) g rạ, 'gq c''. 0: tr, = 0 ''' gi ṣ :, me pe il, i I Sykd. i cirkulasj. rganene "",T, ' ' + c. 'z'.' a te te: E t :'.. P, 'Et., '.) il F.'. ti E. bb pc, g ±,..;. eli p 't I Sykdmmer i. frdøielsesrg. `` ). b pe, P. ' "FC, r,..,., _., kis) i al,.,, "g E : t E pc, si g %, t,, ;. ev 0 0. r.) Z t g, E, 0 " c gi r.,. Sykdm g skader i bensystem g ledd :!+f') +A ',:.,_,,, g r pc$ r a,, '' P,. 0 ;: '' ci),.. Ft r F,/, t r , It 0,, , 0, W 0, 0, ' 0; ' ' ,, , 0 i li F ' ' ' 0 0,, W 0 ci) cz,. ect 'ID g ',

26 I ' 0 Tabell. Sykdmmer, feil g mangler hs Fylker g divisjner. I c, v, ;.., $. a) <.) P c S g a z al,, c,.,c,_, & ) px rcs c..) Q.. re.) ' e Dannelses g utviklingsfeil '', '' ) ' c. ''... 0 t,, Si g,., a), p tr'.... gin', 0,T.,,cilSinnssykdmmer Infeksj'nssykdmmer I 0, V) d ' :, fl 0C., t ET,, c. + 0C., t rp ET, t ) i D.` ti E. 0 t '.,., ô,, g ' w. T, tj te 0 '',.! 0. v,!... ', ea g 0, E. ;, px tri) u ''' 0 F. I.0 '.., ','I, Pli ed'" a ;:,:,. ce C.,a.0.', ca $ i Riket 0 Bygder g ladesteder. Kjøpstwder Bygder g ladesteder. Østfld Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Mre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark ' Kjøpstwder. Østfld Akershus Osl Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Bergen Mre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark I H Divisjner.. divisjn.».».».».» 0 0

27 mannskaper sm ved første undersøkelse er kjent hjelpedyktige. Nervesystemets sykd. Sykdmmer i sanserganene g rti (). Sykd. i cirkulasj. rganene t E 0 `) pc. Sykd. i åndedr. rganene Sykdmmer i frdielsesrg. (T, `L bf) ' cc t T.' ) n g c.).. 0 $. as Q) t E tj g TS 0. ' C/D Sykdm g I skader i bensystem g ledd....,..) i..,... faq t.g. "rg.v Si W r.' te FA 0., fritl) t x.).) e a; t ça, , ', li

28 Tabell. Sykdmmer, feil g mangler hs tidligere undersøkte I Dannelses g Sinnssyk Infeksjnssykdmmer 'd utviklingsfeil t I dmmer cl) Fylker g divisjner ts/ c/ r & I CL) tal 0 al z E t Pc$ ct &..(à) te t a P. A Arets mannskaper Riket Bygder g ladesteder Kjøpsteeder Bygder g ladesteder. Østfld Akershus,,, l i ' Hedmark 0, Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Møre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark Kjøpstwder. Østfld Akershus Osl Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Bergen Mre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark Divisjner.. divisjn..... Eldre mannskaper ,, 0, I ;, i _ ' 0, I I I

29 i, I I, i mannskaper sm ved ny undersøkelse er kjent udyktige. i Nerve I Sykd. I Sykd. i. I I Sykd m g Sykdmmer Sykdmmer i systemets Andedr. skar de I i sanserganene frdielsesrg. bensystem..., sykd. rganene rganene g ledd a),. r._. g,_,, t t),,, til,,,,. t...., ''). : q r:', t t),, }:!) F.., as g A. c) rc Pj ;), c' rr,', ca,,,....)., ri =,;.'.. r,, = ' E a) tx ir.g c.). q,),, ',), g,, rg rc, E t, :. E ".) et,c. rci c.,=. e., ^.,, n, f ''':; '',.,'. J ' ',, :, P,. to Z tj g.b.c,t,..is cr,,,, ''''.`,,, s. w 0,.., i.. 0:a...J g=.,,_, r? E rcrz E,, (,, PCS C, CD 0 rw ez..).,. 0,,,. rs s0 : z )... ' g,t;, i, t, c.'') ' rti g! 'a) t ''',,,D = '' ''''' It FS ''' ti ' ' cd 0', M C) P '' ""d O P.. rn g c' ') A "' I,"" ;,,* '.i' E,., ci),',., ci) ci) gcz. p. CtS.;,'.. rli., 0 0, I 0 0 0,,,, i r, ' ' r ;, ',,,, ' i i, i _,. ; Id I ; i, ; ' ; ;. ; ; ;;, ' Î. i ; i.,, i, i,,. i ' ' j 0 i i; i, i i, i i ' i i i ' i i i i i r 0,, 0 0, 0 0 r, ; ;, 0; 0 0 i

30 Tabell. Resultatet av Fylke Samlet antall undersøkte Herav med pgitt høide cm. g under 0 Riket 0 Bygder g ladesteder Kjøpstaeder Bygder g ladesteder. Østfld Akershus Hedmark 0 Opland Buskerud 0 0 Vestfld Telemark AustAgder 0 VestAgder ' Rgaland 0 Hrdaland Sgn g Fjrdane 0' Mre g Rmsdal SørTrøndelag, NrdTrøndelag ' Nrdland 0 Trms 0 0 Finnmark 0 Kjøpstæder. Østfld Akershus Osl Hedmark Opland 0 Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland 0 Bergen Mre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland 0 Trms Finnmark

31 hidemålingene. 0 0 li 0 0 i , i C 'i ç. ';

32 Tabell (frts.). Resultatet av Fylke Riket 0 i Bygder g ladesteder ; Kjpstwder Bygder g ladesteder. Østfld Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Møre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark ) 0 0, 0 0, 0 ' 0 0 0,,, 0 Kjpstwder. Østfld Akershus Osl Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Bergen Møre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark ; '

33 hldemålingene. 0 cm. g ver Middelhøjde cm f ' '.0 ).0 0 j.,.,t

34 Tilleggstabell I. Sykdmmer Avdeli ng.... ai.$,... *.s. i.0 psi.....,g. ta 0,ta, $ g? E ) 0 t'. g, %. 'g Ēl 0., '' ' J' d....: 'g es.. E,?. s El r: `?, t " :Fs, El : cis E C D,,',. t,'s c.) ' ` ctf.: V,', ti Ta 0 a P. c... = cs E''' ' '. =$'.,, ci ' )., s ', ' ;', cd., r,.pc, :''''' ''' ),....., t, `<,' i' 'c r,'. g c tr' " "T,,g :.V,a"),,,).t t; E, E "i 'A : 0 (t t, P.= O( ri i.., g E ' g t c.., x pe,,.., ig *P,,,, sw E,. a PI r" ai iș, '. Infanteri.. divisjn. Østfld inf.reg. nr Jegerkrpset inf.reg. nr Telemark inf.reg. nr divisjn. Akershus inf.reg. nr... Østpland inf.reg. nr Vestpland inf.reg. nr H. M. Kngens garde divisjn. Agder inf.reg. nr Rgaland inf.reg. nr.... divisjn. Hrdaland inf.reg. nr... 0 Fjrdane inf.reg. nr divisjn. Møre inf.reg. nr SørTrøndelag inf.reg. nr. 0 NrdTrøndelag inf.reg. nr Magasinvakten i Trndheim. divisjn. SørHålgaland inf.reg. nr. NrdHålgaland inf.reg. nr. 0 Trms inf.reg. nr Garn.kmp. i SørVaranger Varanger bataljn.... Alta bataljn 0. Kavaleri. Akershus dragnreg. nr.. 0 Opland dragnreg. nr... Trøndelag dragnreg. nr.. Hærens artilleri. Feltartillerireg. nr.... Feltartillerireg. nr Feltartillerireg. nr Bergartilleribatj. nr.. 0 Bergartilleribatj. nr Bergartilleribatj. nr Luftvernregimentet.... Fssumstrøkets festning.. Phlegmne manus. Sepsis. Alle : pneumnia crupsa. Meningitis epidemica.

35 I,, under vibenvelsene i. : 0 i::.] 0.0 i's.;,',) E i P,. J.,... a,. `' 'a f,i,. i.,_.?, i,e El 0., 0'..'p.%..0 = a".. : : :, :,E,..._,... : la ' ' tie,,,:,, ii c?. S' Q.Fn% U) g 0 cl.,t I,,g z a A.+FI cd, C E ',Z : t,,,, ' ce. ô cs.;;,,, ts...,... 0 cl,.0,o ')"g E 'El Oc c..0 cm t :.0 0 E ra, cm cm c cm E c cm cm gi gt cm E, ' ' ; Si 0 i rtjh _, i _ I ' G I,, r: ' I I ; ii I _,...,, _ G ' ' _ ; ; t I J ' _,,, ' _, I, :, I,, I I I _, t I. _. I _ Herav meningitis epidemien.

36 0 Tilleggstabell I (frts.). Sykdmmer Avdeling., C), å Ē cis b tz c. ',I.) :.' It cvs..., g" E''.. Ri,. 0 tal,. Pd ".,..! `'. i s :g, `,,), r :.., I +g +,'', ;Eil '',', ra a a.. ).).E., =.. e,,z,ț ca 0 &.,. g 0.,Z ti, g, të,. rd to a, OE 0 A. P,, &,,,0 gzi '.' ''' Q ' 'c. ), f;t rg A P g,. Ingeniørvåbnet. Ingeniørregimentet.. Trøndelag ing.batj f Hærens flyvevåben. Flyvebataljnen 0 Trøndelag flyvebataljn.. Hærens intendantur.. intendanturkmpani. if. Hærens sanitet. Medisineravdelingen.. sanitetskmpani. 0. sanitetskmpani.... Sykevkternes rekruttskle,. Frsyningskrpset. Bilkmpaniet..... Befalsskler. Krigssklen. divisjns skle. divisjns skle. divisjns skle. divisjns skle. divisjns skle. divisjns skle Infanteriets skyte g vinterskle Befalssklen fr Kavaleriet Befalssklen fr Hærens art. Befalssklen fr Ingeniørvåb. Hærens flyvevåbens skler. Sum :, 0 0 0, , i, ' ' 0 IH, 0 _ ; ' i. 0 0 j Sykehus. Gardermens sykehus.. Kristiansand mil. sykehus Værnes sykehus Sum ' loe,, 0 Influenza pneumnia. Herav meningitis epedemica. Meningitis epidemica.

37 under våbenvelsene i. a il : il ^! i li i i t ii (i, 0 0 ij I _ i li l i il Herav meningitis epidemica.

38 Tilleggstabell. Sykdmsårsaker til hjemsendelse, cis Avdeling Hjem. Infanteriet.. divisjn. divisjn. divisjn. divisjn. divisjn.. divisjn. Kavaleriet. Hærens artilleri.. Ingeniørvåbnet.. Hærens flyvevåben. Hærens intendantur.. Hærens sanitet.. Frsyningskrpset.. Befalsskler (g befalskurser) Hjemsendt fra sykehus Sum, : ' :, ; _, 0, _, :. ' * _ p ; 0. Infanteriet.. Kavaleriet. Hærens artilleri.. Ingeniørvåbnet.. Hærens flyvevåben. Hærens intendantur.. Hærens sanitet.. Frsyningskrpset.. Befalsskler (g befalskurser) Sum, _,! ) ), :, : i! J _; i.. ;. _i; :, Kas il ) il

39 Dg kassasjn under vibenvelsene i. E L cla ;" a) 0 sendte. ii ij! serte. I0 0

40 Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt (frts. suite): Nr.. Nrges pstverk. (Statistique pstale.). Nrges handel. (Cmmerce.). Pelsdyrtellingen i Nrge. ( Élevage d'animaux à furrure au ler septembre.). Det civile veterinærvesen. (Service vétérinaire civil.). Kmmunenes skatteligning g budgetter. (Repartitin d'impôts et budgets des cmmunes.). Industriarbeidertrygden 0. (Assurances de l'état cntre les accidents du travail.). Nrges civile, geistlige, rettslige g militære inndeling. juli. (Les divisins civiles, ecclésiastiques, judiciaires el militaires du ryaume de Nrvège le ler juillet.) 0. Nrges private aktiebanker g sparebanker. (Statistique des banques privées par actins et des caisses d'épargne pur l'année.). Nrges bergverksdrift. (Mines et usines.). Flkemengdens bevegelse g. (Muvement de la ppulatin.). Kmmunenes gjeld m. v. pr. 0. juni. (Dette etc. des cmmunes.). Meieribruket i Nrge. (L'industrie laitière de la Nrvège en.). Sundhetstilstanden g medisinalfrhldene. (Rapprt sur l'état sanitaire et medical.). Frsikringsselskaper. (Sciétés d'assurances.) Trykt. Nr.. Syketrygden. (Assurancemaladie natinale.). Nrges jernbaner 0. (Chemins de ler nrvégiens.). Rekruttering g. (Recrutement.) 0. Skatteligningen. (Reparatin d'impôts.). Nrges industri. (Statistique industrielle de la Nrvège.). Jrdbruksstatistikk. (Superficies agricles el élevage (lu bétail. Récltes etc.). Kmmunevalgene. (Électins en pur les cnseils cmmunaux et municipaux.). Telegrafverket. (Télégraphes et telephnes de l'état.). Kriniinalstatistikk g. (Statistique de la criminalité pur les années el.). Nrges kmmunale finanser. (Finances des cmmunes.). Sjemannstrygden. Fiskertrygden. (Assurances de l'état cntre les accidents des marins. Assurances de l'état cntre les accidents des marins pécheurs.). Nrges handel. (Cmmerce.). Nrges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) 0. Det civile veterinærvesen. (Service vétérinaire civil.). Nrges pstverk. (Statistique pstale.). Industriarbeidertrygden. (Assurances de l'état cntre les accidents du travail.).. Sinnssykeasylenes virksmhet. (Statistique des hspices d'aliénés). Nrges Irandkasse. (Statistique de l'ffice natinal d'assurance cntre l'incendie.) Nrges private aktiebanker g sparebanker. (Statistique des banques privées par actins et des caisses d'épargne pur l'année.)

41 Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Nr Trykt (frts. suite): (Cnditins de travail des dmestiques dans les villes nrvégiennes.) Nrges bergverksdrift. (Mines et usines.) Flkemengdens bevegelse. (Muvement de la ppulatin.) Kmmunenes gjeld m. v. pr. 0. juni. (Delte etc. des cmmunes.) Meieribruket i Nrge W. (L'industrie laitière de la Nrvège.) Frsikringsselskaper. (Sciétés d'assurances.) Rekruttering. (Recrutement.) Arbeidsvilkårene fr hushjelp I nrske byer. Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt flgende verker: Statistisk.krbk fr Nrge, siste Argang. (Annuaire statistique de la Nrvege.) Statisliskknmisk versikt, siste argang. (Aperçu de la situatin ecnmique en.) Statistiske Meddelelser. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du Bureau Central de Stalislique.) Månedspgaver ver varemsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du cmmerce esterieur.) Frtegnelse ver Nrges Offisielle Statistikk m. v.. desember 0. Kristiania, g. (Catalgue de la Statistique fficielle.) Statistiske Oversigter. Kristiania. Statistiske Oversikter. Osl. ( Resume retrspectil et.) Alle verker er til salgs hs H. Aschehug tft C., Osl. Av flgende årganger av 'Statistisk Arbks g INrges handel, er Byråets behldning meget knapp, hvrfr man vilde være takknemlig fr å fi verlatt enkelte eksemplarer: Statistisk Arbk,, 0, 0 g. Nrges handel, g.. desember. N A TIC NALTRYK K HT

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége série VIII.) Trykt 93: Rekke VIII. Nr. 7. Sundhetstilstanden og medisinalforholdende 99. (Rapport sur Mat sanitaire et medical.)

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

DE SPEDALSKE I NORGE

DE SPEDALSKE I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 20. DE SPEDALSKE I NORGE BERETNING FOR FEMÅRET 92-925. (Rapprt sur les lépreux en Nrvège pur les années 92 925) UTARBEIDET AV OVERLÆGEN FOR DEN SPEDALSKE SYKDOM. Utgitt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série VIII.) Rekke VIII. Trykt : Nr.. Snndhetstilstanden og medlsinalforholdende. (Rapport sur Petal sanitaire et medical.).

Detaljer

Bruk av alternativ behandling i Norge

Bruk av alternativ behandling i Norge Bruk av alternativ behandling i Nrge Undersøkelsen er utført fr Nasjnalt infrmasjnssenter fr alternativ behandling (NIFAB) av Synvate MMI, sm har gjennmført telefnintervju, g Nasjnalt frskningssenter innen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII) Trykt 98: Nr 8 Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling januar 98 (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Alveld en oppdatering

Alveld en oppdatering Alveld en ppdatering Årsmøte i Sgn g Fjrdane Sau g Geit 17. februar 2012 Helene Wisløff Alveld Betydning Frekmst Årsak Sjukdmsutvikling Symptmer Behandling Frebyggende tiltak Status når det gjelder frskning

Detaljer

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 27. april 2015

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 27. april 2015 FAGDAG KUNSTGRESS Osl, 27. april 2015 Geirfinn Kvalheim Anleggsknsulent Nrges Ftballfrbund Mbil: 906 80006 Email: geirfinn.kvalheim@ftball.n Status, frventninger g fremtiden Status per 31.12.14 Hva gjør

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série

(Statistique Officielle de la Norvège, série Nrges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, série Trykt 1923: Nr. 71. Sinnssykeasylenes virksmhet 1919. (Hspices d'aliénés. 72. Flkemengdens bevegelse 1919. (Muvement

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Vi bruker mer og dyrere medisiner

Vi bruker mer og dyrere medisiner Samfunnsspeilet / Vi bruker mer g dyrere medisiner Elin Skretting Lunde En rekke mennesker er avhengige av legemidler fr å hlde sykdmmen i sjakk eller fr å mestre hverdagen. Fr mange medfører sykdm eller

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA,

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII 13 HUSHOLDNINGSREGNSKAP Sept 1918 sept 1919 (Budgets de familles de sept 1918 à sept 1919) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ KRISTIANIA, I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) orges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la orvège, série VIII.) Trykt : r. 48. orges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar. (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 197-9.. bolken. (Moulins en Norvège. D'après

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Versjon: 1.0. i HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. nedlegging av Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0. i HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. nedlegging av Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1.0 i HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av nedlegging av Nevrhjemmet Rehabiliteringssenter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: i s HELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE:... Bakgrunn fr risikvurderingen...3

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Nrvège, série VIII.) Nr. se mslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: Nr.. Nrges Brandkasse 99. (Statistique de l'ffice natinal

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série Rekke IX. Trykt 9. Nr.. Nrges industri 9. ( Statistique industrielle de la Nrvège.). Sundhetstilstanden g medisinalfrhldene

Detaljer

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt.

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt. Steigen kmmune KOSTRA-tall fr barnehage g skle Senirrådgiver Chnss Madsen, KS-Knsulent as http ://www. ksk ns u le nt. n / Barnehage Utgangspunkt: Steigen har et beregnet utgiftsbehv på 66 % av landsgjennms

Detaljer

Norges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

Norges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Nrges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, sée VIL) Trykt 9 Nr, 0. Fengselmstyrelsens årbk 90. (Ännuaire de radministrutin générale des p- - - - sns 90.). Flketellingen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série X et XI.) res Offisielle Statistikk, rekke X XI. (Statistique Officielle de la rvèe, série X et XI.) Rekke X. Trykt 1949. r. 171. Statistisk-øknmisk versikt ver året 1948. ( Aperçu de la situatin écnmique.) - 172.

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Lederkonferansen 2014

Lederkonferansen 2014 Lederknferansen 2014 Lederknferansen 2014 1. 2. desember Scandic Hamar Htell Vangsvegen 121, 2318 Hamar Tirsdag 1. desember kl. 1200 Kl. 1300 Kl. 1320 Lunsj Åpning av lederknferansen Infrmasjn fra styret

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Karriereundersøkelsen 2011

Karriereundersøkelsen 2011 Karriereundersøkelsen 2011 En undersøkelse av masterkandidater ferdige ved Fysisk institutt studieårene 2007/2008, 2008/2009 g 2009/2010 Bearbeidet av Espen Murtnes espen.murtnes(at)fys.ui.n Mekanikkundervisning

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Rekke IX. Trykt 1940. Nr. 185. Skolestatistikk 1936-37. (Instruction publique.) 186. Norges jernbaner

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) rges Offisielle Statistikk, rekke V (Statistique Officielle de la rvège, sée V) r 6 se mslaget på verker trykt i årene 999 Trykt 90: r 6 Flkemengdens bevegelse 96 (Muvement de la ppulatin) 6 rges sparebanker

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

Fagnr: SO 262 B Dato: M. Antall vedlegg: 5 bestar av

Fagnr: SO 262 B Dato: M. Antall vedlegg: 5 bestar av Fag: FDV 1 Gruppe: 3 BK Fagnr: S 262 B Dat: 14 02 M Faglig veileder: Hans J Berge Eksamenstid, fra til: 0900 1200 EksamensppgaveAntall sider: 3 Antall ppgaver: Antall vedlegg: 5 bestar av 10 Tillatte hjelpemidler

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Tverrpolitisk liste for A

Tverrpolitisk liste for A KOMMUN6 2, P.AM- 2015 G

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 9. (Statistique des hospices d'aliénés.) 0. Norges jernbaner

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {.

ÅnslqøTE. -tr PROTOKOLL FRA FEBRUAR 2O1 5. www.sipalki.no OSLO SIPALKI KLUBB. [lffo'*t*o,.ou,,o. Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. {. Osl Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvrsen Libakkfaret BB, 1184 Osl +47 95100991 / sipalki@sipalki.n / www.sipalki.n OSLO SIPALKI KLUBB www.sipalki.n HI {.i(b_ -tr [lff'*t*,.u,, PROTOKOLL

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@udir.n Vår dat: 12.4.2012 Vår referanse: SRY-møte 2 2012 Dat: 27.4.2012 Sted: SRY-sak 13-02-2012 Dkument Innstilling Representasjn i yrkespplæringsnemndene

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Internasjnal handel g vekst Karen Helene Ulltveit-Me Universitetet i Osl FU-investeringer er i seg selv ingen garanti fr vekst: BNP per innbygger i 1995 US$ 33000 31000 29000 27000 Nrge 25000 Danmark 23000

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling I januar 1928. (Les - - - divisions

Detaljer

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres? Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73

Detaljer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer P R E E K L A M P S I Infrmasjn fra Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer, Osl universitetssykehus Universitetet i Osl HVA ER PREEKLAMPSI? Preeklampsi,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr.. Bureising med statsstøtte 9-6. Telling pr. 0. juni 98. (Clnisatin en Nrvège subventinnée par

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Nrvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 93: Nr.. Nrges industri 97. (Statistique industrielle de la Nrvège.). Det civile veterinærvesen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Forord. En spesiell takk går også til Utredningsavdelingen, Rikstrygdeverket, for verdifull bistand i forbindelse med spesifikasjonen av data.

Forord. En spesiell takk går også til Utredningsavdelingen, Rikstrygdeverket, for verdifull bistand i forbindelse med spesifikasjonen av data. 98/9 tater 1998 Karsten Bjønnes, Grete Dahl g Bjrn Rar Jneid FD - Trygd Dkumentasjnsrapprt Pensjner, grunn- g hjelpestønader, avslag på uførepensjn. 1992-1993 Avdeling fr persnstatistikk/seksjn fr levekårsstatistikk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksmhet 90. (Statistique des hspices d'aliénés.) 5. De spedalske i Nrge

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EGIL R. KABERUKA-NIELSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EGIL R. KABERUKA-NIELSEN 06.09.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Den helbredsmæssige mdtagelse af flygtninge i Nrge Erfaringer fra Helstjenesten fr nyankmne innvandrere Fra Alepp til Bergen

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer