Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling I januar (Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le ler janvier 1928.) 49. Det civile veterinærvesen (Service vétérinaire civil) 50. Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) 51. Lønninger (Gages et salaires) 52. Den private forsikringsvirksomhet i Norge (Assurances privées en Norvège pendant les années ) 53. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 54. Den Norske Statskasses Finanser 1913/ /29. (Finances de l'état.) 55. Norges jernbaner 1926/27. (Chemins de fer norvégiens.) 56. Forsømte barn 1925 og (Traitement des enfants moralement ahandonne s) 57. Norges industri (Statistique industrielle de la Norvège.) 58. Meieribruket i Norge i (L'industrie laitière de la Norvège en 1926.) 59. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur Mat sanitaire et médical.) 60. Sjømannsforsikringen Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 61. Norges postvesen (Statistique postale) 62. Industriarbeiderforsikringen. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail) 63. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret (Salaires des ouvriers agricoles ) 64. Det civile veterinærvesen (Service vétérinaire 65. Norges telegrafvesen Télégraphes et te7éphones de l'état) 66. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) 67. Fattigvesenet (Assistance publique.) 68. Norges kommunale finanser 1925/26. (Finances des communes.) 69. Stortingsvalget (Elections en 1927 pour le «Storting.) 70. Folkemengdens bevegelse (Mouvement de la population.) 71. Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool.) 72. Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes) 73. Tariffavtaler og arbeidskonflikter (Conventions collectives et conflits du travail en 1927.) 74. Norges skibsfart (Navigation.) 75. Norges handel (Commerce.) 76. Private aktiebanker (Banques privies par actions) 77. Landbruksareal og husdyrhold Representativ telling. (Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année Recensement représentat(.) 78. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) 79. Pantegjelden i Norge ved utgangen av 1912 og (Dette hypothécaire en Norvège ci la fin des années 1912 et 1926.) 80. Sykeforsikringen (Assurance-maladie) 81. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 82. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII NORGES SPAREBANKER. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 For årene se Norges Offisielle Statistikk, rekke III, og for rekke IV, senest nr For årene se rekke V, 18, 44, 68, 94, 118, 153, 176 og 219. For årene se rekke VI, 25, 58, 91, 118, 147 og 164. For årene 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 og 1924 se rekke VII, 6, 35, 67, 109, 149 og 184. For årene 1925, 1926, 1927 og 1928 se rekke VIII, 5, 41, 82 og 109. Oslo Arbeidernes Aktietrykkeri.

5 Innhold. Table des matières. Innledning. Introduction. Side Pages 1. Sparebankenes utvikling (antall og størrelse). D&eloppement (nombre et importance) des caisses d'épargne 1 2. Antall innskytere og deres tilgodehavende. Nombre des déposants et montant des de'pôts 2 3. Formue. Fortune 4 4. Forvaltningskapitalens anbringelse. Placement du capital actif Rente og diskonto. Intérêt et escompte 7 (h Inntekter og utgifter. Recettes et dépenses 9

6 Tabeller. Tableaux.SidePas Tabell 1. Sparebankenes inntekter og utgifter. Sammendrag fylkesvis for alle sparebanker. Recettes et dépenses des caisses d'épargne, par préfecture Innskyternes antall og tilgodehavende. Sammendrag fylkesvis for alle sparebanker. Nombre des déposants et montant des dépôts, par préfecture Sparebankenes passiva og aktiva ved årets utgang. Sammendrag fylkesvis for alle sparebanker. Passifs et actifs des caisses d'épargne et la fin de l'année, par préfecture Rente og diskonto. Intérêt et escompte Inntekter og utgifter i de storre sparebanker. Recettes et dépenses spécifiées pour les caisses d'épargne les plus importantes Antall innskytere, passiva og aktiva ved årets utgang i de storre sparebanker. Nombre des déposants, recettes et dépenses spécifiées pour les caisses d'épargne les plus importantes et la fin de l'année Nogen hovedopgaver for sparebanker med forvaltningskapital under 3 millioner kroner. Quelques données concernant les caisses d'épargne dont le capital actif était au-dessous de 3 mill. couronnes 30

7 Innledning. Introduction. Sparebankstatistikken for er utarbeidet på samme grunnlag og har samme form som i de nærmest foregående år. 1. Sparebankenes utvikling (antall og størrelse). Développement (nombre et importance) des caisses d'épargne. Sparebankenes utvikling siden 1840 fremgår av teksttabell 1. Tabell 1. P. 31/12. Antall banker. Formue. Pr. 31/12. Antall banker. Innskuddskapital. Innskuddskapital. Formue kr kr kr kr Statistikken for omfatter 633 sparebanker. Av disse var 20 under likvidasjon. Der er i året kommet til 9 nye sparebanker,' hvorav de fleste (7) trer i stedet for likviderende sparebanker eller små aksjebanker. Av sparebankene begynte 84 sin virksomhet for 1850, 189 mellem 1851 og 1875, 144 mellem 1876 og 1900, 131 mellem 1901 og 1915 og 85 i de følgende år. 6 banker er over 100 år gamle. De nye sparebanker kommet med i statistikken for er: Skjeberg nye Spb., Haandverkernes Sparekasse, Grimstad, Holum Spb., Haugesund nye Spb., Kvinnherad nye Spb., Hosanger nye Spb., Hyllestad Spb., Molde nye Spb. og Voll Spb.

8 I teksttabell 2 er sparebankene fordelt efter innskuddskapitalen. Tabell 2. 2 Pr. 31/12. Under kr kr kr mill. kr. 1-21/2 mill. kr. 2 1/2-5 mill. kr mill. kr mill. kr. Over 20 mill. kr. I alt Herav: U. likv Antall innskytere og deres tilgodehavende. Nombre des déposants et montant des de'pôts. (Jfr. tabell 2, side 14.) Ved utgangen av var der innskuddskonti på sparebankvilkår mot i 1928, d. v. s. at av innbyggere hadde 733 sparebankinnskudd i mot 731 i Antallet av innskuddskonti på folio var ved utgangen av mot i Innskuddskapitalen på sparebankvilkår var mill. kr. ved utgangen av og på folio 19.8 mill. kr., tilsammen mill. kr. 1 mot mill. kr. 1 i Innskuddene er altså gått ned med 64.5 mill. kr. i. Godskrevne renter til innskyterne var 92.4 mill. kr. 2 Følgelig er der tatt ut mill. kr. mere enn satt inn. Tek, ttabell 3 viser hvordan forholdet har stillet sig i årene fra Tabell 3. i '-r. Samlet innskuddskapital. Renter godskrevet innskyterne. Mere innsatt enn uttatt. Innskuddskapitalens tilvekst. Mill. kr. Mill. kr. Pet. 3 Mill. kr. Pct. 3 Mill. kr. Pet : : I i : : i I i : ! i : i V -: V-: ± ; : i Herav er ca. 1 pet. innskudd fra andre sparebanker og således regnet to ganger. Av de samlede innskudd var 4 mill. kr. innskudd fra staten og statsinstitusjoner og 25 mill. kr. innskudd fra kommuner og kommunale institusjoner. 2 Heri dog ikke innbefattet renter til folioinnskytere. 3 Av innskuddskapitalen ved årets begynnelse.

9 3 Fra 1923 er der tatt ut mere enn satt inn. Den absolutte nedgang i innskuddskapitalen begynner i 1925 og har fortsatt i. 1 (I årg'angen for 1925, side 3* finnes en sammenligning med tidligere konjunkturperioder.) Opgavene i teksttabell 3 viser endringene i innskuddskapitalens nominelle verdi. For å få frem forandringene i innskuddskapitalens reelle verdi har man i teksttabell 4 omregnet de nominelle innskudd til førkrigskroner" efter Byråets engrospristall. Tabell 4. Innskudd i sparebanker : I mill. nomi- II mill. forkrigs- Stigning fra nelle kroner. I kroner. år til år, pet Tross nominell nedgang siden 1924 er der på grunn av stigning i kroneverdien økning i innskuddskapitalens reelle verdi. Om bevegelsen i innskuddskapitalen i de forskjellige deler av landet henvises til tabell 2, side 14. Hver innskyters gjennemsnittlige tilgodehavende - folioinnskudd holdt utenfor - var : Kr. Kr. Kr Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr (319) (470) (590) (680) (714) (723) (715) Tallene i parentes for årene er beløpene omregnet til førkrigskroner". I teksttabell 5 har man foretatt en opsummering av innskudd på sparebankvilkår og folio eller anfordring i andre banker. Den samlede nominelle innskuddskapital er også omreguet til førkrigskroner". Tabell 5. Sparebanker. Aktiebanker. I Uautor. sp. b. I I alt. Mill. forkrigskroner. Mill. nominelle kroner. Stigning fra år til år, pct Innskuddene har fortsatt å gå ned også i I de sparebanker som omfattes av månedsstatistikken er således innskuddene gått ned fra mill. kr. pr. 31/12 til mill. kr. pr. 2O/ eller med 85 mill. kr. I de samme måneder i gikk innskuddene ned med 106 mill. kr. 2 Det tall som kan sammenlignes med 1913 er mill. kr. 3 Do mill. kr.

10 4 Den sterke stigning i bankinnskuddenes reelle verdi som fant sted under deflasjonen er nu stanset. Fordeles de samlede bankinnskudds nominelle beløp på landets folketall, faller der på hver innbygger i kr mot kr i 1928, kr i 1927, kr i 1926, kr i 1925 og kr i Omregnet i førkrigskroner får man kr. 903 pr. innbygger i, kr. 906 i 1928, kr. 902 i 1927, kr. 881 i 1926, kr. 746 i 1925 og kr. 615 i I 1913 var innskuddsbeløpet pr. innbygger kr Tabell Formue. Fortune. (Jfr. tabell 1, rubr. 16 og tabell 3, rubr. 1.) Forandringen i formuen i en årrekke viser teksttabell 6. Ai% Formue ved årets utgang. I alt. Tilvekst. 1 Herav fra årets overskudd kr kr. Pet.' 1000 kr. Pet f :- 705 ± : ± I pet. av formuen ved årets begynnelse. Sparebankenes formue var ved utgangen av mill. kr., en økning på 12.6 mill. kr. fra foregående år. Av denne økning utgjør 1.6 mill* kr. avsetninger fra årets overskudd. Resten av økningen representeres delvis av nye sparebankers grunnfond og delvis av rekonstruerte sparebankers grunnfondsøkning. Forholdet mellem formue og sparebankenes forpliktelser er alt i alt fortsatt styrket, således som følgende tall viser: Formue i pet. av forpliktelser En gruppering av de frie sparebanker efter dette forhold gis i teksttabell 7.

11 5 Tabell 7. Formue i pct. av forpliktelser. Under 5 pet pet. Over 10 pet Antall banker Forpliktelser pr. bank kr Antall banker Forpliktelser pr. bank kr Reduksjonen av forpliktelsene har foregått desto sterkere jo mindre bankene (o : jo større formuesprocenten) var. Herved fremkommer det forhold at beløpet av forpliktelser pr. bank vokser i alle tre grupper, mens det synker for alle banker tatt under ett. 4. Forvaltningskapitalens anbringelse. Placement du capital actif. (Jfr. tabell 3, rubr ) Sparebankenes samlede forvaltningskapital i var ved utgangen av mill. kr. mot mill. kr. i Teksttabell 8 viser hvordan forvaltningskapitalen er plasert. Tabell , , kr. Pct Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Kassebeholdning Norges Bank Andre banker } 6.17 Verdipapirer Pantobligasjoner Veksler Vekselobligasjoner o.l Kassekreditt Faste eiend. og invent Andre aktiver Tilsammen Den forholdsvise nedgang i de almindelige utlån mot veksler, vekselobligasjoner og kassekreditt har fortsatt i, mens utlån mot pantobligasjoner og anbringelse i verdipapirer tiltar. Denne utvikling har pågått i flere år. (Jfr. Private aktiebanker" 1926, side 10 flg.) I disse opgaver over forvaltningskapitalen vil mellemværender sparebankene imellem være regnet to ganger. Tabell 3, rubr. 12 viser at 38.2 mill. kr. var anbragt i andre sparebanker ved utgangen av.

12 6 Til belysning av anbringelsesmåten i større og mindre banker har man i teksttabell 9 delt bankene i tre grupper efter størrelsen : banker med under 3, 3-19 og 20 mill. kr. eller derover i forvaltningskapital. Tabell store banker. 143 mellemstore banker. 476 små banker kr. Pet kr. Pct kr. Pct. Kassebeholdning Norges Bank Andre banker Verdipapirer Pantobligasjoner Veksl er Vekselobligasjonerod Kassekreditt Faste eiend. og invent. ' ' Andre aktiver Tilsammen Q Herav overtatte panter kr Do. kr Do. kr Spesifikasjon av verdipapir behold ningen på de forskjellige slags papirer gis i teksttabell 10. Tabell I kr. Pct kr. Pct. Pct. Pct. Pct. Statsobligasjoner Hypotekbankobligasjoner Smabruk-, Boligbank-, Fiskeribank-og Kommunalbank-...w obligasjoner Fylkes- og kommuneobl x stjaetrs Nn toer i Aksjer Norges sa s i e r... Bank og statsgarantertek Andre aksjer o ,,; Statsobligasjoner o.. g ri Andre obligasjoner 50 ; ; o Aksjer o 1 74 J 69 I I Herav obligasjoner som kan regnes til kassereserven kr Do. kr Beholdningen av statsobligasjoner og bankobligasjoner er fortsatt øket i, mens beholdningen av fylkes- og kommuneobligasjoner er gått ned. For øvrig merker man sig at der er anlagt en ganske betydelig beholdning av utenlandske statsobligasjoner i. I teksttabel] 11 er gitt en oversikt over hvordan sparebankenes samlede utlån (mot pantobligasjoner, veksler, vekselobligasjoner, på kassekreditt

13 og andre utlån) fordeler sig efter de forskjellige slags sikkerhet som er stillet for dem. Tabell 11. Ved utgangen av: Samlet utlån. mot sikkerhet i 'fast eiendom, Herav: mot sikkerhet i annet pant eller depositum. mot annen sikkerhet kr. Pct. Pct. Pct Personlig sikkerhet, kommunegaranti o.s.v. Også i er utlån mot pantesikkerhet i fast eiendom relativt øket. 5. Rente og diskonto. Intérêt et escompte. (Jfr. tabell 4, side 20.) I tabellen nedenfor er der gitt en oversikt over rentens høide i Antall banker med: 3 3,/2 4 4i/2 5 51/2 6 6'/2 7 71/2 8 pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. Pct. For innskudd på almindelige sparebankvilkår For utlån mot vekselobligasjoner. 3 ' ' For utlån mot veksler. Gjennemsnittssats for alle banker. 3 ' _ _ 5.95 For kasseicredittlån

14 Vekseloblig a- sjonsdiskonto. 3 1/2 4 4V2 5 51/ /2 Uopg Norges Banks vekseldiskonto var ved utgangen av /2 pct. 26 september blev den hevet til 6 pct., men allerede 21 november satt ned igjen til 5 1/2 pct. 27 desember blev den satt yderligere ned til 5 pct. Den gj enn em snittli ge innskuddsrente for fir et lå omtrent på samme højde som i Forholdet kommer til uttrykk i beregningen av den ef f ek tiv e r ente i tabell 4, d. e. rentebeløpet til innskyterne utregnet i pct. av den innestående kapital (på sparebankvilkår).' For alle banker var denne procent 4.10 i mot 4.14 i I 1927 : 3.52 pct., i 1926: 4.19 pct., i 1925 : 4.47 pct., i : 5.51 pct., i 1920 : 5.74 pct. og i 1913 : 4.48 pct. Sparebankenes fordeling efter kombinasjon av rentesats for innskudd på almindelige sparebankvilkår og diskontosats for vekselobligasjoner gis i teksttabell 12. Tabell 12. Innskuddsrente på almindelige sparebankvilkår I 3, /2 1 5 luopg. I I alt '/2 1 4 I 4 1/2 I 5 I Uopg. I alt I alt Gjør man på grunnlag av denne tabell et sammendrag av sparebanker med samme forskjell mellem diskonto for vekselobligasjoner og rente for alm. sparebankinnskudd, får man følgende opgave, hvor tilvsarende tall for en rekke tidligere år også angis. Tabell 13, Ved utgangen av året : Antall sp.banker med opgave. ih pct. 1 pct. Antall sparebanker med en forskjell på : 1,12 pct. 1 2 pct /2 pct. 3 pct. 31/2 pct. 4 pct. Gjennemsnittlig forskjell. Pct Gjennemsnitt av innestående ved årets utgang (fratrukket godskrevne renter) og innestående ved årets begynnelse.

15 9 Disse opgaver viser stort sett forskyvningene i renteforholdet mellem innskudd og utlån, men gir selvsagt ikke den absolutte renteforskjell. (Man henviser til Norges sparebanker 1927, hvor rentemarginalen og beregningen av den er behandlet mere utførlig.) I teksttabell 14 gir mån opgaver over sparebankenes renteforhold for Til sammenligning anføres Norges Banks vekseldiskonto i årlig gjennemsnitt. Tabell 14. År. Norges Banks vekkonto. Sparebankenes rente : av utlån og verdipapirer. for innlån. A r. Norges Banks vek- _ konto. Sparebankenes rente: av utlån og verdipapirer. for innlån. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct Man har i innhentet særskilt opgave over renter og utbytte av verdipapirer (se tab. 1, rubr. 2). De gav i gjennemsnitt 5.47 pet. utbytte. Utestående lån og fordringer ellers har i gjennemsnitt gitt 5.65 pet. i rente. 6. Inntekter og utgifter. Recettes et &penses. (Jfr. tabell 1, side 12.) Sparebankenes renteinntekter og renteutgifter varierer sterkt fra år til år. De følger stort sett endringene i den almindelige rentefot. Trekkes renteutgifter fra renteinntekter, eller regnes m. a. o. renteinntekten netto, får man et jevnere billede av inntektsforholdene i sparebankene. I teksttabell 15 gir man for en årrekke opgaver over inntekter og utgifter i sparebankene; de viktigste poster er beregnet i forhold til forvaltningskapitalen. 1 Man ser at driftsresultatene var bedre i enn foregående år. Antall banker med underskudd var i 66 mot 74 i Det samlede underskudd for disse banker beløp sig til 6.93 mill. kr. i mot mill. kr. i Antall banker med overskudd var 567 i og 550 i De hadde et samlet overskudd på henholdsvis mill. kr. og mill. kr. I Fratrukket mellemværender sparebankene imellem og uoptj. diskonto og tatt i gjennemsnitt for årets begynnelse og utgang.

16 10 Tabell 16. Andre inntekter. Sum inntekt. Tap og avskrivninger. Nettorenteinntekt. Administrasjonsomkostfinger. Nettoinntekt. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Pct. Mill. kr. Pct. Mill. kr. Pct. Mill. kr. Pct : Teksttabell 16 viser hvordan tap og avskrivninger fordeler sig på de forskjellige aktiver. Tabell 16. På faste eiendommer og inventar. På utlån. PA verdipapirer. Andre tap og avskrivninger. Tils kr kr kr kr kr Š Sparebankene betalte i 7.44 mill. kr. i skatter, 0.99 mill. kr. i gaver og 0.21 mill. kr. som avgift til sparebankenes sikringsfond. De tilsvarende tall i 1928 var 8.33, 1.12 og 0.19 mill. kr. Driftsberegningene foran omfatter også banker under likvidasjon. Holder man disse utenfor, får man for de frie sparebanker følgende driftsresultat i : Inntekt (efter fradrag av renteutg.) mill. kr. z : 1.67 pct. av forv.kap. Tap og avskrivninger O : 0.60 Ad ministrasj on sutgifter O : ,- Nettoinntekt ,---- o : 0.51 Det Statistiske Centralbyrå, januar Gunnar Jahn. Eilif Gjermoe.

17 Tabeller.

18 Sparebanker 12 Nr. Fylker. Tabell 1. Sparebankenes Sammendrag fylkesvis 1 2 I 3 I 4 I 6 I 7 I 8 I... cu.i 1.. u)..w 11 1 =. < utbytte rentel o av verdipapirer. Inntekt : d f s ko i i t o og renter inntekter. andre ti lsammen. ellers. renter til innskyterne. Herav medgått til: andre renter. avskrevet pi faste eiendommer og inventar kr kr kr kr kr kr kr. 1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms N Finnmark Riket Herav under likvidasjon Riket

19 13 Sparebanker inntekter og utgifter. for alle sparebanker I I 15 I 16 I 17 avskrevet som tap. Bruttoresul tat av årets drift. Herav dekkes : Nettoinntekt. administrasjonsutgifter. andre utgifter. Nettoinntektens anvendelse : skatter. gaver. avgift til Sikringsfondet. tillagt formuen. Nr kr kr kr kr kr kr. 1C00 kr kr kr i I i ! : : ±

20 Sparebanker 14. Tabell 2. Innskyternes Sammendrag fylkesvis Nr. Fylker. antall innskytere ved årets utgang. innskudd ved årets begynnelse. innskutt i året. Innskudd på sparebank- uttatt i året. innskudd ved årets utgang Østfold Akershus Oslo Hedmark Opland Busker ud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag. Nordland Troms.. Finnmark kr kr kr kr Riket Herav under likvidasjon Riket Inklusive godskrevne renter. 2 For 1918 og tidligere år har innskudd på folio ikke vært særskilt opført I statistikken for 1918 var folioinnskudd til et samlet beløp av ca. 6 mill. kr. tatt med i summen for innskudd på spare-

21 15 Sparebanker. antall og tilgodehavende. for alle sparebanker. 6 7 I vilkår: samlet tilvekst for året. Innskudd på folio ved årets utgang: antall innskytere. beløp. Samlet antall innskytere ved årets utgang. Samlet innskudd ved årets utgang. Fylker kr kr kr. I.i Østfold. --: Akershus. --I Oslo. --: Hedmark Opland. -: Buskerud. --: Vestfold Telemark..i Aust-Agder Vest-Agder. --: Rogaland. d Hordaland Bergen. --: Sogn og Fjordane Møre. --: Sør-Trøndelag. -: Nord-Trøndelag Nordland. -: Troms Finnmark Riket. -: , Herav under likvidasjon Riket : : I i bankenes regnskapsutdrag, men er dels slått sammen med innskudd på sparebankvilkår, dels opfort under,,andre passiva bankvilkår ved årets utgang.

22 Sparebanker 16 Nr. Fylker. 1 I 2 Formue. I Innskudd på sparebankvilkår og på folio. 1 Tabell 3. Sparebankenes Sammendrag fylkesvis 3 I 4 I Passiva. I regning med innenlandske banker: sparebanker. privatbanker. Norges Bank. Utenlandske banker kr kr kr kr kr kr. 1 østfold Akershus Oslo Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder _ 11 Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordanẹ More Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket Herav under likvidasjon -: ( Riket _ 2 _ _ I Under formuen er tatt med avsatte fond 2 I tidligere år hovedsakelig tatt med under andre passiva. I tidligere

23 17 Sparebanker passiva og aktiva ved årets utgang. for alle sparebanker. 7I 8 I 9 I Egne lå' Ian. U diskonto. -onto. Andre passiva I 12 I 13 I 14 I 15 Kassa:- beholdning. Aktiva. I regning med innenlandske banker : sparebanker. private banker. Norges Bank. Samlet forvaalitinln gskapital. Utenlandske banker kr kr kr kr kr kr kr kr kr C E C ' r ( E lf ( f ' E 'i ( : ! ( U : : 3 år tatt med under andre aktiva. Nr.

24 Sparebanker 18 Tabell 3 (forts.). Sparebankenes Sammendrag fylkesvis 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 Nr. Fylker. Pantobligasjoner i fast eiendom. Veksler. Vekselobligasjoner eller andre gjeldsbrev. Verdipapirer. Kassekreditt. Aktiva (forts.). Andre utlån. Faste eiendommer og inventar Østfold Akershus.. Oslo... Hedmark. Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark 1000 kr kr kr kr kr kr kr Riket.. Herav under likvidasjon Riket Optjente, men ikke forfalne renter.

25 19 Sparebanker passiva og aktiva ved årets utgang. for alle sparebanker I I I 29 Renterestanser og av v ve ver papirer. Andre fordringer. Samlet forip v(alipt iarli gs- mot pantesikkerhet e i fast Av forvaltningskapitalen var utlånt: mot sikkerhet eler tandneeptoistim. nt Ellers. Tilsammen utlån kr kr kr kr kr kr kr M E f Nr.

26 Sparebanker. 20 Østfold.. Akershus.. Oslo Hedmark. Opland.. Buskerud. Vestfold.. Telemark. Aust-Agder. Vest-Agder. Rogaland. Hordaland. Bergen.... Sogn og Fjord., Møre..... S.-Trøndelag.. N.-Trøndelag. Nordland. Troms.. Finnmark. Riket Tabell 4. Rente og diskonto. Rentesatser for innskudd på almindelige sparebankvilkår. Antall banker ved utgangen av 1928 med rentesats: Effektiv rente i året.' Pct Antall banker ved utgangen av med rentesats: Effektiv 3 '/ /2 5 Uopgitt. I alt. året rente i. 3'/ /2 5 Uopgitt. I alt Pct Rente til innskyterne (for alle innskudd undtatt folio) utregnet i pct. av gjennemsnittlig innestående kapital. 2 Herav 1 med 3 pct. Ant /2 Diskontosatser for vekselobligasjonslån. banker ved utgangen av 1928 med diskontosats : Antall banker ved utgangen av med diskontosats : /2 6 6h/21,,7veellr : U;tr I alt / / /2 Leeirl : uatpt.- 1 alt. Østfold Akershus Oslo Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjord More S.-Trøndelag N.-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Riket i I Diskontosatser for veksler ved utgangen av : 5 5V / /2 I alt. Rentesatser for kassekredittlån ved utgangen av : h l / /21 alt. Antall banker I I 8 f 405

27 Tabell 5. Inntekter og utgifter i de større sparebanker. *. Sparebank ens navn. -4-., -..= -01 g A. -..F. '5'. Inntekter i å'ret. Herav medgått til : Bruttoresultat av årets drift. Administrasjonsog andre utgifter. Sparebanker Herav tillagt formuen. Nettoinntekt. Renter. Avskrivfinger kr kr kr kr kr kr kr. 1 Fredrikshalds Sarpsborg Fredriksstad Do. Spareskillingsbank Moss Trøgstad Askim Spydeberg : Rakkestad Eidsberg Aremark og Øy mark Tune og Rolvsøy Glemmen og Kraakerøy Rygge Follo Aas Kraakstad Akers Bærums Ullensaker Eidsvoll Nannestad Lillestrøm Oslo WŠ Spareskillingsb., Oslo Haandv. Sparekasse, Oslo Sparefor.,,Bien", Oslo ' Hamar : i : Vinger Ringsaker Vangs Løiten Grue Elverum : I Lillehammer Gjøvik : Lesja Nord- Fron Ringebu Faaberg Totens Vardals Jevnaker Gran Lands Søndre Aurdal Nordre Aurdal Hønefoss Drammens Kongsberg Hole Ringerikes Autorisert i

NORGES SPAREBANKER 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 109. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1928.

NORGES SPAREBANKER 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 109. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1928. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 09. NORGES SPAREBANKER 98. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 98.) UTGITT AV 0 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. O SLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG 8c CO. 99.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII,

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 95: Nr. 5. Folkemengdens bevegelse 96-90. II. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les années

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Trykt : VII. Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

NORGES SPAREBANKER 1923. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISILLE STATISTIKK. VII. M. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1923.

NORGES SPAREBANKER 1923. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISILLE STATISTIKK. VII. M. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1923. NORGES OFFISILLE STATISTIKK. VII. M. NORGES SPAREBANKER. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA Î KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG 8c CO. 192. Por

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt p97:. Norges Brandkasse 9395. (Statistique de l'office national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norv6ge, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sani4

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 0. Norsk skip i utenriksfart 98 og 99. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke %I. Try kt 950. Nr.. Økonomisk utsyn over året. (Aperçu de la situation économique.) - - - 2. Folketellingen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 93: Nr. 4. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 98. (Rapport sur Mat sanitaire et médical)

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 19: Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 190. (Annuaire de l'administration générale des prisons 190.) 111. Folketellingen

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI) Trykt 1917:. Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Mitzi!,

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Of ficielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Of ficielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Of ficielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Sinnssykeasylenes virksomhet 0. (Statistique des hospices d'aliénes.). De spedalske i Norge

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII) Trykt 98: Nr 8 Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling januar 98 (Les divisions civiles, ecclésiastiques,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9. Nr. 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvège en 9.). Syketrygden 9.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvège, série IX) Rekke IX. Trykt 99. Nr.. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) -. Norges jernbaner 9-8. (Chemins de fer norvégiens.)

Detaljer

Skogressurser og karbonkretsløp

Skogressurser og karbonkretsløp På Vestlandet er det naturlig lauv- og furuskog. Tilplanting med gran gjør at det nå er like mye barskog som lauvskog. Fusa, Hordaland. Foto: John Y. Larsson, Til tross for store regionale forskjeller

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 197-9.. bolken. (Moulins en Norvège. D'après

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Ulikhet og fattigdom blant barn og unge. Torodd Hauger Østfold analyse

Ulikhet og fattigdom blant barn og unge. Torodd Hauger Østfold analyse Ulikhet og fattigdom blant barn og unge Torodd Hauger Østfold analyse 30.5.2017 Ulikhet Sosial ulikhet Ulikhet i utdanning Ulikhet i kjøpekraft (fattigdom) Sosial epidemiologi «Livsløpsmodell for sosiale

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer