Norges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)"

Transkript

1

2 Nrges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, sée VIL) Trykt 9 Nr, 0. Fengselmstyrelsens årbk 90. (Ännuaire de radministrutin générale des p sns 90.). Flketellingen i Nrge desember 90. X. Flkemengden frdelt efter livsstilling, alder g ekteskapelig stilling. (Recrusement du ler detimbre 90. Ppulatin répartie par prfessin. par dye et par etat 7). Nrges Brandkasse natilla/ d'assurance cntre l'incendie pur les années 9S a 9.). Beretninger m amtenes knmiske tiktand I. g II. (Rapprts des prefets sur l'état écnmique et sya)i des papetures). Nrges fiskeer 90. (Urandes péches maretimesi 5. Sjømannsfrsikngen 9. Fiskerfrsikngen 0/-0. (Assurances cntre les accidents fles mans. Assurances cntre les accidents des mans pêcheurs.) 6. Sklevesenets tilstand 99. (Instructin publique.) 7. Representativ landbrukstelling 9. (Recensement etycle représentatif de annee 9) Arbeids- g lønningsfrhld i tktasjeindusten. (Cnditins du travail et salaires dans l'induste du. tctaye) 9. Lønninger 9. (Gages et salaires) 0. Frsømte barn 9 g 9. (Traitements des enfants mralement abandnnes). Flkemengdens bevegelse 9. (Murement de la pp/allein.). Arbeidslønnen i jrdbruket. Dftsaret 9-. (Salaires des urers agcles en 9-9.). Skiftevesenet samt Overfrmyndeene 9 g 9. (Sireteic., faillites et 8. -, Liens pupillaires) Civil rettspleie 9 g 9. (Justice r/le) 5. Nrges jernbaner 9;. (Chemins de fer nrrégiens.) 6. Nrges pstvesen 9. (Statistique pstale.) 7. Induststatistikk 9. (Statistique industelle.) 8. Frsikngsselskaper 9. (Sciéts d'assurantes.) 9. Alkhlstatistikk 9-9. (Statistiqw! de l'alcl.) 0. Nrges telegrafvesen 9/. (Téleyraphcs et telephnes de l'état.). Flketellingen i Nrge desember 90. XI. Flkemengden frdelt efter livsstilling. Fylker. Byer g herreder. Prrenttall. Illecensement du lrr dérembre 90. XI. Ppulatin repartie par prfessin. Prefreturts. Villes et cmmunes rurales. Chiffres rela/if). Fngselsstyrelsens Arbk 9. (Annimire de ' Administratin. générale des psns 9) Fagsklestatistikk 90/-9/. p,fcssiuttnelles ). Nrges fiskeer 9. (Grandes )Wches matime-s.) 5. Fengselsstyrekens arbk 9. (Annaairr de Administratin alnérale des psns 9.) 6. Sklevesenets tilstand 90. (Instructin imblignr) 7. Nrges kmmunale finanser 9/. (Fi wr,tce.,; des cmmunes.) 8. Sundlietstilstanden g medisinalfrhldene 90. (Rapprt sur l'état sanitaire et médial) 9. Nrges skibsfart 9. (Nagatin) 0. Sykefrsikngen 9. (Assurance -maladie.).

3 N OG ES U FF8 E LLE STATISTI KK VII, 66. ARBEIDSFORHOLDENE VED HOTELL- OG KAFÉVIRKSOMHET Les cnditins de travail dans les hôtels, restaurants et cafés. Utgitt av 0 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG &. 95.

4 Frrd. Sm mtalt i innledningen er arbeidet med fullførelse av denne undersøkelse vertatt av Byrået fra Scialdepartementet da kntret fr scialstatistikk høsten 9 blev verført til Byrået. Arbeidet har i Byrået vært frestått av sekretær, frk. Petra Vestbye, sm gså har skrevet innledningen. Det Statistiske Centralbyrå', Osl apl 95. Gunnar Jahn. Ragnvald Jnsberg.

5 Innhld. Innledning. Side I. del. Almindelig htell- g kafévirksmhet -. Undersøkelsens plan g mfang. Gruppeng av bedftene, Bedftenes størrelse. Funksjnærenes fagstilling 5 Funksjnærenes lønnsfrhld 8 6. De frskjellige frmer fr pengegdtgjørelse 9 7 Persnalets kntante inntekter 9 8. Servengspersnalets lønnsfrhld 0 9. Det almindelige kjøkkenpersnales lønnsfrhld 0. Lønnsfrhld fr værelsepiker, enepiker. Bruttarbeidstiden 6. Nettarbeidstiden 7. Ftid m hverdagene 0. Søndagsfhet g fee H. del. Sesngbedftene -9. Undersøkelsens mfang. Sesngens vaghet. Funksjnærenes alder, hjemstavn g tidligere beskjeftigelse 6. Funksjnærenes lønnsfrhld 7. Arbeidstiden 8 Bilag g tabeller. Bilag g. Skjemaer til de rdinære bedfter 0. Skjemaer til sesngbedftene Tabell. Antall bedfter g funksjnærer -. Bedftene gruppert efter antall funksjnærer Funksjnærene frdelt efter fagstilling -. Kvinnelige funksjnærer ver 8 år frdelt efter lønningsmåten 5 5 a b. Lønninger fr kvinnelige funksjnærer ver 8 år med utelukkende eller verveiende fast lønn : a. Helt ftt phld 6 b. Bare f kst 8 6. Lønn efter alder 0 7. Nettarbeidstid pr. uke fr funksjnærer ver 8 år med full dag g kst g lsji - 8. Kvinner ver 8 år med kst g lsji frdelt efter Ukentlig ftid g fee

6 Table des matières. Intrductin. Pages Hôtels, restaurants et calés rdinaires -. Sujet et plan de l'enquête. Grupes d'établissements. Grandeur des établissements. Prfessin spéciale du persnnel 5 5. Rétbutin du persnnel 8 6. Frmes différentes de revenus 9 7. Revenus du persnnel 9 8. Rétbutin du persnnel des salles de restaurants et de cafés 0 9. Rétbutin du persnnel rdinaire de cuisine 0. Rétbutin des femmes de chambre, etc.. Durée brute de travail 6. Durée nette de travail 7. Cngés et temps de reps dans la semaine 0. Cngé aux dimanches et vacances /I Établissements de saisn -9. Sujet de l'enquête. -- Durée de saisn. Age, lieu de naissance, ccupatin précédente du persnnel. 6. Rétbutin du persnnel 7. Durée de travail 8 Appendices et Tableaux. App. -. Questinnaires aux établissements rdinaires0. Questinnaires aux établissements de saisn Tab.. Nmbre d'établissements et d'emplyés --. Répartitin des établissements d'après le nmbre d'emplyés. Le persnnel réparti d'après les spécialités prfessinnelles -. Persnnel féminin au-dessus de 8 ans reparti d'après la frme de rétbutin 5 5. a b. Revenus du persnnel féminin au-dessus de 8 ans recevant seulement u pncipalement un salaire fixe : a.. Repas et lgement 6 b. Repas seulement 8 6. Revenus d'après d'âge 0-7. Durée nette de travail pai- semaine du persnnel au-dessus de 8 ans avec jur de travail cmplet et recevant repas et lgement - 8. Femmes au-dessus de 8 ans avec repas et lgement réparties d'après les cngés et temps de reps par semaine et les vacances......

7 . del. Arbeidsfrhldene ved almindelig htell- g kafévirksmhet.. Underskelsens plan g mfang. Flertallet i kmiteen til revisjn av arbeiderlvgivningen freslg i sin innstilling / /- 9, s. 5 at der blev åpnet adgang til å inndra herbergeeller bevertningsbedfter" under arbeiderlvgivningens bestemmelser m arbeidstid. I den anledning satte Scialdepartementet høsten 9 i gang en undersøkelse fr å belyse arbeidsfrhldene i denne slags virksmheter. Undersøkelsen skulde mfatte samtlige byer g ca. 00 landkmmuner. Plitimestrene i byene g lensmennene på landet fikk i pdrag å sende inn til departementet frtegnelser ver alle hteller, kafeer. s. v. i sine distkter, g på grunnlag av disse besvarelser blev der i alt sendt ut skjemaer til bedfter. Skjemaene blev utarbeidet i samråd med frmennene i Nrsk Htell- g Restaurantfrbund, Kstiania Restauratrfrening, Kellnernes landsfrening, Kstiania Kelnerfrening samt Nrsk Kkketrening. Der blev sendt ut t spørreskjemaer til arbeidsgiverne, hvrav det ene, A (se bilag ) gjaldt frhldene ved bedften, såsm virksmhetens art, m der verhdet servertes fr almenheten, m der servedes l g vin, m bedften var i gang hele året, g m hvr strt det faste persnale var. Av hvedskjemaet, B (se bilag ) blev det utfylt ett fr hver eneste funksjnær med plysning m stilling, alder, egteskapelig stilling g fagalder samt lønn, arbeidstid g andre arbeidsfrhld. Til suppleng g kntrll av disse arbeidsgiverpgaver hadde man tenkt, innhente plysninger fra funksjnærene selv fr Osls vedkmmende. Et skjema, i det vesentlige verensstemmende med nevnte skjema B, blev gså gjennem arbeidstagerrganisasiner g efter frslag fra disse tilstillet funksjnærene ved hteller. s. v. i Osl. Der km imidlertid inn si få besvarelser at bearbeidelse var utelukket, så den flgende fremstilling bygger bare på pgayer fra arbeidsgiverne. Bearbeidelsen har trukket ut på grunn av meget

8 presserende arbeide i Scialdepartementet. Da departementets avdeling fr scialstatistikk gikk ver til Byrået hsten 9, var tabellene vel halvferdige. Det viste sig senere nødvendig å freta enkelte endnger g innskrenkninger i den pndelige plan. Sm nevnt blev der sendt ut skjemaer til bedfter. Det innkmne mateale mfatter bedfter eller vel halvparten. Av disse blev 9 7 bedfter drevet med Wet arbeidshjelp g 7 uten. Byene- Bergen, Trndhjem g Stavanger er gjennemsnittlig best representert, landkmmunene dårligst, sm det ses av. følgende tabel!: Landsdeler Utsendt skjemaer til Innkmmet svar fra : Bedfter med leiet arb.hjelp Bedfter uten leia arb.hjelp Antall binsnvkarnei ns er i pa. av det hele I II III IV II i pet. av I - III Osl ,8 5, Bergen, Trndhjem, Stavanger. 6 60,5 56,0 Byer med innb ,0 6,8 Øvge byer ,, Landkmmuner ,,5 I alt ,,8 I de frtegnelser ver hteller, kafeer. s. v. sm man fikk fra plitimestrene i byene, undtagen Osl, g fra lensmennnene på landet blev gså angitt det sannsynlige antall funksjnverer i hver bedft. Ved å gå ut fra disse skjønnsmessige plysninger lar det sig gjøre å undersøke m vårt mateale er like representativt fr strre g mindre bedfter. Prcentvis frdeling av funksjncerene efter bedftenes strrelse. Landsdeler A. Samtlige bedfter B. Tatt med i denne undersøkelse Bedfter med es P-.L, Bedfter md. 7 ) r C'D c 0. r; ka t8 p E-, Bergen, Trndhjem Stavanger. 0,9 Byer på innbyggere... 8,9 9,9 0, 7,5,5 79, 00,0 7, 8,,6 0,, 8,6 00,0, 0, 7,5 6, 00,0,9 8,, øvge byer. 7,0 0, 7, 5,8 5,0 00,0,,5 0,9 6, Landdistkter ,8 8,6 6,6 5,0 0, 00,0 69 0,9 Tils.. 8,,5 9,6 0, 7,6 6,s 00,0,7 5,,8,5 6,6 66, 00,0 58,6 00, 0 0,9 00,0 8,9 67, 00,0

9 Sm man ser har vi alt i alt frhldsvis fr liten representasjn av funksjnærer ved de minste virksmheter. Det er dg meget sm taler fr at denne skjevhet i matealet bare er tilsynelatende, da mange av de bedfter sm ikke har svart meligvis ikke dves med lønnet arbeidshjelp. I Osl bar man på den annen side sannsynligvis fått særlig dårlig representasjn fr funksjnærer ved de stre hteller. s. v., da det bare var et fåtall av disse sm det var mulig å få pgaver fra, men tilsvarende tallmessige pgayer freligger sm sagt ikke fr Osl. En sammenligning med flketellingens pgaver fra 90 viser at denne undersøkelse mfatter næsten halvparten av de kvinnelige funksjnærer i de viktigste grupper (se versikten på side 6). Muligens er representasjnen ennu nget bedre, fr det er sannsynlig at funksjnærtallet ved hteller. s. v. var mindre i 9 enn i 90. I mtsatt retning virker den frskjellige tellingstid. Denne undersøkelse blev satt i verk hsten 9, g m høsten er der visstnk gjennemgående flere funksjnærer enn i den stifleste tid av året : begynnelsen av desember, da flketellingen blev avhldt.. Gruppeng av bedftene. Da arbeidsfrhldene vaerer ikke si lite efter bedftenes art, er det av str betydning fr den videre statistiske bearbeidelse at matealet blir pdelt i ngenlunde ensartede grupper. Man har imidlertid ikke kunnet freta så vidtgående spaltning sm ønskelig, da matealet er fr lite. Således har man ikke kunnet ta hensyn til bedftenes størrelse. Dette er meget beklagelig da både lønninger g andre arbeidsfrhld meligvis er anderledes ved de mindre bedfter enn ved de strre. 'Man har begrenset sig til flgende grupper efter virksmhetens art : A. Hteller g pensjnater (med g uten kafévirksmhet). B. Restauranter med øl- eller vinrett (herunder gså autmater). C. Avhldskafeer g spisefrretninger.. (uten l- eller vinrett). Av tabell I fremgår at undersøkelsen mfatter i alt 8 htelier g pensinater, 98 restauranter g 6 avhlds.kafeer. I. med tilsammen 8 persner. Den gegrafiske pdeling av matealet har man innskrenket til 5 gruiper : ) Osl, ) Bergen, Trndhjem g Stavanger, ) Byer på innbyggere, ) Øvge byer, 5) Landkmmunene i alt. Også her vilde det ba vært av interesse *A freta en mere vidtgående spaltning, men matealet bar ikke tillatt det.

10 Hvrdan bedftene g antallet av persner frdeler sig på de frskjellige gegrafiske grupper ses av flgende sammenstilling: Landsdeler Htelier g pensjnater Antall Restauranter.. Antall Avhldskafeer.. Antall Tilsammen Antall bedfter pers. bedfter pers. bedfter pers. bedfter pers. Osl Bergen, Trndhjem, Stavanger Byer på in.nb øvge byer Landkmmuner I alt Ca. 6 pet. av bedftene g 6 pet. av funksjnærantallet brer hjemme i de største byer Osl, Bergen, Trndhjem g Stavanger. Restaurantene er fr den verveiende del, ca. /8, beliggende i Osl. Se fr øvg tabell, side.. Bedftenes størrelse. Htell- g kafébedftene er gjennemgå,ende meget små. Der er imidlertid endel av de stre bedfter man ikke har fått med, særlig i Osl. Der er i det hele bare.66 bedfter eller ca. 7 pet. sm beskjeftiger ver 5 persner. Det verveiende antall bedfter har et arbeiderantall på - persner. Fr htelier, pensinater g avhldskafeer utgjør disse pet., men fr restaurantene ktignk bare 5 pet. av samtlige. Restaurantene er altså gjennemgående større enn de andre bédfter, gjennemsnittlig 0 persner pr. bedft, mt bare -5 pers. gjennemsnittlig i de andre grupper. Fr restaurantene på landet er man kmmet til et gjennemṣnittlig arbeiderantall på 0 pers. Dette kmmer av at man har med de stre restauranter i Osls megn. Fra Bergen har man pgaver fra et par bteller med et persnale på ver 60 mennesker, hvilke bevirker at det gjennemsnittlige arbeiderantall fr htellene i Bergen, Tr.hjem g Stavanger kmmer til å ligge betydefig ver de andre byer. De største virksmheter i Osl sm vi har pgayer fra har et arbeiderantall på vel 0 pers. Tabellen på waste side gir en fullstendig gruppeng av bedftene efter størrelse.

11 5 Bedftene frdelt efter funksjnærtallet. Bedftsgrupper Landsdeler.! C) Pct. med persnale på c P. PI. 0 r-q 7, Osl Hteller g pensjnater. Bergen, T.hjem, Stavanger Byer med innb. Øvge byer. Landkmm I alt ,7 9,, 7, 58,5, 6,9, 0, 5,7 5,6 8, 5 0,5 0, 6 8, 6, 8,5,5 9,5 7,6 6, 6,8,7 6,8 6,,,5,0,7 5,5, 6,,5,8 00,0, 00,0 00,0 00,0-00,0 0,5 00, Restauranter. l. Osl Bergen, T.hjem, Stavanger Byer med innb. Øvge byer Landkmm I alt ,6, 0,0 5,0 5,,, 60,0 5,0, 9,6, 0,0 5,0,7 0, 7,7 5,0, 7, 8, 0,0 8,,5,,,0 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0,0 00, Osl Avhldskafeer. l. Bergen, T.hjem, Stavanger. Byer med innb. Øvge byer. Landkmm I alt ,7 9,, 59, 78,5 8, 8,8, 5, 5,9,9,6 9,7 8,8,9 6,,0,5 7,, 9,,, 6,, 6,,0,, 0,6 00,0 00,0 00, 0 00,0 00,0 00, Funksjnærenes fagstilling. Da htell- g kafévirksmhetene beskjeftiger funksjnærer med hist frskjellige kvalifikasjner, er idet nødvendig til belysning av arbeidsfrhldene freta en gruppeng av funksjnærene efter det frskjellige arbeide de utfører. Fr ikke å gjøre det hele altfr detaljert har man niet sig med å dele matealet p i 8 frskjellige faggrupper fr menn g kvinner:. Bestyrenner.. Kjøkkenbestyrenner, ldfruer, underbestyrenner, inspektser, lintijmfruer..

12 6. Kntrdamer, telefndamer, kasserersker... Kkker, kjøkkenjmfruer, varm- g kldjmfruer.. 5. Annet kjøkken- g anretningspersnale. Herunder kjøkkenpiker, pvaskpiker, vaskekner, anretningspiker.. 6. Diske- g kntrllpersnale : diskedamer, buffetdamer, ekspeditser.. 7. Servengspersnale. 8. Værelsepiker, enepiker, stuepiker g mellempiker. Fr mennene har man ngenlunde den samme pdeling. Et par grupper går ut g et par kmmer til, nemlig prtierer, vakter g bud. Den største gruppe av de mannlige funksjnærer er kelnerne. Ved 5, sammenligne med pgavene ver samtlige htellfunksjnærer fra flketellingen 90 finner man at de mannlige funksjnærer er frhldsvis svakt representert i denne undersøkelse. Man finner gså at alle slags verrdnede funksjnærer er meget svakere representert enn de underrdnede. Se følgende sammenstilling : Bestyrere, kjøkkenchefer, prtierer, kntster Menn Kelnere, htellbud in.. Bestyrenner, kjøkkenchefer, ldfruer.., kntrdamer Kvinner Kjøkken-, værelse-, servengspersnale m. v. Samtlige funksjnærer Efter denne undersøkelse J- Antall Pct ,0 9, 7, 8,5 00,0 Efter flke- I Antall. tellingen 90 Pct ,,6 9,7 7,6 00,0 Undersøkelsen mfatter hele 6 pet. av det underrdnede kvinnelige htellg kaf6persnale (efter flketellingen), pet. av det verrdnede kvinnelige persnale, 0 pet. av det uhderrdnede mannlige persnale g bare pet. av de mannlige bestyrere, kjøkkenehefer. s. v. g prtierer. Kvinnene er altså i verveiende flertall blandt disse funksjnærer. Av kvinnene utgjør igjen de grupper verrdnet kjøkkenpersnale, underrdnet kjøkkenpersnale, servengspersnale g værelsepiker, enepiker.. ca. 90 pet. av samtlige. Hver enkelt av disse faggrupper er meget ulikt representert i de frskjellige slags bedfter, sm det ses av følgende tabell :

13 7 Preents frdeling. Kvinner Bedftsgrupper. Landsdeler.. - ;-,5 6. ; '.-- Q c ".".-- pc t. pct. pet. pet. pet. pet. pct. pct. flteller g pen,vnater. 9,7 Osl,,5 8, 0,0 0, 8, Bergen, Trndhjem, Stavanger.,,,9,,6 7, Byer med innb., 0,8,0 0,, 6,,9 8, 5, 00,7 00 6, 00 Øvge byer...,,,7 9,,9 0,7 9,9 8,9 00, Landkmmuner,9,, 8, 0,8, I alt hteller g pensjnater,9,0 5,0 0,,5,7,8 7, 00,7 00 Restauranter. Osl, 0, 5, 6,,0 8,8,, 00 Bergen, Trndhjem, Stavanger. 0,9 0,9,7 7, 5, 0,8, 8, 00 Byer med innb..,0,0, 0 8, 0,, 00 Øvge byer Landkmmuner, 5, 9, 9, 9,8,7 7,0, 8,5 00 8,5 00 I alt restauranter, 0,,5 6 5,5 6,7,,9 00 Arhldskafeer 6. /. Osl,9 0,6,0,7 6,7 9,0 0,5,6 00 Bergen, Trndhjem, Stavanger. 5,8 0,9 0,6 7,,0 7,0 0,0 6, 00 Byer med innb..... Øvge byer. 5, 7,0 0,,9, 0,8 8, 6, 5,5 7, 5,7 7,s,6,7 9,0 00 5,5 00 Landkmmuner,5,8,,0 7,, 00 I alt avhldskafeer 5,5 0,7,9 8, 5, 7,, 9, 00 Samtlige virksmheter. Osl,7,0 5,7,0 0,7 0, 0, 7,6 00 Bergen, Trndbjem, Stavanger,0,6,9 0,,7 5,8, 9, 00 Byer med innb.., 0,,7 8,s,,5 7, 00 Øvge byer,0,6,7 7,6 6,,5 7,0 6,6 00 Landkmmuner.... Ilvedsum 6,6,,,,,7 9, 0,6, 0,,,0 6,6,8, 00,6 00 På hteller g pensjnater utgjør værelsepersnalet nesten halvparten av hele det kvinnelige persnale. På restaurantene utgjør kjøkkenpersnalet alt i

14 8 alt niaktig halvparten, g servengs-, diske- g kntrllpersnalet størstedelen av den annen halvpart. I avhldskafeer, spisefrretninger.. er der færre kkker, kjøkkenjmfruer g diske- g kntrlldamer enn på restaurantene, men til gengjeld frhldsvis flere servengsdamer g enepiker (sm er tatt med i samme gruppe sm værelsepikene ved hteller m. v.). 5. Funksjnærenes lønnsfrhld. En av hvedpgavene ved denne undersøkelse er å belyse htell- g restaurantpersnalets lønnsfrhld. Dette har imidlertid sine særlige vanskeligheter. Fr det første er det vanskelig å knstatere den virkelige pengefrtjeneste, da en str del av dette persnale fruten den faste garanterte lønn har ekstra inntekter i frm av dkkepenger, sm man ikke bar pgaver ver. Fr det annet er det vanskelig å beregne naturallnnens hlde, d. v. s. den lønn en str del av dette persnale fir i frm av naturalier. De almindeligst frekmmende frmer fr naturallnn er f kst g lsji eller bare f kst. Av følgende tabell ses at næsten / av samtlige kvinnelige funksjnærer br på arbeidsstedet g bar full kst, iberegnet vask, g 5 pet. br ute, men har ksten på arbeidsstedet : Derav i pet. med Fagstillingsgrupper.5 Bestyrenner Iijkkenbestyrenner.. Kntrdamer Kkker Diske- g kntrllpersnale Kjøkkenpiker Servengspersnale Værelsepersnale I alt 00 75,9,7 0,7 0, ,8, 00 50,6 8, 0,6 0,6 00 7,6 8, 0, 00 7, 5, 0,6 0, 00 7, 5,7 8,, ,,0,5 0, 00 9,5,9 0,5 0, 00 7,5 5,, 0, Kun et fåtall har bare pengegdtgjørelse. Disse er fr størstedelen ekspeditser på samlag eller andre l- g vinutskjenkningssteder. De funksjnwrer sm har delvis f kst er fr det meste skiftarbeidere sm har tjeneste hver annen dags frmiddag eller hver annen dags eftermiddag. Værelsepersnalet br silgdtsm alle sammen på arbeidsstedet, mens diske- g kntrllpersnalet fr en str del br utenfr g bare har ksten på arbeidsstedet.

15 9 6. De frskjellige frmer fr pengegdtgjrelse. I flgende versikt er det kvinnelige persnale frdelt efter den rlle dkkepengene spiller... Prcentvis frdeling: Kvinner. '' t.tfa i ) l lt.,,- i,,7,..5. I `).*.,Pg Ira ''' E ;?., i c. c, rai.). -7:, 7 'ci- iate,,;.,,,, g rī I,. g 7"A n,'., c> e i,.-. ait pct. pct. pct. ret. pet. pct. pct. pct. pct. Bare fast In , 87,8 86,9 90,8 8, 90,,8 50, 6,8 Hvedsakelig fast lønn... 7,8,,8 9, 6,8 8, 0,9 5,, Hvedsakelig dkkepenger.,,0,, 8,8,9 Bare dkkepenger 0, 0,,0 5,5, I alt Fr t tredjedeler av alle de kvinnelige funksjnærer er der altså pgitt bare fast lønn. Blandt disse hrer næsten alle sm arbeider på kjøkkenet g bestyrenner, kntrdamer. s. v., men bare halvparten av værelsepersnalet g under halvparten av servengsdamene. I de t siste grupper er der efter all sannsynlighet i virkeligheten enda færre med utelukkende fast limn g flere sm tjener en del ekstra ved dkkepenger. Lønnen fr de med bare fast lønn" g de med hvedsakelig fast lønn" er i alle fall frbausende lik. Av mange pgaver fremgår det at eierne eller bestyrennene ikke har hatt nget bestemt kjennskap til dkkepengene. Rimeligvis har de da av g til angitt bare fast lønn" gså i tilfelle hvr vedk. fir nget dkkepenger ved siden ay. 7. Persnalets kntante inntekter. Til å belyse arbeidsfrhldene innen htell- g restaurantvirksmheten er det frhåndenværende mateale fr flere funksjnærgruppers vedk. svært spinkelt g gruppene fr uensartet. Dette gjelder de fleste mannlige funksjnærgrupper ag flere av de kvinnelige. Man har derfr innskrenket sig til å behandle de største grupper av kvinnelige funksjnærer : alm. kjøkkenpersnale, servengspersnale g vwrelsepiker, enepiker. I., sm utgjør / av det hele kvinnelige persnale. Ved bearbeidelsen av lønnspgavene er der skilt skarpt mellem dem sm har både kst g lsji g dem sm har bare f kst. Demt har man sm nevnt ikke funnet det påkrevet A, bearbeide hver fr sig dem sm hadde bare"

16 0 fast lønn g dem sm hadde hvedsakelig" fast lønn. Alle med hvedsakelig dkkepenger" er hldt belt utenfr lønnsstatistikken. Matealet er bare bearbeidet fr de vksne funksjnærer, de sm var under 8 hr er bldt utenfr. I tabell 5 a er kjøkken-, servengs- g værelsepersnalet med kst g* lsji på arbeidsstedet gruppert efter den faste månedslønn særskilt fr de frskjellige bedftsgrupper g de frskjellige steder. Ser man på alle virksmheter under ett, er lønnen ngenlunde ensartet fr disse hvedgrupper. Den gjennemsnittlige månedslønn fr kjøkkenpersnalet er kr. 68,00 pr. måned, fr servengspersnalet kr. 67,00 g fr værelsepersnalet kr. 6,00. Fr de frskjellige virksmhetsgrupper g på de frskjellige steder er der demt større vaasjner. Dette skal man kmme tilbake til under en særskilt behandling av hvedgruppene. 8. Servengspersnalets lønnsfrhld. Gjennemsnittslønnen fr. servengsdamer med kst g lsji er altså kr. 67,00 pr. måned. Funksjnærer på htelier g pensinater har gjennemsnittlig betydelig mere, ca. 76;00 kr., g på restaurantene en del mindre,. ca. 6,00 kr. I samtlige bedftsgrupper finner man det største antall, ca. halvparten eller ver, i lønnsgruppen 50-7 kr. I hteller g pensjnater kmmer,næsten halvparten ver denne grense, mens et fåtall ligger under. I det hele ser. det ut til at lnningene fr disse funksjnærer vaerer mere ved htellene g pensjnatene enn ved de andre bedftsgrupper. Ved å skjære fjerdeparten brt av det hele antall på begge ytterkanter finner man at lønnen her fr halvparten Egger mellem kr.. pr. måned, mens den fr restaurantene Jigger mellem kr. g avhldskafeene mellem kr. Fr disse sist nevnte bar man gså fått med ngen funksjnærer med frhldsvis hi lønn, ver 50 kr. pr. måned. Dette er damer sm bar vært ansatt lenge i bedften, eller sm ved siden av servengen gså står fr en del av arbeidet på kjøkkenet. Fr de lavest lønnede ligger lønnen mkng 0 kr. Dette er fr det meste unge piker på 8 0 hr eller skiftarbeidere sm nen hver dag har bare halv arbeidsdag. Av det sm er sagt venfr mi man være meget varsm med å trekke den slutning at htellene g pensjnatene gjennemgående lønner sine funksjnærer bedre enn kafeer.. Man må her sx ved enhver annen lønnsstastistikk ta i betraktning funksjnærenes frskjellige alderspbygging g tjenestetid, arbeidstidens lengde, ftid, bedftenes størrelse sv. fr å få en ktig sammenligning.

17 .t Servengsdamenes alderspbygging i de frskjellige bedftsgrupper ses av flgende : Frdeling efter alder. Bedftsgrupper i).' -,....,,,, 7C : "-f, t ifi I Fl Derav i pet. - :. 'c- LO cc Fl t' i0 T.':"8! ^, 6 e."),-, P:J.- ic` c' Osl. Hteller g pensjnater 5,0,0 5,0,0 8,0 6,0 Restauranter 7,,9,9 57, Avhldskafeer. 77, 0, 6,0 6,5,,6 6,7 Øvge byer g landkmmuner. Hteller g pensjnater 5 6,0 9,,6 6,,, 55, Restauranter 9,, 6,8 6, Avhldskafeer 90,7 0,0,,7 0,, 7,7 Det er avhldskafeene sm rekrutteres relativt mest fra de yngste aldersklasser, idet mkng 70 pct. er hist 5 år. Fr restaurantene er prcenten 6 g hteller g pensjnater 5. Da lønnen sm regel stiger med alderen, kan man her fr en del ha årsaken til at lønnen i htellene g pensjnatene ligger højere enn i de andre grupper. Særskilt fr hver aldersgruppe får man: Gjennemsnittslnn kmbinert med alder edftsgrupper en 0.., t' ct.; t' cq.... J ci, 7,...-,--, GN,IN kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Osl. Hteller g pensjnater Restauranter Avhldskafeer t ', fii, t. O I-D t P...,0 7zI C, '". r, g ;- Øvge byer g landkmmuner. Hteller g pensjnater Restauranter Avhldskafeer

18 Næsten uten undtagelse stiger altså lønnen med alderen. I alle aldre er lønnen højest på hteller g pensjnater, mens der er liten frskjell på restauranter g avhldskafeer. Lønnen pleier gså å påvirkes av hvr lenge vedkmmende har vært ansatt i bedften. Fr disse funksjnærers vedkmmende ser det imidlertid ut til at dette mment blir av mindre betydning da funksjnærene fte bytter arbeidssted. Av servengspersnalet viste det sig således at mellem pet. hadde vært ansatt mindre enn ett år i bedften, g kun et fåtall, ca. 0 pet., vært i samme bedft mere enn år. Den giennemsnittlige arbeidstid er ngenlunde ens i de grupper av bedfter: Hteller Restauranter Avhldskafeer Fr halvparten ligger arbeidstiden mellem Gjennemsnittlig arbeidstid timer pr. uke timer pr. uke timer pr. uke 59-7 Heller ikke her kan man altsi finne frklangen til de Mere lønninger i hteller g pensjnater. Hvedårsaken mi snarere være at ekstrainntektene i frm av dkkepenger sm regel er større ved restaurantene g kafeene. Den reelle lønn fr de funksjnærer sm har bare f eller delvis f kst synes å være mindre enn fr dem sm br på arbeidsstedet. Deres kntante månedslønn ligger nemlig dennemgå,ende bare 5-0 kr. Were, g dette må sies å være betydelig mindre enn verdien av ftt lsji med lys g pvarming samt vask Det almindelige kjøkkenpersnales lønnsfrhld. Gjennemsnittslnnen fr det almindelige kjøkkenpersnale er ngenlunde det samme sm fr servengspersnalet, men der er en del frskjell i de enkelte bedftsgrupper. Lønnen er her størst fr restauranter, kr. 7 pr. mined, g mindre fr hteller g pensjnater g avhldskafeer med henhldsvis 70 g 65 kr. pr. mined. Fr halvparten ligger lønnen mellem kr. fr avhldskafeer g kr. fr de andre grupper. De lavest lønnede kjøkkenpiker har ikke mere enn mkng 0 kr. måneden. De er fr det meste ganske unge eller hit ppe i årene. Man har her gså fått med en del hitlnnede sm ikke egentlig hører til denne gruppe, særlig kkker på mindre steder. I det hele gir gruppene verrdnet

19 kjøkkenpersnale (kkker..) g almindelig kjøkkenpersnale (kjøkkenpiker..) i str utstrekning ver i hverandre. Også fr kjøkkenpersnalets vedkmmende rekrutteres avhldskafeene fra de yngre aldersklasser, idet ver / er under år. I det hele er kjøkkenpersnalet yngre enn servengsdamene.. Frdeling efter alder. Bedftsgrupper 7 t :7 b n C Herav i pet. b ' ) C" kr, Cl Osl. Hteller g pensjnater Restauranter Avhldskafeer , 6, 5,0 5, 0,8 9,0 6,8 8, 8,0 6,6 9, 6,0,8 5,,0,, 67, 7,0 De andre byer g lanclkmniuner. Hteller g pensjnater Restauranter Avhldskafeer ,8,6 5,,6 6, 9,6, 0,.8, 0,0 7, 6 6, 5,8,,,,, 58, 9,0 65,0 Hvrdan lønnen stiller sig i de frskjellige aldersklasser fremgår av følgende sammenstilling: Lun, kmbinert med alder. Bedftsgrupper kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Osl. Hteller g pensjnater Avhldskafeer tt' cq r, I t b c\j l Fil ctḏ 0 cp. Cl t t -J.,! CS " b 0, 0 +.) :-. Els, 5 Ob..rz ce P cl).v..6 () Øvge byer g landkmmuner. Hteller g pensjnater Avhldskafeer Også fr disse funksjnærer ligger htellene g pensjnatene høiere enn avhldskafeene når man sammenligner lønnen i de samme aldersklasser.

20 Fr restaurantene er matealet fr tynt til å freta denne spaltning. At gjennemsnittslønnen på restaurantene fr disse funksjnærer ligger så relativt ha kmmer av at størstedelen av restaurantene ligger i Osl med rela,- tivt hi lønn. Også fr de =Ire virksmhetsgrener ligger lønnen i Osl høiere enn i de andre byer; men dette får størst vekt fr restaurantene, da ver 60 pet. av dette persnale hører hjemme her. 0. 'Lønnsfrhld fr0 værelsepiker, enepiker.. Denne gruppe mfatter sm tidligere nevnt værelsepiker, stuepiker g mellempiker ved hteller g pensjnater samt en del enepiker g hjelpepiker, sm gså frekmmer ved kafeer g restauranter. Lønnen er mindre vaerende enn fr de andre hvedgrupper g ligger gjennemgående litt lavere. Også ber finner man ver halvparten av lønnstagerne i gruppen 50-7 kr. pr. måned. Aldersfrdelingen ses av følgende: Bedftsgrupper :: ';' --,..9 --i'=" ;. -, - -,,:-.. I,! ifentv i pet. : S. i,.- -,,-,..,,,, :, I cl et -,.., I c-7', k.!=ii ;.'," :t ṙ -,..f. c.) g,......t. '6. V. Osl. Hteller g pensjnater 8,7,, 5,,9 0,9 60,8 Restauranter, 8 5,0 5,0 7,5,5-50,0 Avhldskafeer 8,5 8,5 5, 7,6-77,0,. andre byer y landkmmuner. Hteller g pensjnater 6, 9, 7,7 6,8,,7 60,7 Restauranter 9, 5,8,5 8,, - 75,0 Avhldskafeer 05 5, 0,,9,9 -,"0 75, Mens lønnen fr servengs- g kjøkkenpersnalet gjennemgående viste stigning til mkng 5-års alderen, ser det ut sm m værelsepersnalets lønn kulminerer alt i 0-årene. Efter tjenestetidens vaghet stiger lønnen i Osl fra 7 kr. i første år til 8 kr. efter - års tjeneste i samme bedft. Værelsepersnalet br sågdtsm alle sammen på arbeidsstedet: fr de få sm bare har f kst ligger. lønnen ca. 0 kr. hiere.

21 5 Tit slutt gis en sammenstilling fr de hvedgrupper av funksjnæren Servengspersnale Kjkkenpersnale Vrerelser ersnale Landsdeler Fr halvparten lig barmen mell em,i, kij. - snittslønn Fr halvparten ligger I nnen mellem,i, "J.'" snittslnn Fr halvparten ligger lennen mellem,, uj. - snittsliana kr. Osl Bergen, Trndhjem, Stavanger Byer på innb. Øvge byer Landkmmunene I alt kr. kr. kr. kr. kr. Fr samtlige grupper er lønnen højest i Osl g næst Wiest på landsbygden. Frskjellen mellem landsbygden g de mindre byer kan fr en del skyldes den lengere arbeidstid på landet, sm er mtalt i et annet avsnitt; ellers er det vanskelig å påvise ngen sammenheng mellem arbeidstid g lønn. I sammenligne htell- g restaurantpersnalets lønninger med andre lønnstageres er meget vanskelig, både på grunn av at arbeidsfrhldene er så frskjellige g frdi det er vanskelig å måle verdien av kst g lsji. De eneste man kan sammenligne med er almindelige tjenestepiker hs pvate. I Osl var gjennmsnittslønnen fr disse efter pgaver fra arbeidskntret i nvember 9: 7-9 år 0- år 5-5 år 57 kr. 67 kr. 76 kr. Efter htellstatistikkens pgaver var gjennemsnittslnnen i Osl: Fagstillingsgrupper ef.i T C a.0 7. et., G I Kjøkkenpersnale Servengspersnale Værelsepersnale ' 7 77 Altsi en del Mere på hteller g kafeer sv., selv m man ikke tar nget hensyn til at en str del av servengs- g værelsepikene meligvis tjener en del ekstra ved dkkepenger. Fr andre byer er det vanskelig å sammenligne, da der ikke er fretatt særskilte beregninger efter alder.

22 6 Fr de øvge kvinnelige funksjnærer mi man neie sig med henvise til tabel 5 a-b. Man fant det ikke umaken verdt å gruppe-re de fåtallige pgaver gegrafisk; de stre vaasjner i lnningene skyldes sikkert nk fr en str del at gruppene er uensartede. Prtierene g htellbudene, sm er de største grupper av mannligé funksjnærer, lønnes fr en vesentlig del av dkkepenger, så fr dem kan der verhdet ikke skaffes lønnspgaver.. Bruttarbeidstiden. På grunnskjemaene er arbeidstiden angitt niaktig fr hver dag i fulle arbeidsuker. Bruttarbeidstiden, d. v. s. tiden fra arbeidet begynner m mrgenen til det er helt slutt fr dagen, er fr det meste lang; i nrmale" dager er det bare et fåtall sm liar under timers arbeidsdag brutt, sm det ses av følgende: Prcentvis frdeling efter bruttarbeidstid de fulle arbeidsdager : - Bruttarbeidstid Z" 'C' ''),S ,.. V, Servenespersnale. ' g :-., Azi i -. t, -5.9 V-'. : 0C) t..0 :t d" _ g gli Alm. kjøkkenpersnale... a' g,., P tv, ;6' -.!,ie. I. 0..,.., G).. 0, F. ND ,.., g.s...5., Illa. Værelsepiker ' ne-!piker.., a 6. : )c,. cin,, tr,.!t. C-. 0,..n E "gi,5. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pet.. Osl {Under t. pr. dag 5,, 5, 0,,,,0, 5,0 ` 55,6, 8,8 t. g ver 8,6 68,7 6,9 69,7 86,7 55,7 58,0 65,7 95,0, 66,7 9,7 Byer Under t. pr. dag,, 5,9 5,,0-0,7,0 7, - 5, 8, ver t g ver ,9 86,7 8, 8,8 67,000,0 79, 76,0 9,6 00,0 8,8 9,9 Øvge Under t. pr. dag,7 -,, 0,7 5,,,9, -,6,7 byer g Eandd. t. g ver 95,00,0 95,8 95,7 89, 6,7 88,8 87, 95,6 00,0 98, 96, [ alt funder t. pr. dag 0, 8,9 6,,, 0,6,9, 5,7 5, 0, 6,7 t. g ver 89,6 8, 8,9 85,6 77,6 69, 76, 75,7 9, 8,8 89,9 9, Fr værelsepersnalet utgjør disse bare ca. 7 pet., fr servengs- g kjøkkenpersnalet giennemsnittlig henhldsvis g pet. I en del funksjnærgrupper i Osl har fra 0 helt p til nærmere 60 pet. krtere bruttarbeidsdag enn timer. Dette gjelder mest skiftarbeidere sm hver annen dag arbeider m

23 7 frmiddagen g hver annen dag m eftermiddagen uten Anna pjhld enn krte spisepauser. Det almindeligste er en bruttarbeidstid på -5 timer pr. dag, frhldsvis få har en bruttarbeidsdag på, timer g derver. Den mere inngående behandling av brutttiden faller naturlig sammen med behandlingen av ftiden, g man skal derfr kmme tilbake til denne senere.. Nettarbeidstiden. Ved beregning av den ukentlige nettarbeidstid har man fra brutt. arbeidstiden trukket spisepausene g de andre pauser i arbeidstiden samt de regelmessige fdager pr. uke. I tabell 6 er funksjnærene gruppert efter nettarbeidstidens lengde pr. uke. Det fremgår herav at den vaerer sterkt, fra 8 t. pr. uke. Flgende prcentfrdeling vil kanskje lette versikten: Prcentvis frdeling av funksjnærer efter nettarb.tid pi. uke ql) i Fagstillingsgrupper. t.: - t,,,,-,.,,..,,t -.0. t.),. ti). g!, L.. ii, 0 Bedftsgrupper V i tr..c.d I I,. sa,-; Z l +.,,WL gg, t- s, T, 0 '-' `-. g ) g t,-77 glg -i-- r= =---- ', Pt R- rf A i:d. - l':- E*- pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. Alm. kikkenpersnale. Hteller g pensjnater. 5,9,6,,0,,6 7,0, Restauranter 9,0,8,8 8,5 6,5 8, 0,8, Ivhldskafeer.....,5 6,9 7,, 9,9,,5, I alt... 5, 5, 5,,6 0,0,6,5, Servengspersnale. Hteller g pensjnater.,0, 6,8 5, 9,7 6,,0, Restauranter 8,9 5,,5 9,7 6,,7,7, A.vhldskafeer.....,0,5,5 7, 6,9 0,7 5,, I alt....,,7,0,7 7,,,, Værelsepiker, ene- - piker.. Htelier g pensjnater.,0 5,8, 8, 5, 0,8 9, 5, Restauranter,0,, 9,, Avhldskafeer 6,8 0, 7, 5,9 0,5, 5, I alt....,6 5,8, 8, 7,5 0, 8, 5,

24 iš Det strske antall, ca b, har en nettarbeidstid av 60-7 timer pr. uke eller ca. 0- timer pr. arbeidsdag. Av kjøkken- g servengspersnalet er der -frhldsvis mange med relativt lav arbeidstid, særlig på restaurantene, hvr - 0/0 har en nettarbeidstid på under 5 timer pr. uke eller 9 timer pi.: dag. Værelsepersnalet har frhldsvis lengere tid; der er få i de lavere grupper g frhldsvis mange i de høiere, i alt ea. / på ver 79 timer pr. uke. Disse utgjør demt ikke mere enn gjennemsnittlig ea. 8 A i de andre grupper. Det faller sterkt i einene hvr meget lengore arbeidstiden er i hteller sv. enn f. eks. i fabkkindusten, hvr nu 8-timers dagen er gjennemfrt. En tredjedel av værelsepersnalet g n femtedel av servengs- g kjøkkenpersnalet har en daglig nettarbeidstid på timer g derver. Den gjennemsnittlige daglige arbeidstid fr samtlige værelsepiker sv. er / timer, fr servengsdamene timer g fr kjøkkenpikene 0 / time, nett. Ved sammenligning med arbeidstiden i fabkker f. eks. må dg tas i betraktning at arbeidsdagen i hvert fall fr -mange av værelse- g servengspersnalet ikke er nett i samme frstand sm på en fabkk. Nettarbeidstiden på en kafé sv. vil si den tid funksjnærene er pliktige til å være på arbeidsstedet med fradrag av spise- g hvilepauser, likegyldig m det er lite å gjøre i enkelte stille timer. Sm man ser er arbeidstiden gjennemgående lengst på hteller g pensinater g krtest på restauranter, men differansene er smi. Hvrdan samtlige funksjnærer i de frskjellige byer g landdistktene frdeler sig efter nettarbeidstiden pr. uke fremgår av mstående tabell:

25 9 Fagstillingsgrupper. Landsdeler Prcentvis frdeling av funksjnærene tter nettarb.tid pr. uke.f. t," ti ti, t) t' 8)... :9.,-. t. f5 8 `" b p' : r... ' rzi I I "s'-. sj- 8 8 f.:. g VO Nettarb.tid pr. uke.,s:;. g.,. 5T-cc '' rfi ''".-": ) pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. timer timer p Almindelig kjkkenpersnale Osl 5,5, 0,,,,,7, Bergen, Stavanger, T.hjem.. 7,9 6,9,8 6,9 7, 6,8,8 0, Byer på ,6 6,8 6,,,9,, Øvge byer.0,8,8,6 9,, 8, 0,, Landkmmuner -,, 5,6 5, 6 5, 6, 8, I alt 5, 5, 5,,6 0,0,6,5, Servengspersnale. Osl, 6,0 9, 7,7,7 5,9,5, Bergen, Stavanger, T.hjem..,9 0, 9,0, 7,,, Byer på ,0 7, 9 8,6, 5, 8,0,.0, Øvge byer 0,8, 0, 0,6 8,6 6,7 9,5 8, Landkmmuner, 7, 9,6 5, 8, 9, 9,6 9, I alt,, 7,0,7 7,,,, Værelsepiker, enepiker. l. Osl ,,9 9, 5,8 7,,8 7,9, Bergen, Stavanger, T.hjem..,9 8, 8,6 8,6 7, 9, 8,, Byer på , 9,7 5, 0,,5, Dvge byer - 5, 5., 9,8 0,5 8,7 7, Landkmmuner ,7 9,,8,9 9,9,, 9, I alt,6 5,8, 8, 7,5 0, 8, 5, Arbeidstiden er ansi krtest i de større byer (dg ikke særlig krt i Osl) g lengst i smibyene g på. landet. Dette.henger antagelig sammen med at bedftene gjennemgående er stne i de større byer. Fr det ser ut til at det er mest i de mindre virksmheter at arbeidstiden fte blir lang. På de større hteller sv. er arbeidsdagen ftere inndelt i skift. Herved blir først g fremst bruttarbeidsdagen krtere, men skiftrdningen frer gså i almindelighet til en relativt krt ukentlig netttid. Av de øvge kvinnelige funksjnærer ved htell- g restaurantdft har kntrdamene den krteste arbeidstid, 57 timer pr. uke, g bestyrenner lengst med 66 timer pr. uke.

26 Fagstillingsgrupper. 0 Nettarbeidstid nr. uke. Hteller g pensj. Restauranter Avhldshafeer.. I alt ; 7: t. -ei -al ' t. ES gi rfi'-'" -- P ".5; E,..., Atg bg r= :="- - -V,.c,r5 el i Atig g, gi ''' i g wii F... P. -e -8.k. 0 E Atf.,,. Ltrg g,-. -r-'- timer timer timer timr timer timer timer timer Bestyrenner Kjøkkenbestyrenner Kntrdamer Kkker, varml g köldjmfruer Diske- g kntrllpersnale V. = 6. Ftid m hverdagene. I tabell 8 er de vksne kvinnelige funksjnærer frdelt efter arbeidsukéns rdning særskilt fr dem sm har ver g under timers bruttarbeidsdag på de nrmale" dager. Sm fr nevnt er det bare et Mall sm har under timers nrmal bruttarbeidstid (se tab. 8 s. 5); de fleste av dem er skiftarbeidere sm f. eks. har frmiddags- g eftermiddagstid hver annen dag. I tabellen er de da pført med halve fdager i uken, d. v. s. de dager da de slutter senest kl.. Man har altså lagt hvedvekten på m funksjnærene har eftermiddagene g kvellene f; de dager hvr vedkmmende f. eks. begynner først kl. middag er regnet fr krte arbeidsdager, men ikke fr halve fdager. Den stre mengde av funksjnærer har altså minst timers bruttarbeidstid pa almindelige arbeidsdager g er behandlet i tabell 8 s.. Her er funksjnærene frdelt efter antallet av hele g halve fdager i uken. Dessuten er der tatt hensyn til de strre hvilepauser (pa. t. g ver) i arbeidstiden. Ftiden innskrenker sig fr ver halvparten av samtlige funksjnærer til halv fdag pr. uke. Av disse har igjen ea. halvparten en lengere pause i arbeidstiden, g ngen fa slutter arbeidet fr kl. 8 g har altsi aftenen f. Værelsepersnalet har gjennemgående mere utgangspauser enn de andre. Ca. 0 V har halve fdager i uken, hvrav mkng halvparten dessuten har litt f i arbeidstiden. Ca. 0/0 har tre halve fdager i uken. Disse er fte en slags skiftarbeidere med lang bruttarbeidstid den ene dagen, fte p til 6-8 timer, men bare halv arbeidstid næste dag. Dessuten er der en del sm har -5 halve fdager i uken, d. v. s. de arbeider full dag - dager i uken g har halv dag fr resten. Det er heller ikke si rent fa sm har. eller hele fdager i uken, især av kjøkkenpikene (8 pct.). Bruttarbeidstiden er da til gjengjeld lang de andre dager i uken. Vi kmmer endelig til de uheldigst stillede, ca. en sjettedel av funksjnærene, sm hverken har hele eller halve fdager, men ver timers bruttarbeidstid

27 I alle hverdager. Omkng halvparten av dem har en lengere utgangspause hver eller hver annen dag. Den annen halvpart har bare de nødvendige spisepauser. Av disse funksjnærer med lang arbeidstid uten fdager er det flest i smibyene g pa landet, hvr de utgjør 0 pct. av samtlige servengsdamer, pct. av værelse- g enepikene g 7 pct. av kjøkkenpikene. Sm før nevnt er gså den gjennemsnittlige nettarbeidstid lengere i småbyene g på landet. Av følgende prcentfrdeling ses at disse strk står dårligst g Osl best m. h. til hele g halve fdager. Ftid fr funksjnærer med bruttarbeidstid pd 7 timer g ver. Ftid Servengspersnale Alm. kjkkenpersnale Værelsepiker, Pnepikr.. b. 0 r, ic5 i., ô, t ig,, r! i, Al. v) + i 0, t' '6 t-,-,, ;. r.. z., i., E' -8 (Ts :: ,).: w t ti 8 7 -'-' tql t Is'.,..) cl - -'' C w t5 ti 'e c. t,), - <c-'. t`& ' pct. pct. pct. pct. pct. pet. pct. pct. pct. pct. pct. pct. Bare spisepauser , 6,0,8,,6 6,9,8- -» utgangspauser - 9,,0,6,5,6 -,8, -, halv fdag i uken 5,5 6, 70,0 6, 58,5 9,5 56,9 50, 6,0 00,0 6,5 6,7 '8 halve fdager 9, 9, -,6 9, 6,8 0, 9,0 9,5-5,0 9,9 g fl. halve fd. 6, 9, 6,0 0,6 7,7 8,6 0,,6 5,7 -,5,8 - hele fdager - 7,,0 6,0-5,9 5,6 9,5 0, ,5 s.tils... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Bare spisepauser.., 7,6,,,,6 -,5,7 0,0 -, utgangspauser "6,, 0, - 8,5 8,6 8,,6 9,7 8,, - 7_,6 9 )9 g 5, halv fdag i uken 69,6 6, 6,6 65, 59, 9,5 6,0 58,8 56,8 60,0 7, 59,6 -; 0. halve fdager,,,7 -,0 0,9 7,5,6 5, 0,8, -,8, Ng g fl. halve fd., 6, 6, 6, 8, 5,8, 0,,7, 5,0,6,8 il P - hele fdager - 7,,7 5,8 9,5,8 7,8,9 5,0,6, q Tils... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Bare spisepauser. 7,5 50,0 5,,0,8 9, 0, 6,5 8,0 -, 9,0 R utgangspauser 0,0, 7,0 7,0 5, 9, 5, 0, 7, ,0, *;. halv fdag i uken 0,0-7,,0,6-67,i 5,6 5,9-58, 8, D ), t.t. halve fdager 0,0-9,6 9,5 8,7 6, 8,9 0,5, 7-9, z. I g fl. halve fd.,5-0,9,5 6,5 -,,8,6 -,,?.,D - hele frïdager - 6,7 9,7 6,0, 5, 7,5 7,,6-0,0 5,0 'i Tils... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0 00,0 Bare spisepauser. 8, 6,8,0 0, 9,7,,0 6, 7, 7,, 8,,, utgangspauser 7,7 0,0 7, 0,9 9, 0, 6,6 7, 0,5-5,7 9, halv fdag i uken 5,7, 59,5 56,, 0, 6,9 6,6 5,8 57, 6,5 56, halvefdager,0, 8,8 9, 8, 8,6,6 0,,7-6,5 0,5 '-' g fl. halve fd. 8,, 5,8 7,6 5,5,6 8,,, 7,9,7,0 - hle fdager, 7,6 5,,8 9, 5,8 8,,7,ø 6.5,7 Tils... 00,0 00,0 00,0 00,000,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

28 . Sndagsfhet g fee. På grunnlag av tabell 8 frdeler vi føret funksjnærene prcentvis eftersm de har. meget,. liten eller. ingen søndagsfhet. Servngsprsnal Alm. kjekkupersnale Væres pliircr i. en -. Fagstillingsgrupper. Landsdeler i t, ner's,...,. cz.0._, i -ie).,,,..) gi ' 7. 7, fl-i. 8 :r.-., c) -.5 e g ' I., i,0 '8 7, g Ei get I.- I) 7,) 7 rg. 7 g.) F, : rt...., 7, --: e '). -, C.', ct i -. F,. 0 5 gtihrg E +,.... c.). 0 I ig E lgg A '' pct. pct. pet. pct. pct. pct. pct. pct. pct. Hteller g pensinater. Osl Byer med innb Øvge, byer g bygdene Riket i alt A ft Restauranter. Osl Byer med innb Øvge byer g bygdene Riket i alt Avhldskafeer etc. Osl Byer med innb Øvge byer g bygdene Riket i alt Samtlige bedfter. Osl Byer med innb Øvge byer g bygdene.. 7 D Riket i alt

29 I byene på. ver innbyggere er det ikke mange av disse funksjnærer sm verhdet aldg har f m søndagen. Anderledes stiller det sig i de minste byer g på landet, her er det alt i alt næsten en tredjedel sm ikke har ngen sndagsfhet, g i enkelte grupper er frhldet ennu meget ugunstigere. Av servengs- g kjøkkenpersnalet er det mange sm har hele fsndager, ftest bare hver annen søndag. Værelsepikene g enepikene. lign. har demt ftest f først efter middag annen hver søndag, slik sm det gså er almindeligst fr hushjelp hs pvate. Særlig er denne rdning almindelig i Osl. I det bele er det mest sndagsfhet i avhldskafeer g spisefrretninger, hvrav mange er lukket m søndagen. Betjeningen på hteller g pensjnater står litt ugunstigere, men særlig er det meget sndagsarbeide på alle slags restauranter. Efter disse pgaver å dømme bar næsten alle faste funksjnærer ved hteller, kafeer sv. fee hvert år, sm regel i uker.

30 . del. Arbeidsfrhldene ved sesngbedftene. Undersøkelsens mfang. Sesngens vaghet Siste del av denne undersøkelse, sm angår sesngbedftene, blev fretatt smmeren 9 av Byrået. Det benyttede skjema var betydelig enklere enn ved hvedunderskelsen, se bilag. Der blev sendt ut skjemaer til ca. 50 bedfter, g besvarelser km inn fra vel halvparten. En str del av disse var dg så ufullstendige at bearbeidelse var utelukket, g den flgende versikt mfatter derfr i alt bare 9 bedfter, vesentlig hteller g pensjnater, med tilsammen 78 funksjnærer. Antall bedfter g funksjnærer. Antall funksjnærer Bedftsgrupper g gegrafisk frdeling Under 8 år Over 8 år Tilsammen M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. C Hteller g pensjnater med -5 funksj Hteller g pensjnater med ver 5 funksj Hteller g pensjnater med -5 funksj Hteller g pensjnater med ver 5 funksj a '7 Hteller g pensjnater med --5 funksj Hteller g pensjnater med ver 5 funksj I alt

31 5 De fleste bedfter ligger,. sm man ser, på Østlandet, de øvge på Sim:- g Vestlandet; næsten alle ligger på landsbygden. Bedftene er fr det meste små; nær halvparten har hist 5 funksjnærer, gjennemsnittlig pr. bedft, g den annen halvdel gjennemsnittlig funksjnærer pr. bedft. De mannlige funksjnærer utgjør i alt bare 80 persner eller vel 0 O/0 av samtlige. Sesngens vaghet ved større g mindre bedfter ses av følgende: Sesngens vaghet Bedfter med antall funksjnærer Over 0 Tils. Pct. Antall funknærer Pct. / maned z / ,, / g ver Upgitt Tils / måned. 5 8 ce,, 7 0 /, be,, / g ver... I 9 7 P. a Upgitt 9 8 Tils I / måned I /,, ,, /, g ver Upgitt I alt Med sesng" menes her den tid da flesteparten av funksjnærene er i arbeide ; disse smmerhteller sv. hde fte åpne med bare ngen få funksjnærer en tid fr g efter den egentlige sesng. De fleste funksjnærer fir altsi arbeide fra - måneder, gjennemsnittlig mtrent / mined lengere på Sør- g Vestlandet enn på Østlandet.

32 6. Funksjnærenes alder, hjemstavn g tidligere beskjeftigelse. Opgavene fr de mannlige funksjnærer er altfr fåtallige til å kunne utnyttes, g det samme gjelder mange av kvinnegruppene. Bare de 5 største kvinnegrupper blir derfr behandlet nedenfr. De utgjør ni tiendedeler av samtlige kvinnelige funksjnærer g frdeler sig slik efter hjemstavn g alder: Hjemmehrende i samme strk') Hjemmehørende i andr strk ) A', I. cts., ' '.9. Fagstillingsgrupper 00 t et b a.;-,... i, ct 0. 8, t ;F 8 f,, ep. ti cl V.! ;.; t.,-.7- l,,,-. is, r' I I c.c' ci-t F'. 7.5 I I 5 sz 7 gi?d cn - r cl q ce-,...overkker Kldfer Kjøkkenpiker Servengspiker Værelsepiker Flesteparten hører hjemme enten i samme bygd hvr htellet ligger eller i nabbygdene, g særlig gjelder dette småhtellene. Bare verkkkene søkes ftest langveis fra. Her sm ved hvedundersøkelsen viser det sig at værelsepersnalet gjennemgående er yngst. Over halvparten av dem er under 5 år, men av kjøkkeng pervengspersnalet er bare vel tredjeparten så unge. Kkkene g særlig verkkene er gjennemgåend.e eldre. Bare et fåtall av funksjnærene er gifte, i alt. Vi gir så en versikt ver funksjnærene gruppert efter sin beskjeftigelse siste vinter: Beskjeftigelse siste vinter Fagstillingsgrupper Ansatt i t s *Z rj CS ) x '8) P-.. Overkkker. Kkker. Kjøkkenpiker.. Værelsepiker.. 5. Servengspiker ) Landdistkter i samme fylke. ) Andre fylker eller byer i samme fylke. ) Hjletallene angir funksjnærer med upgitt alder. ) hjemstavn.

33 Det fremgår herav at ikke langt fra halvparten var beskjeftiget hjémme vinteren i frveién; dette gjelder ver halvparten av persnalet på småhtellene. En del av disse liar svart hjemmeværende gårdbrukerdatter" g en del bare hjemmeværende". Av verkkkene på de stre hteller var ver tredjeparten ansatt ved htell gså m vinteren, men dette var tilfelle med bare 0-5 / i de andre grupper. En nget stne del var ansatt i almindelige pvate hus, så det blir altså de aller fleste sm gså fr ansettelsen drev med husarbejde enten hjemme eller brte. Ngen få var sydamer.. m vinteren, g meget få var tidligere ansatt i frretninger, fabkker sv. En str del av dette persnale ved sesngbedftene vender tilbake år efter år. 5-0 /0 av de frskjellige funksjnærer har vært ansatt tidligere år i samme bedft.. Funksjnærenes lnnsfrhld. I disse smmerhteller sv. spiller dkkepengene en str rlle. Derfr nøiet man sig ikke med ' spørre m kntantlønnen, men krevde gså en skjønnsmessig plysning m den samlede dkkepengeinntekt fr hver funksjnær juli måned. Nær halvparten gav imidlertid ingen plysninger m dkkepengene. Tgen få pgav: bare fast lønn" eller bare dkkepenger", men i hvert fall enkelte av disse pgaver er neppe ktige. Med bare fast lønn" menes visstnk fte at htelleieren sm fyller ut skjemaet ikke har nget kjennskap til eventuelle dkkepenger, g med bare dkkepenger" at funksjnærene lønnes av det regulære servisetillegg. Hvr der gis sådanne faste tillegg på regningen er dkkepengene ffisielt avskaffet, men sm bekjent stiller det sig fte anderledes i praksis. Vi har derfr i flgende versikt bare tatt med de pgaver hvr både lønn g dkkepenger er pgitt. (Se næste side.) Der er alle mulige vaasjner i frhldet mellem lønn g dkkepenger. Ngen har. vesentlig fast lønn, bare 0-5 kr. måneden i dkkepenger, andre en minimal lønn g ver 00 kr. i dkkepenger. Dkkepengene flyter keligst inn ved de større hteller g mest fr servengsdamene; efter pgavene å dømme tjener de mere i dkkepenger enn de har i lønn. ' Fr værelsepikene spiller dkkepengene nget mindre rlle g ennu mindre fr kjøkkenpikene. Fr disse siste blir det vel sjelden tale m dkkepenger i almindelig frstand det er prcenttillegget sm på ngen hteller blir utlignet på det samlede persnale. Efter plysningene ph skjemaene å dømme ser det dg ut til at tilleggene hyppigere utlignes bare på værelse- g servengspersnalet, d. v. s. på dem sm har direkte med gjestene å gjøre.

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série

(Statistique Officielle de la Norvège, série Nrges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, série Trykt 1923: Nr. 71. Sinnssykeasylenes virksmhet 1919. (Hspices d'aliénés. 72. Flkemengdens bevegelse 1919. (Muvement

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA,

HUSHOLDNINGSREGNSKAP. Sept. 1918 sept. 1919. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 13. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII 13 HUSHOLDNINGSREGNSKAP Sept 1918 sept 1919 (Budgets de familles de sept 1918 à sept 1919) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ KRISTIANIA, I KOMMISJON HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

GRØNNE TRONDHJEMSSKIFRE PÅ ØYENE VED MO LDE

GRØNNE TRONDHJEMSSKIFRE PÅ ØYENE VED MO LDE I GRØNNE TRONDHJEMSSKIFRE PÅ ØYENE VED MO LDE AV CARL BUGG E (MED 6 TEKSTFIGURER) flere år har jeg hatt til hensikt å undersøke nærmere m den såkaldte "flik" av Tdhjemsfeltet sm strekker sig ut gjennem

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Mylnr g kvernar i Nreg. Etter uppteljingar i.. blken. (Mulins en Nrvége. D'après recensements

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Vi bruker mer og dyrere medisiner

Vi bruker mer og dyrere medisiner Samfunnsspeilet / Vi bruker mer g dyrere medisiner Elin Skretting Lunde En rekke mennesker er avhengige av legemidler fr å hlde sykdmmen i sjakk eller fr å mestre hverdagen. Fr mange medfører sykdm eller

Detaljer

DE SPEDALSKE I NORGE

DE SPEDALSKE I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 20. DE SPEDALSKE I NORGE BERETNING FOR FEMÅRET 92-925. (Rapprt sur les lépreux en Nrvège pur les années 92 925) UTARBEIDET AV OVERLÆGEN FOR DEN SPEDALSKE SYKDOM. Utgitt

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo c;' høgsklen i sl Emne:Vedlikehld av veier g gater l Gruppe(r): Eksa~ensppgaven i Antall sider (inkl. Destar av:! frsiden): Emnekde:lV 6 Dat:.0.004 Antall ppgaver: 7 Faglig veileder: Resen-Fellie Eksamenstid:

Detaljer

NB! Alle utregninger og beregninger skal framgå av besvarelsen, dvs vises skritt for skritt

NB! Alle utregninger og beregninger skal framgå av besvarelsen, dvs vises skritt for skritt Avdeling fr ingeniørutdanning Fag: STATIKK Gruppe(r) Eksamensppg består av OG DIMENSJONERING BA g BB Antall sider: denne + Fagnr: sa 03 B Dat: 14. aug.-o Antall ppgaver: 6 Faglig veileder: Nilsen/Brækken

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Em n e kode: LV 207 B. -j". Dato: 114.12.2004 I. I Antall opppvef: 13 ---. -, Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne

Em n e kode: LV 207 B. -j. Dato: 114.12.2004 I. I Antall opppvef: 13 ---. -, Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne ! Antall G høgsklen i sl I Byggskader g rehabilitering IG;ru ppe{r} : 3 BK Eksamensppgaven II Antall sider (inkl I består av: Tillatte hjelpemidler: I r frsiden): b c I Em n e kode: LV 207 B j" Dat: 114122004

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Referat fra fylkesstyremøte. Møtet åpnes klokken 18:01. Saksliste. Til. Fylkesstyret Kopi til. Valgkomité, kontrollkomité, fylkeslagsoppfølger Fra

Referat fra fylkesstyremøte. Møtet åpnes klokken 18:01. Saksliste. Til. Fylkesstyret Kopi til. Valgkomité, kontrollkomité, fylkeslagsoppfølger Fra Til Fylkesstyret Kpi til Valgkmité, kntrllkmité, fylkeslagsppfølger Fra Jakim Dybik Kalaag Dat 06.09.12 Referat fra fylkesstyremøte Referat fra rdinært fylkesstyremøte 05.09.12. Møtedat 05.09.12 Møtetid

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt.

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt. Steigen kmmune KOSTRA-tall fr barnehage g skle Senirrådgiver Chnss Madsen, KS-Knsulent as http ://www. ksk ns u le nt. n / Barnehage Utgangspunkt: Steigen har et beregnet utgiftsbehv på 66 % av landsgjennms

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

Lederkonferansen 2014

Lederkonferansen 2014 Lederknferansen 2014 Lederknferansen 2014 1. 2. desember Scandic Hamar Htell Vangsvegen 121, 2318 Hamar Tirsdag 1. desember kl. 1200 Kl. 1300 Kl. 1320 Lunsj Åpning av lederknferansen Infrmasjn fra styret

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1936. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins - -

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016)

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) Årsmelding 2015 fr Senirnett Asker. (Sendt medlemmer fr gdkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) 1. Freningens tilhørighet g frmål. Senirnett Asker (SnA) er en lkal frening i rganisasjnen Senirnett Nrge

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Ringerike kmmune MØTEPROTOKOLL NR 2 Plitisk utvalg - gdtgjøringsreglementet Møtested: Leseværelset Møtedat: 27.03.2015 Tid: 08:00 12.00 Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Kjell Børre Hansen Medlem

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

Videreutdanningsbehov blant lærere i grunnopplæringen Læreres og rektorers vurdering av behovet

Videreutdanningsbehov blant lærere i grunnopplæringen Læreres og rektorers vurdering av behovet Videreutdanningsbehv blant lærere i grunnpplæringen Læreres g rektrers vurdering av behvet Oxfrd Research er et skandinavisk analyseselskap sm dkumenterer g utvikler kunnskap i analyser, evalueringer g

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer