Norges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)"

Transkript

1

2 Nrges Offisielle statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Nrvège, sée VIL) Trykt 9 Nr, 0. Fengselmstyrelsens årbk 90. (Ännuaire de radministrutin générale des p sns 90.). Flketellingen i Nrge desember 90. X. Flkemengden frdelt efter livsstilling, alder g ekteskapelig stilling. (Recrusement du ler detimbre 90. Ppulatin répartie par prfessin. par dye et par etat 7). Nrges Brandkasse natilla/ d'assurance cntre l'incendie pur les années 9S a 9.). Beretninger m amtenes knmiske tiktand I. g II. (Rapprts des prefets sur l'état écnmique et sya)i des papetures). Nrges fiskeer 90. (Urandes péches maretimesi 5. Sjømannsfrsikngen 9. Fiskerfrsikngen 0/-0. (Assurances cntre les accidents fles mans. Assurances cntre les accidents des mans pêcheurs.) 6. Sklevesenets tilstand 99. (Instructin publique.) 7. Representativ landbrukstelling 9. (Recensement etycle représentatif de annee 9) Arbeids- g lønningsfrhld i tktasjeindusten. (Cnditins du travail et salaires dans l'induste du. tctaye) 9. Lønninger 9. (Gages et salaires) 0. Frsømte barn 9 g 9. (Traitements des enfants mralement abandnnes). Flkemengdens bevegelse 9. (Murement de la pp/allein.). Arbeidslønnen i jrdbruket. Dftsaret 9-. (Salaires des urers agcles en 9-9.). Skiftevesenet samt Overfrmyndeene 9 g 9. (Sireteic., faillites et 8. -, Liens pupillaires) Civil rettspleie 9 g 9. (Justice r/le) 5. Nrges jernbaner 9;. (Chemins de fer nrrégiens.) 6. Nrges pstvesen 9. (Statistique pstale.) 7. Induststatistikk 9. (Statistique industelle.) 8. Frsikngsselskaper 9. (Sciéts d'assurantes.) 9. Alkhlstatistikk 9-9. (Statistiqw! de l'alcl.) 0. Nrges telegrafvesen 9/. (Téleyraphcs et telephnes de l'état.). Flketellingen i Nrge desember 90. XI. Flkemengden frdelt efter livsstilling. Fylker. Byer g herreder. Prrenttall. Illecensement du lrr dérembre 90. XI. Ppulatin repartie par prfessin. Prefreturts. Villes et cmmunes rurales. Chiffres rela/if). Fngselsstyrelsens Arbk 9. (Annimire de ' Administratin. générale des psns 9) Fagsklestatistikk 90/-9/. p,fcssiuttnelles ). Nrges fiskeer 9. (Grandes )Wches matime-s.) 5. Fengselsstyrekens arbk 9. (Annaairr de Administratin alnérale des psns 9.) 6. Sklevesenets tilstand 90. (Instructin imblignr) 7. Nrges kmmunale finanser 9/. (Fi wr,tce.,; des cmmunes.) 8. Sundlietstilstanden g medisinalfrhldene 90. (Rapprt sur l'état sanitaire et médial) 9. Nrges skibsfart 9. (Nagatin) 0. Sykefrsikngen 9. (Assurance -maladie.).

3 N OG ES U FF8 E LLE STATISTI KK VII, 66. ARBEIDSFORHOLDENE VED HOTELL- OG KAFÉVIRKSOMHET Les cnditins de travail dans les hôtels, restaurants et cafés. Utgitt av 0 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG &. 95.

4 Frrd. Sm mtalt i innledningen er arbeidet med fullførelse av denne undersøkelse vertatt av Byrået fra Scialdepartementet da kntret fr scialstatistikk høsten 9 blev verført til Byrået. Arbeidet har i Byrået vært frestått av sekretær, frk. Petra Vestbye, sm gså har skrevet innledningen. Det Statistiske Centralbyrå', Osl apl 95. Gunnar Jahn. Ragnvald Jnsberg.

5 Innhld. Innledning. Side I. del. Almindelig htell- g kafévirksmhet -. Undersøkelsens plan g mfang. Gruppeng av bedftene, Bedftenes størrelse. Funksjnærenes fagstilling 5 Funksjnærenes lønnsfrhld 8 6. De frskjellige frmer fr pengegdtgjørelse 9 7 Persnalets kntante inntekter 9 8. Servengspersnalets lønnsfrhld 0 9. Det almindelige kjøkkenpersnales lønnsfrhld 0. Lønnsfrhld fr værelsepiker, enepiker. Bruttarbeidstiden 6. Nettarbeidstiden 7. Ftid m hverdagene 0. Søndagsfhet g fee H. del. Sesngbedftene -9. Undersøkelsens mfang. Sesngens vaghet. Funksjnærenes alder, hjemstavn g tidligere beskjeftigelse 6. Funksjnærenes lønnsfrhld 7. Arbeidstiden 8 Bilag g tabeller. Bilag g. Skjemaer til de rdinære bedfter 0. Skjemaer til sesngbedftene Tabell. Antall bedfter g funksjnærer -. Bedftene gruppert efter antall funksjnærer Funksjnærene frdelt efter fagstilling -. Kvinnelige funksjnærer ver 8 år frdelt efter lønningsmåten 5 5 a b. Lønninger fr kvinnelige funksjnærer ver 8 år med utelukkende eller verveiende fast lønn : a. Helt ftt phld 6 b. Bare f kst 8 6. Lønn efter alder 0 7. Nettarbeidstid pr. uke fr funksjnærer ver 8 år med full dag g kst g lsji - 8. Kvinner ver 8 år med kst g lsji frdelt efter Ukentlig ftid g fee

6 Table des matières. Intrductin. Pages Hôtels, restaurants et calés rdinaires -. Sujet et plan de l'enquête. Grupes d'établissements. Grandeur des établissements. Prfessin spéciale du persnnel 5 5. Rétbutin du persnnel 8 6. Frmes différentes de revenus 9 7. Revenus du persnnel 9 8. Rétbutin du persnnel des salles de restaurants et de cafés 0 9. Rétbutin du persnnel rdinaire de cuisine 0. Rétbutin des femmes de chambre, etc.. Durée brute de travail 6. Durée nette de travail 7. Cngés et temps de reps dans la semaine 0. Cngé aux dimanches et vacances /I Établissements de saisn -9. Sujet de l'enquête. -- Durée de saisn. Age, lieu de naissance, ccupatin précédente du persnnel. 6. Rétbutin du persnnel 7. Durée de travail 8 Appendices et Tableaux. App. -. Questinnaires aux établissements rdinaires0. Questinnaires aux établissements de saisn Tab.. Nmbre d'établissements et d'emplyés --. Répartitin des établissements d'après le nmbre d'emplyés. Le persnnel réparti d'après les spécialités prfessinnelles -. Persnnel féminin au-dessus de 8 ans reparti d'après la frme de rétbutin 5 5. a b. Revenus du persnnel féminin au-dessus de 8 ans recevant seulement u pncipalement un salaire fixe : a.. Repas et lgement 6 b. Repas seulement 8 6. Revenus d'après d'âge 0-7. Durée nette de travail pai- semaine du persnnel au-dessus de 8 ans avec jur de travail cmplet et recevant repas et lgement - 8. Femmes au-dessus de 8 ans avec repas et lgement réparties d'après les cngés et temps de reps par semaine et les vacances......

7 . del. Arbeidsfrhldene ved almindelig htell- g kafévirksmhet.. Underskelsens plan g mfang. Flertallet i kmiteen til revisjn av arbeiderlvgivningen freslg i sin innstilling / /- 9, s. 5 at der blev åpnet adgang til å inndra herbergeeller bevertningsbedfter" under arbeiderlvgivningens bestemmelser m arbeidstid. I den anledning satte Scialdepartementet høsten 9 i gang en undersøkelse fr å belyse arbeidsfrhldene i denne slags virksmheter. Undersøkelsen skulde mfatte samtlige byer g ca. 00 landkmmuner. Plitimestrene i byene g lensmennene på landet fikk i pdrag å sende inn til departementet frtegnelser ver alle hteller, kafeer. s. v. i sine distkter, g på grunnlag av disse besvarelser blev der i alt sendt ut skjemaer til bedfter. Skjemaene blev utarbeidet i samråd med frmennene i Nrsk Htell- g Restaurantfrbund, Kstiania Restauratrfrening, Kellnernes landsfrening, Kstiania Kelnerfrening samt Nrsk Kkketrening. Der blev sendt ut t spørreskjemaer til arbeidsgiverne, hvrav det ene, A (se bilag ) gjaldt frhldene ved bedften, såsm virksmhetens art, m der verhdet servertes fr almenheten, m der servedes l g vin, m bedften var i gang hele året, g m hvr strt det faste persnale var. Av hvedskjemaet, B (se bilag ) blev det utfylt ett fr hver eneste funksjnær med plysning m stilling, alder, egteskapelig stilling g fagalder samt lønn, arbeidstid g andre arbeidsfrhld. Til suppleng g kntrll av disse arbeidsgiverpgaver hadde man tenkt, innhente plysninger fra funksjnærene selv fr Osls vedkmmende. Et skjema, i det vesentlige verensstemmende med nevnte skjema B, blev gså gjennem arbeidstagerrganisasiner g efter frslag fra disse tilstillet funksjnærene ved hteller. s. v. i Osl. Der km imidlertid inn si få besvarelser at bearbeidelse var utelukket, så den flgende fremstilling bygger bare på pgayer fra arbeidsgiverne. Bearbeidelsen har trukket ut på grunn av meget

8 presserende arbeide i Scialdepartementet. Da departementets avdeling fr scialstatistikk gikk ver til Byrået hsten 9, var tabellene vel halvferdige. Det viste sig senere nødvendig å freta enkelte endnger g innskrenkninger i den pndelige plan. Sm nevnt blev der sendt ut skjemaer til bedfter. Det innkmne mateale mfatter bedfter eller vel halvparten. Av disse blev 9 7 bedfter drevet med Wet arbeidshjelp g 7 uten. Byene- Bergen, Trndhjem g Stavanger er gjennemsnittlig best representert, landkmmunene dårligst, sm det ses av. følgende tabel!: Landsdeler Utsendt skjemaer til Innkmmet svar fra : Bedfter med leiet arb.hjelp Bedfter uten leia arb.hjelp Antall binsnvkarnei ns er i pa. av det hele I II III IV II i pet. av I - III Osl ,8 5, Bergen, Trndhjem, Stavanger. 6 60,5 56,0 Byer med innb ,0 6,8 Øvge byer ,, Landkmmuner ,,5 I alt ,,8 I de frtegnelser ver hteller, kafeer. s. v. sm man fikk fra plitimestrene i byene, undtagen Osl, g fra lensmennnene på landet blev gså angitt det sannsynlige antall funksjnverer i hver bedft. Ved å gå ut fra disse skjønnsmessige plysninger lar det sig gjøre å undersøke m vårt mateale er like representativt fr strre g mindre bedfter. Prcentvis frdeling av funksjncerene efter bedftenes strrelse. Landsdeler A. Samtlige bedfter B. Tatt med i denne undersøkelse Bedfter med es P-.L, Bedfter md. 7 ) r C'D c 0. r; ka t8 p E-, Bergen, Trndhjem Stavanger. 0,9 Byer på innbyggere... 8,9 9,9 0, 7,5,5 79, 00,0 7, 8,,6 0,, 8,6 00,0, 0, 7,5 6, 00,0,9 8,, øvge byer. 7,0 0, 7, 5,8 5,0 00,0,,5 0,9 6, Landdistkter ,8 8,6 6,6 5,0 0, 00,0 69 0,9 Tils.. 8,,5 9,6 0, 7,6 6,s 00,0,7 5,,8,5 6,6 66, 00,0 58,6 00, 0 0,9 00,0 8,9 67, 00,0

9 Sm man ser har vi alt i alt frhldsvis fr liten representasjn av funksjnærer ved de minste virksmheter. Det er dg meget sm taler fr at denne skjevhet i matealet bare er tilsynelatende, da mange av de bedfter sm ikke har svart meligvis ikke dves med lønnet arbeidshjelp. I Osl bar man på den annen side sannsynligvis fått særlig dårlig representasjn fr funksjnærer ved de stre hteller. s. v., da det bare var et fåtall av disse sm det var mulig å få pgaver fra, men tilsvarende tallmessige pgayer freligger sm sagt ikke fr Osl. En sammenligning med flketellingens pgaver fra 90 viser at denne undersøkelse mfatter næsten halvparten av de kvinnelige funksjnærer i de viktigste grupper (se versikten på side 6). Muligens er representasjnen ennu nget bedre, fr det er sannsynlig at funksjnærtallet ved hteller. s. v. var mindre i 9 enn i 90. I mtsatt retning virker den frskjellige tellingstid. Denne undersøkelse blev satt i verk hsten 9, g m høsten er der visstnk gjennemgående flere funksjnærer enn i den stifleste tid av året : begynnelsen av desember, da flketellingen blev avhldt.. Gruppeng av bedftene. Da arbeidsfrhldene vaerer ikke si lite efter bedftenes art, er det av str betydning fr den videre statistiske bearbeidelse at matealet blir pdelt i ngenlunde ensartede grupper. Man har imidlertid ikke kunnet freta så vidtgående spaltning sm ønskelig, da matealet er fr lite. Således har man ikke kunnet ta hensyn til bedftenes størrelse. Dette er meget beklagelig da både lønninger g andre arbeidsfrhld meligvis er anderledes ved de mindre bedfter enn ved de strre. 'Man har begrenset sig til flgende grupper efter virksmhetens art : A. Hteller g pensjnater (med g uten kafévirksmhet). B. Restauranter med øl- eller vinrett (herunder gså autmater). C. Avhldskafeer g spisefrretninger.. (uten l- eller vinrett). Av tabell I fremgår at undersøkelsen mfatter i alt 8 htelier g pensinater, 98 restauranter g 6 avhlds.kafeer. I. med tilsammen 8 persner. Den gegrafiske pdeling av matealet har man innskrenket til 5 gruiper : ) Osl, ) Bergen, Trndhjem g Stavanger, ) Byer på innbyggere, ) Øvge byer, 5) Landkmmunene i alt. Også her vilde det ba vært av interesse *A freta en mere vidtgående spaltning, men matealet bar ikke tillatt det.

10 Hvrdan bedftene g antallet av persner frdeler sig på de frskjellige gegrafiske grupper ses av flgende sammenstilling: Landsdeler Htelier g pensjnater Antall Restauranter.. Antall Avhldskafeer.. Antall Tilsammen Antall bedfter pers. bedfter pers. bedfter pers. bedfter pers. Osl Bergen, Trndhjem, Stavanger Byer på in.nb øvge byer Landkmmuner I alt Ca. 6 pet. av bedftene g 6 pet. av funksjnærantallet brer hjemme i de største byer Osl, Bergen, Trndhjem g Stavanger. Restaurantene er fr den verveiende del, ca. /8, beliggende i Osl. Se fr øvg tabell, side.. Bedftenes størrelse. Htell- g kafébedftene er gjennemgå,ende meget små. Der er imidlertid endel av de stre bedfter man ikke har fått med, særlig i Osl. Der er i det hele bare.66 bedfter eller ca. 7 pet. sm beskjeftiger ver 5 persner. Det verveiende antall bedfter har et arbeiderantall på - persner. Fr htelier, pensinater g avhldskafeer utgjør disse pet., men fr restaurantene ktignk bare 5 pet. av samtlige. Restaurantene er altså gjennemgående større enn de andre bédfter, gjennemsnittlig 0 persner pr. bedft, mt bare -5 pers. gjennemsnittlig i de andre grupper. Fr restaurantene på landet er man kmmet til et gjennemṣnittlig arbeiderantall på 0 pers. Dette kmmer av at man har med de stre restauranter i Osls megn. Fra Bergen har man pgaver fra et par bteller med et persnale på ver 60 mennesker, hvilke bevirker at det gjennemsnittlige arbeiderantall fr htellene i Bergen, Tr.hjem g Stavanger kmmer til å ligge betydefig ver de andre byer. De største virksmheter i Osl sm vi har pgayer fra har et arbeiderantall på vel 0 pers. Tabellen på waste side gir en fullstendig gruppeng av bedftene efter størrelse.

11 5 Bedftene frdelt efter funksjnærtallet. Bedftsgrupper Landsdeler.! C) Pct. med persnale på c P. PI. 0 r-q 7, Osl Hteller g pensjnater. Bergen, T.hjem, Stavanger Byer med innb. Øvge byer. Landkmm I alt ,7 9,, 7, 58,5, 6,9, 0, 5,7 5,6 8, 5 0,5 0, 6 8, 6, 8,5,5 9,5 7,6 6, 6,8,7 6,8 6,,,5,0,7 5,5, 6,,5,8 00,0, 00,0 00,0 00,0-00,0 0,5 00, Restauranter. l. Osl Bergen, T.hjem, Stavanger Byer med innb. Øvge byer Landkmm I alt ,6, 0,0 5,0 5,,, 60,0 5,0, 9,6, 0,0 5,0,7 0, 7,7 5,0, 7, 8, 0,0 8,,5,,,0 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0,0 00, Osl Avhldskafeer. l. Bergen, T.hjem, Stavanger. Byer med innb. Øvge byer. Landkmm I alt ,7 9,, 59, 78,5 8, 8,8, 5, 5,9,9,6 9,7 8,8,9 6,,0,5 7,, 9,,, 6,, 6,,0,, 0,6 00,0 00,0 00, 0 00,0 00,0 00, Funksjnærenes fagstilling. Da htell- g kafévirksmhetene beskjeftiger funksjnærer med hist frskjellige kvalifikasjner, er idet nødvendig til belysning av arbeidsfrhldene freta en gruppeng av funksjnærene efter det frskjellige arbeide de utfører. Fr ikke å gjøre det hele altfr detaljert har man niet sig med å dele matealet p i 8 frskjellige faggrupper fr menn g kvinner:. Bestyrenner.. Kjøkkenbestyrenner, ldfruer, underbestyrenner, inspektser, lintijmfruer..

12 6. Kntrdamer, telefndamer, kasserersker... Kkker, kjøkkenjmfruer, varm- g kldjmfruer.. 5. Annet kjøkken- g anretningspersnale. Herunder kjøkkenpiker, pvaskpiker, vaskekner, anretningspiker.. 6. Diske- g kntrllpersnale : diskedamer, buffetdamer, ekspeditser.. 7. Servengspersnale. 8. Værelsepiker, enepiker, stuepiker g mellempiker. Fr mennene har man ngenlunde den samme pdeling. Et par grupper går ut g et par kmmer til, nemlig prtierer, vakter g bud. Den største gruppe av de mannlige funksjnærer er kelnerne. Ved 5, sammenligne med pgavene ver samtlige htellfunksjnærer fra flketellingen 90 finner man at de mannlige funksjnærer er frhldsvis svakt representert i denne undersøkelse. Man finner gså at alle slags verrdnede funksjnærer er meget svakere representert enn de underrdnede. Se følgende sammenstilling : Bestyrere, kjøkkenchefer, prtierer, kntster Menn Kelnere, htellbud in.. Bestyrenner, kjøkkenchefer, ldfruer.., kntrdamer Kvinner Kjøkken-, værelse-, servengspersnale m. v. Samtlige funksjnærer Efter denne undersøkelse J- Antall Pct ,0 9, 7, 8,5 00,0 Efter flke- I Antall. tellingen 90 Pct ,,6 9,7 7,6 00,0 Undersøkelsen mfatter hele 6 pet. av det underrdnede kvinnelige htellg kaf6persnale (efter flketellingen), pet. av det verrdnede kvinnelige persnale, 0 pet. av det uhderrdnede mannlige persnale g bare pet. av de mannlige bestyrere, kjøkkenehefer. s. v. g prtierer. Kvinnene er altså i verveiende flertall blandt disse funksjnærer. Av kvinnene utgjør igjen de grupper verrdnet kjøkkenpersnale, underrdnet kjøkkenpersnale, servengspersnale g værelsepiker, enepiker.. ca. 90 pet. av samtlige. Hver enkelt av disse faggrupper er meget ulikt representert i de frskjellige slags bedfter, sm det ses av følgende tabell :

13 7 Preents frdeling. Kvinner Bedftsgrupper. Landsdeler.. - ;-,5 6. ; '.-- Q c ".".-- pc t. pct. pet. pet. pet. pet. pct. pct. flteller g pen,vnater. 9,7 Osl,,5 8, 0,0 0, 8, Bergen, Trndhjem, Stavanger.,,,9,,6 7, Byer med innb., 0,8,0 0,, 6,,9 8, 5, 00,7 00 6, 00 Øvge byer...,,,7 9,,9 0,7 9,9 8,9 00, Landkmmuner,9,, 8, 0,8, I alt hteller g pensjnater,9,0 5,0 0,,5,7,8 7, 00,7 00 Restauranter. Osl, 0, 5, 6,,0 8,8,, 00 Bergen, Trndhjem, Stavanger. 0,9 0,9,7 7, 5, 0,8, 8, 00 Byer med innb..,0,0, 0 8, 0,, 00 Øvge byer Landkmmuner, 5, 9, 9, 9,8,7 7,0, 8,5 00 8,5 00 I alt restauranter, 0,,5 6 5,5 6,7,,9 00 Arhldskafeer 6. /. Osl,9 0,6,0,7 6,7 9,0 0,5,6 00 Bergen, Trndhjem, Stavanger. 5,8 0,9 0,6 7,,0 7,0 0,0 6, 00 Byer med innb..... Øvge byer. 5, 7,0 0,,9, 0,8 8, 6, 5,5 7, 5,7 7,s,6,7 9,0 00 5,5 00 Landkmmuner,5,8,,0 7,, 00 I alt avhldskafeer 5,5 0,7,9 8, 5, 7,, 9, 00 Samtlige virksmheter. Osl,7,0 5,7,0 0,7 0, 0, 7,6 00 Bergen, Trndbjem, Stavanger,0,6,9 0,,7 5,8, 9, 00 Byer med innb.., 0,,7 8,s,,5 7, 00 Øvge byer,0,6,7 7,6 6,,5 7,0 6,6 00 Landkmmuner.... Ilvedsum 6,6,,,,,7 9, 0,6, 0,,,0 6,6,8, 00,6 00 På hteller g pensjnater utgjør værelsepersnalet nesten halvparten av hele det kvinnelige persnale. På restaurantene utgjør kjøkkenpersnalet alt i

14 8 alt niaktig halvparten, g servengs-, diske- g kntrllpersnalet størstedelen av den annen halvpart. I avhldskafeer, spisefrretninger.. er der færre kkker, kjøkkenjmfruer g diske- g kntrlldamer enn på restaurantene, men til gengjeld frhldsvis flere servengsdamer g enepiker (sm er tatt med i samme gruppe sm værelsepikene ved hteller m. v.). 5. Funksjnærenes lønnsfrhld. En av hvedpgavene ved denne undersøkelse er å belyse htell- g restaurantpersnalets lønnsfrhld. Dette har imidlertid sine særlige vanskeligheter. Fr det første er det vanskelig å knstatere den virkelige pengefrtjeneste, da en str del av dette persnale fruten den faste garanterte lønn har ekstra inntekter i frm av dkkepenger, sm man ikke bar pgaver ver. Fr det annet er det vanskelig å beregne naturallnnens hlde, d. v. s. den lønn en str del av dette persnale fir i frm av naturalier. De almindeligst frekmmende frmer fr naturallnn er f kst g lsji eller bare f kst. Av følgende tabell ses at næsten / av samtlige kvinnelige funksjnærer br på arbeidsstedet g bar full kst, iberegnet vask, g 5 pet. br ute, men har ksten på arbeidsstedet : Derav i pet. med Fagstillingsgrupper.5 Bestyrenner Iijkkenbestyrenner.. Kntrdamer Kkker Diske- g kntrllpersnale Kjøkkenpiker Servengspersnale Værelsepersnale I alt 00 75,9,7 0,7 0, ,8, 00 50,6 8, 0,6 0,6 00 7,6 8, 0, 00 7, 5, 0,6 0, 00 7, 5,7 8,, ,,0,5 0, 00 9,5,9 0,5 0, 00 7,5 5,, 0, Kun et fåtall har bare pengegdtgjørelse. Disse er fr størstedelen ekspeditser på samlag eller andre l- g vinutskjenkningssteder. De funksjnwrer sm har delvis f kst er fr det meste skiftarbeidere sm har tjeneste hver annen dags frmiddag eller hver annen dags eftermiddag. Værelsepersnalet br silgdtsm alle sammen på arbeidsstedet, mens diske- g kntrllpersnalet fr en str del br utenfr g bare har ksten på arbeidsstedet.

15 9 6. De frskjellige frmer fr pengegdtgjrelse. I flgende versikt er det kvinnelige persnale frdelt efter den rlle dkkepengene spiller... Prcentvis frdeling: Kvinner. '' t.tfa i ) l lt.,,- i,,7,..5. I `).*.,Pg Ira ''' E ;?., i c. c, rai.). -7:, 7 'ci- iate,,;.,,,, g rī I,. g 7"A n,'., c> e i,.-. ait pct. pct. pct. ret. pet. pct. pct. pct. pct. Bare fast In , 87,8 86,9 90,8 8, 90,,8 50, 6,8 Hvedsakelig fast lønn... 7,8,,8 9, 6,8 8, 0,9 5,, Hvedsakelig dkkepenger.,,0,, 8,8,9 Bare dkkepenger 0, 0,,0 5,5, I alt Fr t tredjedeler av alle de kvinnelige funksjnærer er der altså pgitt bare fast lønn. Blandt disse hrer næsten alle sm arbeider på kjøkkenet g bestyrenner, kntrdamer. s. v., men bare halvparten av værelsepersnalet g under halvparten av servengsdamene. I de t siste grupper er der efter all sannsynlighet i virkeligheten enda færre med utelukkende fast limn g flere sm tjener en del ekstra ved dkkepenger. Lønnen fr de med bare fast lønn" g de med hvedsakelig fast lønn" er i alle fall frbausende lik. Av mange pgaver fremgår det at eierne eller bestyrennene ikke har hatt nget bestemt kjennskap til dkkepengene. Rimeligvis har de da av g til angitt bare fast lønn" gså i tilfelle hvr vedk. fir nget dkkepenger ved siden ay. 7. Persnalets kntante inntekter. Til å belyse arbeidsfrhldene innen htell- g restaurantvirksmheten er det frhåndenværende mateale fr flere funksjnærgruppers vedk. svært spinkelt g gruppene fr uensartet. Dette gjelder de fleste mannlige funksjnærgrupper ag flere av de kvinnelige. Man har derfr innskrenket sig til å behandle de største grupper av kvinnelige funksjnærer : alm. kjøkkenpersnale, servengspersnale g vwrelsepiker, enepiker. I., sm utgjør / av det hele kvinnelige persnale. Ved bearbeidelsen av lønnspgavene er der skilt skarpt mellem dem sm har både kst g lsji g dem sm har bare f kst. Demt har man sm nevnt ikke funnet det påkrevet A, bearbeide hver fr sig dem sm hadde bare"

16 0 fast lønn g dem sm hadde hvedsakelig" fast lønn. Alle med hvedsakelig dkkepenger" er hldt belt utenfr lønnsstatistikken. Matealet er bare bearbeidet fr de vksne funksjnærer, de sm var under 8 hr er bldt utenfr. I tabell 5 a er kjøkken-, servengs- g værelsepersnalet med kst g* lsji på arbeidsstedet gruppert efter den faste månedslønn særskilt fr de frskjellige bedftsgrupper g de frskjellige steder. Ser man på alle virksmheter under ett, er lønnen ngenlunde ensartet fr disse hvedgrupper. Den gjennemsnittlige månedslønn fr kjøkkenpersnalet er kr. 68,00 pr. måned, fr servengspersnalet kr. 67,00 g fr værelsepersnalet kr. 6,00. Fr de frskjellige virksmhetsgrupper g på de frskjellige steder er der demt større vaasjner. Dette skal man kmme tilbake til under en særskilt behandling av hvedgruppene. 8. Servengspersnalets lønnsfrhld. Gjennemsnittslønnen fr. servengsdamer med kst g lsji er altså kr. 67,00 pr. måned. Funksjnærer på htelier g pensinater har gjennemsnittlig betydelig mere, ca. 76;00 kr., g på restaurantene en del mindre,. ca. 6,00 kr. I samtlige bedftsgrupper finner man det største antall, ca. halvparten eller ver, i lønnsgruppen 50-7 kr. I hteller g pensjnater kmmer,næsten halvparten ver denne grense, mens et fåtall ligger under. I det hele ser. det ut til at lnningene fr disse funksjnærer vaerer mere ved htellene g pensjnatene enn ved de andre bedftsgrupper. Ved å skjære fjerdeparten brt av det hele antall på begge ytterkanter finner man at lønnen her fr halvparten Egger mellem kr.. pr. måned, mens den fr restaurantene Jigger mellem kr. g avhldskafeene mellem kr. Fr disse sist nevnte bar man gså fått med ngen funksjnærer med frhldsvis hi lønn, ver 50 kr. pr. måned. Dette er damer sm bar vært ansatt lenge i bedften, eller sm ved siden av servengen gså står fr en del av arbeidet på kjøkkenet. Fr de lavest lønnede ligger lønnen mkng 0 kr. Dette er fr det meste unge piker på 8 0 hr eller skiftarbeidere sm nen hver dag har bare halv arbeidsdag. Av det sm er sagt venfr mi man være meget varsm med å trekke den slutning at htellene g pensjnatene gjennemgående lønner sine funksjnærer bedre enn kafeer.. Man må her sx ved enhver annen lønnsstastistikk ta i betraktning funksjnærenes frskjellige alderspbygging g tjenestetid, arbeidstidens lengde, ftid, bedftenes størrelse sv. fr å få en ktig sammenligning.

17 .t Servengsdamenes alderspbygging i de frskjellige bedftsgrupper ses av flgende : Frdeling efter alder. Bedftsgrupper i).' -,....,,,, 7C : "-f, t ifi I Fl Derav i pet. - :. 'c- LO cc Fl t' i0 T.':"8! ^, 6 e."),-, P:J.- ic` c' Osl. Hteller g pensjnater 5,0,0 5,0,0 8,0 6,0 Restauranter 7,,9,9 57, Avhldskafeer. 77, 0, 6,0 6,5,,6 6,7 Øvge byer g landkmmuner. Hteller g pensjnater 5 6,0 9,,6 6,,, 55, Restauranter 9,, 6,8 6, Avhldskafeer 90,7 0,0,,7 0,, 7,7 Det er avhldskafeene sm rekrutteres relativt mest fra de yngste aldersklasser, idet mkng 70 pct. er hist 5 år. Fr restaurantene er prcenten 6 g hteller g pensjnater 5. Da lønnen sm regel stiger med alderen, kan man her fr en del ha årsaken til at lønnen i htellene g pensjnatene ligger højere enn i de andre grupper. Særskilt fr hver aldersgruppe får man: Gjennemsnittslnn kmbinert med alder edftsgrupper en 0.., t' ct.; t' cq.... J ci, 7,...-,--, GN,IN kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Osl. Hteller g pensjnater Restauranter Avhldskafeer t ', fii, t. O I-D t P...,0 7zI C, '". r, g ;- Øvge byer g landkmmuner. Hteller g pensjnater Restauranter Avhldskafeer

18 Næsten uten undtagelse stiger altså lønnen med alderen. I alle aldre er lønnen højest på hteller g pensjnater, mens der er liten frskjell på restauranter g avhldskafeer. Lønnen pleier gså å påvirkes av hvr lenge vedkmmende har vært ansatt i bedften. Fr disse funksjnærers vedkmmende ser det imidlertid ut til at dette mment blir av mindre betydning da funksjnærene fte bytter arbeidssted. Av servengspersnalet viste det sig således at mellem pet. hadde vært ansatt mindre enn ett år i bedften, g kun et fåtall, ca. 0 pet., vært i samme bedft mere enn år. Den giennemsnittlige arbeidstid er ngenlunde ens i de grupper av bedfter: Hteller Restauranter Avhldskafeer Fr halvparten ligger arbeidstiden mellem Gjennemsnittlig arbeidstid timer pr. uke timer pr. uke timer pr. uke 59-7 Heller ikke her kan man altsi finne frklangen til de Mere lønninger i hteller g pensjnater. Hvedårsaken mi snarere være at ekstrainntektene i frm av dkkepenger sm regel er større ved restaurantene g kafeene. Den reelle lønn fr de funksjnærer sm har bare f eller delvis f kst synes å være mindre enn fr dem sm br på arbeidsstedet. Deres kntante månedslønn ligger nemlig dennemgå,ende bare 5-0 kr. Were, g dette må sies å være betydelig mindre enn verdien av ftt lsji med lys g pvarming samt vask Det almindelige kjøkkenpersnales lønnsfrhld. Gjennemsnittslnnen fr det almindelige kjøkkenpersnale er ngenlunde det samme sm fr servengspersnalet, men der er en del frskjell i de enkelte bedftsgrupper. Lønnen er her størst fr restauranter, kr. 7 pr. mined, g mindre fr hteller g pensjnater g avhldskafeer med henhldsvis 70 g 65 kr. pr. mined. Fr halvparten ligger lønnen mellem kr. fr avhldskafeer g kr. fr de andre grupper. De lavest lønnede kjøkkenpiker har ikke mere enn mkng 0 kr. måneden. De er fr det meste ganske unge eller hit ppe i årene. Man har her gså fått med en del hitlnnede sm ikke egentlig hører til denne gruppe, særlig kkker på mindre steder. I det hele gir gruppene verrdnet

19 kjøkkenpersnale (kkker..) g almindelig kjøkkenpersnale (kjøkkenpiker..) i str utstrekning ver i hverandre. Også fr kjøkkenpersnalets vedkmmende rekrutteres avhldskafeene fra de yngre aldersklasser, idet ver / er under år. I det hele er kjøkkenpersnalet yngre enn servengsdamene.. Frdeling efter alder. Bedftsgrupper 7 t :7 b n C Herav i pet. b ' ) C" kr, Cl Osl. Hteller g pensjnater Restauranter Avhldskafeer , 6, 5,0 5, 0,8 9,0 6,8 8, 8,0 6,6 9, 6,0,8 5,,0,, 67, 7,0 De andre byer g lanclkmniuner. Hteller g pensjnater Restauranter Avhldskafeer ,8,6 5,,6 6, 9,6, 0,.8, 0,0 7, 6 6, 5,8,,,,, 58, 9,0 65,0 Hvrdan lønnen stiller sig i de frskjellige aldersklasser fremgår av følgende sammenstilling: Lun, kmbinert med alder. Bedftsgrupper kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Osl. Hteller g pensjnater Avhldskafeer tt' cq r, I t b c\j l Fil ctḏ 0 cp. Cl t t -J.,! CS " b 0, 0 +.) :-. Els, 5 Ob..rz ce P cl).v..6 () Øvge byer g landkmmuner. Hteller g pensjnater Avhldskafeer Også fr disse funksjnærer ligger htellene g pensjnatene høiere enn avhldskafeene når man sammenligner lønnen i de samme aldersklasser.

20 Fr restaurantene er matealet fr tynt til å freta denne spaltning. At gjennemsnittslønnen på restaurantene fr disse funksjnærer ligger så relativt ha kmmer av at størstedelen av restaurantene ligger i Osl med rela,- tivt hi lønn. Også fr de =Ire virksmhetsgrener ligger lønnen i Osl høiere enn i de andre byer; men dette får størst vekt fr restaurantene, da ver 60 pet. av dette persnale hører hjemme her. 0. 'Lønnsfrhld fr0 værelsepiker, enepiker.. Denne gruppe mfatter sm tidligere nevnt værelsepiker, stuepiker g mellempiker ved hteller g pensjnater samt en del enepiker g hjelpepiker, sm gså frekmmer ved kafeer g restauranter. Lønnen er mindre vaerende enn fr de andre hvedgrupper g ligger gjennemgående litt lavere. Også ber finner man ver halvparten av lønnstagerne i gruppen 50-7 kr. pr. måned. Aldersfrdelingen ses av følgende: Bedftsgrupper :: ';' --,..9 --i'=" ;. -, - -,,:-.. I,! ifentv i pet. : S. i,.- -,,-,..,,,, :, I cl et -,.., I c-7', k.!=ii ;.'," :t ṙ -,..f. c.) g,......t. '6. V. Osl. Hteller g pensjnater 8,7,, 5,,9 0,9 60,8 Restauranter, 8 5,0 5,0 7,5,5-50,0 Avhldskafeer 8,5 8,5 5, 7,6-77,0,. andre byer y landkmmuner. Hteller g pensjnater 6, 9, 7,7 6,8,,7 60,7 Restauranter 9, 5,8,5 8,, - 75,0 Avhldskafeer 05 5, 0,,9,9 -,"0 75, Mens lønnen fr servengs- g kjøkkenpersnalet gjennemgående viste stigning til mkng 5-års alderen, ser det ut sm m værelsepersnalets lønn kulminerer alt i 0-årene. Efter tjenestetidens vaghet stiger lønnen i Osl fra 7 kr. i første år til 8 kr. efter - års tjeneste i samme bedft. Værelsepersnalet br sågdtsm alle sammen på arbeidsstedet: fr de få sm bare har f kst ligger. lønnen ca. 0 kr. hiere.

21 5 Tit slutt gis en sammenstilling fr de hvedgrupper av funksjnæren Servengspersnale Kjkkenpersnale Vrerelser ersnale Landsdeler Fr halvparten lig barmen mell em,i, kij. - snittslønn Fr halvparten ligger I nnen mellem,i, "J.'" snittslnn Fr halvparten ligger lennen mellem,, uj. - snittsliana kr. Osl Bergen, Trndhjem, Stavanger Byer på innb. Øvge byer Landkmmunene I alt kr. kr. kr. kr. kr. Fr samtlige grupper er lønnen højest i Osl g næst Wiest på landsbygden. Frskjellen mellem landsbygden g de mindre byer kan fr en del skyldes den lengere arbeidstid på landet, sm er mtalt i et annet avsnitt; ellers er det vanskelig å påvise ngen sammenheng mellem arbeidstid g lønn. I sammenligne htell- g restaurantpersnalets lønninger med andre lønnstageres er meget vanskelig, både på grunn av at arbeidsfrhldene er så frskjellige g frdi det er vanskelig å måle verdien av kst g lsji. De eneste man kan sammenligne med er almindelige tjenestepiker hs pvate. I Osl var gjennmsnittslønnen fr disse efter pgaver fra arbeidskntret i nvember 9: 7-9 år 0- år 5-5 år 57 kr. 67 kr. 76 kr. Efter htellstatistikkens pgaver var gjennemsnittslnnen i Osl: Fagstillingsgrupper ef.i T C a.0 7. et., G I Kjøkkenpersnale Servengspersnale Værelsepersnale ' 7 77 Altsi en del Mere på hteller g kafeer sv., selv m man ikke tar nget hensyn til at en str del av servengs- g værelsepikene meligvis tjener en del ekstra ved dkkepenger. Fr andre byer er det vanskelig å sammenligne, da der ikke er fretatt særskilte beregninger efter alder.

22 6 Fr de øvge kvinnelige funksjnærer mi man neie sig med henvise til tabel 5 a-b. Man fant det ikke umaken verdt å gruppe-re de fåtallige pgaver gegrafisk; de stre vaasjner i lnningene skyldes sikkert nk fr en str del at gruppene er uensartede. Prtierene g htellbudene, sm er de største grupper av mannligé funksjnærer, lønnes fr en vesentlig del av dkkepenger, så fr dem kan der verhdet ikke skaffes lønnspgaver.. Bruttarbeidstiden. På grunnskjemaene er arbeidstiden angitt niaktig fr hver dag i fulle arbeidsuker. Bruttarbeidstiden, d. v. s. tiden fra arbeidet begynner m mrgenen til det er helt slutt fr dagen, er fr det meste lang; i nrmale" dager er det bare et fåtall sm liar under timers arbeidsdag brutt, sm det ses av følgende: Prcentvis frdeling efter bruttarbeidstid de fulle arbeidsdager : - Bruttarbeidstid Z" 'C' ''),S ,.. V, Servenespersnale. ' g :-., Azi i -. t, -5.9 V-'. : 0C) t..0 :t d" _ g gli Alm. kjøkkenpersnale... a' g,., P tv, ;6' -.!,ie. I. 0..,.., G).. 0, F. ND ,.., g.s...5., Illa. Værelsepiker ' ne-!piker.., a 6. : )c,. cin,, tr,.!t. C-. 0,..n E "gi,5. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pet.. Osl {Under t. pr. dag 5,, 5, 0,,,,0, 5,0 ` 55,6, 8,8 t. g ver 8,6 68,7 6,9 69,7 86,7 55,7 58,0 65,7 95,0, 66,7 9,7 Byer Under t. pr. dag,, 5,9 5,,0-0,7,0 7, - 5, 8, ver t g ver ,9 86,7 8, 8,8 67,000,0 79, 76,0 9,6 00,0 8,8 9,9 Øvge Under t. pr. dag,7 -,, 0,7 5,,,9, -,6,7 byer g Eandd. t. g ver 95,00,0 95,8 95,7 89, 6,7 88,8 87, 95,6 00,0 98, 96, [ alt funder t. pr. dag 0, 8,9 6,,, 0,6,9, 5,7 5, 0, 6,7 t. g ver 89,6 8, 8,9 85,6 77,6 69, 76, 75,7 9, 8,8 89,9 9, Fr værelsepersnalet utgjør disse bare ca. 7 pet., fr servengs- g kjøkkenpersnalet giennemsnittlig henhldsvis g pet. I en del funksjnærgrupper i Osl har fra 0 helt p til nærmere 60 pet. krtere bruttarbeidsdag enn timer. Dette gjelder mest skiftarbeidere sm hver annen dag arbeider m

23 7 frmiddagen g hver annen dag m eftermiddagen uten Anna pjhld enn krte spisepauser. Det almindeligste er en bruttarbeidstid på -5 timer pr. dag, frhldsvis få har en bruttarbeidsdag på, timer g derver. Den mere inngående behandling av brutttiden faller naturlig sammen med behandlingen av ftiden, g man skal derfr kmme tilbake til denne senere.. Nettarbeidstiden. Ved beregning av den ukentlige nettarbeidstid har man fra brutt. arbeidstiden trukket spisepausene g de andre pauser i arbeidstiden samt de regelmessige fdager pr. uke. I tabell 6 er funksjnærene gruppert efter nettarbeidstidens lengde pr. uke. Det fremgår herav at den vaerer sterkt, fra 8 t. pr. uke. Flgende prcentfrdeling vil kanskje lette versikten: Prcentvis frdeling av funksjnærer efter nettarb.tid pi. uke ql) i Fagstillingsgrupper. t.: - t,,,,-,.,,..,,t -.0. t.),. ti). g!, L.. ii, 0 Bedftsgrupper V i tr..c.d I I,. sa,-; Z l +.,,WL gg, t- s, T, 0 '-' `-. g ) g t,-77 glg -i-- r= =---- ', Pt R- rf A i:d. - l':- E*- pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. Alm. kikkenpersnale. Hteller g pensjnater. 5,9,6,,0,,6 7,0, Restauranter 9,0,8,8 8,5 6,5 8, 0,8, Ivhldskafeer.....,5 6,9 7,, 9,9,,5, I alt... 5, 5, 5,,6 0,0,6,5, Servengspersnale. Hteller g pensjnater.,0, 6,8 5, 9,7 6,,0, Restauranter 8,9 5,,5 9,7 6,,7,7, A.vhldskafeer.....,0,5,5 7, 6,9 0,7 5,, I alt....,,7,0,7 7,,,, Værelsepiker, ene- - piker.. Htelier g pensjnater.,0 5,8, 8, 5, 0,8 9, 5, Restauranter,0,, 9,, Avhldskafeer 6,8 0, 7, 5,9 0,5, 5, I alt....,6 5,8, 8, 7,5 0, 8, 5,

24 iš Det strske antall, ca b, har en nettarbeidstid av 60-7 timer pr. uke eller ca. 0- timer pr. arbeidsdag. Av kjøkken- g servengspersnalet er der -frhldsvis mange med relativt lav arbeidstid, særlig på restaurantene, hvr - 0/0 har en nettarbeidstid på under 5 timer pr. uke eller 9 timer pi.: dag. Værelsepersnalet har frhldsvis lengere tid; der er få i de lavere grupper g frhldsvis mange i de høiere, i alt ea. / på ver 79 timer pr. uke. Disse utgjør demt ikke mere enn gjennemsnittlig ea. 8 A i de andre grupper. Det faller sterkt i einene hvr meget lengore arbeidstiden er i hteller sv. enn f. eks. i fabkkindusten, hvr nu 8-timers dagen er gjennemfrt. En tredjedel av værelsepersnalet g n femtedel av servengs- g kjøkkenpersnalet har en daglig nettarbeidstid på timer g derver. Den gjennemsnittlige daglige arbeidstid fr samtlige værelsepiker sv. er / timer, fr servengsdamene timer g fr kjøkkenpikene 0 / time, nett. Ved sammenligning med arbeidstiden i fabkker f. eks. må dg tas i betraktning at arbeidsdagen i hvert fall fr -mange av værelse- g servengspersnalet ikke er nett i samme frstand sm på en fabkk. Nettarbeidstiden på en kafé sv. vil si den tid funksjnærene er pliktige til å være på arbeidsstedet med fradrag av spise- g hvilepauser, likegyldig m det er lite å gjøre i enkelte stille timer. Sm man ser er arbeidstiden gjennemgående lengst på hteller g pensinater g krtest på restauranter, men differansene er smi. Hvrdan samtlige funksjnærer i de frskjellige byer g landdistktene frdeler sig efter nettarbeidstiden pr. uke fremgår av mstående tabell:

25 9 Fagstillingsgrupper. Landsdeler Prcentvis frdeling av funksjnærene tter nettarb.tid pr. uke.f. t," ti ti, t) t' 8)... :9.,-. t. f5 8 `" b p' : r... ' rzi I I "s'-. sj- 8 8 f.:. g VO Nettarb.tid pr. uke.,s:;. g.,. 5T-cc '' rfi ''".-": ) pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. timer timer p Almindelig kjkkenpersnale Osl 5,5, 0,,,,,7, Bergen, Stavanger, T.hjem.. 7,9 6,9,8 6,9 7, 6,8,8 0, Byer på ,6 6,8 6,,,9,, Øvge byer.0,8,8,6 9,, 8, 0,, Landkmmuner -,, 5,6 5, 6 5, 6, 8, I alt 5, 5, 5,,6 0,0,6,5, Servengspersnale. Osl, 6,0 9, 7,7,7 5,9,5, Bergen, Stavanger, T.hjem..,9 0, 9,0, 7,,, Byer på ,0 7, 9 8,6, 5, 8,0,.0, Øvge byer 0,8, 0, 0,6 8,6 6,7 9,5 8, Landkmmuner, 7, 9,6 5, 8, 9, 9,6 9, I alt,, 7,0,7 7,,,, Værelsepiker, enepiker. l. Osl ,,9 9, 5,8 7,,8 7,9, Bergen, Stavanger, T.hjem..,9 8, 8,6 8,6 7, 9, 8,, Byer på , 9,7 5, 0,,5, Dvge byer - 5, 5., 9,8 0,5 8,7 7, Landkmmuner ,7 9,,8,9 9,9,, 9, I alt,6 5,8, 8, 7,5 0, 8, 5, Arbeidstiden er ansi krtest i de større byer (dg ikke særlig krt i Osl) g lengst i smibyene g på. landet. Dette.henger antagelig sammen med at bedftene gjennemgående er stne i de større byer. Fr det ser ut til at det er mest i de mindre virksmheter at arbeidstiden fte blir lang. På de større hteller sv. er arbeidsdagen ftere inndelt i skift. Herved blir først g fremst bruttarbeidsdagen krtere, men skiftrdningen frer gså i almindelighet til en relativt krt ukentlig netttid. Av de øvge kvinnelige funksjnærer ved htell- g restaurantdft har kntrdamene den krteste arbeidstid, 57 timer pr. uke, g bestyrenner lengst med 66 timer pr. uke.

26 Fagstillingsgrupper. 0 Nettarbeidstid nr. uke. Hteller g pensj. Restauranter Avhldshafeer.. I alt ; 7: t. -ei -al ' t. ES gi rfi'-'" -- P ".5; E,..., Atg bg r= :="- - -V,.c,r5 el i Atig g, gi ''' i g wii F... P. -e -8.k. 0 E Atf.,,. Ltrg g,-. -r-'- timer timer timer timr timer timer timer timer Bestyrenner Kjøkkenbestyrenner Kntrdamer Kkker, varml g köldjmfruer Diske- g kntrllpersnale V. = 6. Ftid m hverdagene. I tabell 8 er de vksne kvinnelige funksjnærer frdelt efter arbeidsukéns rdning særskilt fr dem sm har ver g under timers bruttarbeidsdag på de nrmale" dager. Sm fr nevnt er det bare et Mall sm har under timers nrmal bruttarbeidstid (se tab. 8 s. 5); de fleste av dem er skiftarbeidere sm f. eks. har frmiddags- g eftermiddagstid hver annen dag. I tabellen er de da pført med halve fdager i uken, d. v. s. de dager da de slutter senest kl.. Man har altså lagt hvedvekten på m funksjnærene har eftermiddagene g kvellene f; de dager hvr vedkmmende f. eks. begynner først kl. middag er regnet fr krte arbeidsdager, men ikke fr halve fdager. Den stre mengde av funksjnærer har altså minst timers bruttarbeidstid pa almindelige arbeidsdager g er behandlet i tabell 8 s.. Her er funksjnærene frdelt efter antallet av hele g halve fdager i uken. Dessuten er der tatt hensyn til de strre hvilepauser (pa. t. g ver) i arbeidstiden. Ftiden innskrenker sig fr ver halvparten av samtlige funksjnærer til halv fdag pr. uke. Av disse har igjen ea. halvparten en lengere pause i arbeidstiden, g ngen fa slutter arbeidet fr kl. 8 g har altsi aftenen f. Værelsepersnalet har gjennemgående mere utgangspauser enn de andre. Ca. 0 V har halve fdager i uken, hvrav mkng halvparten dessuten har litt f i arbeidstiden. Ca. 0/0 har tre halve fdager i uken. Disse er fte en slags skiftarbeidere med lang bruttarbeidstid den ene dagen, fte p til 6-8 timer, men bare halv arbeidstid næste dag. Dessuten er der en del sm har -5 halve fdager i uken, d. v. s. de arbeider full dag - dager i uken g har halv dag fr resten. Det er heller ikke si rent fa sm har. eller hele fdager i uken, især av kjøkkenpikene (8 pct.). Bruttarbeidstiden er da til gjengjeld lang de andre dager i uken. Vi kmmer endelig til de uheldigst stillede, ca. en sjettedel av funksjnærene, sm hverken har hele eller halve fdager, men ver timers bruttarbeidstid

27 I alle hverdager. Omkng halvparten av dem har en lengere utgangspause hver eller hver annen dag. Den annen halvpart har bare de nødvendige spisepauser. Av disse funksjnærer med lang arbeidstid uten fdager er det flest i smibyene g pa landet, hvr de utgjør 0 pct. av samtlige servengsdamer, pct. av værelse- g enepikene g 7 pct. av kjøkkenpikene. Sm før nevnt er gså den gjennemsnittlige nettarbeidstid lengere i småbyene g på landet. Av følgende prcentfrdeling ses at disse strk står dårligst g Osl best m. h. til hele g halve fdager. Ftid fr funksjnærer med bruttarbeidstid pd 7 timer g ver. Ftid Servengspersnale Alm. kjkkenpersnale Værelsepiker, Pnepikr.. b. 0 r, ic5 i., ô, t ig,, r! i, Al. v) + i 0, t' '6 t-,-,, ;. r.. z., i., E' -8 (Ts :: ,).: w t ti 8 7 -'-' tql t Is'.,..) cl - -'' C w t5 ti 'e c. t,), - <c-'. t`& ' pct. pct. pct. pct. pct. pet. pct. pct. pct. pct. pct. pct. Bare spisepauser , 6,0,8,,6 6,9,8- -» utgangspauser - 9,,0,6,5,6 -,8, -, halv fdag i uken 5,5 6, 70,0 6, 58,5 9,5 56,9 50, 6,0 00,0 6,5 6,7 '8 halve fdager 9, 9, -,6 9, 6,8 0, 9,0 9,5-5,0 9,9 g fl. halve fd. 6, 9, 6,0 0,6 7,7 8,6 0,,6 5,7 -,5,8 - hele fdager - 7,,0 6,0-5,9 5,6 9,5 0, ,5 s.tils... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Bare spisepauser.., 7,6,,,,6 -,5,7 0,0 -, utgangspauser "6,, 0, - 8,5 8,6 8,,6 9,7 8,, - 7_,6 9 )9 g 5, halv fdag i uken 69,6 6, 6,6 65, 59, 9,5 6,0 58,8 56,8 60,0 7, 59,6 -; 0. halve fdager,,,7 -,0 0,9 7,5,6 5, 0,8, -,8, Ng g fl. halve fd., 6, 6, 6, 8, 5,8, 0,,7, 5,0,6,8 il P - hele fdager - 7,,7 5,8 9,5,8 7,8,9 5,0,6, q Tils... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Bare spisepauser. 7,5 50,0 5,,0,8 9, 0, 6,5 8,0 -, 9,0 R utgangspauser 0,0, 7,0 7,0 5, 9, 5, 0, 7, ,0, *;. halv fdag i uken 0,0-7,,0,6-67,i 5,6 5,9-58, 8, D ), t.t. halve fdager 0,0-9,6 9,5 8,7 6, 8,9 0,5, 7-9, z. I g fl. halve fd.,5-0,9,5 6,5 -,,8,6 -,,?.,D - hele frïdager - 6,7 9,7 6,0, 5, 7,5 7,,6-0,0 5,0 'i Tils... 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0 00,0 Bare spisepauser. 8, 6,8,0 0, 9,7,,0 6, 7, 7,, 8,,, utgangspauser 7,7 0,0 7, 0,9 9, 0, 6,6 7, 0,5-5,7 9, halv fdag i uken 5,7, 59,5 56,, 0, 6,9 6,6 5,8 57, 6,5 56, halvefdager,0, 8,8 9, 8, 8,6,6 0,,7-6,5 0,5 '-' g fl. halve fd. 8,, 5,8 7,6 5,5,6 8,,, 7,9,7,0 - hle fdager, 7,6 5,,8 9, 5,8 8,,7,ø 6.5,7 Tils... 00,0 00,0 00,0 00,000,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

28 . Sndagsfhet g fee. På grunnlag av tabell 8 frdeler vi føret funksjnærene prcentvis eftersm de har. meget,. liten eller. ingen søndagsfhet. Servngsprsnal Alm. kjekkupersnale Væres pliircr i. en -. Fagstillingsgrupper. Landsdeler i t, ner's,...,. cz.0._, i -ie).,,,..) gi ' 7. 7, fl-i. 8 :r.-., c) -.5 e g ' I., i,0 '8 7, g Ei get I.- I) 7,) 7 rg. 7 g.) F, : rt...., 7, --: e '). -, C.', ct i -. F,. 0 5 gtihrg E +,.... c.). 0 I ig E lgg A '' pct. pct. pet. pct. pct. pct. pct. pct. pct. Hteller g pensinater. Osl Byer med innb Øvge, byer g bygdene Riket i alt A ft Restauranter. Osl Byer med innb Øvge byer g bygdene Riket i alt Avhldskafeer etc. Osl Byer med innb Øvge byer g bygdene Riket i alt Samtlige bedfter. Osl Byer med innb Øvge byer g bygdene.. 7 D Riket i alt

29 I byene på. ver innbyggere er det ikke mange av disse funksjnærer sm verhdet aldg har f m søndagen. Anderledes stiller det sig i de minste byer g på landet, her er det alt i alt næsten en tredjedel sm ikke har ngen sndagsfhet, g i enkelte grupper er frhldet ennu meget ugunstigere. Av servengs- g kjøkkenpersnalet er det mange sm har hele fsndager, ftest bare hver annen søndag. Værelsepikene g enepikene. lign. har demt ftest f først efter middag annen hver søndag, slik sm det gså er almindeligst fr hushjelp hs pvate. Særlig er denne rdning almindelig i Osl. I det bele er det mest sndagsfhet i avhldskafeer g spisefrretninger, hvrav mange er lukket m søndagen. Betjeningen på hteller g pensjnater står litt ugunstigere, men særlig er det meget sndagsarbeide på alle slags restauranter. Efter disse pgaver å dømme bar næsten alle faste funksjnærer ved hteller, kafeer sv. fee hvert år, sm regel i uker.

30 . del. Arbeidsfrhldene ved sesngbedftene. Undersøkelsens mfang. Sesngens vaghet Siste del av denne undersøkelse, sm angår sesngbedftene, blev fretatt smmeren 9 av Byrået. Det benyttede skjema var betydelig enklere enn ved hvedunderskelsen, se bilag. Der blev sendt ut skjemaer til ca. 50 bedfter, g besvarelser km inn fra vel halvparten. En str del av disse var dg så ufullstendige at bearbeidelse var utelukket, g den flgende versikt mfatter derfr i alt bare 9 bedfter, vesentlig hteller g pensjnater, med tilsammen 78 funksjnærer. Antall bedfter g funksjnærer. Antall funksjnærer Bedftsgrupper g gegrafisk frdeling Under 8 år Over 8 år Tilsammen M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. C Hteller g pensjnater med -5 funksj Hteller g pensjnater med ver 5 funksj Hteller g pensjnater med -5 funksj Hteller g pensjnater med ver 5 funksj a '7 Hteller g pensjnater med --5 funksj Hteller g pensjnater med ver 5 funksj I alt

31 5 De fleste bedfter ligger,. sm man ser, på Østlandet, de øvge på Sim:- g Vestlandet; næsten alle ligger på landsbygden. Bedftene er fr det meste små; nær halvparten har hist 5 funksjnærer, gjennemsnittlig pr. bedft, g den annen halvdel gjennemsnittlig funksjnærer pr. bedft. De mannlige funksjnærer utgjør i alt bare 80 persner eller vel 0 O/0 av samtlige. Sesngens vaghet ved større g mindre bedfter ses av følgende: Sesngens vaghet Bedfter med antall funksjnærer Over 0 Tils. Pct. Antall funknærer Pct. / maned z / ,, / g ver Upgitt Tils / måned. 5 8 ce,, 7 0 /, be,, / g ver... I 9 7 P. a Upgitt 9 8 Tils I / måned I /,, ,, /, g ver Upgitt I alt Med sesng" menes her den tid da flesteparten av funksjnærene er i arbeide ; disse smmerhteller sv. hde fte åpne med bare ngen få funksjnærer en tid fr g efter den egentlige sesng. De fleste funksjnærer fir altsi arbeide fra - måneder, gjennemsnittlig mtrent / mined lengere på Sør- g Vestlandet enn på Østlandet.

32 6. Funksjnærenes alder, hjemstavn g tidligere beskjeftigelse. Opgavene fr de mannlige funksjnærer er altfr fåtallige til å kunne utnyttes, g det samme gjelder mange av kvinnegruppene. Bare de 5 største kvinnegrupper blir derfr behandlet nedenfr. De utgjør ni tiendedeler av samtlige kvinnelige funksjnærer g frdeler sig slik efter hjemstavn g alder: Hjemmehrende i samme strk') Hjemmehørende i andr strk ) A', I. cts., ' '.9. Fagstillingsgrupper 00 t et b a.;-,... i, ct 0. 8, t ;F 8 f,, ep. ti cl V.! ;.; t.,-.7- l,,,-. is, r' I I c.c' ci-t F'. 7.5 I I 5 sz 7 gi?d cn - r cl q ce-,...overkker Kldfer Kjøkkenpiker Servengspiker Værelsepiker Flesteparten hører hjemme enten i samme bygd hvr htellet ligger eller i nabbygdene, g særlig gjelder dette småhtellene. Bare verkkkene søkes ftest langveis fra. Her sm ved hvedundersøkelsen viser det sig at værelsepersnalet gjennemgående er yngst. Over halvparten av dem er under 5 år, men av kjøkkeng pervengspersnalet er bare vel tredjeparten så unge. Kkkene g særlig verkkene er gjennemgåend.e eldre. Bare et fåtall av funksjnærene er gifte, i alt. Vi gir så en versikt ver funksjnærene gruppert efter sin beskjeftigelse siste vinter: Beskjeftigelse siste vinter Fagstillingsgrupper Ansatt i t s *Z rj CS ) x '8) P-.. Overkkker. Kkker. Kjøkkenpiker.. Værelsepiker.. 5. Servengspiker ) Landdistkter i samme fylke. ) Andre fylker eller byer i samme fylke. ) Hjletallene angir funksjnærer med upgitt alder. ) hjemstavn.

33 Det fremgår herav at ikke langt fra halvparten var beskjeftiget hjémme vinteren i frveién; dette gjelder ver halvparten av persnalet på småhtellene. En del av disse liar svart hjemmeværende gårdbrukerdatter" g en del bare hjemmeværende". Av verkkkene på de stre hteller var ver tredjeparten ansatt ved htell gså m vinteren, men dette var tilfelle med bare 0-5 / i de andre grupper. En nget stne del var ansatt i almindelige pvate hus, så det blir altså de aller fleste sm gså fr ansettelsen drev med husarbejde enten hjemme eller brte. Ngen få var sydamer.. m vinteren, g meget få var tidligere ansatt i frretninger, fabkker sv. En str del av dette persnale ved sesngbedftene vender tilbake år efter år. 5-0 /0 av de frskjellige funksjnærer har vært ansatt tidligere år i samme bedft.. Funksjnærenes lnnsfrhld. I disse smmerhteller sv. spiller dkkepengene en str rlle. Derfr nøiet man sig ikke med ' spørre m kntantlønnen, men krevde gså en skjønnsmessig plysning m den samlede dkkepengeinntekt fr hver funksjnær juli måned. Nær halvparten gav imidlertid ingen plysninger m dkkepengene. Tgen få pgav: bare fast lønn" eller bare dkkepenger", men i hvert fall enkelte av disse pgaver er neppe ktige. Med bare fast lønn" menes visstnk fte at htelleieren sm fyller ut skjemaet ikke har nget kjennskap til eventuelle dkkepenger, g med bare dkkepenger" at funksjnærene lønnes av det regulære servisetillegg. Hvr der gis sådanne faste tillegg på regningen er dkkepengene ffisielt avskaffet, men sm bekjent stiller det sig fte anderledes i praksis. Vi har derfr i flgende versikt bare tatt med de pgaver hvr både lønn g dkkepenger er pgitt. (Se næste side.) Der er alle mulige vaasjner i frhldet mellem lønn g dkkepenger. Ngen har. vesentlig fast lønn, bare 0-5 kr. måneden i dkkepenger, andre en minimal lønn g ver 00 kr. i dkkepenger. Dkkepengene flyter keligst inn ved de større hteller g mest fr servengsdamene; efter pgavene å dømme tjener de mere i dkkepenger enn de har i lønn. ' Fr værelsepikene spiller dkkepengene nget mindre rlle g ennu mindre fr kjøkkenpikene. Fr disse siste blir det vel sjelden tale m dkkepenger i almindelig frstand det er prcenttillegget sm på ngen hteller blir utlignet på det samlede persnale. Efter plysningene ph skjemaene å dømme ser det dg ut til at tilleggene hyppigere utlignes bare på værelse- g servengspersnalet, d. v. s. på dem sm har direkte med gjestene å gjøre.

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksmhet 90. (Statistique des hspices d'aliénés.) 5. De spedalske i Nrge

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 154. Folketellingen i Norge 1 desember 190. Tolvte hefte. Byggeskikker på den norske landsbygd. (Recensement du 1 er décembre 190: XII. Types des petits bâtiments à la

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Nrges ffisielle statistikk, rekke XI Nrway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 97 Nr. 7 Sunnhetstilstanden g medisinalfrhldene 9 Medical statistical reprt 8 Flketellingen. desember 9 VI Persner

Detaljer

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN

DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN DEN STATISTISKE st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 39 DEN STATISTISKE BEHANDLINGEN AV OLJEV I RKSOMHETEN Statistisk Sentralbyrå Osl 1977 ISBN-82-537-72-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning

NILU MASTER. Utslipp fra petroleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken. Norsk institutt for luftforskning NO9705061 Os v Os NILU : OR 6/96 REFERANSE: O-95062 DATO : JANUAR 1996 NILU-OR--6/96 ISBN : 82-425-0738-4 Utslipp fra petrleumsrelatert aktivitet på Haltenbanken Bidrag til ftkjemisk ksidantdannelse g

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 95: r. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Rekke IX. Trykt 93. Nr.. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM ... . 1 «i... i.. i. %. i.

Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM ... . 1 «i... i.. i. %. i. 1 Sturla Nordlund DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK TRONDHEIM I............ 1 «i... i.. i. %. i. DRIKKEVANER OG RESTAURANTBRUK I TRONDHEIM Sturta Nordlund Statens institutt for alkohol - og narkotikaforskning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer