DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett Foreløpig tildelingsbrev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev"

Transkript

1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett 12 å bevilge 37,1 mill, kroner til å opprette om lag 1 00 nye studieplasser for å imøtekomme større ungdomskull og behov for økt opptakskapasitet jf. Prop. 111 S (11-12) Tileggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 12. Regjeringen legger vekt på de prioriterte utdanningsområdene realfag og teknologi, helsefag og lærerutdanning. Stortinget skal etter planen behandle Revidert nasjonalbudsjett 12 den 1. juni 12, og Kunnskapsdepartementet vil da komme tilbake med endelig tildelingsbrev til institusjonene. Fordelingen av studieplassene er basert på en helhetlig vurdering av nasjonale behov for de prioriterte fagområdene realfag og teknologi, førskolelærer- og lærerutdanning, og helsefag. Departementet har videre lagt til grunn følgende kriterier ved fordeling mellom institusjonene: Søkertall for 12, og erfaring fra tidligere opptak om andelen kvalifiserte forstevalgssøkere gjennom Samordna opptak Stabilt gode søkertall innenfor MNT-fag, førskolelærerutdanning, lærerutdanning og helsefag Rapportert mulighet for å utvide opptaket i 12 Infrastruktur til å ta imot økt antall studenter allerede til høsten Hvordan institusjonene har oppfylt studieplasstildelingene i 09 og 11 Regional fordeling Postadresse Kontoradresse Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkegt. 18 hoyskoleavdelingen Line Eielsen Malde 0032 Oslo postnwttak4kd.dep.no Sentralbord: * Org. nr

2 En studieplass er definert som 60 studiepoeng, dvs. at Kunnskapsdepartementet forventer en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent per tildelt studieplass. Det presiseres at midlene som er bevilget til nye studieplasser skal medføre at flere studenter får et tilbud om høyere utdanning. Dersom senere rapportering fra institusjonen og tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at forutsetningene for bevilgningene ikke er innfridd, vil bevilgning for senere år ikke kunne påregnes. Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer sitt totale studietilbud i tråd med bevilgninger til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser. Fordeling på institusjonsnivå ct.) to rz-2.. ccf a) b-0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Universitetet for miljø og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges handelshøyskole Høgskolen i Bergen Hogskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Hogskolen i Lillehammer Hogskolen i Oslo og Akershus Hogskolen i Sogn og Fjordane Hogskolen i Sør-Trøndelag.Hogskolen Stord/Haugesund Hogskolen i Telemark Hogskolen i Vestfold. +, bererutdanning MNT-fag Helsefagsutd. (1) g n rn mi -,.. G),0,6?,4 tg a'a.g,,,,.., -2 -eci ced.. Q Pd -,- S å2, ZD b.49 cvl.- a)... a) a:o -..: ci).....,,,c%s ø,..0 cl.).., cz (1) <ll Cr..' ' 4 0,..,,C,%) "2,....r,.0 tn.0 ti), t-, f4 C.) Gl.,.2 (:,,,J -gi) 'j to.t.å ci <1.) 0 v) Z.) -cy to 0 0 cl.) - 0..) 0.--,--,.. i.'!, V, r. cii 4 b4.,,, c --,.. 6',..,.,b en 0 1 0) institusjon per Studiepiasser Side2

3 Lærerutdanning MNT-fag Helsefagsutd. - - b.0 bij ab ccf eli - 0-> cu x s... a.)..., t).0 ccf ti).... cl.> Q.) y_ b..0 ^C; co to ett s... en oc, x2.-,.. cd 3: cci -ct, (/) Q.> C.) c.e) i - CL ' cc:1 "a ' 0) -,:' '. -cts occt L'I C: :"0 4.: -C3 -,-, ccs CL m c:4.et. 3,+ cu., cz..,<?-..>..-~2-.:, Q..) ec.:,,..(l)så..0 C::-.,... -e, ba bn (1) a) bn 0 0 Æ "c3 ci,..- i. o,-w ei 7:il '-a) j-),... rb.cg tn b O Z s... b.0 LT-,-, v) c:l, o.) c s...c.e,... Høgskolen i Østfold 1 1 Høgskolen i Ålesund 2 2 Betanien diakonale høgskole Diakonhjemmet høgskole Dronning Mauds Minne Høgskole 1 1 Haraldsplass diakonale høgskole Lovisenberg diakonale høgskole TOTAL SUM cl) ccs institusjon per -,:?,,.., (7) Studieplasser Lærerutdanning 0 studieplasser tildeles til studietilbud i Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og -årig integrert lærerutdanning. Studieplassene tildeles i kategori D med gitt lengde for studiene. 11 studieplasser tildeles til studietilbud i førskolelærerutdanning. Studieplassene tildeles i kategori E med gitt lengde for studiet. For Høgskolen i Oslo og Akershus forventer departementet at en andel av de tildelte plassene benyttes til deltidstilbud (arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning) innenfor førskolelærerutdanning. 3 studieplasser tildeles som strategiske studieplasser innenfor fagområdet lærerutdanning. Det innebærer at institusjonene selv må gjøre en vurdering av hvilke studietilbud innenfor lærerutdanningene de har kapasitet og søkergrunnlag til å øke med allerede høsten 12. Midlene til disse plassene tildeles i kategori I) i finansieringssystemet og vil trappes opp i fire år. Realfagogteknologi 0 studieplasser tilcleles for å øke opptaket til -årig teknologisk utdanning. Studieplassene tildeles i kategori D med gitt lengde for studiene. 80 stuclieplasser tildeles til som strategiske studieplasser innenfor fagområdet realfag, og 2 studieplasser tildeles som strategiske studieplasser innenfor fagområdet teknologi. Det innebærer at institusjonene selv må gjøre en vurdering av hvilke studietilbud innenfor hhv. realfag og teknologi de har kapasitet og søkergrunnlag til å øke med allerede høsten 12. Midlene til disse plassene tildeles i kategori D i finansieringssystemet og vil trappes opp i fire år. Side 3

4 Helsefag studieplasser tildeles for å øke opptakskapasiteten i profesjonsstudiet i medisin. Studieplassene tildeles i kategori A med gitt lengde for studiet. studieplasser tildeles for å øke opptakskapasiteten i profesjonsstudiet i psykologi. Studieplassene tildeles i kategori B med gitt lengde for studiet. 12 studieplasser tildeles som strategiske studieplasser innenfor fagområdet helsefag. Det innebærer at institusjonene selv må gjøre en vurdering av hvilke studietilbud innenfor helsefagsutdanningene de har kapasitet og søkergrunnlag til å øke med allerede høsten 12, men Kunnskapsdepartementet har prioritert tildeling til institusjoner som har varslet en mulighet for å øke i sykepleieutdanning. Midlene til disse plassene tildeles i kategori D i finansieringssystemet og vil trappes opp i fire år. Departementet ber om at institusjonene i Rapport og planer for rapporterer tilbake til departementet i hvilke studietilbud de har utvidet opptakskapasiteten, slik at departementet kan justere aktivitetskravene. Strategiskestudieplasser Det tildeles videre midler til 240 strategiske studieplasser som institusjonene selv kan bruke i tråd med egne strategier, for å spisse fagprofilen i fag som institusjonen strategisk ønsker å utvikle og der det er god rekruttering og mulighet for å møte et nasjonalt og regionalt behov. Midlene tildeles i kategori D og trappes opp i fire år. institusjonene kan også bruke disse strategiske studieplassene til å øke opptaket ytterligere innenfor de nasjonalt prioriterte fagområdene nevnt over. Med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet tar Kunnskapsdepartementet sikte på å videreføre bevilgningene til studieplasser i fremtidige budsjetter. Rapportering Departementet viser til kravene om økonomirapportering i tildelingsbrev for 12, og ber for øvrig om at det rapporteres særskilt på bruken av midler knyttet til studieplasser som foreslås bevilget i RNB 12, i Rapport og planer (12-13) innen 1. mars 13. Fordeling av midler til nye studieplasser 12 På bakgrunn av tabell med fordeling av nye studieplasser innenfor fagområdene lærerutdanning, MNT-fag og helsefag, samt de strategiske studieplassene som ikke er fagfordelt, blir fordelingen av midlene som følger: Kroner Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø og biovitenskap Universitetet i Agder Side4

5 Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges handelshøyskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lilleharnmer Høgskolen i 0 slo og Akershus Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Ostfold Høgskolen i Ålesund Betanien diakonale høgskole Diakonhjemmet høgskole Dronning Mauds Minne Høgskole Haraldsplass diakonale høgskole Lovisenberg diakonale høgskole Med hilsen - Lk Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Rolf L rsen Avdeli sdirektør Kopi: Riksrevisjonen Side

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer