DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT"

Transkript

1 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det at mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige institusjoner. Det innebærer at det må eksistere overordnede mål gitt av overordnet myndighet (departementet) som klart uttrykker hva institusjonene skal oppnå for brukere og samfunn. Målene for den enkelte institusjon må konkretiseres på en slik måte at resultatene kan måles og vurderes, rapporteres og evalueres. Hensikten er at resultatmålingen skal drøftes, vurderes og brukes av styret til å ta beslutninger om tiltak som skal føre til læring, utvikling og forbedring av institusjonen. Målstrukturen for oppbygning Departementetviser til Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2008 hvor det gis en overordnet omtale av målstrukturen for Det fremgår der at tildelingsbrevet vil inneholde en presentasjon av den endelige målstrukturen for Av hensyn til institusjonenes planprosess for 2008 sendes målstrukturen ut før tildelingsbrevet. Det tas forbehold om at det kan komme justeringer i tildelingsbrevet for Kravene til rapportering for budsjettåret 2008 vil bli omtalt i tildelingsbrevene for Postadresse Kontoradresse Telefon ~ Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 Telefon Susanne M. Abelseth 0032 Oslo Telefaks Org no

2 & Målstrukturen for 2008 har følgende oppbygning: Sektormål Virksomhetsmål Utvalgte kvantitative styringsparametere Utvalgte kvalitative styringsparametere som institusjonene skal følge opp i 2008 Målstrukturen for 2008 er i innhold den samme som målstrukturen for Den bygger på innspill fra administrasjonsutvalget i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Sektormålene er fastsatt i Stortingsproposisjon nr 1 ( ). De begrepsendringer som er gjort i målstrukturen for 2008, er omtalt i Orientering om forslag til statsbudsjettet for Målstrukturen er gitt en overordnet struktur; inndelt i sektormål, virksomheismål og kvantitative styringsparametere. I tillegg fastsetter departementet hvert år et sett med kvalitative vurderingspunkter. Utgangspunktet er at virksomhetsmål og kvantitative styringsparametere skal beholdes over tid. Som nevnt i brev av 22. november 2006 vil dette gi institusjonene større forutsigbarhetog bedre styringsinformasjon fordi utviklingen i resultater kan sainmenlignes over tid. Samtidig er detviktig at virksomhetsmål og styringsparametere kan videreutvildes etter hvert som man vinner erfaring med målstrukturen. Dette vil skje i dialog med sektoren. Departementet tar sikte på en erfaringsinnhenting etter at vi har mottatt første runde med rapportering på gjeldende målstruktur 29. februar Nærmere om endringer i begrep I SS0s veileder beskrives styringsparametere som en målemetode for å kunne måle i hvilken grad målene for en institusjon eller sektor er nådd. Styringsparametere med tilhørende resultatkrav skal gi mer systematisk informasjon om institusjonenes arbeid. Målstrukturen for universiteter og høyskoler innehar både kvantitative og kvalitative styringsparametere. Institusjonene skal rapportere inn resultater på de kvantitative styringsparametrene for 2008 til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Videre skal det i rapport og planer indikeres forventet nivå for De kvalitative styringsparametrene i målstrukturen representerer områder som departementet ønsker å få en særskilt kvalitativ vurdering av det enkelte år, og er normalt mer kortsiktige. Dette er områder det er knyttet særlige utfordringer til eller det er stor oppmerksomhet knyttet til området. De kvalitative styringsparameterne vil endres over tid. Disse brukes av departementet til å følge opp de utfordringer som omtales i St.prp. 1, men som ikke fanges opp av målstrukturens mer langsiktige del. Side 2

3 i Departementet har i lys av de områder som er tekstilg omtalt i forslaget til statsbudsjett for 2008, definert hvilke områder institusjonene skal følge opp gjennom kvalitative styringsparametere for 2008 Ç kvalitativevurderingspunkter under hvert sektormål ). Departementet har bare definert et begrenset sett av styringsparanietere. Det er viktig at disse parametrene ikke bidrar til målforskyvning. Institusjonene må derfor i tillegg foreta en egen vurdering av resultatene innen de ulike målområdene. Rapporteringen fra institusjonene på de spesifikke styringsparametrene, sammen med institusjonens analyse og resultatvurdering, skal samlet gi et mer fullstendig bilde av institusjonens utvikling på ulike områder. Siden resultatindikatorene som er knyttet til styringsparametrene bare gir rapporteringsgrunnlag for en del av sektor- og virksomhetsmålene, oppfordres institusjonene til å se resultatutviklingen i en større sammenheng enn det styringsparametrene isolert sett gir grunnlag for. Institusjonens egen tilpasning til målstrukturen for 2008 Reglement for økonomistyring i staten (ØR) er i dag utformet med færre spesifikke krav til institusjonene i staten. Denne økte friheten stiller større krav til de styrende organene ved institusjonene. Detfremgår av økonomireglementet 4 at styring, oppfølging, kontroll og forvaltning måtilpasses institusjonens egenart, samt risiko og vesentlighet. Departementets målstruktur er utformet på overordnet nivå og gjelder alle institusjonene i sektoren. Institusjonene måi tillegg utvikle egne virksomhetsmål med tilhørende resultatkrav slik at man samlet får en målstruktur som dekker institusjonens egenart. Sektormålene, som fremgår av St.prp. nr 1 ( ), utledet av lov om universiteter og høyskoler, er langsiktige mål. På de områder der institusjonene har fått egne fullmakter er det ikke hensiktsmessig at departementetfastsetter spesifikke resultatkrav for den enkelte institusjon. Departementet indikerer med sin målstruktur for sektoren retning, mens styret ved den enkelte institusjon må vurdere behovet for å sette spesifikke resultatkrav knyttet til styringsparamelrene. Institusjonenes egen rapportering på egendefinerte resultatkrav og departementets styringsparametere med tilhørende resultatindikatorer vil gi institusjonen og departementetet bilde av om utviklingen relatert til sektormålene går i riktig retning. Hver institusjon skal også, ut fra gjennomførte risikovurderinger, vurdere om risikobildet tilsier at institusjonen har behov for å definere flere indikatorer enn det departementet har fastsatt, avhengig av hvilke deler av målet det er knyttet høyest risiko til. Departementet vil i sin vurdering av måloppnåelsepå institusjons- og sektornivå også legge ulike evalueringer og relevant statistikk til grunn i tillegg til de utvalgte resultatindikatorene. Side 3

4 System for risikostyring Risikostyring er en forvaltningsreform og en integrert del av mål- og resultatstyringen - et overordnet styringsprinsipp hjemlet i Reglement for økonomistyring i staten (ØR). Risikostyring gir institusjonene større frihetsgrader i innretning av styring og intern kontroll, men det stilles samtidig krav i ØR kapittel 2. For å få i stand et godt system for risikostyring ved institusjonen er detvesentlig med styre- og ledelsesforankring. Videre er det vesentlig at de risikovurderinger som blir gjort, brukes aktivt til å prioritere og styre i lys av risiko og vesentlighet. Dette innebærer at institusjonene skal legge til grunn risiko- og vesentlighetsbetraktinger ved fastsettelse av virksomhetsmål og spesifisering av egne resultatindikatorer når planene for 2008 utarbeides. Styring av sektoren som følge av målstrukturen Departementet legger følgende hovedelementer til grunn for styringen av sektoren: Målstrukturen sektormål, virksomhetsmål og kvantitative og kvalitative styringsparametere Institusjonenes egne strategier og virksomhetsmål, med tilhørende resultatmål Statistisk informasjon som er relevant i forhold til å vurdere resultatutviklingen (DBH-data) Institusjonens rapportering og institusjonens analyser i tilknytning til målene Dialogen i etatsstyringsmøtene Målstrukturen skal bidra til å sikre at overordnede mål for universitetene og høyskolene blir fulgt opp. Formålet med mål- og resultatstyringen er ikke å styre etter måloppnåelse på det enkelteparameter, men å få et best mulig grunnlag for å forstå hvilke utfordringer institusjonene står overfor på de ulike områder. Departementet vil derfor først og fremst legge vekt på hvordan institusjonene følger opp resultatutvikllngen og iverksetter tiltak som skal bidra til bedre måloppnåelse totalt sett og ikke i forhold til den enkelte styringsparameter. Om etatsstyringsmøtene våren 2008 Departementet varslet i etatsstyringsmotene våren 2007 at det legges opp til en mer overordnet styringsdialog i etatsstyringsmøtene som skal avholdes våren Side 4

5 Dialogen i etatsstyringsmøtene vil, som tidligere, konsentreres om institusjonenes hovedoppgaver og eventuelle særskilte utfordringer for den enkelte institusjon i forhold til å nå målene. Institusjonens tilnærming til mål- og resultatstyring med integrering av risikostyring blir i år inngangstema for dialogen om institusjonens resultater. Departementet vil i tildellngsbrevet komme tilbake til agenda for møtene og forventet representasjon fra institusjonenes side. Med hilsen ~ \~ i ~ i - ~- -\ Toni Johansson (e 1) 7 /( 1/ ekspedisjonssjef ~ ~ 1~1 ~ ~ avdelingsdirektor Vedlegg: Målstruktur 2008 Kopi: Riksrevisjonen Side 5

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer