ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret (Salaires des ouvriers agricoles ) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1929,

4 Av Selskapet for Norges Vel er utgitt: Arbeidslønnen i jordbruket Av Det Slatistske Centralbyrå er utgitt: Arbeidslonnen i jordbruket , se Norges Offisielle Statistikk VII , se VII , se VII , se VIII , se VIII. 63 For tidligcre, ar er Byråets femårlige publikasjoner: Arbeidslonninger 1875, 1880, 1885, 1890, 1900, 1905, 1910, 1915 og 1920.

5 Innhold. Oversikt. Side Årslønn eller månedslønn 2 Dagarbeidere 4 Skogsarbeide 6 Tabeller. Tabell 1. Årslønn for tjenere uten annen naturallønn enn kost og losji 8 2. Årslønn for fjøsrøktere uten annen naturallønn enn kost og losji 9-3. Daglønn i sommerhalvåret for gårdsarbeide på arbeidsgiverens kost Daglønn i sommerhalvåret for gårdsarbeide på egen kost Daglønn i vinterhalvåret for gårdsarbeide Daglønn for gråstensmurere og tørnmerrnannsarbeide Daglønn for grøfting og skogsarbeide 14-8A. Kostdagsverdien. Gjennemsnitt for landet 15 8B. Bygdene fylkesvis. 15

6 Aperçu. Salaires annuels ou mensuels Journaliers Travaux forestiers Tableaux. Table des matières. Tableau Domestiques ayant la table et le logement. Salaires annuels Garçons d'étable ayant la table et le logement. Salaires annuels Ouvriers nourris par le patron. Salaires à la journée dans 8 9 le semestre d'été Ouvriers nourris à. leurs propres frais. Salaires à la journée dans le semestre d'été Ouvriers. Salaires à. la journée dans le semestre d'hiver Terrassiers et charpentiers. Salaires la journée Fossoyeurs et ouvriers forestiers. Salaires à la journée 8 A. La valeur de la nourriture de chaque jour. La moyenne 14 dans la campagne 15-8 B. Comm. rur. par préfecture. 15 Pages 2 4 6

7 Arbeidslønnen i jordbruket I. Almindelig oversikt. Opgavene er innhentet på samme vis som tidligere. Der er for dette driftsår kommet inn i alt 1760 opgaver. Arbeidslønnen i jordbruket nådde sitt maksimum i 1920/21. De tre følgende år var der nedgang, tilsammen for menn 41 pct. og for kvinner 30 pct. Fra 1923/24 til 1924/25 steg derimot lønningene med 6 pct. for menn og 5 pct. for kvinner. De fire siste år viser igjen nedgang, fra 1924/25 til 1925/26 med 6 pct. både for menn og kvinner, fra 1925/26 til 1926/27 med 17 pct. for menn og 15 pct. for kvinner, fra 1926/27 til 1927/28 med 13 pct. for menn og 11 pct. for kvinner og fra 1927/28 til 1928/29 med 7 pct. både for menn og kvinner. Gjennemsnittlig for rikets bygder stiller arbeidslønnen sig som følger (se tabellen side 2). Efter de siste års sterke nedgang ligger lønningene nu for menn gi ennemsnittlig 60 og for kvinner 51 pct. lavere enn i 1920/21. Lønningene holder sig fremdeles bedre oppe for kvinnene enn for mennene. Sammenholdt med lønningene i 1915/16 utgjorde de særskilt for menn og kvinner i 1928/29 (1915/16 = 100): Menn Kvinner Tjenere, årslønn Fjøsrøktere, årslønn Daglønn i sommerhalvåret på arbeidsgiverens kost, gjennemsnittlig Daglønn i sommerhalvåret på egen kost, gjennemsnittlig Det kvinnelige arbeide betales nu relativt meget bedre enn tidligere. Denne forskjell inntrer først under nedgangen i lønningene, efter 1920/21. Stigningen i lønningene, inntil maksimum nåddes i 1920/21, er vel så stor for mennene som for kvinnene; dog er forskjellen ikke stor. I nedgangsårene har lønningene gått raskere ned for mennene enn for kvinnene. Nedgangen i lønningene for tjenesteguttene er siste år størst i Akershus, hvor årslønnen viser en nedgang på 14,7 pct. I Nord-Trøndelag er nedgangen

8 2 Arbeidslønn Utbetalt lønn 1928/29 i kroner Lønnsnedgang i procent, driftsåret 1928/29 sammenholdt med 1927/ /21 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Tjenere på arbeidsgiverens kost: Hele året Sommerhalvåret Vinterhalvåret Fjøsrøktere på arbeidsgiverens kost: Sommerhalvåret Vinterhalvåret Daglønnere på arbeidsgiverens kost: I våronn 3,42 2, I slåttonn 3,92 2, I skuronn 3,39 2, Ellers sommeren 3,09 1, Gråstensmuring.. 5, Tommermannsarbeide - 5, Almindelig gårdsarbeide vinteren 2,60 1, Daglønnere på egen kost: I våronn 5,09 3, I slåttonn 5,51 3, I skuronn 5,01 3, Ellers sommeren 4,78 3, Gråstensmuring - 6, Tommermannsarbeide Almindelig gårds arbeide vinteren 4,15 2, Skogsarbeide 4, Gj ennemsnitt ,0 pct., i Vestfold 10,5 og i Hedmark 10,3 pct. Minst nedgang viser årslønnen for tjenestegutter i Sør-Trøndelag og Finnmark med 4,1 pct. og i Nordland med 5,2 pct. For tjenestejenter viser årslønnen størst nedgang i Opland, Buskerud og Akershus med henh. 12,7, 10,8 og 10,2 pct., minst nedgang i Troms, Aust-Agder, Sør-Trøndelag og Finnmark med henholdsvis 3,9, 4,4, 4,5 og 4,8 pct. 1. Årslønn eller månedslønn (kontantlønn, hertil kost og hus). Disse lønninger gis tjenestegutter og tjenestejenter, mannlige og kvinnelige fjøsrøktere.

9 3 Opgavene over tjenesteguttenes lonn skal egentlig bare gjelde tjenere på full lønn, men i mange distrikter er der så få slike at opgavene gjelder yngre og mindre øvede folk. Dette forhold forekommer mest kystdistriktene på Vestlandet og i Trøndelagen. I disse strøk er også tjenesteguttenes lønninger lavest. Opgave over tj en erl ønning en e er tatt inn som tabell 1. Årslønnen for tjenestegutter var i 1915/ kr. Høiest var den i 1920/21 med 1355 kr. For 1928/29 var den gjennemsnittlig 531 kr. Lønnen for vinterhalvåret har for alle år efter 1915/16 stått relativt høiere enn lønnen for sommerhalvåret. Stigningen i tjenestejentenes og tjenesteguttenes lønninger fra 1915/16 til 1920/21 var omtrent like stor. Efter 1920/21 har tenestejentenes lønninger holdt sig bedre oppe enn guttenes. Settes årslønnen for 1915/16 til 100, var den i 1928/ for tjenestejentene mot 136 for guttene. Også for tjenestejentene har vinterhalvårets lønn holdt sig bedre oppe enn sommerhalvårets. De oplysninger opgavegiverne har gitt om de almindelige arbeidsforhold i jordbruket går ut på at der omtrent overalt er bedre tilgang på mannlig enn på kvinnelig arbeidshjelp. Lønnen holder sig derfor bedre oppe for kvinnene. Nedenstående tabell viser hvordan lønningene var i de enkelte fylker forhold til landsgjennemsnittet. Tjenestegutter Tjenestejenter Hele Sommer- Aret halvåret, Vinterhalvåret Hele Sommer- Vinteråret halvåret halvåret Rikets bygder Østfold Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

10 4 For fjøsrøktere er der kommet inn opgaver fra 179 herreder for mannlige og fra 334 herreder for kvinnelige fjøsrøktere. Lejede fjøsrøktere benyttes jo vesentlig bare i de bedre jordbruksdistrikter med større bruk. Fjøsrøkternes lønninger steg sterkere enn de øvrige tjeneres i årene 1915/16 til 1920/21. Selv om røkternes lønninger i de senere år forholdsvis er sunket likeså meget som de øvrige tjenerlønninger, ligger de dog fremdeles noget Mere enn tjenerlønningene for øvrig, sett i forhold til lønnen i 1915/16; for kvinnelige røktere således 200 mot for tjenestejentene 179, lønnen i 1915/ Fjøsrøkternes relative lønninger i de forskjellige distrikter faller i det hele sammen med de øvrige tjeneres. De er størst på Østlandet og Oplandene, minst på Vestlandet, i Trøndelagen og Nord-Norge. Forholdet trer skarpest frem hvad de kvinnelige røktere angår. For øvrig henvises til tabell Dagarbeidere. I det utsendte spørreskjema er der gjort opmerksom på at hvis der er nogen tydelig forskjell i daglønnen for mere tilf el dig e arbeidere (nogen få dagers eller ukers arbeide av gangen på samme sted) og for mere faste arbeidere (flere ukers eller måneders uavbrutt arbeide på samme sted), skal dette nevnes i skjemaet, og det skal også sies om de opførte daglønninger gjelder fast eller tilfeldig arbeide. I regelen vil det mere tilfeldige arbeide lønnes litt høiere enn det faste. Fra mange distrikter sies det dog at der ingen eller ingen nevneverdig forskjell forekommer i daglønnens størrelse efter arbeidets ulike varighet. De mere faste dagarbeidere forekommer overveiende i de bedre jordbruksdistrikter, mens de mere tilfeldige arbeidere er forholdsvis tallrike hvor jordbrukets behov for arbeidskraft er mindre fremtredende. Den forholdsvis lave daglønn for Oplandene og Trøndelagen tør således ialfall delvis skyldes den omstendighet at det mere faste dagarbeide her er mere dominerende enn på de fleste andre steder. Som det fremgår av omstående tabell ligger lønningene for dagarbeide i sommerhalvåret forholdsvis lavest for Oplandene og Trøndelagen. Hoi daglønn i sommertiden har fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Også i Nord-Norge er daglønnen relativt høi, særlig for menn. Som det fremgår av tabellen faller tjenerlønnens og daglønnens relative høide i de forskjellige distrikter ikke sammen. Årsakene hertil er omtalt i det foregående. (Se for øvrig N. O. S. VII. 122 s. 12 flg.) Lønnssatsene for kvinner utgjør gjennemsnittlig 65,4 pct. av mennenes; tidligere var procenten lavere. Som før nevnt har kvinnenes lønn holdt sig bedre oppe i de senere år enn mennenes. Settes mennenes lønn (på arbeidsgiverens kost) , utgjorde kvinnenes lønn:

11 I våronnen 51,8 64,0 I slåttonnen 51,9 62,2 I skuronnen 57,o 67,8 Ellers om sommeren 49,8 63,8 Vinteren 56,4 66,9 Tjenestejenter 31,7 68,o Det er altså som tjenere og i skuronnen at kvinnenes avlønning kommer mennenes nærmest. Relative lønninger Bygdene fylkesvis Årslønn for tjenere Daglønn i sommerhalvåret (onnetider og ellers) Gutter Jenter Menn Kvinner Rikets bygder Østfold Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Det aller meste arbeide i landbruket utføres på arbeidsgiverens kost. Dette er praktisk talt alltid tilfelle for tjenere og i sin almindelighet også for dagarbeidere. Arbeide på egen kost er oftest akkordarbeide; lite av det andre arbeide blir utført på egen kost. Den verdi man tillegger kost og hus vil fremgå ved å sammenholde opgavene over den lønn som utbetales ved arbeide på egen kost og ved arbeide på arbeidsgiverens kost. Forskjellen har man her kalt #kostdagsverdi». Denne omfatter i enkelte tilfelle bare kostens verdi, i andre også losji. Verdien av det siste synes dog ikke å være tillagt særlig betydning. Årsaken

12 6 til dette kan blandt annet. søkes i den omstendighet at mange arbeidere daglønn har eget hjem og ingen direkte økonomisk fordel opnår av å ha losji hos arbeidsgiveren. Tabell 8 A angir «kostd.agsverdien» for de lønnskategorier som man har opgaver for over daglønn på egen kost og på arbeidsgiverens kost. For 1928/29 varierer kostdagsverdien for menn mellem kr. 1,55 og kr. 1,85. For forrige driftsår var de tilsvarende tall kr. 1,67 og kr. 1,97. Kostdagsverdien er altså sunket med ca. 7 pct. det siste år. Kostdagsverdien for kvinner viser en tilsvarende nedgang og ligger ca. 30 pct. under mennenes. Setter man kostdagsverdien for 1915/ , var den i 1920/ og i 1928/ (beregnet alene for menn i sommertiden). De tilsvarende tall for arbeidslønnen var henholdsvis 346 og 137. Den relative stigning fra 1915/16 til 1920/21 var altså den samme for kostdagsverdi og lønn, i de følgende år derimot har kostdagsverclien ikke sunket så sterkt som lønningene. Tabell 8 B angir kostdagsverdien fylkesvis. Kostdagsverdien ligger forholdsvis højt i Akershus, Hedmark, Vestfold, Vest-Agder og Rogaland. Lavest kostdagsverdi viser Nordland og Troms, dernæst More og Sør-Trøndelag. 3. Skogsarbeide. For skogsarbeide hadde man i disse undersøkelser inntil 1926/27 bare opgaver over daglønn for skogsarbeide. Disse opgaver er tatt inn i tabell 7. Settes daglønn for skogsarbeide i vintertiden på egen kost i 1915/16 = 100, så utgjorde den i 1920/21, da den kulminerte, 371. Siden har nedgangen vært større enn for gårdsarbeide ellers, så den for 1928/29 bare ligger 29 pct. over daglønnen i 1915/16. For de tre siste år er dessuten innhentet opgaver over hugstpris pr. in3 tommer, pr. favn ved og dagbetaling for skogskjøring. Se tabellen på næste side. Opgaver over hugstpris for favneved og skogskjøring (mann og hest) er tidligere utarbeidet på grunnlag av opgaver innhentet fra statens skogforvaltere. Disse opgaver er publisert som Arbeidspriser i skogbruket» og tatt inn i Statistiske Meddelelser (se disse 1926, s. 331). Opgavene fra skogforvalterne gjelder vesentlig skogrikere distrikter med mye statsskog. Grunnlaget for disse to, opgaverekker er således så forskjellig at en sammenligning lett vil bli misvisende. Hugstprisen pr. m3 tømmer viser som gjennemsnitt ingen endring fra 1927/28 til 1928/29. Ser man på de enkelte distrikter viser der sig å were nogen stigning i hugstprisen på Østlandet og Oplandene, mens derimot Sørlandet og Trøndelagen viser nedgang fra forrige år. For favnevedhugst er der en nedgang i prisen pr. favn på 6,2 og 7,0 pct., henholdsvis for sommerog vinterhalvåret, og for hest og mann i skogskjøring en nedgang på henholdsvis 4,5 og 5,6 pct.

13 7 I sommerhalvåret Hugstpris pr.! Ins tommer pr. favn ved Skogskjøring (hest og mann) pr. dag På egen kost - pr. ins tommer I vinterhalvåret Hugstpris pr. favn ved Skogskjøring (hest og mann) pr. dag Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Rikets bygder ,76 5,16 8,42 1,74 5,05 7, ,76 5,50 8,82 1,73 5,43 8, ,04 6,26 9,94 2,01 6,10 9, fylkesvis : Østfold.. 1,98 4,29 7,53 1,89 4,20 7,08 Akershus 1,86 4,51 7,35 1,88 4,29 7,75 Hedmark 1,98 4,42 8,55 1,99 4,38 8,04 Opland. 1,82 4,58 7,23 1,83 4,33 6,73 Buskerud 2,01 4, 94 8,1 1 2,03 4,93 7,73 Vestfold 1,76 4,84 7,63 1,75 4,66 7,34 Telemark 1,57 5,56 8,25 1,49 5,57 8,17 Aust-Agder 1,55 5,89 9,03 1,54 5,81 8,42 Vest-Agder 1,63 5,96 9,19 1,54 5,53 8,58 Rogaland 2,00 7,06 8,71 1,75 6,56 7,79 Hordaland 1,93 6,84 9,38 1,84 6,94 8,43 Sogn og Fjordane - 7,50 7,93 7,56 7,05 Møre.... 2,00 4,60 8,39 1,66 4,31 7,84 Sør-Trøndelag.. 1,38 5,04 7,75 1,42 5,10 7,27 Nord-Trøndelag. 1,68 4,42 8,66 1,74 4,64 8,18 Nordland - 5,19 8,74 5,30 8,00 Troms 4,42 9,14 4,33 8,03 Finnmark 6,50 11,17 5,50 10,08 Til nærmere belysning av de almindelige arbeidsforhold ved jordbruket i de forskjellige distrikter blev der i 1925 innhentet en del opgaver som finnes omhandlet i Norges Off. Statistikk VII. 165 s. 7* flg., hvortil henvises. Det Statistiske Centralbyrii, Oslo 29 mai Gunnar Jahn. S. Skappel.

14 Arbeidslonnen i jordbruket., ,,IN / 8 II. Tabeller. Tabell 1. Arslønn for tjenere uten annen naturallønn enn kost og losji. a. Gjenemsnitt for rikets bygder. Foruten kost og losji ydes der i kontant lønn: Tjenestegutter Hele Sommeråret halvåret Vinterhalvåret Hele året Tjenestejenter Sommer- Vinterhalvåret halvåret Kr. Kr. Kr.I Kr. Kr. Kr. Driftsåret Relativ lønnsstigning. Lønnen i driftsåret = Driftsåret Rikets bygder Østfold Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane. More Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark b. Bygdene fylkesvis

15 9 Arbeidslønnen jordbruket. Tabell 2. Arslønn for fjøsroktere uten annen naturallønn enn kost og losji. a. Gjennemsnitt for rikets bygder. Foruten kost og losji ydes der i kontant lønn: Hele året Mannlige fjøsroktere Hele året Kvinnelige fjøsrøktere Sommerhalvåret Vinterhalvåret Sommerhalvåret Vinterhalvåret Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Driftsåret Relativ lønnsstigning. Lønnen i driftsåret Driftsåret b. Bygdene fylkesvis Rikets bygder Østfold Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark _

16 Arbeidslønnen i 10 jordbruket....,, Tabell 3. Daglønn i sommerhalvåret for gårdsarbeide på arbeidsgiverens kost. a. Gjennemsnitt for rikets bygder. Menn Kvinner I I vår- slåttonnen onnen I skuronnen Ellers I I vår- slåttonnen onnen skur- Ellers onnen Kr. Kr. Kr. Kr. I Kr. Kr. Kr. Kr. Driftsåret ,51 2,95 2,49 2, ,33 3,89 3,35 3, ,80 5,60 4,85 4, ,64 7,41 6,73 6, ,88 9,00 7,78 7, ,71 9,88 8,83 8, ,04 7,90 6,87 6, ,45 6,13 5,35 4, ,01 5,75 5,02 4, ,30 6,05 5,36 4, ,03 5,75 4,97 4, ,23 4,84 4,16 3, ,66 4,20 3,61 3, ,42 3,92 3,39 3,09 1,30 1,53 1,42 1,71 1,951,85 2,39 2,73 2,65 3,32 3,78 3,86 4,17 4,68 4,43 4,60 5,13 4,93 3,91 4,40 4,19 3,25 3,67 3,48 3,01 3,43 3,24 3,18 3,61 3,41 3,05 3,45 3,25 2,61 2,91 2,75 2,31 2,61 2,46 I 2,19 2,44 2,30 1,18 1,57 2,18 3,09 3,72 4,14 3,54 2,97 2,76 2,96 2,81 2,37 2,12 1,97 Relativ lønnsstigning. Lønnen i driftsåret Driftsåret b. Bygdene fylkesvis Rikets bygder I 3,42 3,92 3,39 3,09 2,19 2,44 2,301,97 Østfold 3,21 Akershus 3.05 Hedmark 2,74 Opland 2,40 Buskerud 3.04 Vestfold 3,35 Telemark. 3,13 Aust-Agder 3,93 Vest-Agder 4,36 Rogaland 4,01 Hordaland 3,91 Sogn og Fjordane 3,44 More 3,24 Sør-Trøndelag 2,74 Nord-Trøndelag 2,69 Nordland 3,72 Troms 4,05 Finnmark 4,90 3,33 3,16 2,86 2,34 2,32 2,29 2,08 3,16 3,07 2,77 2,02 2,00 2,02 1,74 3,10 2,70 2,231,882,06 1,871,72 2,67 2,61 2,11 1,621,78 1,961,46 3,68 3,27 2,77 2,08 2,31 2,321,93 3,85 3,44 2,96 2,21 2,55 2,38 2,25 3,76 3,49 2,87 21,02 2,34 2,24 1,77 4,51 4,12 3,62 2,28 2,54 2,49 2,14 4,88 4,37 3,99 2,66 2,88 2,66 2,49 4,52 3,87 3: ,94 2,72 2,65 4,37 3,94 3,63 2,52 2,71 2,55 2,27 3,69 3,49 3,21 2,15 2,31 2,42 2,08 3,91 3,25 3,01 2,17 2,53 2,29 1,89 3,68 2,87 2,411,952,59 2,401,62 3,25 2,54 2,251,762,22 1,96 1,55 4,18 3,53 3,26 2,03 2,18 2,10 1,72 4,40 3,82 3,57 2,06 2,22 2,15 1,76 5,57 4,74 2,75 2,99 2,52

17 11_ Arbeidsionnen jordbruket. Tabell. 4. Daglønn i sommerhalvåret for gårdsarbeide på egen kost. a. Gjennemsnitt for rikets bygder. Menn Kvinner Ellers våronnen Blattonnen skuronnen våronnen slåttonnen skuronnen Ellers Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Driftsåret ,64 4,00 3,64 3,32 2,12 2,35 2, ,95 5,44 4,97 4,83 2,76 2,96 2, ,13 7,86 7,27 6,87 3,93 4,21 4, ,66 10,27 9,83 9,26 5,43 5,92 6, ,55 12,42 11,41 10,96 6,53 7,06 6, ,50 13,64 12,71 11,05 7,09 7,67 7, ,28 11,06 10,11 9,60 6,13 6,64 6, ,03 8,63 7,94 7;46 5,02 5,39 5, ,47 8,14 7,49 7,01 4,74 5,14 4, ,97 8,66 8,06 7,53 5,11 5,45 5, ,60 8,18 7,56 7,15' 4,85 5,19 4, ,27 6,81 6,20 5,84 4,09 4,34 4, ,43 5,94 5,38 5,13 3,63 3,90 3, ,09 5,51 5,o1 4,78 3,40 3,60 3,47 Kr. 2,00 2,65 3,66 5,20 6,10 6,76 5,80 4,70 4,45 4,86 4,58 3,80 3,44 3,16 Relativ lønnsstigning. Lønnen i driftsåret Driftsåret I i I i! b. Bygdene fylkesvis Rikets bygder I 5,09 5,51 5,o1 4,783,40 3,603,47 3,16 Østfold 4,80 4,86 4,67 4,49 3,53 3,48 3,50 3,22 Akershus 4,89 5,or ,53 3,46 3,48 3,48 3,19 Hedmark 4,39 4,60 4,41 4,17 3,12 3,24 3,17 2,94 Opland. 3,99 4,29 4,23 3,67 2,83 3,06 3,33 2,83 Buskerud 4,71 5,11 4,77 4,63 3,28 3,55 3,48 3,14 Vestfold 5,14 5,72 5,16 4,83 3,51 3,86 3,69 3,67 Telemark 4,64 5,21 4,87 4,39 3,21 3,43 3,26 2,97 Aust-Agder 5,40 5,88 5,64 5,22 3,47 3,55 3,58 3,23 Vest-Agder 6,14 6,66 6,04 5,86 3,89 4,16 3,99 3,81 Rogaland 5,79 6,10 5,62 5,64 4,03 4,to 3,98 3,91 Hordaland 5,62 5,96 5,49 5,17 3,75 3,87 3,64 3,33 Sogn og Fjordane 5,13 5,45 5,13 4,76 3,38 3,60 3,50 3,17 More 4,76 5,32 4,63 4,56 3,22 3,58 3,29 3,07 Sør-Trøndelag 4,28 5,10 4,33 3,94 3,06 3,67 3,51. 2,68 Nord-Trøndelag 4,32 4,68 4,to 3,73 3,04 3,45 3,15 2,73 Nordland 4,98 5,47 4,82 4,51 2,84 3,07 2,81 2,76 Troms 5,42 5,94 5,50 5,00 2,99 3,23 3,27 2,67 Finnmark 6,777,2c6,60 4,05 4,09 3,68

18 Arbeidsformen i 12 jordbruket. Tabell 5. Daglønn i vinterhalvåret for gårdsarbeide. a. Gjennemsnitt for rikets bygder. PA arbeidsgiverens kost PA egen kost Menn Kvinner! Menn kvinner Kr. Kr. Kr. Kr. Driftsåret ,81 1,02 3,08 1, ,71 1,34 4,53 2, ,86 1,87 6,20 3, ,31 2,63 8,40 4, ,14 3,17 9,61 5, ,84 3,5010,25 5, ,99 2,947,91 5, ,03 2,53 6,33 4, ,87 2,42 6,17 4, ,18 2,606,67 4, ,81 2,41 6,18 4, ,19 2,03 5,03 3, ,77 1,84 4,44 3, ,60 1,74 4,15 2,84 Relativ lønnsstigning. Lønnen i driftsåret = I, I I Driftsåret b. Bygdene fylkesvis Rikets bygder 1,74i Østfold 2,24 1,79 Akershus 2,11 1,79 Hedmark 2,02 1,58 Opland. 1,70 1,41 Buskerud 2,31 1,78 Vestfold 2,38 1,96 Telemark 2,50 1,78 Aust-Agder 3,20 2,08 Vest-Agder 3,54 2,21 Rogaland 3,20 2,21 Hordaland 3,06 1,91 Sogn og Fjordane 2,54 1,65 More 2,63 1,70 Sør-Trøndelag 2,00 1,38 Nord-Trøndelag 1,81 1,26 Nordland 2,96 1,56 Troms 3,25 1,49 Finnmark 3,85 2,02 4,15 2,84 3,59 2,87 3,88 3,11 3,65 2,69 3,32 2,59 3,89 2,93 4,08 3,12 3,90 2,85 4,71 3,07 5,16 3,46 4,83 3,44 4,52 2,95 4,00 2,71 3,90 2,62 3,29 2,49 3,20 2,37 4,22 2,40 4,56 2,31 5,58 3,19

19 13 Arbeidslønnen jordbruket. Tabell 6. Daglønn for gråstensmurere og tørnmermannsarbeide. a. Gjennemsnitt for rikets bygder. 1 sommerhalvåret vinterhalvåret - - På arbeidsgiverens kost På egen kost På arbeidsgiverens kost På egen kost Grå- stensmuring mer- manns- arbeide Tom- Gråstensmuring Tommermannsarbeide Gråstensmuring Tommermannsarbeide Gråstensmuring Tommermannsarbeide Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. I I Driftsåret 4, ,75 3,68 4,88 4,81 3,14 3,12 4,26 5, ,91 4,80 6,56 6,43 4,35 4,30 5, ,92 6,72 9,38 9,23 6,12 6,17 8,51 8,56 11,2611, ,14 9,08 12,58 12,42 8,05 8,09 13, ,85 10,85 14,91 14,72 9,48 9,48 13, ,14 12,21 16,07 16,14 10,24 10,52 14,25 14,40 11,1311, ,67 9,90 12,86 13,29 7,99 8,11 9, ,78 7,98 10,36 10,53 6,48 6,75 9,28 8, ,26 7,46 9,81 9,99 6,15 6,45 8,93 9, ,68 7,93 10,44 10,62 6,66 6,88 9, ,38 7,60 9,89 10,10 6,21 6,48 8,61 8, ,24 6,45 8,30 8,58 5,28 5,52 7,34 7, ,41 1 5,66 7,27 7,53 4,65 4,82 6,53 6,79 6, ,io 1 5,26 6,85 7,11 4,38 4,18 6,28 Relativ lønnsstigning. Lønnen i driftsåret Driftsåret i Bygdene fylkesvis ,48 Rikets bygder 5,10 5,26 6,85 7,11 4,38 6,17 6,28 1 4,48 Østfold 5,70 5,59 7,67 7,71 4,50 6,26 5,96 Akershus 5,21 5,47 7,37 7,51 4,46 4,54 6,83 6,61 Hedmark 4,85 4,73 6,50 6,54 4,28 4,17 6,30 6,05 3,47 Opland 4,12 4,22 5,75 6,00 3,45 5,35 5,39 Buskerud 5,23 5,21 7,22 7,46 4,33 4,51 6,20 6,40 5,30 Vestfold 5,84 6,22 7,70 8,22 4,76 6,82 7,29 Telemark 4,86 5,17 6,54 6,75 4,37 4,60 6,09 6,27 Aust-Agder.. 5,70 5,77 7,47 7,59 5,45 5,33 7,36 7,16 Vest-Agder 5,46 5,66 7,26 7,61 4,81 5,13 6,69 6,96 Rogaland 6,00 6,64 7,80 8,60 5,23 5,80 6,59 7,55 Hordaland 5,51 5,83 7,34 7,63 4,56 4,83 6,29 6,50 4,05 Sogn og Fjordane 4,61 4,86 6,21 6,49 3,78 5,44 5,40 Møre 4,69 4,91 6,18 6,31 3,88 4,11 5,44 5,57 3,98 Sør-Trøndelag 4,52 4,55 I6,00 6,17 3,85 5,29 5,48 3,84 Nord-Trøndelag 4,54 4,39 6,28 6,14 3,88 5,69 5,53 Nordland 5,o5 5,13 6,43 6,54 4,50 4,59 5,88 5,94 Troms 5,64 5,58 7,22 7,16 4,80 4,80 6,46 6,08 Finnmark 6,04 6,41 7,94 8,72 5,29 5,69 7,25 7,73

20 j Arbeidslønnen i 14 jordbruket. Tabell 7. Daglønn for grøfting og skogsarbeide. a. Gjennemsnitt for rikets bygder. I sommerhalvåret I vinterhalvåret På arbeidsgiverens kost På egen kost På arbeidsgiverens kost På egen kost Grøfting Skogsarbeide Grofting Skogsarbeide Grøf- Skogsting arbeide Grøf- Skogsting arbeide Driftsåret Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 2,97 2,79 4,04 3,98 2,62 2,39 3,96 3,89 5,52 5,70 3,44 3,48 5,87 5,94 8,31 8,68 4,96 5,31 7,52 7,84 11,19 11,62 6,55 7,04 9,09 8,97 13,49 13,20 7,70 7,75 10,12 10,17 14,10 14,41 8,23 8,94 7,88 7,89 11,19 11,37 6,09 6,26 6,17 5,95 8,68 8,60 5,28 5,04 5,76 5,63 8,26 8,33 4,89 4,98 6,14 5,99 8,88 8,83 5,18 5,35 5,83 5,51 8,35 8,01 4,78 4,57 4,77 4,40 6,80 6,42 4,04 3,76 4,19 3,82 5,94 5,61 3,69 3,35 3,92 3,63 5,58 5,21 3,39 3,13 Kr. Kr. 3,45 3,69 4,87 5,48 7,21 8,38 9,67 10,67 11,02 11,51 11,91 13,68 9,10 9,44 7,35 7,57 7,17 7,59 7,70 8,19 7,17 7,03 5,93 5,72 5,40 5,08 4,93 4,77 Relativ lønnsstigning. Lønnen i driftsåret = Driftsåret I b. Bygdene fylkesvis Rikets bygder 3,92 3,63 5,58 5,21 3,39 3,13 4,93 4,77 Østfold 4,20 Akershus 3,68 Hedmark 3,46 Opland 2,93 Buskerud 3,85 Vestfold 4,35 Telemark 3,43 Aust-Agder 4,14 Vest-Agder. 4,19 Rogaland 4,20 Hordaland 4,32 Sogn og Fjordane 3,69 More 3,69 Sør-Trøndelag 3,48 Nord-Trøndelag. 3,66 Nordland.... 3,95 Troms 4,57 Finnmark 5,82 3,62 3,50 3,27 2,88 3,35 3,68 3,26 3,78 4,25 4,03 4,36 3,53 3,44 3,22 3,02 3,61 4,12 5,43 6,08 5,22 3,63 5,70 5,12 2,95 5,32 5,19 2,65 4,64 4,68 2,51 5,85 5,01 3,56 6,78 5,23 4,13 4,99 4,93 3,53 5,59 5,39 3,82 5,97 5,79 3,69 6,10 5,42 3,57 5,91 6,29 3,59 5,11 4,97 3,15 5,26 4,79 3,11 4,89 4,59 3,00 5,05 4,91 2,77 5,16 4,85 3,63 5,87 5,65 3,81 7,51 7,30 4,55 2,86 3,02 2,89 2,33 2,68 2,83 2,97 3,48 3,78 3,39 3,66 3,15 3,01 2,82 2,80 3,37 3,56 4,05 5,50 4,59 4,93 4,81 4,12 4,90 4,28 4,26 5,31 4,58 5,50 4,65 4,95 4,71 5,23 5,08 5,47 5,37 5,10 4,98 5,06 5,37 4,50 4,57 4,55 4,32 4,46 4,28 4,42 4,63 4,72 4,82 6,00 4,97 6,36 5,39

21 15 Arbeidslønnen i jordbruket. Tabell 8. Kostdagsverdien. Forskjellen mellem kontantlønn på egen kost og på arbeidsgiverens kost. A. Gjennemsnitt for rikets bygder. 1928/ / / / / / / /16 Menn: Kr. Kr. Kr. Sommertider. I viironn -1,67 1,77 2,04 slåttonn. 1,59 1,74 1,97 skuronn 1,62 1,77 16 Ellers 1,69 4,81 2,02 Grøtting 1,66 1,75 2,03 Skogsarbeide.. 1,58 1,79 2,02 Gråstensmuring. 1,75 1,86 2,06 Tørnmermannsarbeide.. 4,85 1,87 2,1 3 Kr. Kr. Kr. -Kr Kr. Kr. 2,57 2,67 2,46 2,58 3, 67 1,13 2,43 2,61 2,39 2,50 3,42 1,05 2,59 2,70 2,47 2,59 3,63 1,15 2,51 2,62 2,40 2,53 3,64 0,95 9,52 2,74 2,50 2,51 4,40 1,07 2,50 2,84 2,70 2,65 4,23 1,19 2,51 2,76 2,55 2,58 4,06 1,13 2,50 2,69 2,53 2,55 3,87 1,13 Vintertiden Alm. gårdsarbeide. 1,55 1,67 1,84 Skogsarbeide.. 1,64 1,73 1,96 Grdstailsmuring. 1,79 1,88 2,06 Tommermanns- arbeide 1,80 1,97 2,os 2,37 2,49 2,30 2,30 3,47 1,27 2,46 2,84 2,61 2,53 3,76 1,3o 2,40 2,65 2,51 2,68 3,69 1,12 2,37 2,66 2,48 2,55 3,53 1,14 Kvinner: I varonn. 1,21 1,32 4,48 1 slåttonn. 1,16 1,29 1,43 1 skuronn. 1,17 1,34 1,42 Ellers ,19 1,32 1,43 Alm. gardsn_rbei de vinter 1,10 1,22 1,35 1,80 1,93 1,73 1,77 2,36 0,92 1,74 1,84 1,71 1,72 2,38 0,82 1,73 1,88 1,71 1,71 2,38 0,80 1,77 1,90 1,69 1,73 2,38 0,82 1,65 1,81 1,65 1,63 2,24 0,82 li. Bygdene fylkesvis Menn Kvinner I var- I slatt- I skuronnen onnen onnen Ellers I var- I slatt- I skuronnen onnen onnen Ellers 1,21 Bikets bygder. 1,67 1,59 1,62 1,69 1,16 1,17 1,19 Ostf old 1,50 1,53 1,51 1,63 1,19 1,16 1,21 1,14 Akershus 1,80 1,85 1,84 1,76 1,44 1,48 1,46 1,45 Hedmark 1,65 1,50 1,7t 1,94 1,211,18 1,30 1,22 Opland 1,59 1,62 1,62 1,56 1,21 1,28 1,37 1,37 Buskerud 1,67..1,43 1,50 1,86 1,20 1,24 1,16 1,21 1,30 Vestfold 1,79 1,87 1,72 1,87 1,31 1,31 1,42 Telemark 1,51 1,45 1,38 1,52 1,19 1,09 1,02 1,20 1 Aust-Agder,19 1,47 1,37-1,52 1,60 1,01 1,09 1,09 Vest-Agder 1,78 1,78 1,67 1,87 1,23 1,28 1,33 1,32 Rogaland 1,78 1,581 1,75 1,79 1,33 1,16 1,26 1,26 :Hordaland 1,71 1,59 1,55 1,54 1,23 1,16 1,09 1,06 Sogn og Fjordane 1,69 1,76 1,64 1,55 1,23 1,29 1,08 1,09 More 1,52 1,41 1,38 1,55 1,05 1,05 1,00 1,18 Sør-Trøndelag 1,54 1,42 1,46 1,53 1,11 1,08 1,11 1,06 Nord-Trøndelag 1,63 1,43 1,56 1,48 1,38 1,23 1,19 1,18 Nordland 1,26 1,29 1,29 1,25 0,81 0,89 0,71 1,04 0,93 Troms 1,37 1,54 1,68 1,43 1,01 1,12 0,91 Finnmark 1,87 1,72-1,86 1,30 1,10 1,16

22 rtekke VIII. Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar (Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le ler janvier 1928.) 49. Det civile veterinærvesen (Service vétérinaire civil.) 50. Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) 51. Lønninger (Gages et salaires.) 52. Den private forsikringsvirksomhet i Norge (Assurances privées en Norvège pendant les années ) 53. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 54. Den Norske Statskasses Finanser 1913/ /29. (Finances de l'état.) 55. Norges jernbaner (Chemins de fer norvégiens.) 56. Forsømte barn 1925 og (Traitement des enfants moralement abandonnés.) 57. Norges industri (Statistique industrielle de la Norvège.) 58. Meieribruket i Norge i (L'industrie laitière de la Norvège en 1926.) 59. Sundhetstilstanden og medisinaiforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et medical.) 60. Sjømannsforsikringen Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pecheurs.) 61. Norges postvesen (Statistique postale.) 62. Industriarbeiderforsikringen. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 63. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret (Salaires des ouvriers agricoles ) 64. Det civile veterinærvesen (Service vétérinaire civil.) 65. Norges telegrafvesen (Télégraphes et telephones de l'état.) 66. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) 67. Fattigvesenet (Assistance publique.) 68. Norges kommunale finanser 1925/26. (Finances des communes.) 69. Stortingsvalget (Élections en 1927 pour le «Storting».) 70. Folkemengdens bevegelse (Mouvement de la population.) 71. Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool.) 72. Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) 73. Tariffavtaler og arbeidskonflikter (Conventions collectives et conflits du travail en 1927.) 74. Norges skibsfart (Navigation.) 75. Norges handel (Commerce.) 76. Private aktiebanker (Banques privées par actions.) 77. Landbruksareal og husdyrhold Representativ telling. (Surperficies agricoles et élevage du bean de l'année Recensement représentatif.) 78. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) 79. Pantegjelden i Norge ved utgangen av 1912 og (Dette hypothécaire en Norvège It la fin des années 1912 et 1926.) 80. Sykeforsikringen (Assurance-maladie.) 81. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire el medical.) 82. Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Trykt 1929: Nr. 83. Meieribruket i Norge i (L'industrie laitière de la Norvège en 1927.) Sinnssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) 85. Det civile veterinærvesen (Service vétérinaire civil.) 86. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 87. Lønninger (Gages et salaires). 88. Den Norske Statskasses finanser 1913/ /30. (Finances de l'état.)

23 Rekke VIII. Trykt 1929 (forts. suite): Nr. 89. Norges telegrafvesen (Télégraphes et telephones de l'état.) 90. Skolevesenets tilstand (Instruction publique.) 91. Sjømannsforsikringen Fiskerforsikringen (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 92. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret (Salaires des ouvriers agricoles ) Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt folgende verker: Statistisk Arbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 47de årgang Oslo (Annuaire statistique de la Norvège.) Statistiske Meddelelser. Senest utkommet: 46de bind Oslo (Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.) Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet Sekstende bind. Oslo (Bulletin mensuel du commerce extérieur en Seizième année.) Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v desember Kristiania 1889, 1913 og (Catalogue de la Statistique of I icielle.) Statistiske Oversigter Kristiania Statistiske Oversikter Oslo (Résumé rêtrospectil 1914 et 1926.) Samtlige verker er til salgs hos H. Aschehoug & C o., Oslo. Av snorges handels, årgangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921, er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for A M overlatt eksemplarer av disse årganger. 27 mai NatIonaltrykkeriet Oslo.

(Statistique Officielle de la Norvège, série

(Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 9. (Statistique des hospices d'aliénés.) 0. Norges jernbaner

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling I januar 1928. (Les - - - divisions

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (Les divisions

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9. Nr. 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvège en 9.). Syketrygden 9.

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Skogressurser og karbonkretsløp

Skogressurser og karbonkretsløp På Vestlandet er det naturlig lauv- og furuskog. Tilplanting med gran gjør at det nå er like mye barskog som lauvskog. Fusa, Hordaland. Foto: John Y. Larsson, Til tross for store regionale forskjeller

Detaljer