Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl. 9: Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL), Geir Vidme (BL), Torkild Raaen (BL), Mats Tollefsen Bjerknes (BL), Erik Gulsvik (BL), Jostein Mæhlum (BL), Anders Olav Frydenlund (BL), Magne Østdahl (BL), Stian Bakken (AP), Lone Maja Vasby (AP), Karsten Ekeren (FRP), Sigrid Ingeborg Gislerud (SAM), Anne Mari Sønsteby (SAM) Anders Olav Frydenlund (BL) for Steinar Steinarsson jr., Magne Østdahl (BL) for Kristin Gullingsrud Anne Mari Sønsteby (SAM) for Ole Johnny Stavn (SAM) Ole Johnny Stavn (SAM), Kristin Gullingsrud (BL), Steinar Steinarsson jr. (BL) Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing. Vidar Seterstøen Turid Røkkum SAKSKART Side Saker til behandling 87/12 88/12 12/ / Meldinger til kommunestyret 6. desember Delegerte vedtak - Kommunestyret /12 12/ Søknad om motorferdsel i utmark 5 90/12 12/ Endringer i selskapsavtale IKA Kongsberg 6 1

2 91/12 12/ Søknad om tilskudd til privat vannverk - Ulen vannverk 7 92/12 12/ Revidering Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall 8 93/12 12/ Revidering av avfallsforskriften - Hallingdal Renovasjon IKS 9 94/12 12/ Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll /12 12/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå /12 12/ Videreføring av investeringsprosjekter og balanseposter til /12 12/ Budsjettendringer - Flå kommune /12 12/ Årsbudsjett Flå kommune 27 99/12 12/ Reglement for kommunalt tilskudd til unge boligsøkere /12 12/ Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet /12 12/ Sluttbehandling av detaljregulering for Solheimseter, del av gbnr. 7/4, m.fl /12 12/ Flå kommune - Kommunal planstrategi /12 12/ Beredskapsplan Flå kommune /12 12/ Flå kommune - Reglement for politiske utvalg og delegeringsreglement 36 Sted, Tor Egil Buøen møteleder 2

3 Saker til behandling 87/12 Meldinger til kommunestyret 6. desember 2012 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Kommunestyrets behandling Melding nr 2 ble referert Skatteinngangen pr Tilleggsmelding ble referert Skatteinngangen pr Kommunestyrets vedtak Meldingene tas til orientering. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 3

4 88/12 Delegerte vedtak - Kommunestyret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 338/12-368/12. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 338/12-368/12. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 4

5 89/12 Søknad om motorferdsel i utmark Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Hallingdal skade og vedlikehold AS tillatelse til kjøring med snøscooter i hele Flå kommune. 2. Dispensasjonen gjelder fra vinter 2012 til på følgende vilkår: - Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter med slede medfølgende reg.nr.: KB Det skal føres kjørebok som skal medbringes under transporten og framvises ved kontroll sammen med tillatelsen. - All motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå på en varsom måte med hensyn til natur, miljø og mennesker, og må avgrenses til det mest nødvendige. - Vist det skulle bli aktuelt å kjøre i verneområdet må det søkes fylkesmannen om tillatelse. Kommunestyrets vedtak 1. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Hallingdal skade og vedlikehold AS tillatelse til kjøring med snøscooter i hele Flå kommune. 2. Dispensasjonen gjelder fra vinter 2012 til på følgende vilkår: - Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter med slede medfølgende reg.nr.: KB Det skal føres kjørebok som skal medbringes under transporten og framvises ved kontroll sammen med tillatelsen. - All motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå på en varsom måte med hensyn til natur, miljø og mennesker, og må avgrenses til det mest nødvendige. - Vist det skulle bli aktuelt å kjøre i verneområdet må det søkes fylkesmannen om tillatelse [Lagre] 5

6 90/12 Endringer i selskapsavtale IKA Kongsberg Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale Kommunestyrets vedtak Kommunestyret gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagte selskapsavtale. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 6

7 91/12 Søknad om tilskudd til privat vannverk - Ulen vannverk Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Kommunestyrets behandling Ordfører Tor Egil Buøen (BL) erklærte seg inhabil etter forvaltningsloven og forlot møtet. Varaordfører Karsten Ekeren (FRP) tiltrådte under behandling av denne sak. Kommunestyrets vedtak Ulen Vannverk gis et tilskudd til etablering av privat vannforsyning på kr ,45. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Det settes følgende vilkår som må være oppfylt før tilskuddet kan utbetales: 1. Det må tas nye vannprøver og disse må vise vann av tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. 2. Det må innsendes erklæring som gir naboer rett til å koble seg til anlegget dersom dette har tilstrekkelig kapasitet underskrevet av alle medeierne. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 7

8 92/12 Revidering Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Flå Kommunestyre vedtar revidert «Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall». Kommunestyrets behandling Enhetsleder Kolbjørn Ødegård orienterte vedrørende saken. Kommunestyrets vedtak Flå kommunestyre legger revidert «Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall» ut på høring. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 8

9 93/12 Revidering av avfallsforskriften - Hallingdal Renovasjon IKS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Flå kommune vedtar revidert «Forskrift om avfallsbehandling i Flå kommune» som er en lik Avfallsforskrift for Hallingdal og Krødsherad. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret i Flå kommune vedtar revidert «Forskrift om avfallsbehandling i Flå kommune» som er en lik Avfallsforskrift for Hallingdal og Krødsherad. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 9

10 94/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner framlagte plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Kommunestyrets vedtak Kommunestyret godkjenner framlagte plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Enstemmig vedtatt. [Lagre] 10

11 95/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Tilstandsrapport for Flå skole blir tatt til orientering. 2. Rammevilkårene for skolen blir vurdert i sammenheng med Handlingsprogram og økonomiplan Kommunestyrets behandling Enhetsleder/rektor Nils Røkkum orienterte vedrørende saken. Kommunestyrets vedtak 1. Tilstandsrapport for Flå skole blir tatt til orientering. 2. Rammevilkårene for skolen blir vurdert i sammenheng med Handlingsprogram og økonomiplan Enstemmig vedtatt. [Lagre] 11

12 96/12 Videreføring av investeringsprosjekter og balanseposter til 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Prosjekt kjøp av eiendom kr ,- blir overført til Overskudd salg Gulsvik skole skal brukes til eventuelle overskridelser på andre prosjekter eller avsettes på investeringsfondet. 2. Restbeløp på tjenesten andre fellesfunksjoner blir overført til Restbeløp på IKT-tjenesten blir overført til Eventuelt restbeløp på tjenesten opplæring av elever i grunnskolealder bes overført til 2013 på IKT-tjenester. 5. Kr ,- på tjenesten bygdebok blir overført til Restbeløp på tjenesten drift barnehageanlegg blir overført Restbeløp på tjenesten drift skoleanlegg blir overført Kr ,- på tjenesten boligbygging og fysiske bomiljøtiltak blir overført til Kr ,- til oppgradering helse- og sosialbygg blir overført til prosjektet Tunnelen 2. Kr ,- fra tjenesten distribusjon av vann foreslås overført til Tunnelen Kr ,- overføres fra tjenesten distribusjon av vann til tjenesten vannforsyning eget vann (forprosjekt Gulsvik vannverk). Restbeløp på tjenesten bes overført Restbeløp kr ,- på tjenesten distribusjon av vann videreføres til Restbeløp på tjenesten idrettsanlegg blir overført Kr ,- på tjenesten kommunale idrettsbygg og anlegg overføres tjenesten idrettsanlegg. Beløpet blir overført 2013 og låneopptaket skjer i Kr ,- på tapsfond overføres Kr ,- på pensjonsfond overføres Restbeløp på boligfond overføres Kommunestyrets behandling Rådmann orienterte om saken. Kommunestyrets vedtak 1. Prosjekt kjøp av eiendom kr ,- blir overført til Overskudd salg Gulsvik skole skal brukes til eventuelle overskridelser på andre prosjekter eller avsettes på investeringsfondet. 2. Restbeløp på tjenesten andre fellesfunksjoner blir overført til Restbeløp på IKT-tjenesten blir overført til Eventuelt restbeløp på tjenesten opplæring av elever i grunnskolealder bes overført til 2013 på IKT-tjenester. 12

13 5. Kr ,- på tjenesten bygdebok blir overført til Restbeløp på tjenesten drift barnehageanlegg blir overført Restbeløp på tjenesten drift skoleanlegg blir overført Kr ,- på tjenesten boligbygging og fysiske bomiljøtiltak blir overført til Kr ,- til oppgradering helse- og sosialbygg blir overført til prosjektet Tunnelen 2. Kr ,- fra tjenesten distribusjon av vann foreslås overført til Tunnelen Kr ,- overføres fra tjenesten distribusjon av vann til tjenesten vannforsyning eget vann (forprosjekt Gulsvik vannverk). Restbeløp på tjenesten bes overført Restbeløp kr ,- på tjenesten distribusjon av vann videreføres til Restbeløp på tjenesten idrettsanlegg blir overført Kr ,- på tjenesten kommunale idrettsbygg og anlegg overføres tjenesten idrettsanlegg. Beløpet blir overført 2013 og låneopptaket skjer i Kr ,- på tapsfond overføres Kr ,- på pensjonsfond overføres Restbeløp på boligfond overføres 2013 Enstemmig vedtatt. [Lagre] 13

14 97/12 Budsjettendringer - Flå kommune 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Ansvarsområdene 0100 rådmann og 1000 rådmann Økning Økning/reduksjon Overføring staten Kjøp fra andre Renteutgifter Andre statstilskudd Overføring staten Kjøp andre Reservert bevilgning Lønn folkevalgte Sykelønnsrefusjon Refusjon fra private Pensjonsinnskudd KLP Refusjon fra private Kontormateriell Stillingsannonser Matvarer Stillingsannonser Annet Stillingsannonser forbruksmateriell Informasjon Statlige overføringer Serviceavtaler Kjøp fra andre Kjøp fra andre Kjøp fra andre Overføring andre Kjøp fra andre Overføring andre Statlige overføringer Kontormateriell Sykelønnsrefusjon Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Matvarer Bevertning Annen utgiftsdekning Stillingsannonser Opplæring Stillingsannonser Driftsutgifter transportmidler Andre tjenester Kjøp samarbeidstiltak Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp samarbeidstiltak Andre tjenester Fastlønn Vikarlønn v/sykdom Statlige overføringer Kjøp samarbeidstiltak Sykelønnsrefusjon Refusjon private Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Refusjon private Informasjon Stillingsannonser Serviceavtaler Opplæring

15 Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Porto Telefontjenester Porto Kontingenter Kontingenter IT-utstyr Kopieringsavtaler Interkommunale Kjøp andre kommuner samarbeidstiltak Kjøp fra andre Kjøp fra andre Kontingenter Annen utgiftsdekning Kjøp andre kommuner Kjøp fra andre Kjøp andre kommuner Kjøp fra andre Møtegodtgjørelse Overføring andre Møtegodtgjørelse Kontormateriell Møtegodtgjørelse Kjøp fra andre Refusjon private Arbeidsgiveravgift Fastlønn Trekkpliktig lønn Overføring andre Fastlønn Lønn tillitsvalgte Kontingenter Pensjonsinnskudd KLP Kontingenter Overføring andre Kontingenter Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Informasjon Sykelønnsrefusjon Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Andre tjenester Annet forbruksmateriell Opplæring Kontormateriell Opplæring Kjøp fra andre Kontingenter Overføring andre Pensjonsinnskudd KLP Overføring andre Overføring andre Andre tjenester Avgiftspliktig salg Kjøp andre Avgiftspliktig salg Overføring staten Avgiftspliktig salg Overføring andre Avgiftspliktig salg Kjøp interkommunale Avgiftspliktig salg samarbeid Kjøp andre Avgiftspliktig salg Overføring andre Avgiftspliktig salg Fastlønn Avgiftspliktig salg Pensjonsinnskudd KLP Avgiftspliktig salg Arbeidsgiveravgift Avgiftspliktig salg Kontormateriell Overføring andre Opplæring Skyssgodtgjørelse Kjøp andre Overføring andre Annen lønn Avgiftspliktig salg Kjøp andre Andre statstilskudd

16 Ansvarsområdet 1100 personal Økning Økning/reduksjon Annen lønn Annet forbruksmateriell Velferdstiltak brukere Opplæring Forsikringer Refusjon private Kjøp andre kommuner Refusjon private Lærling Tilskudd private Opplæring Ansvarsområde 1500 NAV og sosiale tjenester Økning Økning/reduksjon Kjøp andre Trekkpliktig lønn Annen lønn Trekkpliktig lønn Velferdstiltak brukere Pensjonsinnskudd KLP Kjøp staten Fastlønn Kjøp fra andre Kjøp fra andre Momskomp Momskomp Refusjon momskomp Refusjon momskomp Kjøp fra andre Kjøp fra andre Reduksjon: Reduksjon: Andre statstilskudd Ansvarsområdet 1800 interkommunalt samarbeid Økning Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Reduksjon: Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Porto Økning/reduksjon Kjøp tjenester andre kommuner Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Reduksjon: Statstilskudd Kjøp tjenester andre kommuner

17 Ansvarsområde 2300 skole Økning Økning/reduksjon Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsmateriell Pensjonsinnskudd STP Kontormateriell Arbeidsgiveravgift IT-programvare Bevertning Matvarer Stillingsannonse Opplæring Skyss-/ kostgodtgjørelse Skoleskyss Egenandeler Brukerbetaling Pensjonsinnskudd KLP Brukerbetaling Fastlønn Brukerbetaling Matvarer Pensjonsinnskudd STP Fastlønn Arbeidsgiveravgift Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Fastlønn Husleie Kjøp andre kommuner Kjøp fra IKS Kjøp andre kommuner Serviceavtaler Tilskudd private Skoleskyss Kjøp andre kommuner Stillingsannonser Kjøp andre kommuner Annen utgiftsdekning Annet forbruksmateriell Fastlønn statsregulativ Fødselspermisjons refusjon Sykelønnsrefusjon Arbeidsgiveravgift Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Lærebøker Vikarlønn Lærebøker Økt aktivitet Andre læremidler Overtid Andre læremidler Annen lønn Andre læremidler Kjøp andre Andre læremidler

18 Ansvarsområdet 2500 barnehage Økning Økning/reduksjon Refusjon kommuner Refusjon kommuner Sykelønnsrefusjon Refusjon kommuner Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kjøp andre kommuner Arbeidsgiveravgift Annet utstyr Arbeidsgiveravgift Stillingsannonser Annet forbruksmateriell Telefontjenester Arbeidsgiveravgift Vikarlønn Fastlønn Vikarlønn v/sykdom Fastlønn Overtid Fastlønn Annen lønn Tillegg overtid Ansvarsområde 3500 pleie - og omsorg, fysioterapi Økning Økning/reduksjon Lisenser programvare IT-utstyr Pensjonsinnskudd KLP Sysselsettingstiltak Fastlønn Andre statstilskudd Pensjonsinnskudd KLP Andre statstilskudd Arbeidsgiveravgift Andre statstilskudd Annen utgiftsdekning Annet forbruksmateriell Telefontjenester Opplæring Annet utstyr Kjøp andre kommuner Vikarlønn v/vakanse Fastlønn Regulativbestemt lønn Fastlønn Vikarlønn Vikarlønn v/sykdom v/fødselspermisjon Vikarlønn m/lønn Vikarlønn v/sykdom Fastlønn Regulativbestemte tillegg Fastlønn Arbeidsgiveravgift Annen ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Lønn under opplæring Arbeidsgiveravgift Regulativbestemt Arbeidsgiveravgift overtid Overtid Regulativbestemt overtid

19 Arbeidsgiveravgift Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Forsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Medisiner Tekstiler Kjøp andre IT-utstyr Fødselspermisjons Sykelønnsrefusjon refusjon Vikarlønn v/vakanse Fastlønn Vikarlønn ved sykdom Kjøp avlastning Regulativbestemte Kjøp avlastning tillegg Vikarlønn Annen ekstrahjelp v/fødselspermisjon Vikarlønn v/annen permisjon Vikarlønn v/ferie Omsorgslønn Regulativbestemte Omsorgslønn tillegg Overtid Regulativbestemt tillegg overtid Annen ekstrahjelp Annen lønn Telefontjenester Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Forsikringer Sykelønnsrefusjon Annet Telefontjenester forbruksmateriell Driftsutgifter transportmidler Anna forsikring Forsikring bygning Leie transportmidler IT-utstyr Kjøp andre Sykelønnsrefusjon Frafalt fordring Bruk disposisjonsfond Frafalt fordring Bruk disposisjonsfond Frafalt fordring Bruk disposisjonsfond Ansvarsområde 3600 helse Økning Økning/reduksjon Fastlønn Kontormat Pensjon KLP service Arb.giv. avg Sykelønnref Pensjon KLP Fastlønn Skyss/kost Opplæring Sykelønn ref Kjøp fra andre Andre tjenester Annen lønn Fastlønn Vikarlønn ferie Arb.giv.avg Pensjon Vikarlønn ferie

20 Egenandeler Med.forb.varer Datakom Forsikring (NPE) forsikr.ansv Husleie Spesialutst Skyss/kost Egenandeler Medisinsk utstyr Egenandeler Vikarbyrå Vikarlønn ferie Kjøp fra andre Kjøp fra staten Frafalt fordring Overføring staten 300 Reduksjon: Reduksjon: Statstilskudd Egenandeler Ansvaret 5000 kultur Økning Økning/reduksjon Kjøp andre Overføring andre Vikarlønn v/sykdom Sykelønnsrefusjon Serviceavtaler Bøker Andre Overføring andre transporttjenester Kjøp andre Driftstilskudd Overføring andre Driftstilskudd Overføring andre Overføring andre Overføring statstilskudd Tilskudd til videre utdeling Pensjonsinnskudd STP Pensjonsinnskudd KLP Overtid Ansvarsområdet 6500 tekniske tjenester Filmleie Stillingsannonser Overføring andre Økning Økning/reduksjon Pensjonsinnskudd KLP Refusjon fra private Opplæring Refusjon fra private Annet utstyr Refusjon fra private Fastlønn Refusjon fra private Energi Vikarlønn ved sykdom Energi Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmidler Kommunale eiendomsavgifter Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Pensjonsinnskudd KLP Husleieinntekter Arbeidsgiveravgift Husleieinntekter

21 Annet utstyr Husleieinntekter Kjøp fra andre Husleieinntekter Kjøp fra IKS der Husleieinntekter kommunen er deltager Regulativbestemte Fastlønn tillegg fast lønn Sommerhjelp etc Fastlønn Annen lønn og Overtid trekkpliktig godtgjørelse Forsikring kollektiv Fastlønn Velferdstiltak ansatte Annet forbruksmateriell/råvar er/tjenester Arbeidsgiveravgift Energi Driftsutgifter til transportmidler Arbeidsgiveravgift Annet utstyr Arbeidsgiveravgift Kjøp, leie, leasing av Arbeidsgiveravgift transportmidler Kjøp fra andre Arbeidsgiveravgift Annet utstyr Pensjonsinnskudd KLP Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmidler Arbeidsgiveravgift Kjøp fra andre Arbeidsgiveravgift Kommunale eiendomsavgifter Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Sykelønnsrefusjoner Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Fastlønn Fastlønn Energi Vikarlønn ved sykdom Overtid Vikarlønn ved sykdom Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg

22 Pensjonsinnskudd KLP Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmidler Fastlønn Arbeidsgiveravgift Fastlønn Kjemikalier Fastlønn Husleieinntekter Kommunale Husleieinntekter eiendomsavgifter Annet utstyr Husleieinntekter Kjøp fra andre Husleieinntekter Fastlønn Husleieinntekter Fastlønn Husleieinntekter Energi Vikarlønn ved sykdom Renholds-og renovasjonsartikler Energi Kommunale Energi eiendomsavgifter Annet utstyr Energi Kjøp fra andre Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Sykelønnsrefusjoner Energi Kjøp fra IKS der Energi kommunen er deltager Fastlønn Energi Energi Pensjonsinnskudd KLP Energi Arbeidsgiveravgift Energi Kjøp fra andre Energi Fastlønn Energi Kommunale eiendomsavgifter Pensjonsinnskudd KLP Kommunale eiendomsavgifter Arbeidsgiveravgift Kommunale eiendomsavgifter Kjøp fra andre Kommunale eiendomsavgifter Materiell til

23 23 vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Husleieinntekter Fastlønn Husleieinntekter Overtid Husleieinntekter Pensjonsinnskudd KLP Husleieinntekter Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Kjemikalier Arbeidsgiveravgift Kjemikalier Driftsutgifter til transportmidler Annet utstyr Driftsutgifter til transportmidler Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Kjøp fra andre Reparasjoner, drifts-og Kjøp fra andre anleggsmidler Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Arbeidsgiveravgift Fastlønn Informasjon, annonser Kjøp fra andre Driftsutgifter til transportmidler Materiell til vedlikehold av transportmidler Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Fastlønn Service/service-avtaler, Fastlønn drifts- og anleggsmidler Materiell til Fastlønn vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Kjøp fra andre Energi Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Fastlønn Annet utstyr Fastlønn Fastlønn Kjemikalier Datakommunikasjon Opplæring

24 Pensjonsinnskudd KLP Opplæring Energi Arbeidsgiveravgift Energi Kontingenter Energi Service/service-avtaler, Uspesifiserte bygg og drifts- og anleggsmidler anleggstjenester Fastlønn Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Pensjonsinnskudd KLP Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Arbeidsgiveravgift Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Driftsutgifter til Uspesifiserte bygg og transportmidler anleggstjenester Energi Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Lisenser, programvare Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Forsikringer bygninger, eiendommer, anlegg Service/service-avtaler, drifts- og anleggsmidler Fastlønn Service/service-avtaler, drifts- og anleggsmidler Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Andre tjenester Kommunale årsgebyr Pensjonsinnskudd KLP Kommunale årsgebyr Arbeidsgiveravgift Kommunale årsgebyr Datakommunikasjon Kommunale årsgebyr Kontingenter Kommunale årsgebyr Kjøp fra andre Kommunale årsgebyr Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Opplæring Fastlønn Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Opplæring Energi

25 Kommunale eiendomsavgifter Pensjonsinnskudd KLP Kommunale eiendomsavgifter Arbeidsgiveravgift Kommunale eiendomsavgifter Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Lisenser, programvare Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Energi Annet utstyr Energi Forsikringer bygninger, eiendommer, anlegg Andre tjenester Kommunale årsgebyr Fastlønn Kommunale årsgebyr Pensjonsinnskudd KLP Kommunale årsgebyr Arbeidsgiveravgift Kommunale årsgebyr Lisenser, programvare Kommunale årsgebyr Annet utstyr Kommunale årsgebyr Andre tjenester Kommunale årsgebyr Kommunale årsgebyr Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Fastlønn Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Arbeidsgiveravgift Fastlønn Leie av grunn, Fastlønn festeavgifter Lisenser, programvare Fastlønn Andre tjenester Fastlønn Kjøp fra andre Fastlønn Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Fastlønn Kommunale Kommunale eiendomsavgifter eiendomsavgifter Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Kjøp fra andre Energi Frafalt fordring Bruk disposisjonsfond Reduksjon: Reduksjon: 25

26 Refusjon fra private Arbeidsgiveravgift Husleieinntekter Energi Fastlønn Refusjon fra private Fastlønn Husleieinntekter Festeavgifter Arbeidsgiveravgift Fastlønn Annen avgiftspliktig Fastlønn omsetning Refusjoner fra private Kjøp fra andre Tilknytningsavgift Tilknytningsavgift Tilknytningsavgift Tilknytningsavgift Annen avgiftspliktig omsetning Andre tjenester Kommunestyrets vedtak Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. [Lagre] 26

27 98/12 Årsbudsjett Flå kommune Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 3 Formannskapet /12 4 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 13/12 Formannskapets innstilling 1. Kommuneskatten på inntekt og formue blir å utlikne i samsvar med Stortingets maksimalsatser. 2. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c med 7 promille av takseringsgrunnlagene. 3. Rådmannens forslag til Flå kommunes drifts- og investeringsbudsjett og betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer for 2013 vedtas med følgende endringer: - Økning av midlertidig 20% stilling kr ,- på psykiatritjenesten første halvår Beløpet tas fra kontonr Forbruksavgift på vann reduseres fra kr 30,36 pr. kbm + mva til kr 27,15 pr. kbm + mva. - Forbruksavgift på kloakk reduseres fra kr 24,51 pr. kbm + mva til kr 18,51 pr.kbm + mva. - Abonnementsavgift for kloakk og vann holdes uendret i forhold til Utgiften til interkommunale tjenester reduseres med: IKT Hallingdal kr ,- Felles barnevern Hallingdal kr ,- Kommunerevisjon IKS kr ,- 4. Handlingsprogram og økonomiplan justeres i forhold til vedtatt årsbudsjett for Enstemmig vedtatt 27

28 Kommunestyrets vedtak 1. Kommuneskatten på inntekt og formue blir å utlikne i samsvar med Stortingets maksimalsatser. 2. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c med 7 promille av takseringsgrunnlagene. 3. Rådmannens forslag til Flå kommunes drifts- og investeringsbudsjett og betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer for 2013 vedtas med følgende endringer: - Økning av midlertidig 20% stilling kr ,- på psykiatritjenesten første halvår Beløpet tas fra kontonr Forbruksavgift på vann reduseres fra kr 30,36 pr. kbm + mva til kr 27,15 pr. kbm + mva. - Forbruksavgift på kloakk reduseres fra kr 24,51 pr. kbm + mva til kr 18,51 pr.kbm + mva. - Abonnementsavgift for kloakk og vann holdes uendret i forhold til Utgiften til interkommunale tjenester reduseres med: IKT Hallingdal kr ,- Felles barnevern Hallingdal kr ,- Kommunerevisjon IKS kr ,- 4. Handlingsprogram og økonomiplan justeres i forhold til vedtatt årsbudsjett for Enstemmig vedtatt [Lagre] 28

29 99/12 Reglement for kommunalt tilskudd til unge boligsøkere Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende prinsipp: 1) Tilskuddet blir gitt til førstegangs unge boligsøkende. I tilfeller hvor et par går til anskaffelse av bolig, er det nok at den som søker tilskuddet er førstegangs boligsøkende. 2) Det gis tilskudd om bygging av hus/leilighet har startet det året søker fyller 35 år. 3) Kjøp av borettslagsleilighet likestilles med kjøp av hus og leilighet. Tilskudd gis hvis det er grunnlag etter reglementet. Kommunestyrets behandling Jostein Mæhlum (BL) fremmet forslag på nytt punkt 3; «Kjøp av borettslagsleilighet likestilles med kjøp av hus og leilighet når innskuddet er over kr ,-.» Det ble først stemt over punktene 1 og 2 i rådmannens innstilling. Disse ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling punkt 3 og Jostein Mæhlum (BL) sitt forslag til punkt 3. Jostein Mæhlum sitt forslag til punkt 3 ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer. Kommunestyrets vedtak 1) Tilskuddet blir gitt til førstegangs unge boligsøkende. I tilfeller hvor et par går til anskaffelse av bolig, er det nok at den som søker tilskuddet er førstegangs boligsøkende. 2) Det gis tilskudd om bygging av hus/leilighet har startet det året søker fyller 35 år. Punktene 1 og 2 enstemmig vedtatt. 3) Kjøp av borettslagsleilighet likestilles med kjøp av hus og leilighet. Tilskudd gis hvis det er grunnlag etter reglementet. Punkt 3 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. [Lagre] 29

30 100/12 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune godkjenner de innkomne spillemiddelsøknadene og prioriterer i følgende rekkefølge: 1. Flå kommune, Flerbrukshall 2. Flå Jeger og Fiskerforening, støpt dekke med takoverbygg på eksisterende trapbane og flombelysning. 3. Flå Jeger og Fiskerforening, lerduesti/sportingbane. 4. Flå Skytterlag, rehabilitering av elgbane. 2. kr til NMK Nedre Hallingdal og kr til Støpt dekke med takoverbygg / Jeger- og Fiskeforening i Kommunedelplanens handlingsplan er rullert i forbindelse med behandlingen spillemiddelsøknadene. Kommunestyrets behandling Spørsmål til kommunestyret om Tor Egil Buøen (BL)og Magne Østdahl (BL) er inhabile i saken, da sitter i styret i Flå Jeger og Fiskeforening, og Mats T. Bjerknes (BL) sitter som styremedlem i NMK nedre Hallingdal. Kommunestyret mente ikke at ovennevnte var inhabile i saken. Kommunestyrets vedtak 1. Flå kommune godkjenner de innkomne spillemiddelsøknadene og prioriterer i følgende rekkefølge: 1. Flå kommune, Flerbrukshall 2. Flå Jeger og Fiskerforening, støpt dekke med takoverbygg på eksisterende trapbane og flombelysning. 3. Flå Jeger og Fiskerforening, lerduesti/sportingbane. 4. Flå Skytterlag, rehabilitering av elgbane. 30

31 2. kr til NMK Nedre Hallingdal og kr til Støpt dekke med takoverbygg / Jeger- og Fiskeforening i Kommunedelplanens handlingsplan er rullert i forbindelse med behandlingen spillemiddelsøknadene. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 31

32 101/12 Sluttbehandling av detaljregulering for Solheimseter, del av gbnr. 7/4, m.fl. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fast utvalg for Plansaker /12 2 Kommunestyret /12 Fast utvalg for Plansaker har behandlet saken i møte sak 19/12 Planutvalgets innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, godkjennes detaljreguleringsplanen for Solheimseter, del av gbnr.7/4 m.fl. Godkjenningen baserer seg på de vurderinger som er inntatt ovenfor vedr. forholdet til Naturmangfoldloven og at kunnskapsgrunnlaget i forhold til denne lov er tilstrekkelig for å kunne avgjøre saken. Godkjenningen gis på følgende vilkår: 1. Følgende tomter tas ut av planforslaget med den begrunnelse at disse anses å være i konflikt med Naturmangfoldloven: Tomt H26 fordi denne ligger svært nære og dels ut i det sammenhengende myrområdet nord og vest for tomta. Tomt H96 fordi tomta er bratt og det vil medføre store irreversible terrenginngrep å bygge på tomta. Tomt H114 fordi atkomsten til tomta vil gå over og avskjære et myrområde/grøntdrag. 2. Etter en helhetsvurdering tas også følgende tomter ut av planen: Tomt H95 begrunnet med hensynet til naboene. Tomt H48 fordi denne tomta hindrer atkomst frå de omkringliggende tomtene til grøntdrag/skiløype. 3. Reguleringsbestemmelsene 1.1 vedr. parkering endres til: «Det areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt skal inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting med BYA=36 m2, jfr. TEK. Dette gjelder uavhengig av om parkeringsbehovet dekkes ved oppføring av garasje eller carport.» Dette vedtak kan i henhold til Forvaltningsloven påklages innen 3 tre uker fra mottakelsen av dette vedtak. En eventuell klage sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå. Enstemmig vedtatt. 32

33 Kommunestyrets behandling Magne Østdahl erklærte seg inhabil etter forvaltningsloven. Han forlot møtet under behandling av saken. Overing. Vidar Seterstøen orienterte vedrørende saken. Kommunestyrets vedtak I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, godkjennes detaljreguleringsplanen for Solheimseter, del av gbnr.7/4 m.fl. Godkjenningen baserer seg på de vurderinger som er inntatt ovenfor vedr. forholdet til Naturmangfoldloven og at kunnskapsgrunnlaget i forhold til denne lov er tilstrekkelig for å kunne avgjøre saken. Godkjenningen gis på følgende vilkår: 1. Følgende tomter tas ut av planforslaget med den begrunnelse at disse anses å være i konflikt med Naturmangfoldloven: Tomt H26 fordi denne ligger svært nære og dels ut i det sammenhengende myrområdet nord og vest for tomta. Tomt H96 fordi tomta er bratt og det vil medføre store irreversible terrenginngrep å bygge på tomta. Tomt H114 fordi atkomsten til tomta vil gå over og avskjære et myrområde/grøntdrag. 2. Etter en helhetsvurdering tas også følgende tomter ut av planen: Tomt H95 begrunnet med hensynet til naboene. Tomt H48 fordi denne tomta hindrer atkomst frå de omkringliggende tomtene til grøntdrag/skiløype. 3. Reguleringsbestemmelsene 1.1 vedr. parkering endres til: «Det areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt skal inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting med BYA=36 m2, jfr. TEK. Dette gjelder uavhengig av om parkeringsbehovet dekkes ved oppføring av garasje eller carport.» Dette vedtak kan i henhold til Forvaltningsloven påklages innen 3 tre uker fra mottakelsen av dette vedtak. En eventuell klage sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå. Vedtatt med 11 mot 1 stemme. [Lagre] 33

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Saker til behandling. 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3. 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5

Saker til behandling. 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3. 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.11.2013 kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 8/13 13/00569-1

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock varaordfører Snorre Sundquist, Hanne Husvik,

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.06.2013 kl. 10:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Anders Føreland (Ap) for Solveig Robstad (Ap) Fra administrasjonen møtte; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Rune Iveland.

Anders Føreland (Ap) for Solveig Robstad (Ap) Fra administrasjonen møtte; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 13:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 1 INNHOLD: SAKSFREMSTILLING... 3 FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN... 15 POLITISK ORGANISERING... 17 STRATEGISKE UTFORDRINGER...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtedato: 11.12.2013 Møtetidspunkt: Kl.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 03.09.2015 kl. 13:30

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen (permisjon fra

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Tormod Rognlien Inge Jostein Findalen kom til sak 66.

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18.00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18.00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Leder Navn Stein Erik Lauvås Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre`

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer