Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl. 9: Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL), Geir Vidme (BL), Torkild Raaen (BL), Mats Tollefsen Bjerknes (BL), Erik Gulsvik (BL), Jostein Mæhlum (BL), Anders Olav Frydenlund (BL), Magne Østdahl (BL), Stian Bakken (AP), Lone Maja Vasby (AP), Karsten Ekeren (FRP), Sigrid Ingeborg Gislerud (SAM), Anne Mari Sønsteby (SAM) Anders Olav Frydenlund (BL) for Steinar Steinarsson jr., Magne Østdahl (BL) for Kristin Gullingsrud Anne Mari Sønsteby (SAM) for Ole Johnny Stavn (SAM) Ole Johnny Stavn (SAM), Kristin Gullingsrud (BL), Steinar Steinarsson jr. (BL) Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing. Vidar Seterstøen Turid Røkkum SAKSKART Side Saker til behandling 87/12 88/12 12/ / Meldinger til kommunestyret 6. desember Delegerte vedtak - Kommunestyret /12 12/ Søknad om motorferdsel i utmark 5 90/12 12/ Endringer i selskapsavtale IKA Kongsberg 6 1

2 91/12 12/ Søknad om tilskudd til privat vannverk - Ulen vannverk 7 92/12 12/ Revidering Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall 8 93/12 12/ Revidering av avfallsforskriften - Hallingdal Renovasjon IKS 9 94/12 12/ Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll /12 12/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå /12 12/ Videreføring av investeringsprosjekter og balanseposter til /12 12/ Budsjettendringer - Flå kommune /12 12/ Årsbudsjett Flå kommune 27 99/12 12/ Reglement for kommunalt tilskudd til unge boligsøkere /12 12/ Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet /12 12/ Sluttbehandling av detaljregulering for Solheimseter, del av gbnr. 7/4, m.fl /12 12/ Flå kommune - Kommunal planstrategi /12 12/ Beredskapsplan Flå kommune /12 12/ Flå kommune - Reglement for politiske utvalg og delegeringsreglement 36 Sted, Tor Egil Buøen møteleder 2

3 Saker til behandling 87/12 Meldinger til kommunestyret 6. desember 2012 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Kommunestyrets behandling Melding nr 2 ble referert Skatteinngangen pr Tilleggsmelding ble referert Skatteinngangen pr Kommunestyrets vedtak Meldingene tas til orientering. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 3

4 88/12 Delegerte vedtak - Kommunestyret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 338/12-368/12. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene 338/12-368/12. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 4

5 89/12 Søknad om motorferdsel i utmark Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Hallingdal skade og vedlikehold AS tillatelse til kjøring med snøscooter i hele Flå kommune. 2. Dispensasjonen gjelder fra vinter 2012 til på følgende vilkår: - Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter med slede medfølgende reg.nr.: KB Det skal føres kjørebok som skal medbringes under transporten og framvises ved kontroll sammen med tillatelsen. - All motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå på en varsom måte med hensyn til natur, miljø og mennesker, og må avgrenses til det mest nødvendige. - Vist det skulle bli aktuelt å kjøre i verneområdet må det søkes fylkesmannen om tillatelse. Kommunestyrets vedtak 1. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Hallingdal skade og vedlikehold AS tillatelse til kjøring med snøscooter i hele Flå kommune. 2. Dispensasjonen gjelder fra vinter 2012 til på følgende vilkår: - Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter med slede medfølgende reg.nr.: KB Det skal føres kjørebok som skal medbringes under transporten og framvises ved kontroll sammen med tillatelsen. - All motorferdsel i utmark og på vassdrag skal foregå på en varsom måte med hensyn til natur, miljø og mennesker, og må avgrenses til det mest nødvendige. - Vist det skulle bli aktuelt å kjøre i verneområdet må det søkes fylkesmannen om tillatelse [Lagre] 5

6 90/12 Endringer i selskapsavtale IKA Kongsberg Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale Kommunestyrets vedtak Kommunestyret gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagte selskapsavtale. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 6

7 91/12 Søknad om tilskudd til privat vannverk - Ulen vannverk Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Kommunestyrets behandling Ordfører Tor Egil Buøen (BL) erklærte seg inhabil etter forvaltningsloven og forlot møtet. Varaordfører Karsten Ekeren (FRP) tiltrådte under behandling av denne sak. Kommunestyrets vedtak Ulen Vannverk gis et tilskudd til etablering av privat vannforsyning på kr ,45. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Det settes følgende vilkår som må være oppfylt før tilskuddet kan utbetales: 1. Det må tas nye vannprøver og disse må vise vann av tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. 2. Det må innsendes erklæring som gir naboer rett til å koble seg til anlegget dersom dette har tilstrekkelig kapasitet underskrevet av alle medeierne. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 7

8 92/12 Revidering Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Flå Kommunestyre vedtar revidert «Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall». Kommunestyrets behandling Enhetsleder Kolbjørn Ødegård orienterte vedrørende saken. Kommunestyrets vedtak Flå kommunestyre legger revidert «Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall» ut på høring. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 8

9 93/12 Revidering av avfallsforskriften - Hallingdal Renovasjon IKS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Flå kommune vedtar revidert «Forskrift om avfallsbehandling i Flå kommune» som er en lik Avfallsforskrift for Hallingdal og Krødsherad. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret i Flå kommune vedtar revidert «Forskrift om avfallsbehandling i Flå kommune» som er en lik Avfallsforskrift for Hallingdal og Krødsherad. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 9

10 94/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner framlagte plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Kommunestyrets vedtak Kommunestyret godkjenner framlagte plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Enstemmig vedtatt. [Lagre] 10

11 95/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Tilstandsrapport for Flå skole blir tatt til orientering. 2. Rammevilkårene for skolen blir vurdert i sammenheng med Handlingsprogram og økonomiplan Kommunestyrets behandling Enhetsleder/rektor Nils Røkkum orienterte vedrørende saken. Kommunestyrets vedtak 1. Tilstandsrapport for Flå skole blir tatt til orientering. 2. Rammevilkårene for skolen blir vurdert i sammenheng med Handlingsprogram og økonomiplan Enstemmig vedtatt. [Lagre] 11

12 96/12 Videreføring av investeringsprosjekter og balanseposter til 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Prosjekt kjøp av eiendom kr ,- blir overført til Overskudd salg Gulsvik skole skal brukes til eventuelle overskridelser på andre prosjekter eller avsettes på investeringsfondet. 2. Restbeløp på tjenesten andre fellesfunksjoner blir overført til Restbeløp på IKT-tjenesten blir overført til Eventuelt restbeløp på tjenesten opplæring av elever i grunnskolealder bes overført til 2013 på IKT-tjenester. 5. Kr ,- på tjenesten bygdebok blir overført til Restbeløp på tjenesten drift barnehageanlegg blir overført Restbeløp på tjenesten drift skoleanlegg blir overført Kr ,- på tjenesten boligbygging og fysiske bomiljøtiltak blir overført til Kr ,- til oppgradering helse- og sosialbygg blir overført til prosjektet Tunnelen 2. Kr ,- fra tjenesten distribusjon av vann foreslås overført til Tunnelen Kr ,- overføres fra tjenesten distribusjon av vann til tjenesten vannforsyning eget vann (forprosjekt Gulsvik vannverk). Restbeløp på tjenesten bes overført Restbeløp kr ,- på tjenesten distribusjon av vann videreføres til Restbeløp på tjenesten idrettsanlegg blir overført Kr ,- på tjenesten kommunale idrettsbygg og anlegg overføres tjenesten idrettsanlegg. Beløpet blir overført 2013 og låneopptaket skjer i Kr ,- på tapsfond overføres Kr ,- på pensjonsfond overføres Restbeløp på boligfond overføres Kommunestyrets behandling Rådmann orienterte om saken. Kommunestyrets vedtak 1. Prosjekt kjøp av eiendom kr ,- blir overført til Overskudd salg Gulsvik skole skal brukes til eventuelle overskridelser på andre prosjekter eller avsettes på investeringsfondet. 2. Restbeløp på tjenesten andre fellesfunksjoner blir overført til Restbeløp på IKT-tjenesten blir overført til Eventuelt restbeløp på tjenesten opplæring av elever i grunnskolealder bes overført til 2013 på IKT-tjenester. 12

13 5. Kr ,- på tjenesten bygdebok blir overført til Restbeløp på tjenesten drift barnehageanlegg blir overført Restbeløp på tjenesten drift skoleanlegg blir overført Kr ,- på tjenesten boligbygging og fysiske bomiljøtiltak blir overført til Kr ,- til oppgradering helse- og sosialbygg blir overført til prosjektet Tunnelen 2. Kr ,- fra tjenesten distribusjon av vann foreslås overført til Tunnelen Kr ,- overføres fra tjenesten distribusjon av vann til tjenesten vannforsyning eget vann (forprosjekt Gulsvik vannverk). Restbeløp på tjenesten bes overført Restbeløp kr ,- på tjenesten distribusjon av vann videreføres til Restbeløp på tjenesten idrettsanlegg blir overført Kr ,- på tjenesten kommunale idrettsbygg og anlegg overføres tjenesten idrettsanlegg. Beløpet blir overført 2013 og låneopptaket skjer i Kr ,- på tapsfond overføres Kr ,- på pensjonsfond overføres Restbeløp på boligfond overføres 2013 Enstemmig vedtatt. [Lagre] 13

14 97/12 Budsjettendringer - Flå kommune 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Ansvarsområdene 0100 rådmann og 1000 rådmann Økning Økning/reduksjon Overføring staten Kjøp fra andre Renteutgifter Andre statstilskudd Overføring staten Kjøp andre Reservert bevilgning Lønn folkevalgte Sykelønnsrefusjon Refusjon fra private Pensjonsinnskudd KLP Refusjon fra private Kontormateriell Stillingsannonser Matvarer Stillingsannonser Annet Stillingsannonser forbruksmateriell Informasjon Statlige overføringer Serviceavtaler Kjøp fra andre Kjøp fra andre Kjøp fra andre Overføring andre Kjøp fra andre Overføring andre Statlige overføringer Kontormateriell Sykelønnsrefusjon Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Matvarer Bevertning Annen utgiftsdekning Stillingsannonser Opplæring Stillingsannonser Driftsutgifter transportmidler Andre tjenester Kjøp samarbeidstiltak Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp samarbeidstiltak Andre tjenester Fastlønn Vikarlønn v/sykdom Statlige overføringer Kjøp samarbeidstiltak Sykelønnsrefusjon Refusjon private Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Refusjon private Informasjon Stillingsannonser Serviceavtaler Opplæring

15 Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Porto Telefontjenester Porto Kontingenter Kontingenter IT-utstyr Kopieringsavtaler Interkommunale Kjøp andre kommuner samarbeidstiltak Kjøp fra andre Kjøp fra andre Kontingenter Annen utgiftsdekning Kjøp andre kommuner Kjøp fra andre Kjøp andre kommuner Kjøp fra andre Møtegodtgjørelse Overføring andre Møtegodtgjørelse Kontormateriell Møtegodtgjørelse Kjøp fra andre Refusjon private Arbeidsgiveravgift Fastlønn Trekkpliktig lønn Overføring andre Fastlønn Lønn tillitsvalgte Kontingenter Pensjonsinnskudd KLP Kontingenter Overføring andre Kontingenter Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Informasjon Sykelønnsrefusjon Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Andre tjenester Annet forbruksmateriell Opplæring Kontormateriell Opplæring Kjøp fra andre Kontingenter Overføring andre Pensjonsinnskudd KLP Overføring andre Overføring andre Andre tjenester Avgiftspliktig salg Kjøp andre Avgiftspliktig salg Overføring staten Avgiftspliktig salg Overføring andre Avgiftspliktig salg Kjøp interkommunale Avgiftspliktig salg samarbeid Kjøp andre Avgiftspliktig salg Overføring andre Avgiftspliktig salg Fastlønn Avgiftspliktig salg Pensjonsinnskudd KLP Avgiftspliktig salg Arbeidsgiveravgift Avgiftspliktig salg Kontormateriell Overføring andre Opplæring Skyssgodtgjørelse Kjøp andre Overføring andre Annen lønn Avgiftspliktig salg Kjøp andre Andre statstilskudd

16 Ansvarsområdet 1100 personal Økning Økning/reduksjon Annen lønn Annet forbruksmateriell Velferdstiltak brukere Opplæring Forsikringer Refusjon private Kjøp andre kommuner Refusjon private Lærling Tilskudd private Opplæring Ansvarsområde 1500 NAV og sosiale tjenester Økning Økning/reduksjon Kjøp andre Trekkpliktig lønn Annen lønn Trekkpliktig lønn Velferdstiltak brukere Pensjonsinnskudd KLP Kjøp staten Fastlønn Kjøp fra andre Kjøp fra andre Momskomp Momskomp Refusjon momskomp Refusjon momskomp Kjøp fra andre Kjøp fra andre Reduksjon: Reduksjon: Andre statstilskudd Ansvarsområdet 1800 interkommunalt samarbeid Økning Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Reduksjon: Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Porto Økning/reduksjon Kjøp tjenester andre kommuner Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Kjøp interkommunale samarbeidstiltak Reduksjon: Statstilskudd Kjøp tjenester andre kommuner

17 Ansvarsområde 2300 skole Økning Økning/reduksjon Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsmateriell Pensjonsinnskudd STP Kontormateriell Arbeidsgiveravgift IT-programvare Bevertning Matvarer Stillingsannonse Opplæring Skyss-/ kostgodtgjørelse Skoleskyss Egenandeler Brukerbetaling Pensjonsinnskudd KLP Brukerbetaling Fastlønn Brukerbetaling Matvarer Pensjonsinnskudd STP Fastlønn Arbeidsgiveravgift Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Fastlønn Husleie Kjøp andre kommuner Kjøp fra IKS Kjøp andre kommuner Serviceavtaler Tilskudd private Skoleskyss Kjøp andre kommuner Stillingsannonser Kjøp andre kommuner Annen utgiftsdekning Annet forbruksmateriell Fastlønn statsregulativ Fødselspermisjons refusjon Sykelønnsrefusjon Arbeidsgiveravgift Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Lærebøker Vikarlønn Lærebøker Økt aktivitet Andre læremidler Overtid Andre læremidler Annen lønn Andre læremidler Kjøp andre Andre læremidler

18 Ansvarsområdet 2500 barnehage Økning Økning/reduksjon Refusjon kommuner Refusjon kommuner Sykelønnsrefusjon Refusjon kommuner Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kjøp andre kommuner Arbeidsgiveravgift Annet utstyr Arbeidsgiveravgift Stillingsannonser Annet forbruksmateriell Telefontjenester Arbeidsgiveravgift Vikarlønn Fastlønn Vikarlønn v/sykdom Fastlønn Overtid Fastlønn Annen lønn Tillegg overtid Ansvarsområde 3500 pleie - og omsorg, fysioterapi Økning Økning/reduksjon Lisenser programvare IT-utstyr Pensjonsinnskudd KLP Sysselsettingstiltak Fastlønn Andre statstilskudd Pensjonsinnskudd KLP Andre statstilskudd Arbeidsgiveravgift Andre statstilskudd Annen utgiftsdekning Annet forbruksmateriell Telefontjenester Opplæring Annet utstyr Kjøp andre kommuner Vikarlønn v/vakanse Fastlønn Regulativbestemt lønn Fastlønn Vikarlønn Vikarlønn v/sykdom v/fødselspermisjon Vikarlønn m/lønn Vikarlønn v/sykdom Fastlønn Regulativbestemte tillegg Fastlønn Arbeidsgiveravgift Annen ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Lønn under opplæring Arbeidsgiveravgift Regulativbestemt Arbeidsgiveravgift overtid Overtid Regulativbestemt overtid

19 Arbeidsgiveravgift Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Forsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Medisiner Tekstiler Kjøp andre IT-utstyr Fødselspermisjons Sykelønnsrefusjon refusjon Vikarlønn v/vakanse Fastlønn Vikarlønn ved sykdom Kjøp avlastning Regulativbestemte Kjøp avlastning tillegg Vikarlønn Annen ekstrahjelp v/fødselspermisjon Vikarlønn v/annen permisjon Vikarlønn v/ferie Omsorgslønn Regulativbestemte Omsorgslønn tillegg Overtid Regulativbestemt tillegg overtid Annen ekstrahjelp Annen lønn Telefontjenester Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Forsikringer Sykelønnsrefusjon Annet Telefontjenester forbruksmateriell Driftsutgifter transportmidler Anna forsikring Forsikring bygning Leie transportmidler IT-utstyr Kjøp andre Sykelønnsrefusjon Frafalt fordring Bruk disposisjonsfond Frafalt fordring Bruk disposisjonsfond Frafalt fordring Bruk disposisjonsfond Ansvarsområde 3600 helse Økning Økning/reduksjon Fastlønn Kontormat Pensjon KLP service Arb.giv. avg Sykelønnref Pensjon KLP Fastlønn Skyss/kost Opplæring Sykelønn ref Kjøp fra andre Andre tjenester Annen lønn Fastlønn Vikarlønn ferie Arb.giv.avg Pensjon Vikarlønn ferie

20 Egenandeler Med.forb.varer Datakom Forsikring (NPE) forsikr.ansv Husleie Spesialutst Skyss/kost Egenandeler Medisinsk utstyr Egenandeler Vikarbyrå Vikarlønn ferie Kjøp fra andre Kjøp fra staten Frafalt fordring Overføring staten 300 Reduksjon: Reduksjon: Statstilskudd Egenandeler Ansvaret 5000 kultur Økning Økning/reduksjon Kjøp andre Overføring andre Vikarlønn v/sykdom Sykelønnsrefusjon Serviceavtaler Bøker Andre Overføring andre transporttjenester Kjøp andre Driftstilskudd Overføring andre Driftstilskudd Overføring andre Overføring andre Overføring statstilskudd Tilskudd til videre utdeling Pensjonsinnskudd STP Pensjonsinnskudd KLP Overtid Ansvarsområdet 6500 tekniske tjenester Filmleie Stillingsannonser Overføring andre Økning Økning/reduksjon Pensjonsinnskudd KLP Refusjon fra private Opplæring Refusjon fra private Annet utstyr Refusjon fra private Fastlønn Refusjon fra private Energi Vikarlønn ved sykdom Energi Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmidler Kommunale eiendomsavgifter Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Pensjonsinnskudd KLP Husleieinntekter Arbeidsgiveravgift Husleieinntekter

21 Annet utstyr Husleieinntekter Kjøp fra andre Husleieinntekter Kjøp fra IKS der Husleieinntekter kommunen er deltager Regulativbestemte Fastlønn tillegg fast lønn Sommerhjelp etc Fastlønn Annen lønn og Overtid trekkpliktig godtgjørelse Forsikring kollektiv Fastlønn Velferdstiltak ansatte Annet forbruksmateriell/råvar er/tjenester Arbeidsgiveravgift Energi Driftsutgifter til transportmidler Arbeidsgiveravgift Annet utstyr Arbeidsgiveravgift Kjøp, leie, leasing av Arbeidsgiveravgift transportmidler Kjøp fra andre Arbeidsgiveravgift Annet utstyr Pensjonsinnskudd KLP Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmidler Arbeidsgiveravgift Kjøp fra andre Arbeidsgiveravgift Kommunale eiendomsavgifter Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Sykelønnsrefusjoner Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Fastlønn Fastlønn Energi Vikarlønn ved sykdom Overtid Vikarlønn ved sykdom Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg

22 Pensjonsinnskudd KLP Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmidler Fastlønn Arbeidsgiveravgift Fastlønn Kjemikalier Fastlønn Husleieinntekter Kommunale Husleieinntekter eiendomsavgifter Annet utstyr Husleieinntekter Kjøp fra andre Husleieinntekter Fastlønn Husleieinntekter Fastlønn Husleieinntekter Energi Vikarlønn ved sykdom Renholds-og renovasjonsartikler Energi Kommunale Energi eiendomsavgifter Annet utstyr Energi Kjøp fra andre Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Sykelønnsrefusjoner Energi Kjøp fra IKS der Energi kommunen er deltager Fastlønn Energi Energi Pensjonsinnskudd KLP Energi Arbeidsgiveravgift Energi Kjøp fra andre Energi Fastlønn Energi Kommunale eiendomsavgifter Pensjonsinnskudd KLP Kommunale eiendomsavgifter Arbeidsgiveravgift Kommunale eiendomsavgifter Kjøp fra andre Kommunale eiendomsavgifter Materiell til

23 23 vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Husleieinntekter Fastlønn Husleieinntekter Overtid Husleieinntekter Pensjonsinnskudd KLP Husleieinntekter Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Kjemikalier Arbeidsgiveravgift Kjemikalier Driftsutgifter til transportmidler Annet utstyr Driftsutgifter til transportmidler Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Kjøp fra andre Reparasjoner, drifts-og Kjøp fra andre anleggsmidler Fastlønn Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Arbeidsgiveravgift Fastlønn Informasjon, annonser Kjøp fra andre Driftsutgifter til transportmidler Materiell til vedlikehold av transportmidler Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Fastlønn Service/service-avtaler, Fastlønn drifts- og anleggsmidler Materiell til Fastlønn vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Kjøp fra andre Energi Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Fastlønn Annet utstyr Fastlønn Fastlønn Kjemikalier Datakommunikasjon Opplæring

24 Pensjonsinnskudd KLP Opplæring Energi Arbeidsgiveravgift Energi Kontingenter Energi Service/service-avtaler, Uspesifiserte bygg og drifts- og anleggsmidler anleggstjenester Fastlønn Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Pensjonsinnskudd KLP Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Arbeidsgiveravgift Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Driftsutgifter til Uspesifiserte bygg og transportmidler anleggstjenester Energi Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Lisenser, programvare Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Forsikringer bygninger, eiendommer, anlegg Service/service-avtaler, drifts- og anleggsmidler Fastlønn Service/service-avtaler, drifts- og anleggsmidler Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Andre tjenester Kommunale årsgebyr Pensjonsinnskudd KLP Kommunale årsgebyr Arbeidsgiveravgift Kommunale årsgebyr Datakommunikasjon Kommunale årsgebyr Kontingenter Kommunale årsgebyr Kjøp fra andre Kommunale årsgebyr Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Opplæring Fastlønn Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Opplæring Energi

25 Kommunale eiendomsavgifter Pensjonsinnskudd KLP Kommunale eiendomsavgifter Arbeidsgiveravgift Kommunale eiendomsavgifter Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Lisenser, programvare Uspesifiserte bygg og anleggstjenester Energi Annet utstyr Energi Forsikringer bygninger, eiendommer, anlegg Andre tjenester Kommunale årsgebyr Fastlønn Kommunale årsgebyr Pensjonsinnskudd KLP Kommunale årsgebyr Arbeidsgiveravgift Kommunale årsgebyr Lisenser, programvare Kommunale årsgebyr Annet utstyr Kommunale årsgebyr Andre tjenester Kommunale årsgebyr Kommunale årsgebyr Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Fastlønn Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Fastlønn Pensjonsinnskudd KLP Fastlønn Arbeidsgiveravgift Fastlønn Leie av grunn, Fastlønn festeavgifter Lisenser, programvare Fastlønn Andre tjenester Fastlønn Kjøp fra andre Fastlønn Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Fastlønn Kommunale Kommunale eiendomsavgifter eiendomsavgifter Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger, anlegg Kjøp fra andre Energi Frafalt fordring Bruk disposisjonsfond Reduksjon: Reduksjon: 25

26 Refusjon fra private Arbeidsgiveravgift Husleieinntekter Energi Fastlønn Refusjon fra private Fastlønn Husleieinntekter Festeavgifter Arbeidsgiveravgift Fastlønn Annen avgiftspliktig Fastlønn omsetning Refusjoner fra private Kjøp fra andre Tilknytningsavgift Tilknytningsavgift Tilknytningsavgift Tilknytningsavgift Annen avgiftspliktig omsetning Andre tjenester Kommunestyrets vedtak Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. [Lagre] 26

27 98/12 Årsbudsjett Flå kommune Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 3 Formannskapet /12 4 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 13/12 Formannskapets innstilling 1. Kommuneskatten på inntekt og formue blir å utlikne i samsvar med Stortingets maksimalsatser. 2. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c med 7 promille av takseringsgrunnlagene. 3. Rådmannens forslag til Flå kommunes drifts- og investeringsbudsjett og betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer for 2013 vedtas med følgende endringer: - Økning av midlertidig 20% stilling kr ,- på psykiatritjenesten første halvår Beløpet tas fra kontonr Forbruksavgift på vann reduseres fra kr 30,36 pr. kbm + mva til kr 27,15 pr. kbm + mva. - Forbruksavgift på kloakk reduseres fra kr 24,51 pr. kbm + mva til kr 18,51 pr.kbm + mva. - Abonnementsavgift for kloakk og vann holdes uendret i forhold til Utgiften til interkommunale tjenester reduseres med: IKT Hallingdal kr ,- Felles barnevern Hallingdal kr ,- Kommunerevisjon IKS kr ,- 4. Handlingsprogram og økonomiplan justeres i forhold til vedtatt årsbudsjett for Enstemmig vedtatt 27

28 Kommunestyrets vedtak 1. Kommuneskatten på inntekt og formue blir å utlikne i samsvar med Stortingets maksimalsatser. 2. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c med 7 promille av takseringsgrunnlagene. 3. Rådmannens forslag til Flå kommunes drifts- og investeringsbudsjett og betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer for 2013 vedtas med følgende endringer: - Økning av midlertidig 20% stilling kr ,- på psykiatritjenesten første halvår Beløpet tas fra kontonr Forbruksavgift på vann reduseres fra kr 30,36 pr. kbm + mva til kr 27,15 pr. kbm + mva. - Forbruksavgift på kloakk reduseres fra kr 24,51 pr. kbm + mva til kr 18,51 pr.kbm + mva. - Abonnementsavgift for kloakk og vann holdes uendret i forhold til Utgiften til interkommunale tjenester reduseres med: IKT Hallingdal kr ,- Felles barnevern Hallingdal kr ,- Kommunerevisjon IKS kr ,- 4. Handlingsprogram og økonomiplan justeres i forhold til vedtatt årsbudsjett for Enstemmig vedtatt [Lagre] 28

29 99/12 Reglement for kommunalt tilskudd til unge boligsøkere Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende prinsipp: 1) Tilskuddet blir gitt til førstegangs unge boligsøkende. I tilfeller hvor et par går til anskaffelse av bolig, er det nok at den som søker tilskuddet er førstegangs boligsøkende. 2) Det gis tilskudd om bygging av hus/leilighet har startet det året søker fyller 35 år. 3) Kjøp av borettslagsleilighet likestilles med kjøp av hus og leilighet. Tilskudd gis hvis det er grunnlag etter reglementet. Kommunestyrets behandling Jostein Mæhlum (BL) fremmet forslag på nytt punkt 3; «Kjøp av borettslagsleilighet likestilles med kjøp av hus og leilighet når innskuddet er over kr ,-.» Det ble først stemt over punktene 1 og 2 i rådmannens innstilling. Disse ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling punkt 3 og Jostein Mæhlum (BL) sitt forslag til punkt 3. Jostein Mæhlum sitt forslag til punkt 3 ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer. Kommunestyrets vedtak 1) Tilskuddet blir gitt til førstegangs unge boligsøkende. I tilfeller hvor et par går til anskaffelse av bolig, er det nok at den som søker tilskuddet er førstegangs boligsøkende. 2) Det gis tilskudd om bygging av hus/leilighet har startet det året søker fyller 35 år. Punktene 1 og 2 enstemmig vedtatt. 3) Kjøp av borettslagsleilighet likestilles med kjøp av hus og leilighet. Tilskudd gis hvis det er grunnlag etter reglementet. Punkt 3 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. [Lagre] 29

30 100/12 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune godkjenner de innkomne spillemiddelsøknadene og prioriterer i følgende rekkefølge: 1. Flå kommune, Flerbrukshall 2. Flå Jeger og Fiskerforening, støpt dekke med takoverbygg på eksisterende trapbane og flombelysning. 3. Flå Jeger og Fiskerforening, lerduesti/sportingbane. 4. Flå Skytterlag, rehabilitering av elgbane. 2. kr til NMK Nedre Hallingdal og kr til Støpt dekke med takoverbygg / Jeger- og Fiskeforening i Kommunedelplanens handlingsplan er rullert i forbindelse med behandlingen spillemiddelsøknadene. Kommunestyrets behandling Spørsmål til kommunestyret om Tor Egil Buøen (BL)og Magne Østdahl (BL) er inhabile i saken, da sitter i styret i Flå Jeger og Fiskeforening, og Mats T. Bjerknes (BL) sitter som styremedlem i NMK nedre Hallingdal. Kommunestyret mente ikke at ovennevnte var inhabile i saken. Kommunestyrets vedtak 1. Flå kommune godkjenner de innkomne spillemiddelsøknadene og prioriterer i følgende rekkefølge: 1. Flå kommune, Flerbrukshall 2. Flå Jeger og Fiskerforening, støpt dekke med takoverbygg på eksisterende trapbane og flombelysning. 3. Flå Jeger og Fiskerforening, lerduesti/sportingbane. 4. Flå Skytterlag, rehabilitering av elgbane. 30

31 2. kr til NMK Nedre Hallingdal og kr til Støpt dekke med takoverbygg / Jeger- og Fiskeforening i Kommunedelplanens handlingsplan er rullert i forbindelse med behandlingen spillemiddelsøknadene. Enstemmig vedtatt. [Lagre] 31

32 101/12 Sluttbehandling av detaljregulering for Solheimseter, del av gbnr. 7/4, m.fl. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fast utvalg for Plansaker /12 2 Kommunestyret /12 Fast utvalg for Plansaker har behandlet saken i møte sak 19/12 Planutvalgets innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, godkjennes detaljreguleringsplanen for Solheimseter, del av gbnr.7/4 m.fl. Godkjenningen baserer seg på de vurderinger som er inntatt ovenfor vedr. forholdet til Naturmangfoldloven og at kunnskapsgrunnlaget i forhold til denne lov er tilstrekkelig for å kunne avgjøre saken. Godkjenningen gis på følgende vilkår: 1. Følgende tomter tas ut av planforslaget med den begrunnelse at disse anses å være i konflikt med Naturmangfoldloven: Tomt H26 fordi denne ligger svært nære og dels ut i det sammenhengende myrområdet nord og vest for tomta. Tomt H96 fordi tomta er bratt og det vil medføre store irreversible terrenginngrep å bygge på tomta. Tomt H114 fordi atkomsten til tomta vil gå over og avskjære et myrområde/grøntdrag. 2. Etter en helhetsvurdering tas også følgende tomter ut av planen: Tomt H95 begrunnet med hensynet til naboene. Tomt H48 fordi denne tomta hindrer atkomst frå de omkringliggende tomtene til grøntdrag/skiløype. 3. Reguleringsbestemmelsene 1.1 vedr. parkering endres til: «Det areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt skal inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting med BYA=36 m2, jfr. TEK. Dette gjelder uavhengig av om parkeringsbehovet dekkes ved oppføring av garasje eller carport.» Dette vedtak kan i henhold til Forvaltningsloven påklages innen 3 tre uker fra mottakelsen av dette vedtak. En eventuell klage sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå. Enstemmig vedtatt. 32

33 Kommunestyrets behandling Magne Østdahl erklærte seg inhabil etter forvaltningsloven. Han forlot møtet under behandling av saken. Overing. Vidar Seterstøen orienterte vedrørende saken. Kommunestyrets vedtak I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, godkjennes detaljreguleringsplanen for Solheimseter, del av gbnr.7/4 m.fl. Godkjenningen baserer seg på de vurderinger som er inntatt ovenfor vedr. forholdet til Naturmangfoldloven og at kunnskapsgrunnlaget i forhold til denne lov er tilstrekkelig for å kunne avgjøre saken. Godkjenningen gis på følgende vilkår: 1. Følgende tomter tas ut av planforslaget med den begrunnelse at disse anses å være i konflikt med Naturmangfoldloven: Tomt H26 fordi denne ligger svært nære og dels ut i det sammenhengende myrområdet nord og vest for tomta. Tomt H96 fordi tomta er bratt og det vil medføre store irreversible terrenginngrep å bygge på tomta. Tomt H114 fordi atkomsten til tomta vil gå over og avskjære et myrområde/grøntdrag. 2. Etter en helhetsvurdering tas også følgende tomter ut av planen: Tomt H95 begrunnet med hensynet til naboene. Tomt H48 fordi denne tomta hindrer atkomst frå de omkringliggende tomtene til grøntdrag/skiløype. 3. Reguleringsbestemmelsene 1.1 vedr. parkering endres til: «Det areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt skal inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting med BYA=36 m2, jfr. TEK. Dette gjelder uavhengig av om parkeringsbehovet dekkes ved oppføring av garasje eller carport.» Dette vedtak kan i henhold til Forvaltningsloven påklages innen 3 tre uker fra mottakelsen av dette vedtak. En eventuell klage sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå. Vedtatt med 11 mot 1 stemme. [Lagre] 33

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

Saker til behandling. 89/12 12/00966-2 Søknad om motorferdsel i utmark 8. 90/12 12/01027-2 Endringer i selskapsavtale 2013 - IKA Kongsberg 10

Saker til behandling. 89/12 12/00966-2 Søknad om motorferdsel i utmark 8. 90/12 12/01027-2 Endringer i selskapsavtale 2013 - IKA Kongsberg 10 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.12.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Anders Olav Frydenlund () for Steinar Steinarsson jr. Monica W Tollefsen () for Lone Maja Vasby

Anders Olav Frydenlund () for Steinar Steinarsson jr. Monica W Tollefsen () for Lone Maja Vasby MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 23.02.2012 kl. 9:00-11:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Tor Egil Buøen (), Geir Vidme (), Kristin Gullingsrud

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet.

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet. MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 13.11.2012 kl. 9:00 13:45 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), medlemmer: Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

(Sp), Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H), Torill Thømt (Ap)

(Sp), Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H), Torill Thømt (Ap) MØTEPROTOKOLL - Helse- og sosialutvalget Dato: 04.11.2015 kl. 12:00-18.00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Møtende Audun Aasheim (Nes bygdeliste), Rolf Strand (KrF), Kristin

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 11.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen. Kay Rune Nersund ledet møtet under

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 16.10.2014 kl. 09:30 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll Ann Karin Haugen Helge A.

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3

Delegerte saker 364/12 387/12 tas til orientering. Godkjenning av protokoll fra teknisk utvalg 13.11.12 3 MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 11.12.2012 kl. 9:00 11:00 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:35 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00089-7 I Helsedirektoratet Salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13)

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13) MØTEPROTOKOLL Tekniskutvalg Dato: 22.01.2013 kl. 9:00 13.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), medlemmer: Alf Majormoen

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00-11.30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker MØTEPROTOKOLL Q/ccA) Formannskapet tob3 Dato: Sted: Arkivsak: 05.06.2013 kl. 9:00 17.00 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møtende Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Ståle Skarsgård Eggestøl, Ingolf varamedlemmer: Juven (Nes Høyre) for Wenche Marie Sæbø Ulsaker

Møtende Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Ståle Skarsgård Eggestøl, Ingolf varamedlemmer: Juven (Nes Høyre) for Wenche Marie Sæbø Ulsaker MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg C Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 11:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) medlemmer: Møtende Ole Arvid

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: 1008 (1. etg.), Levanger Rådhus Dato: 24.08.2011 Tid: 14:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.02.2015 kl. 9:00 15:15 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer