SAK 02/15 REKNESKAP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 02/15 REKNESKAP 2014"

Transkript

1 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner eit rekneskapsmessig underskot på kr ,37. Underskotet er teke frå bundne fond Strategisk plan, men er i forslag til vedtak foreslått teke frå disposisjonsfond. Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr og inntekter på kr , inklusive kr i eigeninnsats på prosjekt. Av større budsjettmessige avvik: Bevertning og reise Pensjon Inventar, utstyr Noko meir eigeninnsats på prosjekt enn budsjettert. Disposisjonsfond var på kr ,44. Her er det nytta kr til boka "Historia om Hallingdal". Inntekter frå sal av boka skal attendeførast til disposisjonsfondet. Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse. I forhold til prosjektrekneskapet syner det forbruk, bruk av fond og avsetningar. Her vil det vera variasjonar frå år til år, mykje p.g.a. dei tilskotsrutinar som gjeld i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet. IKT-samarbeidet for Hallingdal og dei ulike prosjekta er ikkje ein del av rekneskapet til Regionrådet. Regionrådet fører rekneskapet for IKT-samarbeidet og i balansen er det avmerka eigen balansepost for dette samarbeidet. Frå og med 2015 vil det her bli endringar. Forslag til vedtak Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2014 med revisoruttale, og at underskot på kr ,37 blir teke frå disposisjonsfond. Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2014 Vedlegg 2: rekneskap 2014 Vedlegg 3: Balanse 2014 Vedlegg 4: Revisoruttale,

2 SAK 02-15, VEDLEGG 1 REKNESKAP 2014, DRIFT REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del Lønn folkevalgte , , , Møtegodtgjersle, folkevalgte , , , Arbeidsgjevaravgift 7 833, , , Bevertning , , , Reklame og profilering 799, Ymse utgifter Regionrådet 6 188, , , Kurs, konferanser , Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig , Skyss- og kostgodtgjersle 3 184, , Reiseutgifter etter utlegg , , Andre driftsutgifter Leige av lokaler 6 703, , Konsulenttjenester og juridisk bistand ,75 640,00 Drift Hallingdal Ungdomsråd , Moms 4 117, , Overføring til andre 6 000, , Fodelte utgifter , Refusjon moms , , Refusjoner fra fylkeskommuner/kommuner , , Tilskot frå kommunar , , , Overføring fra andre Sum prosj/obj: 891 Regionrådet, politisk del 0,00 0,00 0,00 Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del Løn , , , Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, , Motpost skattepliktig fordel , , Pensjon , , , Forsikringar kollektive 1 519, , Arbeidsgjevaravgift , , , Kontormateriell 4 693, , , Bevertning, matvarer (11150) , , , Ymse utgifter administrasjon , , , Porto 3 298, , , Telefon, data , , , Øredifferanser 5,04 70, Reklame, profilering , , , Kurs, konferansar , Reiseutgifter, adm , , , Reiseutgifter etter utlegg , , Husleige , , , Kontingenter 4 120, , , Lisensavgifter , , ,00

3 SAK 02-15, VEDLEGG Div. avgifter, kontingentar, gebyr 2 572, , Gebyr 223,27 109, Kopieringsavtaler Inventar og utstyr , ,00 197, IT-utstyr ,40 518, Tidsskrift/aviser/faglitt , Konsulenttjenester og juridisk bistand Rekneskapsføring/revisjon , , , Moms , , Overføring til andre 8 000, Avsetninger til disposisjonsfond , Avsetninger til bundne fond , , Fordelte utgifter, tilskudd frå Ål kommune , , Refusjon moms , , Refusjon fra fylkeskommuner Tilskot frå kommuner , , , Refusjon fra kommuner Refusjon frå private Intern salg , Overføring frå andre (private) , Renter , , , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond ,37 0, ,62 Eigeninnsats , , ,00 Sum prosj/obj: 891 og 892 0,00 0,00 0,00

4 ÅRSREKNESKAP 2014 PROSJEKTREKNESKAP 817 Lys i alle glas Lisensavgifter 132, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 33, Overføringer til andre , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -33, Andre statlige overføringer , Bruk av bundne fond -132, Samferdsel-reiseliv Bevertning 1 007, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 6 359, Annonseutgifter, stillingsannonser , Reklame og profilering , Skyss- og kostgodtgjersle 4 733, Reiseutgifter etter utlegg 2 259, Leie transportmidler 3 000, Andre driftsutgifter 800, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til andre , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond , Rekruttering til Hallingdal Lisensavgifter 3 744, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 936, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -936, Bruk av bundne fond , Norges friluftshøgskole Konsulenttjenester og juridisk bistand , Bruk av bundne fond , Hallingdal Fast løn , Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, Motpost skattepliktig fordel , Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 759, Arbeidsgjevaravgift ,22 1

5 11150 Matvarer , Bevertning , Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 55, Porto 134, Telefontjenester 3 514, Datakommunikasjon 3 303, Annonseutgifter, stillingsannonser 8 000, Reklame og profilering , Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg , Husleie, leie av lokaler 2 500, Kontingenter 1 331, Lisensavgifter , Gebyr 497, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til kommuner , Andre statstilskot , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner , Refusjon fra private , Overføringer fra andre (private) , Bruk av bundne fond , Is riksveg Bevertning 1 536, Datakommunikasjon 98, Bank- og datatjenester 1 135, Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg , Husleie, leie av lokaler 1 111, Kontingenter , Lisensavgifter 5 788, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Fordelte utgifter , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Tilskudd fra private , Renter av bankinnskudd , Bruk av bundne fond , Hallingambasadører Bevertning 8 158, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 1 760, Husleie, leie av lokaler 1 666, Leie/leasing av utstyr 3 020, Moms generell kompensasjonsordning 1 328,33 2

6 14700 Overføringer til andre , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Tilskudd fra private , Bruk av bundne fond , Byregionar Bevertning , Skyss- og kostgodtgjersle 3 939, Reiseutgifter etter utlegg , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 3 972, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond , Strategisk plan Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 8 000, Arbeidsgjevaravgift 848, Bevertning 5 307, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 458, Reklame og profilering 8 000, Husleie, leie av lokaler 2 000, Kontingenter , Lisensavgifter 360, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 170, Overføringer til kommuner , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -170, Tilskudd fra kommuner , Refusjon fra private -800, Yrkesmessa Kopieringsavtaler 3 985, Moms generell kompensasjonsordning 388, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -388, Bruk av bundne fond , Forsikringar Konsulenttjenester og juridisk bistand , Refusjon fra kommuner , Hallingdal Fotballklubb Overføringer til andre , Bruk av bundne fond ,00 3

7 852 Kompetanse, læring og mestring (HLMT) Fast løn , Motpost skattepliktig fordel -379, Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 379, Arbeidsgjevaravgift , Bevertning , Reklame og profilering 3 552, Skyss- og kostgodtgjersle 4 557, Reiseutgifter etter utlegg 1 841, Gebyr 50, Konsulenttjenester og juridisk bistand 4 067, Moms generell kompensasjonsordning 1 384, Overføringer til kommuner 400, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjoner fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner , Bruk av bundne fond , Vannområdene Hallingdal og Valdres Fast løn , Trekkpliktig tenestetelefon 4 392, Motpost skattepliktig fordel , Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 759, Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 700, Bevertning , Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 920, Telefontjenester 792, Opplæring , Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg , Husleie, leie av lokaler , Kontingenter 7 970, IT-utstyr 6 150, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til kommuner , Avsetninger til bundne fond , Fordelte utgifter , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Tilskudd fra kommuner , Lokalmedisinske tenester for Hallingdal Fast løn , Motpost skattepliktig fordel -759,96 4

8 10900 Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 759, Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 594, Bevertning 6 195, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 231, Porto 157, Reklame og profilering 280, Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg 1 327, Leie transportmidler , Kontingenter 2 741, Lisensavgifter 176, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 1 256, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Refusjon fra kommuner , Andre statlige overføringer , Vassfaret Bjørnepark Overføringer til kommuner , Bruk av bundne fond , Historia om Hallingdal Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 6 400, Møtegodtgjersle, folkevalgte 8 800, Arbeidsgjevaravgift 1 611, Kontormateriell 5 808, Matvarer 1 656, Bevertning 9 510, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Porto 134, Annonseutgifter, stillingsannonser 9 968, Skyss- og kostgodtgjersle 7 059, Reiseutgifter etter utlegg 5 613, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 3 658, Overføringer til andre , Avgiftsfritt salg av varer og tjenester , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra kommuner , Refusjon fra private , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond ,38 5

9 876 Hallingdal Ungdomsråd Fast løn , Matvarer 278, Bevertning , Reklame og profilering , Husleie, leie av lokaler , Lisensavgifter 132, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til kommuner , Overføringer til andre 6 000, Avsetninger til bundne fond 7 632, Andre statstilskot , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Inn på Tunet Løftet Fast løn , Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 1 800, Pensjonsinnskot KLP , Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 6 000, Bevertning 6 008, Skyss- og kostgodtgjersle 8 507, Reiseutgifter etter utlegg 679, Kontingenter 7 200, Overføringer til andre , Andre statstilskot , Refusjon fra kommuner , Refusjon fra private , Bruk av bundne fond , Ny heimeside Hallingdal Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond , Fjellregionsamarbeidet Skyss- og kostgodtgjersle 2 173, Kontingenter , Tilskudd fra kommuner , SMB Utvikling Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning ,50 6

10 17009 Andre statstilskot , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Trafikktryggleik i Hallingdal Annet utstyr 3 750, Bruk av bundne fond ,00 7

11 SAK 02-15, VEDLEGG 3 ÅRSREKNESKAP 2013, BALANSE EIENDELER Rekneskap 2014 Reknskap 2013 Omløpsmidler , ,92 Herav: Kortsiktige fordringer , , Tilgode momskompensasjon, ny ordning , , Bufferlager IKT , , IK personal løn , , Lisenser ,00 0, Yrkesmessa 0, , Skjønnsmidler IKT 0, , Sikker Sone 0, , Historia om Hallingdal 0, , Web/Intranett 0, , Inn på Tunet ,31 0, Regionrådet adm.del ,00 0, SMB Utvikling ,00 0, Trafikktryggleik Hallingdal , , Uteståande krav private , ,67 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Regionrådet - Sparebank , , Regionrådet - Sparebank1: ,00 667, Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , ,74 SUM EIENDELER , ,92 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,84 Herav: Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond Regionrådet , ,18 Bundne driftsfond , , Lys i alle glas , , Fjell og fjord nett , , Hallingdal , , I/s rv , , Hallingambassadører 0, , Strategisk plan for Hallingdal , , IKT-koordinator , , Forum nye Bergensbanen 667,00 667, forsikring , , Integreringsprosjekt Hallingdal , , Regionalt næringsfond , , Gjensidig samarbeid , , Kompetanse, læring og mestring (HLMT 0, , Hallingdal Fotballklubb 0, ,00

12 SAK 02-15, VEDLEGG Vannområdene Hallingdal og Valdres , , Lokalmedisinske tenester for Halling ,62 0, Vassfaret Bjørnepark , , Vassdragsovervåking , , Hallingdal Ungdomsråd /(HUR) , , Inn på Tunet Løftet 0, , Ny heimeside Regionrådet , , Breiband Hallingdal , , Energi og klimaplan , , Trafikktryggleik 0,09 264, Breiband Nordbygdane og Rukkedalen , ,00 Kortsiktig gjeld , ,08 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Derivater 0,00 0,00 Konsernintern kortsiktig gjeld , , Leverandørgjeld via remitteringssyst , , Leverandørgjeld , ,25 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,92

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLAR TIL HALLINGDAL ETABLERERSENTER, 2012

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLAR TIL HALLINGDAL ETABLERERSENTER, 2012 SAK 46/12 SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLAR TIL HALLINGDAL ETABLERERSENTER, 2012 Saksopplysning Det er motteke søknad frå Hallingdal Etablerersenter, dat. 4.6.2012, om eit utviklingstilskot på kr. 250.000, for

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER SAK 20/15 SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER Saksopplysning Det er motteke søknad frå på kr. 300.000 for 2015. Aktivitetane til Hallingdal etablerersenter etablerarrettleiing og kursing som ein forlenga

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLAR TIL HALLINGDAL ETABLERERSENTER, 2011

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLAR TIL HALLINGDAL ETABLERERSENTER, 2011 SAK 37/11 SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLAR TIL HALLINGDAL ETABLERERSENTER, 2011 Saksopplysning Det er motteke søknad frå, dat. 27.5.2011, om eit utviklingstilskot på kr. 225.000, for 2011. I perioden 2002 2006

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2009/60 Notater Randi Strand Notater Kyrkjeleg rapportering 2009 Fellesråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for rekneskap Desember 2009 Avdeling for nasjonalregnskap

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 3/ 2014 MANDAG 22. SEPTEMBER KL.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa 16.juni 2011, K-sak 42/2011 og opna 26.okt 2012. Luster kommune eig eigedomen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer