BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT"

Transkript

1 BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

2 INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad over kroner som kan lånefinansierast, avskrivast og avhendast. Gjentakande, årlege kostnadar blir sett på som driftskostnad og må finansierast i driftsbudsjettet. I løpet av 2016 vil økonomireglementet bli revidert og det blir vil bli gjeve innspel til ytterlegare definisjonar. Andre definisjonar - rekneskapsbegrep: GKRS definisjon Budsjett og oppfølging av budsjett Rapportar Budsjettet blir vedteke med beløp som skal finansierast. Kvar investering får eit prosjektnummer og kvar investering blir følgd særskild. Budsjettrapport Budsjettskjema 2A og 2B gir eit oversyn over korleis ein finansierar investeringane og kva for prosjekt dei skal finansiere. Løpande rapportar Det blir utarbeidd perioderapportar der investeringsprosjekta blir avslutta pr. periode. Avvik blir rapportert i perioderapportane. Årsrekneskap Budsjettskjema 2A og 2B med prosjektrekneskap.

3 BUDSJETTSKJEMA 2A BUDSJETTSKJEMA 2A - FORDELING

4

5 INVESTERINGER B 2016

6 Prosjekt: 013 Vatn - rehabilitering Torstadvegen Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Sum ansvar: 4310 Vannverket Sum prosjekt: 013 Vatn - rehabilitering Torstadvegen Prosjekt: 016 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Sum ansvar: 4310 Vannverket Sum prosjekt: 016 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Prosjekt: 017 Nødstrømsaggregat Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Spesialutstyr Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Sum ansvar: 4310 Vannverket Sum prosjekt: 017 Nødstrømsaggregat Prosjekt: 018 Driftskontroll Gol RA Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Sum ansvar: 4310 Vannverket Sum prosjekt: 018 Driftskontroll Gol RA Prosjekt: 029 VA Klemma Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Sum ansvar: 4310 Vannverket Sum prosjekt: 029 VA Klemma Prosjekt: 033 Kloakk - rehabilitering Torstadvegen Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3531 Kloakknett

7 Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg Sum prosjekt: 033 Kloakk - rehabilitering Torstadvegen Prosjekt: 035 Innløp Golsfjellet renseanlegg Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3531 Kloakknett Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg Sum prosjekt: 035 Innløp Golsfjellet renseanlegg Prosjekt: 036 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3531 Kloakknett Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg Sum prosjekt: 036 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Prosjekt: 037 Nødstrømsaggregat Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett Spesialutstyr Sum tjeneste: 3531 Kloakknett Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg Sum prosjekt: 037 Nødstrømsaggregat Prosjekt: 038 Driftskontroll Gol RA Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3531 Kloakknett Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg Sum prosjekt: 038 Driftskontroll Gol RA Prosjekt: 039 Gol renseanlegg - mellomtak Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3531 Kloakknett Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg Sum prosjekt: 039 Gol renseanlegg - mellomtak Prosjekt: 053 IKT Hallingdal Ansvar: 8140 IKT - Hallingdal 2

8 Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid ( 27) IT-utstyr Moms generell kompensasjonsordning Kompensasjon investering Sum tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid ( 27) Sum ansvar: 8140 IKT - Hallingdal Sum prosjekt: 053 IKT Hallingdal Prosjekt: 088 Trafikksikring Ansvar: 4350 Kommunale vegar Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) Investering i bygg og anlegg Moms generell kompensasjonsordning Kompensasjon investering Tilskudd fra fylkeskommuner Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) Sum ansvar: 4350 Kommunale vegar Sum prosjekt: 088 Trafikksikring Prosjekt: 089 VA - Klemma Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 3531 Kloakknett Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg Sum prosjekt: 089 VA - Klemma Prosjekt: 158 Løpebane - Hallingmo Ansvar: 4400 Bygg og drift Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Investering i bygg og anlegg Moms generell kompensasjonsordning Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering Moms investering Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering Sum ansvar: 4400 Bygg og drift Sum prosjekt: 158 Løpebane - Hallingmo Prosjekt: 161 Gol skule Ansvar: 0026 Nye Gol Skole Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Investering i bygg og anlegg Moms generell kompensasjonsordning Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 3

9 07280 Moms investering Kompensasjon investering Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole Sum prosjekt: 161 Gol skule Prosjekt: 162 Gol skule - kroppsøvingslokal Ansvar: 0026 Nye Gol Skole Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Investering i bygg og anlegg Moms generell kompensasjonsordning Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Investering i bygg og anlegg Moms generell kompensasjonsordning Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering Kompensasjon investering Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole Sum prosjekt: 162 Gol skule - kroppsøvingslokal Prosjekt: 165 Gol skule - infrastruktur Ansvar: 0026 Nye Gol Skole Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Investering i bygg og anlegg Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole Sum prosjekt: 165 Gol skule - infrastruktur Prosjekt: 166 Gol skule - undervisningsutstyr Ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg IT-utstyr Moms generell kompensasjonsordning Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering Kompensasjon investering Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering Sum ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo Sum prosjekt: 166 Gol skule - undervisningsutstyr Prosjekt: 198 Utskifting/kjøp utstyr komm.teknisk Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 4

10 02100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Sum ansvar: 4310 Vannverket Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett Kjøp, leie og leasing av transportmidler Sum tjeneste: 3531 Kloakknett Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg Sum prosjekt: 198 Utskifting/kjøp utstyr komm.teknisk Prosjekt: 199 Kjøp og salg av Grunn og Eiendommer Ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift Tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer Bruk av lån Sum tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer Sum ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift Sum prosjekt: 199 Kjøp og salg av Grunn og Eiendommer Prosjekt: 298 Kjøp av aksjer og andeler Ansvar: 1100 Rådmann Tjeneste: 1721 Pensjon Kjøp av aksjer/andeler Sum tjeneste: 1721 Pensjon Sum ansvar: 1100 Rådmann Ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter Tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond Sum tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner Sum ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter Sum prosjekt: 298 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 T O T A L T 0 0 5

11 DRIFTSBUDSJETT 2016 Definisjon driftskostnader og driftsinntekter? I driftsbudsjettet budsjetterast alle løpande inntekter og kostnader. Med løpande inntekter meinast inntekter som kommunen mottek årleg eller med ikkje alt for stort mellomrom. Dømer er skatteinntekter, rammetilskot, øyremerka driftstilskot, kommunale gebyrer, leigeinntekter og eigenbetaling for kommunale tenester. Løpande kostnader er t.d. lønskostnader og anskaffing av varer og tenester som nyttast i den løpande og årlege tenesteproduksjonen samt tilskot og overføringar til andre. I tillegg kan ein nytte løpande inntekter til å finansiere investeringar, men slik at investeringskostnaden blir synt i investeringsbudsjettet. Andre definisjonar - rekneskapsbegrep: GKRS definisjon Brutto driftsresultat Differansen mellom løpande inntekter (driftsinntekter) og løpande kostnader (driftskostnader) med tillegg av avskrivingar blir kommunen sitt brutto driftsresultat. I løpande kostnader kan også inngå bruk av tidlegare års avsetningar. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er brutto driftsresultat justert for netto rentekostnader, gjeldsavdrag, finansinntekter som utbytte og korreksjon/utlikning av avskrivingane som inngår i Brutto driftsresultat. Netto driftsresultat skal i utgangspunktet syne om kommunelova sine balansekrav er oppfylt, dvs. at kommunen kan dekke renter og avdrag på lån samt naudsynlege avsetningar til bundne driftsfond og ev. inndekking av tidlegare års underskot. Overskot/underskot mindreforbruk/meirforbruk I budsjettsamanheng er begrepet av liten viktighet. Budsjettet blir gjort opp i balanse.

12 Rapportar: Budsjettrapport Budsjettskjema 1A gir eit oversyn over kor mykje avdelingane/verksemdene får til disposisjon frå frie og disponible inntekter korrigert for netto finansinntekter/kostnader og korrigert for netto avsetningar til fond og ev. dekning av tidlegare års meirforbruk. Skjema 1A seier også noko om kommunen har budsjettert å nytte driftsinntekter til å finansiere investeringar. Budsjettskjema 1B seier korleis avdelingane eigenfinansierer drift og kor mykje ressursar i pengar dei nyttar til oppgåvene sine. Løpande rapportar Det blir utarbeidd perioderapportar der driftskostnader og inntekter blir følgd opp pr. periode. Avvik blir rapportert i perioderapportane. Årsrekneskap Budsjettskjema 1A og 1B. Rekneskapet skal rapporterast på same nivå som budsjettet er vedteke. KOSTRA Kommunane må rapportere sin verksemd til SSB etter ein eigen kontoplan og etter definerte funksjonar. Desse er i stor grad i samsvar med tenestekontoplanen til kommunen. Administrasjonen har ein kontinuerleg revisjon av intern organisering, samt KOSTRA artar og tenester. Følgjande vesentlege endringar er gjort frå 2016: Ansvar Teneste Kommentar Diverse Gol barneskole budsjettert Gol ungdomsskole budsjettert Gol skole på Hallingmo budsjettert Kommunalsjef for Oppvekst og kultur er oppretta på teneste 1201 (Administrativ leiing) Kommunalsjef for Helse og omsorg er flytta frå teneste 2331 (Helseførebyggande tiltak) til teneste 1201 (Administrativ leiing) Introduksjonsprogrammet til flyktningar er flytta til ansvar 3330 (sjå også ansvar 8330). Det er også kostnader til teneste 2751 på Læringssenteret (sjå ansvar 3151) Kommunalsjef flyttet frå teneste 3011 (Plansaksbehandling) til 80 % teneste 1201 (Administrativ leiing) og 20 % teneste 3251

13 BUDSJETTSKJEMA 1A BUDSJETTSKJEMA 1A - FORDELING

14

15 DRIFTSBUDSJETT Felles kostnader Avskrivninger Andre felleskostnader

16 Ansvar: 0000 Til fordeling Tjeneste: 1207 IKT Avskrivninger Sum tjeneste: 1207 IKT Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler Avskrivninger Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Avskrivninger Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg Avskrivninger Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Avskrivninger Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Tjeneste: 2341 Aktivisering Avskrivninger Sum tjeneste: 2341 Aktivisering Tjeneste: 2411 Legetjenester Avskrivninger Sum tjeneste: 2411 Legetjenester Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Avskrivninger Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste Avskrivninger Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste Tjeneste: 2611 Institusjoner Avskrivninger Sum tjeneste: 2611 Institusjoner Tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon Avskrivninger Sum tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon Tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger Avskrivninger Sum tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom Avskrivninger Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) Avskrivninger Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering)

17 Tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester Avskrivninger Sum tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester Tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann Avskrivninger Sum tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Avskrivninger Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling Avskrivninger Sum tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling Tjeneste: 3531 Kloakknett Avskrivninger Sum tjeneste: 3531 Kloakknett Tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l Avskrivninger Sum tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l Tjeneste: 3551 Renovasjon Avskrivninger Sum tjeneste: 3551 Renovasjon Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Avskrivninger Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus Avskrivninger Sum tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus Tjeneste: 3901 Den norske kirke Avskrivninger Sum tjeneste: 3901 Den norske kirke Tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger Sum ansvar: 0000 Til fordeling 0 0 Ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer Tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger Leie av grunn, festeavgifter Festeavgifter Sum tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom Avsetninger til disposisjonsfond Husleieinntekter

18 16301 Festeavgifter Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom Tjeneste: 3352 Offentlige toaletter Renholdstjenester Kjøp fra andre, driftsavtaler Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 3352 Offentlige toaletter Sum ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer T O T A L T

19 DRIFTSBUDSJETT

20 Ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord Tjeneste: 1001 Politisk ledelse Lønn folkevalgte Møtegodtgj folkevalgte Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Informasjon Annonseutgifter, stillingsannonser Reklame og profilering Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser Driftsutgifter til transportmidler Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg Kontingenter Diverse avgifter, lisenser osv IT-utstyr Tidsskrift, aviser, abonnement Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Overføringer til andre Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse Tjeneste: 1002 Valg Overtid Møtegodtgj folkevalgte Arbeidsgjevaravgift Bevertning Annet kjøp av tjenester og varer Opplæring Lisenser programvare Spesialutstyr Kjøp fra andre Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1002 Valg Tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/utvalg Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/utvalg Tjeneste: 1801 Eldreråd Møtegodtgj folkevalgte Arbeidsgjevaravgift Annet kjøp av tjenester og varer Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser Sum tjeneste: 1801 Eldreråd

21 Tjeneste: 1805 Til formannskapets disposisjon Res. bevilgninger/avsetninger Sum tjeneste: 1805 Til formannskapets disposisjon Sum ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord Ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon Tjeneste: 1001 Politisk ledelse Møtegodtgj folkevalgte Arbeidsgjevaravgift Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse Tjeneste: 1101 Revisjon Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Sum tjeneste: 1101 Revisjon Sum ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon Ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd Tjeneste: 3901 Den norske kirke Husleie, leie av lokaler Renholdstjenester Andre tjenester Internkjøp Overføringer til andre Sum tjeneste: 3901 Den norske kirke Sum ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd Ansvar: 1100 Rådmann Tjeneste: 1201 Administrativ leiing Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Datakommunikasjon Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser Andre oppgavepliktige godtgjørelser Kontingenter Inventar IT-utstyr Tidsskrift, aviser, abonnement Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Reserverte bevilgninger/avsetninger lønn Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing

22 Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Opplæring Kontingenter Lisenser programvare Andre tjenester Refusjon til fylket Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Lønn uten fast hjemmel Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Skyss/kostodtgjersle Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap Andre tjenester Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Sum tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap Sum ansvar: 1100 Rådmann Ansvar: 2100 Sekretariat Tjeneste: 1205 Informasjonsteneste Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Annet kjøp av tjenester og varer Informasjon Opplæring Skyss/kostodtgjersle Kontingenter Diverse avgifter, lisenser osv IT-utstyr Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Fordelte utgifter Kompensasjon for merverdiavgift Internsalg Sum tjeneste: 1205 Informasjonsteneste Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Annet kjøp av tjenester og varer

23 11300 Porto Telefontjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser Kontingenter Lisensavgifter Kopieringsavtaler Inventar Kontormaskiner IT-utstyr Leie/leasing av utstyr Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Mva generell kompensasjonsordning Annen avgiftspliktig omsetning Annen avgiftspliktig omsetning - utgår Fordelte utgifter Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon fra kommuner Internsalg Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Sum ansvar: 2100 Sekretariat Ansvar: 2130 Kommunehuset Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg Husleie, leie av lokaler Mva generell kompensasjonsordning Husleieinntekter Annen avgiftspliktig omsetning Annen avgiftspliktig omsetning - utgår Fordelte utgifter Kompensasjon for merverdiavgift Internsalg Andre renteinntekter Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler Sum ansvar: 2130 Kommunehuset Ansvar: 2200 Løns- og personalavd Tjeneste: 1203 Personaltenester Fast lønn Lønn uten fast hjemmel Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser Inventar

24 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement Kjøp, leie og leasing av transportmidler Mva generell kompensasjonsordning Fordelte utgifter Kompensasjon for merverdiavgift Internsalg Sum tjeneste: 1203 Personaltenester Tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte Fast lønn Lønn uten fast hjemmel Lærlinger Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Bevertning Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Driftsutgifter til transportmidler Forsikringer - personell Kontingenter Kjøp, leie og leasing av transportmidler Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon fra private Sum tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Rimelige lån i arbeidsforhold Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling Opplæring Sum tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige Rimelige lån i arbeidsforhold Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Informasjon Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Sum ansvar: 2200 Løns- og personalavd Ansvar: 2300 Økonomiavdeling Tjeneste: 1202 Økonomitenester Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell

25 11303 Bank- og datatjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser Lisenser programvare Diverse avgifter, lisenser osv Gebyr IT-utstyr Tidsskrift, aviser, abonnement Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Mva generell kompensasjonsordning Frafalte fordringer Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Rettsgebyr Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter Fordelte utgifter Kompensasjon for merverdiavgift Internsalg Andre renteinntekter Sum tjeneste: 1202 Økonomitenester Sum ansvar: 2300 Økonomiavdeling Ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Telefontjenester Reklame og profilering Lisenser programvare Diverse avgifter, lisenser osv Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Tjeneste: 1207 IKT Lisensavgifter Lisenser programvare Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Mva generell kompensasjonsordning Annen avgiftspliktig omsetning Annen avgiftspliktig omsetning - utgår Fordelte utgifter Kompensasjon for merverdiavgift Internsalg Sum tjeneste: 1207 IKT Sum ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol Ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar Tjeneste: 1201 Administrativ leiing Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning

26 11209 Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser Inventar Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing Sum ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar Ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane Tjeneste: 2022 PP-teneste Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Sum tjeneste: 2022 PP-teneste Tjeneste: 2231 Skoleskyss Skoleskyss Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss Sum ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane Ansvar: 3111 Gol skule Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Fast lønn Fastløn statsregulativ Vikarløn v/sjukdom Vikarløn statsregulativ Vikarløn seniortiltak Lønn uten fast hjemmel Overtid Anna løn og trekkpl. godtgjøring Pensjonsinnskot KLP Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Fritt skolemateriell Arbeidsmateriell Skoleboksamlinger Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt Bevertning Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Velferdstiltak brukere Annet kjøp av tjenester og varer Porto Telefontjenester Informasjon Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester

27 11952 Lisenser programvare Kopieringsavtaler Inventar Kontormaskiner IT-utstyr Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler Andre tjenester Kjøp fra andre kommuner Mva generell kompensasjonsordning Statstilskudd opplæring Andre statstilskudd Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon fra kommuner Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Tjeneste: 2023 Tilpassa underv og spes underv grunnskule Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2023 Tilpassa underv og spes underv grunnskule Tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule Fast lønn Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Lærebøker Andre læremidler Lisenser programvare Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule Tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Telefontjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Inventar IT-utstyr Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud Tjeneste: 2231 Skoleskyss Skoleskyss Mva generell kompensasjonsordning

28 17290 Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss Sum ansvar: 3111 Gol skule Ansvar: 3114 Ungdomsskulen Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Fast lønn Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot KLP Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Fritt skolemateriell Arbeidsmateriell Skoleboksamlinger Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Bevertning Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Velferdstiltak brukere Annet kjøp av tjenester og varer Porto Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Kontingenter Lisenser programvare Kopieringsavtaler Inventar IT-utstyr Annet utstyr Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler Andre tjenester Internkjøp Kjøp fra andre kommuner Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Sum ansvar: 3114 Ungdomsskulen Ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Fast lønn Fastløn statsregulativ Vikarløn v/sjukdom Vikarløn statsregulativ Vikarløn seniortiltak Lønn uten fast hjemmel Overtid Anna løn og trekkpl. godtgjøring Pensjonsinnskot KLP Pensjonsinnskot STP

29 10990 Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Fritt skolemateriell Arbeidsmateriell Skoleboksamlinger Andre læremidler Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Velferdstiltak brukere Annet kjøp av tjenester og varer Porto Telefontjenester Informasjon Opplæring Skyss/kostodtgjersle Kontingenter Lisenser programvare Kopieringsavtaler Inventar Kontormaskiner IT-utstyr Annet utstyr Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler Andre tjenester Kjøp fra andre kommuner Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon fra kommuner Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre læremidler Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Telefontjenester Annonseutgifter, stillingsannonser IT-utstyr Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud Sum ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo Ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker

30 11055 Andre læremidler Bevertning Verneutstyr og bekledning Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte Filmleie Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar IT-utstyr Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg Kjøp fra andre, driftsavtaler Mva generell kompensasjonsordning Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon fra kommuner Refusjon fra private Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Sum tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Andre læremidler Andre tjenester Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Sum ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter Ansvar: 3132 Vesterhuset Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning

31 16000 Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Andre statstilskudd Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter Sum ansvar: 3132 Vesterhuset Ansvar: 3133 Breidok Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Fast lønn

32 10303 Lønn uten fast hjemmel Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Andre statstilskudd Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter Sum ansvar: 3133 Breidok Ansvar: 3134 Rotneim Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Sum ansvar: 3134 Rotneim

33 Ansvar: 3135 Åsgardane Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Lønn uten fast hjemmel Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Sum ansvar: 3135 Åsgardane Ansvar: 3136 Øygardane Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Kompensasjon for merverdiavgift

34 Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Sum ansvar: 3136 Øygardane Ansvar: 3137 Hallingmo barnehage Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Sum ansvar: 3137 Hallingmo barnehage Ansvar: 3150 Gol Vaksenopplæring Tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens 4A Fast lønn Fastløn statsregulativ Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Vikarløn statsregulativ Anna ekstrahjelp Lønn uten fast hjemmel

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

BUDSJETT 2017 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2017 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2017 INVESTERING OG DRIFT Foto: Jørn Magne Forland 1 INVESTERINGSBUDSJETT 2017 Definisjon kva er ei investering? Økonomireglementet punkt 11.6.1: 11.6.1 Investering Som investering reknast ein

Detaljer

BUDSJETT 2015 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2015 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2015 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2015 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

BUDSJETT 2014 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2014 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2014 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld anskaffing av gjenstand med ein kostnad over

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

SAK 01/16 REKNESKAP 2015

SAK 01/16 REKNESKAP 2015 SAK 01/16 REKNESKAP 2015 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2015. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

SAK 16/11 REKNESKAP 2010

SAK 16/11 REKNESKAP 2010 SAK 16/11 REKNESKAP 2010 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2010. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

SAK 01/12 REKNESKAP 2011

SAK 01/12 REKNESKAP 2011 SAK 01/12 REKNESKAP 2011 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2011. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor 4. Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor Økonomisk oversyn - drift: Eit av skjemaene som er obligatorisk ved rekneskap er skjemaet som er synt nedanfor. Det grøne feltet er revidert

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

SAK 19/07 REKNESKAP 2006

SAK 19/07 REKNESKAP 2006 SAK 19/07 REKNESKAP 2006 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2006. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

SAK 01/14 REKNESKAP 2013

SAK 01/14 REKNESKAP 2013 SAK 01/14 REKNESKAP 2013 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2013. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Ål kommune BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Hovudoversiktar Detaljbudsjett-drift Oversyn investeringsprosjekt Oversyn saldo på fond Oversyn vedtekne sparetiltak

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer