Den fors ken de te ra peut re flek sjo ner over forsk nings etikk og kva li ta tiv me to do lo gi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den fors ken de te ra peut re flek sjo ner over forsk nings etikk og kva li ta tiv me to do lo gi"

Transkript

1 Fag ar tik kel El len Sæ ter Han sen Vest re Vi ken HF, Sy ke hu set Bus ke rud Bengt Karls son Av de ling for hel se fag, Høg sko len i Bus ke rud Den fors ken de te ra peut re flek sjo ner over forsk nings etikk og kva li ta tiv me to do lo gi I re la sjo nen mel lom den fors ken de te ra peut og del ta ge re i en forsk nings pro sess opp står forsk nings etis ke og me to do lo gis ke di lem ma er, som (a) sen si ti ve te ma er (b) nær het og dis tan se og (c) ana ly se og tolk ning. Vi vil be ly se di lem ma ene gjen nom den på gå en de doktorgradsstudien «Sam spill mel lom for eldre og premature barn». Te ra peu ten som også vil fors ke, vil møte rol le kon flik ter. I re la sjo nen mel lom den fors ken de te ra peut og del ta ge re i forsknings pro ses ser opp står forsk nings etis ke og me to do lo gis ke di lem ma er som (a) sen si tive te ma er (b) nær het og dis tan se, og (c) ana ly se og tolk ning. Etter vårt syn ram mer di lem ma ene i sær lig grad kva li ta ti ve forsknings til nær min ger, der det be nyt tes uli ke in ter vju for mer med og ob ser va sjon av infor man ter. Be gre pet fors ken de te ra peut bru kes om en fag per son som har pa ral lel le rol ler og kom pe tan se som både fors ker og te ra peut. Sta dig fle re fag per so ner innehar beg ge rol ler i sitt dag li ge ar beid. Det er økt sat sing på forsk nings- og ut vik lings arbeid i lo ka le og re gio na le hel se fo re tak. Spe sia listhel se tje nes ten er til delt et ut vi det an svar for opp byg ging og ut vik ling av kunn skap i kli nisk, pa si ent ret tet forsk ning in nen for soma tikk, psy kisk hel se og rus be hand ling (st. meld. nr.20 ( )). Kli nisk forskning ut vik ler kunn skap som skal bi dra til kva li tets ut vik ling og forsk nings ba sert praksis til nyt te for pa si en ter og de res på rørende. Den ne ut vik lin gen frem mer økt forsk ning med ty de li ge kli nis ke fokus i form av nær het til egne klien ter og egen arbeids plass, samt økt bruk av kva li ta ti ve forsk nings til nær min ger (Eke land, 2003; Flåm, 2008; Hem, 2008; Karls son, Borg & Kim, 2008; Skår de rud, 2008). Pa ral lell kom pe tan se og er fa ring som fors ken de tera peut kan bety en gjen si dig be ri kel se og frem me en po si tiv in ter ak sjon i det di rek te mø tet med forsk nings del ta ger ne. Samtidig ford rer det en økt be visst het og re flek sjon over hvor dan de pa ral lel le rol le ne på vir ker hver andre, og de di lem ma er som kan oppstå i spen net mel lom rol le ne. Den fors kende te ra peut må klar gjø re sine for skjel lige rol ler i uli ke kon teks ter (Den na sjo nale forsk nings etis ke ko mi té for sam funns viten skap og hu ma ni ora, 2003; Norsk psykologforening, 1998). Etis ke di lem ma er bør iden ti fi se res og re flek te res over i alle de ler av forsk nings pro ses sen: fra ideen til forsknings stu dien til forsk nings for mid ling. Dilem ma ene om hand ler pro blem stil ling, forsk nings spørs mål, fore spør sel om del tagel se, inn hen ting av skrift lig in for mert samtyk ke, mø tet med del ta ge re i stu dien, koding og ana ly se ring av ma te ria let samt formid ling (Fan gen, 2004; Kva le & Brinkmann, 2009; Mal te rud, 2008). Noen di lem ma er kan for ut ses og in te gre res i forsk nings planleg gin gen. And re blir ty de li ge og må tas stil ling til gjen nom forsk nings pro ses sen. Fag li ge og etis ke ret nings lin jer for me disinsk, hel se fag lig og samfunnsvitenskaplig forsk ning sam men med fi lo so fis ke og etis ke teo rier kan støt te re flek sjo nen rundt etis ke di lem ma er (Bon de vik & Bo stad, 2003; Kva le & Brinkmann, 2009; Ru yter, Før de & Sol bakk, 2007). Den fors ken de te ra peut i kva li tativ forsk ning En kva li ta tiv forsk nings til nær ming er veleg net til å stu de re so siale fe no me ner. En sent ral mål set ting er å be skri ve og for stå men nes ke li ge sam spill og væ re må ter og gjø re dem til gjen stand for ana ly se og tolkning. En kva li ta tiv til nær ming gir mulig heter til å gjø re un der sø kel ser i dyb den. Forske ren kom mer tett på det el ler de som stude res. I ob ser va sjons stu di er er må let å stu de re at ferd i så na tur li ge kon teks ter som mu lig. Data inn hen tes i in for man te nes natur li ge mil jø. Fors ke ren kan tref fe in forman te ne ved fle re an led nin ger for å ut vik le kunn skap om pro ses ser og at ferds mønst re over tid. Det te bi drar til å kom pli se re forsker rol lens mu li ge ide al som ikke-del ta gende ob ser va tør. Når en stu de rer men nes kers so siale ver den, er det van ske lig å ikke bli en del av den (At kin son & Ham mers ley, 1044 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

2 Vitenskap og psykologi Hansen & Karlsson: Den forskende terapeut 1998). Fors ke rens tilstede væ relse som obser va tør el ler in ter vju er kan på vir ke og farge den ob ser ver te at fer den og sva re ne som gis. I kva li ta tiv forsk ning er fors ke ren instru ment, ana ly sa tor og for tol ker. Fors keren må føl ge lig både kun ne ob ser ve re, høre og evne å se på in for man te ne med em pa ti og sym pa ti (Kva le & Brinkmann, 2009). Det sent rale er å be skri ve og ar ti ku le re infor man te nes sub jek ti ve opp le vel ser av det stu der te fe no me net. Informantene har egne perspektiver på fenomenet, de analyserer seg selv, egen og andre deltageres atferd. Fors ke ren har en åpen og und ren de hold ning, og tolk nin gen in klu de rer perspek ti ve ne og stem me ne til del ta ger ne i stu dien. Å in klu de re in for man te nes stemmer i forsk nings pro ses sen med vir ker til flere per spek ti ver i ana ly sen. Det gir en ut dypen de for stå el se av de stu der te fe no me nene. Fors ke ren har en forsk nings etisk for plik tel se til å for mid le ak tø re nes his to rier og per spek ti ver. Samtidig kon teks tua lise res den ne kunn ska pen gjen nom fors kerens egne ana ly ser (Strauss & Corbin, 1998). De over nevn te egen ska pe ne som kjenne teg ner den kva li ta ti ve fors ker, gjel der også for en te ra peut. Det sent rale er å ska pe en god re la sjon til de klien tene en mø ter, og å møte klien tene med åpen het og re spekt. I alt te ra peu tisk ar beid er det av gjø ren de å høre kli en tens sub jek ti ve his to rie, og sammen kun ne re flek te re over den. Te ra peu ten vil et ter stre be en for stå el se av de te ma ene som klien ten brin ger inn i sam ta len. Te rapeu ten fore tar en sub jek tiv tolk ning av tema ene, egne tolk nin ger et ter prø ves og endres i re la sjo nen med klien ten. Med sam ta le og ob ser va sjon som red skap ut vik les in terven sjo ner som kan med vir ke til ny for stå else og end ring (John sen, Sun det & Torsteinsson, 2000). Fel les for den ne type forsknings pro sess og for te ra pi pro ses sen er at fa mi lie ne føl ges over tid. Som både fors ker og te ra peut kom mer en tett på fa mi lie ne, og i in ter ak sjo nen ut vik les økt kunn skap om og for stå el se for de fe no me ne ne som be skri ves og ob ser ve res. En sent ral for skjell er den mål set ting og for stå el se en som henholds vis in for mant og kli ent har for del tagel se i en forsk nings pro sess el ler te ra pi prosess, og de uli ke man da ter en har som forsker og te ra peut. Dis se pa ral lel le rol le ne må ty de lig gjø res og av kla res i gjen nom fø ring av kva li ta ti ve forsk nings pro sjek ter i en kli- nisk kon tekst (Den na sjo nale forsk ningsetis ke ko mi te for sam funns vi ten skap og hu ma ni ora, 2003; Norsk psykologforening, 1998 ). En te ra peuts ar beid er ba sert på både kli nisk er fa ring og forsk nings ba sert kunn skap. Sent ralt i fa mi lie sam ar bei det er å ut re de og inn hen te kunn skap om hva som er van ske lig og for styr ren de for bar net og fami lien, og sam ti dig i fel les skap ut vik le nyt ti ge te ra peu tis ke in ter ven sjo ner. Te rapeu tisk ar beid har som mål set ting å ska pe ny for stå el se og frem me bed re funk sjon og til freds het i dag lig li vet. I forsk ning skal en an ven de frem gangs må ter som er i tråd med vi ten ska pe li ge stan dar der. Den kva li ta ti ve fors ke ren har som mål å un der sø ke te ma er, se sam men hen ger og mønst re, be ar bei de ma te ria let i ka te go ri er, ana ly se re, tol ke og be greps fes te. Mål set tin gen er å frem brin ge ny og ut vi det for stå el se og kunn skap (Seltzer, 2006). I kli nisk forsk ning er et mål at den ne type kunn skap skal med vir ke til et kva li ta tivt bed re til bud og en end ret kli nisk prak sis i for hold til uli ke mål grup per. Forsknings stu dien «Sam spill mel lom for eldre og premature barn» gjennom fø res i en kli nisk kon tekst. Fors ke ren har pa ral lel le rol ler som te ra peut og fors ker. Ved plan leg ging av stu dien ble det et ter stre bet å til ret te leg ge for en så ob jek tiv fors ker rol le som mu lig (Han sen, 2005). Un der gjen nom fø rin gen ble det ty de lig gjort di lem ma er som krev de re flek sjon over fors ke rens rol le som forsken de te ra peut in nen for en kli nisk ram me. For vi de re eks em pli fi se ring og dis ku sjon gis det en kort pre sen ta sjon av stu dien. Deretter be ly ses rol len som fors ken de te ra peut og de nevn te forsk nings etis ke og me to dolo gis ke di lem ma ene in nen for en kva li ta tiv forsk nings til nær ming. Sam spill mel lom for eldre og premature barn Stu dien som ut gjør vårt ek sem pel, har til hen sikt er å ut vik le forsk nings ba sert kunnskap om for eld res opp le vel se av for tid lig fød sel, og kunn skap om tri an gu lær in ter aksjon mel lom det premature bar net og dets for eldre. Tri an gu lær in ter ak sjon inne bæ rer sam spill med tre del ta ge re, her med barn, mor og far. Teo re tisk byg ger stu dien på utvik lings psy ko lo gis ke og familiesystemiske per spek ti ver. Inn sam ling av data skjer gjennom in ter vju er med for eld rene, og ob serva sjo ner av sam spill i fami lien når bar net er 3 og 9 må ne der kor ri gert al der. Bar na er ABSTRACT The re search er-therapist rela tion ship eth ical and meth odo logical re flections in qualitative re search In Nor we gi an local and re gio nal hos pi tals, re search projects that employ qualitative research methodology are in creas ing. Sev eral pub lic health workers have parallel and sometimes conflicting roles as both research er and therapist. On this back ground it is im port ant to reflect upon eth ical and meth odo logical di lem mas in the re search process. This art icle identifies sev eral di lemmas in the rela tion ship of the re search er and the in for mant, and the themes: (a) sen si ti ve subjects (b) closeness and distance and (c) analysis and interpretation. These di lem mas are discussed and illus trated by an ongoing doctoral study that investigates parents experiences of pre term birth and fam ily in terac tion du ring the infant s first year. Keywords: re search er, therapist, eth ical, meth odo logical, qualitative re search methodology. 5 6 må ne der i le ve al der ved før s te møte. Stu dien be nyt ter kva li ta tiv me to do lo gi basert på et no gra fi og grounded theory ved inn sam ling og ana ly se av data (Creswell, 2007; At kin son & Ham mers ley, 1998; Strauss & Corbin, 1998). Må let for samspillsobservasjonene er, gjen nom ob ser va sjon og mikroanalysering av at ferd, å ut vik le kunn skap om det tri angu læ re sam spil let mel lom for eld rene og det premature bar net. I samspillsobservasjonene har fors ke ren en ho ved sa ke lig ikke-del ta gen de rol le, og skal bare i li ten grad på vir ke sam spil let mel lom fa mi liemed lem me ne. Ko ding og ana ly se fore går med ut gangs punkt i videoobservasjoner. Det be nyt tes to skårere med ulik fag bakgrunn, en pe da gog og en psy ko log. Den ene kjen ner fami lien gjen nom in ter vju ene. Den and re har ikke bak grunns kunn skap om fami lien. Det te mu lig gjør et ut vi det blikk. Det be nyt tes en sy ste ma tisk og pre ko det ob ser va sjons til nær ming ved at sam spills situa sjo ne ne er til rette lagt med ut gangspunkt i Lau san ne Triologue Play (LTP) (Fivaz-Depursinge & Corboz-Warnery, 1999). Ana ly se og ko ding skjer ved bruk av Child and Parents Interacting Coding System (CPICS) (Hedenbro & Li den, 2002). I and re del av stu dien in ter vju es for eld rene. Hen sik ten er å gi me ning til det ob ser ver te ved å ar ti ku le re for eld re nes sub jek ti ve tidsskrift for norsk psykologforening

3 Hansen & Karlsson: Den forskende terapeut Vitenskap og psykologi Sta dig fle re fag per so ner innehar pa ral lel le rol ler som både fors ker og te ra peut. Det ford rer be visst het og re flek sjon over hvor dan rol le ne på vir ker hver andre, og de di lem ma er som kan opp stå i spen net mel lom rol le ne opp le vel se og er fa ring med for tid lig fød sel. Det be nyt tes en se mi struk tu rert in ter vjugui de i forsk nings in ter vju et, og det vektleg ges å få frem for eld re nes egne for tel linger (Da len, 2004; Kva le & Brinkmann, 2009). In ter vju gui den ut gjør et bak tep pe og en på min ning om hvil ke te ma er som øns kes be lyst i in ter vju et. Fors ke ren har i hoved sak en del ta gen de rol le i in ter vju et. En øns ker å ivare ta en forsk nings mes sig dis tan se ved at de to in ter vju er ne har uli ke rol ler. Den ene har en ak tiv rol le, den and re har en ob ser ve ren de og re flek te ren de rol le. Den sis te re pre sen te rer et uten fra-per spektiv ved å sør ge for at alle te ma er blir dek ket un der in ter vju et. Beg ge in ter vju er ne del tar ak tivt i ko ding og ana ly se av inn sam le de data. In ter vju er nes uli ke fag bak grunn, som pe da gog og syke pleier, bi drar til fler fag li ge per spek ti ver og re flek sjo ner over da ta mate ria let. Forsk nings etis ke og me to do logis ke di lem ma er Kva li ta tiv forsk ning brin ger den fors ken de te ra peut nær de men nes ker og fe no me ner som un der sø kes. Me to disk skjer det ved bruk av in ter vju er og for tel lin ger el ler ved ob ser va sjon og del ta gel se. Det mel lommen nes ke li ge møte kre ver be visst het om og re flek sjon over etis ke og me to do lo gis ke di lem ma er. Her dis ku te res di lem ma ene (a) sen si ti ve te ma er, (b) nær het og dis tan se og (c) ana ly se og tolk ning. Sen si ti ve te ma er Et forsk nings mø te og et te ra peu tisk møte har man ge lik hets trekk. Er fa ring som te rapeut ut gjør et po si tivt bi drag og en ut fordring in nen for en kva li ta tiv forsk nings tilnær ming. Sam hand ling mel lom den forsken de te ra peut og fors kings del ta ge re vil set te i gang pro ses ser en ikke har over sikt over før pro sjek tet be gyn ner (Mal te rud, 2008). Forsk nin gens ut gangs punkt kan synes å om hand le et ufar lig tema el ler en enkelt stå en de livs hen del se. Samtidig kan det rela sjo nelle mø tet set te i gang and re psy kolo gis ke pro ses ser hos forsk nings del ta ger ne. Dia lo gen mel lom den fors ken de te ra peut Nær het og dis tan se Et kjen ne tegn for kva li tet i forsk ning kan være dis tan se til de el ler det som stu de res. Kra vet om dis tan se bi drar til å un der stre ke at det er sent ralt å skil le et forsk nings mø te fra et te ra peu tisk møte og et forsk nings inter vju fra en te ra peu tisk sam ta le (Fog, 2005; Kva le & Brinkmann, 2009). En forsken de te ra peut re flek te rer over og klar gjør lik he ter og for skjel ler ved den ne ty pen møter og re la sjo ner. Det er sent ralt å kom me nær nok til å få inn sikt i og for stå el se for de fe no me ner som ut fors kes, og sam ti dig ha dis tan se nok til å inn ta et ana ly tisk blikk (Fan gen, 2004). Det av gjø ren de er om en gjen nom forsk nings mes sig dis tan se vil kunne opp nå inn sikt i og for stå el se for de fe nome ner som stu de res, og sam ti dig kun ne for mid le det te på en ak sep ta bel måte. For å for stå den and res livs ver den må den forsken de te ra peut be rø res av del ta ger nes fortel lin ger og det ob ser ver te sam spil let, og for stå at kunn ska pen ut vik les i dia log med forsk nings del ta ger ne. Fors ke ren må ha evne til fø lel ses mes sig inn to ning og sam tidig kun ne ska pe og gi rom for his to ri en. Fors ke rens kom mu ni ka ti ve ev ner og ferdig he ter set tes i og på spill gjen nom at forsk nings del ta ger ne kjen ner seg aner kjent og re spek tert i re la sjo nen og situa sjo nen (Eke land, 2004). Den ne stu dien gjen nom fø rer en type del ta gen de ob ser va sjon som iva re tar det dis tan ser te per spek ti vet i forsk nings pro sessen. Den fors ken de te ra peut er ikke til stede i rom met un der sam spil let. Ko ding og ana ly se ring av vi deo opp ta ket skjer i et terkant av mø tet. Dis tan sen til det sagte i inter vju et iva re tas ved at in ter vju ene tranog del ta ge re kan be rø re emo sjo nel le forhold som er van ske li ge i del ta ger nes dag ligliv el ler tid li ge re his to rie. Det kan være sensi ti ve og tabuiserte te ma er som er for bundet med ube hag el ler som er far lig for en selv el ler and re. Det kan in ne bæ re at noe el ler noen må be skyt tes (Hjel de, 2004). Sli ke si tua sjo ner kre ver at fors ke ren be nytter sin fag li ge er fa ring og te ra peu tis ke kunn skap til å stop pe opp og re flek te re over de forsk nings etis ke di lem ma er en slik situa sjon re pre sen te rer. Te ra peu tisk sen si tivi tet kan be nyt tes til å klar gjø re et sår bart tema, som det i forsk nings pro ses sen ikke er grunn lag for å føl ge vi de re. Al ter na tivt kan en, der som en trår ut av fors ker rol len, bruke sin te ra peu tis ke er fa ring til å gå inn i en te ra peu tisk pro sess med ut fors king og bearbei ding av sen si tivt ma te ria le. Et an net spørs mål er sam sva ret mel lom forsk ningens mål og fa mi lie nes for stå el se av og inten sjon for del ta gel se i stu dien, samt hvordan det te på vir kes i mø tet. Fors ke ren bør være seg be visst sitt an svar både for re la sjonen og forsk nings pro ses sen. Samtidig er forsk nings del ta ger ne selv sten di ge og myndi ge men nes ker. De fore tar selv en vur dering av del ta gel se og hva de øns ker å formid le i forsk nings sam ar bei det (Eke land, 2004). Som fors ken de te ra peut kan det være vik tig å ikke åpne opp for te ra peu tisk sam ta le om sen si ti ve te ma er. I sam arbei det kan det klar gjø res og ut vik les en fel les forstå el se av hvor dan te ma ene kan be ar bei des i en an nen te ra peu tisk situa sjon. Fo kus på sår ba re te ma er el ler hen del ser i del ta ger nes liv kan også opp le ves å ha en po si tiv te rapeu tisk ef fekt, men også som en ut le ve ring av egne tan ker og fø lel ser og igang set ting av en pro sess som ikke kan føl ges opp. Dette stil ler sto re krav til den fors ken de te rapeuts fag li ge og etis ke skjønn i situa sjo nen, re la tert til hvil ke te ma er som skal ut fors kes og ikke (Mar tin sen, 2005). Fors ke ren kan, med ut gangs punkt i eget kli nisk skjønn og etis ke be trakt nin ger, la en kelte te ma er forbli uut fors ket. Det kan bli for sår bart for del ta ger ne, el ler de øns ker ikke å dele det te med fors ke ren, selv om det kan ha forsknings mes sig re le vans. I et etisk per spek tiv kom mer hen sy net til forsk nings del ta ger ne før hen sy net til forsk nin gen og sam fun nets in ter es ser (Ru yter, Før de & Sol bakk, 2007). Det bør et ter stre bes en åpen dia log og reflek sjon med del ta ger ne når sli ke te ma er opp står, en ten det er gjen nom forsk ningsin ter vju el ler ob ser va sjon. Bruk av struk turer te tilbakemeldingsskjemaer kan være nyt tig som grunn lag for fel les re flek sjon (Flåm, 2008) tidsskrift for norsk psykologforening

4 Vitenskap og psykologi Hansen & Karlsson: Den forskende terapeut skri be res ord rett, og i bruk av da ta pro gramva re i ko dings- og ana ly se ar bei det. Nær het til forsk nings del ta ger ne iva re tas i det di rekte mø tet. Fle re for eldre ut tryk ker at de opp le ver sam spill si tua sjo nen som una turlig. Det sam spil let de frem vi ser un der obser va sjo nen, yter ikke rett fer dig het til inter ak sjo nen i dag lig li vet. I den ne type obser va sjons forsk ning er sam spil let som frem vi ses i de 10 mi nut te ne opp ta ket gjøres, for stått som re pre sen ta tivt for det dagli ge sam spil let i fami lien. Slik kan det ko des og ana ly se res. Samtidig må fami lien for stås i lys av sin livskontekst, og fors ke ren må lyt te til for eld re nes stem mer og opp le velser. Hvor vidt sam spil let er re pre sen ta tivt for fa mi li ens in ter ak sjon, sø kes be lyst i inter vju ene. Det te as pek tet tas med i ana lysen. Et di lem ma kan opp stå der som det ob ser ver te og det sagte står i mot set ning til hver andre el ler ikke har mo ne rer, og hvordan den fors ken de te ra peut tar det te inn i ana ly se og tolk ning. Ba lan sen mel lom nærhet og av stand i forsk nings pro ses sen kan iva re tas ved bruk av fle re forsk nings med arbei de re med ulik fag bak grunn og fag li ge stå ste der. Nær het til del ta ger ne i forsknings mø tet er en for ut set ning for inn henting av va li de data i et kva li ta tivt forsknings arbeid (Fan gen, 2004; Fog, 2005). Samtidig gjør nær he ten at fors ke ren stil les over for etis ke di lem ma er både i den aktuelle in ter ak sjo nen og i et ter kant ved analy se, tolk ning og for mid ling av forsk ningsre sul ta te ne. Ana ly se og tolk ning Sent ralt i ana ly se og tolk ning av data er om den fors ken de te ra peut har for stått det delta ger ne for mid ler, og ut tryk ker det te på en tro ver dig måte, og hvor dan fors ke rens egen for for stå el se på vir ker tolk nin gen (Da len, 2004; Fan gen, 2004; Fog, 2005). Fors ke ren re flek te rer over om hans el ler hen nes tolknin ger og frem stil lin ger av ut ta lel ser og obser va sjo ner over skri der del ta ger nes selv forstå el se (Kva le & Brinkmann, 2009). Ved fle re mø te tids punk ter gis det mu lig het for å brin ge uli ke og fore lø pi ge tolk nin ger tilba ke til fami lien. Et di lem ma kan da opp stå Re fe ran ser At kin son, P. & Ham mers ley, M. (1998). Ethnography and participant observation. I N.K. Den zin, & Y.S. Lin coln (red.), Strat egies of qualitative inquiry. Lon don: Sage Pub li cations. Bon de vik, H. & Bo stad, I. (2003). Ten ke pau ser. Fi lo so fi og vi ten skaps teo ri. Oslo: Akri be forlag. Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research de sign. Choosing among five approaches. Lon don: Sage Pub li ca tions. Da len, M. (2004). In ter vju som forsk nings me tode en kva li ta tiv til nær ming. Oslo: Uni ver sitets for la get. Den na sjo nale forsk nings etis ke ko mi te for samder som det ob ser ver te sam spil let og foreld re nes for tel lin ger opp fat tes og tol kes ulikt av den fors ken de te ra peut og del tager ne. I et te ra peu tisk per spek tiv kan forske ren un der sø ke om det te er noe fami lien øns ker vi de re hjelp med. Det kan bli et felles tema der som det brin ges inn i sam ta lene av for eld rene el ler den fors ken de te rapeut. Det gir mu lig het til at en be kym ring Gjen nom egen re flek sjon, samt re flek sjon med og tilbake mel din ger fra del ta ger ne, kan den ne ty pen di lem ma hånd te res dem pes el ler at en sam men med for eld rene blir eni ge om å søke hjelp. I noen til fel ler kan den ne ty pen spørs mål bli vek ket i etter kant ved ko ding og ana ly se ring av samta ler og ob ser va sjo ner. Det gir opp hav til re flek sjo ner over hvor vidt det te er ty pis ke væ re må ter for den ne fami lien, og om det bør drøf tes med fami lien. Ved fle re mø tetids punk ter gir det en mu lig het til å av vente sli ke re flek sjo ner noe, og sam men med for eld rene ut fors ke om det er grunn lag for vi de re ar beid. Det kan også iva re tas ved at det er mu lig het for for eld rene til å ta kontakt med fors ke ren un der hele forsk ningspro ses sen. Der som det er et opp levd be hov og fami lien øns ker det, kan det viderehenvises til hjel pe in stan ser. I den ne stu dien er det av talt en di rek te hen vis nings mu lig het med lo kal be hand ler. Et etisk di lem ma er om det gjen nom del ta gel se i stu dien fremkal les nye selvtolkninger og emo sjo nel le end rin ger hos for eld rene (Kva le & Brinkmann, 2009). Del ta gel se i forsk ning kan bi dra til å ak tua li se re pro blem stil lin ger som for eld rene tid li ge re ikke har vært be viss te på. Dette kan opp le ves som en eks tra belast ning i en kre ven de situa sjon for familien, men kan også bi dra til å let te og end re den be las ten de fa mi li ære situa sjo nen. Rollen som fors ken de te ra peut kan in ne bæ re en ri si ko for tolk ning av for tel lin ger og obser vert at ferd re la tert til be hov for be handling. Det te står i mot set ning til forsk ningsdel ta ger nes in ten sjon for del ta gel se og den fors ken de te ra peuts in ten sjon ved forsknin gen. Forsk nin gens hen sikt er ikke endring av fami lien. Gjen nom be skri vel se og tolk ning øns ker fors ke ren å ar ti ku le re delta ger nes opp le vel ser og er fa rin ger som et bi drag til økt for stå el se og end ret prak sis i mø ter med fa mi lier med et for tid lig født barn. Opp sum me ring Man ge etis ke og me to do lo gis ke di lem ma er i forsk nings pro ses sen vil først ty de lig gjø res, og må tas stil ling til, i det di rek te mø tet med forsk nings del ta ger ne. Det te vil kun ne være spe sielt ut ford ren de når fors ke ren også er te ra peut. Den fors ken de te ra peuts re flek sjo ner må byg ge på fag li ge og etis ke ret nings lin jer for god forsk ning og god klinisk prak sis. Hvert en kelt møte mel lom fors ker og del ta ger er unikt. Det te ford rer at den fors ken de te ra peut må be nyt te sitt fag li ge og etis ke skjønn og sin evne til fø lelses mes sig inn to ning i den en kelte re la sjon. Gjen nom egen re flek sjon, samt re flek sjon med og tilbake mel din ger fra del ta ger ne, kan den ne ty pen di lem ma hånd te res. El len Sæ ter Han sen Vest re Vi ken HF, Sy ke hu set Bus ke rud Psy kia trisk kli nikk, FoU-en he ten Post boks 135, 3401 Lier Tlf E-post tidsskrift for norsk psykologforening

5 Hansen & Karlsson: Den forskende terapeut Vitenskap og psykologi funns vi ten skap og hu ma ni ora. Forsk ningsetis ke ret nings lin jer for sam funns vi ten skap, jus og hu ma ni ora. Ved tatt 15. feb ruar 1999, med end rin ger ved tatt 24.september Eke land, T.-J. (2003). Psy ko te ra pi og psy ko tera pi vei led ning. Teo ri, em pi ri og prak sis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol. 40, s Eke land, T.-J. (2004). Au to no mi og evi dens basert prak sis. Ar beids no tat nr. 6/2004. Høgsko len i Oslo, Sen ter for pro fe sjons stu di er. Fan gen, K. (2004). Del ta gen de ob ser va sjon. Ber gen: Fag bok for la get. Fivaz-Deupersinge, E. & Corboz-Warnery, A. (1999). The primary triangle. A developmental sy stems view of mothers, fathers and in fants. New York, NY: Ba sic Books. Flåm, A.M. (2008). Kraft tak og sam tak: Korleis ska pe ein forskingsvenleg BUP? Erfaringar frå kli nikk nær fors king i ein tra vel kvardag. Tids skrift for Norsk Psykologforening, 4, Fog, J. (2005). Det kva li ta ti ve forskningsinterview. Med sam ta len som udgangspunkt. Køben havn: Aka de misk For lag. Han sen, E.S. (2005). Sam spill mel lom for eldre og premature barn. En stu die av tria disk in terak sjon i bar nets før s te le ve år. Pro sjekt be skrivel se, Sy ke hu set Bus ke rud HF. Hedenbro, M. & Li den, A. (2002). CPICS: Child and parents in ter ac tion coding sys tem in dyads and triads. Acta Paediatrica Suppl. 5. Hem, M.H. (2008). Mature care? An empirical study of in ter ac tion be tween psych otic patients and psy chi atric nurses. PhD dissertation, Faculty of Me di cine, Uni ver si ty of Oslo. Hjel de, K.H. (2004). Kri tis ke per spek tiv på antro po lo gi ske me to der og teo rier i stu dier av sen si ti ve og ekstensielle spørs mål ved mig rasjon og flyktningetilværelse. NAKMI Små skrifter 1:2004. John sen, A., Sun det, R. & Torsteinsson (2000) Sam spill og selv opp le vel se. Nye vei er i re lasjons ori en ter te te ra pi er. Oslo: Tano Aschehoug. Karls son, B., Borg, M. & Kim, H.S. (2008). From good in ten tions to real life: introducing crisis resolution teams in Nor way. Nursing Inquiry, 15(3), Kva le, S. & Brinkmann, S. (2009). InterView Introduktion til et håndværk. Kø ben havn: Hans Reit zels for lag. Mal te rud, K. (2008). Kva li ta tiv forsk ning riktig verk tøy til rik tig opp ga ve. Forsk nings etikk, mars; Mar tin sen, K. (2005). Sam ta len, skjøn net og eviden sen. Oslo: Akri be For lag. Norsk Psykologforening. Etis ke prin sip per for nor dis ke psy ko lo ger. Ved tatt av Norsk Psykologforenings Lands mø te i Ru yter, K.W., Før de, R. & Sol bakk, J.H. (2007). Me di sinsk og hel se fag lig etikk. Oslo: Gyl dendal Norsk For lag. Selt zer, W.J. (2006). Fler fag lig in te gre ring av forsk ning og kli nisk prak sis. I I. Hal vor sen, I. Rop stad, B.R. Rund & W.J. Selt zer (red.), Foreldre og fag folk i sam spill. Be hand ling av psykis ke vans ker hos barn og unge. Stav an ger: Her ter vig for lag. Skår de rud, F. (2008). Psych iatry in the flesh. Embodimenet of troubled li ves. Stu dies of anorexia ner vo sa and eating disorders. Doctoral dissertation, Faculty of Me di cine, Uni ver si ty of Oslo. St.meld. nr. 20. ( ). Vil je til forsk ning. Oslo: Det kon ge li ge ut dan nings- og forsk nings de par te ment. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Ba sic of qualitative re search. Tech niques and pro ced ures for de velop ing grounded theory. Lon don: Sage Pub li ca tions tidsskrift for norsk psykologforening

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi Fag ar tik kel Bir git Svend sen Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Region sen ter for barn og un ges psy kis ke hel se (Øst og Sør) Ruth To ve rud Region sen ter for barn og un ges psy

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Bruk av re flek te ren de team i vei led ningsgrup per: en in ter vju un der sø kel se

Bruk av re flek te ren de team i vei led ningsgrup per: en in ter vju un der sø kel se Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Bruk av re flek te ren de team i vei

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Spe sia list opp ga ver i kli nisk psy

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Psy ko te ra pi med ung dom: Te ra peu tis ke og pro fe sjo nel le ut ford rin ger

Psy ko te ra pi med ung dom: Te ra peu tis ke og pro fe sjo nel le ut ford rin ger Fag ar tik kel Eli sa beth Myr stad Selv sten dig prak sis, Lil le strøm Psy ko te ra pi med ung dom: Te ra peu tis ke og pro fe sjo nel le ut ford rin ger Hvor dan kan vi gjø re vårt til bud om psy ko

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

Når kjøtt vekt blir død vekt

Når kjøtt vekt blir død vekt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger Fag ar tik kel Geir Høst mark Niel sen Jon Vøllestad Eli sa beth Schan che Mor ten Bir ke land Niel sen Det psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Ber gen Får jeg det til? En kart leg ging av

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Europsy grunn til gle de?

Europsy grunn til gle de? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

Hjelp til å vil le leve 56 57

Hjelp til å vil le leve 56 57 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Kog ni tiv tre ning ved ano rek si

Kog ni tiv tre ning ved ano rek si Fra prak sis Kog ni tiv tre ning ved ano rek si Gjen nom kog ni tiv tre ning opp munt res pa si en ten til å inn ta en me ta kog ni tiv hold ning til sin egen kog ni ti ve stil. In ter ven sjo nen fo ku

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt er to ulike dokumentasjonsprosjekter som har hatt som mål å samle, dokumentere og gjøre informasjon om scenekunst i Norge tilgjengelig for et bredt publikum.

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne MAGMA 0109 FAGARTIKLER 51 REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne SVEIN H. GJØNNES er utdannet siviløkonom

Detaljer

Psy ko lo gi, sam funn og etikk

Psy ko lo gi, sam funn og etikk Fag ar tik kel ole Ja cob Mad sen Sen ter for vitenskapsteori, Uni ver si te tet i Ber gen Psy ko lo gi, sam funn og etikk 144 152 Vi an tar at sam fun net vil bli mer hu mant om bare psy ko lo ge ne in

Detaljer