Juss og re to rikk inn led ning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juss og re to rikk inn led ning"

Transkript

1 At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get også vårt syn på ret ten de sis te par hund re åre ne. Lov giv ning er et in stru ment i byg gin gen og om formingen av samfunnet, og den fortolkes og anvendes i forvaltningen og domstolene på grunnlag av en vitenskapelig metode. Retorikken er fordrevet til det hjørnet av rettsanvendelsen hvor advokatene rår, og forbindes med prosedyre. I vår tid har «re to rikk» en odi øs klang. Man ge set ter re to rikk i sammenheng med manipulasjon, markedsføring og propaganda. I dette bildet er re to rik ken det ytre, må ten bud ska pet an ret tes og kles opp på for best mu lig å smy ge seg gjen nom mot fore stil lin ge nes for svars verk. Til høre ren skal lok kes og lu res uav hen gig av om bud ska pet har gode grun ner for seg eller ikke. Erfaringer med massebevegelser og deres ødeleggelses kraft blant an net i for ri ge år hund res Russ land, Tysk land og Kina har bi dratt til det te sy net på re to rik ken. Er fa rin ger med re kla mens inn smigren de salg av si ga ret ter, ved de mål og als kens unyt ti ge pro duk ter har bidratt i sam me ret ning. Med et slikt syn på hva re to rikk er, blir på stan der om at retten er retorisk, lett provoserende. Den ne bo ken er et bi drag til å end re på det te sy net på re to rik ken, og åpne for at man igjen kan er kjen ne og ana ly se re ret ten som re to risk. Reto rik ken er ikke først og fremst ma ni pu la sjon og slei pe knep. Med re torikk for står vi tvert imot den må ten vi ten ker og kom mu ni se rer på når vi skal ta stil ling til spørs mål hvor vi ikke har mu lig het til å gi en ty di ge svar. Re to rik ken står til dis po si sjon når vi må byg ge våre re son ne men ter på et ut gangs punkt som vi ikke kan be grun ne, og når vi må trek ke slut nin ger som ikke kan be vi ses ved hjelp av lo gik ken. Den er en måte å ten ke på som hjel per oss å fin ne det mest over be vi sen de der man ge mu lig he ter står åpne. Den gir oss vei led ning med hen syn til hvor dan vi skal dra nyt te av egen og and res er fa ring, men syn lig gjør også er fa rin gens gren ser der det er be hov for ny tenk ning. 11

2 Juss, språk og retorikk For stått på den ne må ten har re to rik ken en plass i de fles te sam menhen ger hvor det skal tref fes valg. Selv mo der ne na tur vi ten skap er av hengig av re to rik ken blant an net for å ut vik le hy po te ser som kan for kla re data og observasjoner, og ved utforming av mer generelle teorier ved hjelp av in duk sjon fra enkeltobservasjoner og teorier på mer avgrensede områ der. Vik tigst er re to rik ken li ke vel i de til fel ler hvor vi som sam funn er nødt til å tref fe be slut nin ger til tross for at vi ikke med sik ker het kan si hva som er rett. Fort satt gjel der det te de om rå de ne Aris to te les pek te på: i politikken og i retten. Politikken hand ler om frem tiden. Den vet vi som kjent ikke noe sik kert om. Li ke vel må vi jo tref fe valg med hen syn til hvor dan vi skal for hol de oss skal vi rus te ned el ler opp, skal vi stram me inn eller føre motkonjunkturpolitikk, skal vi utvinne gassen, eller skal vi la den lig ge? Straks spørs må let er stilt, må vi sva re, for å unn la te å sva re er jo også å vel ge en kurs. Re to rik ken er den me to den vi har for å tref fe best mu li ge valg. Retts an ven del se hand ler om for ti den. Hel ler ikke her kan vi få fa siten. Vi kan ikke rei se til ba ke og ob ser ve re; de spor som er satt, kan ofte ha fle re for kla rin ger, og de be ret nin ger vi får fra dem som har sett hva som skjedde, er farget av interesse i saken og hukommelsens generelle upålitelighet. Når det gjelder fakta, det juristene kaller bevisspørsmålet, kan vi bare sva re med stør re el ler mind re grad av sik ker het. Retts spørs må let tolkning og rettsanvendelse forutsetter også sprang i resonnementet, el ler valg mel lom al ter na ti ver om man fore trek ker den må ten å se det på. Den språklige meningen til en regelformulering er sjelden entydig. Siden reg ler har et for mål, må for stå el sen ses i for hold til for må let og der med også til sam men hen gen. Men for mål kan være om tvis te de og sam menhen gen va rie re. Ret ten be står av man ge reg ler, som del vis er i kon flikt og gjør unn tak fra hver and re. Hvil ken re gel som har for kjørs rett, er ikke all tid opp lagt. Man ge reg ler åp ner dess uten ut tryk ke lig for et skjønn el ler en vurdering hos rettsanvenderen. I en retts lig sam men heng er det ikke slik at man uten vi de re er tvunget til å vel ge, slik som i po li tik ken. Men retts ap pa ra tet er den in sti tu sjonen sam fun net har nett opp for å gi av slut ten de svar på man ge uenig he ter og kon flik ter. Av den grunn må retts an ven de ren sva re når et spørs mål er brakt opp, selv om ar gu men te ne ikke er en ty di ge el ler sva ret sik kert. Dom me ren i en straf fe sak kan ikke nøye seg med å si at spørs må let om tiltaltes tilregnelighet er usikkert, slik en sakkyndig kan. Dommeren må be stem me seg, en ten er til tal te til reg ne lig og kan straf fes, el ler så er han det ikke. 12

3 Re to rikk er ev nen til å se mu lig he te ne for å over be vi se i en hver sak, sier A r i s to te le s. Retor i k k er me d a ndre ord en e v ne, en erk jennels e småte, mer enn en tek nikk. «Evne til å se mu lig he te ne» drei er seg om evne til å analysere hva finnes av muligheter, hvordan forandrer de seg om saken de les opp el ler set tes sam men på en an nen måte, set tes i et nytt lys el ler ses i sam men heng med and re sa ker? Og det man skal se, er «mu lig he te ne til å over be vi se». Hva er det som er over be vi sen de? Det er et spørs mål om argumenter, formidling og forventninger og kunnskaper hos den som skal over be vi ses. Re to rikk drei er seg med and re ord om en virk som het der saken og omstendighetene analyseres med sikte på å avdekke hva som er de beste argumentene med størst overbevisningskraft i forhold til de kunnskaper, holdninger og preferanser de har som skal ta stilling til den. Den som skal ta stil ling til en sak, kan en ten være en selv, det kan være en oppdragsgiver, en motpart eller en nøytral rettsanvender som en dommer eller en forvaltningstjenestemann. Det som først og fremst skil ler re to rik ken fra an nen ana ly tisk virksomhet, er at målet er overbevisning, ikke bevis eller demonstrasjon. Det som kan be vi ses el ler de mon stre res, blir nett opp be vist el ler de mon strert el ler ikke. Men når be vis el ler de mon stra sjon ikke er til gjen ge lig, når vi må be slut te «bortenfor» bevisene eller demonstrasjonen, da må vi overbe vi se. Der med har re to rik ken to si der som er ulø se lig knyt tet til hverandre: analysen og kommunikasjonen se mulighetene til å o ve rbev ise. Forstått på denne måten er den juridiske virksomheten retorisk i sin na tur, i dag på sam me måte som på pekt av Aris to te les, Ci ce ro og Quintilian. Den ju ri dis ke virk som he ten be står jo nett opp i å ana ly se re retts- og be vis spørs mål med sik te på å se hva som er sik kert, og hva som er usik kert, vur de re ar gu men te ne for og imot det som er usik kert, og un der sø ke mu lig he te ne for at det som har vært opp fat tet som sik kert, kan skje ikke er det li ke vel. Er det fle re må ter å lese den ne lov teks ten på, dek ker den også det ak tu el le til fel let? Det er ty pis ke spørs mål en ju rist må stil le. And re eks emp ler kan være: Hvil ken ge ne rell re gel er prejudikatet ut trykk for, kan den gis så ge ne rell an ven del se som pre mis se ne gir uttrykk for, el ler er det grunn til å av gren se den mot det ak tu el le til fel let? Hvil ken løs ning stem mer best med re ge lens for mål, og er det for svar lig å gå inn for den selv om løs nin gen bare har svak støt te i teks ten? El ler kanskje regelens formål og bakenforliggende begrunnelse til og med kan gjø re det nød ven dig og for svar lig å set te seg ut over ord ly den? Ju ris tens ana ly se kan ikke skje på det ab strak te plan uav hen gig av en sosial og kulturell sammenheng. Tradisjon, verdier og holdninger er viktige i jussen. Anbefalinger som bryter med tradisjonen, eller som ikke 13

4 Juss, språk og retorikk 14 tar hensyn til verdier og holdninger, som vekten på kontradiksjon eller be grun nel se, har van ske li ge re for å over be vi se enn an be fa lin ger som er konforme. Juristen må derfor også kjenne og analysere slike tradisjoner, verdier og holdninger for å bedømme mulighetene for å overbevise og for å gjø re seg opp en me ning om hva som må til for at ar gu men ta sjon for en løs ning kan være god nok. Men sam klang med og ap pell til hold nin ger og ver di er er ikke bare snakk om argumenter. Det er også spørsmål om gjenkjennelse, troverdighet, anerkjennelse, sympati og motvilje. Og dermed er forbindelsen knyt tet til re to rikk for stått som må ten bud ska pet for mid les på: hvil ke ord man vel ger, hvil ke bil der og as so sia sjo ner de fremkaller gjen nom metaforer og sammenligninger, hvilke fordommer og foroppfatninger man spiller på, hvilken autoritet som påberopes, og så videre. Dette er også en be stand del av den ju ri dis ke virk som he ten. Og det er ikke snakk om en uøns ket be stand del i den be tyd ning at den kan ren ses ut av den ju ri dis ke virk som he ten. Det er en nød ven dig be stand del i den for stand at det ikke er mu lig å unn gå at ord fremkaller as so sia sjo ner, at for dom mer spil ler inn i be døm mel se av tro ver dig het. Noen gan ger er en tolk ning opp lagt, en sak sik ker. Det be tyr at det ikke finnes andre muligheter for å overbevise enn den aktuelle tolkningen eller løsningen. Andre ganger finnes det flere muligheter, flere argumentrekker som er overbevisende, flere løsninger som kan forsvares. Hvil ken er best, hvil ken skal man la seg over be vi se av når det kom mer til styk ket, hvil ken kla rer man å få and re til å slut te seg til? Og hva fun ge rer best som over be vis ning, over for en kol le ga, en dom mer el ler en sen sor at re son ne men tet set tes opp som en syl lo gis me, at det støt tes på au toriteter, eller at det bygger på åpne vurderinger av hvilke konsekvenser løsningen vil få? Ser vi på konkret foreliggende juridisk argumentasjon i ved tak, dom mer og ju ri dis ke av hand lin ger, vil vi se at svar på det te spørsmålet varierer og avhenger blant annet av rettsområde, rettskildesituasjon, tra di sjon og til en viss grad per son. For skjel li ge ju ri dis ke sjan ge re har også forskjellige preferanser, noe kapitlene i denne boken illustrerer. Kei se rens nye klær vil noen si. At man ge retts spørs mål er åpne, og at juss drei er seg om ar gu men ta sjon, vet vi jo fra før. Og det na tur viten ska pe li ge rasjonalitetsidealet som også omfattet den juridis ke virksom he ten i be gyn nel sen av 1900-tal let, ble for latt al le re de for to ge nera sjo ner si den. Det er rik tig at det ikke er man ge i dag som tror at ret ten er noe som lig ger der uav hen gig av retts an ven de ren, og som bare er å påvise og demonstrere. Den gjengse oppfatningen er at rettsanvenderen har stort spil le rom for vur de rin ger og skjønn og må tref fe valg når

5 ret ten leg ges fast. Det er hel ler ikke man ge som me ner at et na tur vi tenska pe lig ra sjo na li tets ide al kan el ler bør råde grun nen for den ju ri dis ke r a s j o n a l i t e t e n. Li ke vel tror vi at det fort satt er man ge som me ner at for dom mer, respekt for autoriteter og sympatier er ting som forstyrrer den juridiske ra sjo na li te ten og helst bør ma nes ut av ju ris tens vir ke. Vårt syn, og det er det som lig ger i det re to ris ke per spek ti vet, er at sli ke ting er del av den ju r i d i s ke r a sjonal iteten. De t b et y r i k ke at de t i k ke er sp enn i nger mellom for nuft og fø lel ser, mel lom lo gos og pa tos, men det er også kla re sam menhenger mellom dem. Gode, godt disponerte resonnementer er vakre og fremkaller velvilje, og har derfor en overbevisningskraft som går utover det som følger av argumentene med tvingende nødvendighet. Snarere enn å fordrive fordommer, sympatier og holdninger fra den juridiske sfære søker retorikken å bringe dem frem i lyset, analysere deres be tyd ning og til stå dem de res ret te plass i be døm mel sen av hva som er gode og hva som er mind re gode løs nin ger. Der for er det vik tig å se på språ ket og dets funk sjo ner ut over det å for mid le et be stemt bud skap, det er vik tig å stu de re ar gu men ta sjon og dis kur ser for å fin ne ut hvor det trek kes slut nin ger som byg ger på valg av pre mis ser el ler ufor klar te sprang i re son ne men te ne, og det er vik tig å se hvor dan ju ris ter i for skjellige sammenhenger bygger autoritet, troverdighet og spiller bevisst på stemninger og følelser. Denne antologien samler fire artikler som belyser ulike aspekter av det kom plek se for hol det mel lom juss og re to rikk. Samt li ge ar tik ler har utgangspunkt i masteroppgaver som er skrevet ved Universitetet i Oslo de se ne re åre ne, de to før s te in nen for mas ter stu di et i retts vi ten skap og de to sis te i nor disk språk vi ten skap. Det er så le des en ut pre get tverr viten ska pe lig sam ling av ar tik ler som pre sen te res her. Vi tror at både juss og språk vi ten skap har mye å hen te på et tet te re fag lig sam ar beid enn det som har vært tra di sjo nen inn til nå. I artikkelen «Noen utfordringer ved juridisk oversettelse» gir Jan Erik Bangsund en innføring i fagfeltet juridisk oversettelse, og gjennom analyser av en rekke eksempler fra internasjonal rett viser han hvorfor over set tel se bør vies stør re opp merk som het i ju ri disk lit te ra tur enn det som er til fel let i dag. Selv om det iblant ut tryk kes som øns ke lig, blant an net in nen for EU, er det nem lig ikke mu lig å stan dar di se re et ju ri disk begrepsapparat eller å lage fullt ut ekvivalente versjoner av en lovtekst på uli ke språk. Jus sens be gre per og teks ter vil all tid være for ank ret i en kul tur, en tid og et retts sy stem, og vil bære med seg et vell av ny an ser, bibetydninger og konnotasjoner som kan forandres eller forsvinne helt i 15

6 Juss, språk og retorikk over set tel se til et an net språk. Hvis over set te ren ikke er opp merk som på disse utfordringene, kan det få juridiske konsekvenser. R o n n y S ø d a h l F ur un e s a rt i k k e l «E n a n al ys e a v a dv ok a t M o rt e n Furuholmens re to rikk i Kongosaken» ret ter sø ke ly set mot den re to rikk som ad vo ka ter iblant må ut øve på veg ne av sine kli en ter uten for rettss a le n s ve g ge r, ove rfor pre ss e n, p ol it ik ere o g e n s t ørre offe nt l i g h e t. S e lve sa ken bur de være kjent for de fles te: De nor ske stats bor ger ne Tjost olv Mo land og Jos hua French ble i 2009 dømt for drap av en mi li tær domstol i Ki san ga ni i Kon go, og ad vo kat Mor ten Fu ru hol men ble en ga sjert av en ano nym do na tor for å iva re ta de res in ter es ser. Fu ru hol men begyn te raskt å ar bei de for å få Mo land og French ut le vert til Nor ge, og gjen nom re to ris ke ana ly ser av Furuholmens ut ta lel ser til norsk pres se vi ser Fu ru nes hvor dan ad vo ka ten for søk te å byg ge en fol ke lig opi ni on som kun ne leg ge press på nor ske myn dig he ter for at dis se skul le gri pe inn i sa ken. En an nen pro fi lert sak er tema for Kari Wil le Rekdals ar tik kel «Pamp el ler pu se katt?». I 2007 sa In gunn Ys sen opp sin stil ling som in ter na sjonal sek re tær i LO, og i sitt opp si gel ses brev, som ble pub li sert i VG, an klaget hun LO-le der Gerd-Liv Val la for tra kas se ring. De bat ten ras te i me diene, og LO sat te snart ned et ut valg med ju ris ter som skul le gjen nom gå hendelsesforløpet og gi en rettslig vurdering. Rekdal gir i sin artikkel en i n n gå en de a nalys e av a rg ument asjonen i utv a lge t s g r a n sk i ngsr app or t, og viser gjennom dette eksemplet at juridisk argumentasjon har som funksjon å begrunne, underbygge eller forsvare et bestemt standpunkt; s t a nd pu n k te t er i k ke e t t v i ngende resu lt at av a rg ument a sjonen. Jur i s ten må all tid vel ge noen ar gu men ter og vel ge and re bort, noen må til leg ges mind re vekt, og and re stør re, og det vil som of test være mu lig å ar gu mentere juridisk for to motsatte standpunkter. En til sva ren de kon klu sjon kom mer Mir jam Ab ra ham sen til i sin artikkel «Virkelighetsbilder», der hun analyserer Utlendingsnemndas behandling av tre søknader om oppholdstillatelse i Norge. De tre søkerne, som var flykt nin ger fra Af gha ni stan, fikk først av slag, men et ter et stornemndvedtak om at Nor ge ikke skul le re tur ne re af gha ne re som kom fra sik ker hets mes sig usta bi le om rå der, fikk de tre prøvd sa ke ne sine på nytt og ble innvilget opphold. Både avslagene og innvilgelsene av oppholdstilla tel se ble ut førlig begrunnet, og gjennom en analyse av argumen ta sjo - nen i vedtakene viser Abrahamsen hvordan det er mulig å argumentere ju ri disk både for av slag og med hold på grunn lag av de sam me saks forholdene. 16

7 Til sammen viser disse fire artiklene sammenhenger mellom språk, argumenter, slutninger og konklusjoner. Det dype retoriske i jussen ligger ikke bare i at ar gu men ter kan ha for skjel lig vekt, og at det ofte kan være van ske lig å veie dem opp mot hver and re, for å bru ke en me ta for som er godt inn arbeidet både i juridisk terminologi og i gjengs argumentasjonsteori. Viktige valg treffes ofte før vi begynner å argumentere, gjennom hva slags ord vi set ter på fe no me ner, hvil ke as so sia sjo ner vi ska per gjennom bruk av forskjellige ord, hvilke forestillinger vi bevisst eller ubevisst har om den vir ke lig he ten som er bak grunn for de pro ble mer vi tar opp, og hvil ke for mål vi har med vår virk som het. Det er bare gjen nom en be visst het om sli ke for hold at vi kan øke ob jek ti vi te ten i jus sen i be tydningen å frigjøre den fra den enkeltes subjektive forestillinger, holdninger og forforståelse. Oslo/Hei del berg no vem ber 2012 Jonas Bakken Hans Petter Graver 17

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen 60 Lederlegitimitet i revisjonsbransjen Erik Dø ving (dr. oecon.) er før s te ama nu en sis ved Høg sko len i Oslo, økonomiutdanningen. Hans spe si al om rå der er per so nal le del se og kom pe tan se

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal lin gen til ge ne ralforsamling mv. Ar tik ke len tar for seg hvil ke valg mu lig he ter sty ret har der som det opp da ges feil el ler mang ler i en inn kal

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Måling og prioriteringer i konkurransepolitikken F

Måling og prioriteringer i konkurransepolitikken F 60 Fagartikler MAGMA 0413 Faglige perspektiver Måling og prioriteringer i konkurransepolitikken F lars SØr gard er si vil øko nom og dr.oecon. fra Nor ges Handelshøyskole. Han har ho ved sa ke lig vært

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak Universitetet i Oslo I artikkelen drøfter vi

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene

Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene INN LED NING Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene Det området vi kaller pedagogisk veiledning el ler bare veiledning i den ne boka, konsentrerer seg om praksisveiledning. Det vil si profesjonell

Detaljer

for opp læ rin gen er at ele ven skal kun ne

for opp læ rin gen er at ele ven skal kun ne 8 1 Algebra Mål for opp læ rin gen er at ele ven skal kun ne faktorisere po ly no mer ved hjelp av null punk ter og polynomdivisjon, og bru ke det te til å løse lik nin ger og ulik he ter med polynomer

Detaljer

«Glokal» kommunikasjon og kultur:

«Glokal» kommunikasjon og kultur: 20 «Glokal» kommunikasjon og kultur: regionale forskjeller i forretningskultur i Norge Gil li an War ner-sø der holm er lek tor og fors ker ved In sti tutt for kom mu ni ka sjon, kul tur og språk ved Han

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt 87 92 Trygg he ten kun ne ald ri bli som før hos bar na som opp lev de tys ker nes straf fe ak sjon i Te la våg 1942. Som voks ne har de et spe sielt hjer te

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer