Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?..."

Transkript

1 Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen Inn led ning Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore taks sty ring Re vi sors rol le i til knyt ning til re de gjø rel se om fore taks sty ring Før s te lek tor Cath rine Bju ne Hvor mye vei er en mil li on kro ner? Transportrettslige pro ble mer ved frakt av pen ger Inn led ning Om fan get og vik tig he ten av pen ge trans por ter i og til Nor ge An svar for tap av el ler ska de på pen ger Ge ne relt om trans port an svar ved trans port av pen ger Sjø lo vens an svars reg ler An svar et ter veifraktloven An svar for luft trans port Transportrettens be grens nings reg ler Ge ne relt Be grens ning et ter sjø lo ven Be grens ning et ter veifraktloven Be grens ning et ter luft farts lo ven Sam men fat ning av be grens nings reg le ne For el del se av er stat nings krav ved for va ring og trans port Forsikring av pen ge trans por ter Av slut ning Pro fes sor dr. ju ris Tore Brå then An ven del sen av ak sje lo ve ne 3-8 på dat ter sel ska pets ga ran ti er for mor sel ska pets lån Inn led ning Kom mer ak sje lo ve ne 3-8 til an ven del se på dat ter sel ska pets ga ran ti for mor sel ska pets lån? Pro blem stil lin gen Reg le ne om ak sje sel ska pers og all menn ak sje sel ska pers ad gang til å gi kre ditt el ler stil le sik ker het for sine ak sjo næ rer mv For hol det mel lom ut byt te reg le ne og ak sje lo ve ne And re reg ler Ut ta lel ser i lov for ar bei der om an ven del se av ak sje lo ve ne 3-8 på dat ter sel ska pets ga ran ti er Kon klu sjo nen An ven del sen av ak sje lo ve ne 3-8 der dat ter sel ska pet stil ler ga ran ti for mor sel ska pets lån Ut gangs punk tet Per son kret sen Ver di en av dat ter sel ska pets yt el se Unn ta ket for for ret nings mes si ge av ta ler Kon se kven ser av at saksbehandlingsregelen ikke er fulgt Av slut ning

2 Høy sko le lek tor Ørn ulf Da ler Forsikring og for bru ker vern noen ut vik lings trekk fra de se nes te ti åre ne Inn led ning For bru ke rens stil ling i sam fun net For bru ker be gre pet For bru ker be skyt tel sen i den før s te nor ske for sik rings av ta le lo ven (FAL 1930) For bru ker nes For sik rings kon tor FAL Bak grunn og ut ar bei del se Vi de re ut vik lin gen av for bru ker ver net Finansklagenemnda Av slut ning Stu die rek tor/før s te lek tor Sver re Dyr nes Inn løs ning av ak sjer et ter ak sje lo ven og all menn ak sje lo ven en tak so no mi for ver di be gre per Inn led ning Verd set tel se inn le den de be trakt nin ger Pris vs. ver di Fin nes det en «rik tig» el ler «sann» ver di? Fra sub jek ti ve ver di opp fat nin ger til li ke vekts pri ser For hold for pris dan nel se Ver di grunn la get hvil ken ver di skal be reg nes? Ver di ni vå er og ver di pre mis ser Inn led ning Ge ne relt om uli ke ver di ni vå er Ver di pre mis ser Opp sum me ring Ini tial ver di, pre mi er og ra bat ter Opp sum me ring og av slut ning Re fe ran ser Sti pen diat Jone Engh Stat lig sty ring av næ rings virk som het Inn led ning Grunn la get for or ga ni se ring og sty ring av sam fun net Ver di spørs mål For hol det mel lom stat og in di vid in di vi dets fri het og krav til lov hjem mel for re gu le rin ger Til strek ke lig be grun nel se for næringsreguleringer Hen syn til li ke be hand ling Krav til retts sik ker het Krav til for ut be reg ne lig het Høy sko le lek tor Ing vild S. Eric son Inn be ta lin ger til eiendomsmeglers kli ent kon to i lys av bustadoppføringslova In tro duk sjon Av drag og for skudd Pro blem stil lin gen Hjem mels over fø ring Ga ran ti

3 3 And re inn be ta lin ger enn for skudd et ter 47 og kjø pers «trygd» et ter 46 an net ledd Pro blem stil lin gen Taps ri si ko hvem eier pen ge ne på kli ent kon to? In struk sjons rett hvem be stem mer over pen ge ne på kli ent kon to? Har for hånds inn be ta lin ger noen prak tisk funk sjon? Sik ker het for rett be ta ling et ter bustadoppføringslova 46 an net ledd Pro blem stil lin gen Sper rer bustadoppføringslova 47 for de po ne ring et ter 46 an net ledd? De po ne ring et ter 46 an net ledd på kli ent kon to? Av slut ten de be merk nin ger Før s te ama nu en sis ph.d. Bjørn Erik sen Læ rer nes for trinns rett til ny stil ling Inn led ning over sikt over reg le ne Nær me re om retts reg le ne om for trinns rett Inn led ning Fris ten for å an ven de reg le ne om for trinns rett Kva li fi ka sjons vur de rin gen Pri ori te ring mel lom fle re med for trinns rett Sær lig om del tids an sat te Fra skriv ning av for trinns ret ten Virk nin ger av brudd på reg le ne om for trinns rett Bru ken av for trinns ret ten et pro blem for sko lens le del se? Høy sko le lek tor Thor unn Falk an ger Odels rek ke føl gen Inn led ning Odels pri ori tet for et ter kom mer ne Ut gangs punk tet Li ke stil ling mel lom kjøn ne ne også når de er født før 1. ja nu ar Li ke stil ling for adop tiv barn også når de er født før 1. ja nu ar Li ke stil ling for barn født uten for ek te ska pet også når de er født før 1. ja nu ar Pri ori tets unn tak når odels løs ning vil være «klårt urimeleg» Ved over gang til søs ken og and re odels be ret ti ge de Ved over gang til en uten for stå en de/ikke odels be ret ti get Unn ta kets be tyd ning i for bin del se med opp he vel se av odels lo ven Tilbudsregelen Odels rek ke føl gen ved samodling Samodling og pri ori tet i ek te skap Samodling og pri ori tet i sam bo er for hold Ek te fel lers/sam bo eres et ter kom me re Høy sko le lek tor Sa naz Ormaz Ferdowsi Sty re pro to kol len før, nå og i frem tiden Inn led ning Ut vik lin gen av reg le ne om sty re pro to koll Ak sje lo ve nes nå gjel den de reg ler om sty re pro to koll Bør reg le ne om sty re pro to koll end res?

4 Før s te lek tor Paul Hen ning Fjeld heim Eg net het for per so ner i eiendomsmeglingsforetak Inn led ning His to rikk og ter mi no lo gi Kredittilsynets rund skriv om prø ving av eg net hets krav Eg net hets vur de rin gen Inn hol det i po li ti at tes ten Eg net hets krav til ei ere, sty re med lem mer og dag lig le der Eg net hets krav til eiendomsmeglere, meglere og ad vo ka ter Eiendomsmeglere Overgangsmeglere Ju ris ter Ge ne relt om eiendomsmeglere, overgangsmeglere og ju ris ter Til ba ke kall av meglerbrev for eiendomsmeglere og overgangsmeglere samt til la tel se gitt ju ris ter Ad vo ka ter Til ba ke kall av til la tel se til ad vo kat til å være an svar lig megler Eg net hets krav til fag an svar lig Grup per unn tatt eg net hets krav Tids fak to ren Tids be gren set til la tel se el ler be vil ling Pro fes sor dr. ju ris Ole Gjems-On stad Om set nings be gre pet i merverdiavgiftsretten Om set nings be gre pet i mer ver di av gifts lo ven vs. inn tekts be gre pet i skat te lo ven Of fent li ge bi drag, støt te og spon sor mid ler Forsk ning De sti na sjons sel ska per mv Re fu sjo ner Re fu sjo ner til sik tet av gifts plikt fra Høy es te rett? Skat te myn dig he te nes opp føl ging Ut ford rin ger og til pas nin ger An leggs bi drag Sær li ge spørs mål ved or ga ni sa sjons- og sel skaps struk tu rer Back to basics Stu die rek tor Bror Pet ter Gul den Revisjonsselskapers åpenhetsrapport Inn led ning Bak grun nen for end rin ge ne i revisjonslovgivningen 1. juli 2009 lov for ar bei der Sær li ge krav til re vi sor og re vi sjons sel skap som re vi de rer fore tak av all menn in ter es se Åpenhetsrapport Inn led ning Når skal før s te rap port gjø res til gjen ge lig? Hvor på nett ste det skal rap por ten pub li se res? Hvor len ge skal åpenhetsrapporten være til gjen ge lig på nett ste det? Sig ne ring av åpenhetsrapporten Over sikt over opp lys nin ger som skal gis i åpenhetsrapporten Nær me re om inn hol det i opplysningskravene Ad gang til å dis pen se re fra kra vet om åpenhetsrapport Unn la tel se av å ta inn unn tak fra plik ten til å pub li se re åpenhetsrapport Slutt kom men tar om be stem mel se ne om åpenhetsrapport

5 Stu die rek tor Dag Jør gen Hveem Rø eg gen-sa ken Inn led ning fak tum og pro blem stil ling Bank kla ge nemn das prin si pi el le ven de punkt i be hand lin gen av sam men sat te el ler struk tu rer te pro duk ter Pro blem stil lin ger og ho ved punk ter i Bank kla ge nemn das ut ta lel se Pro blem stil ling Vur de ring av av kast nings for vent nin ger Be vis byr de knyt tet til produktavkastning Be reg ning av for ven tet av kast ning vur de ring av sak kyn di ges ar beid Opp lys nings plikt om ge by rer, uav hen gig av om of fent lig retts lig re gu le ring fore lig ger Lå ne ren tens inn virk ning på produktavkastningen Kon klu sjo nen for lav produktavkastning og full er stat ning Rø eg gen-dom men fra Oslo ting rett Inn led ning sam me sak som i Bank kla ge nemn da? Sam me pro blem stil ling som i Bank kla ge nemn da Ban kens mar keds fø ring og in for ma sjon Vur de ring av ho ved te ma ene i dom men Kon klu sjo nen full er stat ning Rø eg gen-sa kens be tyd ning for rådgivningsansvaret Mang len de år saks sam men heng? Fra rå dings plik ten over for lån ta ke re i fi nans av ta le lo ven Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep? Før s te ama nu en sis Tor S. Kil dal Skip og fly av gifts mes si ge ut ford rin ger Ny lov sam me reg ler Merverdiavgiftens om fang og prin sip per Ge ne rell av gifts plikt Drifts mes si ge sær trekk som be grun nel ser for fri tak Litt his to rikk Virk ning av unn tak og fri tak an svar og sank sjo ner Fri ta ke ne Sy ste ma tikk Om set ning av ski og fly av gren set ob jekt fri tak Om set ning av va rer og tje nes ter til far tøy Fri tak i and re land EUs av gifts di rek tiv Kort sam men lig ning av fri ta ke ne for skip og fly i Nor ge og Sve ri ge Av slut ning Høy sko le lek tor Roy Kris ten sen Bokføringens be tyd ning for sty ring og rap por te ring Re gu le rin gen av bok fø rin gen i Nor ge Lov re gu le rin gen Hva er bok fø ring? For må let med bok fø rin gen Sel ska pets le del se og bok fø rin gen In ter ne rapporteringsplikter til sty ret Kon klu sjon om bokføringslovens for mål og vir ke om rå de

6 2 Bok fø rin gen som grunn lag for eks tern rap por te ring og kon troll Le del sens til syns an svar for bok fø rin gen i for hold til eks ter ne rapporteringsplikter Hvil ken rap por te ring som er om fat tet Kon se kven ser av å være om fat tet av bokføringsloven Kon se kven ser av mang len de over hol del se av bokføringsloven Kon klu sjon ved rø ren de bok fø rin gen som grunn lag for eks tern rap por te ring og kon troll Bok fø rin gen som fak tisk grunn lag for sty ring og in tern rap por te ring Bok fø ring og øko no mi sty ring Hva er for mu es for valt ning og in tern kon troll? Før s te ama nu en sis dr.oecon. Er lend Kvaal Be tyd nin gen av ob li ga to ris ke til leggs opp lys nin ger i års regn ska pet Bak grunn for ar tik ke lens tema Over ord ne de ret nings lin jer for myn dig he te nes for mu le ring av ob li ga to ris ke til leggs opp lys nin ger Fak tis ke pri ori te rin ger i regn skaps stan dar der Mar ke det for regn skaps in for ma sjon Opp sum me ring Re fe ran ser Høy sko le lek tor Mor ten Lund Nor ske dom sto lers doms myn dig het i in ter na sjo na le sa ker et ter tvis te lo ven 4-3 (1) noen be trakt nin ger om Høy es te retts kjen nel se i Baas land-sa ken Inn led ning Ho ved trek ke ne i retts til stan den ved rø ren de kra vet om «na tur lig til knyt ning til Nor ge» før Baas land-sa ken Retts til stan den før tvis te lo ven Tvis te lo vens for ar bei der og nye re lit te ra tur Nær me re om Baas land-sa ken Saks for hol det Høy es te retts syn på for hol det mel lom tvis te lo ven 4-3 (1) og vernetingsreglene i 4-4 og Høy es te retts an gi vel se av vur de rings te ma ene ved av gjø rel sen av om tilknytningskravet i tvis te lo ven 4-3 (1) er opp fylt Retts til stan den et ter Baas land-sa ken Tvis te lo ven 4-3 (1) som selv sten dig hjem mel for domskompetanse Vur de rings te ma ene ved av gjø rel sen av om til knyt nin gen til Nor ge er til strek ke lig Er Baas land-kjen nel sen hen sikts mes sig, og bør vur de rings te ma ene ved av gjø rel sen av om til knyt nin gen til Nor ge er til strek ke lig, ut vik les vi de re? Høy sko le lek tor Sti ne Win ger Min de Mel lom stat og mar ked Inn led ning Virk som hets ty pen stu dent sam skip nad og dens rol le i den of fent li ge vel ferds po li tik ken His to rikk og ut vik ling av stu dent sam skip na de nes virk som hets form Re gu le ring av stu dent sam skip na ders virk som het Inn led ning Studentsamskipnadsloven For skrift Ved tek ter

7 3 Stu dent sam skip na ders sam funns rol le Inn led ning An svars for de ling mel lom stu dent sam skip na der, ut dan nings in sti tu sjo ner og of fent li ge myn dig he ter Stu dent sam skip na ders sam funns opp ga ve For valt nings retts li ge reg ler og prin sip per an vendt på stu dent sam skip na de ne Med lems for hold Inn led ning Rett og plikt til med lem skap Lik hets prin sip pet Med lems ret tig he ter og -plik ter Opp hør av med lem ska pet Stu dent sam skip na dens or ga ner og le del se Inn led ning Sty ret Kunn skaps de par te men tet som kon troll or gan Re vi sjon og Riks re vi sjo nen Stu dent sam skip na dens ka pi tal og an svar for virk som he tens for plik tel ser Krav til ka pi tal inn skudd Krav til minimumskapital Ut de ling an ven del se av års over skudd Of fent li ge myn dig he ters sty ring gjen nom øko no mis ke be vilg nin ger Om dan ning Av slut ning Pro fes sor Flem ming Ruud, Ph.D., stats au to ri sert re vi sor «To be or not to be in con trol?» Inn led ning Hva er in tern kon troll? Kom po nen te ne i COSO-mo del len for in tern kon troll Hvor dan ut vik le og im ple men te re in tern kon troll? Best prac ti ce Sty rets og revisjonsutvalgets gjen nom gang Opp sum me ring og av slut ning Lit te ra tur og re fe ran ser Pro fes sor dr. ju ris Hans Ro bert Schwencke Regnskapsregulering for ikke børs no ter te fore tak i Nor ge Inn led ning Hva er for skjel len mel lom da gens regn skaps reg ler for mel lom sto re fore tak og IFRS for SMEs? Bør IFRS for SMEs inn fø res i Nor ge? Inn led ning Kost na der ved om leg ging til IFRS for SMEs Sta bi li tet IFRS for SMEs end res hvert tred je år IFRS for SMEs blir ut bredt og for stått in ter na sjo nalt Eu ro pa kob ling mel lom regn skap og skatt står sen tralt Sel skaps retts li ge kon se kven ser Res surs bruk in nen standardsetting Ter mi no lo gis ke ut ford rin ger og mang len de retts lig sta tus for regn skaps stan dar der un der gjel den de reg ler

8 4 Mo der ni se ring av EUs regnskapsdirektiver. Sær krav for «mik ro sel ska per»? Små fore tak som ikke er «mik ro fore tak» Inn fø ring av IFRS for SMEs kon se kven se ne for norsk standardsetting Kon klu sjon og en kel te retts tek nis ke be trakt nin ger Ap pen diks Land som har be slut tet el ler klart in di kert at IFRS for SMEs skal tas i bruk, jf. Lit te ra tur Reg ler For slag Før s te ama nu en sis dr.oecon. Ole Skal pe For bruks lån og gjelds re gis ter Et ter spør sels si den Til buds si den Kre ditt vur de ring Gjelds re gis ter Gjelds re gis ter og for mu es ob jek ter Gjelds re gis ter for til buds si den Gjelds re gis ter for et ter spør sels si den Gjelds re gis ter for sam fun net Gjelds re gis ter 10 for de ler Gjelds re gis ter 10 ulem per Høy sko le lek tor Kjell Smeds rud Er stat nin ger et ter na tur ska der i Nor ge. En av vik ling av stat lig an svar? Sam men drag Inn led ning Den his to ris ke bak grunn Or ga ni se rin gen av ord nin ge ne Or ga ni se rin gen av na tur ska de for sik ring og dek ning av Sta tens na tur ska de fond End rin ger i End rin ger i End rin ger i Sta tens rol le i ut vik lin gen de sis te 80 år Ut red ning om ny naturskadelov Hø rings no ta tet Kli ma end rin ger og sam fun nets sår bar het for na tur ska der Sam funns end rin ger og sam fun nets sår bar het for na tur ska der Sik ring og fore byg ging av na tur ulyk ker And re for slag i hø rings ut kas tet En av vik ling av stat lig an svar? Lit te ra tur Hø rings ut ta lel ser Nett ste der Post dok tor ek. dr. To bi as Svanström Förbud mot rådgivningstjänster till revisionsklienter och krav på rotation av revisionsbyrå Är revisorns oberoende överreglerat? Introduktion CASE 1: Rådgivningstjänster till revisionsklienter CASE 2: Långa revisionsuppdrag och krav på rotation av re vi sor

9 2. Rådgivningstjänster och revisorsrotation i lagstiftning och normbildning Ame ri kansk reglering enligt SOX EU och IFAC:s etiska reg ler Reglering i Sve ri ge Reglering i Nor ge Reglering i anera enskilda länder Em pi risk forsk ning finns stöd för omfattande reglering av re vi sors oberoende? Rådgivningstjänster och revisionskvalitet Längden på revisionsuppdraget och revisionskvalitet Slutsatser och diskussioner Referenser Høy sko le lek tor Kris ti an Tros dahl «Å frem me en sunn ut vik ling av for sik rings næ rin gen» Innledning For sik rings lov giv ning i Dan mark-nor ge : Kris ti an Vs nor ske lov (NL) : Til syns or gan for livs for sik ring etab le res : Norsk for sik rings til syn etab le res og ut vik les En norsk tilsynskomité opp ret tes Knapt noen for sik rings næ ring å føre til syn med Tilsynskomiteens virk som het fram til «Assurance-For en in ger» får lov be stem te for de ler i Lo vens be tyd ning for ut vik lin gen av for sik rings næ rin gen Lo vens be tyd ning for Tilsynskomiteens ar beid Lov om for sik rings sel ska per 29. juli 1911, nr. 1 (forsikringsselskapsloven) En trang fød sel Man ge inn stil lin ger in gen ved tak Sen tra le be stem mel ser i lo ven Uten land ske sel ska pers virk som het i Nor ge Unntatt fra loven For sik rings rå dets før s te år Kon se sjons plikt for ska de for sik rings sel ska per Stats mo no pol i ste det for kon se sjons plikt? «Koncessionsveien» og en vrim mel av ko mi te er To ko mi té inn stil lin ger Plut se lig så skjer det Ny lov ut red ning et ter ok ku pa sjo nen Livsforsikringskomiteen av Ko mi te ens inn stil ling Ut red ning også av ska de for sik ring Ot.prp. 45 (1957) strid om of fent li ge sty re re pre sen tan ter Ot.prp. 36 (1958) ny løs ning lan se res : Nytt lov ut valg Har lem-ut val get Ut vik ling i for sik rings næ rin gen Øns ket om sam funns mes sig sty ring For sik rings rå det og Bank in spek sjo nen slås sam men Løi ning-ut val get Noen sen tra le be stem mel ser i for sik rings virk som hets lo ven fra Nye be stem mel ser i for hold til 1911-lo ven De mo kra tisk drift og fol ke valgt kon troll? Re pre sen tant ska pets sam men set ning og myn dig het

10 7.8 Nytt or gan: kon troll ko mi té En «kon ser va tiv» inn stil ling Pe ri oden fra 1988 i kor te trekk Av slut ning Lit te ra tur lis te Tryk te kil der Ar ki ver Nett res sur ser Før s te ama nu en sis ph.d. Inge Un ne berg Flerpartskonflikter om rett til livsforsikringssum Inn led ning Pro blem stil lin gen Av kla rin ger og pre si se rin ger Livsforsikringssummens for de ling mel lom de be ret ti ge de Kon flik ter mel lom legalberettigede Nær me re om be guns ti gel ser Kon flik ter mel lom legalberettigede og be guns ti ge de Kon flik ter mel lom fle re be guns ti gel ser Tol kings reg le ne i fal Kon flik ter mel lom be guns ti gel ser fore tatt av opp rin ne lig og ny for sik rings ta ker ved over dra gel se Nær me re om ugjen kal le li ge be guns ti gel ser Bort fall av be guns ti gel ser Rettsvernsreglenes be tyd ning for be guns ti gel se ne Et ter opp gjør ved urik tig ut be ta ling Av kla ring før ut be ta ling skjer Krav fra den urett for bi gåt te mot sel ska pet om ny ut be ta ling Den forbigåttes er stat nings krav mot sel ska pet Sel ska pets til ba ke søk nings krav mot uret te mot ta ker Den forbigåttes krav mot uret te mot ta ker Sam men hen gen mel lom kra ve ne Før s te lek tor Mo ni ca Vi ken Om set nings kret sens opp fat ning som vur de rings te ma i va re mer ke- og mar keds fø rings rett Inn led ning Tema Varemerkerettens for mål Markedsføringsrettens for mål Om set nings kret sens ju ri dis ke for ank ring Om set nings kret sens for ank ring i va re mer ke lo ven Om set nings kret sens for ank ring i mar keds fø rings lo ven Av grens ning av den re le van te om set nings krets Om set nings kret sens opp fat nin ger som må le stokk Valg av til nær mings må te Gjen nom snitts for bru ker Mar keds un der sø kel ser Av slut ten de kom men ta rer Bi drags yte re, te ma er og for fat ter om ta ler

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

av armlengdeprovisjon

av armlengdeprovisjon godt gjø rel se ikke er en drifts kost nad, men over skudds dis po ne ring? Får det te da igjen inn virk ning på spørs må let om man kan være del ta ker uten ei er an del? Ut fra lo vens ord lyd leg ger

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING?

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? 54 INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? T. FLEMMING RUUD, PhD og statsautorisert revisor, professor ved Handelshöyskolen BI, Universität

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal lin gen til ge ne ralforsamling mv. Ar tik ke len tar for seg hvil ke valg mu lig he ter sty ret har der som det opp da ges feil el ler mang ler i en inn kal

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

og økte for vent nin ger

og økte for vent nin ger Del I - bærekraftsrapportering: Nye reg ulator iske k rav og økte for vent nin ger Den ne ar tik ke len er før s te del av en ar tik kel se rie i tre de ler om bærekraftsrapportering. Før s te ar tik kel

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen 60 Lederlegitimitet i revisjonsbransjen Erik Dø ving (dr. oecon.) er før s te ama nu en sis ved Høg sko len i Oslo, økonomiutdanningen. Hans spe si al om rå der er per so nal le del se og kom pe tan se

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne MAGMA 0109 FAGARTIKLER 51 REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne SVEIN H. GJØNNES er utdannet siviløkonom

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Skatt og av gift i delingsøkonomien

Skatt og av gift i delingsøkonomien SKATT Skatt og av gift i delingsøkonomien I den ne ar tik ke len ser vi nærme re på noen av de skat te- og avgiftsmessige temaene i Delingsøkonomiutvalgets rapport om muligheter og utfordringer med fremveksten

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

Forskningsformidling til hvem og hvorfor?

Forskningsformidling til hvem og hvorfor? 58 fagartikler MAGMA 0410 faglige perspektiver Forskningsformidling til hvem og hvorfor? Au dun Far brot er fag sjef forskningskommunikasjon ved Han dels høy sko len BI. Han er ut dannet si vil øko nom

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer