Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?..."

Transkript

1 Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen Inn led ning Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore taks sty ring Re vi sors rol le i til knyt ning til re de gjø rel se om fore taks sty ring Før s te lek tor Cath rine Bju ne Hvor mye vei er en mil li on kro ner? Transportrettslige pro ble mer ved frakt av pen ger Inn led ning Om fan get og vik tig he ten av pen ge trans por ter i og til Nor ge An svar for tap av el ler ska de på pen ger Ge ne relt om trans port an svar ved trans port av pen ger Sjø lo vens an svars reg ler An svar et ter veifraktloven An svar for luft trans port Transportrettens be grens nings reg ler Ge ne relt Be grens ning et ter sjø lo ven Be grens ning et ter veifraktloven Be grens ning et ter luft farts lo ven Sam men fat ning av be grens nings reg le ne For el del se av er stat nings krav ved for va ring og trans port Forsikring av pen ge trans por ter Av slut ning Pro fes sor dr. ju ris Tore Brå then An ven del sen av ak sje lo ve ne 3-8 på dat ter sel ska pets ga ran ti er for mor sel ska pets lån Inn led ning Kom mer ak sje lo ve ne 3-8 til an ven del se på dat ter sel ska pets ga ran ti for mor sel ska pets lån? Pro blem stil lin gen Reg le ne om ak sje sel ska pers og all menn ak sje sel ska pers ad gang til å gi kre ditt el ler stil le sik ker het for sine ak sjo næ rer mv For hol det mel lom ut byt te reg le ne og ak sje lo ve ne And re reg ler Ut ta lel ser i lov for ar bei der om an ven del se av ak sje lo ve ne 3-8 på dat ter sel ska pets ga ran ti er Kon klu sjo nen An ven del sen av ak sje lo ve ne 3-8 der dat ter sel ska pet stil ler ga ran ti for mor sel ska pets lån Ut gangs punk tet Per son kret sen Ver di en av dat ter sel ska pets yt el se Unn ta ket for for ret nings mes si ge av ta ler Kon se kven ser av at saksbehandlingsregelen ikke er fulgt Av slut ning

2 Høy sko le lek tor Ørn ulf Da ler Forsikring og for bru ker vern noen ut vik lings trekk fra de se nes te ti åre ne Inn led ning For bru ke rens stil ling i sam fun net For bru ker be gre pet For bru ker be skyt tel sen i den før s te nor ske for sik rings av ta le lo ven (FAL 1930) For bru ker nes For sik rings kon tor FAL Bak grunn og ut ar bei del se Vi de re ut vik lin gen av for bru ker ver net Finansklagenemnda Av slut ning Stu die rek tor/før s te lek tor Sver re Dyr nes Inn løs ning av ak sjer et ter ak sje lo ven og all menn ak sje lo ven en tak so no mi for ver di be gre per Inn led ning Verd set tel se inn le den de be trakt nin ger Pris vs. ver di Fin nes det en «rik tig» el ler «sann» ver di? Fra sub jek ti ve ver di opp fat nin ger til li ke vekts pri ser For hold for pris dan nel se Ver di grunn la get hvil ken ver di skal be reg nes? Ver di ni vå er og ver di pre mis ser Inn led ning Ge ne relt om uli ke ver di ni vå er Ver di pre mis ser Opp sum me ring Ini tial ver di, pre mi er og ra bat ter Opp sum me ring og av slut ning Re fe ran ser Sti pen diat Jone Engh Stat lig sty ring av næ rings virk som het Inn led ning Grunn la get for or ga ni se ring og sty ring av sam fun net Ver di spørs mål For hol det mel lom stat og in di vid in di vi dets fri het og krav til lov hjem mel for re gu le rin ger Til strek ke lig be grun nel se for næringsreguleringer Hen syn til li ke be hand ling Krav til retts sik ker het Krav til for ut be reg ne lig het Høy sko le lek tor Ing vild S. Eric son Inn be ta lin ger til eiendomsmeglers kli ent kon to i lys av bustadoppføringslova In tro duk sjon Av drag og for skudd Pro blem stil lin gen Hjem mels over fø ring Ga ran ti

3 3 And re inn be ta lin ger enn for skudd et ter 47 og kjø pers «trygd» et ter 46 an net ledd Pro blem stil lin gen Taps ri si ko hvem eier pen ge ne på kli ent kon to? In struk sjons rett hvem be stem mer over pen ge ne på kli ent kon to? Har for hånds inn be ta lin ger noen prak tisk funk sjon? Sik ker het for rett be ta ling et ter bustadoppføringslova 46 an net ledd Pro blem stil lin gen Sper rer bustadoppføringslova 47 for de po ne ring et ter 46 an net ledd? De po ne ring et ter 46 an net ledd på kli ent kon to? Av slut ten de be merk nin ger Før s te ama nu en sis ph.d. Bjørn Erik sen Læ rer nes for trinns rett til ny stil ling Inn led ning over sikt over reg le ne Nær me re om retts reg le ne om for trinns rett Inn led ning Fris ten for å an ven de reg le ne om for trinns rett Kva li fi ka sjons vur de rin gen Pri ori te ring mel lom fle re med for trinns rett Sær lig om del tids an sat te Fra skriv ning av for trinns ret ten Virk nin ger av brudd på reg le ne om for trinns rett Bru ken av for trinns ret ten et pro blem for sko lens le del se? Høy sko le lek tor Thor unn Falk an ger Odels rek ke føl gen Inn led ning Odels pri ori tet for et ter kom mer ne Ut gangs punk tet Li ke stil ling mel lom kjøn ne ne også når de er født før 1. ja nu ar Li ke stil ling for adop tiv barn også når de er født før 1. ja nu ar Li ke stil ling for barn født uten for ek te ska pet også når de er født før 1. ja nu ar Pri ori tets unn tak når odels løs ning vil være «klårt urimeleg» Ved over gang til søs ken og and re odels be ret ti ge de Ved over gang til en uten for stå en de/ikke odels be ret ti get Unn ta kets be tyd ning i for bin del se med opp he vel se av odels lo ven Tilbudsregelen Odels rek ke føl gen ved samodling Samodling og pri ori tet i ek te skap Samodling og pri ori tet i sam bo er for hold Ek te fel lers/sam bo eres et ter kom me re Høy sko le lek tor Sa naz Ormaz Ferdowsi Sty re pro to kol len før, nå og i frem tiden Inn led ning Ut vik lin gen av reg le ne om sty re pro to koll Ak sje lo ve nes nå gjel den de reg ler om sty re pro to koll Bør reg le ne om sty re pro to koll end res?

4 Før s te lek tor Paul Hen ning Fjeld heim Eg net het for per so ner i eiendomsmeglingsforetak Inn led ning His to rikk og ter mi no lo gi Kredittilsynets rund skriv om prø ving av eg net hets krav Eg net hets vur de rin gen Inn hol det i po li ti at tes ten Eg net hets krav til ei ere, sty re med lem mer og dag lig le der Eg net hets krav til eiendomsmeglere, meglere og ad vo ka ter Eiendomsmeglere Overgangsmeglere Ju ris ter Ge ne relt om eiendomsmeglere, overgangsmeglere og ju ris ter Til ba ke kall av meglerbrev for eiendomsmeglere og overgangsmeglere samt til la tel se gitt ju ris ter Ad vo ka ter Til ba ke kall av til la tel se til ad vo kat til å være an svar lig megler Eg net hets krav til fag an svar lig Grup per unn tatt eg net hets krav Tids fak to ren Tids be gren set til la tel se el ler be vil ling Pro fes sor dr. ju ris Ole Gjems-On stad Om set nings be gre pet i merverdiavgiftsretten Om set nings be gre pet i mer ver di av gifts lo ven vs. inn tekts be gre pet i skat te lo ven Of fent li ge bi drag, støt te og spon sor mid ler Forsk ning De sti na sjons sel ska per mv Re fu sjo ner Re fu sjo ner til sik tet av gifts plikt fra Høy es te rett? Skat te myn dig he te nes opp føl ging Ut ford rin ger og til pas nin ger An leggs bi drag Sær li ge spørs mål ved or ga ni sa sjons- og sel skaps struk tu rer Back to basics Stu die rek tor Bror Pet ter Gul den Revisjonsselskapers åpenhetsrapport Inn led ning Bak grun nen for end rin ge ne i revisjonslovgivningen 1. juli 2009 lov for ar bei der Sær li ge krav til re vi sor og re vi sjons sel skap som re vi de rer fore tak av all menn in ter es se Åpenhetsrapport Inn led ning Når skal før s te rap port gjø res til gjen ge lig? Hvor på nett ste det skal rap por ten pub li se res? Hvor len ge skal åpenhetsrapporten være til gjen ge lig på nett ste det? Sig ne ring av åpenhetsrapporten Over sikt over opp lys nin ger som skal gis i åpenhetsrapporten Nær me re om inn hol det i opplysningskravene Ad gang til å dis pen se re fra kra vet om åpenhetsrapport Unn la tel se av å ta inn unn tak fra plik ten til å pub li se re åpenhetsrapport Slutt kom men tar om be stem mel se ne om åpenhetsrapport

5 Stu die rek tor Dag Jør gen Hveem Rø eg gen-sa ken Inn led ning fak tum og pro blem stil ling Bank kla ge nemn das prin si pi el le ven de punkt i be hand lin gen av sam men sat te el ler struk tu rer te pro duk ter Pro blem stil lin ger og ho ved punk ter i Bank kla ge nemn das ut ta lel se Pro blem stil ling Vur de ring av av kast nings for vent nin ger Be vis byr de knyt tet til produktavkastning Be reg ning av for ven tet av kast ning vur de ring av sak kyn di ges ar beid Opp lys nings plikt om ge by rer, uav hen gig av om of fent lig retts lig re gu le ring fore lig ger Lå ne ren tens inn virk ning på produktavkastningen Kon klu sjo nen for lav produktavkastning og full er stat ning Rø eg gen-dom men fra Oslo ting rett Inn led ning sam me sak som i Bank kla ge nemn da? Sam me pro blem stil ling som i Bank kla ge nemn da Ban kens mar keds fø ring og in for ma sjon Vur de ring av ho ved te ma ene i dom men Kon klu sjo nen full er stat ning Rø eg gen-sa kens be tyd ning for rådgivningsansvaret Mang len de år saks sam men heng? Fra rå dings plik ten over for lån ta ke re i fi nans av ta le lo ven Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep? Før s te ama nu en sis Tor S. Kil dal Skip og fly av gifts mes si ge ut ford rin ger Ny lov sam me reg ler Merverdiavgiftens om fang og prin sip per Ge ne rell av gifts plikt Drifts mes si ge sær trekk som be grun nel ser for fri tak Litt his to rikk Virk ning av unn tak og fri tak an svar og sank sjo ner Fri ta ke ne Sy ste ma tikk Om set ning av ski og fly av gren set ob jekt fri tak Om set ning av va rer og tje nes ter til far tøy Fri tak i and re land EUs av gifts di rek tiv Kort sam men lig ning av fri ta ke ne for skip og fly i Nor ge og Sve ri ge Av slut ning Høy sko le lek tor Roy Kris ten sen Bokføringens be tyd ning for sty ring og rap por te ring Re gu le rin gen av bok fø rin gen i Nor ge Lov re gu le rin gen Hva er bok fø ring? For må let med bok fø rin gen Sel ska pets le del se og bok fø rin gen In ter ne rapporteringsplikter til sty ret Kon klu sjon om bokføringslovens for mål og vir ke om rå de

6 2 Bok fø rin gen som grunn lag for eks tern rap por te ring og kon troll Le del sens til syns an svar for bok fø rin gen i for hold til eks ter ne rapporteringsplikter Hvil ken rap por te ring som er om fat tet Kon se kven ser av å være om fat tet av bokføringsloven Kon se kven ser av mang len de over hol del se av bokføringsloven Kon klu sjon ved rø ren de bok fø rin gen som grunn lag for eks tern rap por te ring og kon troll Bok fø rin gen som fak tisk grunn lag for sty ring og in tern rap por te ring Bok fø ring og øko no mi sty ring Hva er for mu es for valt ning og in tern kon troll? Før s te ama nu en sis dr.oecon. Er lend Kvaal Be tyd nin gen av ob li ga to ris ke til leggs opp lys nin ger i års regn ska pet Bak grunn for ar tik ke lens tema Over ord ne de ret nings lin jer for myn dig he te nes for mu le ring av ob li ga to ris ke til leggs opp lys nin ger Fak tis ke pri ori te rin ger i regn skaps stan dar der Mar ke det for regn skaps in for ma sjon Opp sum me ring Re fe ran ser Høy sko le lek tor Mor ten Lund Nor ske dom sto lers doms myn dig het i in ter na sjo na le sa ker et ter tvis te lo ven 4-3 (1) noen be trakt nin ger om Høy es te retts kjen nel se i Baas land-sa ken Inn led ning Ho ved trek ke ne i retts til stan den ved rø ren de kra vet om «na tur lig til knyt ning til Nor ge» før Baas land-sa ken Retts til stan den før tvis te lo ven Tvis te lo vens for ar bei der og nye re lit te ra tur Nær me re om Baas land-sa ken Saks for hol det Høy es te retts syn på for hol det mel lom tvis te lo ven 4-3 (1) og vernetingsreglene i 4-4 og Høy es te retts an gi vel se av vur de rings te ma ene ved av gjø rel sen av om tilknytningskravet i tvis te lo ven 4-3 (1) er opp fylt Retts til stan den et ter Baas land-sa ken Tvis te lo ven 4-3 (1) som selv sten dig hjem mel for domskompetanse Vur de rings te ma ene ved av gjø rel sen av om til knyt nin gen til Nor ge er til strek ke lig Er Baas land-kjen nel sen hen sikts mes sig, og bør vur de rings te ma ene ved av gjø rel sen av om til knyt nin gen til Nor ge er til strek ke lig, ut vik les vi de re? Høy sko le lek tor Sti ne Win ger Min de Mel lom stat og mar ked Inn led ning Virk som hets ty pen stu dent sam skip nad og dens rol le i den of fent li ge vel ferds po li tik ken His to rikk og ut vik ling av stu dent sam skip na de nes virk som hets form Re gu le ring av stu dent sam skip na ders virk som het Inn led ning Studentsamskipnadsloven For skrift Ved tek ter

7 3 Stu dent sam skip na ders sam funns rol le Inn led ning An svars for de ling mel lom stu dent sam skip na der, ut dan nings in sti tu sjo ner og of fent li ge myn dig he ter Stu dent sam skip na ders sam funns opp ga ve For valt nings retts li ge reg ler og prin sip per an vendt på stu dent sam skip na de ne Med lems for hold Inn led ning Rett og plikt til med lem skap Lik hets prin sip pet Med lems ret tig he ter og -plik ter Opp hør av med lem ska pet Stu dent sam skip na dens or ga ner og le del se Inn led ning Sty ret Kunn skaps de par te men tet som kon troll or gan Re vi sjon og Riks re vi sjo nen Stu dent sam skip na dens ka pi tal og an svar for virk som he tens for plik tel ser Krav til ka pi tal inn skudd Krav til minimumskapital Ut de ling an ven del se av års over skudd Of fent li ge myn dig he ters sty ring gjen nom øko no mis ke be vilg nin ger Om dan ning Av slut ning Pro fes sor Flem ming Ruud, Ph.D., stats au to ri sert re vi sor «To be or not to be in con trol?» Inn led ning Hva er in tern kon troll? Kom po nen te ne i COSO-mo del len for in tern kon troll Hvor dan ut vik le og im ple men te re in tern kon troll? Best prac ti ce Sty rets og revisjonsutvalgets gjen nom gang Opp sum me ring og av slut ning Lit te ra tur og re fe ran ser Pro fes sor dr. ju ris Hans Ro bert Schwencke Regnskapsregulering for ikke børs no ter te fore tak i Nor ge Inn led ning Hva er for skjel len mel lom da gens regn skaps reg ler for mel lom sto re fore tak og IFRS for SMEs? Bør IFRS for SMEs inn fø res i Nor ge? Inn led ning Kost na der ved om leg ging til IFRS for SMEs Sta bi li tet IFRS for SMEs end res hvert tred je år IFRS for SMEs blir ut bredt og for stått in ter na sjo nalt Eu ro pa kob ling mel lom regn skap og skatt står sen tralt Sel skaps retts li ge kon se kven ser Res surs bruk in nen standardsetting Ter mi no lo gis ke ut ford rin ger og mang len de retts lig sta tus for regn skaps stan dar der un der gjel den de reg ler

8 4 Mo der ni se ring av EUs regnskapsdirektiver. Sær krav for «mik ro sel ska per»? Små fore tak som ikke er «mik ro fore tak» Inn fø ring av IFRS for SMEs kon se kven se ne for norsk standardsetting Kon klu sjon og en kel te retts tek nis ke be trakt nin ger Ap pen diks Land som har be slut tet el ler klart in di kert at IFRS for SMEs skal tas i bruk, jf. Lit te ra tur Reg ler For slag Før s te ama nu en sis dr.oecon. Ole Skal pe For bruks lån og gjelds re gis ter Et ter spør sels si den Til buds si den Kre ditt vur de ring Gjelds re gis ter Gjelds re gis ter og for mu es ob jek ter Gjelds re gis ter for til buds si den Gjelds re gis ter for et ter spør sels si den Gjelds re gis ter for sam fun net Gjelds re gis ter 10 for de ler Gjelds re gis ter 10 ulem per Høy sko le lek tor Kjell Smeds rud Er stat nin ger et ter na tur ska der i Nor ge. En av vik ling av stat lig an svar? Sam men drag Inn led ning Den his to ris ke bak grunn Or ga ni se rin gen av ord nin ge ne Or ga ni se rin gen av na tur ska de for sik ring og dek ning av Sta tens na tur ska de fond End rin ger i End rin ger i End rin ger i Sta tens rol le i ut vik lin gen de sis te 80 år Ut red ning om ny naturskadelov Hø rings no ta tet Kli ma end rin ger og sam fun nets sår bar het for na tur ska der Sam funns end rin ger og sam fun nets sår bar het for na tur ska der Sik ring og fore byg ging av na tur ulyk ker And re for slag i hø rings ut kas tet En av vik ling av stat lig an svar? Lit te ra tur Hø rings ut ta lel ser Nett ste der Post dok tor ek. dr. To bi as Svanström Förbud mot rådgivningstjänster till revisionsklienter och krav på rotation av revisionsbyrå Är revisorns oberoende överreglerat? Introduktion CASE 1: Rådgivningstjänster till revisionsklienter CASE 2: Långa revisionsuppdrag och krav på rotation av re vi sor

9 2. Rådgivningstjänster och revisorsrotation i lagstiftning och normbildning Ame ri kansk reglering enligt SOX EU och IFAC:s etiska reg ler Reglering i Sve ri ge Reglering i Nor ge Reglering i anera enskilda länder Em pi risk forsk ning finns stöd för omfattande reglering av re vi sors oberoende? Rådgivningstjänster och revisionskvalitet Längden på revisionsuppdraget och revisionskvalitet Slutsatser och diskussioner Referenser Høy sko le lek tor Kris ti an Tros dahl «Å frem me en sunn ut vik ling av for sik rings næ rin gen» Innledning For sik rings lov giv ning i Dan mark-nor ge : Kris ti an Vs nor ske lov (NL) : Til syns or gan for livs for sik ring etab le res : Norsk for sik rings til syn etab le res og ut vik les En norsk tilsynskomité opp ret tes Knapt noen for sik rings næ ring å føre til syn med Tilsynskomiteens virk som het fram til «Assurance-For en in ger» får lov be stem te for de ler i Lo vens be tyd ning for ut vik lin gen av for sik rings næ rin gen Lo vens be tyd ning for Tilsynskomiteens ar beid Lov om for sik rings sel ska per 29. juli 1911, nr. 1 (forsikringsselskapsloven) En trang fød sel Man ge inn stil lin ger in gen ved tak Sen tra le be stem mel ser i lo ven Uten land ske sel ska pers virk som het i Nor ge Unntatt fra loven For sik rings rå dets før s te år Kon se sjons plikt for ska de for sik rings sel ska per Stats mo no pol i ste det for kon se sjons plikt? «Koncessionsveien» og en vrim mel av ko mi te er To ko mi té inn stil lin ger Plut se lig så skjer det Ny lov ut red ning et ter ok ku pa sjo nen Livsforsikringskomiteen av Ko mi te ens inn stil ling Ut red ning også av ska de for sik ring Ot.prp. 45 (1957) strid om of fent li ge sty re re pre sen tan ter Ot.prp. 36 (1958) ny løs ning lan se res : Nytt lov ut valg Har lem-ut val get Ut vik ling i for sik rings næ rin gen Øns ket om sam funns mes sig sty ring For sik rings rå det og Bank in spek sjo nen slås sam men Løi ning-ut val get Noen sen tra le be stem mel ser i for sik rings virk som hets lo ven fra Nye be stem mel ser i for hold til 1911-lo ven De mo kra tisk drift og fol ke valgt kon troll? Re pre sen tant ska pets sam men set ning og myn dig het

10 7.8 Nytt or gan: kon troll ko mi té En «kon ser va tiv» inn stil ling Pe ri oden fra 1988 i kor te trekk Av slut ning Lit te ra tur lis te Tryk te kil der Ar ki ver Nett res sur ser Før s te ama nu en sis ph.d. Inge Un ne berg Flerpartskonflikter om rett til livsforsikringssum Inn led ning Pro blem stil lin gen Av kla rin ger og pre si se rin ger Livsforsikringssummens for de ling mel lom de be ret ti ge de Kon flik ter mel lom legalberettigede Nær me re om be guns ti gel ser Kon flik ter mel lom legalberettigede og be guns ti ge de Kon flik ter mel lom fle re be guns ti gel ser Tol kings reg le ne i fal Kon flik ter mel lom be guns ti gel ser fore tatt av opp rin ne lig og ny for sik rings ta ker ved over dra gel se Nær me re om ugjen kal le li ge be guns ti gel ser Bort fall av be guns ti gel ser Rettsvernsreglenes be tyd ning for be guns ti gel se ne Et ter opp gjør ved urik tig ut be ta ling Av kla ring før ut be ta ling skjer Krav fra den urett for bi gåt te mot sel ska pet om ny ut be ta ling Den forbigåttes er stat nings krav mot sel ska pet Sel ska pets til ba ke søk nings krav mot uret te mot ta ker Den forbigåttes krav mot uret te mot ta ker Sam men hen gen mel lom kra ve ne Før s te lek tor Mo ni ca Vi ken Om set nings kret sens opp fat ning som vur de rings te ma i va re mer ke- og mar keds fø rings rett Inn led ning Tema Varemerkerettens for mål Markedsføringsrettens for mål Om set nings kret sens ju ri dis ke for ank ring Om set nings kret sens for ank ring i va re mer ke lo ven Om set nings kret sens for ank ring i mar keds fø rings lo ven Av grens ning av den re le van te om set nings krets Om set nings kret sens opp fat nin ger som må le stokk Valg av til nær mings må te Gjen nom snitts for bru ker Mar keds un der sø kel ser Av slut ten de kom men ta rer Bi drags yte re, te ma er og for fat ter om ta ler

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen 60 Lederlegitimitet i revisjonsbransjen Erik Dø ving (dr. oecon.) er før s te ama nu en sis ved Høg sko len i Oslo, økonomiutdanningen. Hans spe si al om rå der er per so nal le del se og kom pe tan se

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

«Glokal» kommunikasjon og kultur:

«Glokal» kommunikasjon og kultur: 20 «Glokal» kommunikasjon og kultur: regionale forskjeller i forretningskultur i Norge Gil li an War ner-sø der holm er lek tor og fors ker ved In sti tutt for kom mu ni ka sjon, kul tur og språk ved Han

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Kapittel 2 Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi..49

Kapittel 2 Danningsbegrepet som analytisk begrep i lys av nyere barndomssosiologi..49 Innhold Barnehagen som danningsarena Introduksjon...13 Kapittel 1 Studier av barnehagen som danningsarena sosialepistemologiske per spek ti ver...19 Elin Erik sen Øde gaard og Thor olf Krü ger Danning

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene

Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene INN LED NING Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene Det området vi kaller pedagogisk veiledning el ler bare veiledning i den ne boka, konsentrerer seg om praksisveiledning. Det vil si profesjonell

Detaljer

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak Universitetet i Oslo I artikkelen drøfter vi

Detaljer

INTERNETT-BASERT PIRAT- KOPIERING AV MUSIKK OG FILM:

INTERNETT-BASERT PIRAT- KOPIERING AV MUSIKK OG FILM: 38 FAGARTIKLER MAGMA 0909 INTERNETT-BASERT PIRAT- KOPIERING AV MUSIKK OG FILM: Øko no mis ke kon se kven ser og for ut set nin ger for over gang til bæ re kraf tig nett ba sert dis tri bu sjon TERJE GAUSTAD

Detaljer

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi Fag ar tik kel Bir git Svend sen Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Region sen ter for barn og un ges psy kis ke hel se (Øst og Sør) Ruth To ve rud Region sen ter for barn og un ges psy

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon

Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning 23 1.1 Av grens ning mot firkantfusjoner og -fisjoner...24 1.2 Av grens ning mot grenseoverskridende fusjoner eller fisjoner...24 KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon...25 2.1

Detaljer

Selv utvik ling un der stu di et en profesjonsetisk plikt

Selv utvik ling un der stu di et en profesjonsetisk plikt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon MAGMA 0311 fagartikler 49 Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Lin da Lai ph.d. / dr. oecon., er førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og or ga ni sa sjon, Han dels høy

Detaljer

Å estimere handelsområder uten å følge kundene hjem F

Å estimere handelsområder uten å følge kundene hjem F MAGMA 0312 fagartikler 35 Å estimere handelsområder uten å følge kundene hjem F Auke Hunneman er før s te ama nu en sis i mar keds fø ring ved BI i Oslo. Han har mas ter grad i øko no mi og doktorgrad

Detaljer

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865 860 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865 In ter vju Møte med en helt På fe rie med Zimbardo Han er man nen bak The Stan ford Pri son Experiment og best sel ge ren

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

forskningspolitikk Kina en stormakt i forskning Fornybar energi i Norden Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2008

forskningspolitikk Kina en stormakt i forskning Fornybar energi i Norden Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2008 4: Etisk nemnd uten por te føl je 5: Dok tor gra den 6: Kon flikt i EPO 7: In no va sjons forsk ning som prak sis 10: En global ak tør å reg ne med 12: Ki nas nye øko no mi to ty per markeds øko nomi 15:

Detaljer

Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett 1

Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett 1 Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett 1 Mari Kris tin Sis jord, Kari Fas ting og Trond Sve la Sand Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) har en

Detaljer

Operasjef Line Lønning Andresen måtte bøye seg for Tidens Krav og følge offentlighetsloven. Side 12

Operasjef Line Lønning Andresen måtte bøye seg for Tidens Krav og følge offentlighetsloven. Side 12 nr. 4 www. kommunal-rapport.no Torsdag 3. mai 202 Digitaliserer for å spare MÅTTE ÅPNE OPERAEN KS vil fornye Kostra Thomas Jakobsen, direktør for borgerservice i København, fikk 35 millioner kroner for

Detaljer

Hva inneholder maten vår egentlig?

Hva inneholder maten vår egentlig? Tema Næringsinnhold IKKE SPRØYTET: Cecilie Akrei vil tilby sønnen Aleksander (3) mat med minst mulig plantevernmidler. Derfor kjøper hun helst økologisk. Frukt & grønt Hva inneholder maten vår egentlig?

Detaljer

Rekruttering av medarbeidere: Fra intuisjon til strategisk forankring F

Rekruttering av medarbeidere: Fra intuisjon til strategisk forankring F 42 fagartikler MAGMA 0313 Rekruttering av medarbeidere: Fra intuisjon til strategisk forankring F Jan Ivar Fredriksen er førstelektor ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI med arbeidsoppgaver

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me Vi ten skap og psy ko lo gi Fag ar tik kel Tor kil Ber ge Dis trikts psy kiat risk sen ter Vin de ren, Dia kon hjem met sy ke hus Lars Deh li Pri vat prak sis, Oslo Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt 87 92 Trygg he ten kun ne ald ri bli som før hos bar na som opp lev de tys ker nes straf fe ak sjon i Te la våg 1942. Som voks ne har de et spe sielt hjer te

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur f

Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur f 2 Effekter på norsk økonomi av en mer markert internasjonal lavkonjunktur f industrien tar støyten Andreas Benedictow er forsker ved Gruppe for makroøkonomi i Statistisk sentralbyrå. Han arbeider med konjunkturanalyse

Detaljer

Adferdsøkonomi og økonomiske eksperimenter F

Adferdsøkonomi og økonomiske eksperimenter F 26 fagartikler MAGMA 0512 Fagleder Adferdsøkonomi og økonomiske eksperimenter F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk

Detaljer

NOU, Norges offentlige utredninger (2011:20) Ungdom, makt og medvirkning Oslo: Barne-, li ke stil lings- og in klu de rings de par te men tet 2011

NOU, Norges offentlige utredninger (2011:20) Ungdom, makt og medvirkning Oslo: Barne-, li ke stil lings- og in klu de rings de par te men tet 2011 Bok mel dinger NOU, Norges offentlige utredninger (2011:20) Ungdom, makt og medvirkning Oslo: Barne-, li ke stil lings- og in klu de rings de par te men tet 2011 «Et sne vert per spek tiv på un ges makt»

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger Fag ar tik kel Geir Høst mark Niel sen Jon Vøllestad Eli sa beth Schan che Mor ten Bir ke land Niel sen Det psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Ber gen Får jeg det til? En kart leg ging av

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

EN KUNNSKAPSBASERT VAREHANDEL F

EN KUNNSKAPSBASERT VAREHANDEL F MAGMA 0112 FAGARTIKLER 61 EN KUNNSKAPSBASERT VAREHANDEL F ARNE NY GAARD er professor ved Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI og ved Høyskolen i Gjø vik. JA KOB UT GÅRD er stipendiat ved Institutt

Detaljer

Kåre Heggen Høgskulen i Vol da og Høg sko len i Oslo og Akers hus

Kåre Heggen Høgskulen i Vol da og Høg sko len i Oslo og Akers hus BOKMELDINGER 105 sva re på uli ke spørs mål og over for uli ke informantar og respondentar, meir enn på same pro blem stil ling og frå same informantar (til dømes opp føl ging av eit utval på grunn lag

Detaljer