Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?..."

Transkript

1 Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen Inn led ning Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore taks sty ring Re vi sors rol le i til knyt ning til re de gjø rel se om fore taks sty ring Før s te lek tor Cath rine Bju ne Hvor mye vei er en mil li on kro ner? Transportrettslige pro ble mer ved frakt av pen ger Inn led ning Om fan get og vik tig he ten av pen ge trans por ter i og til Nor ge An svar for tap av el ler ska de på pen ger Ge ne relt om trans port an svar ved trans port av pen ger Sjø lo vens an svars reg ler An svar et ter veifraktloven An svar for luft trans port Transportrettens be grens nings reg ler Ge ne relt Be grens ning et ter sjø lo ven Be grens ning et ter veifraktloven Be grens ning et ter luft farts lo ven Sam men fat ning av be grens nings reg le ne For el del se av er stat nings krav ved for va ring og trans port Forsikring av pen ge trans por ter Av slut ning Pro fes sor dr. ju ris Tore Brå then An ven del sen av ak sje lo ve ne 3-8 på dat ter sel ska pets ga ran ti er for mor sel ska pets lån Inn led ning Kom mer ak sje lo ve ne 3-8 til an ven del se på dat ter sel ska pets ga ran ti for mor sel ska pets lån? Pro blem stil lin gen Reg le ne om ak sje sel ska pers og all menn ak sje sel ska pers ad gang til å gi kre ditt el ler stil le sik ker het for sine ak sjo næ rer mv For hol det mel lom ut byt te reg le ne og ak sje lo ve ne And re reg ler Ut ta lel ser i lov for ar bei der om an ven del se av ak sje lo ve ne 3-8 på dat ter sel ska pets ga ran ti er Kon klu sjo nen An ven del sen av ak sje lo ve ne 3-8 der dat ter sel ska pet stil ler ga ran ti for mor sel ska pets lån Ut gangs punk tet Per son kret sen Ver di en av dat ter sel ska pets yt el se Unn ta ket for for ret nings mes si ge av ta ler Kon se kven ser av at saksbehandlingsregelen ikke er fulgt Av slut ning

2 Høy sko le lek tor Ørn ulf Da ler Forsikring og for bru ker vern noen ut vik lings trekk fra de se nes te ti åre ne Inn led ning For bru ke rens stil ling i sam fun net For bru ker be gre pet For bru ker be skyt tel sen i den før s te nor ske for sik rings av ta le lo ven (FAL 1930) For bru ker nes For sik rings kon tor FAL Bak grunn og ut ar bei del se Vi de re ut vik lin gen av for bru ker ver net Finansklagenemnda Av slut ning Stu die rek tor/før s te lek tor Sver re Dyr nes Inn løs ning av ak sjer et ter ak sje lo ven og all menn ak sje lo ven en tak so no mi for ver di be gre per Inn led ning Verd set tel se inn le den de be trakt nin ger Pris vs. ver di Fin nes det en «rik tig» el ler «sann» ver di? Fra sub jek ti ve ver di opp fat nin ger til li ke vekts pri ser For hold for pris dan nel se Ver di grunn la get hvil ken ver di skal be reg nes? Ver di ni vå er og ver di pre mis ser Inn led ning Ge ne relt om uli ke ver di ni vå er Ver di pre mis ser Opp sum me ring Ini tial ver di, pre mi er og ra bat ter Opp sum me ring og av slut ning Re fe ran ser Sti pen diat Jone Engh Stat lig sty ring av næ rings virk som het Inn led ning Grunn la get for or ga ni se ring og sty ring av sam fun net Ver di spørs mål For hol det mel lom stat og in di vid in di vi dets fri het og krav til lov hjem mel for re gu le rin ger Til strek ke lig be grun nel se for næringsreguleringer Hen syn til li ke be hand ling Krav til retts sik ker het Krav til for ut be reg ne lig het Høy sko le lek tor Ing vild S. Eric son Inn be ta lin ger til eiendomsmeglers kli ent kon to i lys av bustadoppføringslova In tro duk sjon Av drag og for skudd Pro blem stil lin gen Hjem mels over fø ring Ga ran ti

3 3 And re inn be ta lin ger enn for skudd et ter 47 og kjø pers «trygd» et ter 46 an net ledd Pro blem stil lin gen Taps ri si ko hvem eier pen ge ne på kli ent kon to? In struk sjons rett hvem be stem mer over pen ge ne på kli ent kon to? Har for hånds inn be ta lin ger noen prak tisk funk sjon? Sik ker het for rett be ta ling et ter bustadoppføringslova 46 an net ledd Pro blem stil lin gen Sper rer bustadoppføringslova 47 for de po ne ring et ter 46 an net ledd? De po ne ring et ter 46 an net ledd på kli ent kon to? Av slut ten de be merk nin ger Før s te ama nu en sis ph.d. Bjørn Erik sen Læ rer nes for trinns rett til ny stil ling Inn led ning over sikt over reg le ne Nær me re om retts reg le ne om for trinns rett Inn led ning Fris ten for å an ven de reg le ne om for trinns rett Kva li fi ka sjons vur de rin gen Pri ori te ring mel lom fle re med for trinns rett Sær lig om del tids an sat te Fra skriv ning av for trinns ret ten Virk nin ger av brudd på reg le ne om for trinns rett Bru ken av for trinns ret ten et pro blem for sko lens le del se? Høy sko le lek tor Thor unn Falk an ger Odels rek ke føl gen Inn led ning Odels pri ori tet for et ter kom mer ne Ut gangs punk tet Li ke stil ling mel lom kjøn ne ne også når de er født før 1. ja nu ar Li ke stil ling for adop tiv barn også når de er født før 1. ja nu ar Li ke stil ling for barn født uten for ek te ska pet også når de er født før 1. ja nu ar Pri ori tets unn tak når odels løs ning vil være «klårt urimeleg» Ved over gang til søs ken og and re odels be ret ti ge de Ved over gang til en uten for stå en de/ikke odels be ret ti get Unn ta kets be tyd ning i for bin del se med opp he vel se av odels lo ven Tilbudsregelen Odels rek ke føl gen ved samodling Samodling og pri ori tet i ek te skap Samodling og pri ori tet i sam bo er for hold Ek te fel lers/sam bo eres et ter kom me re Høy sko le lek tor Sa naz Ormaz Ferdowsi Sty re pro to kol len før, nå og i frem tiden Inn led ning Ut vik lin gen av reg le ne om sty re pro to koll Ak sje lo ve nes nå gjel den de reg ler om sty re pro to koll Bør reg le ne om sty re pro to koll end res?

4 Før s te lek tor Paul Hen ning Fjeld heim Eg net het for per so ner i eiendomsmeglingsforetak Inn led ning His to rikk og ter mi no lo gi Kredittilsynets rund skriv om prø ving av eg net hets krav Eg net hets vur de rin gen Inn hol det i po li ti at tes ten Eg net hets krav til ei ere, sty re med lem mer og dag lig le der Eg net hets krav til eiendomsmeglere, meglere og ad vo ka ter Eiendomsmeglere Overgangsmeglere Ju ris ter Ge ne relt om eiendomsmeglere, overgangsmeglere og ju ris ter Til ba ke kall av meglerbrev for eiendomsmeglere og overgangsmeglere samt til la tel se gitt ju ris ter Ad vo ka ter Til ba ke kall av til la tel se til ad vo kat til å være an svar lig megler Eg net hets krav til fag an svar lig Grup per unn tatt eg net hets krav Tids fak to ren Tids be gren set til la tel se el ler be vil ling Pro fes sor dr. ju ris Ole Gjems-On stad Om set nings be gre pet i merverdiavgiftsretten Om set nings be gre pet i mer ver di av gifts lo ven vs. inn tekts be gre pet i skat te lo ven Of fent li ge bi drag, støt te og spon sor mid ler Forsk ning De sti na sjons sel ska per mv Re fu sjo ner Re fu sjo ner til sik tet av gifts plikt fra Høy es te rett? Skat te myn dig he te nes opp føl ging Ut ford rin ger og til pas nin ger An leggs bi drag Sær li ge spørs mål ved or ga ni sa sjons- og sel skaps struk tu rer Back to basics Stu die rek tor Bror Pet ter Gul den Revisjonsselskapers åpenhetsrapport Inn led ning Bak grun nen for end rin ge ne i revisjonslovgivningen 1. juli 2009 lov for ar bei der Sær li ge krav til re vi sor og re vi sjons sel skap som re vi de rer fore tak av all menn in ter es se Åpenhetsrapport Inn led ning Når skal før s te rap port gjø res til gjen ge lig? Hvor på nett ste det skal rap por ten pub li se res? Hvor len ge skal åpenhetsrapporten være til gjen ge lig på nett ste det? Sig ne ring av åpenhetsrapporten Over sikt over opp lys nin ger som skal gis i åpenhetsrapporten Nær me re om inn hol det i opplysningskravene Ad gang til å dis pen se re fra kra vet om åpenhetsrapport Unn la tel se av å ta inn unn tak fra plik ten til å pub li se re åpenhetsrapport Slutt kom men tar om be stem mel se ne om åpenhetsrapport

5 Stu die rek tor Dag Jør gen Hveem Rø eg gen-sa ken Inn led ning fak tum og pro blem stil ling Bank kla ge nemn das prin si pi el le ven de punkt i be hand lin gen av sam men sat te el ler struk tu rer te pro duk ter Pro blem stil lin ger og ho ved punk ter i Bank kla ge nemn das ut ta lel se Pro blem stil ling Vur de ring av av kast nings for vent nin ger Be vis byr de knyt tet til produktavkastning Be reg ning av for ven tet av kast ning vur de ring av sak kyn di ges ar beid Opp lys nings plikt om ge by rer, uav hen gig av om of fent lig retts lig re gu le ring fore lig ger Lå ne ren tens inn virk ning på produktavkastningen Kon klu sjo nen for lav produktavkastning og full er stat ning Rø eg gen-dom men fra Oslo ting rett Inn led ning sam me sak som i Bank kla ge nemn da? Sam me pro blem stil ling som i Bank kla ge nemn da Ban kens mar keds fø ring og in for ma sjon Vur de ring av ho ved te ma ene i dom men Kon klu sjo nen full er stat ning Rø eg gen-sa kens be tyd ning for rådgivningsansvaret Mang len de år saks sam men heng? Fra rå dings plik ten over for lån ta ke re i fi nans av ta le lo ven Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep? Før s te ama nu en sis Tor S. Kil dal Skip og fly av gifts mes si ge ut ford rin ger Ny lov sam me reg ler Merverdiavgiftens om fang og prin sip per Ge ne rell av gifts plikt Drifts mes si ge sær trekk som be grun nel ser for fri tak Litt his to rikk Virk ning av unn tak og fri tak an svar og sank sjo ner Fri ta ke ne Sy ste ma tikk Om set ning av ski og fly av gren set ob jekt fri tak Om set ning av va rer og tje nes ter til far tøy Fri tak i and re land EUs av gifts di rek tiv Kort sam men lig ning av fri ta ke ne for skip og fly i Nor ge og Sve ri ge Av slut ning Høy sko le lek tor Roy Kris ten sen Bokføringens be tyd ning for sty ring og rap por te ring Re gu le rin gen av bok fø rin gen i Nor ge Lov re gu le rin gen Hva er bok fø ring? For må let med bok fø rin gen Sel ska pets le del se og bok fø rin gen In ter ne rapporteringsplikter til sty ret Kon klu sjon om bokføringslovens for mål og vir ke om rå de

6 2 Bok fø rin gen som grunn lag for eks tern rap por te ring og kon troll Le del sens til syns an svar for bok fø rin gen i for hold til eks ter ne rapporteringsplikter Hvil ken rap por te ring som er om fat tet Kon se kven ser av å være om fat tet av bokføringsloven Kon se kven ser av mang len de over hol del se av bokføringsloven Kon klu sjon ved rø ren de bok fø rin gen som grunn lag for eks tern rap por te ring og kon troll Bok fø rin gen som fak tisk grunn lag for sty ring og in tern rap por te ring Bok fø ring og øko no mi sty ring Hva er for mu es for valt ning og in tern kon troll? Før s te ama nu en sis dr.oecon. Er lend Kvaal Be tyd nin gen av ob li ga to ris ke til leggs opp lys nin ger i års regn ska pet Bak grunn for ar tik ke lens tema Over ord ne de ret nings lin jer for myn dig he te nes for mu le ring av ob li ga to ris ke til leggs opp lys nin ger Fak tis ke pri ori te rin ger i regn skaps stan dar der Mar ke det for regn skaps in for ma sjon Opp sum me ring Re fe ran ser Høy sko le lek tor Mor ten Lund Nor ske dom sto lers doms myn dig het i in ter na sjo na le sa ker et ter tvis te lo ven 4-3 (1) noen be trakt nin ger om Høy es te retts kjen nel se i Baas land-sa ken Inn led ning Ho ved trek ke ne i retts til stan den ved rø ren de kra vet om «na tur lig til knyt ning til Nor ge» før Baas land-sa ken Retts til stan den før tvis te lo ven Tvis te lo vens for ar bei der og nye re lit te ra tur Nær me re om Baas land-sa ken Saks for hol det Høy es te retts syn på for hol det mel lom tvis te lo ven 4-3 (1) og vernetingsreglene i 4-4 og Høy es te retts an gi vel se av vur de rings te ma ene ved av gjø rel sen av om tilknytningskravet i tvis te lo ven 4-3 (1) er opp fylt Retts til stan den et ter Baas land-sa ken Tvis te lo ven 4-3 (1) som selv sten dig hjem mel for domskompetanse Vur de rings te ma ene ved av gjø rel sen av om til knyt nin gen til Nor ge er til strek ke lig Er Baas land-kjen nel sen hen sikts mes sig, og bør vur de rings te ma ene ved av gjø rel sen av om til knyt nin gen til Nor ge er til strek ke lig, ut vik les vi de re? Høy sko le lek tor Sti ne Win ger Min de Mel lom stat og mar ked Inn led ning Virk som hets ty pen stu dent sam skip nad og dens rol le i den of fent li ge vel ferds po li tik ken His to rikk og ut vik ling av stu dent sam skip na de nes virk som hets form Re gu le ring av stu dent sam skip na ders virk som het Inn led ning Studentsamskipnadsloven For skrift Ved tek ter

7 3 Stu dent sam skip na ders sam funns rol le Inn led ning An svars for de ling mel lom stu dent sam skip na der, ut dan nings in sti tu sjo ner og of fent li ge myn dig he ter Stu dent sam skip na ders sam funns opp ga ve For valt nings retts li ge reg ler og prin sip per an vendt på stu dent sam skip na de ne Med lems for hold Inn led ning Rett og plikt til med lem skap Lik hets prin sip pet Med lems ret tig he ter og -plik ter Opp hør av med lem ska pet Stu dent sam skip na dens or ga ner og le del se Inn led ning Sty ret Kunn skaps de par te men tet som kon troll or gan Re vi sjon og Riks re vi sjo nen Stu dent sam skip na dens ka pi tal og an svar for virk som he tens for plik tel ser Krav til ka pi tal inn skudd Krav til minimumskapital Ut de ling an ven del se av års over skudd Of fent li ge myn dig he ters sty ring gjen nom øko no mis ke be vilg nin ger Om dan ning Av slut ning Pro fes sor Flem ming Ruud, Ph.D., stats au to ri sert re vi sor «To be or not to be in con trol?» Inn led ning Hva er in tern kon troll? Kom po nen te ne i COSO-mo del len for in tern kon troll Hvor dan ut vik le og im ple men te re in tern kon troll? Best prac ti ce Sty rets og revisjonsutvalgets gjen nom gang Opp sum me ring og av slut ning Lit te ra tur og re fe ran ser Pro fes sor dr. ju ris Hans Ro bert Schwencke Regnskapsregulering for ikke børs no ter te fore tak i Nor ge Inn led ning Hva er for skjel len mel lom da gens regn skaps reg ler for mel lom sto re fore tak og IFRS for SMEs? Bør IFRS for SMEs inn fø res i Nor ge? Inn led ning Kost na der ved om leg ging til IFRS for SMEs Sta bi li tet IFRS for SMEs end res hvert tred je år IFRS for SMEs blir ut bredt og for stått in ter na sjo nalt Eu ro pa kob ling mel lom regn skap og skatt står sen tralt Sel skaps retts li ge kon se kven ser Res surs bruk in nen standardsetting Ter mi no lo gis ke ut ford rin ger og mang len de retts lig sta tus for regn skaps stan dar der un der gjel den de reg ler

8 4 Mo der ni se ring av EUs regnskapsdirektiver. Sær krav for «mik ro sel ska per»? Små fore tak som ikke er «mik ro fore tak» Inn fø ring av IFRS for SMEs kon se kven se ne for norsk standardsetting Kon klu sjon og en kel te retts tek nis ke be trakt nin ger Ap pen diks Land som har be slut tet el ler klart in di kert at IFRS for SMEs skal tas i bruk, jf. Lit te ra tur Reg ler For slag Før s te ama nu en sis dr.oecon. Ole Skal pe For bruks lån og gjelds re gis ter Et ter spør sels si den Til buds si den Kre ditt vur de ring Gjelds re gis ter Gjelds re gis ter og for mu es ob jek ter Gjelds re gis ter for til buds si den Gjelds re gis ter for et ter spør sels si den Gjelds re gis ter for sam fun net Gjelds re gis ter 10 for de ler Gjelds re gis ter 10 ulem per Høy sko le lek tor Kjell Smeds rud Er stat nin ger et ter na tur ska der i Nor ge. En av vik ling av stat lig an svar? Sam men drag Inn led ning Den his to ris ke bak grunn Or ga ni se rin gen av ord nin ge ne Or ga ni se rin gen av na tur ska de for sik ring og dek ning av Sta tens na tur ska de fond End rin ger i End rin ger i End rin ger i Sta tens rol le i ut vik lin gen de sis te 80 år Ut red ning om ny naturskadelov Hø rings no ta tet Kli ma end rin ger og sam fun nets sår bar het for na tur ska der Sam funns end rin ger og sam fun nets sår bar het for na tur ska der Sik ring og fore byg ging av na tur ulyk ker And re for slag i hø rings ut kas tet En av vik ling av stat lig an svar? Lit te ra tur Hø rings ut ta lel ser Nett ste der Post dok tor ek. dr. To bi as Svanström Förbud mot rådgivningstjänster till revisionsklienter och krav på rotation av revisionsbyrå Är revisorns oberoende överreglerat? Introduktion CASE 1: Rådgivningstjänster till revisionsklienter CASE 2: Långa revisionsuppdrag och krav på rotation av re vi sor

9 2. Rådgivningstjänster och revisorsrotation i lagstiftning och normbildning Ame ri kansk reglering enligt SOX EU och IFAC:s etiska reg ler Reglering i Sve ri ge Reglering i Nor ge Reglering i anera enskilda länder Em pi risk forsk ning finns stöd för omfattande reglering av re vi sors oberoende? Rådgivningstjänster och revisionskvalitet Längden på revisionsuppdraget och revisionskvalitet Slutsatser och diskussioner Referenser Høy sko le lek tor Kris ti an Tros dahl «Å frem me en sunn ut vik ling av for sik rings næ rin gen» Innledning For sik rings lov giv ning i Dan mark-nor ge : Kris ti an Vs nor ske lov (NL) : Til syns or gan for livs for sik ring etab le res : Norsk for sik rings til syn etab le res og ut vik les En norsk tilsynskomité opp ret tes Knapt noen for sik rings næ ring å føre til syn med Tilsynskomiteens virk som het fram til «Assurance-For en in ger» får lov be stem te for de ler i Lo vens be tyd ning for ut vik lin gen av for sik rings næ rin gen Lo vens be tyd ning for Tilsynskomiteens ar beid Lov om for sik rings sel ska per 29. juli 1911, nr. 1 (forsikringsselskapsloven) En trang fød sel Man ge inn stil lin ger in gen ved tak Sen tra le be stem mel ser i lo ven Uten land ske sel ska pers virk som het i Nor ge Unntatt fra loven For sik rings rå dets før s te år Kon se sjons plikt for ska de for sik rings sel ska per Stats mo no pol i ste det for kon se sjons plikt? «Koncessionsveien» og en vrim mel av ko mi te er To ko mi té inn stil lin ger Plut se lig så skjer det Ny lov ut red ning et ter ok ku pa sjo nen Livsforsikringskomiteen av Ko mi te ens inn stil ling Ut red ning også av ska de for sik ring Ot.prp. 45 (1957) strid om of fent li ge sty re re pre sen tan ter Ot.prp. 36 (1958) ny løs ning lan se res : Nytt lov ut valg Har lem-ut val get Ut vik ling i for sik rings næ rin gen Øns ket om sam funns mes sig sty ring For sik rings rå det og Bank in spek sjo nen slås sam men Løi ning-ut val get Noen sen tra le be stem mel ser i for sik rings virk som hets lo ven fra Nye be stem mel ser i for hold til 1911-lo ven De mo kra tisk drift og fol ke valgt kon troll? Re pre sen tant ska pets sam men set ning og myn dig het

10 7.8 Nytt or gan: kon troll ko mi té En «kon ser va tiv» inn stil ling Pe ri oden fra 1988 i kor te trekk Av slut ning Lit te ra tur lis te Tryk te kil der Ar ki ver Nett res sur ser Før s te ama nu en sis ph.d. Inge Un ne berg Flerpartskonflikter om rett til livsforsikringssum Inn led ning Pro blem stil lin gen Av kla rin ger og pre si se rin ger Livsforsikringssummens for de ling mel lom de be ret ti ge de Kon flik ter mel lom legalberettigede Nær me re om be guns ti gel ser Kon flik ter mel lom legalberettigede og be guns ti ge de Kon flik ter mel lom fle re be guns ti gel ser Tol kings reg le ne i fal Kon flik ter mel lom be guns ti gel ser fore tatt av opp rin ne lig og ny for sik rings ta ker ved over dra gel se Nær me re om ugjen kal le li ge be guns ti gel ser Bort fall av be guns ti gel ser Rettsvernsreglenes be tyd ning for be guns ti gel se ne Et ter opp gjør ved urik tig ut be ta ling Av kla ring før ut be ta ling skjer Krav fra den urett for bi gåt te mot sel ska pet om ny ut be ta ling Den forbigåttes er stat nings krav mot sel ska pet Sel ska pets til ba ke søk nings krav mot uret te mot ta ker Den forbigåttes krav mot uret te mot ta ker Sam men hen gen mel lom kra ve ne Før s te lek tor Mo ni ca Vi ken Om set nings kret sens opp fat ning som vur de rings te ma i va re mer ke- og mar keds fø rings rett Inn led ning Tema Varemerkerettens for mål Markedsføringsrettens for mål Om set nings kret sens ju ri dis ke for ank ring Om set nings kret sens for ank ring i va re mer ke lo ven Om set nings kret sens for ank ring i mar keds fø rings lo ven Av grens ning av den re le van te om set nings krets Om set nings kret sens opp fat nin ger som må le stokk Valg av til nær mings må te Gjen nom snitts for bru ker Mar keds un der sø kel ser Av slut ten de kom men ta rer Bi drags yte re, te ma er og for fat ter om ta ler

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Finanskriser Hva Vet Vi? f

Finanskriser Hva Vet Vi? f 22 fagartikler MAGMA 0612 Finanskriser Hva Vet Vi? f Gernot Doppelhofer er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er samfunnsøkonom (Magister) fra Universitetet

Detaljer

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F MAGMA 0213 fagartikler 39 Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F Harald Biong er dr.oecon, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI. Arne Nygaard er professor, dr.oecon, Institutt

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer